Personeel loopt nog met Cor Verweg Bescheiden topper in Dordts museum ROTTERDAMS DAGBOEK m Mae werdedigem himderem meh&elf*? (8 Vertrouwen ün goede :afloop groot c&i ROTTERDAM RIJNMOND li IBS ggjgilSEISgiS Beeldende kunst in Zuid Ontzagwekkende van soft machine muziekexplosie Wethouder adviseert alleenstaanden groot gebouw te bezetten DINSDAG 2D JANUARI ZAAK McKAY opruiming pagiiia 4 - zaterdag 17 januari 1970 Terwijl dn de ogen van de -^buitenwereld de laatste poten 3 onder het scheepsbouwimpe- 7-rium van Cornelis Verolme '"worden weggezaagd blijft het personeel van de Nederlandse fipammoetfabrikant opmerkelijk "l'rustig. Sterker. Op een jubi- leumbijeenkomst op oudejaars- r dag toen toch al een aardige golf publiciteit over het concern "was gespoeld werd Comeli3 .Verolme na een bewogen toe spraak van ondernemingsraad secretaris J. C. Wiegmans ten teken van onwrikbaar vertrou wen op de schouders genomen en rondgedragen. - - „De mensen hadden tranen in de .~-ogen", zegt perschef Gert van der ,i Hoest, „het gebeurde helemaal spon taan. Ik heb het eigenlijk niet .naar - buiten villen, brengen omdat dan cnveer zo snel wordt gezegd dat we _r munt willen slaan uit deze stemming onder het personeel". .-Ooic nu na een tweede week van ■^„opzienbarende kranteberichten over de toestand van het "Verolmeconcer.i reageert het personeel nog Vrij koeltjes op alle sombere meldin gen over hun werkgever, al wil vel- ligheldscontroleur M.J.G. Gkkerse (37) wel toegeven dat or nu wat meer over gepraat wordt op de werf. „Maar er worden ook zulke grove dingen beweerd", zégt hij. „We kun nen. er wel 'prat op gaan dat alle mensen ondanks die lawine van le lijke berichten zich toch nog voor 100 procent inzetten voor hun •werk". Het vertrouwen* m de afloop is groot, Ondememingsraadsecretans J. C. "Wiegmans: „We hebben volledig vertrouwen in de regering zoals die zich nu opstelt". P. J. Bothof (44) evenals Okkers lid van de beleidscommissie, die naar zij zeggen door Verolme vrij volledig op de hoogte wordt gehouden over de stand van raken, zegt er dit van: „Op het bedrijf kunnen we de ongerustheid, nog wel wegnemen. De mannen denken nu wel vrij nuchter over de hele toestand, maar vaak zijn de vrouwen wel ongerust". Qkkerse: „Moeder de vrouw zegt thuis, wat lees ik, krijgen we geen loon meer. En dezelfde krant staat vol met aantrekkelijke aanbiedingen van andere bedrijven ln het water weggebied. Als het zo nog lang duurt gaat het natuurlijk wel aan het moreel vreten". Dat de heren niet tevreden zijn met de wijze uraarop deze zaak door een Rotterdams ochtendblad is ge presenteerd is duidelijk Okkerse: „Dan lees je, er is geen geld om de weeklonen uit te betalen, terwijl we net allemaal over zijn op maandloon en keurig ons geld via de bank ontvangen, De nonsens ode verkocht wordt over de bouw van grote tankers. Er wordt gezegd, doek dat bouwen van mammoetlankers nu maar helemaal op. Maar wordt er dan geen rekening mee gehouden dat alle nieuwe dingen die je begint gepaard kunnen gaan met aanloop verliezen. Er zijn echt wel mogelijk heden om dergelijke grote schepen op een gezonde manier te bouwen. Er is nu weer ruimte voor nieuwe oi decs en met de NDSM in Amster dam kunnen we korte levertijden bicden. Maar als Verolme in Ameri ka is om orders te krijgen, wordt ge schreven dat hij in Amerika pro beert orders te annuleren. Op die VEROLM EPERSON EEL blijft on-, wrikbaar jn de grote baas vertrou wen. Van links naar rechts: P. J. Bothof (afdeling afwikkeling repa ratie), M. J. G. Okkerse (veiligheids- controleur), perschef