Wuog- ütens licht ROTTERDAMS DAGBOEK Nieuwe directeur van diergaarde Blij dorp moet in Ghana heel wat'huisdieren' achterlaten NAAST ROTTERDAM KAN VOLGENS THOMASSEN GEEN GROOT-ROTTERDAM BESTAAN Gstsgmser-probiemen (4) DR. ALBRECHT OVER RAADSDEBAT ROTTERDAM RIJNMOND Grote stap Henk van Ulsen half seizoen bij het NRT Huizenveiling 'Wiebelig' Weer winstkansen voor Snelwiek Mutaties in directie van Ter Meulen 'Concurrentie Eerst te weinig nu le veel CnSl«T' Cantcr Crem<!ra (tsle" Automobilist verongelukt bij slippartij Verkeer naar West- Berlijn vertraagd door Oostduitsers «faiKiEsasg\22 januari 1970 door JAN 07TENS Dr Max Albracht, de nieuwe directeur van Hoogovens-Maasvlakte door GEERT-JAN LAAN „"Wanneer je afgaat op de discussies in de Rotterdamse gemeente raad, zou een buitenstaander misschien een ietwat verwrongen beeld krijgen van liet project van Hoogovens-Hoesch op de Maas vlakte, Opvallend en gezien de geschiedenis van industrievesti gingen in Rotterdam, ook wel begrijpelijk - was dat de milieuhv- giemscke aspecten van de zaak hijzonder veel aandacht kregen. ;_Maar er werd in dc raad toch nauwelijks gesproken over deze -unieke ontwikkeling met grote consequenties voor het Duitse ach- Ierland, dat Rotterdam toch altijd ter harte is gegaan." Dr. Max Albrecht (37) heeft I - vrij fors en donker „crew-cut", "model geknipt haar iets van ■>rèen Amerikaanse honkbaïspeler- - de afgelopen weken een veel "geïnterviewd man, want de raad ■van bestuur van Hoogovens be- - noemde hem (thans directie-se cretaris en vroeger hoofd voor- dichting) tot algemeen directeur van het Hoogovenproject op de Maasvlakte. ,In die functie mag hij nu gaan wakker liggen over het probleem hoe hij in een tijdsbestek van vier jaar een bedrag van 1,5 müjard moet in vesteren in een hoogovenbedrijf, dat zo rond 1974 met 2.O0Ö man personeel, ■een. 2,5 miljoen ton staal (om te be- ■ginnen) jaarlijks moet gaan produce- Dr. Albrecht, hartelijk en joviaal, lijkt er (nog) niet onder gebukt te "gaan. De eenzijdige belichting in de Rot- terdamse gemeenteraad is ook de - Duitse partners van Hoogovens, die pesr slot van rekening voor 40 procent "in het Maasvlakteproject zullen deel- nemen, opgevallen. Dr. Albrecht: „Deze gang van zaken viel bij de Duitsers des te meer op. U moet niet vergeten dat het voor Hoesch psychologisch een nog veel grotere stap is. Niet alleen beginnen ze samen met een onderneming uit -een ander land een nieuwe onderne ming, maar die nieuwe onderneming komt dan ook nog in het buitenland. En het is toch een stuk integratie van de Duitse en de Nederlandse econo mie. "Welke betekenis dat voor ons land heeft? Die vraag is in de Rotterdamse gemeenteraad niet gesteld." Pr> Albrecht vindt deze eenzijdige belichting in de Rotterdamse gemeen teraad wel een beetje begrijpelijk -wanneer de voorgeschiedenis van in dustrievestigingen in Rotterdam in - aanmerking wordt genomen. Hij is er ook van overtuigd, dat Ie dere nieuwe grote onderneming, die zich nu nog in Rotterdam wil vestigen, op een dergelijke ontvangst kan re kenen. „Iedere onderneming van enige om vang zal door de2e spltsroedenrij heenmoeten, waarbij de bijdrage aan de luchtverontreiniging zal worden bekeken." Dr. Max Albrecht heeft niet alleen al een succesvolle carrière bij de Hoogovens achter de rug, maar hij is ook ccn man met grote politieke en maatschappelijke belangstelling. Hij is raadslid voor de Partij van de Arbeid In Beverwijk en hij zegt over de jong ste standpunten van een deel van de Rotterdamse raadsiractie van die par tij: „Ach, ik ken nog minstens één vooraanstaand PvdA-Ud, dat het daarmee ook niet helemaal eens Is.