I Obligaties weer verder omlaag NOTERINGEN AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS milieuhygiëne nodig' 'Overheidsbeleid voor Geef uw zoon geen zakgeld BEURS EN FINANCIEN „Waarde dollar sterk overschat" Schoenfabriek in Hiïvarenbeek gaat sluiten Omzet American RAAD VAN BESTUUR SCHOLTEN HONIG Enka 8%, winst 13% omhoog ragna ÉÜÉS OBLIGATIES K if SS lm ss Ml Ea K AANDELEN Si Er a U. sr as 85 li donderdag 15 januari 1970 - pag. 19 BEURSOVERZICHT (Van onze beursredacteur) AMSTERDAM, donderdag. Op de Amsterdamse effectenbeurs zijn gisteren zowel de koersen van de BNG-obligaties als die van de staatsobligaties opnieuw gedaald. Steeds meer raakt de beurs er van overtuigd dat waarschijnlijk al heel gauw bij een koers van 100 pro eent de rente boven de 8 procent zal moeten uit gaan om een lening te doen slagen. Ook de internationale aandelen gingen, mede onder invloed van de daling van dinsdag in Wall Street, b|j geringe omzet ten overwegend omlaag. Alleen TJnilever kon zich goed handhaven. De stemming op de scheepvaartmarkt was in het algemeen prijshou dend. Op de lokale markt was de blijven de vaste stemming voor Lijempf op vallend, Daarentegen is Nierstrasz na de ontkenning door de directie dat er van een overneming sprake zou zijn, weer snel gedaald. Voor de claims Stad Rotterdam, (in verband met de emissie van f i,é miljoen) wilden de kopers f 8,30 betalen (theoretische waarde f 7,40) maar op die prijs wa ren geen verkopers te vinden. Verder bleef Van der Grinten vast en onderging daarentegen VBG-Pa- Professor Samuelson: LONDEN, donderdag (AP), De Amerikaanse dollar is een overge waardeerde geldeenheld, waarvan de pariteit vroeg of laat zal moeten worden aangepast, Dit stelt de vooraanstaande Ameri kaanse econoom professor Paul Sa muelson van het Massachusetts Insti tute of Technology, Volgens hem zou het ook voor de rest van de wereld goed zijn wannoerde pariteit van de dollar wordt aangepast. Volgens professor Samuelson zal het dollarprobleem zich manifesteren zo dra de binnenlandse Amerikaanse po litiek een veel lagere rentevoet vereist dan nu het geval is. Do Amerikaanse regering mikt volgens hem voor hot komende begrotingsjaar op een bruto nationaal produkt van circa 000 mil jard dollar. De werkloosheid zal volgens Sa muelson dLt jaar stijgen tot 4VSt pro cent De prijsiflflatie in de Verenigde Staten schatte hij op minder dan 4 proeent. HILVAR0NBBEK, donderdag (ANP) De schoenfabriek N.V, G. Kuypcrs te Hiïvarenbeek gaat sluiten. De verkoop had al lange tijd te wen sen overgelaten als gevolg van de stagnatie, die in de ontwikkeling van de sehoeiselconsumptie Is opgetreden en als gevolg van de zware buiten landse concurrentie, aldus een mede deling van het bedrijf. pier oen flinke aderlating. Van de internationale aandelen ging AKZO met 1,00 omlaag tot 104. Voor Koninklijke Olie was eveneens een verlies weggelegd en wel van ƒ1,30 op 142,70, Daarentegen ging Unilever 0,80 omhoog tot 119,10 en ook Hoogovens wist een dubbeltje winst te boeken op 102,60. Tenslotte was ook voor Philips een winst van een dubbeltje weggelegd op ƒ63,90. Op de lokale markt ging Van der Grinten tenslotte met ƒ5 omhoog tot ƒ394. Lijempf boekte een winst van 1,70 op 58 en Hollandse Beton ging ƒ2,30 omhoog tot ƒ83,30. Verder boekte Drukkerij De Boer een forse winst van 14 punten op 432 bieden. In de eerste periode ging Thomassen en Drijver met ƒ2,90 omhoog tot ƒ98. De claims Stad Rotterdam werden In de tweede periode verhandeld tegen 9, Een verlies was weggelegd voor Nlerstrasz, waarvan de koers nu op 88,5 is gekomen, dat la bijna tien pun ten lager dan het aandeel op het hoog ste niveau is geweest. Verder ging Ge- veke met 2,30 omlaag tot 63. Bal- last-Nedam incasseerde een verlies van 1,80 op 08. BUhrmann Tettero de ging 8 punten omlaag tot 480. Erdal boekte een verlies van 15 punten op 