Gert v, d. Hoest en J. G. Wiegmans, secretaris van de ondernemingsraad. manier wordt de positie van het Verolme-concern toch wol ver schrikkelijk ondermijnd". En schamper voegt hij daaraan toe: „Je zal zien, wanneer wij mot de mammoetbouw moeten stoppon, ligt die kapitale helling hier rente loos. Dan gaan we zeker voor een appel en een ci naar de Rijn-Schcl- de, nou en dan zou het best kunnen rijn dat die wat later weer mogelijk heden voor mammocttankeibouw ziet". Uit het gesprek blijkt wel, dat de werknemers van Verolme niet met onverdeeld plezier uitkijken naar een eventuele fusie met dc Rijn- Schelde, die in het Waterweggebied in de scheepsbouwmaatschappijen Rotterdamsche Di oogdok Maat schappij en "Wilton-Fijenoord twee grote, reeds lang gevestigde bedrij ven bezit. Okkerse: „Kijk, een bericht als van vanmorgen, dat deze werven geen vakbondsvertegenwoordiger - bij de besprekingen over een eventueel samengaan willen hebben, dat zaait onrust hier. Als het tot rationalisatie komt is het ondenkbaar dat dat zon der inspraak van de werknemers ge beurt. En bij Verolme is dat. mag ik wel zeggen, in een vergevorderd sta dium. Historisch liggen de verhou dingen ook heel anders. In de scheepsbouw zijn er bulten Verolme nog erg veel status verhoudingen bij de „oude" scheepswerven. Bij Verol me staan we veel meer open. voor el kaar. Het contact tussen het lagere en het hogere personeel ligt hier veel gemakkelijker dan waar dan ook. Jaren geleden al werd de vrije zaterdag het eerst bij Verolme inge voerd, in het toepassen van de werkclassificatie ia Verolme altijd vooruitstrevend geweest, Maar Wil- ton-ïijenoord reorganiseert ook drastisch, al lees je daarover weinig m de krant". Bothof: „Het gaat steeds beter. We hebben nu twee mammoets per jaar te water gelaten. Let op zijn woor den, de planning gaat uitkomen". Als we wegrijden in de vettige Botlokmist van Verclmes grootste werf op Rozenburg zijn de werk zaamheden aan het nieuwe Prins Willem AIcxanderdok wel hoorbaar maar niet zichtbaar. Een bodemloze put, of visie? Verolmes werknemers zijn heilig van het laatste overtuigd. een onvriendelijker en gesloteiu-r museum, althans aan de buitenkant, dan hef Dordtse museum ken ik nauwelijks. Eerder een strenge kunsikazerne met een sombere tuin dan „the happy home of arts". Eenmaal binnen valt het allemaal nog wel weer mee, ook al is het gehannes aan de antieke kassa nog uit een tijd, dat museumbezoekers welgesteld en dus zeldzaam waren. De somberheid van de tuin zet zich in de beneden zalen nog voort, maar boven is alles echt: de grootte van de zalen, de suppoosten, het licht en wat er ver der al zo bij een museum past. U moet het alles maar voor lief nemen en snel trein of auto naar Dordrecht pakken om te gaan kijken naar een kwalitatief uiterst hoogstaande tentoonstelling Tot 2 februari presenteert het Dordrechts museum „Ikonen en koptische kunst uit Recklinghausen". Een bescheiden topper. Bescheiden in die zin, dat de me dia er niet die aandacht aan besteedden, die bij zo'n gebeurtenis past. Bescheiden ook in die zin, dat je de grote Rembrandttentoonstelling niet mocht missen, maar dat je nog wel voor vol wordt aangezien als je deze ikonen mist. Hi ets is minder waar! Als excuus mag aangevoerd worden dat ikonen lange tijd als onbelangrijke kunstuitingen werden ge zien. Onbegrijpelijk maar waar. Nu werd deze houding waarschijnlijk in de hand gewerkt door de dubbele functie van de ikoon. ïn eerste'instantie behoort de ikoon namelijk tot de ge loofswereld en daarna pas tot het gebied van de