Raad laat ondanks protest geluidshinder nu al onderzoeken ROTTERDAMS DAGBOEK 2 Vandaag iets voor 65-plussers. Januskop 'Onpartijdig onderzoek gewenst vóór bouw hoogoven maasvlakte' 98 Cabaret 'in den twijfelaar' door grote drukte twee maanden dicht ROTTERDAM'/ RIJNMOND Iffflfis V* - V vOT PvdA verwacht bij negatief oordeel sluiting Zestien hoven of annulering tweede startbaan Vragen over pensions op zwarte lijst 'Uitwijkhaven' Zestienhoven beleefde chaotische toestanden D 66 wil over wijkbestel meebeslissen RECTIFICATIE Commissie natuur- en landschapsbeschermingi Brief aan dagboek K0RT+ mm Kamer akkoord met wijzigen kieswet pagina 4 - vrijdag 20 februari 1970 benoeming DE van John van do Rest tot directum van het Nieuw Rotterdams Toneel is eigenlijk geen verrassing te noe men, Het komt er op neer, dat Van de Rest eindelijk zijn zin heeft ge kregen- Al vrij snel na zijn toe treding tot de ar tistieke leiding van het NRT maakte hij zijn wensen in de richting van één man aan de top kenbaar. Ieder gezelschap heeft een januskop nodig was zijn mening. Een man ,die leiding en richting geeft, maar ook bereid is, de klappen op te vangen. Onder meer dit streven van Van de Rest is aanleiding geweest tot veel moeilijkheden en strubbelingen bij hst NRT de laatste maanden. Br ontstond een aantal conflictsituaties, die weliswaar zoveel mogelijk intern werden gehouden, maar er druppel de toch voldoende door om te kunnen constateren, dat het bij het NRT nu niet bepaald op rolletjes ging. Toen „Mickery-vrije" Van de Rest samen met decorontwerper Frank Raven naar Rotterdam kwam, had hij een aantal plannen en idealen. Eén ervan: het NRT moet zo snel mogelijk een echt eigentijds ge zelschap worden, met een modern gezicht en een volstrekt eigen karak ter. Na het overlijden van Rob de Vries juli vorig jaar) kregen dra maturgen Anty Westening, Van de Rest en Jules Rooyaards de artis tieke leiding in handen. Toen dacht Van de Eest aan een snelle doorbraak naar andere wegen. Genoeg: een conflict met zakelijk leider Marius Kip reeds jaren aan het NRT verbonden. Kip vond, dat Van de Rest te gehaast te werk wil de gaan en Van de Rest verweet Kip conservatisme. Roy aards bleef in deze strijd nogal op de achtergrond, Zéker voor de buitenwereld. Züa coUega-artistiek leider wilde maar al te graag naar buiten treden. Werd er met de pers gepraat, dan was het door John van de Rest, die nu eenmaal de gave heeft om veel pratend het gezelschap èn zichzelf „goed te verkopen". Royaards bleef in feite gewoon re gisseur, die alleen maar „tün wilde werken". In januari van dit jaar kwam de situatie plotseling op scherp te staan. Dat bleek o.a. tijdens een zgn. sire- neluneh In de Remonstrantse kerk. waar John van de Rest als spreker was uitgenodigd. Hij kwam met uit spraken als „het toneel functioneert niet meer", „we zitten in een hope loze situatie" en „het keurslijf van de subsidie maakt een goed beleid onmogelijk". Van de Reat 3tetde uitdrukkelijk, als persoon te spreken, maar zijn te leurstelling over de gang van zaken bij bet NRT kwam duidelijk door. Na afloop wilde hij dan ook wel kwijt „het allemaal niet zo le zien" en „als het niet gauw verandert dan verdwijn ik. By het NRT, maar niet uit Rotterdam, want hier is zóveel mogelijk". Van de Rest en ook Frank Raven hebben er inderdaad over gedacht ontslag te nemen. Een serie gesprekken met Kip en ook met de wethouder van kunstzaken, drs. Reehorst, volgde. Dit alles heeft dan nu uiteindelijk geleid tot een nieuwe functie voor Van de Rest. Hij is nu januskop, met Kip directeur van het NRT en hij mag gaan proberen zijn opportu nism e waar te maken. Bij een ge subsidieerd gezelschap, met alle