van 34 gr. in kwam m i NS WILLEN 'BESLISSING ONRENDABELE SPOORLIJNEN ROTTERDAMS DAGBOEK Colporteurs Holle Mina Bruisende Comte Ory van Rossini ROTTERDAM RIJNMOND Treinverkeer- in de nrar D 66 wil over Rijnmond ook gaan meepraten HET WEER IN ROTTERDAM Twee vermis len na aanvaring op Schelde in mist Qrafsteen-mysterie Lunchconcert met ongewone klanken Koningin opent nieuwe NEH en mammoetschool pagj-4 - donderdag 29 januari 1970 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Vanmorgen om halftien arriveer de in Rotterdam een. stukje maansteen. Een limousine van de Amerikaanse ambassade begeleid door een escorte van de Rotter damse politie reed tot vlak voor de ingang van de Rivièrahal, waar tot en met 1 februari de ruimtevaarttentoonstelling van de World Exhibition Centre wordt gehouden. Top-rechercheiirs van de Rotter damse politie hebben hun posten rond een plastieken bolvormige vitrine op het podium van de Rivièrahal be trokken. Iedere avond ral het ruim 34 gram wegende maankruimeltje mar een bank In Rotterdam worden ge bracht. Welke bank? Dat weten alleen de ingewijden. Burgemeester Thomassen heeft vanmorgen om liatf twaalf de ten toonstelling geopend en onmiddellijk daarna meldden zich de eerste bezoe kers. Onder hen waren vooral school kinderen. De afgelopen dagen heeft de telefoon in de diergaarde niet stil ge staan van schoolhoofden, die met klassen naar de ruimtevaarttentoon stelling willen. Bijzondere gasten waren 28 kin deren van de Ncil Armstrongsehool uit Maassluis. Deze school, genoemd naar de eerste mens op de maan, zal over enkele weken officieel worden geopend. De leerlingen zullen daavbü een ruimtevaartprojeet presenteren. De Amerikaanse ambassadeur J. Wil liam Middendorf verwelkomde de Maassluise kinderen. Met de grootst mogelijke zorg omriirigd De grote trekker is natuurlijk het maanrotsje, maar er is meer. Het. meest spectaculaire onderdeel is de Gemini-10 capsule. Het ding is open gewerkt, zodat de 'bezoekers erin kunnen kijken. Het dertien meter hoge model van een Saturnusraket, waarvoor een gat in het plafond moest worden gemaakt had men beter weg kunnen, laten. Er is niets'aan te zien. Wel de moeite waard zijn de één op drie modellen van dé Lunar module .en de Apollo Command module. Op een grote wand worden zeven tien drie-dimensionale kleurenfoto's van het maanoppervlak getoond. Ver der zjjn te zien: Gemini-rnimtepakken van Young en Collins, het ApoHo-7 ruimtepak van Walter Shirra. eelt wa terpistool gebruikt voor het rulmte- vocdscl, een stukje van een gebruikt Geminl-hitteschild, de trainlngsheim van Amerika's eerste ruimtevaarder John Glenn en verschillende soorten Apollo-ruimtevoedsel. De toegangsprijs voor de tentoon stelling „Zie de maan" bedraagt 1,30. De Gemïim-10-capsuie Het model van de L.E.M. DEN HAAG, donderdag (ANP) De Nederlandse Spoorwegen willen weten, waar zij aan toe zijiizullen de zes onrendabele lijnen worden opgeheven of niet? Er zijn drie versies van een nieuw spoorboekje voorbereidéén met weg lating van alle zes onrendabele lijnen, één met weglating van de lijnen Zutphen-Winterswijk en Sneek-Staveren en één waarin betrokken lijnen zijn opgenomen. UTRECHT, donderdag (ANP). Het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht is vanmiddag enige uren metaanzienlijke vertragingen verlo pen nadat kort na twee uur een trein met .een motordefect tussen Zwijn- drecht en Dordrecht was blijven ste ken. Het duurde 80 minuten voordat het defecte treinstel kon worden weg gesleept. Twee tremen die achter de gestrande trein volgden liepen vertra gingen van 70 minuten op en negen andere treinen overschreden de dienst regeling met 15 tot 30 minuten. Voorts moesten twee treinen tussen Dordrecht en Rotterdam worden op geheven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De politieke partfl D'66 wil ook over de structuur van het openbaar lichaam Rijnmond gaan meepraten. In een voorlopige reactie op de nota van Rijnmond-voorzitter