Smgelkwarlier 'open Stationsboulevard voor Verschil in aanpak strook tussen Schie en Singel D'66 is 'waakhond voor de openheid' PLANSTUDIEFLEDDERUSIVAN GENT 1 PAK-program Schiedam is slechts een 'wensenlijst 'Social-inn' voor medisch- sociale werkers SCHIEDAM ergerlijke Stand GEEN KRAKT ONTVANGEN? KORFBALLERS VAN ZAAL NAAR VELD LEW. ORKEST KRIJGT MEER SUBSIDIE Kampleiders gevraagd vfif<r korfbalclub In maart aanbesteding aanleg verkeersweg VERHOGING KADEGELDEN Jonge onderzoekers krijgen laboratorium op Schouwburgplein W. P. J. SCHUITEN: Christen studenten congresseren over economische macht II. G. van Hoeven wethouder van Maassluis Sloop begonnen van gebouw GSW Cadeaus voor nieuwe diensteucentruni vrl. administratieve kracht KOERIERSTERS woensdag 18 februari 1970 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Zo wel in het Structuurplan voor de reconstructie van de binnenstad van Schiedam als in de nu ver schenen planstudie van het Bu reau' voor Stedebouw en Archi tectuur Rein H. Fledderus/Bart C. van Gent is men er van uitge gaan dat ook het „Singelkwar tier", ruwweg genomen de stads wijk tussen Broersvest, Over- schiesestraat, Horvathweg, Boer- haavelaan en Rotterdamsedijk mede een grondige wijziging zal ondergaan. In de planstudie biedt het Bureau Fleddcrus/vatt Gent nu twéé moge lijkheden in de uitvoering. De ver schillen zijn niet zo erg groot voor wat "betreft het eindresultaat, doch er is wel verschil in de eerste aanpak bij de uitvoering. De inzet is hierbij het o ver wegende ha ndclsbcdrljfsgebïed tussen de Schie en de Singel: moet dit gebied in eerste instantie worden ge sloopt of zal het in wat langzamer tempo later gebeuren. De basis is daarbij dat er een brede verbindingsweg moet komen tussen het geplande Stadhuisplein en hot Stationsplein, aangeduid met de veel zeggende naam „Stationsboulevard". Moet die echter komen op de plaats van de bestaande Singel, of meer langs dc Schie. Plan Een Plan Singel I is gekoppeld aan bet plan-Grote Omloop voor het stadscen trum; dc sanering zal ook minder in grijpend zijn. Het gebied voor handel en bedrijf tussen Schie en Singel blijft In eerste instantie onaangetast en kan later in geleidelijk tempo plaatsvin den. Maar dan zal de bebouwing aan dc zuid-oostelijke kant van de Singel snel moeten worden afgebroken. De Statlonsboulcvarfl zal over dit terrein worden aangelegd. De kwalitatieve waarde van deze panden is over het algemeen laag, zo dat vervanging door nieuwbouw ge rechtvaardigd is. Deze kan dan aan sluiten bij do relatief betere panden daar achter. 933 woningen kunnen niet behouden blijven, gelegen aan Lange Singelstraal, Laurens Coster- straat. Oostsingel, Villastraat, Ooster- s tra al. Singel en Stationsstraat, terwijl ook een aanal goede panden aan Sta tionsplein en Prof. Katnerlmgh On- neslaan geofferd moet worden. Daarvoor in de plaats een aanéén gesloten bebouwing in 3 tot 6 lagen, overwegend woningen, met in de on derlaag winkels, showrooms, café-res taurant, maar ook autoberging. Aan het Stationsplein kantoorpan den en een hotel, op de pleats van de Singelkerk een hoog accent in negen jagen als overgang van het Singel- kwartier naar het stadscentrum. Voordelen van dit plan 1 zijn: de sanering is minder ingrijpend en ge beurt in langzamer tempo; de uitvoe ring is relatief goedkoop en kan over gelaten worden aan particulier initia tief; gedurende hot proces is aanpas sing mogelijk. De nadelen zijn echter dat ev gevaar is voor een vertraging van cle sanering en dat de bebouwing niet hoog kan zijn, zodat cr minder woningen komen. Plan Twee Het Plan Singel 3 sluit aan op de B-plannen voor het stadscentrum en is dan ook veel rigoreuzcr van aan pak. Een veel drastischer ingreep in de bestaande structuur ook, waardoor