3. 4irR»p? ROTTERDAMS DAGBOEK EERSTE WINST VAN ROTTERDAM WEG NA DIJKDOORBRAAK ONDER WATER 98 Comité zet pensions buiten landse arbeiders op de zwarte lijst Miss Holland, olifanten en de Feijenoord-plaat A. Ton organiseert expositie '40-45 Notities ROTTERDAM RIJNMOND Frans van der Heide in ziekenhuis voor meniscus-operatie Lou Borram bij Soarta uit stiehti rursbestimr Dode bij explosie op binnenschip Joost Bruistens greep ook titel bij B-klassers U K0RT+ MEl'JK ïÜK„5Sfcrs bf,slis.t staal hati °nm's- ABOP vindt dat schooljeugd te weinig in C'70 wordt betrokken *3% dpid? ITS !li|'°WDltadIn£ W ,raat, «Mirt pag. 4 dinsdag 17 februari 1970 Drie olifanten, bedekt met Feijenoord-vlaggcn, in do sneeuw op het Stadhuisplein. Feu van de drie stapte rond met Miss Hol land 1969, de 22-jarige "Welmoed Hollenberg uit Bergen aan Zee, op do rug. Een nogal ongebruikelijk schouwspel, dat zich gisteren in de namiddag voltrok voor de ogen van verbaasde Rotterdam mers. Het had allemaal te maken mot de grammofoonplaat, waarop de cersto elftalspelers van Feljen- oord met de hit „Fcljenoord" hun zangdebuut maken. De stunt met de drie van Boltini geleende oil- fanten uitgedacht door hot Hoofdstedelijke buro voor bizon- dere rcklame NV jiad niet het succes dat men er ongetwijfeld van had venvacht. Door liet slechte weer koek slechts -een handjevol mensen toe. Miss Hol land In luchtig bloesje gekleed had het geenszins gemakkelijk. Tot tweemaal toe werd zij door de olifant in de sneeuw gewor pen. Even later raakte mej. Hol- lenberg op meer vertrouwd ter rein. In het Holbeln-restaurant reikte zij dc eerste plaat uit aan wethouder Koel Langcrak van sport en recreatie, welk ritueel, ten behoeve van de fotografe», gepaard ging met vele, vele kus sen. Ook waren er platen voor vertegenwoordigers van Feljen- oord, o.w. manager Guns Brox, administrateur Phida Wolff, sta- diondirecteur Frits de Klimpe en later voorzitter Guus Cou- wenberg. Dc zangers zelf waren nfet aanwezig. Zij hadden va» trainer Ernst Happel geen toe stemming gekregen om dc trai ning over te slaan. Do plaat is vanaf vandaag in twee uitvoerin gen verkrijgbaar. De eerste in eenvoudige hoos voor 4,50 In de platenwinkel, de tweede in luxehoes, met foto's en handte keningen van de spelers en mét prijsvraag voor 4,95 in andere Winkels. van een medewerker ROTTERDAM, dinsdag. In de vijfde ronde van de KNSB-com- petitie hebben Rotterdam en Charlois eindelijk weer eens iets laten zien. Het was broodnodig. Rotterdam zegevierde over het Leidse Philidor met 64, nadat het zelfs met 5'/iVé had voorgestaan! De kop was deze keer ronduit fenomenaal. Jan Tinman versloeg in 25 zetten de sterke A. van den Berg, Hans Böhm vloerde „Hoogoven"- Piket in 13 zetten en rar. Sandifort won in nauwelijks 20 zetten van drs. De Graaff. Mr. Van Bockel, mevr. Vreeken (beiden winst), drs. Sanders en Doelman (beiden remise) stelden de eerste winst veilig. Van de Herik, Maakenschijn en drs. Ten Kate verloren. Rotterdam heeft door deze magi strale zege dc basis gelegd voor een slotoffensief om aan degradatie te ontsnappen. Voor de Maasstodelljke contreien wordt de match Rotter- dam-Chartois, in de volgende tonde, het dramatisch hoogtepunt van dit seizoen. Belde ploegen zullen zich moeten lecgvcchten voor het behoud van hun plaats in de landelijke hoofd klasse. n beduidend goedkoper Deze bedrukte gordijnstof is een van de meest verkochte overgordijnstoffan en U kunt wel begrijpen dat daar een goe de reden voor zal zijn. Hang na de grote schoonmaak ook van.deze gordijnen op, nu verkopen wij ze zeer voorde lig..... Extra zware satin druk- stof in een