23.80 Populariteit combinatie weg en rail is groeiende 8. CHEVALIER: IEDER JAAR EEN BOEK MANN ROTTERDAMS DAGBOEK Verhoogde Euromast krijgt spectaculaire lichtreclame Alb. de Klerk speelde Bachs Orgelbüchlein Al vier jaar bouwen aan oude trams Notities Alexanderstad Metroringlijn niet juiste oplossing ROTTERDAM® RIJNMOND TRAILSTAR LAADDE 2O.OOOSTE TRAILER OP SPECIALE TREIN NAAR FRANKRIJK 'Elfde boek Underground Vroeg in bed Schooltelevisie op scholen in Maassluis Brief aan dagboek Onderzoek ivijst uil: '.Tl* *-&?> vxydag 27 februari 1970 i-V^V". JV'ix Zo gaat de nieuwe Euromast eruit zien compleet met licht reclame. ROTTERDAM, vrijdag Op de verhoogde Euromast zullen lichtreclames 'worden aange bracht van General Motors. Op een hoogte van 175 roeter komt een reclame (dertig vierkante meter) met „G.M.". De Hftcabïne die draafend om de „space tower" graat, vermeldt straks de namen van Opel, Vauxhall en Bedford. Meer namen waren niet mogeiyk. 'Maandag begint het Dordtse kraan verhuurbedrijf Van Twist de toren - segmenten en de voefcconstructie (to taal gewicht ongeveer 200 ton) met een kraan van honderdveerfcig meter hoogte omhoog te hijsen. Het werk neemt vermoedelijk een. week dn be slag. Het Zwitserse bedrijf W. Bidder denkt veertien dagen nodig te hebben om de toren te monteren. Gehoopt wordt dat omstreeks 24 maart het hoogste punt is bereikt. Opjie „space tcnver" komt een sier- naala van tien meter met een dikte van achttien tot tien centimeter. De rijksluchtvaartdienst heeft do eis ge steld dait aan het topje een rood lacht Wordt aangebracht ten behoeve van het luchtverkeer. (ADVERTENTIE) elke vrijdagavond ...tol 9 uur open Dat de prijs van zo'n typisch zomerseizoen artikel als een slaapzak in 't voorjaar lager ligt, Is te begrijpen Van zo'n voorseizoen-aanbie ding gaat U nu profiteren. Wij verkopen mooie slaapzak ken ïn diverse dessins met licht gewicht vulling w.o. 70%acryl, wat heerlijk warm en prima wasbaar is.Snijmaat 160 x 190 cm, nu...., voor nog géén vijf en twintig gulden. geheel uitntsbaar Vrijdagavond om 6 uur begint op onze nieuwgeopende cam ping-afdeling, op de 2e etage, de verkoop van deze heerlijk warme slaapzakken met een lichtgewicht vulling w.o, 70% acryl, prima wasbaar, keus uit diverse leuke dessins, snijmaat 160 x 190 cm, voor (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag, De IV.V. Trailstar, waarin de Neder landse Spoorwegen en 31 wegvervoersbedrijven deelnemen heeft gisteren op haar emplacement in de Spaanse Polder de 20.000ste trailer sedert 1964 op de speciale trein naar Frankrijk geladen. Deze vorm van combinatie van wegvervoer en spoorweg vervoer is vooral de laatste jaren sterk gestegen. In 1964 begon N.V. Trailstar haar werkzaamheden naar Frans voorbeeld met Frans spoorwegmaterieel tussen Rotter dam en Parijs. Dit „kangoeroe" vervoer heeft vooral tot doel door middel van deze „vrachtau to treinen" de chauffeurs op de lange afstand congesties op de weg te besparen. De groeiende populariteit al is het vouime in verhouding tot het to tale wegverkeer nog vrij gering blijkt voorail uit de cijfers vanaf 1966 .In dat jaar wanden 1G52 voertuigen Inhoudende 29000 ton goederen ver vaard. In 1967 4823 voertuigen, in I9öe 5123 voertuigen en in het afgelo pen. jaar werden 6197 voertuigen met een dnhoud van rond 125.000 ton goe deren vervoegd. Dit vervoer vond plaats op de nu nog enige „Franse lijn". 