Brandt 24 uur in W.-Berlijn Advies tot intrekking chartervergunningen wekt hier verbazing Achterhoek trekt ten strijde tegen opheffen spoorlijn 'Het medisch onderwijs moet veranderen' Textielimie wil 'sociaal krediet' KANSELIER NOEMT OPHOUDEN VERKEE R DOOR OOSTDUITSERSPROPAGANDA Alfrink pas over enige tijd naar paus Paulus Bij ongeluk onder Drachten 2 doden Gemeentesecretaris in beroep tegen terugbetalen van gratificatie Albanië sluit handelsverdrag met Griekenland Dienstplichtigen die plan hadden voor kazernestaking in Ede kregen straf Rotterdam kampte met storingen in treinverkeer VAN AMERIKAANSE LUCHTVAARTDIENST Leiding van MOB in Leiden voorlopig bij vertrouwensman Boerderij afgebrand Vatikaan weigert vrouwelijke diplomaat Eerste staking en proefproces om vakbonds» tientje My Lai was een vergissing Tito bezoekt zeven Afrikaanse landen PROF. DR H. A. T1DDENS BIJ AANVAARDING HOOGLERAARSAMBT: Schorsing van studenten in Beverwijk nog niet definitief Verdachte doodslag Bndel doodde mogelijk ook ander Belgisch meisje Weer rellen in Londonderry Israël-Nederland in Sporttribune pag. 4 - maahdag 26 januari 1970 WEST-BERLIJN, maandag (NY Times, AP). De West duitse kanselier Willy Brandt heeft gisteren een 24 uur durend bezoek gebracht aan West-Berlijn .voor besprekingen met de com mandanten. van de geallieerde strijdkrachten in de stad en met burgemeester Klaus Sehütz, Het Oostduitse persbureau ADN 'noemde Brandts bezoek „een po ging de ontspanning in centraal Europa te verstoren". De reis van Brandt wordt be schouwd als'een blijk van Bonns vast beradenheid om niet te buigen voor de eisen van. Oost-Berlijn inzake de on afhankelijke status van het weste lijk stadsdeel. Bij zfln aankomst zei de bondskanselier, dat het protest van de communisten tegen zijn bezoek en de Oostduitse vertragingsacties van het verkeer tussen de bondsrepubliek en West-Berlijn geen negatieve invloed zullen hebben op zijn streven naar het beginnen van onderhandelingen met Oost-Duitsland, Rusland en andere Oosteuropese landen. Hij meende, dat aan deze „propaganda" niet te veel aandacht geschonken moet worden. In West-Berlijn vergaderen com missies van de Bondsdag sinds vorige week woensdag, Uit protest daartegen blokkeren de Oostduitsers de wegen naar "West-Berlijn. Be Westduitse minister van econo mische zaken prof. Karl Schiller heeft een uitnodiging aanvaard om als eer ste minister van de bondsrepubliek een bezoek aan Polen te brengen. De uitnodiging werd gedaan door de Poolse minister van handel, Burakie- wicz, die momenteel een bezoek aan West-Duitsland brengt (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. De se cretaris van de Nederlandse bisschop pen, drs. D. ter Steeg, heeft vanmor gen verklaard, dat het nog ten minste enkele weken zal duren voordat kar dinaal B. Alfrink naar Rome gaat om met de paus de celibaatskwestfe te be spreken. Hü wilde geen enkel commentaar geven op het in enkele kranten - 11 Gicrmo (Milaan) de De Volkskrant verschenen bericht, dat de paus de kardinalen zou hebben laten weten dat een gesprek tussen hen voorlopig niet gewenst is. Volgens deze berich ten zou het contact tussen Rome en Utrecht voorlopig alleen via de nun tius in Den Haag, mgr. A. Felici, lo pen. Ook hierop wilde drs. Ter Steeg geen commentaar geven, evenmin, als eèn woordvoerder van de nuntius in Den Haag. De heer Ter Steeg wees er op, dat het van het begin af aan niet in de bedoeling heeft gelegen, dat de kardi naal onmiddellijk nadat de bisschop pen op 19 januari hun besluit over de noodzaak van een opheffing van de celibaatsverplichting hadden genomen, met de paus zou gaan spreken. „In het communiqué is toen alleen gesproken over in contact treden met"," aldus drs. Ter Steeg. Volgens De Volkskrant maakt de paus er in beginsel geen enkel be zwaar tegen de kardinaal te ontvan gen. Alleen heeft hij hem verzocht, vóór zijn komst een nauwkeurige agenda voor de besprekingen over te leggen en verzekeringen te geven dat de inhoud en het resultaat er van niet openbaar worden. (Van onze soc.