™Hans Buitendijk werkt vol jpertrouwen man come-back ROTTERDAMS DAGBOEK 'Biljartzaal' roept zeker vragen op iFemn Mij ft altijd IÉ MM onderhoudslasser ROTTERDAM RIJNMOND Kritisch Niet forceren j Nog vief genoeg - - door Cees van der Geer - Ice-boxes Glimmertjes Kortweg Buizert-beker voor Van Lint Cross-kampioenschap in Kralingse Bos a. MEDEWERKER b. ASSI3TENT(E)-DECLftRANT c. ADMINISTRATIEVE KRAGHT ERVAREN MEDEWERKSTER DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. C0MMERCIEL- ADMINISTRATIEVE AFDüUNGS-CHEF, JSig. 4 - zaterdag 24 januari 1970 door HANS REISMANN £-■<&$? Pechvogel Hans Buitendijk (dinsdag 23 jaar geworden) werkt ^3^,z"euw aan een come-back. Voorzichtig weliswaar, maar niet -^aninder vastberaden. Vorige week oefende hij met Sparta's B-elftal ...^jtegen de geselecteerde jeugd van de Kasteelclubprecies twee jaar een tweede beenbreuk de talentvolle rechtervleugelverdedi- 7*%er nog dieper in. de put had gedrukt. -pw Gedurende zijn her-optreden heeft Hans Buitendijk, per 1 Januari van dit jaar door de WAO als volledig genezen zijnde ontslagen, tot ërote geruststelling geen pijn gevoeld. „Ik was-nog wei stijf", al- w> idus Hans Buitendijk- „Het viel zo'n eerste keer lang niet mee. Aii,i-n '>H+ ■»jXZ „Onwennig? Ja en nee. Het was vreemd "weer in zo'n groot veld te staan, maar ik merkte dat ik toch «V^Aveer automatisch daar ging staan, 12 „".waar je denkt te moeten staan. Al- j3leen, het gevoel voor de bal is er nog ,-tniet helemaal. Het afstoppen en alge- -..„J.v.ven ging in, laat ik zeggen, twintig van de honderd gevallen met zoals het 2<-T smoest. Wel merkte je na lange tijd tifj weer hoe fijn het voetballen is en ook ciUo .hoe moeilijk het is. Want goed voetbal .n^-is moeilijk." ,Hans Buitendijk, werkzaam, bij Simca-dcaler Willemse in dc Kip- straat, heeft in de periode dat hij .noodgedwongen, aan de kant moest ^'„'/Blijven geleerd. Geleerd om de betrek- kelijkheid van het voetballen en het daarmee gepaard gaande succes in te .zien. Hans: „Mensen, van wie ik dacht ^..4„'d.at het goede vrinden van me waren, 'J' -kenden me ineens niet meer. Dat 'tekent de hardheid van de maatschap- ~";T, pij- Het is ook zo belangrijk naast het "'voetballen te werken. Je moet het, als l/T/le' uitgespeeld bent, niet laten aanko- men op gunsten van bestuursleden of supporters. Als je niet meer voetbalt kent negentig procent van de mensen je niet meer. Ik heb er altijd bij gewerkt Vooral nu ben je gaan inzien hoe belangrijk dat is. Er zijn voorbeelden te over van carrières, die abrupt werden afgebro ken: Willy Dullens, Lambert Maassen, En Wim van Hanegem heeft tijdens dat •t.v.-jnterview gezegd: als het niet meer gaat zal ik wel weer in de bouw moeten." sus .-.Hans Buitendijk noemt zichzelf een uiterst "kritisch iemand. „Ik houd er van kritiek te horen en kritiek te ge ven. Ik oordeel vrij hard, ik draag nu eenmaal mün hart op de tong. Ik zie ook gauw fouten. En omdat ik weet dat iedereen fouten maakt kan. ik ontzettend goed kritiek hebben. Van mezelf weet ik dat ik wel eens te ge makkelijk bon. Af en toe speel ik te laconiek. En dat mogen ze best tegen me zeggen.'' Hans Buitendijk,, wiens (eenjarig) contract" bij Sparta telkens stilzwij gend is verlengd, heeft ondanks alle narigheid de moed om in hot eerste terug te keren niet verloren. Hij zegt. „Wilskracht en zelfvertrouwen ont- brekeen me niet, maar er spelen daar naast nog zo'n hoop onzekere factoren een rol. Ik ga er van uit dat ik over een maand of vijf, zes weer helemaal fit ben, maar het kan ook eerder of later zijn. Toch is het het beste niet te veel bij het negatieve stil te staan. Je moet er van uitgaan dat je een kans hebt. Ook dat je een kans krijgt". - Het Sparta van nu is voor Hans Buitendijk een vrijwel geheel nieuw elftal. „Van de jongens, met wie ik heb samengespeeld, zijn alleen nog Eijkenbroek, Bentzon en Bosveld over. Maar