kunst. Voor een gelovige was (en is?) de ikoon do weergave van het verborgene, dat, eenmaal zichtbaar geworden, kon Verheffen tot goddelijk schouwen. Bij gevolg was de kunstzinnige vormgeving voor de gelo vige bijzaak, als er maar voldaan was aan de strenge, religieuze wetten, aan de traditie van het ikoonschil- deren, was het goed. Vandaar waarschijnlijk ook, dat sinds Peter de Grote het ikonenscbiideren aan monniken werd over gelaten. Wie zich kunstenaar voelde, schilderde geen ikonen meer. Wie niet vertrouwd is met de vele religieuze ach tergronden en wie ln West-Europa ls dat wel? en alleen zoekt naar de artistieke waarden in de ikoon blijft bijgevolg veel verborgen. Desondanks valt er veel te genieten, omdat de col lectie uit het museum van Recklinghausen van onbe twiste topkwaliteit is. Eén van de meest verbazing wekkende feiten is overigens, dat het bezit in enkele jaren tijds bijeengebracht is. Het doet de vraag rij zen, of er bij nog eerder collectioneren, mogelijk niet meer verzameld en behouden had kunnen worden. Het verzamelterrein van dit Duitse museum strekt zich sinds kort ook uit tot de koptische kunst, die merkwaardige schakel tussen Egyptische en Grieks- Romeinse kunst en tevens een van de vroegste uitin gen van de vroeg-ehristelijke kunst. In Dordrecht is er een zaal met deze koptische kunst ingericht, vol doende om u een. indruk te geven en nieuwsgierig naar meer te maken, In het kader van deze rubriek kaq deze expositie alleen maar gesignaleerd worden. Voor hen die er meer van willen weten is er de voortreffelijke catalo gus, die met het tientje, dat men er voor vraagt, be slist niet te duur is betaald. Tenslotte heelt dan ook Dick Bouman de tentoon stelling, waar hij door het winnen van de Drempel- prijs op mocht rekenen, gekregen. Na een debuut in de Scniedamse galerie „Punt Vier" speelt hij nu „tnuis", voor eigen publiek in kunstzaal Zuid op het Zuldplelrt. Dat hij voor die thuiswedstiijd goed voor den dag heeft willen komen, blijkt, want in de voor een pot tenbakker betrekkelijk korte tijd tussen de twee ex posities in heeft hij flink aan moeten paken om de geslonken hoeveelheid keramiek weer aan te vullen. Arie Brinkman! "„The clean emotion of kickfolie". Hij deed het en voegde gelijk een nieuwe kleur aan zijn scala toe. De vormen zijn inmiddels ook veran derd. De aanvankelijk sobere, kleinmondige vaasjes kregen naast een wat breder uitlopend tuitje soms ook een oortje. Dc ingekraste versiering, ook nieuw, is minder ge lukkig, omdat ze overbodig is. Boumans vormen zijn op zichzelf i uim voldoende en hebben deze wat lieve versiering niet nodig. Jammer, dat hij kennelijk geen tijd had voor nieuwe bollen, want het terugzien van deze grote bolvormen overtuigt van de kwaliteit van dit werk. Boumans mede-exposant, Gorkummer Arie Brink man, is nog leerling aan de Rotterdamse Academie. Hij is bezig aan zijn laatste jaar, het zogenaamde ate lierjaar. Vroeger zou zulk vroeg exposeren onmogelijk zijn. Een talent moest eerst rijpen, nietwaar? Wat er nu aan opvattingen in dc kunstwereld veranderd is, valt moeilijk te zeggen. Zijn kunstenaars vroeger rijp, lig gen de eisen anders, was het hele „rijp-zijn" een far ce? Feit is in ieder geval, dat Brinkman het haalt. Het al eerder haalde, trouwens, want aan de salon van de Maassteden deed hij mee met een' volledige inzen ding, iets wat niet alle inzenders beschoren was. Er zou uit kunnen blijken, dat alleen de harde praktijk van het expositiewezen uitmaakt wat goed en rijp is. Brinkman heeft het aangedurfd het al breed ver kende