Rotterdamse taxi's nu in een nieuwe onderneming 4. Griep? MANN ROTTERDAMS DAGBOEK ROOIER* Havencao moest reële welvaarts verbetering betekenen Orer str&Gm Hi ROTTERDAM RIJNMOND VANAF 1 APRIL (ÊÊN) TELEFOONNUMMER p spéciale 10 tot 50% KORTING Anderhalve ton extra-subsidie voor club- en buurthuiswerk opruiming D. J. Boel (oogarts) promoveert VEERBOOT BIJ GUSTO TF, WATER GEGREPEN DOOR GOEDERENTREIN re T Vragen over concert voor bejaarden Gedood op onbewaakte spoorovergang Acht miljoen gevraagd voor verhoging deel Gr. Kruisweg Notities Werkgevers: C '70 verspreidt consumptiebonnen Dames kansloos gewipt, RZ-HEREN IN VOLGENDE BEKERRONDE Kir rtakBU DE° SCh°0t Hoeksema pag. 4 - dinsdag 27 januari 1970 A. P. VAN STOLK ADVERTENTIE) Kruiskade 28 tfo Thalia Rotterdam Wij hebben nog plaats voor eea AANKOMEND- cn eca LEER LING VERKOOPSTER. Telefoon 010-13 1719. ROTTERDAM, dinsdag. Burge meester en wethouders rijn bereid over het jaar 198a een aanvullend subsidie te geven voor de personeels lasten aan instellingen die zich met club- en buurthuiswerk bezighouden. Te beginnen met het lopende jaar wil len zij bovendien het sinds '63 gelden de subsidiepercentage van 40 verho gen tot 45. Het aanvullend subsidie over '69 kost de gemeente 150.QGQ gulden. B. en w- vragen aan de gemeenteraad hiervoor een aanvullend krediet in de gemeentebegroting '69. Omdat het rijk met ingang van '70 de helft van de personeelslasten van de organisaties gaat subsidiëren en de gemeente dus 45%, blijft er voor ei gen rekening van de instellingen voor club- en buurthuiswerk nog 5% over. In een voorstel aan de gemeente raad, die over deze subsidiewijziging vergadert op 19 februari, zeggen b. en w- dat ,de overige inkomsten van de gesubsidieerde instellingen, veelal be staande uit bedragen van particulie ren, opbrengsten van kerkelijke collec ten e.d. geen gelijke tred hebben ge houden met het ge,tegen loon- en prijspeil. Het tot dusver geldende overheids subsidie van in totaal 85% was daar om niet toereikend om de kwaliteit van het club- en buurthuiswerk op peil te houden. (ADVERTENTIE) Uw kinderen houden deze win ter warme eh droge voeten in vachtgevoerde laarzen. U vindt ze op onze scha enen- afdeling deze solide laarzen met dikke sterke zool en heerlijk warme voering. Laarzen in de maten 28 i/m 32, nu niet voor f 14,75, maar voor nog géén vijf gulden per paBr. met warme vachtroering maat 28t/m324C" Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze ijzersterke- vachtgevoerde kinderlaarzen, leuk en vooral .praktisch - schoeisel voor deze nrraanden, maten Z8t/m 32, kleur j zwart' en m Duur van de •opruiming 15 jenuori tot S februari Géén tel. o(schrift, best. f ADVERTENTIE) ROTTERDAM, dinsdag Vrijwel alle Rotterdamse taxi's en huurauto's, die tot dusver nog verdeeld over zeven verschillende bedrijven gescheiden opereerden zullen worden ingebracht in een nieuwe gezamenlijke onderneming, de Taxi Telefoon Centrale N.V. Deze onderneming zal het beschikbare werk over alle taxi's vertielen. Na 1 april zal het Rotterdamse publiek nog maar één nummer voor een taxi kunnen bellen en niet meer de afzonderlijke be drijven zoals tot nu gebruikelijk was. De „centrale telefoon", zoals dit sy steem in Rotterdam populair wordt genoemd was aanvankelijk een werk nemersels, die gesteld weid om de eveneens geëiste hogere lonen te kun nen betalen. Een commissie van goede diensten onder voorzitterschap van de heer A P. van Stolk, voorzitter van de taxi commissie van de Rotterdamse Kamer van. Koophandel, is er nu uiteindelijk in geslaagd de veelei tegenstrijdige belangen in dc Rotterdamse