Zorgwekkend tekort aan personeel Vlaardingen wil rem op andere industrialisatie ROTTERDAMS NACHTBOE Een nachtje slapen bij Het Leger des Heils Rotterdam wil haast maken met metrolijn naar Oost ANDERHALF JAAR EIS VOOR OVERVAL OP SIGARENWINKELIER ROTTERDAM RIJNMOND WETHOUDER JETTINGHOFF MOET ZE OVERAL VANDAAN SLEPEN ZOUTLOODSEN ROTEB BIJNA UITGEPUT SÊBgG*I Gelegenheid tot. vragen stellen in wijkraad RKS organiseert solis tenconcerten Commentaar op rapport-Clarenburg Drs. Lems pleit voor plattegrond in Ommoord RDM gaat in recordtijd cruiseschip repareren Verzoek proces in Chicago ongeldig te verklaren 'Geen commissies voor plaatsing studenten chemie en rechten' pag. 4 - woensdag 18 februari 1970 (Van een onzer verslaggevers) Wie bij het Energiebedrijf in continuedienst werkt krijgt een toeslag van ruim tweehonderd gulden per maand op zijn salaris. „Deze financiële tegemoetkoming biedt kennelijk niet voldoende compensatie voor de onprettige kant van de arbeidssituatie", oor deelt de wethouder voor Perso neelszaken aan de hand van de ervaringen van de laatste tijd. In zijn kwaliteit van wethouder voor Openbare Nutsbedrijven heeft hij onlangs al zijn nood geklaagd over de personeelssatuafae bij de RET. Dat ge beurde ter gelegenheid van de inter pellatie van het PSP-raadslid J. h. fver het openbaar vervoer in r"ud™' ?pvdaf u°teom te™ f' moeilijk hij het heeft met het aantrekken van voldïïnde personeel oor de gemeente. „Vooral in continu-hedrijven als het Energiebe- sïteatieZget$\en onre^lmat{^ diensten als de R.E.T. is de Daim vond, dat de stad met de grootste haven van cJe wereld een plattelands openbaar vervoer heeft De beantwoording van de opmerkin gen van het PSP-raadslid leverde de wethouder een „slechte pers" op zoals hij gistermiddag in een op zijn initia tief belegde persconferentie meedeel de. Hij had de conferentie belegd „niet omdat de wethouder een slechte pers had gehad, maar omdat op het open baar vervoer in Rotterdam een blaam was geworpen." Dc heer Jettmghoff vond die blaam onverdiend. Hij sprak als zijn mening uit, dat de persverte genwoordigers kennelijk onvoldoende geïnformeerd waren over het reilen en zeilen van het openbaar vervoer in Rotterdam. Geassisteerd door RET-directeur drs. C. G. van Leeuwen en hoofdin specteur J. M. Zandstra Ing. van de Binnendienst der RET legde hij nog maals uit, dat het met mogelijk is eenzelfde kaaiije te gebruiken voor do metro als voor tram en bus „Het is al een uitzonderlijke situatie, dat de rit prijs voor metro en tram en bus gelijk zijn, terwijl de metro een openbaar vervoer van veel hogere kwaliteit le vert,'' aldus drs. Van Leeuwen. Een uitbreiding van het openbaar vervoorsnet met bv, een sneldienst, naar Ommoord vanaf het Centraal Station of een verlenging van 'de diensttijd met een half of een heel uur na 's nachts 12 uur stuit behalve op financiële bezwaren ook op bezwaren uit een oogpunt van personeelsvoor ziening. Volgens de RET-ufrectie moeten er dit jaar 114 vacatures worden ver vuld. Eind '70 zal de sterkte aan rij dend personeel mede in verband met de doortrekking van de metro naar de Slinge 1470 man moeten bedragen. De RET heeft bovendien te kampen met een uitzonderlijk hoog ziektepercentage van 20 pet. Deze nijpende përaonéelssHuatïe heeft geleid tof het besluit een poging te doen VTouweiyk personeel te wer ven. Een dezer dagen zal een adver tentie in de dagbladen verschijnen waarin vrouwen worden opgeroepen by de RET to gaan werken. Een oplossing voor de financiële problemen <dit jaar zal het exploita tietekort op de RET weer zo'n vijftig miljoen gulden bijdragen) ziet wet houder Jettinghoff alleen in een gro tere toevloed van rijksgeld, Hij voelt veel voor het in W.-Duitsland toege paste systeem, waar de weggebruiker op elke liter brandstof drie pfennig extra moet betalen. Die drie pfennig vloeien rechtstreeks In een fonds, waaruit investeringen ten behoeve van het openbaar vervoer worden ge daan. De wethouder vond, dat Rotterdam te zamen mét de drie andere grote steden, Amsterdam, Den Haag en Utrecht, bij de rijksoverheid moet aandringen op meer financiële steun. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Voor de leden van de Vereeni- ging tot Bevordering van Fa- brieks- en Handwerksnijverheid heeft ir, G. Plantema, directeur van Gemeentewerken, gister avond in Lommerrijk gesproken over uitbreiding van de metro. Hij zei daarbij onder andere, dat Rotterdam haast wil maken met het doortrekken van de metro in oostelijke richting: „Maar die sprong naar het oosten hunnen we pas maken, wanneer we een belangrijke bijdrage van de rege ring in Den Haag ontvangen." Ir. Plantema benadrukte, dat de heus om de metro allereerst in ooste- u i richting uit te breiden geenszin? beteKent, dat het doortrekken naar Schiedam op de lange baan is geseho ven: „Schiedam heeft een reconstruc tieplan voor de oude binnenstad, dat is afgestemd op de metro. Als het kan zoals we willen, gaan we zo gauw mo gelijk in dc richting Schiedam wer ken." De verlenging van de metro naar het oosten begint bij een station, dat onder het Eendrachtsplein komt. Er zal verder een overstapstation ge bouwd worden bij het bestaande sta tion Beurs, waar de nerd-zuid en de oost-west metro elkaa. kruisen. Dan komen er nog stations uij de Blaak, het Oostplein en de Gerdcsiaweg bij de oude gasfabriek. Na een station on der de Oudedijk op de kruising met de Voorschoterlaan komt het laatste ondergrondse deel bij een station aan de Kralingsezoom. Vandaar gaat de metro verder bovengronds. De kosten van de uitbreiding in oostelijke rich ting, waarvan het tracé alternatieve mogelijkheden heeft, 2ijn geraamd op ongeveer driehonderd miljoen gulden. Het rijk zou daarvan ongeveer de helft moeten bijdragen. De eerstvolgende uitbreiding, die gereed komt, is die tot aan de Slinge. Daar komt een station met parkeerac commodatie voor 900 auto's. In no vember zal de metro tot aan de Slinge rijden. Daarmee zal dan het laatste station in Rotterdam-zuid voltooid zijn. De volgende fase is de uitbrei ding naar Hoogvliet, waarvan de kos ten geschat zijn op ongeveer 60 mil joen gulden. ■De doortrekking naar Spijkcnissc zou vijftig miljoen gaan kosten en daar wil. zo zei ir. Plantema, Rotter dam. niet voor opdraaien: „Spljkenisse kan dat natuurlijk nooit zelf betalen, nog geen tien procent van de kosten, maar ik zie wel mogelijkheden". Ir. Plantema zag die in verband met de komst van de Hoogoven? op de Maasvlakte: „Er moeten natuurlijk straks arbeiders aangevoerd worden, Die zouden mcl de metro tot In Spij- Jcenlsse gebracht kunnen worden om dan vandaar verder met bussen te gaan. Het verkeer zal in de komende Jaren zo toenemen en daar ter plaatse met zoveel oponthoud te maken krij gen, dat de arbeiders voor de hoog ovens wel per metro aangevoerd zul len moeten worden". De directeur van gemeentewerken vertelde gisteravond, dat de stations op het traject Hoogvliet soberder zul len worden gebouwd dan de beslaan de metrostations: „De inrichting zal eenvoudiger worden, omdat er op die lijn veel minder passagiers vervoerd zullen worden." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Wegens diefstal met geweld eiste de officier van justitie bij de Rot terdamse rechtbank rar. J. D. de Jong gistermiddag een gevange nisstraf van anderhalf jaar met aftrek tegen de 29-jarige losar- beider Arnold van V, uit Rotter dam. Van V. brak op 14 september vorig jaar fu bij de veertig-jarige invalide sigarenwinkelier W. de Swart In de Erasmusstraat. Hij bedreigde hem met een mes, mishandelde de Inwonende J. Steunenberg en verdween tenslotte met tweehonderddertig gulden. Van V., die na zijn echtscheiding in '68 een zwervend bestaan leidde en heel goed geld kon gebruiken, kende de winkelier tevoren niet. De 24-jan- ge straat maker Piet van D., met wio hij bij het Centraal Station op zoek naar werk kennis had gemaakt, had hem over