apart dessin in 3 mooie tinten uit de serie van. f 6,90 nu per meter voor nog géén vier gulden. satire druk slof 120 cm breed Morgenvroeg om 9 uur begint op de fe et'age de verkoop van een extra zware kwaliteit satin diukstof in mooi dessin en warme kleurstellingen, 120 cm breed, per meter voor Charlois veerde tegen Meerwijk licht op. Deze strijd om de onderste plaats te ontlopen zal heel waar schijnlijk door onze stadgenoten wor den gewonnen, hoewel met 55 reke ning gehouden dient te worden. Door overwinningen van Bakker on drs. Staal, en remises van Van Wijgerden, Van Ommen en Baris werd de voorlo pige stand 3#>—3 bereikt. Ploeger brak in gewonnen positie aT, terwijl in de afgebroken partijen van Kerkhoff en Kqevermans op remises gehoopt mag v/orden. De zege had al binnen kunnen zijn als Kerkhoff, Van Om men en Baris geen winstvoortzettin gen hadden verzuimd. Watergraafsmeer, dat Het Oosten (Haarlem) met 614314 klopte, be houdt de leiding met 8 matchpunten (31 bpt.)j VAS/ASC (A'dam) gaat vermoedelijk gelijk spelen tegen het Friese Philidor (de voorlopige stand is In 2-C ruikt Rotterdam 2 al iets van een kampioenschap. Het won met 5^414 van het Leidse Philidor 2, De Rotterdammers staan op de ge deelde eerste plaats met 8 mp. Spangen werd bijna door het op de gradatie staande Charlois 2 onthoofd. J. Riksen verloor van Bij do Voate, Vlagsma greep mis tegen Schoenma kers, DrieB werd door Roos verslagen en B. Riksen zag zich door invaller Bezemer geklopt. De borden 5 tot cn met 10 van Charlois faalden echter volledig, zodat Spangen toch nog met Q4 „zegevierde". In 2-D Het leider Dordrecht een steek vallen of misschien wel 2 ste ken. Do Dordtenaren staan met 4—5 achter tegen Lichttoren (Eindhoven). De afgebroken partij zal het-reddende gelijke spel moeten brengen. Euro poort hield HCSV (Den Haag) eron der met 64 en Europoort 2 liet. Max Euwe (Breda) met slechts 3 bordpun tjes naar huis gaah. NRSG/WIJhelm Stelnitz rolde vllssingen 2 op met ?!4—2VL De wedstrijd Dordrecht-Europoort (op 14 maart) zal er over beslissen welk van dezf teams, naar de eerste klas terugkeert. Europoort scoorde fl matchpunten, Dordt kan op 8 match- punten komen als de afg. partij tegen Lichttoren wordt gewonnen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Het een dezer dagen opgerichte Ak- tiecomité Pro Gastarbeiders heeft zich in een „open brief" ge richt tot de gemeenteraad van Rotterdam, de vakbonden, ker ken en andere instellingen met het verzoek maatregelen te ne men ter verbetering vah de huis vesting van buitenlandse arbeids krachten. Dc brief gaat vergezeld van een „zwarte lijst" met adres sen van pensions, die volgens het comité niet voldoen aan de eisen. De lijst bevat 21 adressen van pen sions die naar het oordeel van het co mité onmiddellijk gesloten zouden moeien worden omdat zij „zeer sme rig, gevaarlijk, overvol en ook in an dere opzichten mensonwaardig zijn'' Van zeventien pensions zegt het co mité dat zij grondig moeten worden schoor.gemaakt en dat de huurprijs er drastisch moet worden verlaagd. De lijst besluit met vijf adressen van pensions, die naar hei oordeel van het comité te duur en te dicht bevolkt zijn. •Een werkgroep uit het comité heeft van de nanr schatting enkele honder den pensions voor buitenlanders -er 45 bezocht. Volgens deze werkgroep vol deden maar twee pensions aan de ei sen die men daar in deze tijd aan mag stellen. „Wij hebben de indruk, dat de slechte huisvesting in het algemeen niet aan de gastarbeider zelf ligt: integendeel dat deze eronder lijdt," aldus de „open brief". Het comité meent dat de eigen aar/beheerder van een pension