-econ. redactie) ENSCHEDE, maandag. De KNTU gaat, samen met verte genwoordigers van de vakbon den, aan de minister van sociale zaken om een ..sociaal krediet" vragen. Door middel van deze fi nanciële steun hoopt de KNTU in staat te zijn een aantal oudere werknemers die eigenlijk ontsla gen zouden moeten worden, het bedrijf te houden. Vrijdag is de laatste bespreking ge houden tussen de raad van bestuur van de KNTU en vertegenwoordigers van de vakbonden. Hierbij is ge sproken over de mogelijkheid een in feite onrendabele afdeling niet op te heffen teneinde in staat te zijn een aantal oudere werknemers die moei lijk elders werk zouden kunnen vinden in het bedrijf te houden. By de KNTU worden, zoals bekend, 600 man ontslagen. Hiervan zijn er ongeveer 200 ouder dan 50 jaar. ("Van onze correspondent) DRACHTEN, maandag, - Een on geluk op de rijksweg bij Drachten heeft gisteren bet leven gekost aan de 22-jarige A. Souissa en de 20-jarige raej. J. M. N. T. Sopacua, beiden uit Hoogkerk. Een derde inzittende van de auto, de 19-jarlge J. Hallatu, even eens uit Hoogkerk, werd ernstig ge wond, De heer Souissa, die de auto be stuurde reed tegen een door een trac tor getrokken aanhangwagen met melkbussen die de rijksweg overstak. Elders ia het land zijn bij ongeluk ken nog zeker twaalf mensen omgeko- Honderden vrachtwagens en per sonenauto's staan te wachten bij de grensovergang Zehlendorfer Kreuz tussen Oost-Duits land en West-Berlijn. Chauffeurs van vrachtwagens nnoesten herhaal delijk meer dan vijf uur wachten voor zij toestemming van de Oostduitse grenswachten kregen hun reis voort te zetten. (Van onze correspondent) OLDENZAAL, maandag. De Oldenzaalse ex-gemeentesecretaris M. B. van Hoek zal opnieuw trachten de 4000.- gratificatie, die hij van het gemeentebestuur van Oldenzaal ont ving, te behouden. Het Ambtenaren gerecht fn Zwolle bepaalde, dat Van Hoek de gratificatie moest teruggeven. De oud-gemeentesecretaris heeft thans besloten in beroep te gaan bij de Cen trale Raad van Beroep in Utrecht. Het gemeentebestuur van Oldenzaal had de gemeentesecretaris de gratifi catie toegekend bij zijn afscheid. Het college van, Gedeputeerde Staten was het echter niet eens met de grootte van het bedrag en verklaarde het be sluit van het gemeentebestuur onge grond. ATHENE, maandag (Reuter) Griekenland heeft een handelsover eenkomst gesloten met het aangren zende Albanië, zo is zaterdag in Athe ne meegedeeld. De overeenkomst werd in Parijs gesloten door vertegen woordigers van de kamers van koop handel in beide landen. Sinds1040, toen Griekenland vanuit Albanië door Mussolini's troeoen wei*d aangevallen, onderhouden de twee landen geen di plomatieke betrekkingen. (Van onze correspondent) HILVERSUM, maandag:, In het VAR A-radioprogramma „Dit is het begin" hebben drie dienstplichtige mi litairen, Herman Kernkamp, Bob Taalman en Kees Kefjzer, zaterdag middag meegedeeld dat zU krUgstuch- teiyk gestraft zijn, omdat zfl In okto ber overwogen hadden In de Ellas Beekman kazerne in Ede een staking te organiseren van dienstplichtigen. De drie militairen zijn intussen overgeplaatst naar Den Haag, Steen- wij kerwold en Nunspeet. Zoals zij onthulden zijn zij gestraft met respec tievelijk 21 dagen licht, acht