De Swart verteld, een man die zeker veel geld had. „Maar als je er gaat inbreken, kost je dat minstens anderhalf jaar",had Van D. toen gezegd. „Dat kan me niks schelen", moet Van V. hebben geant woord. De straatmaker, volgens voorlich tingsrapporten een brave, goedhartige huisvader, hielp Van V. met het open breken van een poortje dat toegang gaf tol de turn achter de winkel, maar daarna trok hij zich terug, wachtend op zijn aandeel in de buit. Binnengekomen vond Van V. niet meteen het geldkistje dat volgens zijn inlichtingen onder de toonbank had moeten staan, niaar wel de In do win kel slapende heer De Swart the hem na de bedreiging ƒ230 gaf. Maar nog voordat Van V. de winkel kon verla ten, zag hy zich plotseling tegenover De Swarts huisgenoot Steunenberg geplaatst. Met een aantal stompen en politie latei* evenwel een gocdgelij- slagen velde hij Steunenbeig die de kende tekening van Van V. kon geven. „Laaehartig", oordeelde de presi dent van de rechtbank, rnr. A. R. Jol les over Van V.'s daden, „Laf en min derwaardig", zei de officier. Hij eiste tenslotte tegon Van D. we gens medeplichtigheid aan diefstal een gevangenisstraf van zeven maanden met aftrek waarvan drie voorwaarde lijk. Van V.'s raadsman, rar, G Duf our vroeg om een aanzienlijk lagere, ge- combmeeide straf. „Gezien de schaamte die hij heeft, geloof ik dan Van V. met heeft geweien dat de win kelier invalide was", zei hij. De rechtbank doet op 3 maart uit spraak. ROTTERDAM, woensdag. De be woners van HiÜegersberg en Schie- broek zullen op de volgende vergade ring van de wijkraad, voor deze twee wijken gelegenheid krijgen vragen te stellen Dit naar aanleiding van het voorbeeld van andere wijkraden en m de hoop de b&langstellmg van de be- woners voor deze bijeenkomsten te vergroten Het besluit hiertoe werd gister avond tijdens etm vergadering van dc wijkraad genomen. Aan de datum en de agenda van de vergadering zal ook meer bekendheid gegeven worden. In verband met het gereedkomen van een nieuwe provinciale weg langs Sctnebroek doelde de Rotterdamse verkeersdienst de wijkraad mee dat een aantal wegwijzers m deze wijk geplaatst zullen worden. De zoutloodsen van d$ ROTEB raken uitgeput Op het ogenblik beschikt men nog over een hoe veelheid van vijfhonderd ton (300 ton op de Rechter Maasoever en 200 op Zuid). Deze hoeveelheid is voldoend-a om de stad, Botlek en Europoort tweemaal volledig te behandelen, waarbij wordt uitgegaan van de zwaarste om standigheden (bijvoorbeeld de situatie van gisteren). In het ongunstigste geval moet de RUTEB zijn voorraad van avond en morgenochtend geheel verspelen. Er is echter een schip uit Hengelo met 500 ton zout onderweg, zodat de ROTEB de zekerheid heeft de stad ün totaal nog vier keer te kunnen doen. Gezien de situatie toi andere ge meenten (sommige hebben hele maal geen zout meer) wil de ROTEB niet spreken van een noodsituatie. Tenslotte heeft men nog de beschfkktng over een voorraad van 1500 ton zand. Voor de gladheids bestrijd ing l*an de ROTEB rekenen op 350 men sen (200 eigen personeel en 150 van de plantsoenendienst). Gis teravond waren honderd mensen m de weer m 34 sneeuwploegen en met 38 strooiwagens. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, woensdag. Onder auspiciën van de Rotterdamse Kunst stichting zullen in het seizoen 1970/1971 soiistenco neerten worden georganiseerd in de kleine zaal van De Doelen. De RKS beoogt met het organiseren van deze concerten jonge solisten of ensembles van jonge mlsici na voorafgaande auditie, m dc gelegen heid te stellen een openbaar concert te geven Aanmeldingen voor deelname kunnen tot uiterlijk 15 maart worden ingezonden aan do RKS. Kruisplein 30, Rotterdam. De leeftijdsgrens is vooi instrumentalisten op 30 jaar ge' steld, voor vocalisten op 35 jaar. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. woensdag. Een drastische vermindering van de luchtverontreiniging. Daarom: geen nieuwe industrieën in het Rijnmondgebied toestaan, indien vaststaat dat ze een bijdrage tot de luchtvervuiling geven. Dit geven b. en w. van Vlaar- dingen als commentaar op 'n rap port over „overheidsbeleid en luchtverontreiniging". Dr L. A. Clarenburg, Rjjnmondstaf-func- tionaris, heeft het in opdracht van Vlaardinngen samengesteeld. Tot 1976 is Vlaardingen een zeer bedreigd gebied, aldus een. prognose uit het rapport over het vermoedelijke beloop van het SO 2 (zwaveldioxyde)-gehalte. Na een voortgezette dalmg zal het weer gaan stygen. Als de gemeente 302-n.i.veau vanaf 1972 vermoedelijk een consequent aardgasbeleid zal voe ren onder meer door m nieuwbouw het gebruik van aardgas verplicht te stellen zal naar verwachting de S02-concentratic in de meeste wijken op een aanvaardbaar niveau blijven, zo luidt de prognose. Dr. Clarenburg zegt in zijn rapport, dat het opleggen van strengere voor waarden aan bestaande bedrijven slechts een genng effect zal hebben op het gemiddelde S02-mveau; het zal enig effect hebben op vermindering van het aantal dagen met een leiattef hoge S02-concentratie. De S02 van industriële herkomst speelt een onder geschikte rol, namelijk tot minimaal dertig procent. Indruk Dit gegeven kan volgens b. on w van Vlaardingen de indruk wekken dat de verontreiniging door de indu strie van weinig betekenis is. Zij at tenderen er als toelichting op dat industrieën behalve zwaveldioxy de ook andere stoffen in de atmosfeer brengen, waarvan het effect op de volksgezondheid zwaarder kan wegen dan van S02. Het S02-gehalte is zeer gunstig beïnvloed door het stoken van aardgas voor huisver warming, maar het S02- gehalte kan ook zijn gedaald, doordat plaatselijke industrieën op aardgas zijn overgegaan, B. en w. van Vlaar dingen vinden verder onderzoek naar het „aardgaseffect" in het gehele Rijnmondgebied noodzakelijk. Zij stel len ook dat uitgangspunt moot zijn met het handhaven van de huidige toestand met het accepteren van een trendmatige verhoging, doch in tegen deel een. drastische vermindering van de vervuiling. ROTTERDAM, woensdag. D< PvdA-fractievoorzitter in do gemeen teraad, drs A, J, Lems, wit dat de ge meente in de wijk Ommoord aan de Prms Alexanderlaan een plattegrond van de wijk plaatst. Dit blijkt uit schriftelijke vragen die hij heeft gesteld aan. burgemeester en wethouders. Drs. Lems deelt mee, dat de bewoners en degenen die mt m de wijk wonen moeilijk de weg kunna vinden. NOOIT heb ik genieten dat je by Het Leger des Heils zo zalig sla pen kon, nooit. Ik heb werkelijk, alle pogingen aangewend om wakker te blijven, maar \k heb geblunderd. De Tubrickkop „Rotterdams Nachtboek" slaat dan ook nergens op. En nu niet vragen waarom ik ine voornam met alle geweld wakker te blijven, want dat weet ik zelf niet. Best mogelijk dat ik in mezelf heb ge filosofeerd, dat de uitersten in onze samenleving anders plegen te over nachten dan wij maar zeker weten doe ik dat niét. Dus helaas ik moet ine in deze aflevertiig beperken tot wat aan de nacht vooraf ging. TpERST het gesprek met majoor H, ri C. Lancee, tn het kantoortje aan de Schoonderloostraatenkele dagen voordat ik me, onder een wildvreemde naam en een uit de lucht gegrepen ge- boortecüatum, voor één nachtje aan meldde. Majoor Lancee leek me een ge voelsmens. Zacht met zijn formulerin gen, maar bevoorrecht met een juist toontje voor onwillige, rakkers. Ik had hem gaarne toestemming ge vraagd voor een gratis «ac?ttje,maar toen later bleek ,dat '„eïké '.man met een afwijkend levensgedragbij Het Leger slapen kon bedacht ik me. Een verzoek zou gewoon overbodig ge weest zijn. Bovendien zou ik er achteraf spijt van hebben gehad, loaht ik heb het waar lijk interessante aan.deze mensen en aan hun gedragingen niet kunnen ont dekken Maar daarover straks. Vooreerst de antwoorden van ma joor Lancee, die voor elke goede ver staander toegankelijk zijn Wte maakt in de regel gebruik van deze vrije kost en inwoning? M. L.: „ledereen. Scharrelaars, avonturiers, chrontsche borrelaars, mensen, met een behoorlijk arbeids verleden en profiteurs. Maar ze zyn al len van harte welkom, omdat ze één ding gemeen hebben: een afwijkend levensgedrag". Daar ga ik. Rroatoen kunnen niet terecht bij het Leger. In de toekomst wel? M.L.: „We zijn er nog over bezig. Eigenlijk behoort er, als men goed na gaat, ook een opvangcentrum voor vrouwen te zun. Maar dan niet jncr. Er zijn op het ogenblik besprekingen hierover gaande, maar meer kan ik er met over zeggen." Hoeveel mannen komen er gemid deld per avond en hoe gedragen zij zich? M.L. „We komen aan een moyenne van dertig, al drie jaar lang. Natuur lijk met deze winter, loopt het aantal op, maar normaal schommelen we tussen de 25 en 50, terwijl we er in to taal 45 kunnen hebben. En de gedragingen zijn perfect. Het zim over het algemeen vaste'jongens, die soms veertig keer per jaar terug komen. Zij kennen Ook de regels van het huis. Zij weten dat het hier geen klooster is en dat wij èrg tolerant zijn Maar oproerkraaiers dulden toy niét. Die gaan er onmiddellijk uit. Als je er maar één timen hebt, wordt het al gevaarlijk. Want sommige mensen zijn zó geprikkeld, dat ze mee gaan doen. Dat moet voorkomen kunnen worden". DAG-in dag-uit melden zich man nen aan bij Het leger des Heils om wat te eten en wat te slapen. Zyn chronische en,zwervende bor relaars makkelijk hanteerbaar M L.: „We krijgen er ujeihtp. Men moet niet vergeten, dut de mensen zich enkel en alleen tussen zeven en acht uur kunnen aanmelden, later met En er zijn maar weinig zwervers, die dan al tn een doezitge toestand verkeren. Ztjn ze er toèl, dan mogen ze binnen op voorwaarde dat ze gelyk naar bed gaan. We kunnen immers niet de gok wagen dat ze de boel ver vuilen. En dat doen ze ook niet. Het ziet er hier zeer proper uit, en daar weten ze zich bij aan te passen. Zou het hier een rotzooitje z(jn, dan zou den ze eerder geneigd zijn zich te mis dragen". Worde» latere aanmeldingen niet geaccepteerd? M L.: „Nee. Behoudens de zoge naamde „crepeergevallen"Bijvoor beeld een man die in desolate toestand komt binnen hollen n« echtelijke moeilijkheden df een zieke man. In het laatste geval nemen we direct contact op met de GG en GD, omdat zo'n iemand geen sociale zekerheid heeft. De GG en GD moet dan alle verantwoording overnemen. De nacht- cotttroleurs moeten beoordelen of het een crepeergeval is". E drang om een nachtje bij Het Leger te slapen teas niet voortge komen uit een lichte twijfel aangaan de de woorden van de majoor, maar uit pure steekneuzerigheid. Maar net wat ik aan hei begin opbiechtte: ik had het bijzondere aan de mensen ook in mijn eigen straat kunnen opmer ken. Ik kreeg een zeer heldere box aan gewezen, nadat ik ine beneden had la ten inschrijven en enkele frappen urns gestegen. Ik nam ook wat voedsel tot ni (goed voedsel!) en kon gebruik maken van een douche, hetgeen ik weigerde. Niet uil principe, maar ik was net 's morgens thuis geweest. Mijn buurman deed het wel. Een man van ongewone a/roe tuigen, die aan tafel in de kantine vertelde van zijn wyf af te zijn". Hij was spraak zaam, maar dan de rest. Hy vond het bij het Leger goed. „Fijne mensen hier. En je kan hier veiltg slapen". Buurman wisselde het af. Dan weer eens slapen in Amsterdamdan weer hier. De mensen van het Leger spra ken vaak met hem en hij had ook wcls eens geprobeerd weer naar huis te gaan. „Na advies", zei hij, „maar dat was op niets uitgelopen. Nou ver rot ik het verder". Hij vroeg ook naar myn ervaringen. Ik loog maar wat. Het gaat er rustig toe in 's avonds in de kantine van Het Leger. Een groepje kijkt tv en achter in het zaal- tje registreerde ik wat stemmenge- mompel. Allemaal hele gewone men sen, de één wat zorgvuldiger gekleed en geschoren dan de ander, maar heel gewoon. Met uitbundig spraakzaam, meer teruggetrokken achter een kran tje en moeilijk tot een gesprek bereid. Mensen met nare ervaringen, mensen -die 's nachts