WA. Flbbe over die structuur, zegt de werkgroep Rijnmond van D'66, dat het onjuist is om de huidige RÜmnondraad e,en. definitieve aanbeveling over de nieu we structuur aan de minister van Binnenlandse Zaken te laten doen. De werkgroep herinnert eraan, dat de huidige Rijnmondraad in 1965 is gekozen „sinds welk jaar er bepaald wel enige veranderingen in de poli tieke verhouding zijn opgetreden". De werkgroep meent dan ook, dat de aanbeveling aan de minister dient te worden opgesteld door de nieuwe op 3 juni te kiezen Rijnmondraad. De «ola-Fibbe bevat een vooront werp van wet voor Groot-Rotterdam Rij nmond-nieuwe-stij 1waarover de Rijnmondraad op 23 april een uit spraak zal doen, De werkgroep yan D'66 vindt, dat Fibbe nog te weinig gemeentelijke bevoegdheden bij Groot-Rotterdam onderbrengt. De werkgroep vindt, dat Rotterdam sterker in het college van advies en samenwerking moet zijn vertegen woordigd. Fibbe wil, dat drie van de elf leden door Rotterdam worden aangewezen. D'66 wijst erop, dat dit 27 vanhet totaal aantal leden is. terwijl in Botterdam 70% van de •totals 'Rijtunond-bevolScing woont,. De werkgroep betreurt het, dat geen poging wordt gedaan om te ko men tot het rechtstreeks kiezen van de voorzitter van het openbaar lichaam. „Men denke aau de kandida tuur van bv, burgemeester W. Tho massen van Rotterdam", De werkgroep vraagt zich af of er nog wel een zinvolle taak overblijft voor de provincie in dit gebied. Het nieuwe spoorboekje komt eind april in de handel en gaat per 1 juni in. De vaste commissie voor verkeer en waterstaat had vandaag een gesprek met staats secretaris Keyzer, die binnenkort e enbeslissing moet nemen over een beslissing moet nemen over De Kamercommissie heeft de afge lopen twee dagen, een stroom van be zwaren tégen opheffing aangehoord. Delegaties uit provinciale en gemeen telijke bestuurlijke kring, uit handel "en bedrijfsleven waren daarvoor uit het hele land naar Den Haag geko men. Eergisteren waren de lijnen Kerkrede Centrum-Simpelvelö, Alme- lo-Mariënberg, Zutphen-Winterswijk en Tiel-Eist aan de beurt geweest, gisteren waren dat Santpoort Noord- ÏJmuiden en Sneek-Staveren. Zoals te Opgave v. u het K.N.MX (filiaal Rotterdam) Waarneming fcO. uur, lieden f-istcren Luchtdruk 1018.6 1023,6 Windkracht Weersgesteldheid Temperatuur Mux. temp. gist 15-00 uur: 5,0. Min. temp, heden 08.40 uur: 0,7. Drinkwater Rotterdam lied rijf llonlngeröljk Verwachting van 27 t/m 20 januari: ge middeld keukenzoutgehalte 470 mg per liter; gemiddeld gcloldingsvermogen 1250 micro Siemens: gemiddelde hardheid 21,5 Duitse hardheidsgraden. BedrUf Bcrenplaat Verwachting van 27 t/m 29 januari: ge middeld keukenzoutgelialtc 470 mg per liter; gemiddeld gelcidingsverinoBen 1250 micro Siemens; gemiddelde hardheid 23,0 Duitse hardheidsgraden. verwachten viel, waren er slechts ar gumenten tégen opheffing te ver- •nemen, - Enkele daarvan kwamen van de heer "W, A, Kieboom, algemeen secre taris van de Nederlandse Bond van Vervoerpersoneel, die mede namens de katholieke en protestants-christe lijke bonden van vervoerspersoneel en do Federatieve Spoorweg Vakvereni ging sprak. Hij drong er op aan, geen beslissing te nemen voordat een juist inzicht is verkregen in de problema tiek van het toekomstige spoorwegnet, en bepleitte de instelling van een commissie door de SER, die advies over de zes lijnen kan uitbrengen. De NBV-secretaris miste in de plannen van staatssecretaris Keyzer „ook maar enig woord over de sociale consequenties van de opheffing van de onrendabele spoorlijnen. Niemand weet om welke mensen het gaat. Bij opheffing van de relzigcrsdlenst ver vallen naar verwachting 125 arbeids plaatsen, bij volledige sluiting 150", aldus NBV-secretaris Kieboom tijdens een hoorzitting van de vaste Kamer commissie voor verkeer en waterstaat. (Van een onzer verslaggevers) ANTWERPEN, woensdag. In de. dichte mist zijn vanmorgen vroeg op de Schelde, ter hoogte van de Zand- vlletsluïs In België