terrein van de collage tot het zijne te, maken. Hij heeft er nieuwe aspecten aan weten toe te voe gen. Een enkel fotofragment vaak 'n foto van hemzelf vat hij in enkele getekende lijnen, waardoor „ma gische kickmachmcs" ontstaan. De nadrukkelijke hu mor of absurditeit die nogal "eens in collages voor komt, heeft hij gelukkig weten te vermijden. Zijn ifssemblago „The clean emotion of kickfolie" is een interessant stuk nieuw landschapskunst. De twee zijpanelen van dit drieluik zijn nauwelijks aan gegeven fragmenten landschap. Op de zwarte onder grond van het middenpaneel zijn drie zakjes met schoon afval (het bestaat) opgehangen onder een keu rig uitgezaagd en vastgeschroefd wolkje. Een fijne combinatie van schilder- en objectkunst, een persiflage ook op de tijd, dat zelfs het afval van bet bermtoeiisme Jn plastic verpakt zal zijn? Mis schien wel, want op een eerdere expositie van Brink man m Dronten waren de zakjes vrij snel vernield. Agressie van de bedreigde bermtoerist? DE muziek van En gelande momen teel meest unieke popgroep The Soft Machine heeft vrijdagnacht het publiek" in een vrijwel uitverkochte Doelen anderhalf uur intens weten te boeien. Een groep die qua stijl van musice ren nauwelijks gerekend kan worden tot de dagelijkse popmuziek, hetgeen tot uitdrukking kwam in een voortdu rende aaneenschakeling van afwisse lende improvisaties en de onverwach te wendingen in de ritmiek. Een ma nier van spelen die veel meer trekken vertoonde van muziekvormen die ook in de free-jazz zijn te beluisteren. De groep die voor 'deze Europese tournee (Nederland, België en Duitsland) was uitgebreid met twee jazz-blazers, El- ton Dean (altsax) en Lynne Dobson (fluit, tenor- en sopraansax), bleek daardoor een muzikale dimensie rijker te zijn geworden. Hoewel de muzikale conceptie van het in twee delen gespeelde condert duidelijk toebehoorde aan. het oor spronkelijke driemanschap Wyatt- Ratledge-Hopper (thema's uit hun tweede l.p.), kwam met name altist Elton Dean naar voren als een gewel dige aanwinst voor de groep. Dean zorgde voor een werkelijk subliem hoogtepunt met een ongelofelijke gave, zeer melodieuze solo die onna volgbaar werd overgenomen door het snerpende en krijtende orgel van Rat- ledge. Een orgel waaruit m wervelen de tempi enorme hoeveelheden deci bels uitbarsten zodat de geluidspro- dukties van met name Dean en Dob son er af en toe in verzwolgen wer den. De Soft Machine bewees hiermee opnieuw op een muzikaal eenzaam ni veau te staan. F. v. W. Bij het oversteken van de Nieu we Binnenweg is de 27-jarige me vrouw A. A. E. van Loon-Ryl gisteren door een. personenauto aangereden. Ze kwam met haar voet onder het voor wiel terecht en moest met ernstig let sel in het academisch ziekenhuis Dijk- zigt worden opgenomen. RECTIFICATIE De Rotterdamse Schouwburg 8.15 uur toneelgroep „theater" TROttiUS EN CRESStDA van William shakespeare regie hans croiset met Christine ewert carol lms- ROTTERDAM, vrijdag Drie be woners van een pand aan.de Witte van Haemstedestraat zijn gisteren ge wond naar Dijkzigt gebraeht, nadat een oliekachel bij het aansteken in brand was gevlogen. De brand ontstond in do keuken. De 22-jange kleuterleidster C. W. Braams pakte de brandende kachel op en gooide die uit het raam. Ze liep daar bij tweedegraads brandwonden op aan armen, benen en hoofd. Haar 63-jarige moeder en 19-jarige broer kregen eveneens brand- en snij- wonden aan handen en polsen. LONDEN, zaterdag (AF) De po litie van Londen heeft vanmorgen een 25-jarige man aangehouden op be schuldiging van poging tot afpersing