taxiwe reld te overbruggen. De heer A. P. van Stolk rekende gisteravond de noodzaak van. een bun deling van krachten in het Rotter damse huurauto- en taxibedrijf voor. „Wanneer de loonsverbeteringen, die per 1 januari 2ün geëist zijn door gevoerd, wordt het taxibedrijf in Rot terdam gemiddeld onrendabel. De to tale produktie van do taxi- en huur autochauffeurs in loondienst bedraagt op het ogenblik m Rotterdam jaarlijks 10 miljoen. Ir» 1969 werd 50 percent van dit bedrag besteed aan loonkos ten. De loonsverbeteringen zouden daar nog een bedrag van tussen de 60O.O00 en 800.000 aan toevoegen en dit zou een teruggang van het on- dernemersdeel van de produktie bete kenen van 50 percent tot 42 k 44 per cent. Bij een ongewijzigde produktie per chauffeur kunnen de ondernemers beslist niet rondkomen". De nieuwe N.V heeft nu twee doel einden: de opvoering van de totale pro duktie en de produktie per chauffeur, besparing op de zogenaamde „overhead 1 kosten, door diensten cen traal te laten verrichten, die nu door de ondernemers apart bekostigd wor den. Investering Volgens de heer Van Stolk zal de nieuwe Taxi Telefoon Centrale een investering van 700.000 vergen. Hierb" ls een eenmalige uitkering van de gemeente Rotterdam van ƒ250,000 aangevraagd. „De ondernemingen kunnen deze Investering niet zelf doen. De liquiditeit is op het ogenblik slecht." Slaagt de nieuwe vorm van samen werking i'. Rotterdamse taxiwercld en kumnn ais gevolg van de nieuwe N.V. de „overheadkosten" en wat mis schien nog belangrijker is het grote aantal „lege" kilometers, die de taxi's op het ogenblik afleggen drastisch worden beperkt, dan heeft de heer Van Stolk alle vertrouwen in de taxi als rendabele vorm van openbaar ver voer. „Bij gelijkblijvende tarieven is een 20 percent hogere produktie moge lijk". Op langere termijn kan bekeken worden of iets aan de Rotterdamse ta riefsstructuur moet worden gedaan. In Rotterdam vormt de hoge eerste aan- slag op do meter 2,40) een flinke barrière voor het gebruik van taxi's voor kortere afstanden. Directeur Als directeur van de nieuwe Taxi Telefoon Centrale zal optreden de heer M. J. Merrelaar. op het ogenblik voorzitter van de Rotterdamse vereni ging „Ons Belang". In de raad van commissarissen zal een werknemers vertegen woordi ger zitting krijgen en twee vertegenwoor digers van de burgerij als „taxicon sument". Deze vertegenwoordigers zullen worden aangewezen door de Kamer van Koophandel. De heer A. P. van Stolk blijft Voorlopig optreden als voorzitter van de raad van commissa rissen tot op het ogenblik dat de be noemingen door de Rotterdamse Ka mer van Koophandel zullen hebben plaatsgevonden. Verder hebben nog zitting m de raad van commissarissen twee ver tegenwoordigers van iedere onderne ming, die in de nieuwe N.V. doel neemt. De zeven ondernemingen nemen ieder voor eenzelfde gedeelte deel in de nieuwe N.V. Het betreft hier in totaal 477 „actieve" auto's in Rotterdam. Dat zijn 700 chauffeurs. ROTTERDAM, dinsdng Ir» het auditorium van het academisch zie kenhuis Dijkzigt vindt dinsdag 12 fe bruari de promotie plaats van de heer D. J. Boet tot doctor in de geneeskun de. De promotie geschiedt op grond van een proefschrift ovor een oogheelkun dig onderwerp. Promotor is prof. dr H. E. Benkes, De heer Boet zal zijn proefschrift en de stellingen verdedi gen tegenover een commissie uit dc faculteit van de Medische Faculteit Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Bij de IHC-werf Gusto in Schiedam wordt op zaterdag 31 januari weer een veer boot ten behoeve van de Townsend Car Ferries te Dover te water gelaten. Het is de