Stichting Schiedamse Gemeenschap onder toezicht van gemeente SNOEIEN IN DE SNEEUW PvdA houdt de deur open voor de PSP Taak voor de nieuwe S.G. tapijtcentralefaï NIEUWE STATUTEN: Van de Rest artistiek directeur van NRT SCHIEDAM Ernstig gewond tój aanrijding Apotheèkdienst PAK-SAMENWERKING Compromis voor verkiezings programma ORGEL-CONCERT 1) actieve vrouwelijke kracht 2) accurate boekhoudiypiste 3) flinke jongeman SPREEKUUR KOERIERSTERS WAAROM??? WAAROM??? WAAROM KOPEN EEN ADVOCAAT, EEN DOKTER, EEN NOTARIS, EEN DOMINEE, EEN PASTOOR KUN TAPIJT BIJ ONS??? BEAUTY CARPET GOLDEN BLOSSOM MANITOBA ENKAL0N 560 DUCHESSE ENKALQN 660 G0MTESSA ENKAL0N 89,50 BERBER TAPIJT PANORAMA KNIGHTERBRIDSE ACRILAN SUPER VINYL OP VILT DO IT YOURSELF TEGELS vrijdag 20 februari 1970 - pagina 5 (Vaneen onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag, Bij een aanrijding op de Nieuwe Haven gis termiddag om hall vier heeft de 17- jartge J. Nagelhout beide benen ge broken en een hersenschudding opge lopen. De jongeman zat m de auto van dc 26-jarige M. J. van P., die door een uit geparkeerde stand wegrijdende auto plotseling geraakt werd. De heer van P., die by de aanrijding een hersenschudding opliep, botste daarna legen een stilstaande vrachtwagen, De brandweer moest de jongeman, die met beide benen beklemd was ge raakt, uit de auto bevrijden. Dc beide slachtoffers zijn ter behandeling in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De stichting „De Schiedamse Ge meenschap", de overkoepeling van vrijwel alle op cultureel ter rein werkzame verenigingen in Schiedam, heeft nieuwe statuten gekregen. Aangezien voor het ge meentebestuur in de toekomst een toezichthoudende taak is weggelegd bij de rechtsvorm en de exploitatie van deze stichting worden dc nieuwe statuten ook aan do gemeenteraad ter goed keuring voorgelegd. BU de aanvaarding van de Cultuur nota Jn dc vergadering- van 24 maart heeft dc gemeenteraad voor dc om vorming van de bestaande Schiedamse Gemeenschap tot een „cultureel or gaan" de voorkeur gegeven aan een privaatrechtelijke stichting boven de vorm van een publiekrechtelijk func tionerende commissie, een Culturele Rand. Daarop Is overleg geweest tussen het bestuur van üe SG en b. en w. over vaststelling van dc nieuwe statuten. In de cultuurnota waren reeds out- werp-statutcn bijgevoegd, maar in het overleg tussen b. en w. en het S.G.-be- stuur zijn daarop enkele wijzigingen aangebracht. In het voorstel aan de gemeenteraad spreken b. en w. over „enige punten zijn aangepast aan ge bleken wensen en noodzakelijkheden" en „enige formele wijzigingen", Doch wanneer men do ontwerp-sta- lutcn uit dc Cultuurnota cent, legt naast dc definitieve statuien, dan blijkt dat de wijziging toch nogal ingrijpend is geweest: de Stichting Schiedamse Ce- mccnschap-nieuwc-stijl woidt, méér dan m het eerste ontwerp, vrijwel ge heet gebonden aan dc controle door b. en w. en de gemeenteraad! Goedkeuring Aan de ontwerp-statuten volgens de Cultuurnota is een geheel nieuw lid toegevoegd: „De sticht in gsraad (van de S.G.) stelt de begroting en dc ba lans met rekening met vast dan nadat de gemeenteraad van Schiedam tlcze stukken heeft goedgekeurd". Het jaar verslag mag nfet meer „ter kennisne ming", maar moet nu „ter goedkeu ring" aan b. en w. worden gestuurd. Het stichtingsbestuur (van dc S.G.) mag wel een huishoudelijk reglement vaststellen, doch dat moet dan wel eerst door b. en w. worden goedge keurd. Wijziging van de statuten (en eventuele opheffing van de stichting) kan alleen met