15 maanden voor voetbalkaarten ROTTERDAMS DAGBOEK Fine Arts Quartet in De Doelen Thomassen pleit in Kamer voor industrialisatie Hoekse Waard AKKOORD BEREIKT IN TAXECAO RDAM ROTTERDAM RIJNMOND Algerijnse pseudo-prof werd door Feijenoord en Excelsior afgewezen Twee bejaarde broers bij overval neergeschoten 'Twelve Dances": te onvolkomen voor-première NIEUWE KANTOOR VAN RDM OP DE HEIJPLAAT Eis f 200 en drie maanden ontzegging voor veroorzaken dodelijk ongeval Zes geschorste leerlingen terug op kweekschool En snaar sukkelen Gemiddeld loon van 230 gegarandeerd Inhaalprogramma in eerste klas HET ZUIDEN WON WEER pag. 4 - woensdag 28 januari 1970 ("Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. „Deze man is een internationale mis- dadiger", aldus de officier van justitie bij.de Rotterdamse rechtbank, mr J. D. de Jong, gisteren in de zaak tegen de 23-jarige Algerijn Mausour B., die verdacht wordt van inbraken bij de administratie van het stadion Feijenoord, waar toegangsbewijzen voor de wed strijd Feijenoord—AC Milan ontvreemd werden, en bij een automo bielbedrijf in Leiderdorp. De officier vorderde een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden met aftrek van het voorarrest. De Algerijn was al eerder in België bij verstek veroordeeld tot een gevan genisstraf van twee jaar en drie maanden wegens oplichting, diefstal en bedreiging. HU werd in augustus uitgewezen, omdat hU illegaal in Bel gië verbleef. Na een verblijf in Parijs was hij naar Nederland gekomen om zijn ge luk als beroepsvoetballer te beproe ven. Hij had zijn diensten aangeboden aan Feijenoord en Excelsior, maar bleek niet bepaald talentvol. Bij zijn arrestatie op 21 november in Amsterdam had hij tweeëndertig toegangsbewijzen van Feijenoord bij zicfi. Deze waren in de nacht van 17 november ontvreemd uit het kantoor van de directeur van het stadion. Mausour B. vertelde, dat hij de kaartjes had gekregen van onbekende Joegoslaven in het Amsterdamse ,,Pa- radiso", toen hij onder de invloed van verdovende middelen was. Hij ontkende de kaartjes te hebben gestolen. Hij zei, dat hij op de dag van de inbraak in Parijs was. De officier vond echter de bewijzen overtuigend. Tussen de bezittingen van de ver dachte was een op 17 november afge stempelde metrokaart gevonden en zijn vingerafdrukken stonden op een bureau in het kantoor van het stadion. Ook getuigen verklaarden, dat hij aan hen de kaartjes had getoond. HET. schoonste halfuur, dat het Fine Arts Quartet gisteravond de leden van de kamermuziekvereniging heeft geschonken, was dat, tnaarin. het strijkkwartetopus 76 nr 6 in es van Haydn teerd gespeeld. Dit hoogst merkwaardige stuk, dat in zijn eerste delen bijna aan het auteurschap van Haydn. doet twijfelen omdat het zoveel vooruitstrevende elementen bezit, werd' onvoorstelbaar mooi vertolkt, volstrekt homogeen, minutieus afge wogen en weldadig -verzadigd van klank, zonder de geringste smet inzake zuiverheid en absoluut vrij van ieder onbedoeld bijgeluid. Het trof alreeds in de variaties van het eerste deel, hoe moeiteloos de pri marius zijn sierlijke figuraties in de totaalklank wist te doen opnemen. Het adagio, fantasia genaamd, eiste (en kreeg!) een precieze klankverhouding om de boeiende contrapuntiek tot 2ijn recht te laten komen. In het menuet herkende men Haydn gemakkelijker. Geestigheden als sprongen in een ver verwijderde drie- klanknoot bij de eerste vioolpartij en een trio dat geheel op stijgende en da lende toonladders (van. es) gebaseerd bleek te zijn, tekenden deze meester. Slechts de finale haalde kwalitatief niet geheel het algemene niveau van het werk, maar de weergave bleef prachtig.' Na de pauze, in Brahms' kwartet opus 7 in bes, dat door zijn symfoni sche allure minder op verfijning is in gesteld en daardoor het Fine Arts Quartet misschien iets minder ligt, werd