'Ik moet nog veel leren' ROTTERDAMS DAGBOEK BINNENHUIS70 ROTTERDAM RIJNMOND STAN VAN DEN DRIESSCHE IN BOKSPLOEG: CINEAC I.R.C. SE ZOTTIN VAN 6KAILL0T Negen maanden geëist wegens oplichting en schuld hel ing Vuur verwoest achterschip W iili Böhmer bij H\ O Bob Bourgonje redt punt voor Het Zuiden KLEUREN-TELEVISIë **nil7V K v K steekt ton in n.v. Taxi- telefooncentrale Kattebelletjes over goedkope kaartjes en vier Dolle Mina's Brief aan dagboek Solisten van Zagreb voor Kimstkring FELLE BRAND RICHT GROTE SCHADE AAN OP SCHIP IN VLAARDINGEN DE MÜSSCHEN- OVERMAAS OM ELF UUR B1 in 15 februari j eVpósiliérg4\: r ahDy'Toftordam pag. 4 - woensdag 11 februari 1970 door JAN D. SWART Een merkwaardig facet aan de verkiezing van Ston v. d. Dries sche in. het nationale boksteam dat donderdag in Cardiff uit komt tegen de Britten, is dat de pupil van Huizenaar al geruime tijd geen deel meer uitmaakt van adjudant Krijgers* selectie. Het is gebruik dat de geselec teerden elke vrijdagmiddag in de legerplaats Ossendreeht bijeen komen, maar V. d, Driessche heeft al weken uitgeblonken door afwezigheid. Huizenaars zwaar-welter, 23, die ui terlijk (nog) niet de kenmerken heeft van een bokser, motiveert die afwe zigheid als volgt. „Het was voor mij financieel met langer verantwoord. Tot aan de laat ste voorbereiding voor de interland tegen Tsjecho-Slowakije ben ik in Os sendreeht geweest, daarna heb ik ver stek laten gaan. Gewoon omdat ik bet geld er niet voor had. Ik moest week-in week-uit vrijnemen voor ei gen geld. Als vrijgezel kun je je zoiets mog wel permitteren, als gezinshoofd niet De bond heeft later nog wel 'ns beloofd contact op te nemen met mijn werkgever, maar daar is nou't iets van gekomen'. Er wordt beweerd dat de verkiezing van v. d. Driessche van Krijger in ze kere zin een noodgreep is geweest, omdat de adjudant deze keer door di verse oorzaken geen gebruik kan ma ken van een keurtroep uit Noord-Hol land. Is dat juist? Van den Driessche, wiens naam in de aankondigingen hardnekkig fout wordt geschreven (•.het is voor mijn vader steeds weer een bron van ergernis") zegt van niet. „De enige zwaar-welter in NH die in aanmerking zou kunnen komen voor een verkiezing is Koopmans, maar óók hij was nidt geselecteerd". Van den Driessche, getrouwd, vader van de 2-jarige Stannie heeft bij Huizenaar snel vorderingen gemaakt. Dikwijls en niet geheel tfen onrechte wordt zijn stijl vergeleken met die van professional Aad Jansen. Hij zegt: „Aad springt economisch, met zijn adem om en dat probeer ik ook. Ik laat ook bij voorkeur een te genstander om mij heen dansen. Door midden in de ring positie te kiezen. Stan van den Driessche trainend in de boksschool van Theo Huizenaar, spaar je veel lucht en mat je gelijktij dig je tegenstander af. Overigens moet ik nog véél leren. Ik knoei erg met het afzetten. Ik ge loof ook met dat ik dit onderdeel ooit nog onder de knie krijg". Theo Huizenaar is altijd erg voor zichtig met het uitlenen van zijn leer lingen voor nationale wedstrijden. Niettemin gunt hij Van den Driessche (31 wedstrijden gebokst, 6 onbeslist en 6 verloren) dit succes. V. d. D.' „Theo heeft gezegd „weet wat je doet". Hij is er niet zo erg op. maar hij zal je de kans niet ontnemen". Stan v. d. Driessche is er het type niet naar om iets te laten versloffen. Trainen doet hij gemiddeld viermaal per week, met omdat hij het zo graag doet, maar