goedkeuring van de gemeenteraad. In de stichtmgaraad, het hoogste college in de S G -nieuwe-stijl, hebben zitting een lid van het college van b. en w. en twee raadsleden: de andere leden worden benoemd door de ge meenteraad op aanbeveling van de stichtingsraad. Dat stond al zo in de ontwerp-etatuten van de Cultuurnota, doch daar is een nieuw lid aan toege voegd: „Do gemeenteraad is bevoegd aan een lid (van de Stichtingsraad) tussentijds ontslag te verlenen, indien dit lid heeft opgehouden het vertrou wen van de gemeenteraad te bezit ten". Nieuw* is ook de bepaling dat bij li quidatie van de SG. een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan de gemeente Schiedam. Daar staat dan wel tegenover dat het personeel van de stichting een gelijke rechtspositie regeling krijgt als het gemeente-per soneel. Dit gaat veel verder, dan in de on twerp-statuten was voorzien. Doch wat de functie en het doel van de S.G.-nieuwc-stijl betreft, daarvoor is de omschrijving uit de ontwerp-sta- tuten ongewijzigd overgenomen. Funrtie en dool Dc funciic wordt in de definitieve sta tuten als volgt omschreven: „De stich ting is het samenwerkingsorgaan van het particulier initiatief op cultureel en sociaai-culturecl terrein in de ge meente Schiedam en van dit particu lier initiatief met de gemeentelijke overheid". Mei andere woorden: do stichtingsraad zal niet meer alleen een overkoepeling zijn van dc aanwezige verenigingen zoals nu; doch tevens fungeren als advies-orgaan voor het gemeentebestuur. Het doel: „De stichting stelt zich ten doel het welzijn van de plaatselijke bevolking in cultureel en sociaal-cul tureel opzicht tc behartigen met inachtneming van de zelfstandigheid van de op deze temmen m dc ge meente werkzame organen, verenigin gen, instellingen en personen". Daar is clan aan toegevoegd „de bevordering van het toerisme is hienn inbegre pen". De stichting S.G. zal dit hoogge stemde doel trachten te bereiken door bevordering van het overleg en de sa menwerking tussen verenigingen, in stellingen cn personen, werkzaam op cultureel en sociaal-cultureel terrein in Schiedam en het onderhouden van contacten met soortgelijke organisa ties buiten Schiedam. Het verstickken van adviezen, gevraagd cn onge vraagd, aan b. en w. en aan vereni gingen enz. Verder het nemen en be vorderen. van initiatieven, het verle nen van medewerking aan de uitvoe ring van gemeentelijke regelingen; het bestuderen, van vraagstukken op het eigen terrein en het verstrekken van voorlichting en het verlenen van be middeling. Organen In deze S.G.-nieuwe-stijl komt als hoogste orgaan de stichtingraad van maximaal 15 leden. Naast een lid van b. en w. en twee raadsleden, worden üe andere leden benoemd op grond van algemene belangstelling voor of deskundigheid in enige sector van het culturele leven. Daarbij moeten üe di verse culturele sectoren zo evenredig mogelijk vertegenwoordigd worden. Uit de stichtingsraad wordt een dage lijks bestuur gekozen. Daarnaast komen de afdelingen, waarvan dc leden vertegenwoordigers zijn van de aangesloten verenigingen, of eventueel een deskundige buiten staander. De stichtingsraad kan ook commissies instellen en deskundigen aantrekken als adviseur. Ondanks sneeuw en ijs gaat de Plantsoenendienst van de gemeente Schiedam gewoon door met snoetwerkzaam heden. Een koude bezigheid, die echter voor bomen en st ruiken beslist niet ongezond »s. Een buitenstaander zou kunnen denken, dat de gesnoeide bomen door de kou te lijden hebben, maar bij de plantsoenendienst weet men wel