aansprakelijk ls voor optredende ver vulling. „Een slaapplaats in erbarme lijke staat stimuleert niet tot poetsen en schrobbenf" Volgens het comité betaalt de bal tenlandsc arbeider een huur van 20 tot 25 guldon per bed per week. .,Dc term uitbuiting is hier niet mis plaatst", meent het comité. De pensions die onmiddellijk geslo ten zouden moeten worden zijn vol gens het comité: Kievitstraat 25; Frederikatraat 70, Frederikspad 24a, 24b, 24c; Oudaen- straftt 21; Burgemeester Roosstraat 28bIII, 2Da (pandjes aan de rechter zijde van het holje); Burgemeester Roosstraat 20b; Kortonaerstraat 20b: Kortenaerstraat 24; De Vltegerstraat 41b; Crooswljkaesingcl 11; Over6chie- seweg 113 (zolder van de boferderij); Pension Balkan, Havenstraat 158—— 100; Claes de Vrieselann 153155; Mavnixstraat 15b; Mamixstraat l'7a; Beyerstraat 10 en Bothastraat 24b (lo pen in elkaar over); Hilledwarsstraat 6b; Annastraat 7b en 9a; Schoneber- gerweg 73; Burgemeester Meineszlaan 22; Bellevoystraat 93, (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag Holland Sport zal de komende tijd niet kunnen beschikken over ztfn mid den veld spe ler Frons van der Helde. Dc cx-FoÜ- enoorder is vandaag in hot Ikazia- zleltenhuis opgenomen, waar hij een operatie aan zijn meniscus moet on dergaan. Frans van der Helde heeft al een paar weken fast van een „voet balknietje". Tct dusver heeft hij ech ter ncrmaal bij Holland Sport meege speeld. Het ziet er naar uil dat ook Jan Boskamp binnenkort geopereerd zal moeten worden. Hij heeft last van een voorhocfdshoHeontstek' n e. Boskamp zal waarschijn'ijk omstreeks april wordei. opgenomen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Lou Borrarti heeft zich teruggetrokken uit het stichtingsbestuur ven Sparta. Als reden voor dit besluit heeft hij opge geven .drukke werkzaamheden", maar naar verluidt zou hij ook teleur gesteld zijn over de verdeling in de vereniging, die zich vorige week op de buitengewone algemene ledenverga dering heeft gemanifesteerd. Gisteravond om even na ha if zeven bezweek de Persdijk langs de noordkant van de Abraham van Rijckevorselweg tussen de Maasboulevard en de Kralingse- zoom. Door de grote druk van het water ontstemd een onge veer zes rneter breed gat. Hier door stroomde van uit het opge spoten land grote hoeveelheden water en modder de weg op. Het verkeer moest via de Kralingse- zoom en rijksweg 16 worden om geleid. De brandweer d'icbtte het gat met zandzakken. Met het schoonmaken ven de weg is men de hele nacht bezig geweest. Om zes uur vanmorgen werd de af zetting opgeheven. Het wegdek h?eft geen schade geleden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Do 32-jarige classificeerder G. Bazendijk Uil de Dirk Smitsslruat is gisteren na een ontploffing op het motor-binneo- schip Te.)0 om het leven eekomen. De Tejo log Ln de vijfde Eemhaven. In het vooronder ontplofte een butu- gastoestel. Er ontstond eon steekvlam, waardoor brand werd veroorzaakt. De hoer Razendljk bezweek in het. Dijkzlgtziekenhuis aan zijn brand wonden. Dc 40-jarige schipper P. Fekkp- uit de Odaslraat raakte ernstig ewondL lAOVERTEbTIE) Als'jij griép hebt.wat cJoeje da/V? Dm neem ik een MANN pijnstiller ■MA'NN p&ctërs en ca'clic-ts-MMÊ Alle drié? hëïpén direct: V; van eeR medewerker kent de Pendrechtse A. Ton? Ik ook. Hij h in zijn u»ijk een be grip, niet alleen om zijn werk, maar ook om zijn persoonlijk heid. Ik zal m uitleggen waarom ik heni zo beminnelijk door de haren strijk. Omdat het verdient. Omdat hij eeuwig cn altijd, niet etive spintjes komt aandraven otntuiue van een betere samenleving voor- en een soepeler communicatie