het Belgische bin nenvaartschip „Hug van der Goes" dat 805 ton meet en het Nederlandse vaartuig „Bonaspea" met elkaar in aanvaring gekomen en gezonken. Twee opvarenden worden vermist. SOEST, donderdag. Op een met knipperlichten beveiligde spoorweg overgang in Soest is gisteravond de 26-jarige mevrouw Th. M. Kerkvliet uit Soest om het leven gekomen toen haar auto door een trein werd gegre pen. Het slachtoffer, moeder van twee kinderen, werd vermoedelijk uit de wagen geslingerd en is vele tientallen meters aoor de trein meegesleurd. COLPORTEUR aan de deur. Me vrouw: ,JJee. Ik teken niets. Nooit zonder mijn man. En wij hebben peen boeken nodig. Wij leren niet. Wij kijken to". Colporteur: „Nou mevrouw, dan. moet u het niét doen. U hebt groot ge lijk. XJ moet niets bestellen waar u niets aan heeft. Maar toilt u effe hier tekenen, dat is een beioijs voor mijn firma dat ik hier ben geweest". Mevrouw tekent het omgevouwen vodie papier. Al die kleine lettertjes gelóóft zij bovendien wel, als de man niet eens de moeite neemt het om te vouwen. Later blijkt zij sich te hebben ver plicht een aantal boeken af te nemen.' Daarom, mevrouw, meneer, teken nooit, teken niets! Onder de Umgs-de- deurders loopt veel gespuis. Men heeft via hei Consumenten Contact Orgaan al zo dikwijls ver klaard, dat verkoop aan de deur hele maal niet nodig i$. Er zijn winkels met ruime en vrije keuze zdt. Betere waar, lagere prijzengarantie, service. Geen duistere postbus, maar een num mer in de straat. Houd uto deur principieel dicht. Voor colporteurs, voor zogenaamde enquêteurs, die niet door een erkend lichaam eerst schriftelijk zijn aange kondigd, voor demonstratears, voor boek- en tijdschrtftverkopers, voor tuinlieden, voor mannen met „voorde lige coupons", voor studenten of alles wat zich daarvoor uitgeeft, voor ven ters met beeltenissen van de Kenne dy's loop er niet in! Stuur ze weg, teken niets. Licht vooral alleenwonende bejaar den in uw omgeving in. Die zoeken zij speciaal uit. Op elke repel zijn uitzonderingen, Men kan gerust toegang verlenen aan colporteurs van grote en bekende uit geverijen of dito boekenclubs, vooral in kleine plaatsen (ik denk aan de Zuidhollandse eilanden) waar geen boekhandel is gevestigd. In dit geval dmv de raad: vraag de heer in kwestie na. liet onderhoud over 24 uur terug te komen, alvorens te te kenen. Laat hem zijn stukken achter laten, Dat geeft u ttjd voor overleg en nadenken en om alles nog eerst eens rustig nn te lezen en te overwegen. /ETS geheel anders. Wat denkt tt zo van Het Dolle Mina-project? Ik vind het zo slecht nog niet. Het is weer eens wat anders en kwaad kan het niet. Zeg mij maar wat er tegen de reali sering is van het openbaar plasrecht voor beide geslachten en tegen de in voering van vrije crèches. Volgens mij niets. Jaja, ik begrijpdat het voor vrou wen van middelbare leeftijd (en daar boven) weinig aantrekkelijk is om te gen een even oude man „lekker stuk." te roepen, maar dit is dan ook wel een bij-aspect. Met de hoofdlijnen sympathiseer ife wel. Ik zou het bijvoorbeeld ook hele maal «iet zo griezelig vinden om 'ns een keertje door zo'n Dolle Mina- meute ontvoerd te morden, ook al schiet me zo direct de reden waarvoor dat dan zou moeten gebeuren, niet te binnen, Natuurlijk moet zo'n ontvoering geen vaste prik worden, maar zo'n en kel keertje, ach waarom niet. Wat mij betreft méldt zich zo'n Dol le Mina ook hier in Rotterdam. Er zijn immers genoeg zaken die door deze (meestal) militante vrouwtjes veran derd en verbeterd zouden kunnen worden. Ik noem maar wat, zonder daarbij naar nauwkeurigheid te streven. Twee urinoirs op de Coolsingel en verder nog tien in het gehele centrum verspreid. Betere voorzieningen op dit gebied ook in de warenhuizen. Het staat even bezijden het Dolle Mina- project, maar ik vind het in de waren huizen triest gestéld. Als vader en moeder met hun kinderen ronddolen en zoonlief moet ineens, dan is Leiden in last. Want er staan