moeten meer doen voor bejaarden ROTTERDAMS DAGBOEK m BINNENHUIS70 Wel Mina's hier, maar geen dolle Nieuwe aanwinsten in Schiedams Stedelijk »i»»Ssiit^s^esswa Wilton- Fijenoord tot '73 volgeboekt MMMI Gtm 15 februari .expositie''''^ V-' ehay'*rotterdam ROTTERDAM RIJNMOND ROTTERDAM STREEFT NAAR DERTIG PERCENT KLEINE HUIZEN 9 BEELD UIT VORIGE EEUW mSmlimm wHsfsPtBfl Binnenschippers: hoger havengeld en geen gratis drinkwater meer Geluidshinder van elektrische centrale in Galileistraat in maart van de baan Onderzoek naar geluidshinder van Luchthaven kost 74 mille feéiaërïdê~i<unst in Rijnmondj DOOE CEES VAN DER GEER - Keramiek Jan Mulder Confrontatie Robert Terwindt Plannen voor zestig nieuwe speelplaatsen pag. 4 - donderdag 12 februari 1970 SMswPï?s? ROTTERDAM, donderdag Per 1 april willen burgemeester en. wethouders van Rotterdam de birmenhavengelden verhogen. Tevens willen zij met ingang van die datum de binnenschippers voor het aan hen geleverde drink' water laten betalen, Deze laatste maatregel wordt aan de gemeenteraad voorgesteld onvJat het gratis verstrekken van drinkwater ook niet gebeurt in Amsterdam, Dord recht, Maassluis, Schiedam, Vlaar- dingen en Antwerpen Over de verhoging van de binnen- havengelden is overleg gepleegd, met de hier genoemde Nederlandse ge meenten. Heft overleg heeft geleld tot het voorstel om de vergoedingen voor de vrachtschepen bij een verblijf in. de haven van 7 tot 21 dagen met 1 cent per ton. laadvermogen te verhogen en voor de sleepboten en passagierssche pen bij een verblijf van 7 dagen met 2 cent per vierkante meter 'oppervlakte. 3n totaal zal de verhoging van de Drt is het voormalige DP-station, een beeld van Rotterdam uit de negentiende eeuw. De afbeel ding is te zien op de tentoonstel ling „Rotterdam in de 19e eeuw", dre zaterdagmiddag wordt ge opend. De tentoonstelling toont niet alleen het stadsbeeld van Rotterdam uit die tijd, maar besteedt ook aandacht aan het dagelijks leven in de 19e eeuw: kleding, huisvesting, verkeer, op voeding, arbeid, enz. Ook wordt teruggezien op het vletteroproer, de havenstaking van 1896 en an- dere vormen van sociale onrust in de tweede helft Van de vorige eeuw. b innanh a ve ngelden de gemeente een miljoen gulden meer per jaar opleve ren. Door het achterwege blijven van de gratis verstrekking van drinkwater bespaart de gemeente nog eens zes ton., In hun voorstel aan de gemeente raad herinneren b. en w. eraan, dat met het oog op de stijging van de kos ten van infrastructurele werken in de haven in de loop van '69 de kadegel- den. en de havenloodsgelden al zijn verhoogd. Voorts werd een nieuw zee- haventarie! vastgesteld voor schepen die ruwe olie aanvoeren'. (Vftü een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Het gemeentebestuur van Rotterdam vindt, dat In de omliggende gemeenten te weinig aandacht wordt besteed aan de huisvesting voor bejaarden. In de Technische Adviescommissie \Vbnlng- bouw van het openbaar lichaam Rijn mond is namens Rotterdam gepleit voor grotere aantallen bejaardenwa- ntngcn in de verschillende gemeenten rondom Rotterdam.1 Dit blijkt uit antwoorden van bur gemeester, en wethouders op vragen van het raadslid mr. L. A. Struik (kvp). De heer Struik had erop gewe zen, dat blijkens persberichten aan Rotterdam voor 1970 ongeveer 725 „gewone" woningen waren toegewe zen en ongeveer 480 bejaarden wonin gen. Hij vond, dat het percentage be jaard en woningen in verhouding nogal groot was. B. en w. antwoorden: „Voor 1970 zijn aan de gemeente Rotterdam uiï het contingent aan woningwetbouw en aan premiebouw door de corporaties, in totaal 854 geziswoningen en 613 bejaardenwoningen toebedeeld. In