na overleg Haagse groep niet naar Lagos JOURNALISTEN NAAR VOORMALIG BIAFRA PSP wil forse uitbreiding aantal woningwetwoningen issiaii Inzamelingen van geld voor biafra in ons land nauwelijks nodig' Klagende Palestijn door Brown zwijgen opgelegd DIRECTEUR RODE KRUIS: 'ERISWÈL GELD NODIG' 3WA wil tweede xmgres houden [r. Boukema All- ajsttrekker 4A?1 SLiCv'a EX-MINISTER NEEMT HINDERNIS Makarios bezoekt koning Constantijn 'DESNOODS GEDWONGEN LENINGEN' Reorganisatie in leger van Zuid-Vietnam Limburgse PSP'ers naar Oost-Berlijn om vrouw naar Limburg te halen Veel patiënten liggen in 'het verkeerde bed' Protest van kerken en universiteiten in Zuid-Afrika tegen apartheidspolitiek Twee Polen moeten wegens spionage Engeland verlaten Boek over moord op Sharon Tate door Susan Atkins Comité 'Kritiese Onderwijzers' in Beverwijk gevormd pag.;':4 --maandag 19 januari 1970 (Van onze Haagse redactie) Den Haag, maandag, De heer C. van Emden, directeur-ge neraal van het Nederlandse Rode Kruis gaf vanochtend het volgen de commentaar op de uitlatingen van minister Luns: ,Wat minister Luns op Schip hol heeft gezegd was ook een verrassing voor mij, maar ik ver onderstel; dat hij sprak over het inzamelen van voedsel. Daarvan liggen inderdaad duizenden ton nen kaar. Naar mijn mening, en ik spreek nu uitsluitend over het Rode Kruis, is er .wèl geld nodig. Het Nigeriaanse Rode Kruis staat nu voor een immense taak. Het is mij ook bekend dat de Liga van Internationale Rode Kruisvereni gingen bezig is met het formeren van medische teams (doktoren en zusters) om in Nigeria/Biafra te gaan werken. En dat kost natuur lijk veel geld." „Verder voeren wij nu in Nederland besprekingen over het inzetten van een Nederlands schip ten behoeve van Nigeria en Biafra. Als de besprekin gen tot het gewenste resultaat leiden, zal het schip waarschijnlijk aanstaan de woensdag uit Rotterdam naar La gos vertrekken, De kans is groot dat het een vaartuig wordt van de rederij Van Es, die al eerder de kustvaarder Imber aan het Bode Kruis heeft gele verd. Met de inzet van dit schip is ruim vier ton gemoeid. Over de lading van het schip kan ik in dit stadium nog geen verdere mededelingen doen", aldus de heer Van Emden, Wat betreft zijn" uitlatingen die hij deed in Het Parool van zaterdag jl, naar aanleiding van kritiek in Neder- and op de doeltreffendheid van de hulp aan Nigeria/Biafra zei de heer Tan Emden nog: „Het is mijn bedoeling slechts le aarschuwen dat, als men - ter wij] en toch in de eerste plaats hulp wil erlenen op hetzelfde moment zwa- e politieke beschuldigingen blijft ichten tot de regering wier medewer- 'ng men nodig heeft, en tegelijkertijd e mogelijkheid in twijfel blijft trek en van de enige instantie die hulp an verlenen men gevaarlijk spel peelt omdat dan elke hulp wellicht nmogelijk wordt." Mr G. E. van Walsum, voorzitter an de overkoepelende organisatie voor hulp aan Biafra (giro 400), -aarin deelnemen hot Rode Kruis, erre des Hommes, Oecumenische "ulp, Caritas Nederland en Unicef, zei aumorgen desgevraagd*. „Ik heb de druk dat de uitlating van minister uns op de geldinzamelingen slaat, ijn mededelingen waren voor mij en. verrassing ik vind het logisch, standpuntbepaling van de Neder- ndse regering, want onze regering at uiteraard af op verklaringen van e Nigeriaanse regering. Hoe de toe- werkelijk in Biafra is, is moei- ijk te achterhalen. Er zijn verschil- ende waarnemers geweest, maar laarbver zijn ook berichten, dat 2e lechts korte lijd in het betreffende gabled zijn geweest, en dan