dagen verzwaard en twaalf dagen verzwaard arrest. Behalve over het feit dat deze straffen verschillend uitvielen voor dezelfde 2aak, zelden de dienstplich tigen zeer ontevreden te zijn over de omstandigheid dat zij zich ui feite niet hebben kunnen verdedigen. Soldaat Kernkamp is van plan hier over een bezwaarschrift bij de militai re juridische dienst in te dienen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Het treinverkeer op de lijn Rotterdam Den HaagAmsterdam liep gister avond vertragingen op van tien tot twintig -minuten als gevolg van een technische storing in het automatische beveiligingssysteem bU de Pelfs'ria- vense Schle. Een aantal treinen moest bjj elk sein stoppen tot de machinist telefonisch toestemming kreeg door te rijden. De storing in het beveiligings systeem duurde twee-eti-een-half-uur. Dooi' een vroegtijdige wisselbedie ning op het spooremplacemenfc Rotter dam-zuid Is een trein uit Hoek van Holland gistermiddag „op twee sporen galopen" (het achter&te treindeei kon het voorste deel niet meer volgen en kwam op een ander spoor terecht). Ander treinverkeer moest hierdoor over een goederenspoor lopen. De trein uit Hoek van Holland had voet balsupporters voor de wedstrijd Teijenoord-Telstar aangevoerd. LEIDEN, maandag (ANP). Het bestuur van de stichting Medisch Op voedkundig Bureau te Leiden heeft in overleg roet het directoraat-generaal van de volksgezondheid en mede op grond van een door de commissie van onderzoek uitgebracht Interim-advies besloten tfjdeiyk z(jn bestuursbe voegdheden In handen te leggen van ecu vertrouwensman. Als zodanig zal optreden de heer J. Veraart, arts, oud-geneeskundig hoofd inspecteur voor de geestelijke volks gezondheid. De heer Veraart zal door het bestuur worden gemachtigd al datgene te doen wat hem noodzakelijk hikt om het MOB te Leiden weer op timaal te doen functioneren. Het be stuur hoopt, dat door het zetten van deze stap op korte termijn een oplos sing van de gerezen moeilijkheden zal worden bereikt, aldus een mededeling van het MOB. De moeilijkheden waren geruime tijd geleden ontstaan, toen door het bestuur aan de toenmalige directeur, de heer J. Teuns, ongevraagd ontslag werd verleend. Deze weigerde echter het ontslag, evenals een groot deel van de toenmalige staf, zulks in het belang van de patiënten. (Van onze correspondent) VLAGTWEDDE. maandag. In Harpel (gem. Vlagtwedde) is van nacht de boerderij van de familie M, Wenning volledig uitgebrand. Van de inboedel kon niets worden gered. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Zowel bij de Amerikaanse charter maatschappij Capitol International Airways in Amsterdam als bij Co-op-Nederland in Utrecht is men zeer verbaasd over het advies, dat een speciale commissie van de Civil Aviation Board de Ameri kaanse rijksluchtvaartdienst heeft uitgebracht tot het intrekken van de vergunningen van vier grote chartermaatschappijen. Behalve Capitol gaat het om de Amerikaanse Overseas National Airways, de Britse Caledonian Airways en de Duitse Atlantis Airways. Het advies om in te grijpen In dit eliartervervoer zou gegrond zijn op de overweging, dat deze maatschappijen zich niet houden aan de regels die VATIKAANSTAD, maandag (Reu- ter), Het Vatikaan heeft geweigerd de benoeming te aanvaarden van de 44-jarige Westduitse Elisabeth Muller als tweede ambassaderaad bij de Westduitse diplomatieke vertegen woordiging in het Vatikaan. Volgens een woordvoerder van het Vatikaan wenst men vast te houden aan „een oude regeling in het proto col" volgens welke alleen mannen hoge posten verbonden aan de Heilige Stoel kunnen innemen. Volgens het jaarboek van het Vatikaan