omdat hij waakt voor een afgang. „Mijn ouders hebben me al tijd van de bokssport afgehouden, om dat het veel te gevaarlijk was. Ik heb dat altijd kolder gevonden, maar als je nu zo'n paar jaar meeloopt, dan hebben ze ergens gelijk. Je kan alleen maar wedstrijden boksen, wanneer je' in optimale conditie bent. Zo niet, dan krijg je op je lazerij, Vandaar ook, dat ik er alles aan zal doen om viermaal pet week tc trainen. Ik mpet mezelf beschermen. Toen ik vroeger in Nep- tunus voetbalde, kon ik nog wel 'ns een keertje overslaan, maar dat is nu uitgesloten". Zit er ooit nog een kans in dat v. d. Driessche prof wordt? Hij: „Ik zal er nooit op aandringen. Alleen wanneer Huizenaar zegt dat tk er de capacitei ten voor heb". (ADVERTENTIE) Rectificatie Elke avond 7.0® - 9.30 uur (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. „Een. hele vieze walm staat me uit deze zaak tegemoet. Ik heb u een schuldhe ler genoemd. Ik noem a nu ook een profiteur", zei de officier van justitie bij 'de Rotterdamse rechtbank mr J. G. F. A. Hsge gisteren tegen de 22-jarige Abraham T. uit Rotterdam. De officier verduidelijkte zijn op merkingen niet, op verzoek van de president van de rechtbank mr A. R Jolles. Deze had gezegd een summiere behandeling in het belang te vinden van. een tweede verdachte, de 27-jari ge boekhouder Joseph A. W. uit Rot terdam. Vaststaat dat "W. zijn werkgever J. M. van Daele van het las-, en bank werkers eo scheepsreparatiebedrijf Daele en Kok vorig jaar zomer voor ongeveer twintigduizend gulden heeft opgelicht, Door met loonstnten te knoeien, kon hij de -salarissen innen van zeven mensen die inmiddels niet meer bij het bedrijf werkten. Vaststaat ook dat T. van dit bedrag ongeveer twaalfduizend gulden heeft aangenomen, waarom/ dat werd niet duidelijk. „Ik wii begrip tonen voor de situa tie van W. die bepaald niet benijdens waardig was: hij is onder druk gezet", aldus de officier die om die reden een „lage" straf tegen W. eiste: negen maanden met aftrek waarvan vier voorwaardelijk. .Eenzelfde straf eiste hij tegen T. De raadsman van W., mr T. J. E. Huyscrs, weos er nog op dat zijn client geen enkel persoonlijk voordeel van de oplichting heeft gehad. Hij vroeg onder meer om die reden, een voorwaardelijke straf. De rechtbank doet op 24 februari uitspraak. Nieuwe directeur Chevron ROTTERDAM, woensdag. Tot managing director van Chevron Pe troleum Maatschappij (Nederland) N.V. is per 1 maart 1070 benoemd de heer Daniel J. Pillero. Hij volgt in daze functie de heer R. A. Mennls op, die benoemd is tot pre sident van Chevron Oil Trading Co.. in de Verenigde Staten. De heer Piliero, in New York geboren, is thans nog managing director ven Chevron OU a/s, Denmark en is o.a. van 1066— 1968 general mabager van Chevron Oil Rallana s.p.a, geweest. van een medewerker ROTTERDAM, woensdag. Het Zuiden heeft na vijf nederlagen geen partij meer verloren en Is daardoor aardig uit de gevarenzone geraakt, gisteren wisten de lUindorpers tegen. Die Ilaghe gelijk te spelen in een wedstrijd, die een sensationeel slot had. Bij de stand 10—9 voor de Hage naars trof Bob jCourgonje juist voor het eindsignaal van scheidsrechter Drieduïte doel. Het Zuiden begon goed. Henk Ker- kum had In de eerste minuut al suc ces. Daarna namen de Hagenaars het spel in handen en na acht minuten leidden ze al met 3—1. Kerkum stuitte de stormloop met een handig