het zeer hoge vertolkingspeil niet geheel meer teruggevonden. Het spel was bewogen, de instrumenten klonken, fraai, maar de absolute vlek keloosheid ontbrak. Wij hebben ons een ogenblik afge vraagd, of misschien ook het spelen van het derde strijkkwartet van Karei Husa. na Haydn, daar enige schuld aan had. Deze Tsjechische componist, wiens werk uit 1968 de Pulitzer mu ziekprijs 1969 heeft verworven, stelt niet bepaald extreme eisen. Hij werkt echter wel veel met zeer kleine toons- aistanden en glissandi, voorts met abrupte, schielijke figuren, zaken, die de intonatieproblemen op een andere wijze oproepen dan. in tonale muziek. De werking van Husa's composities ig lichtelijk slaapverwekkend. De vo lière-evocaties en aan andere dieren herinnerende geluiden hebben al zo vaak dienst gedaan, dat de habitués in de concertzaal er al lang immuun voor rijn geworden.' Het publiek had er toch nogal wat applaus voor over, voortijdig zelfs. Een uitscbieterije aan het slot van een deel mist nooit zijn doel.. ELLY SALOME (Van onze correspondent) ENSCHEDE, woensdag Twee landbouwers, de ongetrouwde broers Johannes Kaiser (76) en Bernardus Kaleer (73) die op e«n boerderij In Overdinkel (gem. Losser) wonen zijn gisteravond by een overval ge wond geraakt Om acht uur kwam een man met een donkere doek voor zijn gezicht, ce keuken van de boerderij binnen. Zon der een woord te zeggen schoot hij met een vuurbuks de 76-jarige Johan nes die daar op een stoel zat in de buik. Zijn broer die op het lawaai kwam toelopen werd door het hoofd geschoten. Onmiddellijk daarna verdween dc overvaller. De oudste broer sleepte zich naar de buren, die 400 meter ver derop wonen, om hulp te halen en do politie te waarschuwen. De rijkspolitic van Losser gaf onmiddellijk groot alarm cn waarschuwde de Duitse col lega's en de douaneposten. „Sullig' Een week voor de Inbraak bij het stadion Feijenoord was verdachte op bezoek geweest bi) een automobielbe drijf In Leiderdorp, waar hjj een aan tal girokaarten had ontvreemd. Hier mee had hij In Den. Haag en Lelden een aantal dure voorwerpen betaald. Zijn advocaat, mr. Brtünings. zei weinig tegen de feiten in te kunnen brengen. Hij veronderstelde, dat zijn cliënt misschien in een noodsituatie was geraakt. Volgens hem wees de „sullige" manier, waarop hij te werk was gegaan, hier wel op. Mr. Brui- nings zei, de eis van de officier wel wat fors te vinden, en vroeg clemente voor de verdachte. De rechtbank zal over veertien da gen uitspraak doen, (Van onze kunstredactie) TJET Nederlands Danstheater bracht gisteravond in de Rotterdamse Schouwburg een voor-première van een nieuu) ballet; „Tiueloe dances" van de Amerikaanse choreograaf Scott Douglas op muziek van HÜndel in een bewerking van-.Sir Thomas Beechdm. De officiële première gaat op 3 fe bruari. Maar, de voorstelling in Rot terdam was volslagen openbaar en er werden normale toegangsprijzen ge heven. Een bespreking van het ballet zou dus op zijn plaats zijn, ware het niet dat „Twelve dances" nog te dui delijk in het stadium van opbouw ver keerde. Veel onvolkomenheden in een onsamenhangend geheel Wel goede individuele prestaties van de dansers, maar het was zonneklaar dat Scott Douglas nog heel wat moetbij' schaven. Geen verwijt aan het adres van de choreograaf,'wel aan de artis tieke leiding van. het NDT, Een voor première is een soort gelegaliseerd kwaad geworden, maar het publiek mag toch wel verwachten dat er waar voor het entreegeld wordt geboden. Naast „Twelve dances" verder bekend werk van het NDT. Hans van Manen's „Symphony in three i vements" op muziek van Igor Stra- winsky en „Vijf Schetsen", een.pas de deux gedanst door Marian Saerstadt en Simon Mot tram (muziek: Paul Hindemith) en „Arena" van Glen Tetley. Na afloop van de voorstelling had .het publiek nog dè mogelijkheid te discussieren