Jbóp Verbon ging eigen publiek k.o. voor il7fc zich nog tot ingegooide ruiten en bedreigingen Utrechter iri achtste C0UZY ROTTERDAM RIJNMOND Niet zo sexy. Sexoorlog De Musschen om elf uur tegen Overmaas Marijke Geys exposeert Ellénde Ziekenhuis BANDRECORDERS EN PLATENSPELERS „Diner Ainical" - Euromast „Diner Amieal" Oneens met Joop van Tijn pag. 4 - woensdag 21 januari 1970 - fMf ~'-J f - i<f\ 'i' TL M°- goede toekomst voor Driesen te gelo ven. „Wij staan sterker dan hij. Wij'heb-' ■bon een blad' 'achter Löhs' staaniLWé hebben :nü' r-ebri-'oplaag 'vattM3l.Ö00 exemplaren," we zijn-het derde sexblad van Nederland"-. - John Drtessen (links): „Ik wil ook een sexblad beginnen, maar het moet wel In de kiosken kunnen liggen." Jos Schoon en berg (rechts): „Carmen is geen stunt. Ze wilde eens een ayondje lekker uit" door Bert van Palen. Carmen is het meisje van Ro- sie. Een rollepoes. Zewil Rosie aan een grotere oplaag helpen. Rosie-baas Jos Schoonenberg vindt'dat natuur lijk geweldig. Daarom poseert Carmen naakt. Daarom is ze het. snoepje van de maand. Wie haar een „vurige"-brief schrijft, mag misschien een avondje met haar* uit. Die man moet dan wel het. verschil weten tussen ilagellantismé en maso chisme. Want dat wil Carmen. Schoonenberg (22), de tamelijk 'flegmatieke eigenaar van sexblad Ro« sie, zegt geduldig: „Dit is geen stunt. Het is een aardigheidje. Het is-een service aan de lezers. Het is,trouwens een idee van haar.-. Ze wilde graag." Ze bestaat dus écht. Schoonenberg: „Ja, ze is een Rotter dams fotomodel, 22 jaar. Ze is in vaste dienst bij mij. Ze";verzorgt nu' ook de rubriek brieven iri Rosie. Nee, haar naam zeg ik niet. Ze is overigens niet telefonisch bereikbaar." Schoonenberg,: in vakkringen beter bekend onder zijn pseudoniem Rob Hout;' wéét wat hij doet. Hij was des tijds de fotograaf van. Lotte Hermans, het fotomod el van sexblad Candy. Een weekend zóu 'Lotte doorbrengen met de winnaar van een prijsvraag, maar dat feest ging door ingrijpen van de justitie niet door. Candy-eige- naar Peter J. Muller moest een paar dagen in een cel doorbrengen. Sebobnehberg: „Ik ben niet bang. Ik wil eens kijken hoe het loopt, In ieder geval is de oplaag van Rosie nu al met tienduizend exemplaren gestegen. Al leen door Carmen." En dat is natuurlijk belangrijk. Iedere .twee maanden, zo is de' be doeling, stelt Carmen een "nieuwo vraag. Niét al te moeilijk.' "Wie een woordenboek heeft,-kan het antwoord zo opschrijven, 't Is de brief die moet worden geschreven. „Een leuk sexy briefje." Op die manier komt het blad met een aan kopij. Erg-slim, dat is zeker. Maar omdat er geen sprake is van een prijsvraag, komt niemand ooit te weten of Carmen .-werkelijk .„lekker dollig" is uit geweest. - Geen probleem,, vindt Schoonen-. berg. Carmen, het naaktmodel van het sexblad Rosie, "zoals zij staat afgebeeld in net januari-nummer. Hij heeft andere problemen. Zoiets als een sexoorlog "in Rotterdam, Een concurrentiestrijd tussen hem en John Driesen (23) eigenaar van twee sex- hops aan de Uitweg en het Jaffa en ook nog van een groothandel en een postorderbedrijf in sexai-tikelen. Voorlopig zou die oorlog zich neb ben beperkt tot een paar Ingegooide ruiten en enkele bedreigingen. De zaak zit zo. Schoonenberg begon een jaar gele- (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag In ver band met de wedstrijd Feyenoord Telstar en de t.v--uitiending van. de schaatskamploenschappen wordt >^e amateurderby De. Musschen 6 vernWas in de eerste klasse B zon dag om elf uür gespeeld. ROTTERDAM, woensdagIn de fjlerie van Fenna de Vries aan het endrachtsplein 18 te Rotterdam, wordt van 26 januari tot 15 februari werk van Marijke Geys geëxposeerd. De galerie is dagelijks geopend van 11.0018.00 uur. 