nog alleen n grote plaatsen." „Overigens lijkt het mij wel, dat de dtlatingen van minister Luns van in- doed zullen zijn op het enthousiasme »ij het reageren op de landelijke inza- nelingsactie," aldus mr. Van Walsum, ("Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. De on~ ngs opgerichte Bond voor Weten- :happeiijke arbeiders heeft zaterdag n zondag gecongresseerd in Amster- am, achtereenvolgens in het wiskun- egebouw van de universiteit van msterdam en in De Brakke Grond, [et congres besloot, over twee maan- en opnieuw een werkcongres te hou- en. Daarop zullen dan de doelstellin- en aan de orde komen, die eerst in e afdelingen nader beschouwd zullen -orden. De BWA heeft inmiddels af- slingen in Utrecht, Tilburg, Eindho ut en Amsterdam. De afdelingen elft en Rotterdam zijn in oprichting. RWan een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag, Tot [sttrekker van de ARP-Aipsterdam ior de statenverkiezingen is gekozen lV;P.?Boukema. Als nummer twee op Llijst staat mevr, C. M. Tonkens- aajan. Beiden zijn al lid van de pro- laciale staten van Noord-Holland. De RP-afdeling Amsterdam zal binnen- wt'. een propaganda-avond houden, aarop de kandidaten zullen worden mrgesteld. (Van onze correspondent) SCHIPHOL, maandag Minister Lims gaat niet naar Nigeria. Hij deelde dit zondag op Schiphol mee voor zijn vertrek naar Bul garije, dat Lij deze week een officieel vierdaags Bezoek brengt. De federale Nigeriaanse regering beeft hlijk gegeven van voldoende goede wil om zelf de problemen in Biafra aan te pakken, zo zei de heer Luns. Daarom heeft de groep van dertien landen, die verleden week in Genève beraadslaagde over de hulpverlening aan de Biafraanse oorlogsslachtoffers, besloten dat het op dit ogenblik niet tactvol is om op hoog poli tiek niveau met de Nigeriaanse federale regering besprekingen te gaan voeren. Minister Luns heeft zondagochtend in een ver trouwelijke brief aan drs. Schmelzer de Kamercommissie voor buitenlandse zaken die onder voorzitterschap staat van de heer Schmelzer ingelicht over de details van de besprekin gen in Genève. De heer Luns liet blijken dat hij het nut van de vele inzamelingen van geld voor Biafra in ons land laag aanslaat. „Volgens mijn. informatie zijn deze in zamelingen op het ogenblik nauwe lijks nodig," zo zei hij, „want er zijn vele duizenden tonnen voedsel en me dicamenten voor Nigeria beschikbaar. Het is geen kwestie van geld meer, maar slechts van een goede organisa tie. Er moet een weg worden gevon den om al deze goederen te vervoeren en te distribueren en met dat enorme probleem is de Nigeriaanse regering op bet ogenblik druk bezig. Bulgarije ropese veiligheidsconferentie, zo zei hij. „Ik hoop in Sofia de Bulgaarse mening te loetsen aan die van de Joe- goslaven en Roemenen, want naar be kend lopen de standpunten niet ge heel parallel Bulgarije is één van de meest trouwe bondgenoten van de Sow jet Unie en toont derhalve op het vlak van de buitenlandse politiek veel al een identieke visie met Moskou". Met zijn bezoek aatt Bulgarije rondt minister Luns in feite een. tournee af door alle landen van het Oostblok. Het is voor de eerste maal sinds het ruim honderdjarig bestaan van Bulga rije, dat een Nederlandse minister van buitenlandse zaken ln die hoedanig heid een bezoek aan dat land brengt. In da Engelse Hervormda Ke;k op het Begijnhof In Amsterdam is zondagavond eert kerkdienst gehouden met als onderwerp Biafra, Minister Udink van ontwikkelingshulp was één van de sprekers tijdens de dienst. Open brief ln