a opkomstplicht Abortus-rapport door vergadering van psychiaters aanvaard IS Export Minimaal Veel verkeers slachtoffers iii liet zuiden KLEINE DISCUSSIE MET ACTIEGROEP DOLLE MINA li Prof. Daudt trekt zich als promotor Bram de Swaan terug Noodoplossing Öntwerp-streekpian Utrechtse vallei en Emland naar provinciale staten Coretta King deze week in Amsterdam Tweede groep soldaten met geelzucht uit Tunesië Venlose politie vindt vier kilo hasjiesj BURGEMEESTER HAALT 'PRIESTER' UIT CARNAVALSSTOET „Onafhankelijke positie van hoofdredacties verstevigen" Overlegraad studenten aan MO-instituten opgericht pagina 4 - maandag 9 februari 1970 JEDERE rechtgeaarde honden- liefhebber waar ook ter we reld voelt zijn hart sneller klop pen als er sprake is van cle jaar lijkse Cruft's show in Londen, 's werelds grootste spektakel op kynobgisch gebied. Vrijdag en zaterdag j.l. was het dan weer zover en opnieuw deed deze tentoonstelling zijn wereldver maarde naam alle eer aan want nog nooit bereikte men het hoge aantal van bijna 8400 rashon den. Een absoluut record in de rijke Cruft's historie. In J9S4 namelijk haalde men 8277 inschrijvingen en daar de plaats ruimte in de overigens immense Olympia-hallen niet onbeperkt is ging men na dit topjaar de exposan ten enige beperkingen opleggen (de in te schrijven honden moesten zich. o.m. reeds onderscheiden hebben op voorafgaande shows en tenminste negen maanden zijn) om de giganti sche aanteilen ietwat In te krimpen. Ondanks deze restricties die ook voor déze Cruft's van kracht waren, kwam men nochtans tot dit nog nimmer bereikte aantal, öïote aan tallen in elk ras dus, efficients keu ringen door uiterst competente keur- door G. H, Overdtep meesters, een hoge doorsnee kwali teit in vrijwel elk voorgebracht ras en een grïte (koop)belangstelling voor een. goed Brits fokprodukf. i Vooral'd© talloze buitenlandse'be zoekers, veelal zelf enthousiast ex posant en- fokker, trachtten op de Cruft's hun kennels te versterken door de aankoop van een goede dek- reu of fokteef. Om die buitenlandse-aankopen-te- vergemakkelijken had men zelfs een aparte zaal als „exportcentrum" in- - gericht, compleet met alle mogelijke faciliteiten tot en met gratis te con sulteren dierenartsenI Dat zoiets wel degelijk de moeite loont moge o,m. blijken uit de exportcijfers over 1969. Niet minder dan 14.764 rashon den verlieten Engeland. Zij verte genwoordigden een waarde van ten minste twintig miljoen gulden. De Verenigde Staten importeerde hiervan het leeuwendeel, 5699 stuks, onmiddellijk gevolgd dóór Japan met 3790 stuks. Ons'land kwam op de negende plaats met toch nog 272 stuks. Nochtans is het een grote ver- 'dienst van de Britse fokkers dat zij ondanks die hondenexodus de gehele kynologie telkens opnieuw verbazen met jonge fokprodukten van dezelf de of zeJfs nog betere kwaliteit. Dit machtige fokkerskunnen demon streerde zich voor de zoveelste maal op deze Cruft's show. .Verbijsterend knap bijvoorbeeld was het wat men in de bij uitstek Engelse rassengroepen, de terrieïs .éh de jachthonden, Het zien. Drie en Uyintig diverse terriercassen brach ten 1046 dieren op de benches, ter wijl 1535 jachthondenliefhebbers van de2e specifieke hondensoorten in verrukking brachten. Massale in schrijvingen bij de ook in ons land populaire rassen zoals bijvoorbeeld de dashonden (484 stuks), de poedels (523 stuks), de Duitse herders (329 .stuks), de boxers (204 stuks) en de Afghaanse windhonden (240 stuks). Bij de dameshondjes (het kléine grut) bleek de Pekinees wat te zijn teruggelopen. Er waren niettemin 173 stuks met een uitstekende gemiddelde kwali teit. Hoog genoteerd in deze groep staat nog steeds het Mexicaanse dwerghondje Chihuahua (240 stuks), een ras dat door 2ijn minimale afme tingen steeds veel. belangstelling trekt. Zowel vrijdag als zaterdag werd er eveneens gestreden om. de kam- DE PYRENEE berghond Bergers© Kriur werd kampioen op de Londen se Cruft hon denshow. pioenschappen in gehoorzaamheid. Ook dit is een karakteristiek Britse aangelegenheid die honderden kij kers urenlang boeide. Aan het slot van dit. enorme tweedaagse honden festijn volgde zaterdagavond de gro te finale, namelijk de verkiezing van de beste hond van de Cruft's 1970. De v;innaars van de drie grote groepen op vrijdag kampten met de drie winnaars van de op zaterdag beoordeelde groepen om die hoge eer. Een van Engêland's beroemdste keurmeesters Stanley Dangerlieid (die ook wereldfaam geniet als ky nologisch publicist) was met deze moeilijke beslissing belast en hij koos uiteindelijk de Pyreneese berg hond als Cruft's beste showwin naar. (Van onze correspondenten) MEER.LO, maandag. Zeker 18 mensen zijn dit weekeinde bij ver keersongelukken om het leven geko men, De meeste slachtoffers vielen in liet zuiden van Het land. Op de provinciale weg Eindhoven —Helmond onder Mierlo zijn zondag morgen omstreeks half vier de 26-ja- rige G. van Neerven, de 18-jarige mej. Vasawina uit India die tijdelijk in Eindhoven was en de 34-jarige mej. G. Brugman uit Eindhoven omgeko men. Het ongeluk gebeurde toen de heer. Van Neerven op een glad gedeel te van de weg slipte en tegen een te gemoetkomende auto botste. PUTTEN De 21-jarige mevrouw A. Buitink-Van Dasselaar uit Nljker- kerveen en haar vier maanden oude baby zijn zaterdagavond In Putten om het leven, gekomen toen. de auto'waar in zilj meereden werd aangereden door. een wagen die op de plaatselijk gladde weg slipte. DIEREN Op de rijksweg tussen Dieren, en Doesburg kwamen zater dagnacht de 18-jarige mej, J. Rasing uit Steenderen en de 22-jarige mej. M. Stapelbroek uit Zevenaar om het levén nadat zij met hun auto slipten en tegen een boom reden. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag Zaterdag heeft de vergadering van de afdeling psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Neurolo gie en Psychiatrie, met slechts vijf stemmen tegen, het rapport over het abortusprobleem aanvaard. Er waren in. de vergadering 124 van de 600 leden aanwezig, een normaal opkomstpercentage. De tegenstemmers hebben zich niet uitgesproken over hun stand punt, maar volstaan met tegen te stemmen. .Hét. besluit van de vergadering zal in"de definitieve redactie van het rap- Sort worden vermeid en de vereniging oopt dat het rapport daarna veeivul- HET WEER IN NEDERLAND VRIJ VEEL BUIEN EN KOUDER lNf/XNMlQ7ÖQ .10-2 zoMia MIST SCQEH 1KÏBUW mitlTi •«waiKiwa W VAX.TEH7, *19 UJN.TBMP. W1NMICHTINB HET WEM IN EUROPA 'allon j Ws«r«- geifeldh. S"Z Kg Tamp, ®- Ihovön Heldor JUh.R'd mt« slntfen Awiburg meen ;elona rrado fl a iwux jsel ikiort sve joble tóki bfuck mhag. tbon rno len unburg regenbui regen regen «fKbul 2W. bew, zw. b«w, regen 1. bew. zw, bew. I. bew. h. bew. onbew. EJl.bUl zw.bew, zw, bew, regen zw. bew. zw. bew, sneeuw X». bew. sn.bul h. bew. onbew. onbew. regen j. bew. h. b«w. I. bew. gh. bew. onbew. zw. bew. rexen fi. bew. sneeuw regen regen w a 0 3 6 w 4 7 2 7 wnw a 8 2 8 wzw a 6 t 8 wnw fl 3 2 C w a 6 3 2 wnw a 7 3 8 ïw 4 8 1 8 w e 6 4 2 w 8 7 3 4 windstil S -3 O n fl M 3 0 z 4 13 3 0 W 8 n o 2 w a 12 0 2 w 6 8 4 6 WZW 5 8 2 13 ZW 10 6 13 zzw 5 6 7 0.1 a 4 - -lo 04 Wnw S 2 16 wiw a - 0 0.1 nnO 4 M 10 0 windtfil fl -3 0 wzw 5 10 3 t W 10 6 3 20 windstil 12 -0 0 uw a 17 11 ö.fl windstil 10 2 0 ZW 13 0 13 n 4 16 4 0 windstil -5 -3 04 W 6 10 7 0 C20 2 is a o n -0-6 2 zzw 2 0 2 1 rw 16 9 4 0 Na artikel in Propria Cures AMSTERDAM, maandag (ANP). Prof dr Hana Daudt, hoogleraar In de wetenschap der politiek aan de Uni versiteit van Amsterdam, heeft örs. Bram de Swaan medegedeeld, dat hij niet bereid' 1* langer als diens promo tor op tetredch. In een brief hierover legt hij volgens drs. Dc Swaan ver band met diens kritische artikel over dc politicologische subfaculteit In het extra Jubileumnummer van het stu dentenweekblad „Propria Cures". Drs. De Swaan was mei prof. Daudt bezig met het voorberaden van een proefschrift, over ..fcrmattèbtóliiïelngen. van parlementaire coalities eniddwec,--' deling van wethouderzetels in het' msentebcMuur. Hij zou dit acaden jaar echter nog niet promoveren..Over hetgeen hij nu zal gaan doen wilde drs De Swaan zich nog niet uitlaten, In het studentenweekblad schreef drs De Swaan onder de kop „Kleine politicologie van de kleine politicolo gie" over wat hij. noemt het intellec tueel bankroet der Amsterdamse "poli ticologen". In-de 23 Jaar van zijnbe staan heeft de Amsterdamse politico- logische studierichting niet een bij drage van belang geleverd aan het po litieke denken in dit land. Sterher nog, de politicologische subfaculteit heeft begaafde en bewogen jonge mensen met zachte hand weggetrog- geld van het politieke leven en ze hun oorspronkelijk Inzet ontfutseld. Het enige dat de politicologische faculteit aan het -Intellectueel faillissement heeft overgehouden, is :cen kluwen universitaire machtspositie," aldus Dé Swaan in PC. Prof. Daudt gaf in het officiële weekblad der Amsterdamse universi taire gemeenschap Folia Clvitatis als zijn commentaar op het bewuste arti kel: „Ik vind het een'«Iecht stuk,en vóór zóver ik het begrepen heb, ben ik het er niet toee eens." Het commentaar van dr. Lucas van der Land. lector 'in dé politicologie, was: ,.Ik ben het eens met da strek king die Ik achter het stuk vermoed, maar ik virid het een slecht doortim merd stuk."- dig "in een groot aantal milieu's als dlscusslesiuk zal worden gebruikt en ook, dat de commlssie-Krulsinga er kennis van zal willen nemen. De commissie die het rapport sa menstelde en leden van het dagelijks1 bestuur hebben dat meegedeeld na af loop van de vergadering. In een pers conferentie, waar ook een aantal „Dolle Mina's" aanwezig waren. Ze waren eerder op de ochtend in de ver gadering 'verschenen en daar mot ap plaus ontvangen. Daarna was haar echter vriendelijk maar duidelijk de deur gewezen. Tegenover het bezwaar der Dolle Mina's dal dc commissie uil manne lijke psychiaters bestond merkte het commissielid A. van Dantzig op, dat het benoemen van één vrouw óók als discriminatie zou kunnen worden op gevat „Voor ons hadden het ook alle maal vrouwen kunnen zijn, dat is ■voor het probleem geen wezenlijk verschil." Een op de ongeveer vijf le den van de vereniging is een vrouw. Dr. C. van Emde Boas noemde de abortus „een noodoplossing in een noodsituatie". Het bevorderen van een goede gang van zaken op het terrein van de abortus is niet een kwestie van .medici, maar van do burgers. Een moeilijkheid is, dat de gynaecoloog Sn ons land 2ieh in de cerate plaats ver loskundig voelt. Daardoor is voor hem het abortusvraagstuk op een zeer be paalde manier geladen en staat hij et- heel anders tegenover dan een psy chiater. De commissie was van oordeel, dat. er een totale mentaliteitsverandering nodig ia en de vereniging hoopt, tl at hot rapport daartoe zal bijdragen. Het kan een belangrijke ruggesteun zijn voor de psychiaters in de abortus- teams. Daarnaast werd er op gewezen, dat wanneer van uit het standpunt van de „Ja-tenziJ"-houding een abortus als schadelijk wordt geoordeeld en de vrouw niettemin blijft volharden in haar verzoek, de arts het recht en de plicht, heeft om nee te blijven,zeggen i.eh zQn medewerking tc weigeren. UTRECHÏ, maantlM (ANP). Gede?