zijn er 41 vrouwen werkzaam bij organisaties bumen Vatikaanstad, Zij hebben ech ter allen lagere functies. Elisabeth Muller, die op het ogenblik nog werkt bij de Westduitse handels vertegen woordiging in Praag, is twee weken geleden door haar regering benoemd tot tweede ambassaderaad in Vati kaanstad. DJIBOETI, maandag (Reuter) Twee mannen hebben gisternacht in Djiboeti, de hoofdstad van het vroege re Frans-Somaliland, twee granaten geworpen naar een vol caféterras, waardoor zestien Europeanen gewond raakten. De politie vermoedt, dat de aanslag het werk is van de „Bevrij dingsorganisatie van de Somalische kust". voor dit vervoer gelden. Zo zouden zij organisaties vervoeren die het reizen niet tot doel hebben. De ge noemde maatschappijen richten zfch, aldus deze commissie, door middel van advertenties tot het grote publiek en bieden passage aan tegen tarieven, die ver beneden de lATA-tarieven liggen. Bij Co-op-Nederland was de reac tie: „We zftn ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in '65 met vluchten naar Amerika voor familiebezoek voor onze leden begonnen en sindsdien is dit enorm gegroeid. Het afgelopen jaar werden ongeveer twintigduizend mensen vervoerd naar Los Angeles, New York, Detroit, Chicago, Vancou ver, Edmonton, Toronto en Calgary. We hebhen ons daarbij van het begin af nauwkeurig aan de regels gehou den, die voor dit vervoet gelden. In de loop van de jaren zijn er vele tien duizenden leden, ook van onze zuster organisaties in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk via Schiphol ver trokken. Met publiciteit als waarover door die commissie van CAB wordt gerept, hebben wij ons nooit bezigge houden. Bovendien worden de vluchten op non-profit basis uitge voerd," aldus een woordvoerder van Co-op-Nederland. Capitol International Airways op Schiphol bleek van de in Amerika voorgenomen stappen niet op de hoogte te zijn. Hier achtte men het niet waarschijnlijk, dat bepaalde maatregelen deze maatschappij zouden treffen. Bovendien gaat het in dit stadium pas om een advies van de commissie. De genoemde maatschap pijen zullen in de komende maanden m de gelegenheid worden gesteld, hun argumenten aan te voeren. Dan pas zal de CAB eventueel een beslissing nemen. Dertig man in Hoorn (Van onze soc.-econ. redactie) HOORN maandag. Bij de NV Lomefa t« Hoorn, een me taal- en constructiebedrijf, wordt sedert vanochtend vroeg ge staakt, De directie van hefc be drijf weigert aan de vakbonden een tientje per georganiseerde werknemer per jaar te betalen. De NV Lomefa zal nu een kort geding tegen de vakbonden aan hangig maken. Vorige week vrijdag hebben de vakbonden de directie van du NV Lo mefa, waar ongeveer 30 mensen wer ken, een laatste ultimatum gegeven dat vanmorgen om kwart over zeven afliep. De directie van Lomefa ging, mede op advies van de werkgeversor ganisatie, piet op het ultimatum in. De heer Van der Laan vertelde ons: „Ik heb geen zin om mijn bedrijf lid te laten worden van een vakbond, een situatie die bereikt wordt als ik tien tjes ga betalen." De Metaalunie, de werkgeversorga nisatie van de kleine metaalbedrijven, wjl een gerechtelijke uitspraak force ren over het al dan niet wettig zijn van deze staking. Amerikaanse journalist: NEW YORK, maandag (Reuter). De Amerikaanse journalist Richard Hammer die een boek schrijft over het incident in My Lai. heeft in een artikel In het tijdschrift Look ver klaard ervan overtuigd te zijn dat de Amerikaanse militairen die in maart 1968 in het Zuidvietnamese gehucht My Lai een massamoord begaan zou den hebben, bij vergissing het ver keerde dorpje hebben aangevallen. Hammer die de zaak in