vierde veerboot, die de IHC-combinatic voor Townsend heeft gebouwd binnen 5 jaar. Het schip zal m.i.g. van 31 mei tus sen Dover en Zecbrugge gaan varen. De Free Enterprise krijgt een capaci teit van 1200 passagiers en 280 auto's. li; ROTTERDAM, dinsdag. Do PvdA-raadsleden A. H. Schilhuis - Van Bruggen en M. Blom - Maurits vinden het onjuist, dat er na afloop van een in De Doelen te geven „con cert voor bejaarden" zal worden ge collecteerd. Ook hebben zij Bezwaren tegen de toegangsprijs van 1,- (gar derobe en kotfie inbegrepen). Het concert wordt donderdag 29 ja nuari gegeven in de kleine zaal van 's morgens 10 tot 12 uur door leer lingen van het Rotterdams conserva torium. De kaartverkoop wordt gere geld door de Raad voor het Maat schappelijk Welzijn. De raadsleden ontlenen hun ge gevens aan een publicatie m het weekblad de Havenloods. In do schrif telijke vragen die zü over dit onder werp aan b en w. hebben gesteld geven zjj de hierboven omschreven mening weer (ADVERTENTIE) Als jij griep hebt, wat doe jedar\?;/ Dan neem ik een MANN pijnstiller. MANjN poeders en cachets A ÊÊt of MANN tabletten. Imfl, Alle drie fielpen direct. I wlfl Volkomen vernield kwam de perso nenauto honderd meter verder tot stilstand. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dsnsdag. De 33- jarige landmeter J. H, van Oostrom uit Barendrecht is gisteren gedood toen zijn auto op een onbewaakte spoorwegovergang in Rotterdam-Zuid door een goederentrein werd gegre pen. De personenauto werd bijna hon derd meter door de goederentrein meegesleurd. De bestuurder, die dooi de duisternis de trein niet opgemerkt moet hebben, was op slag dood. De auto werd onherstelbaar vermeld. BROMFIETSER BIJ SLIPPARTIJ OM HET LEVEN GEKOMEN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Bij een slippartij op Varkenoordsebrug in Rotterdam-Zuid is gisteren de 63-iari- ge bromfietser W. H. van den Herik om het leven gekomen. De man slipte met zijn brommer over de tramrails op de brug op het moment dat hem een autobus passeer de. De man kwam onder de bus te recht en werd op slag gedood. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De Groene Kruisweg zal lussen een punt 200 meter ten westen van de Kodde- weg en een punt 400 meter ten oosten van de Pernisseweg worden opge hoogd. DR Is noodzakelijk m verband met de aanleg van een deeldük ten oosten v«m Hoogvliet. Deze deeidUk moei pnk"ls binnendijken vervangen, die zu}' gorden afgegraven om do opbouw m Hoogvliet mogelijk te maken. De nieuwe deeldijk zal ook de me- trobaan kruisen die ter plaatse m de onmiddellijke nabijheid en evenwijdig aan de Groene Kruisweg komt te lopen. De meUobaan zal daarom even eens omhoog lopen. In verband met het tijdschema voor de metro aanleg moet binnenkort met de verhoging van de Groene Kruisweg en de aanleg van de metrobaan worden begonnen B. en W. vragen voor deze werk zaamheden aan de gemeenteraad een krediet van bijna acht miljoen gulden. Tijdens de werkzaamheden zullen voor het wegverkeer steeds tweemaal twee rijstroken beschikbaar blijven. TOT de dingen die gewoon dóór gaan, behoren de ondoorgrondelij ke puzzels van het GEB. Wat bijvoor beeld vindt L? van deze. In de gemeen teraadsvergadering unn donderdag j. I. Heeft men het, onder een licht links protest, goed gevonden dat het goed kope elektricitcitstarie/ tussen 12 en 14 uur op werkdagen vervalt voor ge bruikers van de dubbele tariefmeters. Voornamelijk zij dusdie in het bezit zijn van nachtstroomtoestellen, zoals boilers en accumulerende kachels. Een wiskundig raadseltje, vind ik, met vreemde -wendingen, zeker nu is komen