beter. „Alleen extreem lage temperaturen zijn van invloed op de snoei wonden, maar bij deze temperaturen heb ben de bomen beslist geen last van het snoeien. Als het erg koud is worden de wonden bovendien nog afgedekt," aldus een woordvoerder van de Plantsoenendienst, die daarmee alle twijfels wegneemt. f ADVERTENTIE) Gaan Uw meubelen die lelijke slijtplekken vertonen of bent U uitgekeken op Uw meubel bekleding? Kom dan vanavond nog naar onze eerste etage, om Bri Nylon meubelstof te kopen. Brj Nylon ïs een 100% nylon stof, dus 100% kleurecht, op tricot basis. Een zeer solide meubelstof die gemakkelijk schoon te houden is ialleen met gewoon water afnemen). Deze luxe stof, die hetzelfde effekt geeft als de duurste mo quette, koopt U nu, 130 cm breed en keuze uit 6 fraaie interieurkleuren, voor nog géén negan gulden per meter. BRI NYLON meubelstof 130 cm breed gemakkelijk te reinigen kleurecht-* Vrijdagavond om 6 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze Bri Nylon meubelstof in 6 prachtige moderne kleuren, 130 cm breed, gemakkelijk te verwerken kwaliteitsstof, per meter Ook maandagmorgen open Géén tef. of schrift, best SCHIEDAM. Apotheek Evers, Lange Haven 81, tel. 268242 neemt dit weekend van vrijdag 18 uur tot maan dag 8 >iui' de wachtdienst voor apothe ken waar en gedurende de vcflgendc week ook de nachtdienst. In spoedgevallen zyn gedurende het weekend de huisartsen te bereiken via de telefonische Boodschappen dienst op nummer 206611. SCHIEDAM. Geboren: Alexandra dv D l tonner cn J M. Stavast Maria T dv 3 A Groenendijk en M. T Clemens Michael zv A A Vis en M. P Niguet Rudolf G iv J Wille en A M, Stompe, Antony zv G. Skazis en G. van. Trieht Yvonne J. dv J C. Vermeulen en A. C, Simons. ReSmcr zv A 8. J van Wezel en 8. Hinten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrjjdagr. De leden vergadering van dc PvdA afd. Schie dam heeft zich gisteravond op ce» bijeenkomst in het TVjjkeenlrum Nicuwiand beraden op de nieuwe si tuatie in dc PAK-samcmtcrking te Schiedam, nu de PSP na een aanvan kelijke afwijzing, tater verklaard heeft toch tot een grotere mate van samenwerking bereid te zjju. Hoewel meerdere leden lieten blijken niet he lemaal overtuigd le zijn van de goede bedoelingen van de PSP, iverd ten slotte met algemene stemmen besloten de PSP een nieuwe kans te geven. Op 27 januari had dc PvdA leeds beslist dat somenwerking bij de ko mende raadsverkiezing zou bestaan uit het samengaan op eén programma en een kandidatenlijst, waarmee de PPR wél en de PSP niet akkoord is gegaan. Doch later vond de PSP het toch wel weer aanvaardbaar om op een aantal punten samen te werken. Daarna was het veol verwarring stichtende programma gepubli ceerd, dat door PAK-coördinator dvs Lockefecr was betiteld met „gezamen lijk programma voor PSP-PvdA- PPR", maar dat gisteravond werd ge kwalificeerd als „praat-programma", temeer waar dc PvdA-leden er zich nog niet over hadden uitgesproken- Urgentieprogram Gisteravond nu werd besloten dat een commissie van tien leden uit dit omvangrijke „praat-programma" een „urgentieprogramma" zai distilleren. Daarmee zal getracht worden een zo groot mogelijk samenwerkingsverband tc verkrijgen met zoveel mogelijk par tijen, waarbij dc D'66 niet wordt uit gesloten. Liefst samenwerking op écu lijst. Lukt dit laatste met, dan zal toch getracht worden om tenminste bij de verkiezing een eenheid te verkrijgen waarbij men elkaar niet zal dwarszit ten. Ook wanneer met gescheiden lijs ten aan de verkiezing wordt deelgeno men, dan zal het