863. VRG-Papier ging fors omlaag en Wel met 16.5 lot 568. Er was een verlies weggelegd voor certificaten Bijenkorf en wel van 10 punten op 515. Dc oude Kluwers gingen ƒ3 om laag tot 255 en do nieuwe Kluwers eveneens ƒ3 tot 254. Tenslotte boek te Wegener na een voorgaande laat- koers een verlies van ƒ3,50 op ƒ118. (Van onze economische redactie) ARNHEM, donderdag. De omzet van American Enka Corporation (be horende tot de AKZO-groep) ls in 1969 met 8 procent gestegen tot 256,8 miljoen dollar. De winst steeg in deze periode met bijna 13 procent tot 22.1 miljoen dollar. Dit wordt door AKZO meegedecL De president van American Enka, de heer Claude Ramsey, heeft ver klaard, dat er het gehele jaar door een grote vraag naar nyJontextieigaren was. Verder was ook de vraag naar polyester textlelgaren en rayonvezel bevredigend. INCOURANTE MARKT (VRIJBLIJVENDE BIEDKOERSKN 8/1 Braat kon. Fabr380 300 Bervoets OU 61 Econosto 600 560 Enrai Nonlus 415 470 Euromast 00 82 Europ. Pluimvee U, 1B 20 Houthandel v. h. Kunst 112,5 112,5 Kon. Mattstr, zinkwit 140 130 Melle 480 440 Molra c470 480 Mollin en Co. 270 270 Mouten cn Co180 160 Nationaal Grondbezit 290 275 Ned. Elevator Mij. 475 475 Prins 33 eo Hubatex 125 125 Samson 500 640 Sphinx Ccramlqua223 220 Viba 240 240 Zaanl. Scheepb46 45 PABTIdPATrEBEWUZEN Bel, Onr. Goederen 970 995 Immofund 1882 STo 6?0 Immofund 1803 525 520 Immofund 1004 A 590 600 Incourante Waarden 1110 1110 Ruys' Belegging 325 S25 C. Zarven 240 235 NIETVOLQESTORTE AANDELEN Scheopshyp, Bank Nad. !0o I0O FrleEch-Grort. Hyp, 1040 1030 Nat. Grondbezit 820 BID ytrochtsche Hyp. 10% 1000 1030 Voenkol. Bank 160 180 Westl. Hyp1325 1400 OPRICHTERSBEWIJZEN Curacao Mijn Mij7,60 7,60 Ned. Am. StttOmv, Mij. 725 70Q Ned. Elevator Mij. 480 490 Ned. MIJ Walvisvaart 100 100 Slngkep Tin 290 280 Twentsoha Kabel ...,J.250 13.260 1 Pond sterling 5,70-8,701 701t-«,Tl Am dollar» 3,8211-3,021 Can, duller» 3,38,V3,33 68,20-93,31 VVoStd ™nC* 7,30-7.30% 98,41)i-9 8,40 li 70,24',i-70,a99S, Zwit*. franc* il»i. Ures Deenne kr. Noorse kr, uoatenr. sch Port. escudo 70.20-70.34 94,13-34,10 W.17%«84.23 i 57,0D%-5?,B5% 57.sa%-57,7l 48,40-48,45 48,41-48,48 30,72%-30,77 60.74%-80,70 4 14,04%-14,M)5 14.O3V.-14.04 4 12.7314-12,75 12,78%-12.7?i Uil ADVERTENTIE) Wees een slimme vader: laat de HolIandschcBank-Unie voor het zakgeld van uw zoon opdraaien, Hoe? Door uw salaris op een HBU-salarisrekening te laten storten, Levert 3l/a% rente op. Houflt u misschien wel meer over LB £9 I don alleen dat zakgeld. Hl BS? Ui Amsterdam, Den Haag, Rotterdam (Van onze economische redactie) AMSTERDAM, donderdag. „De industrie doet er goed aan om de eison, gesteld aan de milieuhygiëne, voor te blijven. Daarom ge troosten wij ons op dit terrein reeds jarenlang belangrijke inspan ningen. Landelijk gezien moeten dergelijke inspanningen op de duur leiden tot verhoging van de kosten van levensonderhoud. WjJ missen dan ook een overheidspolitiek die gericht is op het 7.0 laag mogelijk houden van de totale lasten op dit gebied, gecombineerd met een re delijke verdeling ervan, Voor nieuw te vestigen industrieën is een heffings- en subsidiebeleid noodzakelijk, dat gerelateerd is aan de werkelijke kosten van zuivering." Dit schrijft dc raad van bestuur van de Koninklijke Scholten-Honig N.V. in Amsterdam in het zojuist ver schenen verslag over het per 31 au gustus geëindigde boekjaar. Zoals wil reeds eerder hebben ge meld, ls de winst in het afgelopen verslagjaar met 12 procent gestegen tot 11,0 miljoen, Verder nam de om- Eet toe met 8 procent tot 450 mil joen, Voorgesteld zal worden een on veranderd dfvidend van ƒ3 per aan deel van ƒ25 nominaal, Het omzetindexcijfer van de zet- meel-chemie divisie (op baaie van 1984/85 la 190) steeg In het verslag jaar van 123 t<tt 133. „Met name in de HEG heeft de drang tot schaalvergro ting geleld tot een veel scherpere con currentie eh in vele sectoren tot lage re prijzen. Dankzij een slagvaardig verkoopbeleid konden wij hierop ech ter een antwoord geven". 