's Avonds en zon dags na telefonische afspraak. den met zijn eerste sex shop aan de Roderijselaan. Maanden later volgden Rosïe-yestigingen In,, de burgemeester Roosstraat en' in 'de Buislaan.Om streeks die- tijd.-kwam ook het eerste nummer van zijn sexblad uit.' Driesen begon, vorig jaar maart, na Omzwervingen in Frankrijk en Duits land, aan het''Jaffa. Pluspunt: hij bouwde een eigen groothandel op die sexartikelen (opwekkende middelen, kunstpenissen) tot uit Hongkong haalt. Voordeelt'gïjriwins'tihal-ges wa ren aanzienlijk gro.teri: "2 Driesen, aan wie de-welvaart in ie der geval lichamelijk niet ongezien is voorbij gegaan, heeft al zeven sexwin- keliers in het hele land onder con tract,'Ze zijn verplicht' alleen artike len van hem af te nemen. De belang stelling is zeer groot. Toen Driesen op 14 november zijn nieuwe winkel aan de Uitweg opende, was de verhouding tussen Driesen en Schoonenberg nog goel. Do ellende begon in december. Struise Tiny Ingenkamp-Van Dijk (23) werd-als .verkoopsterbij Driesen ontslagen en korte tijd Tater door Schoonenberg hartelijk ontvangen. De verwijten zijn nu niet van de lUCht. Driesen: „Toen zij bij ons verkoop ster was, daalde de omzet met vijf tienhonderd gulden per week. Ze kocht zelfs smei'ige boekjes en por no-films in en verkocht die onder hands. Het geld stak ze in haar eigen zak. Ze drong zelfs bij de klanten aan. „Natuurlijk* generen* sommige klan ten zich .daarvoor. Dat kun je toch niet hebben. Ze bracht me bijna in de vernieling," 1 Ronald Ingenkamp (28), inmiddels van verzekeringsagent bedrijfsleider bij Schoonenberg geworden: „Driesen stuurt klanten naar ons toe met de opmerking dat mijn vrouw hier por- no-films- verkoopt. Dat doe je als nor maal méns Toch-nïet. Bovendien doet ze zoiets niet. Ze kijkt wel uit. Veel te gevaarlijk. En dan ook nog zeggen dat mijn vrouw 1200 bij Driesen heeft gestolen." Tiny Ingenkamp, kinderlijk-trots: „Toen'ik bij Driesen werkte, heb ik mijn ogen goed de kost gegeven. Ik weet al z'n prijzen. Nu Rosie ook met een groothandel is begonnen, kunnen wij scherp concurreren. Wij kunnen nu ondor Driesens prijzen blijven. Hahaha." Omstreeks kerstmis vlogen bij Schoonenberg stenen door de ruiten. De volgende dag. belde een anonieme man opr. v.V, ■Schoóhenóerg: „Diefman;'zei. <fat Driesen m'n bloéd wel kon drinken. Driesen had de ruiten laten ingooien en hij zou me ook in elkaar laten schoppen. Die man stelde toen voor by Driesen de ruiten in tc gooien. Voor tweehonderdvijftig gulden trap ik hem later ook nog het ziekenhuis in," zei hij. - o'-'.' Bij Driesen sneuveldeninderdaad ruiten maar Schoonenberg: ontkent er iets van af te weten. Hij zegt: „Daar doe ik niet nan mee. Ik ben niet van plan me te laten ver leiden tot acties." Een Driesen zegt: "„Zoiets, niiten in gooien en bedreigingen,,tpitpn,-, daar doe ik niet aan. Ik sta,da^,bp.yen.ijïk drijf een goede zaak. Ik ben trouwens ook opgebeld door een anonieme man." „Ik wil niets meer met Schpon,en- berg te maken hebben. Jk lever hém geen artikelen meer en ik wil niet meer in zijn blad adverteren. Ik wil niets meer met hem te maken heb ben". „Ik. moet trouwens nog zien of hij het redt Jé moet. in deze business ket en keihard zijn.'V - Schoonenberg: ,,'t Is de pest in deze business) Er zitten een heleboel onbe kwame mensen in dit vak. Zij verpes ten de boel voor de goeieri". Schoonenberg zegt nog, niet in zo'n Driesen', onverstaanbaar f „Ik heb plannen voor een nieuw sexblad. 