in de steriele bo.ren,1 waar privacy is verzekerd ongetwij feld. slechter hebben, geslapen dan ik, maar wel mensen die weten waarop ze kunnen terugvallen. nachtboekschruver JAN D. SWART ROTTERDAM, woensdag (ANP). Dc Rotterdamse Droogdok Maat schappij N.V., die deel uitmaakt van de Rijn-Schelde groep, heeft van dc Britse rederij Cunard Line opdracht gekregen voor het uitvoeren van een omvangrijk reparatiekanvel aan het passagierschip SS Carmanla. Het 21.370 brt metende lijnschip zal voor deze werkzaamheden van 23 april ux. tot 24 mei bij de R.D.M. verblijven, ïn die periode zal zowel het exterieur als het interieur van de Catmania onder handen worden genomen. Tijdens een cruise heeft het passa- gtersschiep een zware bod eins chade op gelopen. Naar schatting zal er mini maal 260 ton nieuw staal voor nodig zijn om alleen al deze schade volledig te herstellen. Voorts vertoont het pas - sagterschip beschadigingen aan de huid die eveneens moeten worden hersteld. Wat hot interieur betreft moet een lange reeks van werkzaamheden wor den uitgevoerd. Het belangrijkste pro ject hierby vormt de aanpassing van de Carmania aan de nieuwste interna tionaal geldende brandbeveiiigxngs- voorschnfteh Dit brengt vooral veel werk m^t zich in de gangen en de trappehmzen. Verder wordt o.a. de bioscoop vernieuwd, de eetzaal gemo derniseerd en verbouwingen aan een aantal hutten uitgevoerd. Van de res terende werkzaamheden is ten slotte van belang de vernieuwing van het omroepsysteem aan boord, dat zal worden gesplitst in afzonderlyke sy stemen voor passagiers en bemanning. Het totale reparatiekarwei, waarmee ettelijke miljoenen zyn gemoeid, zal binnen een zeer kort tijdsbestek moe ten worden gerealiseerd. Het feit dat de R.D.M, garant staat voor de uitvoe ring van dit project in 35 dagen, heeft ertoe geleid dat de Britse rederij de opdracht aan de R.D.M. heeft ver strekt. CHICAGO, woensdag (NY Times, UPI). De verdedigers in het proces in Chicago tegen zeven politieke acti visten naar aanleiding van dc on lusten bis dc democratische partij- conventie hebben de rechter verzocht het proces ongeldig te verklaren. Zij deden dit op basis van de overweging, dat de jury volgens hen kennelijk niet tot een uitspraak kan komen. Vandaag begint de jury, die bestaat uit hen vi ouwen en twee mannen, aan de vijfde dag van haar beraadsla gingen. Zy heeft de buitenwereld nog geen enkele aanwyzing gegeven over het verloop van het beraad. De verdediging zou er by haar ver zoek van uitgaan, dat een minderheid in de jury voorstander is van vrij spraak voor tenminste enkele van de verdachten. Zij vreest dat de minder heid zal worden omgepraat als het be raad nog langer voortduurt. Deskun digen wijzen er echter op, dat het hier ora een gecompliceerde aanklacht gaat. Volgens hen staat het daarom met bij voorbaat vast dat het beraad van de jury is vastgelopen. Minister Ver'inga (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, woensdag, Er komen voor het komende studiejaar geen plaatslngscommissieg voor eer stejaarsstudenten scheikunde en rech ten, hoewel curatoren van de Univer siteit van Utrecht hierom hadden ver zucht. Ook de seelie scheikunde van de Academische Raad had gevraagd een plaatsmgscommlssie in te stellen. Mi nister dr. G, H. Veringa van onderwijs en wetenschappen ziet voorshands geen reden zo'n stijging van schetkun- le-student:en te verwachten, dat de gezamenlijke universiteiten het aan- b°d niet souden kunnen verwerken. Ook voor de rechtenstudie bestaan er geen aanwijzingen voor een nabije overbelasting van de onderwijscapaci teit van de gezamenlijke faculteiten. De sectie rechtsgeleerdheid van de Academische Raad adviseerde de mi nister eveneens geen plaatsingscom- missie voor rechten-studenten in te stellen. uit antwoorden, die minis ter heringa heeft gegeven op vragen van dc PvdA-Ramerleden dr. J. G. R. Tans en mr. J, w, Masman.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1