tussen de PendreclUers. Hij heeft ook iets wat u niet ifff! heeft: hij is lastig. Hij haalt iill óveral ons bij, 7naar hij mdg, Gcuïoon omdat uiat hij poogt te bevorderenook be vorderd wordt. Zo is A. Ton. Zijn voornaam ken ik «iet, maar zift» tuljfcge- noten evenmin. Administrateur A. Ton. Gisteren ioas ik bij hem ontboden om te horen, dat hij op eigen houtje iets gaat doen voor het bevrijdijigsfeest. Zonder Fib be, nogwel. Of schoon hij vast voornemens is de organisator vah C'70 even te bellen; je weet nóóit. A. Ton, overdag administra teur van de WonlrtgbowtoUei'* eniging „Onze Woongemeen schap" en als zodanig nauw met Pendrecht verbonden, heeft een werkgroepje bijeen getrommeld en de leden en thousiast gemaakt voor een niet geHYige eahjosttie over de oorlogsjaren 1540-1545, die ec- houdeh zou moeten worden in het buurthuis (a tin ex kleuter schooltje 't Stampertje") aan dé Schuddebeurjstraat num mert) vier. Voorlopige tijdsplanning; van vier tot en met zeven mei. A. Ton heeft alle medewer king gekregen, die hij zich had voorgestetd. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam zal een lading waardevolle foto's met daarbij behorend docttmentatie-mate- riaal afstaan, tiet Gemeente archief te Rotterdam loopt met dezelfde gedachten rond en representanten van het voor malige verzet (graag nog nieer) zijn opgeroepen om het een en ander te ordenen. Bovendien heeft de werk groep contact opgenomen met de verschillende wijkraden, pret alle hoofden van plaatse lijke middelbare scholen en met. verscheidene berkhoofden om 20 dade!#k vruchtbaar te kunnen brainstormen over de uiteindelijke opzet. Want A. Ton is er deze keer tégen, dat. de tentoonstelling gezien wordt als 'n Pendrechtse aan gelegenheid. Dat is ze niet. Elke Rotterdammer, by voorkeur de 25-minnera (zo oofc is de benaming van de ej- positic), is op voornoemde data welkom, weliswaar tegen betaling van stuivers. De totale opbrengst komt ten goe de aan het 'Simon Wtesen- thal-jonds'. Volgens A. Ton zullen de volgende facetten op deze ten toonstelling centraal komen te staan: het voorspel O vijf dagen oorlog o.a. bombardement Rotterdam O distributie O beknotting pers, radio e.a. illegale pers ft dolle dinsdag ft hongerwinter niet van die kwaliteit die men is gewend, zijn nooit eerder vertoond. Overwogen wordt nog om op één van de tentoonstel- lingsdagen een bekende ver zetsman iets te laten vertellen. De opening zal op 4 mei samenvallen met .de doden herdenking, 's avonds om acht uur. JViet vergeten. DAGBOEKSCHRIJVER ^L8 aex goed Is, Is hij heel goed. Als research goed is, is hij goed. Als aox slecht ie, {8 hij nog betrek kelijk goed, maar als re search slecht Is, Is hij héél slecht. JOHN KNECHT, geciteerd In Expres ft bevrijding. Interessant is te weten, dat een gepensioneerd hoofdonder wijzer, de heer C. de Greef, met wie ik gisteren kennis maakte, twee clandestien ge maakte filmpjes ter bruikleen heeft afgestaan, welke zijn op- genomen tijdens het bombar dement (en even daarna) en gedurende ..laatste oorlogswin ter. Beide jilmpjes, wellicht Stella Matuti- na, de havó- school aan de Wölenbyr- gertoeg, heeft in één week tijcis 500 gulden bij elkaar gecollecteerd Voor de adoptie Win twee kinderen uit Ga bin. Bert klein rekcnso?)imetje leert mij, dat dit een opbrengst van 14,— per leerling betekent. Het geld Is ter beschikking gesteld van Terre des Hommes de internationale organisatie die voor vluchtelingen cn, weeskinderen zorgt. J£R zijn nogal wat specula ties over het tutoyeren nu liet JU en Jou" is inge voerd op een school in Buik- slotcrmecr. De kinderen mo gen „Juul" zeggen tegen