20 staat ln het verslag. Tegen de verwachting In leed de Britse dochteronderneming, Albmn Sugar Cy Ltd, nog een niet onbelang rijk varies. zo wordt verder meege. deeld. Dc omzetten en winsten ln Bel gië, Frankrijk, Duitsland en Zweden ontwikkelden zich echter bevredigend. In Frankrijk werd begonnen met de bouw van een aardappelfabriek in het Marnegebled. Het omzetindexcijfer van de Ser- vo-chemie divisie gaf echter een da ling te zien van 132 tot ongeveer I2B. Deze teruggang v/ae een gevolg van het afstoten van het verliesgevende tedeelte van de N.V. Olieraffinaderij uilen. „Deze sanering heeft tot een hogere winst bijgedragen", aldus de raad van bestuur. Het omzetindexcijfer van de Merk artikelen-divisie steeg ln het afge lopen boekjaar van 128 tot circa 138. zo blijkt uit het verslag. Het aantal personeelsleden nam m de verslagperiode toe van 5.093 tot 5.261. De loonsom steeg van 73 mil- Joen tot 78 miljoen. „Gezien de winslontwikkellng in de tweede helft van het verslagjaar en onze plannen voor de naaste toekomst, zien wij de resultaten van het lopende boekjaar met vertrouwen tegemoet", aldus de raad van bestuur. tnd. SpiHirw Ohllg NuUhrtt Mnti.it 902.07 178,11 ee.OÖ 112.00 430,1 68,15 69,24 700,11 177,77 790.52 175,61 788,0) 173,73 767. i« 170,73 60,20 111,68 m.B? UI,16 110,37 426,1 423,8 423.0 «7.7 Iru. Ind Schvrt. Bonken Hondo! Alg 8/1 120,1 128,4 82,1 125,2 110,7 l|fi,5 U/1 1?0,4 126,8 82,7 123,0 110.7 110,8 12/1 119.B 125.7 82.3 122.7 110.9 U8.8 13/1 119,6 125,4 81.1 121.7 11U 118,6 14/1 118,1 129 J Cl 15 122.3 U0.7 Z U1.7 SCHEEPSTIJDINGEN Afkertfn»** bij ,cK«fpy«ir|^a,ll>»i p w p*,,*ard«| B««r; V ««ft; v*rw. es var—jchl; «arm. m v*r> moadalljks («arb-l Vartdarlnj; hoojl» Grote Vaart Ablda. ai te Pcï-z. Golf verw (14 op 330 mijl ozo Ceylon) Aclla 14 nm te Piraeus Acmaea e febr bi) Landsend venv Adonis p 14 Kaap Hatt&ras n New Yortt Alkmaar 14 te Balboa Algol 14 v Koeweit n Bahrein Amerskerk 14 nm te Durban Amsieimoilen 15 te Durban AmateUioek p 14 ICaap Leeu win n Ardrössan Amstolvold IS te Thovenard Angolakust 14 te Pointe Nol- A/rdeas p 15 Oran n Triest Arlstetelcs 15 te Antwerpen Aaterope n Belfast 13 op 400 m(Jl zo van New Foundland Atlantic Crown 14 te Liver pool Bajong 15 te Naeala Barendrecht p 14 Singapore n Pcrz, Golf Bastlaan Bnoere 15 te istón- boel vorw BlUJton 15 te Labuan Blntang n Kaapstad 15 in de Golf van Blscaye Blltar p 15 Kaap Finlsterre n Belawan Calamares 14 v Genua n Cristobal Calchas p 15 Or An n Ant werpen CamitUi 25 te Rotterdam Capisterla 21 to La Spools verw. CapUuna 30 te Mena al Ah- madl vorw (wordt verm. Mena al Fehal) Caatilla p 15 Gibraltar n Tri poli Chevron Amsterdam n Perth Am boy 14 op 670 mUl no van Azoren Chevron Madrid 15 te Sidon verw Chevron the Hague n Durban 14 op 225 mUl nw van Ra» al Hadd Chevron Napels B 16 Gibral tar n Duinkerken Cinulla 15 v Barton n Pointe Breeze (verb.) Copan 14 v Benty n Conakry. 14 tc Conakry Coppcname p 15 Gibraltar n Tripoll Crania 13 te Guayaquil Verw Dahomeykugt 15 te Rotter dam Daphnls p 16 Cadiz n Ham burg Diademo n Menu al Ahmad! 14 op 300 mijl 2 van Cochin Dlloma 14 v Banies n T&ran- to Doelwbk n Dübfll 14 op 3 mijl 0 van Dir ea Salaam Duivendrecht n NortoCk oj> 700 mti'l zw van Scllly Essó Den. Haag 14 te Hnvr» Forest Town p 14 Turks oil n Charleston Frans van Soumercn IB te Middlesborough Gaasterkcrk 15 te Douala Garoet p 15 Port Etlcnno n Hamburg GiesRonkerk 14 te Rotterdam Graveland 14 v Bilbao n Cu racao Grootekerk 14 v Nouadhibou n Dakar Ha go IC te Dublin verw Hollfinds Burcht n Vancouv. 