Bulgarije 2at minister Luns in de eerste plaats de mogelijkheden be spreken voor het houden van een Eu- De heer Luns is inmiddels zondag avond in Sofia aangekomen. Hij wordt donderdagmiddag op Schiphol terug verwacht. Na zijn terugkomst zal hij een open brief aantreffen, die de ini tiatiefnemers van de scholierenbeto- ging van afgelopen vrijdag aan hem hebben gericht. Zij zeggen daarin overtuigd te zijn van de kwade trouw van Lagos en zetten voorts als hun mening uiteen, dat het toch mogelijk is, voedsel boven het hongergebied te droppen. Ongeveer vijftig Biafra-be- togers uit Amsterdam, Rotterdam en Vlaai-dingen hebben zondag een de monstratieve voettocht door Den Haag gemaakt. Ook zij drongen aan op voedseldroppings. LAGOS, maandag (Reuter, AP, 1JPI) De eerste groep journa listen, die van de Nigeriaanse autoriteiten toestemming hebben ge kregen voor een bezoek aan het voormalige Biafra zijn gisteravond van het vliegveld van Lagos vertrokken. De federale autoriteiten heb ben beloofd vandaag voor ver voer van een tweede groep jour nalisten, die nog niet weg kon, te zullen zorgen. In totaal omvatten beide groepen ongeveer 80 jour nalisten en fotografen. Gisteren arriveerde op het vliegveld van Lagos de secretaris-generaal van de VN Oe Thant. Hij pleegde na aan komst overleg met de Nigeriaanse lei der generaal Gowon. Oe Thant heeft vanmorgen besloten „wegens tijdgebrek" af te zien van een voorgenomen bezoek aan de voor malige Biafraanse havenstad Port Harcourt om de situatie bij de hulp verlening in ogenschouw te nemen. Lord, de adviseur van premier Wilson inzake de hulpverlening, die een drie daags bezoek aan de door de oorlog getroffen gebieden heeft gebracht, zal volgens zegslieden van zijn gezelschap rapporteren geen bewijzen voor vol kerenmoord te hebben gevonden. Hunt zou ook de algemene vluchtelin gen situatie „bemoedigend" hebben genoemd. Zeterdag heeft de federale Nige riaanse regering vier Britse journalis ten uitgewezen, die zonder toestem ming naar Onitsja nabij de oorlogszo ne zouden hebben willen gaan. Giste ren is een Deens vliegtuig met hulp goederen door Lagos verboden in Ni- girië te landen. Het Deense Rode Kruis heeft nu de goederen ter be schikking gesteld van het internatio nale Rode Kruis, dat de hulpgoederen met Zwitserse toestellen zal vervoe ren. Zaterdag landde wel het eerste Britse toestel met medicamenten in Nigerië. De federale regering heeft voorts een aanbod tot steunverlening van de Westduitse regering aan vaard. De luchtbrug van de interker kelijke hulporganisatie Joint Church Aid zal worden opgeheven, aldus is in Kopenhagen meegedeeld. Joint Church Aid behoorde evenals het Deense Rode Kruis tot de hulporgani saties die door Gowon op de zwarte lijst zijn geplaatst wegens hun zijns inziens vijandige houding ten opzichte van Nigerië. Hersteld De vroegere Biafraanse comman dant Effiong is hersteld in zijn rang van luitenant-kolonel in het Nige riaanse leger, Effiong zal samen met andere officieren van het voormalige Biafraanse leger helpen bij het opspo ren van Biafraanse eenheden die het oerwoud zijn ingetrokken aldus heeft de federale minister van voor lichting Ëuahoro meegedeeld. Volgens het Britse blad de Sunday Times is de voormalige Biafraanse lei der Ojoekwoe door andere Biafraanse officieren afgezet en gedwongen het land te verlaten, toen deze meenden dat de oorlog verloren was. De voormalige Britse minister van buitenlandse zaken George Brown springt over een loopgraaf heen tijdens een bezoek aan de door Israël bezette