streven zijn om ten minste met een gecombineerde fractie in de gemeenteraad tc werken. Als er naderhand punten naai* voren zouden komen, waarover géén afspraken zijn gemaakt, dan zullen die m gezamen lijk overleg behandeld woiden. Dit compromis is overigens met zonder strijd tot stand gekomen. Vooral de oudere en ervaren leden toonden zich aanvankelijk nogal ge belgd dat aan het eerdere besluit van de vergadering van 27 januari, n.l. sa mengaan op één lijst on éen program ma nu werd getornd En tegenover het uitvoerige „praat-programma" ston den zij zeer wan tl ou wig, omdat er heel wat punten op voor komen die zij totaal onaanvaardbaar achten. Daar tegenover stonden dan weer een groter aantal jongere leden die een eenheid van optreden van de pro gressieve partijen van groter belang vonden en daarvoor de deur voor de PSP open wilden houden. Voor een duidelijkheid van democratie en poli tiek, voerden zij aan. Doch de ouderen vonden het juist „onverkoopbaar" aan de kiezers, dat men «cl met een meer of minder ge- zamelijk programma komt doch met gescheiden lijsten. Temeer waar de partijen dc vrijheid zouden houden In het programma het „eigen gezicht" te hanhavcn. Uiteindelijk werd het bovenom schreven. compromis bereikt. Afge wacht zal worden hoe dit verder zal uitwerken. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag. John van de Rest wordt artistiek direc teur van het Nieuw Rotterdams To neel. Tot nu toe vormde hij met dramaturg Anty Westerling en Jules Rooyaards de artistieke leiding van bet gezelschap. Van de Rest heeft m zijn nieuwe functie supervisie op een zgn. artis tieke raad, die zal bestaan uit Anty Westerling, Jules Royaarüs èn Eric Schneider, tot nu toe ais acteur aan het NRT verbonden. De zakelijke leiding van het gezelschap blijft in handen van Marius Kip. Vanmiddag zijn de leden van het NRT van deze veranderingen op de hoog te gesteld. SCHIEDAM. Het kleine maar fraaie Hess-orgel in de aula van het Stedelijk Museum zal zaterdagmiddag 21 februari tussen 15 en 16 uur ge speeld worden door René Rakier. Zoals op dit orgel elke derde zater dagmiddag van de maand een concert wordt gegeven. Museumbezoekers hebben gratis toegang. door D. A. Buschkens „Het heeft allemaal wel verschrikke lijk lar.g geduurd, maar eindelijk zal er nu in Schiedam iets gedaan wor den aan het op gang brengen van een eigen, „cirturcel beleid" van de ge meente, Aan de gemeenteraad zijn nu ter goedkeuring voorgelegd de statuten voor 'n Stichting Schiedam se Gemeenschap nieuwe stijl. Dat „nieuwe" in de stijl schuilt in het feit dat de SG. voortaan ook zal gaan functioneren als een advies-or gaan voor het gemeentebestuur en niet langer alleen als een samenwer kingsorgaan voor de plaatselijke verenigingen op cultureel terrein, waarbij dit lerrrein zeer ruim geno men moet worden. Dit advies-orgaan krijgt een „gemengde" samenstel ling; naast vertegenwoordigers van dc verenigingen, ook raadsleden, terwijl de controle van het gemeen tebestuur op de stichting S.G. zeer diepgaand zal zijn. Of deze overheids-bemoeienis met het culturele leven in Schiedam nu zoveel zal uitrichten moeten we maar afwachten. Afgezien van de eerste jaren na de oorlog, in welke periode dc Schiedamse Gemeenschap dan ook is ontstaan, is er in Schie dam nooit zo erg veel belangstelling geweest voor kunst en cultuur. De laatste jaren is het helemaal armoe de. Het is onzin om voor deze terug gang in de belangstelling de S.G. verantwoordelijk te stellen, gezien de grote algemene passiviteit on der de burgerij. Doch