in de warenhuizen nergens pijltjes, die naar de zekere plaats leiden, nergens. Je moet altijd vragen en je bent altijd afhankelijk van de verkoopsters. En op het mo ment dat het oppassende gezinshoofd met de zoon aan de hand het verscho len urinoir heeft gevonden, is het ie laat. Gegarandeerd. Terug naar Dolle Mina. De kernleden zouden de emancipatie ook kunnen doordrijven in de ver schillende dansscholen. Waarom be staat er nu alleen een contra-foxtrot en wordt het verdere initiatief overge laten aan dc man. Ook hier ligt een wereld open. En wat dacht u van een barricade rond het Feijenoord-stadion op de zondagmorgen? Verrukkelijk. Met Rietje Brans voorop. Die tijd dat de zondag (met alle voor- en nabeschou wingen ik maak nu een beweging met de wijsvinger en de duim) alleen voor de mannen is, moet maar voorbij zijn. Daar bedoel ik natuurlijk niet mee, dat mannen niet meer naar hét sta dion mogen, want dan dupeer ik me zelf ook, maar de vrouwen moeten maar mee. Nou en wie nu niet meer in het Dolle Mina-project' in Rotterdam ge looft, moet het zelf maar weten. Ik deed wat ik kou. DAGBOEKSCHRIJ VER j-IET grafsteen-mysterie is opgelost. Vertelde eerst de heer Van Drlel uit de Kouterstraat dat hij de eergis teren tussen het Piccolotheater en de Rotterdamse Schouwburg gevonden grafsteen maanden terug had zien lig gen onder het Hofdijk viaduct bij de RAC-garage, gistermiddag meldde de heer Van Munster dat de steen af komstig ls uit de Haampoortstraat, waar hij deel uitmaakte van een (uit verscheidene grafstenen bestaande) tegelvloer. De stenen-zijn in de Raam- poortstraei terecht gekomen in de oorlogsjaren na hel bombardement op de Algemene Begraafplaats Croos- wijk. Vorig jaar is bedoelde steen, met de simpele tekst W. H. M. de Gelder, geb. 10 juli 1867. Overi; 25 januari 1918, gebroken na het verwijderen van een keet. pi ET Theunissen heeft iets in petto voor de corpulente mld - oen-veertlflers In Spangen en aangrenzende wijken. Als zoda delijk de dag wat gaat lengen, wil hIJ 's morgens om zeven uur(l) op het terrein van Neptunus aan de Abraham van Stolkvvog een lichte training organiseren, met of zon- der bal. Zofhaar gratis een beetje trimmen met ton douche na. Niet te lang, want Theunfesen moet zelf om half negen weer op zijn werk In Rotterdam-Zuid zijn. De training zo ligt In zijn bedoe-: Ilng zal al naar gelang de wen sen en de. omvang van de buik jes, enkele keren per week wor den herhaald. Wie Interesse heeft kan zich bij hem opgeven. Zijn adres: Staringplein 23a. telefoon 159879. TTIT de cijfers die de Nederland-, u ®e Exportpapierfabriek heeft verstrekt blijkt dat de ruim der tien miljoen Inwoners In Neder land bij elkaar ruim 25 duizend ton toiletpapier hebben verbruikt. Dat komt neer op nog geen twee kilo per Nederlander. Opvallend is dat het traditionele gecrêpie papier minder Sn trek Is gewor den sinds dé komst van de tlssue- kwaütelt. Maar ach, het gevóél wil ook wat. TJET enorme succes dat do Ned. XX Operastichting twee jaar geleden boekte met de opvoeringen, van Rossi ni's opera Lc Comte Ory, in de. koste lijke -regie van Anthony Besch én met dito decors en prachtHevende kos tuums. ontworpen door Thierry Bos quet en afgestaan door de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel, was stel lig aanleiding voor een nieuwe reeks voorstellingen volgens bijna eendere 0P2Ct: ook thans werden vrijwel de zelfde solisten als toen geëngageerd on ook thans toonde het Brabants Orkest zich een Ideaal opera-orkest, zij hot ditmaal niet geleid door Alberto Ere- de, maar door André Rieu, die dit me tier niet minder blijkt te beheersen. De voorstelling van gisteravond in de Rotterdamse Schouwburg (met on begrijpelijk veel lege plaatsen heiaas), was dq laatste der in het Scheve- ningse Circustheater begonnen serie en na de vele presentaties, vooral te Amsterdam, kon men verwachten, dat alles hier in de perfectie zou verlopen, hetgeen, ook gebeurde. Het Rotter damse