derdaad zijn de aantallen bejaar denwoningen ten opzichte van het totale aantal woningen zeer hoog. Dit is echter geheel In overeenstemming met hetgeen wij hebben aangevraagd en komt overeen met de behoefte." Het college wijst erop, dat de aan tallen van een bepaald jaar. overigens' niet maatgevend zijn voor de woning bouw op langere termijn. Het college streeft naar de bouw van ongeveer 30% kleine woningen (voor bejaarden en voor vrijgezellen) en ongeveer 70% grote woningen- Over de doorstroming van bejaar den van grotere naer kleinere huizen schrijven b, en w., dat in 1969 2243 bejaardeneenheden (een of twee per sonen: gemiddeld 1,7) zijn doorge stroomd, Ten opzichte van vijf jaar geleden is de verhutsbeweging van bejaarden met bijna 30% toegenomen. ROTTERDAM, donderdag In de elektriciteitscentrale aan de Galilei straat worden vijf geluiddemperin stallaties aangebracht. In maart zal deze operatie achter de rug zijn. Bur gemeester en wethouders nemen aan dat de geluidshinder die de centrale in de omgeving veroorzaakt dan defi nitief tot bet verleden zal behoren. B. en w, antwoorden dit op vragen van het raadslid G. Spruüt (pvda). Volgens hen komt de geluidshinder thans alleen voor bij onderhouds werkzaamheden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. „Wilton-Fijenoord heeft in het afgelopen jaar een achterstand ingehaald. Het gaat nu weer goed met het bedrijf en tot 1973 is de werf voor wat de nieuwbouw be treft geheel volgeboekt." Dit zèi ir. B. Wilton- directeur van Wilton-Fijenoord dok- en. werfrnaat- schappij gistermiddag tof een groot aantal gepensioneerden van de Schie- damse werf, die naar De Doelen waren gekomen om de bedrijfsfilm over het afgelopen jaar te bekijken. Deze film, vervaardigd door mede werkers van "Wilton-Fijenoord, geeft in beeld en géluid een uitstekend beeld van. de veelzijdige activiteiten van een moderne scheepswerf. De gepensioneerden genoten er dan ook zichtbaar van. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag In opdracht van het gemeentebestuur zal de nv. Naco, een Nederlands ontwerp bureau voor luchthavens te Den Haag, een onderzoek instellen in Rotterdam naar de geluidshinder bij de huidige si tuatie van de Luchthaven Rotterdam, de huidige situatie bij toenemend luchtverkeer en de situatie na de aan leg van een tweede 3,5 kilometer lan ge, startbaan. De kosten van het on derzoek bedragen 73.920. VlEZO die mazzel hebben wé. Wel Mina's in Rotter dam, maar neen dolle. Gisteren 7teb ik ze een poos je mogen gadeslaan. Gewoon zeer beminnelijke vrouwtjes, die. weliswaar het voorbeeld van- Amsterdam.- hebben ?ia- geaapt, maar er niet aan dén ken óm hardop lekker stuk" ie gaan roepen, en er niet aan dénken om wildvreemde man nen op straat 'ns lekker beet te pakkan". Als ti het spijtig vindt, zeg het me dan, want ife bc» op dit punt zeer kneedbaar. Terzake. Ze-zaten er gistermiddag in De Smurf, een jongerencafé aan de Noordsingel, een beetje hulpeloos bij: onze bloedeigen Mina's, Geen strijdvaardige blikken en geen wildwest plannen. Wat ze wél hadóen was een hele ceel van stellingen, zeer fraai hoormaar de inhoud was praktisch gcï(jfc dan die van Amsterdam. En dat speet hen. Kon je aan alles merken, Een paar voorbeelden. „Een vrouw mag niet als een tweederangs we zen morden beschouwd", „Het is belachelijk dat het vanzelfsprekend is, dat vrou wen fret huishouden doen en dat mannen het geld verdie nen". „Op seksueel gebied is de vrouw achter, neever achter gesteld bij de mannen. AUe mannen mogen hun wensen op dit gebied uiten, vrouwen moeten maar afwachten". U hoort het: stellingen zat en tuensen ook. Luister maar. Mina. I: „Er moeten gratis kinderkresjes komen, openba re toiletten voor vrouwen. Een legale abortus. Een getykc status voor man en vrouw, binnen en buiten het huwelijk. Gelijke opvoeding en opleiding voor jongens en meisjes en de a/schö//inp van „miss-verkie- zingen" en het gebruiken van van de kouwe kermis thuis. We willen de mensen alleen maar overtuigen, door een ge sprek. En ze moéten luisteren. Daar dwingen, we ze toe'en dat is het enige „wilde". Hef is echt niet so, dat we naar het ziekenhuis gaan om daar ka baal te maken, want we weten best hoever we gaan kunnen Maar er moét iets gebeuren. Ook in Rotterdam waar men nauwelijks tijd heeft voor zulk soort zaken? Mina V: „Zelfs in Rotter dam. Ook hier heeft een vrouw recht op een behoorlij ke maatschappelijke positie. Ook hier wil een vrouw op een behoorlijke manier haar plasje doen. En ook hier moet een sexbiad bove» 'tafel kun nen worden doorgegeven en niet, zoals nu, onderdoor." Aldus de Mina's. DAGBOEKSCHRIJVER. ENKELE Dolle Mirla's uit Rotterdam: (nog) zeer bedaarde vrouw tjes, die het op geen en kele man gemunt heb ben, vrouwen als commercieel ob ject". ATAAR tut dc uitwerking. Hoe die te doen? Een nare vraag. De Mina's (de meesten zijn leerlingen van de Sociale Academie} hadden er niet op gerekend. Ze zaten er een beetje mee. Mina II: „Voor krijgsplan nen hebben we nog geen tijd gehad. Maar wie verlangt dat? En je denkt toch niet dat we die, al zouden we ze hebben, prijsgeven." Mina I weer: „En de mensen moeten zich niet blind staren op Amsterdam. Niet denken, och hemel, nou krijgen wij ook zulke wijoen hier. IVant we zijn niet wild en we gaan niet als wilden te keer ook". Echt 7joo»t? Mina III: „We doen niet dol, alleen maar „dolletjes". Wc apen ook niets na, we doen het op onze eigen manier. Er is alleen maar ruggespraak ge houden met enkele Mine's utt Amsterdam. Er zal er trouwens ook één donderdagavond in so ciëteit Asker zijn om de aan wezigen toe te spreken. Een beetje voorlichting geven over de manier van werken in Am sterdam. Maar dat houdt niet in, dot wc de werkwijze na bootsen". Een lieve Mina: „De mensen moeten vertrouwen in ons krijgen. Daarom moeten we oppassen met wat we doen". Zij» er echt helemaal geen vastomlijnde plannen ge maakt?" Mina IV: „We gaan een keer naar een 2tistcrhuis. Het doet er niet toe van welk zie kenhuis. Zusters moéten zich emanciperen. Ze moeten opti maal gaan leven in deze sa menleving. Het moet nu maar eens uit zy» met die vaste tijd van binnenkomen Mina I; „We gaan ook naar een nachtclub. Vrouwen moe ten ook niet langer als com merciële objecten gezien wor den." Tjten »ouwe* van ftlnus Fordlnandusse. ,Hoe kom Ik in Katsndi-ucht?' vroeg Ik aan de conduc teur, die mij daarop met de ogen mat, vaderlijk over .me heen leunde en vroeg! >Heb Je.geen en- kei Sdeef' Hij i|et me zo lang denken, dat ik van zelf hardop dacht „bij de haven denk ik'. ,Mooi maat', zei hij, ,lk hoop niet dat je straks bij de meiden ook naar de be kende weg hoeft te vra gen.' K0RT+ ZAKEL'JK TP/AT bedoelen de dames met een keertje ergens heen gaan? Lopen we daarbij gevaar? Mina 11: ,JZij die denken dat we keet gaan maken, komen zoek aan. Nogmaals een noodkreet van de dierenbe scherming aan de Abraham van Stolkweg. De hokken bleven overvol met dieren en de mensen blijven weg. Maar wij op onze beurt blijven aandringen: waag er met mv kinderen een» een be- ■■Hm 1 c C"", - 7 v „De ktflonel op Safawj'' van Jochem van de Wimt In het Stedelijk Museum van Schiedam is men weer een beetje van de drukte bekomen. Paalman c.s. wisten kennelijk niet wat ze over hoop haalden door de Schiedammers te vragen b'un kunstbezit te tonen. Het