vast te staan dat ter compen satie een nachtst7007ntariej gaat fiel den gedurende dc gehele zaterdag. Ik kom daar dadelijk op terug. Eerst wil ik, voor diegenen die de krant van vrijdag niet hebben gele zen proberen het standpunt van het GEB ten aanzien van deze wijziging te verduidelijken. Op de doordeweekse dag treedt nis gevolg van de automatische inschake ling bij de elektriciteitscentrale tussen, eerdergenoemde tiren een piek op, die tut bedrijfseconomisch oogpunt niet langer gewenst is. Immers, de afreke ning voor het GEB wordt niet bepaald naar het wekelijkse moyenne van de belasting, maar naar de hoogste piek. Als U niet kunt volgen, moet U het zeggen. Om der gelt jkc uttschieters in de curve voortaan te voorkomen en om het de gebruikers financieel niel on mogelijk tc makenis men gaan zoe ken naar een (wat dan heet) char mante oplossing. Welnu die kwam er. Men besloot üe pak-weg 70.000 dubbel tariefmetergebrulkerg de gehe le zaterdag tegen nachtstroomtarief elektriciteit te laten gebruiken. In de praktijk komt dat er dan op neer dat men. van vrijdagavond elf uur tot aan maandagmorgen acht uur tegen iets meer dan 3,25 cent per kilo wattuur (de huidige prijs wordt iets verhoogd, omdat een hele zaterdag meer is dan vijfmaal twee uur) van het voordeeltje kan genieten. Met andere woorden; die 70.000 ge zinnen kijken zaterdags goedkoper tv, luisteren goedkoper naar de radio en ''unuen zaterdags, één voar één (reke- rtg houdende met de tijd die nodig is om de boile» toeer te verwarmen) goedkoper vn bad. 4 KK.OORD, zo op het eerste gezicht Al zijn er wemig verrassende men dingen te bespeuren. Maar toch zijn ze er. Die vrouwen namelijk, die er voortdurend en terecht! op uit Zijn, zo goedkoop mogelijk stroom te gebruiken, zullen m het vervolg hun werkzaamheden op rle zaterdag moe ten gaan toespitsen. En nu niet zeggen dat die commer cieel-weldoordachte vrouwen er niet tyn, want het is niet waar. Hoeveel vrouwen doen de was niet bij stukjes en beetjes om zo vaak mogelijk van' het nachtstroomtarief gebruik te ma ken? Meer dan u dacht. Nu mag de extra belasting van de zaterdag dan in de wintermaanden geen bezwaren opleveren, ik wil die gezichten weieens zien wanneer straks de klimatologische omstandigheden zo zijn, dat het binnen niet meer om uit te houden is. Heus, dan komt er van de zaterdagse huishoudelijke klusjes niets terechtniets. Pas dan ook, zal men tot de conclusie komen, dat de nieuwe regeling, die binnenkort in werking zal treden, echt niet zo soepel is dan menigeen wel denkt. Of u moet zich altijd al gedistan tieerd hebben van elk mogelijk voor deeltje. EEN ander punt is: wat komt er in de plaats van de automatische in schakeling op de werkdag tussen 12 en 14 uur? Want het zou toch gekken werk zijn, wanneer wc het (wat be treft de 50 liter boilers) op één dag maar niet één volle bak warm water zouden moeten doen. Dat gebeurt ook niet. Ter vervanging van de automati sche schakeling zullen de oudere boi lers (70%) voorzien worden van een schakelaar (een indrukknop) Dit betekent dat men, by wijze van spreken, 's morgens vroeg kan dou chen een goedkoop tarief, dat men dit 's middags en 's avonds vrijwel on beperkt kan herhalen. Uiteraard zodra de eerste 50 (80 of 120 liter) op zijn tegen normaal taric/. De oude kwaal dat er op één -mor gen hoog-uit twee mensen konden douc/ten w voorbij, ofschoon men er wel rekening mee moet houden dat er tussen het tijdstip van inschakelen en het tijdstip van gebruik minstens en kele uurtjes zitten; Veel hangt uiter aard in dit verband ook af van aanhal te verwannen liters. £ËN uitgesproken