13 nm op 900 mill zw van Anchorage Ilias 15 te Vlgo verw Ittersum p 14 Landsend Hamilton Jacobus Broere 14 te Car- rington Jason 14 te Amsterdam Johannes Frans p 15 Mono Passage n Aruba Kalydon 29 te Curacao verw Karimum n Bilbao 14 op 240 rnlll o van Durham Katelysla 17 te Ra» Tanura verw Katsodijk 14 te Hamburg Kellatla 10 te Rlo de Janeiro vorw Kenia 18 te Pladju verw Kormla 28 te Koponhaeen verw Kloosterdljk 14 te Bremen Koplonella 17 te Whitejat* verw Korenia 25 te Mena al Ahmu- dl verw Koslcia 14 v Curacao n Abid jan Kossmatella 20 te Bombay venv (p 14 Belawan) Krebsia 22 te Rotterdam verw Kyllx SI te Sewaren verw (verb.) Lobotas p 15 Lissabon n. Ant werpen Lion of Judah n Rotterdam 14 op 290 mijl nw van Kaapstad Loire Lloyd p 14 Landacnd n Cristobal LovBllla n Menn al Ahmadl 14 op 270 mijl van WolvU- baal Mans Lloyd 15 te Belra Mnron n Port nu Prince 13 op 400 mijl ono van Kaap Kennedy Medon n Havre 14 op 770 mijl wzw van Azoren Moordrecht 16 te New Qr- Ioans vorw Main Lloyd 14 te Marseille Mcrwe Lloyd n San Frnnclt» co 14 op 550 mijl no van Wake el). Metuln 14 terug te Lissabon (na proefvaart) Mfthm 16 te Gibraltar verw Moerdijk n Glasgow 13 op 400 mijl 20 van Kaap Race Montferland 14 v Fortaleza n Hamburg Munttoren 14 nm te Port Ar thur Mual Lloyd 15 te Vera Cru* verw Neder Rhone n Rotterdam 1» op 750 mijl ozo van Bermu da Niso 15 nm te Rotterdam verw Nushaba 14 te Beiroet Oldekerk 14 nm te Rotterdam Ondina 31 te Da Spezla verw Onoba 17 te Curoeno verw Osiris p 15 Lissabon n Bremen Palamedes 14 v Amsterdam n West IndiC <p 15 Casquet») Parthenon 14 to Nassau Patro 17 te Port Gentll vorw Phtline 15 te New York Poeldijk 16 nm te Bermuda verw Prins der Nederlanden 14 nm te Port of Spam Prinses Margriet (Opl. schip) p 14 Barfleur n Amsterdam Roehab p 16 Slolllü n Reyko Rondo n Colombo 14 üp B2fi mijl no van Mauritius Rotte 15 te Tampa vorw Splros n Yokohama 14 op 400 mijl w van Manilla Stad Utrecht 19 te Santos verw Stad Vlaardlngen 15 te Rot terdam Steenkerk p 14 Reunion ell. n Barcelona Stella Anitares 17 te Rotter dam verw Stella Fornax 13 te Guemsee Straat Algoa 14 ten anker Buenos Aires Straat Ball 14 te Takoradf Straat Cook 15 te Mount Maunganui Straat Ptishlml 15 te Durban Straat Luzon n Port Louis 14 op 500 mijl z van Perth tract Sir- Torres n Tamara p is straat Ormoes n Montevideo Tjlpondok 14 v Mombsssa n Singapore Ulysses 15 te Puerto Cabello verw Utrecht 14 v Cochin n Co lombo. 14 nm te Colombo Vasum 20 te Trinidad verw Vlana 13 v Cap Lopez n Ha vre Vlvipara 14 te Philadelphia Vlieland 14 te Curacao Walcheren n Japan 13 op 350 myi z van Guatemala Willemskerk n Genua 14 op mijl n van St Paul efl. Wlssekork 14 rede Genua Zarin 10 te Bombay verw Zonoekerk n Kaapstad 14 op 430 mijl oho Von St Helena Kusfvaari Annomarle Broere 14 nm te Marseille verw Arizona 16 te Dover verw Binnenhaven 15 te Plymouth Breehölle 15 te Plymouth Binnohaven 15 te Aarhtius Breevcid n Humber 15 In de Golf van Btseaye Cocclnelle 15 te Duinkerken Curaoao 15 te Burghead Elektron 14 nm te Rotterdam Esporance 16 te Penryn verw Francla 15 te Gothenburg verw Grecian p 16 Kaap Bougaronl n Felixstowe Oretn 14 nm te Hamburg Heenvllet p 14 Vlto n Dublin Inspecteur Melloma 16 te Rotterdam Karei 10 to Liwabon verw Makkum 17 ta Cahelclvecn (lerl) verw Men je 17 la Whitehaven verw Maria-w p 13 Texel a Kcnl- tr« Myra 14 te Trcport Noord 18 te Gijon verw Prospcrlte 16 t* Basse lndre verw Pamlr 14 te Amsterdam Rossen ie t« Grangemouth verw Rowln 15 nm te Telgnmouth verw Betas lfi te Rotterdam verw Schokland 1« te Antwerpen verw Syivla-1 10 te Rotterdam verw Solent 16 te Honfleur verw sion c)L Schlekerk n Rotterdam 14 op 47S mijl ozo von Ceylon Slmonskerk p 19 Oporto n Antwerpen Slnon 14 te New York Sooratos p 14 Wight n West Indiö Tweelo 16 te Rotterdam Vega 15 to Rouaan verw Vautenbura 1B te Teneriffe verw BEURZEN BUITENLAND 14 januari 1970 >lHe nolerinoe» Prov. en gemeenten AS0 32 414 81.75 Asd 59 4 75 AtdSHU 75.10 Asd 53 4 81.25 81 St Gv524% 79 NH 58 4% NH0O4% Rd 06 VU R 52 