ver plichtingen van dien, bij een gezel schap dat op de eerste plaats de stad Rotterdam moet bedienen, bij een gezelschap, dat een plaats heeft In dat vermaledijde toneelbestel. Van de Rest zal het nog moeilijk krijgen, (te?) tomeloos als hij is. Dat hij de kans krijgt van harte of niet is echter een applaus waard. Misschien gaat er nu wérkelijk iets gebeuren bij het NRT. Tenslotte de opname van Eric Schneider in de artistieke leiding naast Arïty Westerling en Rooyaands: ook al geen verrassing. Artistieke kwaliteiten voldoende en hij zal waarschijnlijk als „vooruitge schoven" acteur kunnen bijdragen tot een betere interne communicatie. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Ondanks het protest van het Centrale Comité „Anti-Bulderbaan" heeft de gemeenteraad besloten toch een onderzoek te laten instellen naar de geluidshinder bij de huidige si tuatie op de Luchthaven Rotterdam, bij de huidige situatie met toe nemend luchtverkeer, alsmede bij de aanleg van een tweede start baan, geschikt voor de grootste vliegtuigtypen. Van de 31 aanwezige raadsleden stemden negen tegen het voorstel van b. en w- om 14,000 gulden uit te trek ken voor dit onderzoek, dat zal wor den verricht door de n.v. Naco, een Nederlands ontwerpbureau voor* luchthavens te Den Haag. De negen tegenstemmers waren: C. Oosterwij k, J. H- Daim, W. Remljer en H. G. Lagrand (allen PSP), drs F. L. Burger (CHU), D, Wagenaar en A. J, Snoek (beiden Boerenpartij) en S. Groenendijk en mevrouw H. de Vos- Krul (beiden CPN). De fractie van de PvdA stemde voor. Fractievoorzitter drs A, J. Lems motiveerde waarom. „Wij hebben be hoefte aan keiharde gegevens over de geluidshinder die door de aanwezig heid van de Luchthaven wordt ver oorzaakt Als de resultaten van het onderzoek uitwijzen, dat de veroor zaakte hinder ontoelaatbaar is of zal zijn bij uitbreiding, dan verwachten wij van burgemeester en wethouder een voorstel om de Luchthaven te sluiten of het anders achterwege laten van voorstellen om een tweede start baan aan te leggen". Mevrouw De Vos-Krul oordeelde, dat het alleen zin heeft een onderzoek te laten instellen naar de huidige si tuatie zonder meer. De PSF-er Daim vond, dat de opdracht voor het onder zoek beter rechtstreeks aan TNO in Delft kan worden gegeven. Dit rijks instituut voor Technische Natuurwe tenschappelijk Onderzoek zal toch door de n.v. Naco worden ingescha keld. Wethouder mr H. C. G. L. Polak van Stadsontwikkeling zei over het adres, dat het Centrale comité „Antl- Buldcrbaan" aan dc gemeenteraad heeït gericht, dat bet de discussie over de Luchthaven alleen maar beter kan maken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Het VVD-raadslïd W. Baggerman heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de publika- ties over de slechte woonsituatie van veel buitenlandse werkne mers. De WD-er vraagt of het college van b, en w. bereid is maatregelen te treffen die kunnen leiden tot verbete ring van de omstandigheden, waaron der buitenlandse gastarbeiders moeten leven en wonen. Hij vraagt tevens of b. en w. de voorlichting aan de arbeiders willen verbeteren. Wethouder G. Z. de Vós van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zei gister middag desgevraagd niet te zien hoe de gemeente huisvestingsproblematiek van de buitenlandse werknemers moet Oplossen. Hij zag wel wat in het mobi liseren van de publieke opinie. Het Aktiecomité Pro Gastarbeiders zou bijvoorbeeld, suggereerde hij, de slecht geachte pensions met een plak kaat aan de buitenkant herkenbaar kunnen maken. De oplossing van. het probleem is 20 moeilijk, aldus de heer De Vos, omdat naar schatting de helft van de onge veer 15.000 buitenlandse