** Na gymnasium B en rechtenstudie te Amsterdam promoveerde dr. Al brecht op een proefschrift over kies stelsels. Dr. Albrecht la voorstander van een districtenstelsel met een ge- koren formateur. Aan kleine partijen heeft hij een erge hekel: „De besluit vorming gaat omgekeerd evenredig achteruit met de toename van het aantal partijen," Als voorbeeld neemt hij de Rotter damse gemeenteraad, waar negen par tijen vertegenwoordigd zün..Dus over ieder onderwerp zijn er vaak 9 spre kers." Dr. Albrecht ontkent dat zijn PvdA-achtergrond juist een rol bij zijn benoeming heeft gespeeld om eventuele socialistische tegenwind uit de zeilen te nemer, „De aankondiging van de benoeming hwam pas na het raadsdebat. En er kan dus nooit druk mee uitgeoefend zön. Misschien heeft wel mijn maatschappelijke belangstel ling een rol gespeeld, maar dan in de overweging, dat ik veel met plaat selijke bes tuur «autoriteiten te maken zal krijgen. Maar daarna ben ik tooh mede-vcrantwoordclijk voor de inves teringen en dc raad van bestuur zal toch nfet alleen naar dc eerste 12 maanden van mijn nieuwe functie hebben gekeken." gekomen toen de plannen bij ons vas te vorm hadden aangenomen. Weife len zou juist als een „zet" tegen Kop pers worden opgevat. Overigens heb ik de indruk, wanneer Hoogovens niet' gekomen was, het project van Kop pers ook niet was doorgegaan. Kop pers was er kennelijk niet in geslaagd om mensen voor zijn project te vin den. Misschien dat Thyssen-Hütte in dat geval weer belangstelling had ge toond, Hoogovens zelf is nog maar een be trekkelijk bescheiden bedrijf binnen de Europese staalmarkt. De vraag dringt zich op of met een uitbreiding in Rotterdam niet is aangetoond dat de keuze van IJmuïden na de Eerste Wereldoorlog uiteindelijk niet wat on gelukkig is gebleken. Dr. Albrecht: „De omstandigheden nu zijn heel anders dan in de tijd toen Hoogovens werd opgericht. In die tijd werd nog gedacht in nationale mark ten en de Nederlandse markt was toen ook zeer bescheiden. Je kan ook stel len, het is nog een wonder dat het jonge bedrijf toen door de crisis is ge komen. Als eenh*M 's Hoogovens (be drijf op één pk ién van de groot ste hoogovenbeiuijt m in Europa. De werkelijke groei is pas gekomen na 1952. Wanneer volgend jaar in IJmui- den de capaciteit op een jaarljkse pro- duktie van 5,25 miljoen ton staal zal zijn gebracht, betekent dit een ver tienvoudiging van de produktie sedert 1952. Er zijn natuurlijk altijd mensen, die zeggen dat we met nog meer visie nog meer al haddon kunnen produce ren, maar op basis van deze cijfers en achtergroi«en kan je echt niet zeggen dat de jongens van Hoogovens het slecht gedaa 'bben. Voor een Hoog- ovenbedrti' - ten slotte heeft Rot terdam mnten die notoir gunsti ger zijn a IJmuiden." Heineken heeft Diergaarde Blijdorp aan een nieuwe direc teur geholpen: landbouwkundig ingenieur D. van Dam, 45 faar oud, geboren in Hilversum, na HBS-B van 1943 tot 1948 in mi litaire dienst bij de RAF en daarna toe 1952 student in Wa- geningen. Vrouw en vier kinderen heb- ben eerst vanmorgen van hem gehoord dat zijn benoeming In Rotterdam officieel rond was, want daarvoor moest hij eerst vannacht terugvliegen naar zijn woonplaats, Kumasi in Ghana. Paar» in Afrika, is Ir. Van Dam be drijfsleider van een Heinekens bier brouwerij. Daar woont hij met zijn vrouw, drie zoons (13, 11, 9 jaar) en een dochter (7 jaar) in een huis met een grote tuin. En daar moet hij in maart achterla ten: herten, een schubdier, drie boom beren, vijf papegaaien, twee antilo pen, een bosbok," zes verschillende soorten duikers (dwergantilopen) een leerschildpad, een genetkat en een ci vetkat Want Van Dam en zijn vrouw vin- Mr. Van Dam mat op zij>r> schouder de Koeskoes, het diertje waarmee alles begonnen is. den het na een verblijf van vijftien jaar in de tropen welletjes. Hun kin deren moeten, vinden zij, Nederlands onderwijs volgen en een Nederlandse