I 4% Rd 59 4V* Ut IV52 4V* 83.50 83.10 80.50 80,60 75.50} 75 78b 78.40 Bank. krefliet cm ver*. ABN 127.50 127.50 Amro'BI-n 103.40 103.30 99.39 101 93.80 03.60 93,80 93.60 91.80 91.10 87.80 87.90 87.70 87 83/50 85.40 85 85.10 - 87.70 87 82.60 82 50 80 90 80.80 80.50 80,40 79.30 70.30 71.00 71.90 71.50 81.80 82 8950 69.70 123 50 123.50 122.50 122 50 U8 118 H7.I0 117.10 117 103 107.80 106,50 100,50 104b 104b 103.40 103.50 103 103,50* 104 104 191.50 102b van oWiooties zijn in WH R 7 80 89 WH M 0lA 80,20 80,20 WH Qe% 92 WH Q 0V« 91.90 91,SO WHC0% 82,60 81.05 WH B 6% 94 WH S 0% WH X 6 WH A 5% WHY 6% WH Z 8% WH US WH V 4^« WHT4% NwNAHB 78.20 BNG '09 8 6917% 69 117)6 BNG 86 I 7 07 MI BV» 681-nSV» 0718% 86 I 8% 68118% 67 6% 57 6 58 5=4 65 5% 65 5% 64 II 5 58 I-HI 4% 62/3 4% 52 I 4% 52 LU! 4% 6311.1114% Spbr 621 74.00 75' 40.—* 30 Bnrtdcï en Industrie A.H/55 4 118.75 A.H.'fll 4 118,60 119 Blauwh7% 93.30 02,50 82,50 82.60 S 65 S 66 I S I S 67 II S 07 111 S071V S 67 V S 67 VI S 68 1 s 68 n s 68 111 SB8 IV S06V 103 103 101.50 102b 100 99.80 9S 96.30 94.59 93.10 93.10 90,59 78.10 77.10 85b £xpFM7i,ii E-vpFM 5% ExpFM58 5 G!C 08 7% CIC 68 7% CIC 65 8% GlCSB 5% GIC 52 5 G1C03 444 73b 73/50 £££34% 79,50b 79.50b CIC 54 4 80 60 CIC 55 3% 72 72 IKABmlj 104.00 10Ö.3O MldK 06 7 as go br gn ^:00 93,30 M]dK63 5% BB .70 38.70 K6»?'4 00 ÖO.SO ld. 65 5% 88,80 - NedOBSfl 7 99.00 Hypotheekbanken 30 60 99,50 91^90 91,60 88b ISTm 85 83 84.60 94,50» 04 93.50* 89.80 - 92.80 92.00 82.75 82.76 77.50 77.60 70X 76.10 76.60 76.10 78,10 74 74 73.10 99.50 90 50 86 00 80.60 83 50 80.05 85.89 86 80.20 80.20 81.50 00.20 90,50 82 82b 78 78 73 77 76.20 77F0 99,50 02.50 BSX 85,50° AFrHyp 3 FG H8 FCD7% FGE7% FG C 7% FGA7 FG Q7 FG K6% FG G 6% FG 3 6% FGS8 FG N 5% FGL514 FG F fi FG XA 4% FG2414 FG Y 4% BB A&7% UH Q7% UHG7 UHT7 UK N S»,i UH O 0)4 ÜHDfll», UH Z 5% UH Y 6 UH X S% UH W5 UH U 4W WH DZ 8 WH B271& WHAZ7 procenten uitgedrukt Staatsleningen 02.60 76b 7fix 7B 83.50 83.70 83,50 ld-07 6% ld. 04 5% ld. 61 4% BreVG 08 8 ld. 650 81.50b BreriBS 7% 80.50 90.10 ld. 05 6 83.S0X B3x ld. 02 5 83,MX 83.00b BP 66 7% 93.10 93.90 ld. 05 8 88,00 88 Bijenk B7 6 98.50X 96.30x CO-OP BI 10t 101 ld. rsb 59 163b lB3b CMC06 7% ld. 67 0»i Gmyter HelnB 68 7 Hoogo v0% KZK NGasSfl 7% ld. 60 7)4 ld. 60 6% ld. 68 0% id. 66 3% N.st«m6% Nljma 4 Pakh.7 P&C7% Phil .'61 4 Phil.'48 3% PEG EM 87 id. 00 fl)& id, 08 5 POU3 57 6 PGEM 57 6 1d '64 6 Id. 'SB 4% PLEM 414 PNEM 4)4 Rfllnev.7)4 RRljnp 6% Id 5B 814 Id 62 414 76.50 02,40 80,50 83.30 80.80 83,50 83.50* 93.50 83.10 99x 08,60* 93b 94b Id. 57 6)4 Id. 59 414 ld.61 4)4 id. 63 4% Unllevor 0 VMF0B 7% Id. 58 8 Id 62 5 ZwaOR4!4 Spoor- en tramwegen NS 414 83.30 83,30 NS 3)4 90.50 90,50 Premteleningcn Alkmaar 83.60 63.40 ACA10O3 HS.IO 118 AC A 1000 124 183.60 WbtOQ 61.50 81.50 84.50 84,50 78 77.60* 83.50 83.—* 77.50 70.50 82.B0 63-20 id. 1000 2% Breda Elndh.iOo id. 10U0 Ensch.JOO td. looo 72.60 71.05 HaaE '52 I Id.'5211 73.50 71.10 N.R. Kruis ft dam '52 71^0 71.20 73.80 72.05 idem '57 Utr. 1D0 Id, xooo ZH '57 72.70 72.B0 ZH 59 8 II 60 7 11 «.k. t.k. 101,40 101.— 101.— 99.80 29,70 99,70 90,80 90,70 01.20 00.60 91.10 80.50 01,— 80.00 00,80 86.80 80.80 88.70 86.60 86,20 Bij deze noteringen duldt één decimaal achter de kom ma op noterina in PROCENTEN: twee decimalen of de aanduiding: betekent een GULDENSnoiering. Hoofdfondsen Banken en verzekeringen AKZO ABN ld div. '70 AMRO A Rubber Dell my o Dardtee Dord 7% HelnkBB 183.50 184.— 164,30 I 514 II 514 I 6)4 - - II 6)4 64 6 4% 4% 60 I 4% 60 II 4% 63 4% 64 4% 1000 4% 4)4 60 4% «I 4% 03 1 4)4 63 II 4)4 61 4 62 4 53 314 Grtb 3% Staf 3% BI 3)4 83 3% 56 314 40 3)4 Bale, 3)4 59 3)4 54 3)4 55 1 3)4 69 II 3)4 Grtb. 3 37 3 Grtb. 40 3 47 3 Belc. 214 214 10,000 Grtb. 2)4 NI3S314 NI 37 A 3 Ina. GB 8 84.80 83.B0 83.60 84.00 84.50 84,70 84.00 84.40 84,50 82,70 82.40 82.40 82.20 70.10 79.