werknemers klandestien in het Rijnmondgebied is. Van de door het comité gepubliceer de „zwarte lijst" waren vier adressen met bekend bij de gemeente. Deze zullen worden bezocht door de bouw- pobtie. Verder vermeldt de lijst een aantal panden die in beheer zijn bij de afde ling Rentegevende Eigendommen van de gemeente. „Zo'n pand wordt dan verhuurd aan twee of drie buitenland se werknemers. Al gauw wordt het door meerderen bevolkt. De enige op lossing zou zijn. de mensen op straat te zetten en het pand afbreken," aldus wethouder De Vos. De lucht boven het Rotterdamse vliegveld Zestienhoven („Luchthaven Rot terdam") was gistermiddag weer eens veel helderder dan die boven de nationale luchthaven Schiphol. Gevolg: tussen 1 uur 'smiddags en half 8 's avonds weken 26 vliegtuigen die op weg waren naar Schiphol uit naar Rotterdam. Omdat de accommodatie voor afhandeling van passagiers en vracht niet op zo'n drukte is berekend, leverde dat enkele uren ietwat chaotische toestanden op. Over enkele maanden kunrnen die achterwege blijven. Per 1 mei zal het nieuwe stationsgebouw in gebruik worden geno men. Bij het KNMI staat men voor het raadsel, dat het herhaaldelijk vooi- komt dat Schiphol in de vuile lucht zi-t, terwijl Zestienhoven hemelsbreed op 40 kilometer afstand schoon is. „Misschien komt het, omdat Zestien hoven zo dicht bij Rotterdam ligt en daardoor profiteert van de warmte van de stad", fi losofeert men bij de Havendienst. Het comité had erop gewezen, dat het nuttiger lijkt om eerst een onderzoek in te stellen naar de econo mische noodzaak en planologische mo gelijkheid van handhaving c.q. uit breiding van de Luchthaven, alvorens een onderzoek m te stellen naar de geluidshinder. PvdA-er Lems sprak als zijn me ning uit, dat de Luchthaven in de Zesüenhovense polder verkeerd ligt. Als het onderzoek dan ook uitsluitend gericht was geweest op een uitgebrei de luchthaven, had zijn fractie tegen het voorstel gestemd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De werkgroep Gemeentepolitiek van D'66 heeft in een brief aan de gemeente raad geprotesteerd tegen het voor nemen om nog tijdens de lopende raadsperiode een beslissing te nemen over een nieuwe opzet van het wijk bestel. De werkgroep meent dat deze be slissing toekomt aan de gemeenteraad die op 3 juni wordt gekozen en die in september wordt geïnstalleerd. De nieuwe gemeenteraad zal heel anders van samenstelling zijn dan de huidige, meent de werkgroep. D'66 is thans met in de Rotterdamse gemeenteraad vertegenwoordigd. ROTTERDAM, vrijdag. In de re portage „Pensions op de zwarte lijst" is ten onrechte vermeld, dat in het kantoor van de Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers een portret van Franco hangt. DEN HAAG, vrijdag (ANP). De contactcommissie voor natuur- en landschapsbescherming heeft de regering verzocht de voorgeno men vestiging van een hoogoven- en staalbedrijf op de Maasvlakte aan een veelzijdig onderzoek door onafhankelijke deskundigen te on derwerpen alvorens aan dit project medewerking te verlenen. De contactcommissie meent dat de vestiging van arbeidsintensie ve industrieën in het zuidelijk deel van de randstad in strijd is met de hoofdlijn van het ruimte lijk beleid van de rijksoverheid, die spreiding van bevolking en werkgelegenheid beoogt. Boven dien veroorzaakt deze vestiging een verscherping van de milieu hygiënische problemen. De situatie in het Rijnmondgebied e A LS u iemand is van bonen J\ cle 65, die prijs blijft stel len op een werkzaam aandeel in de maatschappij, dan heb ik goed nieuws. Is u jonger, dat kunt u voor mijn part ophouden met lezen 0/ het stukje uitknippen en bewaren voor later. U ziet maar. De pointe