van Alex McKay, wiens vrouw Muriel al twee weken vermist wordt. De aangehouden man, Roy Edward Roper, heeft volgens de politie ge- Ar acht McKay 2.000 pond sterling af te persen door te beweren dat hij me vrouw McKay gevangen hield. ROTTERDAM, zaterdag. In het pand Haringvliet 94 is gisteravond of ficieel geopend de sociëteit Pompidoe. Deze sociëteit wordt geëxploiteerd door de besturen van de Sociëteit As- ker van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap en de Burgersocieteït 't Rmckeltje, die beide m hetzelfde pand zijn en blijven gevestigd* Bij de ope ning werd voorzichtig gesteld, dat de nieuwe sociëteit een ontmoetingsplaats van studenten en werkende jongeren zou kunnen worden. LOEK HOLLAN DER heeft van daag een bundeltje folders de binnen stad ingestuurd met de bedoeling wat reacties los te woelen bij ouders die a) bezeten zijn van zoons met vol- ontwlkkeldo spie- jv renbundels en b) zelf de eerste corpulcntie-vcrschijn- selen de nefc om willen draaien. Hollander dorst het manuscript aait de posterijen toe te vertrouwen na en kele opime-peilingen in ons centrum. Er is, als gevolg van de toenemende criminaliteit in ons land, de laatste tijd veelvuldig geschreven en beraad slaagd over het nut uan zelj-uerdedt- gingssystemen voor kinderen. Vreemd genoeg lopen hierover de meningen van de beroepsintellectuelen nóóit pa rallel. Ik herinner me uitspraken van judo-mstructeuTS, die zeiden dat zij technieken hadden ontworpenwaarbij kinderen zich bij aanrandingen enigs zins zouden kunnen verdedigen. Men dacht aan de meest simpele heup- en beenzwaaien. Hollander noemt dit dom gezwets. Het is voor hem ondenkbaar dat een kind, van iceifee jonge leeftijd ook, met succes een aanrander van het lijf kan houden.- Het is (zijns inziens) daarom ook, dat een leraar tijdens de lessen nooit de nadruk mag leppen op de zelfverdedigingsmethoden. Gewoon omdat het tè diep ingaan op afweer- tichnieken nutteloos is en het kind aan het twijfelen brengt. De enige (met zelfverdediging ver band houdende) taak die een judo-in structeur heeft, is een kind de eerste schrik- en angstreacties te laten over winnen. Voorbeeld. Gestéld dat een meisje op een on verlichte weg door een man wordt lastig gevallen. (Niet zeggen dat over komt mijn dochter niet, want kinder- "1wegen zijn duister) Wat t doet dat meisje dan? Ze schrikt en wei zó he vig, dat ze niet meer in staat is te gil len. En aan „verweren" komt ze zeker niet toe, hoe voortreffelijk ze zich ook op de Zessen de been- en heupworpen heeft bijgebracht.' Toch zou dit meisje niet direct een weerloos slachtoffertje zijn geweest, wanneer haar op judoles de angstpsy chose zou zijn afgenomen. En dat kan. Door een kmcl op les herhaaldelijk aan te vallen, onverwacht tegen de grond te gooien of bij de keel te grij pen, krijgt het het jnoge ongeloof waardig klinken hoe langer hoe meer vat op de miserabele situatie. Het zal in ieder geval met stomgesla- gen door de schrik minutenlang niets kunnen uitbrengen. Natuurlijk moet ik toegeven dat een onverwachte aan val in een dojo anders is dan één op een onverlichte weg, maar elk kind is in het donker instinctmatig op alles voorbereid. NU moet men, na dit alles geduldig te hebben aangehoord, wiet aan Hollander (rijksgediplomeerd sportle raar, CIOS) vragen of judo- en kara- telessen jonge kinderen uit hun nor male opvoedingspatroon halen, want o/schoon hij dat in eerste instantie zal ontkennen,' blijft óóic hij zitten met een paar twijfels. Het ts wamcÜÜfc gewoon de natuur dat een jongetje van pak-weg tien