't Moet geen' drie gulden kosten zoals Rosie. .Nee, .zoiets/, als vijfenzeventig cent. Zodat .devmèasen het makkelijk meepakken. En' het moet in de kios ken kunnen liggen.1 Het-kan dus niet al te sexy worden". De 'financiering? Ik heb veel rela ties. Die zijn belangrijk. Als ze,in je geloven, krijg je veel geld los". „Ik heb ,nu negen man", iri dienst, m'ji vrouw en ik werken hard mee. Ik heb éen man die voor "arts heeft ge- stüdeerd en 'die maakt in z'n"laborato rium opwekkende middeltjes voor me. Duur "spul, maar anders kopen de mensen het niet Ik pak de zaken hu een keer groot aan". „Schoonenberg? Ik ben nog niet voor de duvel bang, dus ook .Riet voor Schoonenberg." Schoonenberg: „Het moet'afgé- lopen zijn met al die bedreigin gen en beschuldigingen van Drie sen." GEBEUKT EN SUF geslagen. Machteloos ligt Joop Verbon op het canvas. Scheidsrechter Ben Brij telt bijna bezwerend tot tien. Bij hetoor van de verslagen Verbon schreeuwt promotor/verzorger Theo' Huizenaar wan hopig dat Joop op moet'staan..- door DIRK DE MOOR UTRECHT, woensdag. Wanhopig zoekend naür zijn vorm en grote klasse, heeft de nationale zwaarweltcr-kampioen Joop Verbon gisteravond in Utrecht door knock out in de achtste ronde verlo ren van de Fransman Bon Laehcmi. De.Utrechter, die 2ich ten koste van alles voor eigen publiek wilde waarmaken, bokste nerveus en raakte in, de .t^edét'rófid^ aéiógfeslhgen 'nadat hjj zgn dekking- een ogenblik ernstig had verwaarloosd. Ook zijn 21-jarige broer Paul leed een pijnlijke nederlaag: hij gin.g_ enkele malen neer in zijn partij tegen de achttienjarige Drinberge- naar Hopman en werd tenslotte-technisch knock-out verklaard. Huizenaars zorgenkind Aad pelijke-zachtmoedigheid. Keer op -Jansen bokste irr Kèt zwaarvvélter keer bood-de kleine, wat al te weer een technisch-knappe partij' goed in het vlees zittende Fincato' tegen de Fransman Fincato. Hij zijn'kin als het ware op een pre- won op punten, maar verbaasde senteerblaadje aan, maar steeds weer iedereen doorzijn onbegrij- trok Jansen zich in die situaties (ADVERTENTIE) VELE GOEDE MERKEN, 0.EN O., PHILIPS, SONY, LENCO E.A. SU AERTV. NESSTRAAT 38 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL 110811-235327 (ADVERTENTIE) Reserveer onder dit MOTTO en wij serveren u iedere dag vanaf 6 uur, kostelijke keuzemenu's vanaf ƒ12.50 incl. bed.geld, B.T.W. èn uiv ENTREE-BILJET. Telefoon 010-13 48 ijtrAT is het toch eigenlijkals me» W goed nagaat, allervreemdst dal zich slechts zo'n beperktecategorie al leenstaanden aansluit bij beschaafde organisaties. Er zijn duizenden 'geheel op zichzelf aangewezenen, alleen t» Rotterdam al, maar xoie is'-' er zo kloekmoedig óm op eigen houtje de telefoon te pakken en zich bij één van de bestaande Stichtingen aan te mel den? .Niemand. Het moet altijd door een toeval gebeuren. Fout.';- - Want geloof ze niet de kwaadspre