aan dc andere kant mag toch wel gesteld worden dat juist bij de S.G. als overkoepe- land orgaan, de enige mogelijkheid school om de laatste gloeiende sin tels tot nieuw vuur aan te blazen. Wat met, of onvoldoende is gebeurd. Maar ook de gemeentelijke over heid heeft rijkelijk laat ingegrepen en toen dat gebeurde werd het een lange lijdensweg. Het was in decem ber 1064 bij de begrotings-be- handeling dat de gemeenteraad te kennen gaf meer betrokken te willen raken bij een te voeren cultureel be leid voor Schiedam. Men wilde met langer lijdzaam toezien, doch ook daadwerkelijk meewerken. Doch het uitgangspunt bleef dat de Schiedam se Gemeenschap als organisatie cen traal moest blijven staan. NOG EIND 1964 werd een com missie samengesteld die een cultuur nota zou uitbrengen. Deze commissie was zó uitgebreid van samenstelling, dat daarmee niet te werken viel. De toen pas-benoemde wethouder van culturele zaken, mevr. Verwey, greep in en formeerde in juk 1967 een veel kleinere werkgroep, die in derdaad ruim een jaar later, m sep tember 1968, een cultuurnota ter ta fel bracht. Daarin werd als meest urgente punt naar voren gebracht een reorganisatie van de Schiedamse Gemeenschap, die naast het zijn van samenwerkingsorgaan als meuwe taak was toegedacht de functie van advies-orgaan op „cultureel en so ciaal-cultureel terrein" voor het ge meentebestuur. De raad besliste op 24 maart 1969 dat dit dubbelzijdig werkende or gaan een privaat-rechtelijke stich ting zou zijn, met grote overheids bemoeienis. Na weer bijna een jaar van overleg zijn nu eindelijk de sta tuten vastgesteld voor een Stichting Schiedamse Gemeenschap „meuwe stij L". Waarbij ineens blijkt dat de overheids-invloed zelfs bijzonder groot zal zijn. Dit kan een verbetering inhouden. Immers, in de afgelopen jaren is ge bleken dat liet „particulier initiatief" in Schiedam niet in staat is om zelf een eigen samenwerking tot stand te brengen en om zelf nieuwe initiatie ven ter verbetering te nemen. Moge lijk, maar lang niet zeker, kan de overheid dat wèl. Ik zie enkele hoopgevende aanwij zingen. De Stichting Opbouw Schie dam was een initiatief van over heidsdienaren, terwijl dit initiatief goedbeschouwd best wel van een Schiedamse Gemeenschap had mo gen uitgaan. Goed, de S-O.S. is wat in de versukkeling geraaid, maar het uitgangspunt was heel goed. De in slaap gevallen Schiedamse Jeugdraad werkte onder de vleugelen van de S.G het is een wethouder geweest die deze affaire nieuw leven heeft ingeblazen. Eigenlijk ook wel 'n taak van de S.G. meuwe stijl. Allerwegen schieten de wijkveremgmgen op, vooral werkzaam het „sociaal-cultu rele terrein"; dat mag dan best ge stimuleerd worden door dc S.G. AFRICAN EASTERN TRADING COMPANY HOLLAND 's-Gravelaltdscweg 555, Schiedam Op ons modern kantoor is plaats voor: leeftijd 18—22 jaar voor administratie ve werkzaamheden op afdeling boek houding. 1822 jaar in het bezit van typediplo- GEMEENTE SCHIEDAM VAN DE CONTACT-AMBTENAAR Medegedeeld wordt, dat het spreekuur van de contact ambtenaar volgende week zal worden gehouden voor de bewoners van: ZUID; op maandag 23 februari 1970, des avonds van 7 —8 uur in een zaal van de Bethelkerk aan de Oude Maasstraat 24. Schiedam, 17 februari 1970. voor de factuur- en documentenafde- ling, leeftijd c'urca 22 jaar met redelijke kennis van de Engelse en Franse taal. Voor al deze functies is opleiding MULO-niveau vereist. Sollicitaties aan bovenstaand adres. Personeel gevraagd Voor woning en gezin Gordijnrails met deklijsten S 6,50 per