Vietnam zelf onderzocht heeft, zegt dat het aan te vallen doel, waar men krachtig verzet van een Viet Cong-bataljon verwachtte, op de Amerikaanse kaar ten als My Lai of Pmkville stond aan gegeven. Maar niet dit gehucht, doch het op de kaart als My Lai-4 vermel de werd verwoest. Dit ligt rond 5 km van My Lai. Volgens Hammer is de vergissing voor een deel te wij*ten aan het op nieuw in kaart brengen van Vietnam door Amerikaanse cartografen, DAR ÊS SALAAM, maandag (Reu ter, AP). De Joegoslavische presi dent Tito is gisteren uit Belgrado ver trokken naar Dar es Salaam, de hoofdstad van Tanzanie. Hu begint daar een reis langs zeven Afrikaanse landen, die een maand zal duren. De landen, die hij bezoeken ral, zijn ver der Zambia, Kenya, Ethiopië, Soedan, Egypte en Libye. Bij zijn vertrek uit Belgrado zei Tito er op te vertrouwen, dat hij met de Afrikaanse leiders overeenstem ming zal kunnen bereiken over een gezamelijk actieprogramma van d< met-gebonden landen om de interna tionale problemen op te lossen. Dit programma zou later moeten worden voorgelegd aan de derde topconferen tie van niet-gebonden landen, die vol gens waarnemers vermoedelijk m sep tember gehouden zal worden in New Delhi. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag Wanneer we nu geen radicale maatregelen nemen, zou de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg later wel eens minder goed kunnen zijn. In de tegenwoordigge meische opleiingen zal in het belang van de volksgezondheid heel wat moe ten veranderen. Door de grote vlucht die de genees kunde heeft genomen ztjn de univer siteitsklinieken zich sterk gaan specia liseren en komt de „gewone" patiënt, met wie de gemiddelde arts het meest te maken heeft, met meer in de aca demische ziekenhuizen terecht. Tegen de huidige situatie, dat de student als co-assistent in de academi sche ziekenhuizen door verschillende specialistisch vakgebieden „versnip perd" rouleert, heeft prof. Tiddens veel bezwaren. „Pas als de student na twee, dne maanden ln een vakgebied thuis is gaat hij goed functioneren, maar dan moet hij weer met iets an ders beginnen. Liever één lange ruk m één vak, pas dan krijgt hij klini sche vaardigheid." Voor verschillende vormen van me disch werk is klinische vaardigheid trouwens niet meer van betekenis, vindt prof. Tiddens: „Je moet reke ning houden met de geweldige veran deringen in het arbeidsterrein van de In een afzonderlijk gesprek ging prof. Tiddens nader in op de voorge stelde veranderingen, die weinig zul len overlaten van de traditioneel ge groeide structuur van de Nederlandse medische faculteiten. Volgens prof. Tiddens blijkt de eri- sisissituatie waarin de artsenopleidmg vei keert duidelijk uit de gang van za ken bij het klinisch onderwijs in de academische ziekenhuizen. Dit onder wijs aan het ziekbed staat sinds Boer- haave centraal in de opleiding, maar de omstandigheden zijn veranderd. In dat ene ziekenhuis kwam de medische student in Boerhaaves tijd in aanra king met alle mogelijkheden die de medische wetenschap kende. De hoog leraar had een intensief contact met de student. Wat de toekomstige arts hier leerde kon hij later in de eigen praktijk op precies dezelfde wijze toe passen. Is het universitaire ziekenhuis nu nog zo'n Ideale plaats om medici op te leiden? Prof. Tiddens vindt van niet arts.' Wat de noodzaak van een universi tair ziekenhuis betreft wijst prof. Tid dens nog op de medische opleiding van de Michigan State University in East Lansing, die geheel zonder eigen ziekenhuis begon. Daar bleek de be staande gezondheidszorg een uitste kend onderwij smilieu. Prof. Tiddens acht het dringend noodzakelijk