meer moet worden gesloopt over een groter gebied. Doch het uiteindelijke resultaat zal aantrekkelijker zijn. Uitgangspunt Is dat juist hot gebied van handel en bedrijf tussen Schie en Singel in eerste instantie moet worden afgebroken, omdat de Stationsboule vard dan dicht langs de Schie wordt geleid, met een brede groenstrook daarvan gescheiden. De bebouwing aan de zuid-oostzijde van de Sjngel kan voorlopig onaangetast blijven, doch zal later in veel aanzienlijker mate moeten verdwijnen. Door de „open" aanblik op de Schie moet de nieuwe bebouwing aan de Stationsboulevard niet een gesloten wand worden, doch een open zig zag-structuur. Daarin veel meer wo ningen dan in plan 1, maar afgewis seld met kantoren, winkels, een gara ge, een hotel. Tussen de woningen veel ruimte voor parkeren, met daar boven een aardig aangekleed voetgan gers-gebied; het geparkeerde blik wordt zo aan het oog onttrokken. Aan het Stationsplein is een winkelcen trum gedacht, maar ook een parkeer garage voor 234 auto's, De voordelen van dit plan zijn, dat architectonische eenheid wordt ver kregen tussen City-gebied en het Sta tionsplein en een fijn recreatiegebied sch i e n nms Een schets voor het meest rigoreuze reconstructieplan voor het Singel kwartier. De geplande Stationsboulevard loopt vrij dicht langs de Schie, met een groenstrook daarvan gescheiden. De oostelijke bebouwing zal in eerste instantie wel gespaard blijven, doch later in veel aaitttenlijker mate worden weggebroken voor nieuwe struc turen, waarin woningen, winkels, kantoren, enz. Er komt een recht streekse en brede verbindingsweg van Rotterdamsedijk naar de Stationsboulevard. Let op de parkeergarages achter de Broersvest en op het Stationsplein. langs de Schie, terwijl de voetgangers een verkeersvrij gebied hebben, óók naar slation-NS en naar het metrosta tion. Het nadeel is dat zo sterk wordt ingegrepen in de bestaande structuur, dat veel moet worden weggebroken, waardoor dc uitvoering zeer kostbaar zal worden. Doch wat in beide plannen wordt gesteld is, dat er een duidelijke ver- kecrsontsluitine komt van de woon wijk vanaf de Rotterdamsedijk, met een rondgaande weg door de hele wUk; waarbij dc route in beide plan nen zal verschillen. In beide plannen ook Is dc bouw van het nieuwe stad huis ingepast. Klaverjas-eonlact SCHIEDAM, woensdag. De kla ver jas vereniging Het Singelkwartier houdt een contactavond op vrijdag 20 februari, aanvang 20 uur in zaal Ma rijke, Broersveld 121. SCHIEDAM. Geboren: Erik J. ev. J. C. van der Kruk en J. Loof; Hawa. d. v M. Tolunay en E, Alkan; Lucierme J„ d v Tj a, VuHr en A. P. Schinuner; Esmerald. Ui., |j. v H, 3. van Baaster en P. KJepke; Jtidith J. G„ d. v. C. Robberecht en W. T. Bouirwn: Johanna C. S., d. v. W. Donkers loot en C. P- du Pon: Petra, d. v. P. Bijls- ma en A- F. Wagertasr: Marcel J., z. v. J F. Cordemans en M, C. Greatbanks; Patri- Ma R-, d. v. S. Tettcro en L. van Bekho ven: Aflette. d- v. A. F. Blok er. J. H, C Pérukel; HarrieUe M„ d. v. H. M. Beukers cn L. Bijl; Michelle M. J., d. v. C. Kerk- ]aan cn J. M. van Overdam; Anita L. M., d v. J. van der Koolj en M. T. Pötflus; Wou ter A„ z. v. A, C. L. M. muten cn B. E Schoonheim; Johannes H.. z. v. H. A, J. Peters en O. vaj» Heerden; overleden M. M. Tetterop SI Jr, wed A. W. K. van der Laar: N. Koorevaar, 44 jr, J. Mb9. 84 jr. wed. M. de Witte. Bel telefoon voor 19.30 uur 135430 Abonnees buiten Rotter- dam, Schiedam, kunnen 1 zich wenden tot onze plaatselijke agenten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag De Stich ting Gewestelijk Orkest voor Zuld- Holïand komt niet uil met de subsidies die ontvangen worden van de provin cie en de gemeenten, waaronder Schiedam. Het bestuur heeft nu ge vraagd de subsidie met 15% te verho gen en b, en w. van Schiedam zijn be reid met goedkeuring van de gemeen teraad de subsidie te verhogen van 11.000.