doel punt, maar daar antwoordde Die Hag- he weer met twee goals op: 52. Joop Krijgsman benutte toen een kleine kans, maar via Herman Hulsman kon den de Hagenaars op 83 komen. In de volgende tien minuten raakte Die Haghe wat van streek en daar profi teerde Het Zuiden goed van. Eerst schoot Maarten Goettsch van ver in en daarna strafte Joop Krijgsman een blunder af, waarna hij van ver de stand op 6—6 kon brengen. Na de rust bleek Die Haghc zijn kruit verschoten te hebben. Er werden veel fouten gemaakt en Het Zuiden kon daardoor gelijk op spelen. Na een doelpunt van Hulsman trof Kerkum doei en toen kwam Het Zuiden voor de tweede maal voor door een straf- worp van Marja Dubel, Theo Korpo raal wist ook een strafworp te benut ten en Abbenhuis bracht de kanaries weer voor met 9—3. Voor de vierde keer passeerde Henk Kerkum Theo Korporaal, maar toen Barense na 27 min. uit een strafworp de stand op 10—9 kon brengen leek Het Zuiden geslagen. Bob Bourgonje kon echter met een. zeer ver schot de stand nog gelijk maken: 1010. Na deze spannende strijd speelden Ons'Eibernest en Danaïden tegen el kaar,-welke partij door de Hagenaars met 0^-4 werd gewonnen. De stand is 'nu: Blauw Wit 1220, Ons Eibernest 11—18, Luto 12—14, Die Haghe 12— 12, Het Zuiden 12—11, Danaïden 13 —11, Rohda 12—10, PSV 10—7, ASKO 12—3. (ADVERTENTIE) OP RUIME KEUZE EN GOEDE SERVICE KUNT U REKENEN SU l#UU4L I AERT NESSTRAAT 36 10 MIDDELLANDSTR. 72 TEL 118311-235327 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De gemeente buigt zich binnen kort over de vraag of zij voor een bedrag van honderdduizend gul den zal deelnemen in de op te richten Taxitelefooncentrale. In totaal heeft deze n.v. een startka pitaal nodig van driekwart mil joen gulden. Blijkens een mededeling van mr W. U. Fockema Andreae, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, is de regering bereid een rijksbijdrage van een half miljoen te geven uit het ontwikkeüngs- en sa neringsfonds voor het midden- cn kleinbedrijf. De Kamer van Koophandel besloot gistermiddag om honderdduizend gul den te storten. Van de deelnemende taxibedrijven wordt een financiële in breng van vijftigduizend verwacht. Er rest dan nog een bedrag van. hon derdduizend gulden. .Wethouder mr H. C. G. L. Polak van Stadsontwikkeling zei gisteravond desgevraagd, dak hij naarstig zal zoe ken naar een oplossing. Tijdens de vergadering van de Ka mer van Koophandel werd door onder voorzitter A. J. Fibbe gesuggereerd, de Kamer met twee ton ir de n.v, Taxltelefooncentale te laten deelne men als een gemeentelijke bijdrage naast de toch al grote rijksbijdrage niet te verwezenlijken zou zijn. Kamervoorzitter Fockema Andreae zei: „Wij garanderen dat de zaak aan het rollen komt Van ons besluit om een ton renteloos ter ^beschikking te stellen, brengen, wij het gemeentebe stuur per bnef op de hoogte. HEBT u ook zo'it eerbied voor Metier? Dc neem diep mijn petje voor hem af. Wat een strijder is die man. Onafgebroken zeuren by' club bestuurders om reductie voor bejaarden en onafgebroken de kans lopen om bot te vangen. Zo'n man moet immutiin zijn voor opdoffers. Weet munt Mei ter ook is? Een ingezonden stukkenschnj- ver. Ook (laaimee heeft hij een adembenemend moyenne op gebouwd. En dan die onder werpkeuze: mets is hem te saai of te ingewikkeld. Meiier schrijft, altijd op eigen initiatief precies een kwart kolommetje vol, behal ve