dat de aanstaande arts beter met mensen leert omgaan. Nu komt de student pas laat. in het aca demisch ziekenhuis, met patiënten in contact. „Dat zou m een veel vroeger 6tadium van de studie kunnen, en waarom met eerst met gezonde in plaats van met zieke mensen?" Daar toe stelt prof. Tiddens een simulatie spel voor, waarbij gezonde vrijwilli gers een rol aanleren om de student te laten oefenen in bepaalde situaties. Bij dit sinulatïespel kan op anderen dan de overbelaste medische docenten een beroep worden gedaan. Prof. Tid dens is trouwens van mening, dat niet-medici over de hele linie meer bh het medische onderwijs betroken moe ten worden. Medische docenten zijn nu overbelast, van hun kunde moet een doelmatiger gebruik worden ge maakt. We moeten, zegt prof. Tiddens, van de massale hoorcolleges af en op alle mogelijke manieren de zelfwerk zaamheid van de medische student bevorderen. Met hulp van onderwijs deskundigen kan veel stof in de vorm van geprogrammeerde instructie wor den gegeven. Of er dan nog wel iets van hefc noodzakelijke contact tussen hoogle raar en student overblijft? „Dat is juist nu, met de grote aantallen stu denten. op college, onmogelijk. Door geprogrammeerde instructie kunnen we de beschikbare docententijd hele maal gaan gebruiken voor het in klei ne groepjes persoonlijk begeleiden van de studenten. Dat is noodzakelijk, want het peil van de medische oplei ding staat of valt met de intensiteit, waarmee je iemand kunt laten proe ven wat een beroepsuitoefening op het hoogste niveau betekent" Nederland heeft maar een beperkt aantal deskundigen op het terrein van de onderwijsproblematiek aan de me dische faculeiten, De problemen zijn in wezen aan alle universiteiten gelijk, zegt prof. Tiddens, zodat er nauw sa mengewerkt kan worden. Verder moet iedere geneeskundige faculteit in da gelijks contact kunnen staan met een onderwijsdeskundige, „en dat hoeft geen medicus te zijn". Zelfstudie Het onderwijs in groepen, waarin de student veel zelfstandiger werkt dan liij nu gewend is, slaat prof, Tid dens hoog aan. Alleen door zelfstudie zal de latere arts de ontwikkeling van de medische wetenschap kunnen bij houden. Bovendien ontwikkelt de stu dent zich op deze wijze beter in so ciaal opzicht. Trof. Tiddens Is zich ervan bewust, dat het niet gemakkelijk zal zijn de medische studie werkelijk te verande ren. Een belangrijk probleem is de fi nanciering. In het bestaande financie ringssysteem per faculteit hebben nieuwe, grote projecten weinig kans. Daarom is prof. Tiddens vóór een fi nanciering per project. Dan kan dui delijk zichtbaar gemaakt worden, dat de uitgetrokken gelden bijdragen tot een grotere doelmatigheid van het ge neeskundig onderwijs. Het aantal medische studenten zou prof. Tiddens graag beperken, maar hij ziet niet, hoe dat zou moeten. „Op dit ogenblik hebben we een groot aan tal studenten, en die hebben hoe dan ook een goede opleiding nodig," zegt hij. Gevraagd naar de zin van een nu merus clausus zegt prof. Tiddens, dat er vooral in de Verenigde Staten toe nemende twijfel bestaat over de ge volgen van een intellectuele selectie op de beroepskeuze: „Misschien krijg je dan wel de verkeerde studenten.' krijg je juist die mensen die maat schappelijk niet zo bewogen zijn." (Van onze correspondent) RUURLO, maandag. „India nen" te voet en te paard hebben zaterdag bij Ruurio de trein Zut- phen-Winterswijk „overvallen" en de conducteur een oorkonde laten, ondertekenen tot behoud van deze op één na laatste spoor lijn van de Gelderse Achterhoek. Do trein werd bovendien volgeplakt met leuzen, tegen het voornemen, van de NS deze onrendabele dienst