opvoeding krijgen. Voor ir. Van Dam is de overgang van bedrijfsleider naar dierentuindi recteur minder groot dan zij lijkt. Kijk maar naar dc indrukwekkende lijst huisdieren, die hij er in bet verre Ghana op na houdt. Hoc is dat zo gekomen? Ir. Van Dam (gisteravond telefo nisch, vlak voor zijn vertrek naar Ghana): „Ik heb voor Heineken sinds vijftien jaar achtereenvolgens gezeten in Singapore, in Australisch Nieuw- Gulnea, in Sierra Leone en in Kaduna en Kumasi in Ghana, Behalve in Sin gapore was dat, allemaal in kleine plaatsjes. En dan heb je een hobby of een afleiding nodig. Het is begonnen in Port Moresby in Nieuw-Guinea, waar de kinderen voor een winkel een man met een klein diertje op zijn arm zagen staan. De kinderen waren er helemaal weg van. We hebben het beestje gekocht; het bleek een koes koes (een boombuideldier) te zijn". Ir. "Van Dam kende Artis-directeur dr. Jacobi. En hij vroeg hem in een brief of hij de koeskoes kon gebrui ken, Het dier moest weg in verband met de overplaatsing naar Sierra Leo ne. En dr. Jacobi schref een brief te rug met een lange verlanglijst. Artia heeft sedertdien van heel wat Van Dam-aanbiedingen gebruik kunnen maken en ook Bh'j dorp heeft via hem een paar dieren kunnen bemachtigen, o.a. een paar stekel varkens. Van de moeilijkheden van de laatste jaren in de Rotterdamse dier gaarde heeft hij gehoord? Ir. Van Dam: „Van grote afstand, ja. Gelukkig wel." Tijdelijk directeur Van Reesema heeft gezegd, dat Diergaarde Blijdorp in de eerste plaats een zakelijk leider en niet een bioloog nodig heeft Heeft u als bedrijfsleider zakelijke ervaring? Ir. Van Dam: „Jazeker, ik had altijd ook de verantwoording van het finan ciële beleid op het vlak van de tech niek, maar verder zal het nog moeten blijken". (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag. Henk van Ulsen heeft zich voor de eerste helft van het seizoen 1970-1971 aan het Nieuwe Rotterdams Toneel ver bonden. Momenteel speelt van Ulsen uitgeleend door de Haagse Comedte als gast bij het NRT in Pinters „Huisbewaarder". Ook in het stuk „De heersende klasse" („The Ruling class") van Peter Barnes, dat het NRT in een regie van John van de Rest op 3 april in première brengt, zal Henk van Ul sen een gastrol vervullen. Openbare Verkoping van Onroeren de Goederen door de N. V- NOTARIS HUIS op 21 januari 1970 in Zaal V van de Koopmansbeurs te Rotterdam. Definitieve afslag: notaris mr. J. A. Mulder: 1 Pand en erf Vierambacht- straat 102, inzet: f 42.500,-. afslag: f 42.500,-. Van san medewerker ROTTERDAM, donderdag. De Snelwlekheren spelen zondag In de Delftso sporthal tegen het Haagse Hermes. De oranje-blauwen hebben door twee overwinningen in successie hun plaats op de ranglijst niet onaan zienlijk kunnen verbeteren en het is niet uitgesloten dat ook zondag weer een zege wordt behaald. Bij de dames speelt Schutters eveneens in Delft teger. Velo, Het moet voor de zwart-groenen, die de laatste weken wat met problemen te kampen hebben, nu toch mogelijk zijn do belde punten te behalen, waardoor de theoretische kans op de titel be houden blijft In de distr. eerste klasse gaat Snel wiek bil Kwiek Sport op bezoek. De Snelwiek-dames, die een zeer goede plaats op de ranglijst innemen, zullen wel kans zien op beide punten beslag te leggen. Dr. Albrecht typeert zichzelf nog als een „wiebelige" deskundige op het ge bied van de veelbesproken plannen en rapporten over eventuele havenuiït- breidlngen, zoals die zijn samengevat Üi het Plan 2000-f. „Thomassen heeft wel gelijk wan neer hij zegt: Zonder welvaart geen welzijn, maar het risico van ongeremd doorrennen is, dat de factor welzijn weer 1c kort wordt gedaan," Hij vindt het wel verstandig dat Rotterdam zich op het ogenblik kri tisch bezint op het tempo, waarin het