45 procent van de lading had de bestemming Parijs, 25 procent reisde door na ar Italië, 11 procent had do bestemming Spanje (deze trailers worden bij de Pyreneeen van de trnn gehaald en vertier transport vindt weer plaats oveo* de weg) en 19 pro cent van het totale ladingaanbod had als bestemming andere delen van Frankrijk. Uitbreiding In een aantal Europese landen zijn inmiddels soortgelijke organisaties op gericht, die echter vaak met weer ver schillend materieel werken. In 1970 wordt echter verwacht een verbinding met Zuid-Duitsland tot stand te bren gen, waarbij Duitse wagons zullen worden ^gebruikt. Ook wordt de moge lijkheid bestudeerd om Amsterdam in de activiteiten van Traoldtar te be trekken. Bestudeerd wondt ook de overslag van de wegvoertuigen te combineren mat de overslag van containers, nu in het Europese binnenland en met name in Duitsland, spoorweg container-ter minals worden gebouwd. Op een pers bijeenkomst gistermiddag wenden nog een aantal voord alen van dit .kangoe roe" systeem opgesomd, die voSgens de Spoorwegen en de betrokken weg vervoerders steeds meer de aandacht zullen krijgen: Voor het vervoer over de weg bestaat vaak een tekort aan vergun ningen voor het vervoer op Duitsland en Frankrijk, Een apart contingent vergunningen zou voor de vrachtauto- brem verkregen kunnen worden. Voor Frakirijk is nu al slechts één docu ment nodlig voor vervoer per spoor en over de weg. Gedacht wordt niet alleen de trailer, maar ook het hele vervoermiddel te vervoeren, waardoor de bepahngen van de rijtijden wet ten volle nageleefd kunnen worden door een slaapwagen mee te nemen, Nieuwe belanstLngmaatregelen tegen het vervoer over de weg. die door vervoer per spoor belangrijk geredu ceerd zouden worden. IN de serie orgelconcerten in de Goede Herderkerk te Schiebroek wijdde gisteravond de Haarlemse stadsorganist Albert de Klerk zich aan Bachs Orgelbüchlein, waaruit hij 23 koraalvoorspelen in Bóhmse vorm, Het Orgelbüchlein omvat 45 van deze koraalvoorspelen in Bohronse vorm, hoewel het oorspronkelijk Bachs be doeling moet zijn geweest, tot een aantal van 164 te komen. Het werk is door Bach namelijk wel zo uitgezet, maar de opengelaten plaatsen zijn met meer ingevuld. Eén van de gissingen hieromtrent luidt, dat het Bach aan tijd heeft ontbroken om het werk af te maken, dat hij kort daarna naar KÖthen vertrok waardoor de urgentie tot het schrijven van orgelwerken verdween en dat hem later misschien de vormgeving niet meer genoeg boei de om het ontbrekende alsnog aan te vullen. Intussen zijn Bachs scheppingen van een grote sfeerverscheidenheid en geniale contrapuntiek. Albert de Klerk koos een 23-tal koraalvoorspe len uit alle delen van het kerkelijk jaar, te beginnen met het „Nun komm der Heiden Heiland" uit de advents tijd, tot aan „Wenn wir in höchsten Noten sein", gerangschikt in de groep Der christliche Glaubc. Zijn registra ties bepaalde Albert de Klerk zeer nauwkeurig en zyn spel muntte als steeds uit door heldere frasering en articulatie, in het algemeen trouwens door smetteloosheid in de weergave. Dat het orgel van deze kerk soms wat scherp klinkt kon ook hij natuurlijk niet omzeilen. Een klein doch aandachtig publiek kon de organist zeer erkentelijk zijn voor deze onalledaagse Baehconfron- tatie, die een groter gehoor had ver- d!tnd' ELLY SALOMÉ (ADVERTENTIE) elke vrijdagavond .„lot 9 uur open Neem nu ze zo extra voordelig zijn ineens een paar overhem den tegelijk mee voor Uw man en zoons, ze hebben ze immers 't hele jaar door nodig. Zelfstrijkende popaline over hemden in diverse fijn kleurige dessins. Modieuze overhemden, uit de betere series nu voor nog géén negen gulden. zelfstrijkend Vrijdagavond om 6 uur hegint op de parterre de verkoop van deze modieuze overhemden van zelfstrijkende papelino; er zijn diverse fijn kleurige dessins, ?n alle courante maten, nu per stuk Ook matntfagmorgtn open Géén tel. of schrift bert. door FRANS HAPPEL jyjAURICE Chevalier was gis teren in Botterdam. Zo maar ineens. Floeps uit Parijs. Het schoffie met grijs haar. Nee, nu niet zeggen dat dit be ledigend is. Want: Maurice's boek een autobiografie draagt deze titel. Het eerste exemplaar van de Ne derlandse uitgave kreeg Chevalier uit handen van de utigever Brxina, Een onbeduidend toespraakje werd bUgevoegd, Mies Bouwman vertelde iets over haar goede relaties met Chevalier en een dozijn fotografen maar knippen- Flits, flits, flits, Maurice Cheva lier, 82 jaar, niet