ik ben geen vreemde eend in de bijt, ik ken de andere jong°ns even goed. Ik moet nu proberen me er weer m te vechten. Daarbij moet je je laten gelden. Bescheidenheid is goed, maar té bescheiden weer niet. Jc moet je niet in een hoek laten drukken. Als het nodig is moet je een grote bek op zetten, zo van: hier ben ik. Maar je dient het natuurlijk zelf waar te ma ken in die anderhalf uur op zondag middag of zaterdags in het B-elftal." Hans Buitendijk (23): „Ik heb wel geleerd de zaak niet te forceren." Gelooft hij dat hij zijn top weer zal weten te bereiken? Hans Buitendijk: „Dat is moeilijk tc zeggen. Het is een kwestie van afwachten. Ik speelde op 19-jarige leeftijd in het eerste van Sparta en in Jong Oranje. Ik ben er voor mezelf van. overtuigd dat ik mijn töp nog met bereikt heb. Dat kan ge woon niet op zo'n jonge leeftijd. Maar eerst moet ik zorgen dat ik mijn oude vorm weer te pakken krijg. Er is nog een zekere stroefheid en terughou dendheid, maar dat is een kwestie van tijd." „Ik zal in geen geval de boel force ren. Dat heb ik wel geleerd. Het zal mU ook niet meer gebeuren dat ze mön boen kapot schoppen. Ik tackel nu anders, bij een duel zet ik mijn voet niet meer dwars. Ik stap nu naar dc bal toe, met het been vooruit, zoals iedereen doet." „Angst heb ik niet Ik geloof er ook niet in dat het voetbal harder is ge worden. Het lijkt harder, omdat ploe gen, die vroeger niet hard waren, har der geworden zijn. Feijenoord heeft in mijn ogen de hardste verdediging van Nederland en de jongens van Ajax zijn ook omgeschoold van mooie voetballers tot pure profs. Dat is van daag aan de dag gewoon noodzakelijk. Dat is ook het verschil met Sparta. Sparta heeft een stap terug gedaan, hetgeen voor mij de oorzaak is van het feit, dat de prestaties elk jaar weer wat tegenvallen. Ik vind keihard voetbal helemaal niet erg. Je moet het alleen met dezelfde wapens kunnen bestrijden." steüEN was ik by Toon de Ja- 1 \J gsr, restaurateur van het pitto- reske Jagershuis in Hoek van Holland, tt? Ome Toon, nog steeds mollig in de had een trosje journalisten uit- 'benodigd om met hem zijn verjaardag *'^10 vieren. De zeuentigsf. *'tó"Het is een oud gebruik dat ieder lu strum wordt herhaald, De Jager doet dit niet uit zucht naar publiciteit, maar zuiver en alleen uit .i^eèn. hang naar gezelligheid, die, met /--[het klimmen ücr jaren, bij hem aan diet groter worden is. ..u-ry „Hen beetje Rotterdammer kent Toon Jager. Hi? was de eerste eigenaar -x-<tba.n De Spil, schonk Zeeuwse apra- -^ïri'fiërs weten het tonnen nol bier in - 'A'rjcafé De Stoomtram aan de Rasestraat, /-,4s al meer dan een halve eeuw me- ■r,-ifsjogge van Feijenoord en reeds vanaf de welgestelde eigenaar van het f" 'iJagershuis bi". Gistermiddag heeft hij zeer bemiw- n'clijke herinneringen opgehaald, on der meer aan kleine practical jokes, J--die hij in zijn (niet direct ademüe- nemende) voetbalcarière heeft uitge haald en aan zijn daden, als arbiter - een functie die hij reeds op zestienja rige leeftijd bekleedde, niet omdat hij zo goed was. maar omdat het altijd in tegenstelling tot wat toen gewoon was zo goed afliep, TOON de Jager is een verrukkelijke -Rotterdammer. Zijn anekdotes zijn altijd goed. Is er één verteldf dan schiet hem weer een ander te binnen en krijgen we ook dié te horen. Vertederd kan hij terugblikken naar de jaren, dat hij De Heuvel frequen teerde om VSC en. Neptunus te zien spelen. Naar de jaren dat de op de Korte Feijenoorddijk geboren Toontje in.' fluwelen broek met puntzakken in FvV speelde een clubje win mW T'OON DE JAGER is 70 jaar en 5Q jaar restaurateur. Ter ge legenheid hiervan recipieert hij dinsdag 27 januari m het Jagers huis in Hoek van Holland, op een steenworpafstand van de Pier, De aanvang is vier uur, de sluiting al naar gelang de wen sen. Alle intimi zijn van harte welkom. baar stellen voor een nieuw terrein