uitbreidingsbeleid in het verleden is doorgevoerd. Hot veel gehoorde argu/ en dreige ment, dat wanneer Rotterdam niet voldoende ruimte beschikbaar zou houden voor de industrie, deze indus trieën zich liever in het buitenland zul len vestigen, dan op een andere plaats in Nederland noemt hij „reëel". „Je weet dat overigens nooit voor 100 procent. Het kan tot gBvolg heb ben, dat zo toch elders in Nederland gaan zitten, waar het economisch meer nodig is. Het zou natuurlijk schitterend zijn wanneer alle indu strieën zich in Nederland zouden ves tigen, maar dan zou Nederland toch ook oen keer volraken. Als er dan in dustrieën naar het buitenland gaan omdat de ontwikkeling wat getempori seerd wordt, hoef je dat niet per se te betreuren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. In verband met het overlijden van de heer E. H. ter Meulen, in leven direc teur van de NV Ter Meulen werden in de op 19 januari gehouden algemene vergadering van aandeelhouders be noemd tot directeuren: de heer J, S. van Buchem, commercieel directeur en de heer J. Jongeneel, economisch directeur. Als adjunot-directeur zijn aange steld de heren: drs. E. H. B. ter Meu len voor het postorderbedrijf, H. E C ter Meulen voor de in- en verkoop en G. E. J. ter Meulen voor de ver koopbevordering. ROTTERDAM, donderdag. „Groot-Rotterdam kan. niet be staan naast Rotterdam. In wezen komt het voorstel van de heer Fibbe er dan ook op neer, dat Rotterdam alle andere Rijn mondgemeenten annexeert en uitgroeit tot een mammoetg - meente." Dit is een passage uit een eerste voorlopige en persoonlijke reactie van burgemeester W. Thomassen van Rot terdam op het initiatief van Rijn mondvoorzitter W. A. Fibbe, die dins dag een voorontwerp van wet voor Groot Rotterdam openbaar maakte. De heer Thomassen wees erop, dat net voorontwerp van wet zoveel be voegdheden overhevelt naar Groot- Rotterdam, dat er maar weinig over blijft voor Rotterdam, „Dat kleine beetje kan Groot-Rotterdam er dan ook wel bijnemen. Dan is Groot-Rot terdam gelijk aan Rotterdam." Volgens het voorstel-Fibbe moet De voorgeschiedenis. Er werd ten tijde van do aankondiging van Hoog ovens, dat zij nu werkelijk geïnteres seerd waren in een vestiging in Rot terdam in de Maasstad gesproken over een „zet" om in dit geval moge lijke concurrenten voor te zijn. Dr. Albrecht; „Do bekendmaking is DE heer Broekhans is meer dan een middelmatige ingezonden-s tuk- kenschrijvar, Hij kan zeer snedig op merken, is onverbeterlijk in het vol houden en in staat vele bladzijden ju ridisch proza te doorgronden. Wie deze rubriek met een vage re gelmaat leest, weet, dal zijn voorliefde placht uit te gaan naar onrechtmatig heden. Vorig jaar bi/voorbeeld heeft hij dank, dank vele alinea's besteed a an het gasgeiser-mysteric. Het ging hter kort samengevat om de verplichting van het GEB om tenmin ste voor de duur van dc huurkoop overeenkomst een onderhoudsabonne- tnent tc sluiten en de discussie duurde drie dagboeken, Daarna heb ik de ge- dnchtenioisseHng beëindigd met net denkbeeld, dat alles Tiaar ruime be ur ediging verlopen was. Mis. De heer Broekhans dcea zoals we van een Rotterdammer verwachten mogen: hij spitte dieper en dieper en trofe zich voorts geen lor aan van de door voorgestelde discussie-slui ting. Ik mag dat wel. Er waren by hem opnieuw lichte tweede vond hij het verplichte onder- twijfcls gerezen aangaande de juist- houdsabonnement onbillijk, omdat er heul van de door het GEB verstrekte van onderhoud geen sprake zou zijn »wi i», U6D versiTHKie inlichtingen en er volgde weer een brief. Dc enige oplossing in zo'n geval is ter bestemder plaatse de elfde verdieping van het GEB-gebouw gaan vragen hoe nu eigenlQk de vork li1 fésteel zit. De heer Broekhans en ik hebben dat gisteren samen gedaan. Voor