meter. Gegoten ko peren deurkrukken, ook smeed ijzer bij: WAAR DAT UIEL DRAAIT, Hoogstraat 67-78. Schiedam. Tel. 010-268436. S060 Heeft dat iets met een universitaire oplei- ding te maken? Welnee!!! Want ook een timmerman, een loodgie ter, een kruidenier kopen bij ons hun ta pijt. Het heeft natuurlijk wei iets met verstand te maken, maar daar hoef je be slist geen professor voor te zijn. in leuke hippe kleuren, 366 cm breed, U zult het ta an dere zaken beslist ook aantreffen, maar dan voor ƒ79,50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 59,50 en natuurlijk gratis geplaatst door vakbe kwame stoffeerders een iris bloemtapijt met Ivoorkleurige ondergrond. Zeer geschikt voor slaapkamers. U zult het nergens anders aantreffen want wij zijn alleen-importeur van dit aan trekkelijke bloemtapijt. VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 59,50 en natuurlijk vakbekwaam geplaatst zon der bijkomende kosten Oersterk door extra dichte zetting {95432 lusjes per m2). Geweldig gemakkelijk schoonmaken door gebruik van de beste enkalongarens. Mooie kleuren, w.o, goud- irai- se beige, rood, groen en cognac. 370 cm breed, Verkoop prijs 89,50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 69,50 gratis vakbekwaam geplaatst mot duragan wafelrug. extra kwaliteit, ideaal zowel van uiterlijk als uit praktisch oogpunt bezien. Fijne kleuren, o.a beige, groen, goud. rood. cognac, berber etc. Verkoopprijs J09,50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS gratis vakbekwaam geplaatst Foto, film en projectie De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt vasts BE ZORGERSISTERS) voor Schie dam en omgeving. Aanmelden: PASFOTO'S klaar terwijl Hoogstraat 106 Schiedam. Tel. wacht. Foto Van Vuuren, rrasn 8 avondB na 7 "ur tel. Hoogstraat 196. Schiedam. Tel. 1559S0- S06B I 2136720, Let op 't juiste adres. gebruik. In dc kleuren rood,, goud. grijs, groen, berber, cognac en blauw. 400 cm breed, verkoopprijs 129,50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 98,50 gratis vakbekwaam geplaatst van zuiver wollen garens. Een modieus tapijt In enkele brJlllante uaturclkleuren, 400 cm breed. TI kunt het hier en daar wel eens tegenkomen voor 139,50. maar let ep VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 109,50 en natuurlijk ook weer gratis zeer vakbe kwaam gelegd door mensen die iedere dag niets anders doen luxueus nylontapijt. 400 cm breed met INTERTEST r.intie-certtlicaat, in formidabel klourassortiment, i tapijt om te bezitten. VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 119,50 gratis vakbekwaam geplaatst f rise-tapijt rJjk van uiterlijk met speciale foam rug, die een zeer zachte loop garandeert in excellente kleuren, een tapijt om te bezitten Overal 179.50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 149,50 gratis vakbekwaam geplaatst Zware kwaliteit, geschikt voor trappen, gangen, keu kens, kantoren etc.. makkelijk: schoonmaken en indruk- bestand Verkoopprijs 6,95 per m2 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 4,95 inpakken en meenemen Gemaakt van het geweldig mooie NYLFRANCE nylon, 40 x 40 cm, kleuren: rood, groen, goud. saffraan, beige, cognac, blauw en grijs VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 1,3 inpakken en meenemen Grootste en voordeligste adres voor alle vloerbedekking in de beste kwaliteiten SCHIEDAM Hoogstraat 15 - tel. 010-261971 DEN HAAG: Laan v. Meerdervoort 250, tel. 070-Ó45840 GOUDA: Hoogstraat 9, tel, 0)820- 14456.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2