nan de Kromme Zandweg en hij voelt ndg de behoefte om die man eens ste vig in de wangen te knijpen uit blijk van waardering. ZO is Toon de Jager, een gezelhg- heidsmens, in wiens chique res taurant Sparta zondags in alle vroegte retraite houdt en uiaarnaaar alle denkbare verenigingen uit Rotterdam, ?te£ Westlanden de Zuid-Hollandse ei landen afzakken na een fikse strand- training. Maar hoe goed hij ook zijn nummer tegen deze jongens kan verkopen, voor één club bly/t hij een ziekelijke verering houden: voor Feijenoard. rNiet voor de sfeer, want hij heeft zich rmateloos getroffen gevoeld na de woorden van Van Hanegemmaar voor de prestaties. Want wat Fcijen- oord nu in de Europa Cup doet heeft volgens hem niets meer met voetbal te maken, het is magie. Aldus Toon. DAGBOEKSCHRIJVER Feijenoordse boerenbootwerkers, dat, zo herinnzrt hij zich, voor twee repen Jauatta voetbalartiest Kees Pijl con tracteerde. En naar de jaren dat bij bemiddelde in da fusie tussen FVV en Celeritas, waaruit later weer Feijen oard gebaard zou tvorden. De Jager kan cr nog uren over be zig blijven. Hij hoort nog Sjaak Bar- zilay een bedrag van I S.flOÓ beschik- T ÉON Dclwaide, de Antwerpse •Ll wethouder voor de haven, is in Rotterdam als spreker een graag geziene gast. Met Vlaamse sappigheid doet hij de plaatselijke havenproblemen uit de doeken en gooit er zonodig een passage luchtverontreiniging doorheen. Zo zei hij deze week dat er, ev enals in Rijnmond, óók in Ant werpen „snuffelpalen" geplaatst zijn om de luchtverontreiniging te meten. Het resultaat van het snuffelen is, dat de grootste luchtverontreiniging is aange troffen bij.... het Centraal Station cn bij het..,, stadhuis. ly/TEVR. J. Leeuwenburg-Hor- iVA dijk hoopt morgen 103 jaar te worden. Ze is de oudste in woonster van Rotterdam. De ver jaardag wordt gevierd ten huize van haar schoonzoon aan de B eij erlandselaan. Mevr. Leeuwenburg is nog bij zonder vief. Ze ontving ons gis teren in een bijzonder opgewekte stemming, poseerde met veel charme voor de camera en vertel de tot or.zc grote verbazing blij te zijn wanneer het volgende Europa-Cupduel van Feijenoord op de tv komt. juristeren naar het commentaar van de reporter doet zij dan met behulp van een kop telefoon. „Biljartzaal" van Wim Gijzen Allereerst een omschrijving. Midden in de expositiezaal van „De Doelen" is een tweede, kleinere zaal verrezen. Ze is opgebouwd uit de schotten, waarop an ders de schilderijen hangen. Tussen de vier wanden is slechts een kleine opening overgela ten, waardoor men kan binnenkomen. Van wand tot wand reikt een „plafond", bestaande uit dekzeilen. Ook de wanden zelf zijn met deze dek zeilen behangen. De enige verlichting bestaat uit vier, in de hoeken opgehangen spots. In de aldus verkre gen ruimte staan een biljarttafel, twee stoelen en een (keuken- of café-) tafeltje. Biljart zowel als meubi lair zijn gemaakt uit wit (opaal) perspex, dat zeer clean aandoet. Nieuw, modern, snel, zou de reklame ervan zeggen. Op de grond liggen kabels cn staan transformatoren keurig verpakt in zgn. dozen van Weber! Dit is het dan ongeveer wel. Er is echter meer. De transformatoren wezen daar trouwens al op. Om de tien sekonden namelijk flitst in het laken van het biljart, de zittingen van de stoe len en het blad van het tafeltje felgekleurd neonlicht aan, waardoor plotseling op alle voornoemde vlakken voorstellingen zichtbaar worden. En Gij zen zou Gij zen niet zijn, als die voorstelling met de Hollandse koe, dc Hollandse wilg, de Holland se wei en de Hollandse blauwe lucht bevatte. Rest me volledigheidshalve nog te vermelden., dat synchroon met het aanflitsen van het neonlicht stationsgeluiden hoorbaar worden. Dit is dan het projekt „biljartzaal" van ik noem de zijn naam al Wim Gijzen. Een controversionecl stuk werk, dat bij velen zoal geen verzet, dan toch zeker vragen zal oproepen. Vandaar, dat