het geval u de voorgeschiede nis mocht zijn ontgaan even dit. De heer Broekhans (en met hem zowelen) heeft b\j het GEB op huurkoopover eenkomst een gasgeiser gekocht. Hij kreeg daarbij een door de ASW (Ap- paratenfabriek NV) verstrekte garan tie van twee jaar en een perpticht on- derhoudsabonnement. Va or dit laatste betaalde de heer Broekhans vorig jaar f 1,15 per maand, thans f2,01. (Een Stijging van meer dan 75%). In de eerste plaats vond briefschrij ver het oribillO'fc, dat h(j een onder- houasabounement -moest betalen, ter wijl eventuele storingen door de ga rant ie zouden worden gedekt. Ten eenkomst met het GEB, er direct een monteur voor u klaar staat. De heer wS heeft wat dat betreft de proef op de som genomen. Maar van echt „onderhouden" is, hoe men. het ook wendt en keert, in feite geen sprake. Enkele jaren terug zou het GEB (we leefden toen nog in de stadsgassfeer) om het half jaar voor controle gekomen zijn. In vele gevallen zelfs om de paar maanden. au nu. Nu komt men eens in 't ander half jaar voor een grote en eens in het anderhalf jaar voor een kleine beurt. Maar de prüs is niet verminderd. Integendeel, de prijs is véél hoger, Uit het antwoord van de heer De Goede bleek, dat men in GEB-kringen nog een beetje aanhikt tegen de nieuwe aardpasmogeltjfcheden. Het gas schijnt ik citeer De Goede veeïzuiverder ie zyn, waardoor 'n halfjaarlijkse con trole niet meer behoeft, Men over weegt zelfs om tn de toekomst van h«?rf inin de drie ïaar maT één beurt in de twee jaar over te gaan. Dan evenwel zo verzekerde De Goede ons zal de prys weer zakken. DE heer De Goede zag in, dat het .^üenï J binnenkort enkele Over het naast elkaar bestaan van het garantiebewijs en het onderhouds- abonnement was men gisteren gauw uitgepraat. Volgens de heer Dc Goede, het hoofd van de afdeling Toepassing Gas, geeft de installateur enkel en al leen garantie voor fabricage-fouten (het lekken van het binnenwerk, het afspringen van emailie, etc), terwijl het GEB op klachten van geheel ande re aard reageert (het vuil worden oatt de gasweg, het niet goed functioneren van de waakvlam, etc.). J\JU komen we vanzelf op het andere I V punt: het periodiek schoonhouden. Het GES spreekt in zijn circulaire van „onderhouden En nu is het maar net wat je onder „onderhouden" verstaat Het bepnp blijkt erg rekbaar te zijn. Het GEB zal gedurende de huur koopovereenkomst by elke klacht alarm slaan, U kunt er van verzekerd zijn, dat wanneer er iets aan uw gas geiser mankeert en u )ieeft een over- —v,v w, umucnKori eiiKeie heldere passages aan de circulaire toe te voegen. En dat is prettig te verne men. Uiteindelijk willen dié mensen, me het plan hadden opgevat binnen kort een gasgeiser op huurkoopover eenkomst te kopen, goed en helder gelicht* V°°T' Cn nadelm worden in- T)0ND dc oppas-centrales wordt het dc laatste tijd, om het maar heel eenvoudig utt te drukken, wat warrig. Er komen zoveel nieuwe mogelijkhe den voor kinder-opvangcentra, dat Je niet meer weet welke je kiezen moet. Als ik goed geïnformeerd ben, heb jo de normale dagelijkse crèches, de stichting tussen twaalf en twee, Het Tempo-team en dan zitten we nog met een ideetje van mijn collega Kirstcn iunous, die de kleintjes van de wer kende mamma wit onderbrengen bij bejaarden en/of weduwen. .?ve1r de Stichting tussen twaalf en twee behoef Ik weinig meer te vertcl- in"' iri lle bedoeling dat er in elke Rotterdamse wijk een opvang centrum komt waar voornamelijk schoolkindoren door getrainde Jeugd leidsters worden opgevangen cn waar ze onder toezicht Jmn meegebrachte boterhammen kunnen opeten en even tueel wat huiswerk kunnen maken. Voor melk wordt gezorgd. Voor infor- Groot-Rotterdam de industrievestigin gen regelen, het openbaar vervoer, de distributie van drinkwater, gas