meer optreden, maar nog steeds geweldig in de be langstelling, We kijken naar Chevalier. Cliché's als „een krasse oude baas" 20uden by na banaal klinken als je ze voor Chevalier gebruikt. Zoals hij zit en spreekt, maakt hij in korte tijd toch wel even duide lijk dat men nog steeds met een bij- zondere persoonlijkheid te co en Maurice Chevalier signeert zijn 'Schoffie met grijs haar1 heeft. Wis en waarachtig. Hij draagt een donker, voortreffe lijk gesneden kostuum, met donker rode das en. bijkleurende pochette. Het korte grijze haar is model ge knipt. Zijn gezicht is wat smaller ge worden, maar de lach heeft nog steeds datgene waardoor veel vrouwen vroeger gefascineerd wer den, Maurice Chevalfer: Hij heeft zijn charme nog niet verloren. Hy beantwoordt vragen volkomen ont spannen, Soepel en gedecideerd. Beuwig glimlachende Mies is eigenlijk overbodig. Goed, Maurice verstaat niet alle vragen even goed en dan kan Mies voor een herhaling zorgen. Maar verder kan hij het zelf wel af. CCHOFFIE met grijs haar" is Chevaliers elfde boek- En, er zuilen van zijn hand nog meer sprek over de tijd die achter hem ligt. Uiterst beminnelijk maakt hij dat kenbaar- „Ik behoor niet meer tot die wereld". Heeft hij nog contact met hot theaterleven In Parijs?? Bezoekt hij nog voorstellingen?" De belangrijke voorstellingen ga ik steeds zien. Maar dan wel op zon dagmiddagen. 's Avonds doe ik het rustig aan. Een beetje tevce kijken of zo cn meestal vroeg naar bed". Soms wil Chcvhlier het wat later maken, Als et een gegronde reden voor is-Bijvoorbeeld? Vlotjes presenteert hij twee uit zonderingsgevallen. De eerste: „De hertog van Windsor verzocht mij zijn vrouw naar een première- voorstelling in het Lido te begelei den". De tweede een andetc „hertog" „Duke Ellington vroeg mo roet hem in Parijs zijn zeventigste ver jaardag te willen vieren. Ja. toen werd het ook later". Altijd aardig om te weten. Zijn recept om zo mooi oud te worden? Ciyptisch antwoord: „Voorzichtig zijn met geluk. Er heel matig mee omspringen". boeken verschijnen. De showbusi ness heeft afgedaan, maar zijn rijke herinneringen vormen een welhaast onuitputtelijke bron. Zijn wens: Ieder jaar éên goed boek te kunnen afleveren. „Schoffie met grijs haar" gaat over de laatste zes maanden van zijn afscheidstour- nee en óe eerste maanden van zijn leven zonder podium. Waarover gaat het volgende boek? „Het lijkt me niet zinvol nu daar over te praten, We hebben vandaag met mijn nieuwste boek te maken. Baten we geen dingen door elkaar gaan halen". Goed, dat is dan dat. Schrijft hij snel, op welk deel van de dag beweegt zijn pen het soe pelst? „Als het even loopt dan krijg ik in twee of drie dagen een hoofdstuk af. En ik schrijf meestal 's morgens. Eén van mijn vrienden heeft eens gezegd dat dót de beste tijd is. Tenslotte leggen de kippen dan ook hun ei". Zingen is er met meer bij. Geen liedje, geen refrein. Ook niet in be sloten kring. „Toen ik tachtig werd vond ik het mooi. Ik besloot te stoppen vooidnt de teruggang zou komen. En stoppen is stoppen, Het was definitief. Ik schrijf nu en ik leef verder erg ius- tig. Zingen doe ik alleen in de bad kamer met de deur goed op slot". r<HEVALIEft blijkt in feile heel weinig te voelen voor een gc- fKEVALIEH staat nog In het volle leven. Hij getuigt er meermalen van. Daarom Is de vraag van een der aanwezige Journalisten niet zo wild als hij op het eerste gehoor lijkt: „Houdt u van underground-mu- ziek?" Chevalier: „Under... what?". Er wordt snel iets gedoceerd over mo derne stromingen in de beat. Een paar zinnen zijn voldoende. „Ah oui, je comprends". Bij die uitspraak blijft het niet want onze nationale trots wordt direct daarop kundig gestreeld door Chevalier. „Staat een Nederlandse under- groundgroep niet op do bovenste plaats van de Amerikaanse hitpara de? Dat vind ik bijzonder. Ik ken de groep niet goed, maar ik heb wel ge hoord dat de leden (van „Shocking Blue" FH.) veel