met choreograaf Scott Douglas. Dit op uitnodiging van het Rotterdams Danscentrum, Het werd geen boeiend gesprek, enerzijds .omdat de belangstelling ge aring was én anderzijds vormde de En gelse taal te veel barrière voor diep-' gaande vragen. Een uitspraak van Douglas,— sinds 1 september 11. aan het NDT-verbonden over „Twelve dances": „De komende 'dagen hebben 'we gelukkig meer tijd om aaii het bal let te werken. De voorstelling van vanavond beantwoordde nog niet aan mijn verwachtingen." Het nieuwe kantoorgebouw van de Rotterdamse Droogdok Maatschap pij op de Heijpiaat is grotendeels al rn gebruik genomen. De eerste paal werd geslagen Of> 11 juni 1968 en de bouw werd uitgevoerd door de aannerwngsmaatschappij Voormo len. Het nieuwe kantoor telt vijf verdiepingen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Als Eerste-Kamerlid voor de PvdA heeft Rotterdams burgemeester W, Thomassen gisteren tijdens de be handeling van de begroting van volkshuisvesting en ruimtelijke or dening gepleit voor industrialisatie van de Hoekse Waard. Hij zei, dat in dit gebied de 3000 hectare industrieterrein gevonden kan worden die volgens Rijnmond nodig zijn om de zogenaamde agglomeratie-in dustrieën, die een sterke binding hebben met het Rotterdamse indu striegebied, op te vangen. Minister IV. F. Schut opperde In zjjn vage antwoord de mogelijkheid om deze industrieterreinen elders'aan te leggen. Deze kunnen dan met het Rot terdamse haven- en industriegebied worden verbonden vla pijpleidingen. Over de demarcatielijn voor de kust van Voorne, zei de heer Thomassen, dat de FvcLA-fractie voor handhaving was. H?j meende, dat er discussie mo gelijk is over de wijze waarop de de marcatielijn eventueel moet wordèn doorgetrokken, Rotterdam heeft al eens de sugges tie geopperd om de lijn af te buigen en verder op enkele kilometers af stand parallel aan de kust van Voorne te laten lopen. Van dc kant van de re gering is aangedrongen op doortrek king in een rechte Hjn dus steeds verder van de kast van Voorne atlo- pende. 1 Te duur Rotterdam heeft hier als bezwaar tegen Ingebracht, dat de uitbreiding van de Maosv2akte Rotterdams nieuwste industriegebied „te duur" zou zijn. De grondprijs zou 68 gulden per vierkante meter gaan bedragen; dat is dertig gulden meer dan de grondprijs op een In zuidelijke rich ting, langs de kust van Voorne, uitge breide Maasvlakte. Over het door drie Rotterdamse diensten gemaaide plan 2000-f- herhaal de de heer Thomassen het standpunt, dat b. en w. van Rotterdam eind vorig jaar in een nota inzake de haven- en industriële ontwikkeling hebben neer gelegd. „Wü hebben aanvaard, dat Voorne en het grootste deel van Putten buiten de haven- en industrieactiviteiten zouden moeten blijven, doch een al ternatief, anders dan in de Hoekse Waard, ten behoeve van de onvermij delijke agglomeratie-industrieën zien wij voor de naaste toekomst niet- Over hot Ln plan 2000+ ingetekende kanaal door de Hoekse Waard zei de heer Thomassen In de Eerste Kamer: „Rotterdam heeft nooit om een zee vaartkanaal gevraagd- Zo'n kanaal is ook niet uitvoerbaar- Alleen al van wege de waterhuishouding kan er geen. kanaal van de Oude Maas naar het Haringvliet worden gegraven." In de betreffende nota van b. en w. var. Rotterdam wordt eraan herin nerd, dat minister Schut vorig jaar in Breda een zeevaartkanaal door de Hoekse Waard heeft afgewezen. „De minister zegt niet, dat hij de Hoekse Waard afwijst voor agglomeratie-in dustrieën, doch laat dit in het midden. Duidelijk is slechts de uitspraak tegen een zeevaartkanaal." Volgens de nota denken de makers van Plan 2000+ slechts een twee din gen: een waterweg voor zeeschepen naar agglomeratieindustrleën en op- slagterrelnen, en een binnen vaar tslu is tussen het Vuile Gat en het Haring vliet. (Vim een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Tegen