bleek ineer (en Die aankopen spitsen zich toe op twee richtingen in de hedendaagse kunst: de koele abstractie en de nieuwe figuratie. In de koele hoek houdt dat in: werk van Yvonne Kracht,. Carel Balth, Bonies Uiter aard, Willem Hofman en de ver-, rassing van 'C9: Cees Bouw. Woody van Amens Ice-box past, ook al is het dc enige (rijks-) bruikleen wonderwel in deze collectie en mag dus besteen blijvertje worden. De nieuw-figuratieve verzame ling kreeg vooral door de aankopen van schilderijen van Ton Klop en Jochem van de Wint en grafiek van Kees Spermon meer reliëf. De toch al interessante Cobra-collectie kreeg door eenschenking van het echtpaar Veriveij-De Graaff bijzon dere aanvulling: een schilderijtje van Jan Nieuwenhuis, broer van befaamder Constant „Babyion" Nieuwenhuis. De aanwinstententoonsteliing is tevens een pluim op de hoed van Mien van Maanen, de museumas sistente, De door haai- opgezette keramiekcollecUe waarschijnlijk opgebouwd met beperkte financiële middelen is in korte tijd uitge groeid tot een nevenactiviteit van het museum, die best wel eens in het zonnetje gezet mag worden. Met name door de wedstrijd rond een nieuw ontwerp voor een jenever- en likeurkruik kreeg deze verzameling een flinke injectie, re sulterend' in aankopen van werk van Hilbert Boxem, Joh an van Loon en debutant Dick Bouman. Het maakt benieuwd naar de ver dere uitbouw en mogelijk nog ko mende exposities. meer werk dus) dan men verwacht had. Alles is inmiddels terug en het museum heeft nu de gelegenheid de eigen aanwinsten te exposeren; er kan royaal een zaal mee gevuld worden: verheugend veel dus. presenteert hij: Gerda Edens, Jan Mulder en Mart Legersté. Om dicht bij huis te beginnen: Mart Legersté. Onder de wat pre tentieuze titel „Movements in steel" brengt deze jonge Rotter dammer een veertiental ijzersculp- tures, bestaande uit gestapelde, gerangschikt en vervolgens gelaste ijzerprofielcn. Nu is dit geen nieuw terrein. Mensen als Volten, Visser en Van de Kop gingen al voor. Je moet dus wel durf en fantasie hebben dit al flink verkende terrein te betreden. Legersté voegt er dan ook weinig nieuws aan toe. Sommige van zijn beelden zijn geslaagd, dat wel, maar er staat vrij veel tegenover, dat minder boeiend is/. Vandaar ook dat ik de titel „Movements" niet juist gekozen vind: ze sugge reert te zeer wat de beelden juist missen: beweging. Zijn werk is te statisch om zo te heten. Wat ook nogal storend werkt is de niet altijd even gave afwerking, vooral in zijn kleinere werk, waar de lasnaden te dik zijn en te veel deel van het geheel gaan uitmaken. Legersté 2011 vee! meer ideeën op papier moeten zetten, zodat er rij ke reeksen van keuzemogelijkhe den komen, waaruit hij later kie zen kan/Met het voordeel, clat hij door de tijd tot de benodigde af stand van zijn werk kan komen. Een van de aantrekkelijkste se ries tentoonstellingen zijn de „ate- Iiêr"-exposities in Amsterdams Stedelijk. Ze geven goede informa tie, zijn goed bij de tijd, verras send en afwisselend. Van een gelij ke opzet, zij het op kleinere schaal, zijn de „confrontaties" van direc-. teur Paalman. Eerder bracht hij in deze reeks het drietal Samson, De Haas en Van Apol en de one-man- show van Cees Bouw. Dit keer De confrontatie met Legersté is er tevens een met het werk van de Haarlemse beeldhouwer Jan Mul der, evenals Legersté een autodi dact. Alhoewel Mulders werk er geen aanleiding toe geeft, is het verleidelijk deze twee te vergelij ken, waarbij dan de grotere mate riaalbeheersing van Mulder direct opvalt. Zijn meestal in brons gego ten beelden getuigen van vakman schap, beheersing van de vorm en zijn voorbeelden va» plastisch