kers, die beiveren dat Stichtingen voor alleenstnajitlen uerfcaptc lunoe- bureaus zijn, geloof ze niet. Het is «iet toaar. Of je nu de Weduwe~ cn Weduw- naarsbond, de Ouden van Dagenbond voor alleenstaanden neemt, alle zijn even betrouwbaar van opzet. Heus. Goed, i?c toeet -u?et: ér zit te» altijd pierewaaiers tussen die denfcen' de eerste de beste avond iets te kunnen versieren. Daar kunnen we rond voor uit komen. Maar er is niet één organi satie die dit gedrag tolereert, niet één. Ik ken de dames Levinson en De }Verk :van de I/lVO-club (Uit Nood- .''saafe Geboren) en zij hebben, mij ver zekerd dat zulke voorvallen, hoe spo radisch ze ook. jebeuren, hoog worden opgenomen. Vandaar ook dat bij hün organisatie elk lid zich bij m(jze van voorzorgsmaatregel eerst tele fonisch en het liefst nog in persoon moet aanmelden. Vreemde» die onder het 'mom.'van belangstellenden naar de. soosavond komen, worden niet toe- gelaten. En als men eenmaal lid is, 1 hpeft men keurig een proeftijd van enkele maanden. - ÏJc vertel dit even om- aan te tonen dat voornoemde bonden ten onrechte „nog .een brandmerk van wantrouwen ftrtigèh;: 'Primair bij elke organisatie staat de gezelligheid, de strijd tegen de ver- cehzaming en het ontmoeten van mensen, die in dezelfde omstandighe den verkeren. Dat er na verloop van vele maanden en als gevolg van een '•Cgplal^een man en een vrouw beslui- ter&te-tfouvjcn, moet men op de koop toe nemen. Ze zullen er niet lelijk voor tuorden aangekeken. verkeerd zijn, wanneer hij ('s avonds) bij hen zijn intrek nam. Toegegeven: :?<>t valt niet mee. Als hij komt eten, is de verleiding om langer te blijven groot. Hij rookt even - zijn sigaretje, kijkt even de krant in en voor hij het weel is het tien uur. Dat gaai één maand goed, twee mis schien, maar daarna zijn de schoon- kindere» het sat. Zo is de praktijk. Mevr. De Werk zou al deze alleen staanden mei willen smeken om con tact op-te nemén met een vereniging. Mevrouw De Werk, presidente UNO-club. Mevrouw Levin son, UNO-ciub. Hij leeft vast in de overtuiging datnormaal leefpatroon terugkomen. Men -a* L.S-.JI.-*Jmoet gaan' inzien dat het lenen ook- zónder levenspartner waarde heeft. - DE taboes. Late» we daar nog even bij stilstaan- Is het U bekend waarom bijvoor beeld een weduwnaar zich niet aan meldt? Mij niet. Maar toe kunnen gis sen. Hij doet het niet voor zijn kinderen. zijn kinderen hét een blamage zouden pinden, tuanneer vader zich eerts in de ■löeek ging perpozen in een centrum voor alleenstaanden. Want—r zo denkt hij er zijn er die. een:bezoek aan zo'n soos direct associëren mét'een komend hitiuclijk: Ook fout. Is hij soms de enige man die. daar komt? En mag hij .niet- eens van ge dachten wisselen mét mensen met ae- zei/de problemen en mag hij niet êe-ns een kaartje leggen? Als hij «iet u)il dansen of «iet toil converseren met vrouwelijke alleenstaanden, dan doet hij dit niet. Niemand die hem daartoe verplicht. En diezelfde weduwnaar moet niet denken, dat zijn .kinderen het zo pret tig zouden vinden wanneer vader avond-in. ftpq«d-uit zijn verdriet ver drinkt i» de kroeg. En evenmin als hij voor het raam gaat zitten kniezen. MAAR al te vaak heeft de alleen staande (in dit geval de toeduio» naar) ook de neiging meer keertjes per week naar zijn kinderen te gaan. Op zichzelf ik citeer" nu méór. De Werkis dat niet erg,.maar^Jiij'mag