vandaap. Vandaag heb ifc hem aange spoord een nauwkeurige in ventarisatie te geven van het geen fiy coat «oor de AOW'en- de uoetbalmamakfcen hier uit deze contreien heeft bereikt. Metier gaf die zo uit het blote hoojd. De volgorde is willekeurig. (Opmerking: Tenztf anders is vermeld moe ten de bejaarden bij alle clubs, die faciliteiten verlenen, hun AOW-kaart tonen), SPARTA: tien competitie- •wedstrijden kunnen vanaf de Schietribwne voor de prijs van f0,50 worden gevolgd, terwijl de eigenlijke prijs zes a zeven gulden is. Bekeken wordt nog of het aantal van tien volgend seizoen kan worden uitgebreid. SVV: staanplaats ƒ0,50 en zitplaats ƒ!.- onoverdekt, (normale prezen 2,50 en ƒ3,50). HDVS: staanplaats f OJiO en zitplaats f 1.- onoverdekt, (normale prijzen f 1en f2.-). DE HEER K. Mellor: 'Als ■k «rgene een hekel aan heb, dan is het aan on recht'. EXCELSIOR: zitplaats overdekte tribune 2,50, nor male pr ys 5, FFfJENOORD: goedkope zitplaatsen voor oud-leden en oud-supporters, die door fi nanciële moeilijkheden de wedstrijden niet langer konden bezoeken. De beoordeling hiervan is in handen van Frits de Kimpc, stndiondirecteur. CVV: op vertoon van de bijstandskaart overdekte tri buneplaats voor 0,50 (nor male prijs ƒ2,50). NEPTUNUS: toegang voor twaalf cent (bedrag van de vermakelijkheidsbelasting) Overdekte tribune vijftig cent. DE MVSSCHEN: seizoen kaart zitplaats voor J 6.-, nor maal tarief 16.-. OVERMAAS: seizoenkaart overdekte (en verwarmde) tri bune f 6,—, normaal 1S, FORTUNA: Zitplaatsen voor aüe bejaarden, 0,50, nonnale pr^s 3,50. LEON IDAS: seizoenkaart zitplaatsen voor 5.-. XERXES: alle bejaarden gratts toegang. DCL: gratis toegang op de zittribune, nortnale prys 10.-, T.RANSVALIA; gratis toe gang plus gratis bak koffie. II Umoet de groeten hebben van de eerste Dolle Mina's in Rotterdam. Ze zijn er: Hen riet v.d. GaagFamke Maso, Sietske van Putten en Didi Hovigh, meisjes met veelbelo vende namen. Wees op uw qui-vive. Ik heb Henriet vanmorgen gebeld. V mag weten hoe dat ge sprek verliep. Zij: U spreekt met mej. Henriet v.d. Gaag". Ik: „Aan genaam, dagboekschrijver van 't Parool. Kan ik een kort babbeltje met u houden?" Zij: „Nee, we doen alles met z'n vieren". Ik weer: „Vier? En dan ik ais enige man? Is dat niet wat gewaagd? Zij: „Dat is liet ook. Maar we zijn nu eenmaal geen lie verdjes. U moet er maar iets voor over hebben". Ik (volledig -uit het lood ge slagen): „Nou, ja, ah, goed, ik kom dan welmevrouw". Zij: „Oké, lekker ding tot morgen". Het zal je vronm maar we zen. DAGBOEKSCHRIJVER. Geachte dagboekschrijver. Uw artikel in het dagboek van vrijdag was mij uit het hart gegrepen; de laatste jaren hoort en leest men steeds va ker over de oprichting van ak- tiecomités waarbU kreten als inspraak, sociale onrechtvaar digheid, dialoog en protest vaak misbruikt worden. Het is .ongetwijfeld waar, dat op velerlei gebied ruimte ls voor verbeteringen en ver nieuwingen, maar ik vraag me werkelijk af of de manier waarop men deze vernieuwin gen tracht te bereiken de eni ge juiste ls. Ondemocratische bestellen verandert men niet door onterecht, op ondemocra tische wijze hier tegenin te gaan. Anarchisme is niet het juiste alternatief om een mo- gelijk verkeerd ten uitvoer-ge- braxhte democratie te corrige ren. Wanneer Bameveld c.s. meent, dat 'Do Rotterdammers verneukt worden', dan zou Ik hem willen vragen welk per centage van de Rotterdamse bevolking hier net zo over denkt, Als Abelman meent, dat de organisatoren van C'70 met de eer strijken, misschien worden ze gefêteerd, mis schien hebben ze een onkos- tenrekening... zc doen er dan ook iets voor en dat is meer dan men van Abelman. Barne- veid en andere kan zeggen. 