— Halneken HAL Hoogov. o HVA KJCPL KJCPLc KLM Kon.Olta KNSM Nat.Ned. t Ned.St.mlj Hl ommeren Philips Robeeo Rollnco 80.20 80.20* - 75 76 75.50 76.80 74.80 74.30 74.20 74.30 77.10 76J0 - 73.70 73.50 - 72.10 72.— 50.50b 68.00 88,50 - 88.50 88,50 - 79,10 79.— 76.20 70,10 05.20 65.10 - 62.80b CL— 66.00 66.00 - 08.70 88,50 67.60 67.20 - 74.80 74.- 40.80x 78.— 78.10 78,60 78.50 Unilever o 110,30 110.70 ld 1/2 9060b 33.20X 98.60b— 90.30 90,30 60.60 Bank Ned. Gemeenten BNG 67 6 89 89 89 B 56/9 4% 77.30 77.— 77.— B 50 4)4 80.60 80,40 80.40 B 60 4(6 80,30 80.10 Ned. Antillen NA 87 6)4 83.60 65,40 NA 60 5 78,40 78,40 NA 39 4)4 87,60 87.80 NA 02 4% 79,10 79,30 - Luchtvaart KLM 7 80.BO 88,BC - KLM 5 92 92,50 - KLM 4% 87,00 87 - KLM 4% 84.50 94.50 - Int, Instellingen E.l.B 63 514 78,—b 78.10 - KSO 65 514 83.70 8.7.50 - Convert, obligaties AKZO 08 86 66» - 127 126.50 128.50 97,60 MX 84 84 83.50 101 102.80 87 86.60 85.50 68 142' 143» 82.10 8lx 39.10 ABN Amro895)4 BarkaJ B Br.-Or. B. Gelder 4% GevekeBV* Ortnlen Homb. 5)6 Hoogovens Kluwer KLM c '08 Koudljs KZO Menebn0\4 NDU 0% Smit Stokvls4li ThDrl]v4Va Ver.GLfa. VB1F WyersS1/* 154 154 3.00 83,B0* 83.70 75,60 81,20 81.20 100* 100,60* 101* 109 108.50 108,5 82,50 81.50 81,2' v.K. c.fc, t,k, 105.60 104.40 104.— 282.— 281.80 262.— 254.— 284.— 50,20 58.70 58,60 47* 45.5 48 48,30 47.00 40.50 077 875 870 870 188.20 106.80 87 88,5 102.50 101.80 102.70} 61.9 61.8 au 174 175 17 B 175.5* 176.5 150,50 151.— 160,90 144.40 143,10} 143.105 106 105» 105.55 100.— 100,40 108.90 111.5 203.1 203,5 83,9 03,80 63,905 243,90 245.30 244.00 227.— 228.50 228.50 AMEV 170,90 181.00 181,— Amfatgr. 117,50 117.40 Aia.St Rot. 1010 B.onAsa.c 84 84 84 BOZ 320 325 Cultb. 54,2 59 67 DaltaV.Gr. 83.— 04» 93.60 EN NH1.M1J 150 149,00 150 KasAS 118 118 MendGana 262» 284» Nod.Cr. 184 184,5 Ned.Mid. 106,10 110.— 109.90 RdU.DIbc. 08b ÖBb Solvenb, 210.9 210 311 Ngombezl 8B Handel en Industrie Partlc!pattebew||zen AlgFlO 114^0 114,— 114,— 572.50 570.— 570.— 1143,— 1140,1140,— 211,— 212,212,— 180,— 160,— 180 B03,— 803,— B03,— Gqtdm.1/5 92,80 85,— 95 Goldm. 1 483,— 475.475,— HBB1/5 174,— 174,— 174.— HBB 870.— 870,— 670,— HFundl/5 125,40 124.20 123,80 ld 1 622,— 010,— 613.— id JO 6220,— 8180,— 6130,— leterbonds 604 604 604 Intergas 1 74,— 73,50 73,50 ld 5 374,50 371,— 371,— Inv.Gold 320,— 322. RenteF. 726,— 726.— 726.— Vastgoedfondsen Yastg.N. 495,—* 495.50 BBv.Goed. 111,— 112,50 Breevast 90,60 90.50 Beleggingsfondsen tnterw. Mljbeb. Nefo OBAM Ünltnv. Unitas Uttlloo (Duitsland) Concentra 334 352 Burfohds 51 51 Unlfonds 154.60 154,50 ld JQp 619 016 1 (Luxemburg) Eurtnv. I 70 70 ld 5 350 380 ld 25 1750.- 1780.— Euronion 137,40 138,00 1374 13B6 1 id m Fin Ui». Interlta Valeur 1 V Jï. e.k. t.k. 406 474 (Canada) Can.In v. 4.10 60 4,05 Can.Fund 60 Nat.Gr.F. 7,70 7,80 (Amerika) BlueR 11,50 9,80 BostonCSF 9.80 Chemlo 19.55 10.50 Col.Gr.S. 6 15 6,10 Fidelity it.BDb 18 Inveat,M. 8,70 8,70 Oppenh. 7.60 7,80 Techn.Fd. 7,80 7.40 VaLL. (C) 8,10 8,10 Wellington 10 9,B0 ACF A.HetJn Ahog AVIM ADroogd. ARM Aniem nb ArnhSo Asselbcrg ASW AIRott Ball.-Nod. Bammena BatAann. Satava Batenburg Beek Beers Begemann Bensdorp BerghJ ld 5% OP Bergoss Berkel Bernet Blydenst, BoekeJtH Boer Bols Borsumlj o BraatBouw BrskkeGr. RredVOoe BredVGo Bredere Bredero c Bührmann Buttlngar 8 IJ enk Bh C ld 8% tur, CaJvé Calvé o CSM Cham Un Cin.K.eaK Crane CurHMIJ o Dagra DellAtJeh Desso Dikkers Domus Dorp DrOvHout Dröge DRtT DBUc Duiker 215,214,— 213.— 174,- 174,50 174.— 132 132 132 143b 145b 85,1» 83.2 128* 126X M.a 101,2 &8* 98 70,9 77 76 202 76 512 813 313 146 145 143,20 178 179 178 158 155 156 125.5 125.8 mi 177.5 i 495 505 I 405 505 I 488 481 70.80 70.50 84b 88,50 13ÖX v.k. e.k. t.K. Figee 100,5 Fokker 412 408,3 408,5 Fokker o 419 850 Furneea 83,00 83 03,20 Gazelle 120 129J 168,8» 186,2 Gelder o 163 Gelde r4% 102.1b 183 140* 138X 90,6 123,— 123,- 123,60 75 72* 73.5 2Mb 123.2 124.3 127b 138 128 100 Elsevier Elsev. o EMBA Enkefl ENOT Entcora 7 Erdal 878 Etna-DaHe 47 Euraz 10,1 EuropeH 269b 787,50 787.50 - 133,5* 134* I 157b 159 Geld.Tiel Gelderm. Gero o Gerzon Gev,Gr.c Olesaen GlatBroc. GlatBroc.o Qoudamit Grasaü Grinten Grotsmed. Gruyt a Gruytb Hagemijer Halberg Hatt.