hoogten van Golan. JERUZALEM, maandag (AFF) De Britse oud-minister ROME, maandag (Reuter) De Cypriotische president, aartsbisschop Makarios, heeft gisteren een bezoek lébracht aan de in Rome als balling levende Griekse koning Constantijn. Makarios reisde naar Rome, nadat hij van de Griekse regering in Athene in stemming had gekregen voor zijn campagne tegen het „Nationale Front", dat o.a. door middel van bom aanslagen ageert voor aansluiting van Cyprus bij Griekenland. De presi dent zal de problemen op het eiland trachten op te lossen door onderhan delingen mot de Turkse gemeenschap. van buitenlandse zaken George Brown heeft gisteren in Jeruza lem op een receptie, die te zijner ere werd gegeven door de Jor daanse oud-minister en voormali ge ambassadeur in Londen An war Noesseibeh, gezegd dat Is raël wettig bestaansrecht heeft. Voor de Palesthnen is volgens Brown het belangrijkst een manier te vinden om met Israël te leven. Aan een van zijn ondervragers, die zei: „Wij lijden onder de Israëlische bezet ting en u spreekt over coëxistentie", antwoordde Brown. „Ik hoor dikwijls zeggen dat u onder de Israëlische be zetting lijdt, maar u lijkt dat niet te doen, U bent dik, gezond en goed ge kleed. Geleden wordt er in de vluch telingenkampen. U kunt beter zwij gen". SAIGON, maandag (Reuter, UPD President Nguyen Van Thieu heeft twee Zuidvlctnamese generaals van hun post ontheven en een derde een andere functie gegeven. Voorts heeft hij tfen kolonels tot generaal bevor derd cn veerden van de 44 provinciale goeverneurs ontslagen, zo is zaterdag in Saigon meegedeeld. Thieu streeft met deze reorganisatie naar een jonge en agressievere leger leiding, aldus de zegslieden. Waarne mers menen, dat de mutaties gezien moeten worden als een overwinning voor de Amerikaanse militaire leiders, die een aantal hoge Vietnamese mili tairen ongeschikt achtten voor hun taak. Bij de reorganisatie zijn voorna melijk legereenheden betrokken, die in de Mekong-delta opereren. •Het Amerikaanse leger heeft zater dag bekendgemaakt, dat vier militai ren voor de krijgsraad gedaagd zullen worden, omdat zij een eigen „commis sie voor oorlogsmisdaden" wilden In stellen. De vier Amerikanen, die be schuldigd worden van het ondermij nen van discipline en geest in het le ger, verzochten hun collega's in Viet nam melding te maken van eventuele Oorlogsmisdaden. Zij zouden de mel dingen dan doorgeven aan het tribu naal voor oorlogsmisdaden van de schrijver Sartre in Parijs. Twee Amerikaanse militairen zijn, zo meldde een Amerikaanse woord voerder zaterdag, in 1966 door de Vlet Cong in Hué geëxecuteerd, nadat zij in ccn aantal dorpen „tentoongesteld" waren. De militairen, kapitein Devers en sergeant O'Neill, werden op 13 au gustus 1966 gevangen genomen. Hun lichamen werden eind december vorig jaar in een graf bij Hué gevonden. (Van onze correspondent) MAASTRICHT, maandag. Da PSP eist van de regering-De Jong een forse uitbreiding van het aantal te bouwen woningwetwoningen en een verlaging van het rentepercentage tot maximaal vier procent, zo nodig door gedwongen leningen. Een motie van die strekking is zaterdag aangenomen op het landelijke demonstratieve congres van de PSP in de Stadsschouwburg in Maastricht. In dezelfde motie dringt het congres aan op loonsverhogingen uitsluitend in de vorm van een gelijk bedrag voor allen. De Limburgse partijsecretaris E. Moolhuysen kondigde aan, dat de PSP in zijn provincie een nieuwe werkme thode zal gaan hanteren tegenover de gemeentelijke en provinciale