'Kritiek plten ls goedkoop en eenvoudig: we leven immers niet in een heilstaat en er zal overal wel wat op aan te mer ken zUn. Bovendien is het 'in' om te protesteren; bet geeft een zeker aanzien aan mensen die In hun asgrauwe bestaan niet in staat zijn uit te blinken en iets te presteren en op deze wijze toch in het nieuws kan nen komen. Ik zou de mensen, die C'70 willen saboteren, Ludieke Krcatieve Sobotaasje nog wel, willen vragen hun overtollige energie ter beschikking te stellen van de zwijgende le gers van helpers, de Bloed transfusiedienst, de UW, het World Wildlife Fund, de Die renbescherming en nog vele andere organisaties en Instel lingen die een, weliswaar niet-ludieke, maar wel positie ve bijdrage leveren aan onze gemeenschap. Hoogachtend. B. J. Cohen. (Adres mU bekend.) A LS een leraar bij her- haling 'veel onvol doende» geeft', kan hij 6f geen lea Óf geen cij fers geven, of allebei. De bestaande leraren organisaties ademen een verstikkende geest van achterlijkheid, oubollig- heid en rancune. Seksuele activiteiten onder scholieren zijn even gezond als onder iedere andere bevol kingsgroep. Als mensen tegen linkse activiteiten aan voeren dat ze rechtse ac ties oproepen, geven ze de voorkeur aan rechtse acties. Drs, Helge Bonset. (Stellingen uit boekje met Je rug naar de klas). De brand op de Willi Böhmer gmg met een grote rookontwik keling gepaard, Machinekamer, bemanmngsverblijven en stuur- kast werden verwoest. ''TOETSSTEEN voor vele kleine strijkersensemblcs, die de perfec tie nastreven, waarvan do luisteraars, liever dan geïmponeerd te raken, vooral de lichtvoetigheid en ongekun stelde charme moeten ondergaan, is vaak Rossini's derde sonate in C, be kend door de soli voor cello en con trabas. De solisten van Zagreb, een twaalftal virtuoze musici, gisteravond op uitnodiging van de Rotterdamse Kunstkring en de Doelen in de kleine Doelenzaal concerterend, maakten van dit probleemloze werkje (voor de toe hoorders althans!) een vreugdevolle aangelegenheid, evenals zij dat tevo ren deden met een concertino van Pcrgolesi en twee concerten van Vi valdi. Sedert kort musiceeit dit ver maarde ensemble zonder dirigent, echter met hetzelfde gemak en een eendere precisie als in de dagen van Antonio Janïgro. Er zou op de ver schillende weergaven dan ook weinig af te dingen zijn, ware het niet. dat deze groep zich meer bekommert om een fraai klankresultaat dan om stijl- zuiverheid. Enige vraagtekens zouden wij wel willen plaatsen, b.v. bij de klavecimbelcadens (overmatig sext- akkoord waar een phrygisch slot meer voor de hand lag) en enkele vreemde echo-effecten in Pergolesi en bij pizzicati in. 20 wel het viool- ais het piccoloconcert van Vivaldi. Tonko Ni- nic was een uitstekende vioolsohst, of schoon zijn E-snaar niet vrij van scherpte bleek. Tinka Muradon be speelde vaardig de picolo. Enige ademnood en een vergissinkje in het laatste deel worden haar graag verge ven. De Solisten van Zagreb beperken zich niet tot het barokrepertolre of daaromtrent maar wijden zich ook met verve aan de soniek van onze dagen. Jürg Baur