de 21-jarige chauffeur Picter 51. die op 2 november in Bergsclicnlioek een dodelijk ongeluk veroorzaakte, eiste dc officier van Justitie bij de Rotter damse rechtbank mr A. C. v. d. Spek gisteren een geldboete van ƒ200,— plus drie maanden ontzegging van de rijbevoegdheid met een proeftijd van twee jaar. Op dc donkere, onvoldoend verlich te Bergweg in Bergschenhoek had de verdachte de elf Jarige Roelof van den K. van achteren aangereden. De jongen liep, samen met rijn vriendje, aan dc uiterste rechterkant van dc weg in de richting van Rotter dam. Naar Pieter M. verklaarde, had hij de jongens niet gezien en merkte hij eerst dat er iets aan dc hand was doordat hij een tik hoorde. Voordat hij had kunnen stoppen was het slachtoffer al zestig meter meegesleurd, De officier van justitie vond dat de verdachte niet oplettend genoeg was geweest en dat hij het ongeluk had kunnen vermijden ondanks de zeer donkere weg. De raadsman van Pie ter M., rnr B. Greve die zich bij de eis van de offi cier aansloot, zei dat zijn cliënt zich tot twee maal toe bereid verklaard had mee te werken aan een bloed proef. De politie had dit niet nodig ge vonden, omdat volgens haar niets op dronkenschap had gewezen, aldus de raadsman. De rechtbank zal over veertien da gen uitspraak doen. Conflict op academie Rotterdam beëindigd ROTTERDAM, woensdag (ANP) - Het bestuur van de protestants-chris telijk pedagogische academie Konin gin "Wilheimlna heeTt gisteravond dc schorsing van zes leerlingen ongedaan gemaakt. De zes maakten deel uit van een aktiegrocp, die in de aula een bijeenkomst had georganiseerd waar de democratisering van dc school aan de orde moest komen. De directeur onderbrak die bijeenkomst, omdat h(J er geen toestemming voor had gege ven. Gisteravond waren de zes leerlingen aanwezig op een bestuursvergadering, die ook door een afvaardiging van het lerarenkorps werd bijgewoond, Be stuur en studenten stelden samen een brief op aan directie en leraren, waarin de zes leerlingen beloven hun aktie te zullen beëindigen. In een communiqué zegt het bestuur d3t zowel het bestuur als de zes leer lingen toezeggingen hebben gedaan „op gTond waarvan dc hoop gewettigd is, dat de normale voortgang van de lessen gewaarborgd blijft en waarbij de uitdrukkelijke wens voorzit, tot een snelle democratisering te geraken". /K heb tot aan de dag van vandaag nog geen enkele persconferentie of vergadering bezocht, die op enigerlei wijze betrekking had op de infecties in het plaatselijke taxi-be drijf en ifc ben niet watt plan er nog één te bezoeken ook. Al die soesa rond die huurhuto's, die loongaranties, die gelijkmatige ritten- verdelingen, die geplande structuur wijzigingen, die afknappers van prij zen en die talrijke stokken achter de deur je zou er kótsmisselijk van worden. Voor mvn part krijgen die jongens de garantie van 230 gulden per week en voor mijn part kómt er een een malige gemeentelijke bijdrage; het zal me zo een zorg zijn. Dat centrale tele foonnummer ook. Goed, ik neem direct aan dat het door de invoering van het eenheids- nummer na één april efficiënter wer ken is en dat hierdoor een ondoelmati- ge concurrentie voorkomen kan wor den, maar het gaat toch allemaal aan mijn deur voorbij. Ik ga lopen. Want jongens, het blij/t toch te gék om los te lopen. Zodra je in zo'n huurauto met chauffeur neergezegen bent, ben je zowaar al twee gulden en veertig cent verschuldigd. En al zou het één plek goedkoper zijn, dan nóg ging ik lopen. Gewoon omdat ik, net als u, een prijsbewuste Rotterdammer ben soit. Laat ik ine tijdens mijn vakantie in Barcelona voor een paar grijpstuivers de hele stad doorrijden, hier ben ik voor een ■kwart van het aantal kilometers vier- maal zoveel geld kwijt, "j En nu kunnen de gigantische plan nenmakers bij de nieuwe taxi-tele- foon-centrale