te sta ken en de lijn op te heffen. De overvallers waren merendeels landelijke ruiters. Hun actie trok veel publieke belangstelling. De^ door hen opgestelde en door de treinconducteur ondertekende oorkonde werd, nadat de trein onder indianenescorte stap voets naar het Ruurlose stationnetje was gereden, overhandigd aan burge meester jhr mr J. W. de Beaufort, Voor het behoud van deze lijn, waarover vooral in de wintermaanden vrij veel forensen en scholieren wor den vervoerd, wordt m de Gelderse Achterhoek druk actie gevoerd. In het hele gebied worden handtekeningen verzameld voor petities en met name in Zutphen en Vorden zullen binnen kort protestvergaderingen worden, ge- (Van een onzer verslaggevers) BEVERWIJK, maandag. De schorsing van de circa zestig leerlin gen van de Katholieke Paedagoglsche Academie In Beverwijk, die hebhen deelgenomen aan de bezetting van de schoolgebouwen, is nog niet definitief. Deze mededeling deed de heer ÏVL P. Schouten vanmorgens namens het schoolbestuur. Op het ogenblik hoort het bestuur de ouders van de geschorste leerlin gen. Als de besprekingen tussen het bestuur en de ouders afgelopen zijn, zal het bestuur nogmaals bezien of het ai dan met tot een definitieve verwij dering van de leerlingen zal overgaan. Het bestuur van de academie en ou ders van geschorste leerlingen hebben zaterdag al over de situatie gesproken. Pater B. Henkus, die als gemachtig de van het episcopaat aanwezig was erkende de juridische bevoegdheid van het bestuur om studenten defini tief te verwijderen, maar noemde het ondemocratisch dat het academiebe- stuur de ouders niet had betrokken in het overleg tijdens het conflict. ROERMOND, maandag. De Bel gische politie heeft het onderzoek ln de wurgzaak van de 22-jarige Roberta Meys uit Kessel-Lo (b(j Leuven) her opend. Het meisje werd op 3 septem ber van het vorig jaar op ongeveer 300 meter van haar woning gewurgd aangetroffen. De politie houdt ernstig rekening met het feit dat de 17-jarige bouwvak arbeider H„ H. uit Budel, die békend heeft woensdagavond de 16-jarige Le- me van Deursen uit Hamont te hebben gewurgd, het misdrijf heeft gepieegd. De jongeman heeft in de maand september in de buurt van Kessel-Lo gewerkt. (Van onze correspondent) LONDEN, maandag. Prikkel draadversperringen zijn opnieuw aan gebracht rondom de katholieke wijk de Bogside in de Noordierse stad Lon donderry en een avondklok is van kracht voor verkeer nadat honderden, meest jonge katholieken en een. groep protestanten dit weekeinde door ge helmde Britse troepen uiteen moesten worden gehouden. Er werd met stenen en stokken ge gooid. Tijdens de onlusten die enkele uren duurden werden vijf arrestaties verricht. Ook in de hoofdstad Belfast moest het leger ingrijpen toen enkele tien tallen protestanten zich verzamelden bij het in hoofdzaak rooms-katholieke flatgebouw Unity Walk, waar vorig jaar de grote onlusten begonnen. De protestanten jouwden de katholieken uit en gooiden met stenen. De incidenten hadden plaats aan de vooravond van een openbaar onder zoek naar de oorzaken van de on lusten van vorig jaar. (Van onze correspondent) HILVERSUM, maandag. De VA- BA-televisie zal haar ultzcndins bporttribune van zaterdag 31 januari (Nederland II, 21.35 uur) geheel be steden aan een filmverslag van de in terland voetbalwedstrijd Israël-Ne derland, die a.s. woensdag in Tel Aviv wordt gespeeld. Vandaag vertrok een selectieploeg bestaande uit zestien voetballers on der leiding van de bondscoach Georg Kessler naar Israël. Het commentaar bij het filmverslag van zaterdag wordt verzorgd door Wïm Hoogendoorn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1