- tot 12.650,-. Zoais bekend verzorgt het orkest ook in Schiedam schoolconcerten en het begeleidt zang koren. Het blijft wat moeizaam gaan met dit orkest, zo blijkt uit de brief van het bestuur. Eigenlijk zou het aantal orkestleden uitgebreid moeten worden voor optimale bruikbaarheid, maar dat zit er financieel niet in. Wanneer een meer uitgebreide bezetting nodig is, wordt gewerkt met incidentele me dewerkers. Ook dc secundaire ar beidsvoorwaarden voor de orkestleden zijn niet je dat. Onderzocht is om de inkomsten te verhogen. Uitbreiding van het aantal concerten gaat moeilijk. Gedurende- een aantal maanden overtreft dc vraag de mogelijkheden en in de stille tijd is er vraag van noch de koren noch de scholen. Verhoging van de uitkoopsommen gaat ook al niet; voor de koren is dat al gebeurd en herhaal delijk wordt gevraagd om verlaging. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. De korfbalvereniging „Vlaardingen" vraagt kampleiders voor haar kitider- korfoalkamp in Ommen. Deze kampen worden in juli en augustus gehouden. Nadere inlichtingen worden verstrekt door de heer J. Bruinse, tel. 346972. {Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. In maart wordt de aanleg van een ver keersweg aanbesteed- De weg komt in de Zomerstraat en Dayer, tussen, de Prins Hendrikstraat en de "Westhaven- kade. {Van onze korfbalmedewerker) SCHIEDAM Zondagmiddag om tien voor vijf speelt Schiedam zijn laatste xnicro-wedstrtfd van dit sei zoen. De roodzwarten ontvangen in sporthal Margriet het Lcidsc Noorder kwartier. Eveneens voor de laatste maal komt ODI binnen de lijnen. Woensdagavond moeten de degens met Avanti worden gekruist in sport hal Pljnacker. Dc Schiedamse kam pioenen zijn aan hun stand verplicht de beide punten mee naar huis te ne men. Het begin van de veldcompetitie op 1 maart werpt reeds zijn schaduwen vooruit. IJs en weder dienende speelt Succes zondag een oefenwedstrijd te gen het aloude Rotterdamse Veiox. Een interessante krachtmeting, waar bij tevens kan blijken of de Succes sors, die niet aan de zaalcompetitie deelnamen, goed hebben overwinterd. Ook Schiedam heeft oefenwedstrijden op het programma staan. Het eerste team speelt tegen het tweede. Merk waardigerwijs moeten acht spe lers/speelsters uit ditzelfde eerste twaalftal enige uren later aantreden tegen Noorderkwartier, dat in een he vige degradatiestrijd met Vlaardin gen gewikkeld is. Bij Schiedamse winst degradeert Noorderkwartier en wij kunnen slechts voor Vlaardingen hopen, dat het veld van de roodzwar ten zondag niet bespeelbaar zal zijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag B. en w. stellen de raad voo* de kadegelden in Schiedam, die voor bet laatst in 1961 zijn vastgesteld, te verhogen. Dit in navolging van dc Rotterdamse tarie ven. Voor een vaste ligplaats aan kade, voorzien van kademuur wordt het ta rief verhoogd van 10,- tot 18,75 per strekkende meter per jaar en voor een kade met steenglooiing of een andere oeververdediging van ƒ4,- tot ƒ7,50. Verwacht wordt dat de opbrengst aan kadegelden zal stijge- van S 3.200,- tot 6.000,- per jaar. Tevens wordt voorgesteld om de Havenverordening te wijzigen in ana logie met de Rotterdamse regeling. Het gaat hierbij om voorschriften om trent de constructie van schepen, die gevaarlijke sloffen vervoeren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Het „Gemeenschappelijk programma PSP-PvdA-PPR", zoals dat door drs. J. L. Lockefeer, coördinator bij de PAK-besprekingen vorige week in de openbaarheid is ge bracht, is niet het programma, waarmee de PvdA de komende gemeenteraadsverkiezingen in zal gaan.» Dft heeft de beer F- C. Tüsen, voor