bestuui*- ders. „Buitengewone beleefdheid zal achterwege blijven", zo zei de heer Moolhuysen, die voorspelde dat „de PSP voortaan, zodra zij iets ruikt of proeft, zal rammelen als de zaak het waard is omdat de kleine man altijd de dupe is". Doelend op een recent in cident in Geleen waar twee PSP'ers door dc politie uit het gemeentehuis werden gesleept toen zij weigerden dat ie verlaten, zei de Limburgse par tijsecretaris: „Wij laten ons nergens meer afschepen op de mond snoeren". De heer Moolhuysen laakte de bis schop van Roermond, mgr. P. Moors, omdat deze tijdens een onlangs ge houden vergadering van de diocesane pastorale raad van het bisdom Roer mond zich niet vierkant had uitgespro ken tegen de vestiging van de Deense wapenfabriek Jl<rgen Hoyer in Ubach over Worms. Tenslotte kondigde hij aan dat de PSP binnenkort in Lim burg enkele adviesbureaus gaat openen. Enorme investeringen Het Tweede-Kamerlid F. J. van der Spek hield het congres voor, dat Nederland op het terrein van de collec tieve voorzieningen ln de komende ja ren investeringen zal moeten doen ter waaide van tien tot vijftien miljard gulden. Enorme prestaties zullen wor den verlangd, zo zei hij, om de leef baarheid van Nederland groter te ma ken of minstens op het huidige peil te houden. Dat zou volgens het Kamerlid onder meer kunnen gebeuren door de leer- lingenschaal te halveren, wat vijf mil jard gulden per jaar zou kosten. Hij meende dat voor verkeer dusdanige voorzieningen getroffen dienen te worden, dat rijden met een particulie re auto niet meer attractief zou zijn, en vond bovendien dat de regering MAASTRICHT, maandag. De Limburgse afdeling van de PSP heeft twee partijleden naar Oost-Berlijn gezonden. Zij zullen trachten de OostdultsB regering over te haten om mevrouw Bri gitte Eggert met haar zoontje uit Oost-Duilsland naar Stein in Zuid-Limburg te laten overko men. De komst van mevrouw Eg gert naar Steln Is gewenst omdat haar daar wonende moeder hulp nodig heeft omdat zij invalide is. Het PSP-bestuur ln Limburg zond enkele dagen voor Kerstmis een telegram naar Walter Ul- bricht om hem er toe te bewegen mevrouw Eggert naar Nederland te laten gaau. Op dit telegram heeft de PSP tot nog toe geen reactie gekregen. Daarom is nu besloten, twee partijleden een week lang naar Oost-Berlijn te laten gaau. Dit Is door de partij-secretaris cn lijsttrekker van de PSP ln Limburg, E. van Moolhulsen, za terdag in Maastricht gezegd na afloop van het PSP-congres ln die stad. veel meer geld in de woningbouw dient te steken. De Limburgse afdelingsvoorzitter L. de Moor tenslotte kondigde aan dat de PSP meer buitenparlementaire oppo sitie zal gaan voeren. Enquête CBC wijst uit (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag In mei 1969 waren 1.793 patiënten in ziekenhuizen opgenomen die thuis hoorden in een verpleeginrichting. In de verpleegln- richten lagen 1.145 patiënten die thuis hoorden in een bejaarden- of verzor gingstehuis. „Het verkeerde bed" kostte op zijn minst f 16,900 per dag. Het bovenstaande blijkt uit een zo juist verschenen rapport, genaamd Hot verkeerde bed, waarin verslag wordt uitgebracht over een landelijk onderzoek naar de doorstroming in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen. Het onderzoek werd ingesteld tussen 1 en IS met 1969. De enguète ging uit van de stichting Centrale begeleidingscommissie voor medische controle (CBC). In het rap port wordt opgemerkt dat da door stroming van patiënten door de be staande situatie in hoge mate wordt belemmerd. De algemene conclusie