van het verhaal is deze. Sinds kort bestaat er een arbeidsbureau voor bejaarden. V hoeft eigenlijk alleen maar te bellen, wat wensen en en kele persoonlijke gegevens af te staan met het uiteindelijke gevolg, dat u het resultaat thuis op een presenteerblaadje krijgt. Eenvoudiger kan het «iet. Het een en ander gaat uit van het Dienstencentrum Wa lenburg, waarvan tipgever Jan van Huuksloot (de man op de foto) secretaris is. Bent u geïnteresseerd (en dat bent u, anders was'u aan deze hoek al uoorbij gegaan), lees dan mee wat Van Huuksloot te vertel len heeft. Waarom zo'n initiatie/? J. v. H.: „Werken was vroe ger een plicht, nu een recht. Als je zin hebt, moet je hier mee gewoon na je 65ste door kunnen paan. Sommigen doen het ook alleen om erkend te blijven, om contact te blijven houden met jongere mensen. Geestelijke rijkdom is ook meer dan een maatschappelij ke rijkdom. De mensen willen altyd ergens verantwoordelijk voor zijn. En er zijn er ook, die er tabak van hebben om de god ganse dag thuis b# d'r vrouw te zijn. Laatst sprak ik een oude zeekapitein, die zowat een knieval voor me maakte JAN var» Huuksloot, secre taris van het Dienstencen trum Walenburg en één van de initiatiefnemers van de arbeidsbemiddeling voor bejaarden. „Verlos me van mijn vrouw", zei ie. Jk moet nog harder werken dan vroeger. Je bent net je nest tttt of je kan al stofzuiger. En als het daar nu maar bij bleef, maar nee, zb verzint het ene klusje na het andere De man is nu portier er gens." Wie maken gebruik van de mogelijkheid? J. v. H.." „Voornamelijk zij, die administratief gewerkt hebben. Vakmensen sjaggeren na hun 65ste toch wel door. Een timmerman kan altijd toel wat timmeien bij familie en kennissen. Maar waar haalt een gepensioneerde admini strateur zijn schnabbels van daan Waarom juist het Diensten centrum Walenburg? J. v. H.: „Waarom niet? Er Men springt trouwens in de moet toch iemand het initiatief dienstencentra erg royaal om nemen. Dat neemt niet weg, met de prijzen. Laat ik maar dat ivy graag een spreiding een paar voorbeelden geven van de taken willen zien. Laat (Ik moet me namelijk heel het Dienstencentrum maar re- sterk vergissen, wanneer de gelend optreden voor zijn be- prijzen in Kralingen niet jaarden, mij best. W(j willen overeenkomen met die in de zelfs nog lijsten maken van andere wijken). het aanbod en de vraag en die opsturen naar elk Diensten- Er kan gebiljart worden te- centrum. Het is echt niet zo, 9en ^cn cefl^ Pfr kwartier, dat tay op het gebied van ar- wat in de praktyk neerkomt beidsbemiddeling voor bejaar- °P ee™ dub per half uur, om- den een monopolie-positie am- dat niemand alléén caramboles bieren." Ooat staan maken. Er kan worden deelgenomen aan Wat moeten ie bejaarden gymnastieklessen voor één precies doengulden per maand, men kan r w. T7..1. zich voor f 1,75 door een pedi- contact opnemen met" let jwmm* dc wa- ,erc" lenburgweg, met opgave van naam, t adres, woonplaats, Koffie en thee is respcctic- voormalig beroep en eventuele velyk tegen 0,25 en f 0,15 te mensen". verkregen. Frisdranken he- j laas tegen het normale ia- i 11 Kl NV wi het toch oucr dien- f12 2« die rondkomen met stenjcentra hebben, ik was behulp van de bijstand, krij- gistereni ook in die van Kra- ®en re<fuctie. lingen. 