de Rotterdamse Kunststichting een wand gereserveerd heeft voor het publiek, dat met een viltstift onbehagen of instemming op kan schrij ven. Wan* met het omschrijven of bekijken alleen ben je er nog niet. „Is dat nou kunst?" is dan zeker ook een van de kreten, die op de schrijf wand voor zullen ko men. Ja, is het kunst. Uit do veelheid van antwoorden en definities, die mogelijk 2ijn, kies ik deze: Kunst is een wijze van zien, van isoleren; van losmaken uit de werkelijkheid door een bepaalde wijze van zien (de impressionisten bijv,). zijn toedoen een nieuwe omgeving, een nieuwe werkelijkheid. Nieuw in die zin, dat een werkelijk heid, die er voordien niet was, gestalte heeft gekre gen. Br is dus wis en donders wel gecreëerd, het schep pen heeft plaats gehad. Met behulp van bestaande, om niet te zeggen versleten beeldmiddelen is er iets nieuws gevormd. Een meuwvorm, waar u misschien gen raad mee weet. Met name wanneer u alleen in de tentdoeken ruim te bent, gekonfronteerd met de afwisselend spierwit te, onaandoenlijke meubelen en de met koeien „be schilderde", ontstaat cr toch tussen u en die biljart zaal een vreemde en (even) intense spanning. Het moment, waarop overduidelijk het begrip environ ment (omgeving) overkomt. Dan ook krijgen de dek zeilen zin, In hun bewuste tegenstelling tot het cleane perspex dragen ze bij om die moeilijk definieerbare omgeving te creëren. Hetzelfde geldt in wezen ook voor de icc-boxes van mede-exposant Woody van Amen. Ook hier het aan vankelijk geen raad weten met; ook hier nieuwe, voordien nooit bestaan hebbende objektcn, die zacht zoemend niet alleen ijs maken, maar ook een nieuwe ervaring oproepen. Enkel is hier de overeenkomst met dc werkelijkheid (dc koeien) minder in hot oog springend, omdat ze verpakt zit in dc voor de leek niet waarneembare binnenkant van de machine. Daar bevindt zich de koelmotor, die oorspronkelijk en nuttig! in uw kast thuishooi t. Van Amen gebruikt die motor alleen om cr mooie sneeuw mee te maken. Sneeuw, die zich vastzet op bijv. gegolfde koperen platen; sneeuw, waarin u met uw vinger kringetjes kunt trekken of uw naam schrijven. Die sneeuw geeft hij samen met in perspex gevat hooi of dorre bladeren oen kleurtje, door rond om rood, blauw of groen neon aan te brengen. Ook Van Amen gebruikt dus bekende materialen: neon, aluminium, koclmotoren en zelfs onaanzienlijk spul als hooi, steentjes en dorre bladeren een luxe vorm van de arte povera! om nieuwe beelden (die u wat hem betreft, gerust mogen doen denken, aan vreemde altaren, futuristische graven of ijzige juke boxes) en een nieuwe kijk-werkelijkheid te vormen. Ik dacht, dat het daar in de kunst altijd nog om ging. Gijzen isoleert. Gijzen ziet ook anders en geeft bij- gevolge ook anders weer. Koeien, die bij Israel nog hchtghmmertjes vangend aan de siootrand zo „echt" mogelijk koe stonden te zijn, zijn nu verhuisd naar de oppervlakte van een biljarttafel. In plaats van licht te vangen, zijn ze licht, neonlicht. Koeien, waaraan geen weldenkend kunstenaar zich meer zal bezondigen blijken plots, zij het vanuit een heel ander standpunt benaderd, toch wel hedendaagse te kunnen zijn. Maar Gijzen doet meer. Samen met dat biljart, die koeien en het geluid vormt hij of ontstaat er door Het is (door Woody en Wim) een beetje uit de hand gelopen. Er zijn meer exposities, waar ik graag uw aandacht voor vraag, maar die ik door plaatsgebrek niet uitgebreid kan behandelen. In de eerste plaats Louis Looyschelder met zijn sympathieke en verrassende debuut in de foyer van „Het Venster". Vooral het grote, staande objekt met dat sublicm-gekke schoorsteentje is een vondst. Als het even kan, gaan zien. Verder dan nog graag aandacht voor Frans van Eyck, die in de „Cycloop" met een serie knappe goua ches exposeert en Geord Kuyter, die in „Punt vier" koel-abstrakle zeefdrukken toont. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Tijdens de gisteravond gehouden algemene vergadering van het rayon Rotterdam van de Koninklijke Nederlandse Honkbal Bond is de „R. J. B, Bul- zert"~bekcr uitgereikt aan de heer J, van Lint uit Spijkenisse. De heer Lint kreeg deze onderschei ding wegens zijn propagandistische werk voor de honkbalsport, dat o.a, geleid heeft tot de oprichting van de SC Botlek. Vorig jaar had de honk- balploeg van Feijenoord deze prijs ge kregen. Met betrekking tot het internationa le honkbaltoemooi dat in het kader van C'?0 tijdens de pinksterdagen zal plaatsvinden werd bekendgemaakt dat behalve Rotterdam en Amsterdam twee Amerikaanse Icgerteams zullen aantreden. "ijn hoogstwaarschijn lijk de Wie b -.•» i Flyers cn de Third American Di» .mi. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag Morgen wordt in het Kralingse Bos de eerste van de drie veldlopen gehouden om het kampioenschap van Zuid-Hollancl. Aan deze wedstrijden nemen de beste junioren en senioren uit het district Zuid-Holland deel De st3rt is om 12 uur nabij de sintelbaan aan het Lan- DE N.V. NEDERLANDS TRANSPORT BUREAU "Willemskade 17 Rotterdam vraagt: voor de cargatloorsalileling. Minimum opleiding MULO," goede ken nis van Duits en Engels, enige ervaring in soortgelijke functie strekt tot aanbe veling. Bij voorkeur bekend met inclarings- werkzaamheden; opleiding hiertoe is echter mogelijk. voor de afdeling b o ekh o uding, i ter bediening van een National-boek- houdmachine; opleiding hiertoe is mogelijk, mits be schikkende over enige administratieve t dag willen werken komen in aanmer king. Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. lAlle gewenste inlichtingen worden U gaarne ver- "strekt via telefoonnummer: 1144 80, toestel 62. Internationaal georiënteerde Han delsonderneming In het centrum van Rotterdam vraagt voor spoedige in treding: üiensttreding: Haar taak zal onder meer omvatten: Debiteuren-Crediteuren bewaking. Salaris- en Personeelsadministratie. Typen van balansen, rapporten, etc. Bij voorkeur bekend met de moderne talen. Goede sociale voorzieningen. 3 Weken vakantie plus 5 snipperda gen. Brieven onder nummer R 3372 bureau van dit blad. Voor de versterking van onze onderhoudsdienst op onze vestiging in het Bottekgebied zoeken wij een die behalve met autogeen en electrisch lassen, vertrouwd is met het lassen van aluminium en roestvrij staal. Leeitijd tot 35 jaar. Diploma's L.T.S. en N.V.L. zijn vereist. Gratis personeeisvervoer Rotterdam-Botlek v.v. Indien u geïnteresseerd bent in een positie bij een groeiend bedrijf, solliciteert of Informeert U dan eens op onderstaand adres bij de afdeling Personeelszaken, onder referentienummer 298 desgewenst teiefoplsch 010-160600, toestel 229. Men zal U graag meer vertellen over de werkzaamheden, verdiensten, bet gratis personeeisvervoer, etc. POSTBUS 7500, BOTTERDAM-BOTLEK. Gevraagd op één der verkoopafdelingen van een lande lijke verkooporganisatie, kantoorhoudend tc Rotterdam, wiens taak zal bestaan uit: 1- Het op de juiste wijze verwerken van de admlnistra- »e, de correspondentie met afnemers en fnbriek (pujts) en het bijhouden van de verschillende orga nisatie-systemen. 2. Het plannen van de routes en afhandelen van de be- zoekberichten van de buitendienstmedewerkers. 3' "Set cpHvnercJeei uitwerken van de richtlijnen van de directie om de omzet te vergroten. Vereisten: opleiding op MULO-niveau, enige Jaren adtn. en comm. ervaring. leeftijd ca 2B jaar. Geboden: Een werkkring in een goed geleide orga- nisatet met prettig teamverband. Perspectiefrijke toekomstmogelijkheden oij gezond steeds uitbreidend bedrijf. Honorering overeenkomstig capaciteiten. Uw kandidaatstelling met de voor deze functie Intere»- sal1J>eJf£??vens vermeld, wordt gaarne Ingewacht onder nr k 33,3 bur. v, d. blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1