\rt«erde Staten van Utrecht heb ben provinciale staten voorgesteld het gewijzigde ontwerp-streekplan voor de tJtrechtoe vallei en Eemland ta aanvaarden. In het gewijzigde ont- werp is voor een deel tegemoet geko men aan de beswaren die söhrlfleiyk en tijdens voorlichtingsbijeenkomsten zjjn geuit Het streekplan omvat de gemeenten Bunschoten, Hoogland, Renawoude, Beam, Amersfoort, Leusden en Wou denberg. Het ontwcrpstreekplen gaat er van uit dat ton behoeve van de voortgaan de stedelijke ontwikkeling een relatief omvangrijke uitbreiding van het ste delijk woon- en werkareaal tot stand moeten komen. Deze is voor een deel geprojecteerd als uitbreiding van de stedelijke elementen Amersfoort on Veenendaal en voor een deel als .su burbane" uitgroei van enkele kleine, nog agrarisch georienteerde kernen als Eemnes en Bunschoten. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Coretta King, de weduwe van de in april 1968 vermoorde Amerikaanse negerleider dominee Martin Luther King, brengt deze week tijdens een veertien daagse rondreis .door Europa een tweedaags bezoek aan Amsterdam, waarbij zU in bet congrescentrum van de RAI een lezing en;ecri „vrijheids concert" geeft, waarvan de opbrehgat bestemd is voor het Martin Luther King Fonds. Coretta King brengt onder auspiciën van dit Ponds, dat, zich ten doel stelt „de strijd voor de vrijheid tegen de armoede der negers voort te zetten" in de lijn van. Martin Luther. King een bezoek aan Londen,. Amsterdam, Stockholm, Stuttgart, Bonn,, fFrank-, fort, Milaan, Barcelona èn ParijÈ. Haar optreden in Nederland wordt georganiseerd door uitgeverij Ten Have die haar boek „Mijn leven met Martin Luther King" uitgaf en de NCRV, die op zaierdag 14 februari om kwart voor elf avonds op Ne derland II eep drie kwartier .durende uitzending wijdt aan Coretta -King's optreden in de RAI, Zij- zal daar woensdag spreken over het werk van haar man en tevems een aantal spiri tuals icn gehore brengen met mede werking van onder meer het trio Louis van Dijk en het koor The Ri fles. GILZE Zaterdagmorgen is het fa briekspand van de Jagil schoenfa briek NV in Gilze volledig uitge brand. De oorzaak van de brand 16 onbekend. De schade loopt in de tonnen. ïn de fabriek werkten mensen. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag. Vanmor gen rond half tien is van Soesterberg een luchtmacht-Friendship opgestegen om in Tunesië opnieuw Nederlandse militairen te gaan halen die getroffen iUn door ccn plotseling optredende geelzucht-epidemie, i Dé geelzucht manifesteerde' zich precies een week geleden. Er bleken toen negen militairen te 2Ün besmet door het geelzuchtvirus. Zij werden per Friendship naar Nederland over gebracht. De groen die morgenochtend vanuit de Tunesische stad Kairouan op Soes terberg arriveert; zal waarschijnlijk uit v0f Nederlandse militairen be staan. "*vA""j; Een woordvoerder van de legervoor- lichtingsdienst kon vanmorgen nog niet meedelen of na dit nieuwe trans port da geelzucht-besmetting in Kai rouan zal zijn „ingedamd". De ter plaatse aanwezige arts noem de het eon rare ziekte. „Het is iedere keer een paar dagen stil,.eh dan,volgt een nieuw geolzucht-cxplosietje al dus de woordvoerder. '1 Er zijn op dit ogenblik geen plannen om meer artsen naar het Nederlandse tentenkamp te sturen. De inenting van da gehele genie- en constructiêcóm- pagnie van 222 man met gamma-gló- buline is hoofdzakelijk bedoeld als versterking van dc weerstand. Over de oorzaak van het uitbreken van de geelzucht-epidemie Is nog niets 1e zeggen aldus de legervoorlichtlngs- dienst. Alleen als zou blijken dat de geel zucht op zeer