publiek beleefde een heuglijke avond en was duidelijk geïmponeerd door de sublieme zang- en acteer- kunst, vooral van de Franse sopraan Eitanc Manchet. Zij was. als gravin Adèle de prachtige tegenspeelster van Michel Sénéchal (Graaf Ory), een krachtige tenor die hot falset zingen enorm beheerst Meeslepend werden ook de vollen vertolkt van Ory's vriend Raimbaud (door Heinz Blankenburg): zijn min der goede uitspraak van het Frans zij hem vergeven), van Ory's page en ri vaal in de liefde Isolior (door Jone Berbié), een geestige travesticrol) en van de gouverneur door de bas Pieter van den Berg, wiens Frans ook ge loofwaardiger kon. De belangrijkste der kleine rollen (vertolkt door Lydia Vintura) paste vocaal niet zo In dit erudiete milieu helaas. Een apart woord van lof voor de perfect sluitende en schitterende vo cale ensembles is hier stellig op z'n plaats, evenals voor dc avontuurlijke vanrt en de speelsheid waarmee deze wonderlijke geschiedenis In beeld en In klank werd gebracht. Die geschie denis is overigens wel weer heel ac tueel heden ten dage. met zijn mode van uni-sex. De geslachten worden danig door elkaar gehutseld, hetgeen voor de uitwisseling van liefkozingen geen hindernissen oplevert. Het ge beurt alles wel mot zo'n delicate humor, dat zelfs een heer Van Dis er zich niet aan kan ergeren (als hij naar de opera ging). S. NIËBOER [)E bezoekei-s van het lunchconcert van gistermiddag in de kleine Doelenzaal hebben het geboden pro gramma van muziek voor koperkwar tet en orgel (beide ook apart) met gretige ontvankelijkheid aangeboord. Het ongebruikelijke concertje is bij zónder in de smaak gevallen, en dat was ook wel te verwachten. De. intie me barokklank van het verplaatsbare flentrop-orgoltjevan De Doelen heeft evenveel attractiefs als het fraai ver smeltende samengaan van twee trom petten, hoorn en trombone, terwijl de combinatie van dat kwartet met orgel een zC2T gelukkige is. De concert ge vers het Rotter dams Pltilharmonisch Koperensemble en Arie Keijzer hadden dus eer van hun werk, ook wegens hun smaakvolle programmasamenstelling: de werken met koperblazers waren enkele canzones uit het eind der 16de en uit de 17de eeuw, plus een anonie me danssuite van vermoedelijke Duit se origine (hoewel vele wendingen aan Purcell doen denken) en voorts speelde Keljzqr als soli twee 18de- eeuwse werkjes met opgewekte-chor- mante inhoud van de Engelsen Ca- midge en Heron,- Destijd3 zullen deze canzones ven Bramieri, Antegmti en- Grabrleli wel anders geklonken hebben: instrumen taties werden niet aangegeven en men zal ze uitgevoerd hebben met toevallig voorhanden musici. D.w.z. op „zin ken", „pommers" en bazuinen maar ook wel op vedels en gamba's. Daarom was deze presentatie door Frans Vreugdenhil op huidige instru menten zeker verantwoord. Wie goed luisterde naar de samenklanken van kwartet en orgel zal weieens een niet geheel zuivere harmonie gehoord heb ben. Dat was te verklaren uit het glaszuivere, reine der blazers, waarte gen de gelijkzwevende stemming van een orgel of een plano niet kan con curreren! S.NIEBOER -DEN HAAG, donderdag (ANP) De koningin zal op dinsdagmorgen 19 mei in Rotterdam do officiële opening verrichten van het nieuwe gebouw van de „Nederlandschc Economische Hoogeschool". De vorstin* heeft rich tevens bereid verklaard diezelfde dag in de middag in Rotterdam de Opening te verrichten van het in-opdracht van het gemeen tebestuur gebouwde „centrum tech nisch onderwijs". Dit uitgebreide cen trum in ztjn opzet voor Nederland een uni.ek gebouw zal plaats bieden aan acht scholen voor beroepsonder wijs tegelijk. Naast de mammoet school verrijst een 56; meter hoge „gyrn nastïektoren" met 6 gymnastiek lokalen, een sporthal ert een zwem bad. Irt het hoofdgebouw van het complex komt een- aula; die behalve voor en door de leerlingen van de acht scholen, ook voor het culturele leven In Rotterdam zal worden ge bruikt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1