wel hopen dat door de uiteindelijke beperking van de „lege" kilometers de taxi een rendabele vorm van het openbaar vervoer worden zal, volgens mij zal men altijd in die droomwereld blijven doorsoezen. r?EN taxi wordt in Rotterdam £-j nóóit populair, nóóit. Daar zijn wij geen mensen voor. Het is daarom ook dat de Rotter dammer het uitgaansleven niet kan kneden in de vorm die hij goeddunkt. De op het openbaar vervoer aangewe zen stadgenoten sjesen omstreeks twaalf uur en masse, naar de bus- of tramhalte. Ga maar eens om die tijd in de binnenstad kijken het is een klucht op zich. Want er zijn er, rela tief bezien, maar weinig die, om het populair te zeggen, doorzakken en zich uren later in een taxi door de stad laten rondjakkeren. Ik ben u moogt het gerust iveten vérre van een Amsterdam-sympa thisant, maar op het gebied van het openbaar vervoer heeft Samkalden de race gewonnen. In Amsterdam rijden tenminste in de weekeind-nachten om het half uur bussen via grote en in dit geval zéér nuttige omwegen naar verschillende ver afgelegen wijken, de gehele nacht door. Dat noem ik service. En -uiij? Wij moeten genoegen ne men met taxi's, die zulke prijzen vra gen, dat we het er dagen later nog be nauwd van hebben. En wie veronder stelt dat het er door het chronisch vergaderen beter op worden zal, komt vies bedrogen it. Er zal misschien op langere termijn enkele concessies worden gedaan, maar ik vermoed dat de omvang hier van zó gering zal zijn, dat deze niet eens de krantekolommen haalt. En ondertussen sukkelen we maar dóór. TTOE vaak gebeurt het niet, dat Ik interlokaal een nummer draal (bijvoorbeeld de AVRO in Hilversum) en dan een nietsver moedende dame krijg met een heel ander nummer. 'Neemt u mij niet kwalijk', zeg ik dan, want het was al laat en met de grootst mogelijke zorg draal Ik nog eens het nummer van de AVRO en weer klimt datzelfde dametje uit haar bed om te zeg gen dat Ik toch echt vijf getallen verkeerd heb gedraaid. 'Als u nu over een halve minuut weer hoort bellen, laat u dan maar rinkelen, dan ben Ik het weer', zeg Sk dan en Ik draai nog zorgvuldiger en met kleine tussenpozen opdat de centrale het allemaal kan bij- sloffen. de telefoon gaat over en het dametje neemt niet op. In middels heb Ik dan wel al voor een gulden verbeid en de AVRO heb Ik nog steeds niet te pakken, MIJ verbaast het niets, dat de PTT tweehonderd miljoen winst heeft gemaakt. Maar men moest eens weten hoeveel verlies Ik jaarlijks 'op de telefoon maakl hopper (Volkskrant) A RIE BLOK en Treintje Krom, abonnees van het eerste uur, zijn vandaag vijftig jaar man en vrouw. Een zeer verdienstelijk feit, dat in de Kabeljouwsestraat niet ongemerkt voorbij zal gaan. De zeventien kleinkinderen heb ben hun ranja-festijn reeds ach ter de rug, de vier dochters en twee zoons zuilen met hun echt genoten, zo verzekerde de heer Blok ons, het aanstaande week einde een fli-nke borrel komen drinken. Voor de twee 'achter kleinkinderen is er ook nog wat in petto, wèt weet het echtpaar echter nog met. IVare yevfblyen DAGBOEKSCHRIJ VER ■p"EN fout van de PTT kan nare ge- volgen hebben. De Rotterdamse huisarts dr J. H. Lamberts (ook be kend als PvdA-politicus) ondervindt dat vrijwel dagelijks. De narigheid zit 'm hierin, dat.hij mensen, die op het spreekuur komen, moet wegsturen. Je zou zeggen, dat is vreemd voor een huisarts. In het ge val van dr. Lamberts is het evenwel zeer verklaarbaar, want hij geeft geen nraktijk meer sindshij is verhuisd van de Pleinweg naar de Noorwits- straat In de Alexanderpolder. Het te lefoonboek meldt echter hardnekkig, dat hij van 8-9 en van 13-14 uur spreekuur heeft. Die vermelding had echter moeten staan achter de naam van de in Om moord wonende zoon dr. Lamberts. Die zoon Is nog niet zo lang geleden begonnen, met een groepspraktljk. De huisstijl uan 