voordeel van deze wijziging hebben zij, die niet in het bezit zijn van boilers en accumulerende kachels, maar toch een dubbele tariefmeter hebbenWinke liers voornamelijk, die 's nachts de etalage verlicht houden of boven hun etalage neon-verlichting hebben. Mensen ook, die op grond van hun be roep, veel 's nachts werk moeten ver richten Zij hebben m feite ndótt erg veel voordeel gehad aan het nachtstroom tarief tussen de middag en krijgen er nu plotseling een goedkope zaterdag avond bij en de winkeliers die over- drag hun lichten laten branden (denk •maar aan de slagers) bovendien een gehele zaterdag. Tot slot kan ik opmerken, dat het aantal gebruikers van accumulerende kachels in Rotterdam erg gering is. Het komt neer op een aantal van on geveer zeshonderd. Voor hen is een bijzondere regeling getroffen, i« die zin dat er aan de bestaande schakel- mogelijkheid aan het tarief met ge sleuteld wordt. TK sprak gisteren met de heer Van Gorp uit de Tidemanstraat, die het gevoel heeft dat hem onrecht is aangedaan na problemen over de kwaliteit van enkele aan hem gelever de goederen. De heer Van Gorp heeft niets tegen de onwillige leverancier ondernomen; om de doodeenvoudige reden, dat hij vermoedde dat de kosten voor een ad vocaat even hoog zouden zijn als de door hem ingestelde vordering. Uitzonderlijk is het geval-Van Gorp met. Dergelijke teleurstellingen ko- mon dagelijks voor. Uw kind kan spe lend op straat of op de weg naar school van alles overkomen. Ook zo maar op school, bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles of tijdens een vak- les. Hoe moot u een verhaalsproce- dure beginnen om de kosten van me dische verzorging, smartegeid en eventueel invaliditeitsrente te vorde ren? Hot huis dat u koopt of huurt is niet geheel in orde. De schilder heeft slecht werk geleverd of het dak lekt of het plafond komt naar benedon. Hoe verhaalt u de kosten? In al die gevallen zou men geholpen zijn geweest met een rechtsbijstand verzekering, die bij eik assurantiekan toor is te sluiten. Verzeker u Van Gorp doet het ook. DAGBOEKECBRU VER Ik ontving gisteren een briefje van J. Buchman, Amlnadaw 12 Ln Tel Aviv (Israël) mei het verzoek iemand in Rotterdam op te sporen die met hem (en mis schien Is het wel een „zij" uR dc brief is dat ulct af te lelden) zou willen corrcsnoudeten. Hij/zö schrijft erbjj geïnteresseerd te zijn in allerlei wereldproblemen, in postzegels en munten en zon eert correspondentie by voorkeur in het Engels willen vooren. Wie o wie? ft Een groep jon geren uit alle delen van Rotterdam is op het ogenblik elke zaterdag bezig met het opknappen van huisjes ln de ■wijk Feyenoorü/Noordereitand. Het een en ander gaaf uit van de groep Omega, onder auspiciën van het Dienstencentrum, Maar er z(jn xo T-TET fs een grof schandaal dat AX 300,000 A 500.000 kinderen !n ons land te weinig of ln het ge- heel geen gymnastiekonderwijs krijgen. Door gebrek aan visie bij de overheid en een grote achter stand In de bouw van verant woorde lokalen loopt de volks gezondheid met sprongen achter uit, De militaire keuringen laten al jaren een vermindering van de conditie van de jongens zien. Er la geen enkele roden om aan te nemen dat het met de meisjes beter gaat. J. P. Kramer In 'Inzicht'. biykt uit een schijven nog veel meer jongeren nodig, ledereen die wil komen helpen, kan zfch dnarom op geven by mej. A. den Herder, telefoon 243124. Voor de goede gang van zaken: er worrit «let alleen zaterdags, maar ook doordeweeks gewerkt. (Van eeti onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag - „De werkgevers li ebben in de onderhandelingen