het hoofd van de school. Het is om te gieren, zeg nou zelf. Dat kinderen hun ouders aanspreken met jij cn jou vooruit, ik behoefde het vroe ger niet in m'ti hoofd te halen, maar jc moet de normen toet sen aan dc geest va» de tijd. Maar „Juul" tegen het hoofd der school, nou nee. Jsul zelf was er zo las ik erg mee ingenomen en zei dat het in de praktijk zéér functioneel was. Dat cr hierdoor een kameraad schappelijke verhouding is gegroeid, kan ik me nog enigs zins voorstellen maar dat hier mee tóch de zekere (en nodi ge) afstand blijft gegarandeerd betwijfel ik. TT VEN nog een paar aanvul- Ilngcn btf het Ujstje, dat reductie-jager K. MeMer mij onlangs heeft toegestuurd. Ge bleken is, dat bejaarden bij Sparta niet voor ƒ0,50, maar voor 1,50 de wedstrijden vanaf de Sohielribnnc kuhnen bijwonen, waarbij nog opge merkt dient te worden, dat ze eerst aan liet loket Inlichtin gen een legitimatiebewijs moeten ophalen. Dan zeg; de heer Me Her. da! alle bejaarden ook alle wed- slrijdcn van Feijenoord B en Sparta B gratis kunnen bijwo nen en dat alle AOW'ers met bijstand een verzoek aan de heer Dc Kimpc mogen sehri,)- ;vcti-. om een goedkoop toe gangsbewijs voor het eerste. DEN HAAG, dinsdag. De grote uitblinker bij de Zuidhol landse bokskam pioenschappen voor B- en C-klassers was gister avond in Den Haag Joost Bruis tens, een pupil van Theo Huize naar. Brui stens werd een week geleden reeds vvelterkampioen in de C-klasse, maar hij toonde zich hu ook een klasse apart bij de B- klsssers. Hij won In de finale op punten van de Hagenaar Jan Oostcrvecn, die wel iswaar knap partij gaf, maar die het in snelheid, zuiverheid cn conditie toch moest afleggen. Er werden lp dc C-klassc nog drie finales gebokst. Hierin moest gebrek aan kwaliteit door hardheid worden gecompenseerd. Die partijen brachten winst op pun- ten voor dc lichtvvelter Meulmeester (Vlaardingen) tegen Vis (Westland), de lichtgewicht Wullems (Rotterdam) tegen Lester beek (Dordt) en voor de middengewicht Wlsmcycr (Rotter dam) tegen Tukken (Den Hoag). Voor het overige was het zowel voor de boksers als voor de rechisprc- kers een slechte dog. In de halve fina le Uehtwelter moest Keizer (Dordt) reeds in dc eerste ronde opgeven te gen Bridée (Rotterdam), omdat een oude wond weer open ging. In het half zwaar gewicht stonden Hennie Sehurnan (Rotterdam) en Molenaar (Den Haag» na een week opnieuw te genover elkaar. Do sterke Schuman werd wederom winnaar en hij zou la ter tegen KrUger (Nicolaas) ook de ti tel winnen; Dc scheidsrechter maakte in de tweede ronde een eind aan de ongelij- ke strijd, maar de jury noteerde een technische k, o. Nog vreemder verging het dc "Westlander Piet Holtkamp ln het zwaargewicht. Deze moest tegen Willy Schuman in de tweede ronde wegens een hoofdwond de strijd sta ken. Schuman was in de eerste ronde neergegaan, maar werd tot winnaar verklaard en zelfs op punten. Voor de finaio tegen Wim Holtkamp meldde schuman zich echter wegens ziekte af. -j ÏJ?de finale lichtgewicht tussen Bridco en Staal (Huizenaar) werd kenbaar een licht overwicht gehad, totdat Bridee In de tweede ronae we- moL e=ct", oud? oogwond de strijd stak0,?\ In dlt geval stelde de rtn ïJiïr in uitsE?g vast cn bepaalde dat dc poi tij over twee weken moest wor- wueiaig, dat de sector onderwiis w ho- vior dc°S™ n hai ?B mt,ssllikheden C'70 ts In het kedor van 'x onderzoeken, schiiht te zl!n SïïfffSP®n« we?ens ,het ontbreken van do "Worden misschien SnZfni, «eeston te zeer ln beslag genomen door het haven-, handel- en lan"^ ""li7 C is 00k O" inltla!l1 van commercie!"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1