luidt dat bij de ontwikkeling in de verpleegkundige sector voorrang dient le worden gegeven aan eenvoudige voorzieningen. De uitbreiding van ziekenhuizen dient volgens het rapport met grote voorzichtigheid plaats te vinden, op dat niet door een uitbreiding van zie kenhuizen, gebaseerd op de thans be staande situatie, een overschot van bedden ontstaat. Niet de uitbreiding van ziekenhui zen, aldus het rapport, zal, prioriteit uitbreiding van eenvoudiger voorzie ningen, waardoor de patiënt vanuit „het verkeerde bed" in „het juiste bed" kan worden overgeplaatst. JOHANNESBURG, maandag (Reu- ter) Zeventig vooraanstaande figu ren uit het kerkelijke en universitaire leven in Zuid-Afrika hebben gisteren een felle aanval gedaan op de apart heidspolitiek van de regering. In een door hen uitgegeven mani fest, wordt de apartheidspolitiek ver oordeeld als onverenigbaar met de christelijke principes. De rassendiscri minatie wordt met kracht.verworpen als basis van de politiek en de zeven tig doen een beroep op de blanken de omstandigheden, waarin de niet-blan- ken In Zuid-Afrika moeten leven, te verbeteren. Onder hen die het manifest onder tekend hebben, zijn de Anglicaanse aartsbisschop van Kaapstad, Robert Selby Taylor, de r.k. theoloog mgr A.D. Kelly en de voormulige rector 'van dc universiteit van Witwaters- rand, prof Lm MncCnme. (Van onze correspondent) LONDEN, maandag Twee em ployés van de Poolse ambassade heb ben Engeland binnen 48 uur moeten verlaten wegens spionage, aldus is in Londen bekend geworden. Het schijnt bier niet te gaan om twee „echte" diplomaten, maar om twee kantoorbedienden van de ambas sadestaf, die kortgeleden in Engeland waren gearriveerd. Hun activiteiten zouden „op de rand van de spionage" hebben gelegen. Zowel het Britse ministerie van buitenlandse zaken als de Poolse am bassade in Londen weigert commen taar en bevestigt alleen dat dc Poolse ambassadeur dezer dagen op het mi nisterie is ontboden. Het is de gewoonte dat zulke uit wijzingen worden beantwoord met uitwijzing van twee Engelsen uit Warschau. Maar beide partijen zouden op het ogenblik de wederzijdsde be trekkingen niet willen verslechteren. Zij zouden eventuele represailles zo discreet mogelijk willen doen verlo pen. NEW YORK, maandag (AFP) Onder de titel „De moord op Sharon Tate" heeft Susan Atkins, één van de vijf verdachten van de moord op 9 augustus op de actrice Sharon Tate en vier van haar vrienden, een roman over deze misdaad geschreven in sa menwerking met de journalist Law rence Schiller. Het boek zal morgen in Amerika verschijnen. Susan Atkins zou 80.000 dollar gekregen hebben voor liet ver tellen van de geschiedenis aan Schil ler. Het grootste deel van het boek is gewijd aan de omstandigheden van de moord, alsmede aan een analyse van de persoon van Cahrles Manson, de hoofdverdachte, en de leden van zijn „hippie-familie". Susan Alkins, die deel uitmaakte van dezo groep van Manson, heeft door haar onthullingen aan de politie de arrestatie van de andere verdachten mogelijk gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) BEVERWIJK, maandag, De Al ternatieve Faedagogische Academie in Beverwijk heeft gisteren een actle-co- «Kritiese Onderwijzers" opge richt. Ongeveer twintig onderwijzers en onderwijzeressen uit geheel Neder land zijn lid geworden. De doelstellingen van comité zijn: anti-autoritair onderwijs op de el- gen scholen. - hosplteermogelljkheid voor de APA-studcnten. aanstelling van APA»onderwijzers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1