het «iet ouerdrijwen. En Jiet zóu zéker Het kan haar niet schelen welke, Het belangrijkste is dal deze mensen eruit gaan, dat ze zichzelf zijn. Het blijft ook niet bij één contact avond. Jn de regel plakken verschil lende groepen bijvoorbeeld zij die beieten zijn pan het klaver jas-spel er .particulier-georganiseerde avonden aan vast. Iedereen moet zo stelt mevr. De Werk zo snel mogelijk weer in een TN het dagboek van zaterdag liet ik J de volgende uitspraak van Joop van Tijn afdrukken: „Een Amster dammer erkent met een vanzelfspre kende vanzelfsprekendheid de supe rioriteit van zijn stad, de Rotterdam mer is er voortdurend opuit zichzelf en 2ljn stad te bewijzen. Rotterdam heeft daarvoor ook voortdurend manJ- DE UNO, waarvan hicvr. DeWerk presidente Li, organiseert' alleen maar activiteiten, die men normaal- gesproken i» een. htttnèijk ook gewend is geweest. Men gaat in groepsver band naar de Schouwburg, naar De Doelen of naar de film. JV2e» komt op de zondag bijeen om koffie te drinken en men heeft de wekelijkse soosauo.nd. Alles tegen zeven gulden contributie in de maand. Volgens de dames De Werk en Le vinson wordt cr meer niet verlangd. De leden van de UNO mogen dan door geheel andere ..oorzaken, teleurgesteld of verdrietig zijn, hun probleem blijft hetzelfde-. Ze willen allemaal zo snel en zo goed mogelijk uit bét isolement worde» verlost. Tenslotte een tip van mevr. De Werk: Jjaten alle kinderen, getrouwd of niet getrouwd, eens op een av.ondje niet «ader of «weder meekomen. Dan kunnen zij zien hoe fatsoenlijk en .goed-gcorganiseerd alles toegaat. .festaties en extra-uitgaven nodig." NIET ledereen blijkt het met deze zienswijze eens te zijn- Een Rotter dammer, die ook alszodanlg onderte kende (waarom nu niet met eigen naam, beste lezer?), reageerde hierop: Dagboekschrijver, Joop van Tijn, noopt mij antwoord tc géven. Wat Rotterdam doet is een'logisch gevolg- van het feit dat in 1940 de binnenstad geheel Weggebombardeerd werd. Nu is .alles weer opgebouwd en wil Rotter dam bewijzen dat het weer bestaat. En Amsterdam? Voor de oorlog kwam ik er'vaak en toen had ik "er ook wel willen wonen. Nu niet meer want Amsterdam is niet meer het Amsterdam van vroeger. Volgens mijn opinie is het gros van de Amsterdam se bevolking lij'dende aan een chroni sche zelfverheerlijking. PR heeft eens Iemand geschre- ven dat er een duidelijk ven, schil ie tussen een Kralinger en-,' een inwoner van Deifahaven, tus sen een Charlolser fin een Katen- drechter, tussen een bewoner uit- Crooswljk en Iemand die in de ,Coo] thuis hoort,.Toch vraag ik- mé af; |b dat nou wel zo? DAGBOEKSCHRIJ P.S. Een ieder die inlichtingen wil over de UNO-club of met. problemen zit kap. overdag eens telefonisch con tact opnemen met mevr. Leutnso», dè secretaresse van de UNOtelefo 239479 en 's.aponda nu zes' uur- met mevr. De Werk telefoon 234081. sierlijk terug. De Fransman, had die consideratie niet en bracht Jansen in de tiende en laatste ronde warempel nog in ernstige moeilijkheden. Hét drama-Verbon opvalllend bleek kwam hU iri, de vlug. Gespannen tuur de hÜ voor zich uit en mat hU zijn donkere tegenstander OP. Met een voor. zijn doen ongebruikelijke voor- zlehtigheld begon h(] de eerste ronde. Driemaal kwam hij goed door mét z(jn linkse directe cn eenmaal trof ecu harde linkse hoek de kaak van Lache nd. „HU ramt 'm er