grote schaal onder de Nederlandse militairen is verspreid, zou vervroegde terugkeer kunnen worden overwogen. (Van een ónzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag, - De Communistische Partij Neder land is tegen de afschaffing van de opkomrtfrticht bij de verkiezih- gen en wenst geen enkele aantasting van het stakingsrecht. Dat is één van de punten uit het gistermiddag aan het eind van het drie daagse partijcongres in Mareanti aangenomen.'verkiezingsprogram ma van de CPN. Dat programma vermeldt ver der onder meer opheffing van het „koloniaal statuut" voor Suri name en de Nederlandse Antillen, en de defacto erkenning van Ha noi, als voorbereiding voor de er kenning van Noord-Viernam. Andere punten uit het pro gramma: halvering van de oor logsuitgaven, afwijzing van het Mansholt-plan voor de land- en tuinbouw, verhoging van de AOW tot het minimumloon en uitkering van een vakantietoela ge van zes procent, al in 1970 De gedachte „omhoog het loon, om laag de belasting" staat centraal in het programma. En verder: omlaag de militaire uitgaven, meer geld voor de gemeenten, geen bedrijfssluitingen, werk voor allen, geen aantasting van het kiesstelsel, democratisering van het onderwijs op alle niveaus. De aanvaarding van het programma door de ongeveer 500 afgevaardigden vormde het sluitstuk van het congres, waarna de heer Henk Hoekstra, die bij de bestuursverkiezing herkozen ward ala voorzitter, de slotrede uit sprak. Ere-bestuursüd Paul de Groot werd zaterdagmiddag tijdens zijn referaat „Het Leninisme en de hedendaagse tijd" door een luid applaus onderbro ken toen hij verklaarde: „Stalins poli tiek was het socialisme in de praktijk, niet foutloos, niet ideaal, geen model voor de gehele wereld. Maar ze was de enig mogelijke in de gegeven om standigheden in Rusland, in het gege ven tijdperk na de eerste wereldoor log en tijdens de tweede wereldoor log". :A ..Demagogisch Paul de Groot noemde Chroests- jow's destalinisatie „geen herstel van fouten, maar het demagogische mis bruik van de beleidsfouten tot het re viseren van het Leninisme". Het revisionisme in dc Sow jet-Unie heeft, volgens hem. een enorme terug slagbetekend voor de CPN: bij di verkiezingen Uep het CPN-percentage (Van onze correspondent) VËNLO, maandag. De VenIo«e| 'póliiié' heeft vier personen gearres teerd die er van worden verdacht een belangrijke hoeveelheid verdovende middelen in bezit te hebben. Het zijn de 17-jarige A.W. uit Velden, dc 29- jarige 3. B„ de 26-jarige H-R. en 31-jarige C. J., alien uit Venio. Zij zijningesloten in het Venlose hoofdbureau van politie en zullen morgen bij de. officier van justitie ln Roermond worden voorgeleid. In het huis van de tuinder H, R. troffen poli tiemannen vier.kilo marihuana aan en een geringere hoeveelheid hasjiftBj, Omtrent de herkomst en dc bestem ming van de drugs tast mén tot nu toe nog sn het duister. burgemeester Ba-eten vau Maas tricht heeft gis termiddag een groep die in de carnavalsoptocht de begrafenis van de Maastrichtse binnenstad uit beeldde door de politie uit re stoet laten halen. Mr. Baeten, die als toeschouwer op het Vrijthof aan wezig was, erger de zich aan een als priester ver klede suikerbak ker die de me nigte zegende met een to-iletbor- stel. „Ik heb mij. vrijwel doorlopend aan de optocht geërgerd. Er wa ren veel schun nigheden- De be grafenisstoet deed de emmer overlo pen, Dit is spot ten met zaken die mensen heilig zijn", a Idus mr. Baeten. van 6,2 procent in 1952 terug tot 2,4 procent in 1856. Gisteren koos het congres een nieuw partijbestuur, dat aanzienlijk verjongd is met handhaving van de leidende figuren. Naast Hoek stra als voorzitter werd ook R. Walraven herkozen als