'AU, .:1JB de jaarlijkse mina is \0: -WK nieuwd in mBSm&r menwerking met An Center. Voor het vignet is vastgehouden aan de gecou veerde F, die d> vorm van eei accolade heef t gekregen, waarmee eens deels het omvattende anderdeels hei uitwaaierende effect van tentoonstel lingen is gesymboliseerd, De vernieu icing van de huisstijl valt samen met het feit, dat de Femina dit jaar voor het eerst wordt gehouden in de niéuwe Ahoy-hal en bovendien het slwitstuk zat zijn ucu de manifestatie C'70. De reclame- en publiciteitsacties voor deze Femina 23 (van 16 tot en met 30 septemberzulten Intensiever worden aan voorheen het geval uras. ver sa- ROTTERDAM, woensdag (ANP) De onderhandeiings- delcgatics van werknemers en werkgevers in de huurauto- en taxibedrijven in Rotterdam heb ben dinsdag na langdurig over leg, overeenstemming bereikt over een aantal zaken die zij wil len verwerken in con nieuwe cao voor het Mnasstcdelijke huurau to- en taxibedrijf. Deze cao loopt van 1 januari 1970 t/m 31 maart van het vol gend jaar. Beide onderhandelingsdclega- fics kwanten dinsdag overeen dat het loonsysteem voor huurauto- en taxichauffeurs een gelijke op bouw krijgt. Het loon zal bestaan uit een basisbedrag van 155 per week, vermeerderd met 23 pro cent van het opgereden bedrag boven de 300 per week. Daarbij komt voorts een onregelmatig heidstoeslag voor werk op zonda gen van 90 cent per uur met een maximum van 9 per zondag. Voor chauffeurs die werkzaam zijn in wisselende diensten wordt, zo wer den de delegaties het eens, een gemid deld loon van 230 per week gega randeerd. Dit gemiddelde loon zat worden gerealiseerd middels een in te stellen suppletiefonds. De garantiebe palingen gelden slechts voor chauf feurs die thans nog geen Jaar in dienst zijn. Of de dinsdag berelkie overeen stemming door de werknemers zal worden geaccepteerd, moet nog blij ken. De vakbonden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag a.s. een vergadering belegd, waarin de le den zich over het akkoord kunnen uitspreken. De bonden hebben inder tijd met stakingen gedreigd, indien de werkgevers zouden weigeren hun ei sen betreffende een gegarandeerd loon van 230 per week en de instelling van één taxicentrale in de Maasstad per 1 januari 1970 te honoreren. Van onze sportredactie ROTTERDAM, woensdag De KNVB heeft voor komende zondag een inhaalprogramma Ingelast voor de eerste klasse B- Het betreft de wedstrijden die in het afgelopen weekeinde werden afge last, t.w. NcptunusPapendrccht, Fluks-Olympia, UVJ>UnJtas, RVC Roodenburg, Gouda-CVV, De Mus- schenOvermaas. In verband met de concurrentie van Feijenoord—Dos be gint de laatste wedstrijd om elf uur. Van een modewerker ROTTERDAM, woensdag Door een 97 zege op het Amsterdamse Rohda heeft Het Zuiden gisteravond zijn positie in de hoofdklasse aanzien lijk verbeterd. Dc tuindorpers hebben nu duidelijk de smaak te pakken. Na vijf achtereenvolgende nederlagen be haalden zij uit de laatste zes wedstrij den tien punten. Het Zuiden en Rohda speelden een bijzon-der spannende strijd die tot 6—C gelijk opging. Daarna liep Het Zuiden tot 8—6 uit. Rohda kwam te rug tot 87 maar in de laatste minuut besliste Marja Dubel met een treffer uit een strafworp het duel in het voordeel van Het Zuiden. Voor Het Zuiden scoorden Cisca de Wit (3x), Henk Kerkum, Joop Krijgs man, Marjan Dubel (2), Bob Bour- gonje en dc jarige Ineke Hartman. De treffers van Bohda kwamen op naam van Piot van Beugen (3), Bob van Houten (2), Wim de Vries en Rob Zom. Scheidsrechter Marteyn deelde twaalf strafworpen en een officiële waarschuwing (aan Bob van Houten) uit. Doordal HKV met 9—6 van Deetos won is de stand: Blauw Wit 1118, Ons Eibernest 10—16, Luto 12—14, Die Haghe 11—11, Danaiden 12—11, Rohda en Het Zuiden U—10, FSV 10—7enASKO 12—3,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1