persoonlijkheid bezitten, Een felicitatie waard". Merci, MauriceNee, er zijn geen vragen meer. Tenslotte staat voor hem, Mies en de directie van de Bijenkorf de lunch gereed. En daar na komt er nog een druk halfuurtje want irj de boekenafdelhig van hot warenhuis wordt Chevalier geacht handtekeningen uit te delen. Vindt hij dat leuk om to doen? „Ik doe het met genoegen, ik zie het als een plicht". De charmante vertalinS van „Ik kan er nu eenmaal niet onderuit". (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Burgemeester en wethouders vragen de raad - krediet om vyf televisietoestellen te kunnen kopen. Deze zullen in de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs komen te staan. Ze zijn bedoeld om do lessen die de Nederlandse Qnder- wjjs Televisie uitzendt te volgen. ADVERTENTIEi Als jij griep hebt,wat doe je dan? Dan neem ik een MANN pijnstiller. MANN poeifers en cachets flfe jtt of MANN 'tabletten. Vul. Al(e drie ijjeipen direct V 14 "pN toch heb ik me kostelijk, geamuseerd. De oude remise Delfshaven mag dan aan de Schoneberger- weg visueel onaantrekkelijk staan te wezen, het mag er kil zijn en het mag er lekkenwat daar binnen is opgeslagen, rangschik tic onder het aller- interessantste. Oude trams. De RET zelf heeft er een hele tros gave exemplaren op geslagen en de Tramwegstich ting is er bezig met de restau ratie van vierSinds 1965. U zou er voor de Aardigheid eens moeten kijken. Zeker op de woensdagavond en op de zaterdag wanneer er in de schotsscheue remise zo gemid deld acht vrijwilligers het maximale aantal is tien verbluffende prestaties leve ren bij de herbouw van het schrootmateriaal. De Tramwees richting heeft er op het ogenblik drie van de vier onder handen en de af bouw vordert gestaag. De heer C. Pouderoijen, depotchef van Delfshaven (in het dage lijks leven administrateur en als zodanig in de remise be last met de eenuoudiyste klas jes) staat versteld van de con tinuïteit waarmee de vrijwilli- inspanning met het haast van- op losse onderdeten bijvoor gers naar Delfshaven blijven -olfsprekende gevolgver tra- komen. Jing. „Deze mensen werken har- „Toch zijn we erg selectief", der en mef meer ambitie, dan zegt Van Pouderoijen. „We betaalde arbeidskrachten". zullen niet van de diensten Zijn er onder de donaties van elke elektricien gebruik betalende vrijwilligers zoveel maken. In de eerste plaats specialisten dat alle bijzondere moet de wan geïnteresseerd naar Hoorn gaan. Blijkens de werkjes verricht kunnen wor- zijn in oude trams en zo ja, laatste mededelingen zou daar den? Nee. De Tramwegstich- dan verlangen we dat hij do- sen traject worden aangelegd ting sit een beetje irt het haar nateur wordt. We moeten naar Medemblik, vice versa, met een elektricienAl een voorzichtig zijn, omdat er nog- En rijden betekent een stij- hete poos. Het opsporen van al wat gespuis onder de gein- ging van de belangstelling, storingen in de oude bekebe- teresseerden zou kunnen zit- met ais prettig gevolg meer wegstichting ook meer oude wagens kan opkopen". Vraag. Wat is de prijs ua« 7E zijn In de aanval: de Rotterdamse weduwen en weduwnaars. En masse. Glste- ren heb ik een copïe in lian- een oude wagen en uit welke <je„ gekregen van een brief, middelen wordt deze mom en- die het plaatselijk bestuur aan teel betaald? dc gemeenteraad heeft ge stuurd en waarin een hele ceel vP: „We betalen de gemid- klachten, suggesties en wartn- delde schrootprijs. Ongeveer blakertjes is opgenomen. vierhonderd gulden. Maar het kan ook meer zijn. Het ligt er heientdül aan of je een wagen koopt zonder of met onderstel. En wij kunnen alleen maar kopen dank zij de donaties van 600 lede», dank zij particuliere giften cn dank zij de verkoop van ansichtkaarten". TT moet eens een introduc tie vragen voor de remise. Het is de moeite waard. DAGBOEKSCHRIJVER beeld. Je moet verschrikkelijk Geachte dagboekschrijver, °PvlaalW\vl7laat er ge ben- K^cïne' "wa aankeen.adres