secretaris. De CPN ontving vier begroetingstele grammen van buitenlandse zusterpar tijen: van de Russische, Roemeense en Noordvietoamese communistische par tij en van een van do twee Israëlische communistische partijen. Op het congres waren geen buiten landse gasten en geen afgevaardigden van buitenlandse.zusterpartljen, VVD over ondernemingsrecht (Van onze Jïaagse redactie) -DEN HAAG, maandag. „Wellicht is het nodig te komen tot een wettelijk bekrachtigd hoofdredacteurenstatuut, dat de onafhankelijke positie van de hoofdredacteur definieert en ver stevigt. Globaal zou moeten gel den dat geen bestuurlijk ingrij-. pen in het hoofdredactioneel be leid mogelijk zou moeten zijn zo lang zijn ontslag niet aan de orde is. Voorts moet voorkomen worden, dat via de raden van commlsaarlMeu van d3ff- en weekbladen politieke infiltra tie kan plaatsvinden. Gedacht kaft worden aan bet voorschrijven van een versterkte meerderheid ln de "f&den voor het nemen van bepaalde beslis singen. Naar ons Idee zal voorts in da wet op dc ondernemingsraden moeten worden vastgelegd dat het hoofdre dactioneel beleid niet aan de orde mag worden gesteld in de ondernemingsra den van dag- en weekbladen". Zo vatte zaterdagmiddag do heer G. M. V. van Aardenne, voorzitter van de sociaal -econom «che „commissie van de VoIk8partt.' voor Vrijheid en De mocratie de Ideeën samen die in zijn commissie leven over de herziening van de bestuurlijke structuur van dag- en weekbladen. Hij deelde mee. dal daarover binnenkort een rapport is te verwachten. Mei deze mededeling besloot hij een partijraadsvergadering van de VVD waarop enkele resoluties werden aan genomen over de herziening van het ondernemingsrecht. De voorstellen van de sociaal-economische commissie werden unaniem, na slechts weinig discussie, aanvaard. De WD verenigt zich in grote lij nen met de recente adviezen van de Sociaal-Economische Raad, waarin wordt voorgesteld de -ondernemingsra den een veto-rechtte "geven voor de benoeming van leden van de raad van commissarissen. Enkele andere resolu ties verstevigen de positie van de aan deelhouders. De VVD wil in de wet vastgelegd zien, dat enkele essentiële beleidsbeslissingen zoals statutenwij ziging, liquidatie en nieuwe emissies door de aandeelhoudersvergadering moeten worden goedgekeurd- -(Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag In Utrecht fs zaterdag opgericht een landelijke overlegraad van studenten aan MO~ Inslftuten, fle zgn. MOOS. In deze raad fieben zlttbig de voorzitters van" de stuurgroepen, die de taaiste wéken aan bijna alle MO-JöMltuten actief zijn geworden wegens de achterstelling van de studenten aan deze tustelhn- gen bi) de MO-studenten aan de universiteiten. Do vergadering ln Utrecht,bijge woond door ongeveer 7D studenten, was. belegd door de stuurgroep aan de Katholieke Leergangen in Tilburg die e<m maand geleden een. diseussieweek organiseerde en daarop vanuit het hele land adhesiebetuigingen kreeg. Het is de bedoeling-dat-de MOOS coördinerend .gaat opireden voor de verschillende acties die dóór MÓ-atu- dënteii ln het gehele - land ...worden.. georganiseerd, contacten gaat onder- houden met ministerie, parlement en docoraten en de oprichting van z.g.n, sec Uer ad en gaat stimuleren,' Dat zijn studentenvertegenwoordigingen per studierichting. Er bestaat al zó'h vertegenwoordi ging voor hel vak Nederlands, die..mot af examencommissie Nederlands-* overeenstemming heeft bereikt over een andere opzot van de. examens. Dc. raden zullen proberen inspraak te. krijgen in de plannen die in hot kader van de Commissie Opleiding Leraren- Voor de nieuwe lerarenopleiding wor den opgesteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1