zittcr van de aid. Schiedam van de PvdA uitdrukkelijk verklaard tijdens de openbare vergadering van D'66r waar bi) werd aangevallen op de „kreten" In het PAK-programma, zijnde irreële punten die toch niet uit gevoerd kunnen worden. Voor de samen- elling van het PAK-prograrama hebben de samen werkende partijen de wensen mogen inleveren en daar is dan een lijs* van gemaakt. Zo stelde de heer Tijsen het. Op de vergadering op 19 februari in het Wijkcentrum Nieuwland, aanvang 20 uur, zal door de vergadering een prioriteitenlijst uit de wenslijst wor den gehaald en dèl zal dan het ver kiezingsprogramma zijn van de PvdA-Schiedam, Dit is dan wel in tegenstelling tot wat drs. Lockefeer heeft gesteld bij het aanbieden van het PAK-program ma: „De PSP, de PvdA en PPR zullen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Schiedam hetzelfde programma voe ren. De PvdA en PPR zullen op een gezamenlijke lijst en de PSP met een eigen lijst aan de verkiezingen deelne men. Es* zal oo basis van het geza menlijke programma door de drie partijen worden samengewerkt. Ook m de verkiezingsperiode zal gezamen lijk naar buiten worden opgetreden". Een onduidelijke voorstelling van zaken, betreurden zowel de heer Tij sen als het PvdA-caaxkflid drs. J. H. Simons. Zij voorzagen dat heel wat punten uit het „gezamenlijke pro gramma" bij de te maken keus zullen sneuvelen. Waaronder ook de wilde wensen van de PSP, zoals gratis open baar vervoer. Wat er dan eigenlijk wel bedoeld wondt met dat „gezamen lijke'" in het programma is met duide lijk. iDat de samenwerking mot de PPR serieuser is bedoeld, blijkt uit het feit dat de PvdA twee verkiesbare plaat sen hoop op de kandidatenlijst aan de PPR zal aanbieden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Na een „sport-soos" en een „politiek kaffee'1 krijgt Schiedam er nu ook een. „social-inn" bij. Een te ken dat eindelijk begrepen wordt dat in een snel evoluerende maatschappij communicatie en contact onmisbaar zijn. geworden. Enkele arisen, maatschappelijk werksters en zielzorgers in Schiedam hebben het initiatief genomen otn te komen tot een soort ontmoetingscen trum in cociëtclts.sfeer, waar mensen die in de medische en sociale sector werkzaam zijn elkaar regelmatig kun nen ontmoeten. Dlt wordt bedoeld met „social-inn", die volgens plan elke eerste en derde vrijdag van de maand gehouden zal worden. Voor de eerste maal zal die Social- ïnn worden gehouden op vrijdag 20 februari in het Wijkcentrum aan het dr. Wtbautplein tussen 16.30 en 18 uur. Burgemeester H. Roelfsema zal deze eerste bijeenkomst openen. Ver moedelijk zullen de „inns" latei* elders worden gehouden. "Wie er welkom zijn? „In principe iedereen, die in de eerste linie van het welzijnsfront in Schiedam werkzaam is", stelt de beer G. Fieterse, lid van het werkbestuur van de „Social-inn". Doch het blijkt dat hij met die „wel zijn-werkers" toch wel bedoelt artsen, specialisten, verloskundigen, wijkver pleegsters, maatschappelijke werk sters en -werkers, geestelijken, fysio therapeuten, leerkrachten bij het bui tengewone onderwijs, maar ook dc gemeentelijke sociale instanties, dc kinderpolitie, enz. De bedoeling is dat al deze mensen, werkzaam in de medisch-sociale sec tor, elkaar leren kennen. „Bij een in tensiever persoonlijk contact, kan be tere en snellere hulp worden geboden aan hen, die wij allen trachten te hel pen", schrijft de heer Fieterse. Maar ook is het de bedoeling, dat vragen en wensen die in deze groep leven, f* sprake worden gebracht (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De stich ting „De jonge onderzoekers" krijgt tijdens C'70 op het schouwburgplein de beschikking over een laborato rium waarin jonge mensen, weten schappelijke proeven kunnen nemen. De bedoeling is dat