ren els de waSenS ojknapt rijn. v.P: „De bedoeling is dat ze geven? Bijvoorbeeld voor een streekwaar mensen onder de meest verschrikkelijke om standigheden moeten leven. Dank u voor de moeite, Hoogachtend, Ter M. Ik zal er een paar uitvissen. O Een ruimere bekendheid geven aan het bestaan van dc Bond. Maar hoe? De ge meente zou bij voorbeeld gratis of tegen een sterk gereduceerd tarief adressen beschikbaar kun nen stellen van alle in Rot terdam wonende weduwen en weduwnaars. (De ge meente Dordrecht deed dti reeds voor 4 cent per adres). O Het aandringen op het ge ven van richtlijnen !n de trouwboekjes over de maatregelen, die genomen moeten en kunnen worden bij het overlijden van één van beiden. 9 Dc mogelijkheid scheppen, dat werkende weduwen en weduwnaars het avondeten kunnen gebruiken in de verschillende dienstencon tra iii onze stad. Voor be jaarden is dit reeds gere geld, 9 Een verzoek om subsidie. Een geschikte lokaliteit. 6 Fïnanclle hulp aan de initiatiefnemers van de Stichting tussen 12 en 2, waardoor het mogelijk wordt dat kinderen uit moederloze gezinnen of van werkende vrouwen onder toezicht de lunch kunnen gebruiken. En laat men ten besluite niet weer die verschrikke- (naurn en adres mij bekend), jijke denkfout maken, dat (U kunt iedere dag (van 600.000 weduwen cn weduw- rvuit-rteit .ttu- mei, uus jjrvLug ycwtg meer A M^inrr\Storo*h+ hi* in Nederland In hoofd trog vergt meer dan eens extra ten. Verzamelaars die dol zijn inkomsten waardoor de Tram- aan dL Oos&edêfc 60)! echfer mtode? wal?' Mets 15 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Vol gens recente onderzoekingen is een metro-ringlijn zoals die is ge projecteerd in de Prins Alexan- derpolder uit exploitatief oog punt minder aanvaardbaar. De heer C. M. L, Roozemond, lid van het dagelijks bestuur van Rijn mond voor Verkeers- en ver- voerszaken, deelde dit gisteren mee. Hij wilde ermee onderstre pen, dat de keuze van Rijnmond voor een openbaar vervoersnet met een lineaire vormgeving de juiste is. Roozemond zei tcvens> dat het dage lijks bestuur van Rijnmond, voorlopig op het standpunt staat dat er één me trolijn naar Schiedam moet gaan lo pen en niet tivce, zoals In Rotterdamse rapporten wordt gesuggereerd. Hij deelde mee, dai. Rijnmond, de Nederlandse Spoorwegen cn de ge meenten Rotterdam, Schiedam en vlaardingen een speciale werkgroep hebben gevormd, die over twee maan den moet rapporteren over de door de "wijken Keth el (Schiedam) en Holy en Broekpolder (Vlaardingen) geprojec teerde spoorlijn. „Het is uitdrukkelijk de bedoeling, dat daar in '15 een trem rijdt," aldus Roozemond. Deze ratlverbinding is ook opgenomen in de Rotterdamse metroplannen. Hij zou evenwel pas na '80 gerealiseerd kunnen worden. Thans wordt nagegaan of de Spoor wegen met de exploitatie kunnen be ginnen en deze later kunnen overdra gen aan de metro exploiterende in stanties De Rijnmondgecommitteerde vond, dat „wij met alle kracht die in ons is" moeten vechten voor realisering van het in het rapport Rijnmond op weg en rail aangegeven minimumprogram- ma voor openbaar vervoer en oever verbindingen. Dit programma loopt tot '80 en voorziet in een investering van 750 miljoen voor het openbaar vervoer en 1200 miljoen voor oever verbindingen. Dat betekent een jaarlijkse investe ring in het Rijnmondgebied van 200 miljoen gulden. „Die investeringen lijn nodig om niet verder achterop te raken," aldus Roozemond. Hij wees m dit verband op de wat hij noemde sleutelzin uit het economische rapport „Rijnmond in de Delta": „Door drasti sche verbetering van het woon- en leefmilieu moet in ieder geval het emigratie-saldo worden verminderd, anders zal ook de werkgelegenheids- raming van 600,000 in 1990 een illusie blijken to rijn." De Rijnmond ging akkoord met d< hoofdlijnen van het rapport Rijnmoni op weg en rail tijdens öe gisteren ge houden vergadering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1