met de vak bonden over een niemve ba- veu-cao in het bijzonder reke ning gehouden met de wens van een reële vrelvaartsvcrbctcring, uitbreiding van hel aantal va kantiedagen en verhogingen van de vakantietoeslagen. Een tege moetkoming aan verdere ver langens in de secundaire sector, waaronder liet vraagstuk geor- ganiscerden-ongeorganiseerden moest daarvoor evenwel achter wege blijven". Dit zeggen de beide Scheepvaart- veren igingen ln een commentaar op het bericht, dat dc drie vervoersvak- bonden afgelopen vrijdag het overleg over een nieuwe haven-cao eenzijdig verbroken hebben. De Schoepvaurtverenlgingen voegen hier nog aan toe, mei betrekking tot het vraagstuk ongcorganiseerden- georgamseerden, dat door de vakorga nisaties als een van de voornaamste breekpunten wordt beschouwd, dat van .vakbandszijde tijdens de onder handelingen geen nader uitgewerkte voorstellen zijn gedaan voor dit zeer ingewikkelde probleem." De werkgevers hebben zich evenwel bereid verklaard gedurende de con tractperiode over dit vraagstuk en over de positie van de bonden van ge dachten te wisselen. Daarnaast herin neren de werkgevers aan het feit. dat zij reeds een aantal jaren per georga niseerde werknemer j 10 per jaar in een speciaal fonds storten, waaruit vakbondsactiviteiten op het gebied van scholing, vorming en voorlichting kunnen worden bekostigd. ROTTERDAM, (llnsrj.ie. Allo Rotterdammers krijgen begin april een aantal consumptiebonnen, die z\J gedurende dc C'70-maanden, mei, juni, juli, augustus en september kunnen besteden bij Rotterdamse ho recabedrijven. De bonnen worden op genomen in het boekje over Rotter dam. dat C'70 by alle gezinshoofden zul laten bezorgen. De bedrijven die aan dc bonnenactie deelnemen, zullen herkenbaar zün aan een speciaal voor dit doei ontworpen vignet op hun ramen. ROTTERDAM, dinsdag. In de ontvangsthal van de Holland Amerika Lijn hebben de heren van Hotterdam-Zuid zich gister avond geplaatst voor de volgende bekerronde. De Rotterdammers versloegen, overigens niet zonder moeite, DED met 10078. Zoals te verwachten was waren tie RZ-dames volstrekt kansloos tegen Blue Stars (59-UG). De dames van Rotterdam-Zuid startten met een bo nus van vijftien punten, omdat 2e een klasse lager spelen dan Blue Stars- In de twaalfde minuut kwam Blue Stars echter al langszij en vanaf dat mo ment liep het steeds verder van RZ weg Via 25-35 was het bij rust al Individueel kwamen de Rotterdam se dames na de hervatting nog wel tot verdienstelijk tegenspel, maar tegen het „manlijke" Amsterdamse spel kkonden ze toch weinig inbrengen. In de 16e minuut passeerde Jeanine van Arnhem de grens van honderd pun ten, RZ stond toen op 34. Het einde kwam met 59-U6. Coach Jan Bruin van de herenfor matie keek bij de rust een beetje ang stig naar het score-sheet. Liefst vier van f.Uh pupillen boekten drie per soonlijke overtredingen. Vooral dank zij het stimulerende spel van D£D- coaeh Jan Sikkink konden de Amster dammers RZ lange tijd goed bijhou den. Na 25-24 stootte Rotterdam-Zuid echter door naar een 53-35-ruststand. John van Eek Het naast 3-p-tjes ook negentien punten achter zijn naam noteren. DED ging de tweede periode fe! van start en het zag kans tot 49-57 terug te komen, RZ dreigde zelfs nog in. ge- ai"c komen toen de voorsprong tot env-?uü4 Ha«-ewijn zijn vijfde persoonlijke fout maakte. De pupillen van Jan Bruin herstelden zich evenwel en via 84-72 en 94-76 kwam het einde met 1DÖ-78. Topscorers by RZ waren: Hugo Har- r®wijn (9-20), John van Eek (19-3), John v. d. Most (8-4), Ruud Harre-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1