dit laboratorium na C'70 voor Rotterdam behouden blijft. Volgens C'70-organisator A. J. Fibbe is deze kans groot. Het lab. moét dan wel een andere plaats krijgen. Op het Schouwburgplein komt even. eens een werkplaats waar kinderen tot zestien jaar creatief bezig kun nen zijn. De werkplaats wordt ge leid door dc heer Wil Reckman-van de Sjaloomgroop, van wie het idee (Van een onzer verr'aggevers) SCHIEDAM, woensdag. „Het gaat niet zo zeer om een programma, als wel om de juiste mensen in de ge meenteraad tc brengen. Met hen staat of valt het werk van de raadsfractie. Mensen, van wie een positlef-krltlschc instelling mag worden verwacht Zy moeten zich wel positief achter het programma stellen maar verder moe ten zij kritisch blijven tegenover dit eigen programma en tegenover de ei gen party-genoten". Zo heeft de heer W. V. Schuiten, voorzitter Rotterdam van D'66 trach ten te verklaren „Wat een fractie van D'66 in de raad kan doen", i jdens een openbare vergadering van D'66 Schie dam *n gr bouw Irene. Gezien hei har-sieehfce weer vond dt heer Schui ten. die zelf door de gladde wegen was opgehouden, de opkomst bevredi gend. „Openheid" is het stokpaardje van D'66", verklaarde spreker, die grif toegaf dat dit een „kreet" is, die ook door alle andere partijen in Nederland wordt gehanteerd. „Maar D'66 wil in houd aan dit begrip geven", ai was het maar door de andere fracties in de raad aan hun belofte van openheid te houden. „D'66 heeft een waakhond functie. door steeds te blijven prikken dat die openheid ook wordt gerali- seerd". Doch de vier aanwezige raads leden van PvdA en WD gingen van hun kant ook meteen „prikken" in het betoog van de heer Schuiten. „Het be toog is óók kreterig", stelde raadslid ir. C. Boerman. D'66 doet wel voorko men. of zij de democraten bij uitstek zijn, maar de andere partijen in Ne derland, enkele mïschien uitgezon derd!, fungeren niet minder dernocra- tiesch, betoogde ir. Boerman, die het niet kon rijmen dat D'66 uit het Schiedamse PAK-overleg is getreden, terwijl er totaal geen kloof bestond tussen PvdA en D'66,. Kreten „Het PAK-programma staat zelf vol kreten", wierp afdellngs-secretaresse mevr. M. J. Spier tegen. „Vele punten in dat programma zijn nooit te reali seren en daarmee beduvel je de kie zers!" De heer Schuiten; „Do PSP is te dogmatisch en daardoor voor ons volstrekt onaanvaardbaar". Ook: „Wü willen de deur voor gesprek aan. alle kanten openhouden". Waarop een levendige discussie ont stond, echt niet beperkt gebleven tot de gemeentelijke programmapunten. Het gronduitgiftebeleld (waarbij D'66 geen standpunt a-priori in wil nemen), het instituut van. de hea ring, het begrip inspraak werden grondig op de korrel genomen. Een opmerkelijke uitspraak van de heer Schuiten: „In D'66 is geen plaats voor carrière-politici. Wanneer onze taak is volbracht, dan ontploft D'f" weerl" Tenslotte nog een oproep aan be langstellenden om male te werken aan het gemeenteprogramma van D'66. Elke avond deze week is er „spreekuur" ten huize van secretares se mevr. M. J. Spier, Willem de Zwij gerlaan. 48 tussen 19.15 en 20.15 uur en zaterdag van 10.30 uur tot 12 uur en van 15 tot 17 uur. Ook telefonisch op nummer 268031, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, Op 20 21 en 22 februari beleggen leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (NCSV) en van de Vrij zinnige Christelijke Studenten Bond (VCSB) In het gebouw van de Econo mische Hogeschool te Rotterdam een congres over de macht van het be drijfsleven. Medewerking aan dit congres wordt onder meer verleend door leden van de onlangs opgerichte bond van we tenschappelijke arbeiders, die detail studies hebben verricht over het be drijfsleven en dc derde wereld. Zondagmiddag wordt het congres besloten