den ken. Mulder heeft eigenlijk geen tekeningen nodig. Zijn geëxposeer de tekeningen zijn minder interes sant dan zijn beelden, meer notities van gedachten, die niet onmiddel lijk afgegoten konden worden. Ook liggen bij Mulder de ver wantschappen minder voor het op rapen. Er zijn wel eens vage herinneringen aan de gebroeders Fomodoro, maar Mulder overheerst toch wel duidelijk. Vrijwel al z'n werk is opgebouwd rond het thema van het beschermde orgaan. Slank oprijzende, „badstoel"- achtige vormen die hun bescher mende overhuivende schelpen leg gen rond een verborgen, raadsel achtige organische vorm. Op dit wat beperkte thema varieert Mul der zonder lh herhalingen te ver vallen. Een verrassende confronta tie, Al wij snel is Robert Terwindt terug in de Rijnmond. Enkele maanden geleden was hij mot schilderijen in kunstzaal „Zuid", dit keer is hij met tekeningen in galerie „Punt Vier". Nu vereist het altijd enige moed en afzien van commercieel succes om op een ex positie alleen tekeningen te bren gen, Om de een of andere onver klaarbare roden liggen tekeningen minder goed in de markt dan schil derijen of grafiek. Onbegrijpelijk eigenlijk, omdat juisttekeningen een directer en persoonlijker con tact met de kunstenaar geven. Het zijn gedachten en notities in een eigen, handschrift. Evenals zijn schilderijen spelen Tenvindts tekeningen rond het thema vrouw in interieur, knap ge tekende naakten die meer zijn dan „plaatje". Terwindls wouwen ko men er wat bekaaid af. Hun schoonheid laat zich raden als iets, wat er misschien wel is, maar weg genomen wordt door een over het papier heenrazende vernielende werveling, opgeroepen door driftig aangebrachte, zwarte partijen, waarin doelbewust is gevlekt en gestuft. En als dan deze roet de sex wor stelende Eva's geplaatst worden in ruimten, die zich raden laten als in terieurs wordt de spanning duide lijk voelbaar, sterker dan in de te keningen, waarin een stoel of raam duidelijk aangegeven zijn: tekenen Is immers altijd nog de kunst van het weglaten. Toch is er genoeg weggelaten om ruimschoots teke ning te zijn en u de gelegenheid te geven meedenkend aan te vullen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. -- Voor een bedrag van ruim 1,6 miljoen gal- den gaat de gemeente enkele recreatie ve voorzieningen treffen, in oude en nieuwe wijken, speciaal voor de jeugd. Bij de gemeenteraad hebben b. en W. een plan ingediend voor 53 speel plaatsen voor de jeugd, waarvan 24 in Hoogvliet, negen in de Prins Alexan- derpolder, 10 in Groot-IJsselmonde en één in het stadscentrum op het zg, ra velijn aan de Schledamse Vest. Voorts hebben b, en w, de gemeen teraad voorgesteld in het kader van de buurtverbetering in Rubrock zeven terreintjes tot speelplaats in te rich ten: aan de Owdaenstraat, Dirk Smits straat, Van Galenstraat, Generaal van der Hejjdenstraat en Vondelweg. Het is de bedoeling de terreintjes met medewerking van de bewoners in te richten. De kosten voor deze buurt verbetering worden geraamd op bijna (ADVERTENTIE) ./r-/.;.irwiij,uc lülWf t/.icjelijks: 11-17 en 19-22.30 u! ïondags 12-18 u. 4e internationale beurs voor woninginrichting Ï2>0J)£tj:RfywQOQtf'deeën j; S:~>J ■f+kïhdqren^wöhei/- - Üi - vcrjC'-. dé"keuliêi) 'viih 'dê tóehonkt ,m expositie'jjf "V '/L:' a vêle növsteïfon 1/0.000 gulden. Dc 53 speelplaatsen voor de jeugd gaan 1,49 miljoen gul den kosten. Gemiddeld kosten de zestig geplan de speelplaatsen ruim 2700 gulden, Aan de Nederlandse Economi- sche Hogeschool, te Rotterdam is ge slaagd voor het kandidaatsexamen In de rechtsgeleerdheid: de heer Met horst W.F. {Rotterdam).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1