5 Niet om te genieten van de j activiteiten, want die zijn prejeies eender als tn welk DAGBOEKSCHRIJVER ander om te siien of de bejaarden er ge bruik maaltij 1 maken van de warme ien. We In van. E- dendhe omdat ht, ze maken er gebruik Eienstencentrum, maar De Jeugdna tuurclub Crooswijk (en Jaffakwar- is van een terughort- tier) organiseert in samenwer- id (wat werd beweerd king met het buurthuis Croos- de maaltijden geser- wijk op zaterdag 21 februari vcerd t wrden in de studenten- een grote Dicrenkeuring. Alle societeik Hermes) geen sprake, soorten en rassen huisdieren Men profiteert gewoon van 2yn welkom. Een deskundige het spo tprijsje (f 2,10 of 2,50 jury zal uitmaken welk dier al naar 1 gelang cle grootte van voor een prijs in aanmerking de ziek enfondspremie) en na- komt. Dc aanvang is tien uur bestelU n behoort tot de moge- Plaats van keuring: buurthuis lykhedjen. Crooswyk, Van Reijnstraat 32, Geachte dagboekschrijver, TïE POLITIE is (WAS) mijn beste vriend. Dat dacht ik tenminste als krantenjongen. Stelt U zich voor In mijn positie: ik ben, om half v(jf van huis gegaan, het was als een. spiegeltje zo glad, men kon bijna niet lo pen, laat staan fietsen, dus wat deed ik voor één keer, ik fietste op de stoep, want de meeste mensen hadden daar de sneeuw een beetje wegge haald en wie liep daar op de onbesnecuwde stoep om 19.00 uur, U mag één keer ra den: OOM AGENT, en wat zei deze oom agent tegen dc arme krantejongen: „Heb jij vijf gulden b|j je, want je krijgt van mij een bekeuring. Je mag niet op de stoep fietsen". Dat was z(jn goed recht, maar h|| had nu voor die ene keer door het slechte weer nu niel een waarschuwing kun nen geven? Maar kom ik Oom Agent weer eens tegen dan bltff ik toch een echte Rotterdamse jongen en stap ik van mfjn fiets en loop met opgeheven hoofd langs hem heen, want ik dan denk mag hy zelf raden. Toen dacht ik daar gaat Oom Agent v(|f gulden rijker, maar een vriend armer. BESTE bezorger, voor deze brtefwaaruit een ieder maar zijn eigen conclusie moet trekken (de mijne Is gelijk aan aic van jou), betaal ik graag toestel 59 e» het komt voor elkaar, dagboekschrijver). wordt immers gekenmerkt door een toenemende overbelasting van het lieu, aldus de commissie. De hieruit voortvloeiende consequenties voor het woon- en ieefklunat hebben reeds duidelijk aantoonbare nadelige gevol gen voor de arbeidsmarkt. De vraag moet dan ook worden gesteld ol vesti* ging in dit gebied van een hoogoven- en staalbedrijf (aantal werknemers 2000 a 2500 in de beginfase, oplopend tot 15 a 20,000 in het eindstadium) nationaal-economisch gezien inder daad de voordelen biedt die ervan worden verwacht. In het bepleite on derzoek dienen uiteraard ook de con sequenties van een dergelijke vesti ging voor het milieu in volle zwaarte te worden betrokken. Over dit laatste aspect bevat een brief van het actiecomité „Leefbare Delta" aan de regering uitvoerige ge gevens. In verband met de mogelijke verdubbeling van de reeds aanwezige, voornamelijk petrochemische indu striële capaciteit op de nog niet be bouwde maar wel uitgegeven terrei nen moet nu al worden gerekend op een belangrijke toeneming van de mi lieubelasting in het Rijnmondgebied. De vestiging van een hoogoven- er staalbedrijf betekent alle voorzor gen ten spijt onvermijdelijk een verdere verzwaring van de problemen. Ter illustratie van de effecten die daarbij kunnen optreden wordt ver meld dat ender invloed van roet en stof omzetting plaatsvindt van zwa veldioxyde in zwavelzuur, dat schade lijk kan zijn voor de ademhalingsor ganen. De huidige emissie van zwa- veldioxyde in het Rijnmondgebied be draagt 600 ton por dag. Naar ver wachting zal een hoogoven- en staal bedrijf in zijn eindfase hieraan 40 ton toevoegen. Om deze 40 ton SO-2 te verdunnen tot een door TNO aan vaardbaar geacht maximum-concen tratie in de lucht van 150 microgram per m3 is dagelijks een luchtlaag no dig ter dikte van 100 meter over een oppervlakte van 40 x 67 km2. De twee organisaties dringen ten slotte aan op het stellen van duidelij ke voorwaarden ter beperking c.q. voorkoming van milieuverontreini ging. Daarbij dienen maxima te wor den aangegeven voor produktiecapaei- teit, gebruiksintensiteit, en gebruiks wijze per afzonderlijke installatie, teneinde luchtverontreiniging door overbelasting t.e voorkomen. Deze voorwaarden dienen in een openbaar convenant volledig te worden om schreven. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, vrijdag, De Tweede Kamer heeft zich gistermiddag met 92 stemmen voor en 15 tegen uitgespro ken voor het wetsontwerp van mi nister Beernink om de kieswet zo te wijzigen dat opkomstplicht bij verkie zingen wordt afgeschaft. Acht leden van de WD-fractie stemden tegen. Van de CHU waren drie afgevaardigden tegen de wijzi ging, die ook werd afgewezen door de hele CPN-fractie. ROTTERDAM, vrijdag. Het cabaret „In den Twijfelaar1' zal met ingang van komende week alleen op vrijdag-, zaterdag- en zondagavonden geopend zijn. In de maanden april en mei zal het cabaret in »?et eigen theater aan de Mauritsstraat in het geheel geen voorstellingen geven. Tijdens dc weekeinden zullen dan gasten optreden. Wie of wat 1b nop niet bekend. Louis Lemaire, leider van „In den Twijfelaar": „Er komen Ut leder geval goede cabaretiers". Het besluit tot een beperking van het aantal openbare voorstellingen tot september Is genomen, omdat „In den Twijfelaar" een bijzonder drukke tijd tegemoet gaat. De Stich ting Kunst en Recreatie heeft het ca baret bijvoorbeeld voor zestig voor stellingen gecontracteerd. Verder veel „uitkopen" en optredens buiten Rot terdam. Maar, directe aanleiding tot het be sluit was een stortvloed van aan vragen voor hot kindertheater „Pssst..,", een nevenactiviteit van „In den Twijfelaar"- Onder auspiciën van de Stichting Kunst voor de Jeugd zullen in april en mei zestig voorstel lingen worden gegeven voor eerste en tweede klassen van Rotterdamse lage re scholen. „Pssstis tevens opgenomen in het feestpakket voor C*70. Het kinder theater zal tachtig riraatvoorstcllingen gaan geven. In al.e wijken van de stad. Dit woarsehynlijk op een tien bij drie meter grote laadbak van een spe ciaal te outilleren vrachtauto. Voor het kindertheater zullen een aantal nieuwe stukken worden geschreven. Door al deze activiteiten zal de pre mière van het nieuwe cabaretpro- gramma van „In den Twijfelaar" ver schoven moeten worden lot medio september. Louis Lemaire: „We hebben het 70 druk dat het bijna niet bij tc benen is Geen zorgen by ons dus, ook met wat de financien betreft". Het café „In den Twijfelaar", gren zend aan het cabarotthcater. zal in de periode van 16 tot en met 21 maart als ontmoetingspunt van dc deelnemers en bezoekers van het tiende Studenten Toneel Festival m Rotterdam te houden worden ingericht. (ADVERTENTIE) Onze serie 2,98 langspeelplaten bevat praktisch aüe muziek genres die men kan bedenken U zult begrijpen dat de ruimte in deze advertentie te klein is om al die honderden titels op te sommen. Daarom een greep uit onze enorme koilektiewij vragen Uw speciale aandacht voor on ze serie Volksmuziek. Krontjongplaten, Hawaï", Coun try en Western, Zuidamarikaan- se muziek en Duitsa .Volks muziek uit Beieren en het Zwarte Woud. Al deze fijne opnamen zijn zowel stereo ais mono afspeelbaarper stuk voor nog góén drie gulden. vsrK STJfB»1 30 om langspeelplaten keus uit méér dan 200 titels stereo, ook mono afspeelbaar In onze disco-hoek, souterrain, verkopen wij een enorme koi lektie uiterst voordelige stereo langspeelplaten (ook mono af speelbaar) waarvan wij' de Volksmuziek serie nu eens on der Uw aandacht willen bren gen, stuk voor stuk fijne platen van een uitstekende geluids- kwaliteit, 30 cm L.P.'s per stuk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1