met een forum in het gebouw van de doopsgezinde kerk bij het Hof plein. In dit forum hebben onder meer zitting dr A. Vondeling, voorzitter van de Partij van de Arbeid, prof. dr J, Kruithof filosoof uit Gent, J. van Ommen, directeur van Unilever en ir K. Hubée, directeur van Kruithoorn. Verder zal nog medewerking worden gevraagd aan vertegenwoordigers van Shell, Billiton en het ministerie van economische zaken. MAASSLUIS, woensdag In een spoedeisende gemeenteraadsvergade ring dinsdagavond in de aula van de Caland lts gehouden werd de heer H. G. van Hoeven tot tijdelijk wethouder benoemd. Burgemeester VA J. D. v. Dijck zei aan het begin van deze vergadering dat het college van b. en w. het niet verantwoord achtte om, nu het zich laat aanzien dat wethouder P. v.d. Snoek maanudenlang op non actief zal moeten wegens een rugletsel, het col lege niet uit te breiden met een tijde lijk wethouder. De fractievoorzitter van de CHU de heer D, Pons deelde roede zich niet voor deze functie beschikbaar te kun nen stellen, wegens zeer drukke ambts bezigheden. Daarom stelde hij voor zijn fractiegenoot de heer H. G. v. Hoeven in deze functie te benoemen. "De gehele gemeenteraad ging met dit voorstel akkoord. De heer H. G. v. Hoeven is 39 jaar. Sinds 195? woont hij in Maassluis en in 1S66 kwam hij in de gemeenteraad. Zijn dagelijkse werkkring is leraar bij dc Marnix Mavo. Daarnaast is hij se cretaris van de CH-kiesvereniging in Maassluis en bestuurslid van de Sta- tenkring en Rijnmondkring van de CHU. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. In de Zomerstraat is men begonnen met de sloop van een gebouw, «et stond in de weg voor de verwezenlijking van het plan dc Maassluissedijk door te trekken naar de Weslhavenkade. Dit is nodig om hei verkeer naai* de M te ontlasten, In het gebouw was vroeger de GSW-werkpIaats cn een gymzaal gehuisvest. MAASSLUIS Bij de opening van het dienstencentrum bij het complex bejaarden woningen aan,, de P. C. Hooftlaan, dinsdagmiddag werden verschillende fraaie cadeau's aangebo den, Naast de grote elektrische klok in de recreatiezaal (geschonken door de bewoners van de bejaarden.wotiin.gen} kwam ook de middenstandsveremgiug „Samenwerking" met een prachtig ge schenk. De heer Fillekes bood namens deze organisatie een bedrag van f 8.0D0 aan (de opbrengst van de St. Nico- laasactie 1969). Dit bedrag zal worden besteed ter realisering van het door twee bejaarden ontworpen tuinplan. Dit plan, waarvan een maquette te bezichtigen was tijdens de opening van het dienstencentrum, omvat niet alleen groen en bloemen maar ook banken en zitjes, een jeu de boules baan en niet minder dan acht midget golf banen. Uiteraard werd deze geste van de middenstand in Maassluis met vreugde begroet. Namens architect Steenkist en de N.V. Muys en De Winter werd als cadeau overhandigd een diaprojector voor de recreatiezaal. M. Cohn's Wijn-en Spiritualiënhandel N.V. Willemskade 1, Schiedam. Tel. 264710 vraagt voor spoedige indiensttreding voor halve dagen voor het verwerken van voorge- eodeerde boekhoudstukken op een moderne boek houdmachine. Bij voorkeur enige kennis van boekhouden, doch niet vereist, daar opleiding in ons bedrijf gegeven wordt. Voor woning en gezin ƒ650 per ratr. Gegoten kope ren deurferuklcen, ook smeedij zer bij: WAAR DAT WIEL DRAAIT. HooSStr. 67-S5, Schie dam. Tel. CUO-268436. S060 Personeel gevraagd DE SCHIEDAMMER (Het Rot terdams Parool) vt. vaste be- zorgersfsteirs) voor. Schiedam en omstreken. 'Aflurn- Hoogstr. 70. Schiedam, tel. 28370 "sa- vemds na 19 uun tel. 1W950. S(B8 Foto, film en projectie PASFOTO'S klaar terwijl u wacht. Foto Van Vuuren, Hoogst?. 108, Schiedam. Tel. 866720. Let op Juiste adres, S180

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2