leek met Abbrevia- turerv voor strijkorkest een hypermo dern soort amusementsmuziek te wil len ontwerpen. In zijn stukjes komen, op een danswijze na, echt gestreken tonen praktisch niet voor. Dat de idee van georganiseerde chaos bij hem een rol speelt mocht o.a. blijken uit de in tegratie van het stemmen aan begin cn einde van de eerste abbreviatura. Van Kelemen hoorde men een werkje, getiteld Surprise. De grap bestond ui, tikken tegen een flesje en rammelen met een blikken plaat. Voor het overi ge volgde Kelemen het intussen ver sleten procédé van eindeloze glissandi. Het succes van de Zagrebse musici was na Rossini zo groot, dat een toe gift moest volgen. ELLY SALOMjê ROTTERDAM, woensdag. De bisschop van Rotterdam, mgr. M. A. Jansen, heeft na voorafgaand overleg met het priesterteam van het district Rotterdam-Alexanderslad, pater A. Helt sj. benoemd tot vicaris van het vicariaat in de wijken Ommoord en Zevenkamp te Rotterdam, dat per 8 februari is opgericht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, WOENS DAG. Op het achterschip van de bijna 600 ton metende coaster Willi Böhmer is gisteravond door een felle brand grote schade aan gericht. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. ,.Er is veel verwoest" was het antwoord van mevrouw b. Koole, directrice van het scheepvaartbedrijf Böhmer uit Rotterdam, eigenaresse van liet Schip, op een vraag naar do omvang van de schade. Dc oorzaak van de brand op het 76 meter lange schip was waarschijnlijk een overspringende vonk uit een las apparaat. Hiermee was mfen aan bak boordzijde aan het werk. Dc brand weer die onmiddellijk was gewaar schuwd, sloeg groot alarm. Toen ze bij hei havenplatefiu arriveerde, stond de rr ..chinckamer van de Willi Böhmer a. in lichter laaie. In de machineka mer lag in totaal tien ton stookolie opgeslagen. Het was voor dc brand weerlieden o. I.v. command öni ir W. Scheen in het begin een onmogelijke opgave te zorgen dat het vuur niet vorder om zien heen greep. Hierdoor kwam het ook dat de hutten van de bemanning en de sttmrkast werden vermeld. De vrees bestond aanvankelijk dat de heer W. Duvalois uit Rotterdam, inspecteur van rederij Bbhmcr, zich op het brandende achterdek bevond. Deze had namelijk dc gewoonte do sleutels van het schip omstreeks z'i uur bij zijn vertrek in te leveren. Hu had dit deze avond niet gedaan. Daar om drongen enkele brandweerlieden met zuurstofmaskers 1 met behulp van bijlen de machinekamer cn hut ten binnen. Later bleek dat de heer Duvalois de sleutels bij wijze van uit zondering in zijn zak had gehouden. De brandweer bestreed het vuur met negen stralen en een waterkanon da/ men op een naast het brandende schip gelegen schip had geplaatst De brand die omstreeks kwart over negen was geblust veroorzaakte een vrij dichte rookontwikkeling boven de Nieuwe Waterweg. Vlammen waren nauwelijks te zien. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. De wedstrijd De MusscbenOvermaas in de eerste klasse b van do amateur- competitie begint zondag reeds om elf uur. Dit in verband met de t. v.-uit- zending van de wereldkampioen schappen schaatsen in Oslo. l ADVERTENTIE) 4e internationale beurs voor woninginrichting j? Woónj-ifféeen f i i^ntopnstèffmg -; )kirjdefen: wonen' /- '//"-de Ae.u/féA van '.deitoekè'msl dagelijks 11-17en 19 22 30 u zond.vjs12.18u

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1