&Bl. Helllngma Hero Heybroak Hoek Holec HoU Beton HollBc HMelkaulk Homburg Hoogenb. Hoogenatr. Haolmeljet IHC InduiMIJ IBBKond. Interlfl* Intamatlo Intern c ICM IGB Inventum JHeybropk Jongeneel Kemo Kemp&B Key Kiene Kloos Kluwer KNPapIer KNTU Korenseh. Kouöljs Krasnap. KVT Kwatta LandréGH UidWol Llndet«Iac Lint Ltps&GIsp Lijempf LljtlGel Macintosh Maints Matubel Msntba Mees Motaverpa Meteoor MoiHand Moss Mulder Mill] or MUll.5% Mijnb.W Naarden Naeff NEDAP Nedérh. NBontwev. NDagblad NExportp N.Hulsteï. NKabBl NKabel c 99b 100.6b 08b Bflb 65.30 63.— 03, 87b 70 125* 124 124 125* 124.— 124,— 95* 95* 189,3 185 103 350 304 364 173 373.5 IflBjc lfiOx 188x Ifll» 161,5 61b BSh 90,8 89.1 00.4 - 312,—*212.- 355K 278 278-3 142X 105.5 254* 172.S 173 156,5 255, 74.5 72.5 165.5 165 164.5 38,5 38,1 38 95 100* 100b 82,5 92.1 91.0 61,60 51,60 51.70 150 147 14(1 102.8 102 127 125 174,5 173.- 137,8 137,5 137,5 BOX 47* Nierstr. NEHout NHExpl. Norit Nutrlo gb Nutrlria c Ca te e.k. t.k. 88' 88,5' 187 107b 222X 216 70} 76X 913b- 279.8 277 270 276,3 275,1 Orenst.K OOEM nb Oving Ovlnao Padang Pakhoed Palthe Parkhotel Phllgfao PhU. Pieterscn Pont Pontc Poorter PorcFIe» ProoslB Rademsk, Reerink Reeuwijk Relneveld Roüs RelnWerk uiva RotheJUk Rommenh. Ruhaak RiJnSM Sanders iohev.Expl Sehokbet, Schokb o Scholcart. ScholHon. SChUitema Schuopen ichuttersv. s.deWlt S.deWlt o Simons Stokvis Stokvl» o STwcnthe Synres TabPhll TBMartIJn Teohtlnie Texoprlnt Texop3% ThDriJver TllWatcrl. Tricotbest TwKabel Ubbink Udenhout URtkap Unllev. e Un.c.7% Un.6% Un. 4 1W Un,4% UtermÖb! Veneta VGla» nb VHSchev. VMF VNKteef VNUltg.vB VTouw c :VezeWerw. vihamii Vihamy c VorstCM Vredfl»t, c VRGpap. VrlosIJzer Vulcaan Wavereo Wegener Wereldh. Wemlnk Wessaneti Wessem Westers Wyers Wyevsc WiJKHerln. Zaalberg 300b 63.20 63.— 21,10 104X 105 HI* 115* 321 320x 03X 92X BIB 1 B1U 3 Maxwell Moeara id c ld o ld cvo ld lw ld 4w ld cv4w Singkep Hillegb, Houtvrt Oostzee WiJklIJn Zeeland Zeevrt 425 160 206b 99 08 08 632 035* 153 150 110 100* 100.5 146.2 144.5 143 21.10 20,60 20,80 174 170 174! 175 182 160 53,50 53,20 52,80 133 130 120,5 114b 114b 04,5 83 227.5 225* 226 227,5 225* 77 77 73,2 74.2 75 110 331 230.5 118,ZO 87 ,B 76.3 305* 246.- 126 09,5 118.40 118.70 87.8 87.8 76,2 782 50.5 51,1 250.- 255.- 166 166 84.80 84.- 44 44 lOOx 103 102b 67 57,6 120.—X118.— 117,50 405} 409 400X 122.5 120.5 120.5 71,5 71.— 71.20 127X 127x 325b 113.2 112.—* 111 100,2 109,2 58 60 74.5 74, MJfnbouw en Petroleum v.k. e.k. t.k. 2.5b 2.5b 775 144.50 144.144.2< 134,10 183 2280 2230 2225 1250.- 1160.- raruM 60* 62* Buitenlandse aandelen Europa - België (notering in guldens) Solvey en c 202.— 202.- Azië - Japan (notering in U.S.-dolters) Pion.Bl,C 48.50 4Ö,49.— SfwiyoElCy 18.48 18.90 19.— (Canada) (notering ln Can.-dollars) CahBrew, 8,15 8,65 8,65 CanPacR 69,76 60,35 60,45 HuntDoug, 11,75 11,75 11.75 HujkyOil 14 14,10 14.10 0,70 0,70 45,40 44,20 36,25 35,50 35,50 16,50 18,50 18.60 20,05 26,00 28,00 29,30 28,15 29,15 Inl.Nat.G Int.Nlckel I.O.S M. c MflsieyF ShellC2 td 10 35 35 28,50 26 39b 27,78 28.40 29.10 34,30 34.80 9.40 9,30 33 33,80 48.75 46.10 415, 30.50 36 27.25 27.10 23.80 24.25 ,70 45.85 36 30,50 30.35 27.25 20.90 36.90 24.23 (Amerika) (notering in U.S.