achter elkaar uit," riep een enthousiaste supporter. Maar het pakte anders uit, In de tweede ronde liet Verbon in zijn ijver ■hét gevecht snel te beëindigen een groot gat vallen in zijn gezichtsdek king, en dat kon tegen deze razend snelle tegenstander nu net niet. Een verschrikkelijke linkse hoek explo deerde op zijn kaak. Verbon was even groggy, leek verbaasd, maar glipte net op tijd weg langs de fouwen om aan een afstraffing te ontkomen. Met af klemmen en hangen haalde hij de gong. In de derde ronde bleek Joop zich nog niet te hebben hersteld. Hij plaatste zijn voeten onzeker en zijn aanvallen misten controle cn timing. Laehemi trof hem opnieuw met een linkse op de kaak. Verbon kreeg daar na zelfs een openbare waarschuwing wegens afklemmen. In dc zevende ronde ging de nog steeds verwoed aanvallende' Verbon eenmaal even tegen hét canvas én in de daarop volgende ronde kwam .het onvermijdelijke eind. Machteloos hing Joop achterover in de touwen, toen de Fransman hem met een furieuze link- se indirecte vol op de kaak definitief velde. Het publiek beloonde zijn heldhafti ge verweer én het voortreffelijke bok sen van de Fransman met ovationeel applaus, ook al was het-door het vele hangen en afklemmen van Verbon geen fraaie partij gewerden. Merkwaardig Aad Jansen had in Fincato die' -in viel voor Sión Leïouche 'een merk waardig tegenstander. - De gedrongen Fransman bewoog zich weinig en leek na de eerste ronde een vrij gemakkelijke prooi voor de Rotterdammer, die zich lichtvoetig en zuiver stotend door de ring bewoog. Nadat zich in de tweede en derde ron de al fraaie kanseri op - dé elridstóot hadden.voorgedaan zonder dat Jansen ervan profiteerde, leek het einde zich in de vierde ronde definitief -aan te dienen:. Fincato moest na een harde rechtse directe op.dé kaak even heel diep nadenken en stond volkomen on beschermd. Maar de opstoot.die toen had moeten komen, kwam njêt, ook al schreeuwde het publiek zich schor. Ook in volgende ronden kreeg de Fransman na harde series op lichaam en hoofd meermalen de bekende dro merige uitdrukking op hét gezicht, maar telkens trok Jansen zich discreet terug. Fincato liep een flinke oögbles- sure op, maar trok zich ook daar niets van ean: hij bleef statisch en laconiek boksen, maar schoot soms opeens ver rassend uit zijn slof met harde linke en rechtse hoeken. Ih de negende ronde kreeg "Jansen de rekening voor zijn onnodig talmen' gepresenteerd. Een rechtse opstoot trof hem fel op dc kin, maar de gong voorkwam,.erger. In detiende; ronde diepte Fincato nog eens een prachtige rechtse treffer uit zijn mysterieuze arsenaal bp énbracht" Janssen daar mee zowaar op het. canvas, pe Rotter dammer herstelde zich eehtér fraai en stelde daarmee zijn onbetwiste pun- tenzegé veilig.' dengewicht: Borsboom w. ,PU4V ,KJepXe -(Rotterdam). ^a.a^ette.rg?wlcht: Hopman (Driebergen) wint door technisch knock out In dc derde ronde van Verbon (Utrecht). Licbtwelter- gewicht; Ce Vos (Amsterdam) w "o p v •Evcrsteijn (Botterdam) J^'ddengewicbt; Dijkstra (Amsterdam) wint door interventie van de scheidsrechter te de tweede ronde van Jenner (Utrecht). PROFS: ZWaargweltergéwicht (10x3): Jan- Rotterdam) w 0 p van Gilles Fincato W_?ite?gewicht (6x3);. Alt el Menceur vvra) wnt door medische Interventie in de zesde ronde Kok (Amsterdam).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1