en electriciteit, de bewaking van de mi lieuhygiëne en de openluchtrecreatie. Groot-Rotterdam zou voorts coör dinerend moeten optreden ten aan zien van de woningbouw, de aanleg en verbetering van land- en waterwegen, de volksgezondheid en de hulpverle ning bij ongevallen. Ook op het ge bied van de cultuur en de sport ziet de heer Fibbe voor Groot-Rotterdam coördinerende taken. Over het verrassende initiatief op zich zelf, zei de Rotterdamse burge meester: „Ik vind het nuttig, dat de heer Fibbe de discussie over de struc tuur van Rijnmond, die nu al wel heel erg lang duurt en afmattend begon te worden, richting heeft willen geven." De heer Thomassen gaat ervan uit, dat het voorstel-Fibbe besproken wordt in de commissie lange termijn, die al meer dan een jaar broedt op een nieuwe Rijnmondstructuur. Het essentiële verschil tussen het huidige Rotterdam met zijn regionale en Groot-Rotterdam van Fibbe is, dat overige gemeenten in spraak krijgen in het beleid van de „grote broer" en er naar vermogen ook aan gaan meebetalen. Voor de opvatting van de heer Tho massen, dat het hier in wezen gaat om ^hnexatie, pleit ook de door de heer Fibbe voorgestelde organisatie en het onderbrengen van het beheer van de politie bij Groot-Rotterdam, Juridisch zou dit mogelijk zijn, om- Groot-Rotterdam, een gemeente zal zijn volgens de gemeentewet, zij het, dat cr meer dan tot dusver ge- bruik wordt gemaakt van de moge- bjkheden, die deze wet biedt. Een be langrijke plaats nemen namelijk in de zogenaamde functionele commissies met eigen bevoegdheden. Het Tempo Team Is een uitzendor ganisatie. Het vangt ook de schoolkin deren op, niet alleen tussen twaalf en twee, doch ook na vier uur, 's woens- dapmlddags en in de schoolvakanties. gaat als volgt to werk. Het kind van (0—12) Jaar wordt 's ochtends _ni}a.r «en gastgezin gebracht, dat veel- DAGBOEKSCHRUVER Lh,1u, ,?.,ïUUrt Wordt daar de Bende dag verzorgd, de moeder gaat naar haar werk en haait, na haar ge- op"e arbeid haar kina '8 avonds weer Contactadres: Schlcdamse Vost 48 «MO-139470) Drs. F. Oosierhoff. Cuntactadres (Schiedam); Hoogstraat 198 (260844) - contactadres (Vlaar- dingen) Schiedamscweg 65, En wie er wat voor voelt om zlju/haar kinderen onder te brengen bh bejaarden moet eens bellen, met mevr. G. JPrins-Van Santen, Scham- menkamp 73 telefoon 170264. £RG kortzichtig deze mening van een "echtpaar, dat door m b"tV,08/tJe word geadviseerd Het Rotterdam» Parool te lezen: l^°uZ0*UQan °F" *okflr abonnsren op Het Parool, als wij niet ver- hadden dat oen vrouw uit Schlebrook op kosten van Het Parool zo maar naar haar zieke zoon mag reizen. Dan heeft die krant goen abonnee» meer nodig ala ze zo met fldd smijten...' (Van een onzer verslaggeverls) SCHIEDAM, donderdag Op de Burgemeester van Haarenlaan is van nacht de 42-jarige directeur F. G. Speyer uit Spijkenlsso met zijn auto verongelukt. Het slachtoffer kwam uit richting Rotterdam en raakte juist voorbij het viaduct over de Over- schieseweg op een ter plaatse zeer glad weggedeelte in een slip. De wa gen schoof dwars over de weg en wGt 1?, W klöt tegen een ücht- J? stilstand. Ernstig gewond werd do man door de GG en GD naar het Geemente Ziekenhuis vervoerd SovcriïdOTta' Mn 2iin tJPST"£EllUiN' don^erdag (Reu- ,,A. u7~ ^hderden personenauto's en Jh w ?Ienr hebben vannacht vlak- 5L Mt;Berlyn uren moeten wachten voor zij toestemming kregen Oostduits grondgebied te verlaten. De Oostduit- wZ» n,r£atagtien ,het verke€r vanuit uit protest tegen de j van Bondsdagcommis sies, die vandaag in West-Berlijn ge houden worden. tem?nH?n8Sltae minifterle van bui- hebben op eventuele onderhanöelin- rif» Oo?!" en West-Duitsland, u 5 b i ka!;sf,ller Brandt spoe: dig zal voorstellen-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1