-dollars) ACFtnd 48,23 48 48 AdrnCo 13,05 15* AlrRed ,a 10 AULudl AUChem. AmCan AmCyati AmEnka AmMeta! AmMotors AmSmlO Am. TT AmpcrC Amstedi Anaconda ArmcoST Ashland O AtTopeka BaltOR BayukO Bel! Int. Bendbt Beth S Boeing BrlggsM Burroughs Ceianese CerroC Chailbouro ChesapO ChlcMlI Chryaler Cltservlee ColgPaUn. CotJlnd. ColGas CammFd Cohs.Ed ContCsn ContOll CurtlssW. DAlon.C. 10.23 10.20 HL70 12 12.15 6.75 1721 89.50 27 1B.T0 55,00 Eipasaio FedPöcEl Fluor C Ford 10 Fruchouf GenCable Gcn.Cigar Gen.El, O en .Foods GomMotora Gen PU Gori.TAcE Getty Oil Gillette Qlmbel Goodyear Greyhound Gulf Oil ni.Centr, IBM IFF IntHnrvest ini .Paper ITT JonesdcL KansaaP Kennec C Kroger Lanvln Lehigh Libby Litton Ind Lockheed LoneaSC Martin M MavD* MeD-Doug Merck Minn.MIn. MobllOll Monsanto MontffW NatBlsc. NatCan NatCash Nat Diet. NatFGas NatGyps NatLead NatStcel NatTea NAmRwC NorTGas NorPRw Olln Corp PacGas PacLlg PennCC. PeopIesG PepsiCo PhelpsD PhillMor PhllPet Proet &G PubllSG RaclCoO A RepStael RexallDr Reypolda Sears R ShellO South. Cy SouPae 10 SperryR v.k. e.k. t.k. 17,30 17,80* 15.80 16,30 30,75 30,50 30,60 41,40 41,30 41,30 30,90 40,50 40,50 DuBseidorf 13/1 14/J BASF 213JO 203,30 Bayer 1B1.177 JO Hoeeh»tr 232.50 228,50 AEG 233,80 230 Slem en» 257.50 251.— Rh.West/ 223.50 218,— Hoesch Mannes Rhetnstr Aug.Thyi Volksw 21,25 20.75 78.80 77,75 77.75 Londen Court SheilTr. US a 73 47,75 Dlstllers 40.70 49,00 ■A.Tob Unil.ltd Bowater 13/1 1 Brazilan Cockenl 1710 1730 Ü60 1 Petroftna 9100 9)10 2760 2753 Soivay Un. Min. 1880 1900 20 2B.6D 28,60 17,50 17,25 31,20 31,50 31,25 40,26 40 25 383.50 385" 387 65,20 35.50 05,50 27,60 27,25 27,25 40 34.50* 61.75 02} 19.30 10.10 10 Parijs Ntroön 121 Peugeot 275 Fr.de Pil 222,40 Kuhlmaan 203.90 PéchUiey 193,20 BuU 112 PareP.B, 277 Acquiuns 515 MlehelLn 1000 RhonePot 233,10 d 40 45,20 45,20 28,70 28.50 28,40 39.80 38.90 39 4,70b 4,75 4,70 8.30 8.30 32.75 32 31,75 22x 1a7S ~2fT?3 10.60 19.30 26.- 26.25 26.23 27.25 27,25 110.80 110.— UO.— 114.50 110.— 118. 48 48 38 38 30 50.25 51.50 81.50 53.60 53.20 102" 163 10,00 10.10 23.70 lioo 23.00 20.50 20.75 41 41 12.20 12.10 12,25 21.60 21.75 29.20 20 29 39 40b 22.50 22,10 22,10 33 32.30 24,80 24,80 24,00 31.25 32,25 30 30.05 30,15 51.60 S1.80 5t 80 d 50 30 34,75 24 22,75 111.25 110,75 23.25 24,75 25 34.00 34,70 34,80 34b 33.50 33,35 40 49— 44b 41,20 67,20 66,80 44,50 43,50 43.60 25.40 25,30 25,40 28,80 28,20 72,30 25,30 25,60 13.10 1B 17.80 23.75 23.75 71,50 71,65 n.65 lOlx 84 84 84,50 stone StONY 10 studeb. w Id pref. Sun ray Swift Tandy C Texaco Texailn Transam C Union C UnPac C UnAlrcr. UnitedFr. UnSteel 10 WestUnT WestbEleo. Woolw. 131 34.40 50b 34.50 42.35 50-25 30,35 Verklaring van de tekens: d ex dividend; =s gedaan en bieden; s= gedaan en laten; b bieden; x laten; c (acker naam) cer tificaten; v.k. vorige koers; e.k* s: eerste koers; t.k. tweede koers. WALISTREET W/1 J4/I InvMut ,OJ2xlO,54x iusr i 'ahnaMan KansP&L Kl.Mnt'Ut> Krait Co, K.TUROI LflnvmC Lilton.l L,wK»v0d lAjniiStif MuUunntl 25% MadliiuhF 13% 131) layUfcp 20% Meri-Köc itoii I Mmneaut 113 Mubiluil Mulist o Natöuc Nattan Natt «*p NutDi*t NatuypB NalSlee) N off WH N.Am.Phi 53 NAmKue« 22 NurtnP 38 OlmMfci 22 PacG&E 32% PacLlgnt 25% l PennNY'f 31% PepsiCo 51 PhelpaD 5Csg PntiFnd 15.79* l.*,75x PhilMor 33 33 PhllPet 2.3 PruvtwrG H»«i PubiStt 2*% 52.90 52.50 52,S( 62^0 01.70 42,10 42,30 30 39.50 33,60d 33,50 33 J0 28.80 29,10 58,50 57,50 57,20 31,80 31,20 131,20 131.20 24.80 25.7 5 25,75 33 37 JO 37,50 44.30d 43.40 43.40 43.50 41.70 - RadiuC Repsteol Ré X«LDj iteynlub itovalD Santa F5 Seersn tvix 4 SnUthto SuuthPao SftailW Wn SperryR pnii. sumuör stoiical Stüillll StUlNJ StarLlf 91 4,4% Siudsbsk SunriyUll i-m TandyCo ut ra Texico floit "414 Tex»slna "nv. pu IVansAm ""Tf. Unilevei «-n't, Un Carbide >»«s} UnEiectr 10 s» Voorlopig gen. fondsen Obligaties AMRO BV* 102.20 102 102 N. Midd. 8 90.60 99.70 99,70 Rijn-Sch. 83 02.60 UnPdCif UoAitcr UnCurp UnFruit JnGasi Weatöün& WestUn iVesthEl Woolwo OmüetObi 0J70 10^60 15J0O L4J00 Fund of Funds UT ƒ84,05 J3lfi7 ƒ8552 ƒ31,43 83.00 31.34

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2