jaar, wiens persoonlijkheidsvorming in de dojo mei sprongen is vooruitge gaan, op school of in de straat de bra nie probeert uit te hangen. In het minste geringste voorvalletje zal hij misschien aanleiding zien om er eens lekker jongensachtig op los te ram meien, ook al wordt hij er tydens de les regelmatig op gewezen dit niét te doen. De keren dat dit voorkomt zijn vol gens Hollander echter zo sporadisch, dat hij zich er nauwelijks druk over maakt en er in de lessen zeker niet méér de aandacht op zal vestigen dan hij reeds deed. Want tè veel verbieden Hieruit moet mep nu ook weer niet concluderen dat een jongeman van tien jaqr wordt opgeleid om (wat ka rate betreft) binnen afzienbare tvd voortreffelijk te kunnen stokvechten (bo jistu) of hout te kunnen breken (tamesi wara), want het tegengestelde is waar. Rest mij nog te vermelden dat Hol landers dojo m het AMVJ-gebouw is gevestigd en dat èn ouders, die iets wille» ondernemen tegen de toene mende corpulentic-verschijnselen (voor hun zijn er overdag de keep-fit cursussen) èn kinderen de eerste les sen gratis zullen ontvangen. heeft een averechtse uitwerking. Aan al deze nevenaspecten moet Hollander (3i), die nn de Utrechter Jon Bluming de bekendste karateka 4e dan in Nederland, toch hebben gedacht bij het opstellen van zijn fol der, want hij verzoekt alle ouders in de binnenstad de eerste lessen van hun zoon bij te wonen. „Ik wil alleen maar laten zien dat judo geen zinloze verdedigingsmethode en dat karate geen domme krachtpatserij is", zegt hfj. DAGBOEKSCHRU VER TOOP VAN TIJN zei eens: „Een J Amsterdammer erkent met een vanzelfsprekende vanzelfspre kendheid de superioriteit van zijn stad, de Rotterdammer is er voortdurend op ,uit zichzelf en zijn stad te bewijzen. Rotterdam heeft daarvoor ook voortdurend manifestaties en extra uitgaven nodig." ffr Even wat cijfers over het toenemende te lefoonverkeer in 1969. Lokale gesprekken 247,584.000 (235.6Ü8.O00 in '68), weerberichten 3-65O.Q0O (3,247.000), tijdmeldingen Vt.820.000 (13.735.000), autom. inter lak. gesprekken 112.119.000 (102.4J8.000), handverkeer 61.000 (83.000), 0 Het is heel gek, maar veel mensen zijn nog steeds verkik kerd op een vjjgestekje. Toen Ouwe hands Dierenpark een jaar geleden bekend maakt dat liefhebbers een stekje konden knjgen, werd de chef van de tuin overstroomd met aanvra gen. 0 En ook nu bij de tweede gelegenheid gaat „zich hetzelfde beeld aftekenen. Daarom als u geïnte resseerd bent in zo'n Adam en Eva stekje, haast u zich 0) (ADVERTENTIE) Wie tot de opruiming heeft ge wacht 'met het aansphaffen van nieuwe - overgordijnstof, be spaart een aanzienlijk bedrag op deze overgordijnstof. Zoek nu een moderne 100% katoenen drukstof uit, er zijn drie leuke kleurstellingen. Deze overgordijnstof is 120 cm breed, kost normaal f 4,25 en nu..... nog géén rijksdaalder per metar. drukstof 120 cm breed Maandagmorgen om 9 uur be gint op onze le etage de ver koop van een opruimingspartij leuke moderne drukstof voor overgordijnen, in drra leuke kleurstellingen, 120 cm breed, per meter |en' j *!3P Duur van de opruiming 15 januari tot 5 februari Géén tel. of schrrft. best. ROTTERDAM, vrijdag. Ter hoogte van de Meeuwenstraat op het Noordereiland is gistel-en bij het ke ren op dc Nieuwe Maas het Britse zeeschip „Loch Gowan" tegen de ka demuur geslagen. Doordat de tros van een van de sleepboten brak werd het schip door de vloedstroom meegetrok ken. Later is het zeeschip met behulp van zes sleepboten aan de Wilhelmi- nakade afgemeerd. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1