a §51S Gezellige mensen drinken Heineken... nit en thuis t T*DE PM-PERS BETALINDE ABBNNEES Heerlijk, helder Heineken m PLAATS Hl KDEfnMION 13 54 30 h.t.s.'ers elektrotechniek, werktuigbouw of fysische techniek AANBOUWKEUKENS EN KEUKENBUFFETTEN 445.- Jandré lyOOGT ELECTROSTOOM teiefoniste/telexiste receptioniste Gemeeniewaterleidingeii Amsterdam JONG CIVIEL INGENIEUR assistente van de administrateur a. GEWOON LECTOR b. GEWOON LECTOR c. GEWOON LECTOR RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT DER SC0IALE WETENSCHAPPEN 20 - vrydag 27 februari 1970 Keuze uit 25 VERSCHILLENDE MODELLEN in SUPER-SAFFRAANGEEL, HOUTNERF-GRENEN en PALISSANDER. Direct uit eigen import. v BRENG GEHEEL VRIJBLIJVEND EEN BEZOEK t AAN ONZE TOONZAAL. 1 GRATIS ADVIES EN KEUKENPLAN. ROESTVRIJSTALEN AANRECHTEN in alle maten. Uit voorraad leverbaar, v.a. DOUCHECABINES •80 x 90 x 200, vanaf MEENT 7-9-19-21 (bij de Goudsesingelj ROTTERDAM TEL. 125893-136817-112029 Wegens huwelijk van een van onze medewerksters vragen wij voor onze telefooncentrale - 24 lijnen - een WIJ zoeken hiervoor een goede kracht met opleiding op M.U.L.O.- of daaraan gelijkwaardig niveau. Geboden wordt een prettige werkkring met afwisselende bezig heden en gunstige arbeidsvoorwaarden. Onze Personeeladministratie zd geïnteresseerden gaarne Inlichtin gen omtrent deze functie geven. Tel. 180280', toestel 27i. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: ELECTRICITEIT MAATSCHAPPIJ ELECTROSTOOM N.V. ROTTER QAM ELEKTROWEO 22 - POSTBUS SOI- TEt_1BOZ0O Het bedrijf van Gemeentewaterleidihgén te Amsterdam-Sloterdijk zoekt ter assistentie van het hoofd van de afdeling Leidingnet een Tot de taak van de afdeling Leidingnet behoren o.m. de voorbereiding, de aanleg, het beheer en het onderhoud van transport-, hoofd- en dienstlei dingen met de daarbij behorende kunstwerken. Hierbij wordt nau%v contact onderhouden met verschillende afdelingen van het bedrijf. iet diploma civiel-ingenieur van de Technische Hogeschool te Delft of een dSflfew* gelijkwaardige opleiding is vereist. Afhankelijk van leeftijd en ervaring bedraagt het salaris maximaal ƒ2.401,- per maan^' Vakantieto^ De premie AÜR.O.W./A.W.W. is voor rekening van de Gemeente. Vergoeding verplaatsingskosten volgens gemeentelijke regeling. Gunstige pensioenregeling. Nadere inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen bij het hoofd' van de af£elin#s Leidingnet Ir. H. "W. Strutksma, tel. 020-828 22, toestel 245, Sollicitaties onaler no. R 7811 te zenden aan/de Directeur van de Dienst der Gem. Personeelsvoorziening Jan Luijkerjstl'aat 94, Amsterdam-Z. De Hervormde Gemeente Delfsliaven vraagt voor de administratie van be jaardencentrum „De Kolk" en het ver pleeghuis „Delfshaven" een met Mulo- of gelijkwaardige opleiding. Bij voorkeur studerend voor of in het bezit van het praktijkdiploma boekhou- den. Bekend met typen, leeftijd, ca.. 20 jaar. Afwisselend werk in klein teamver band, Aantrekkelijk salaris. Brieven met volledige inlichtingen te richten aan het bestuur p/a Heem raadssingel 307, Rottcrdam-6. De Bataafse Internationale Petroleum Maatschappij N.V. vraagt op korte termijn voor tewerkstelling op de afdeling „INSTRUMENTATIE", die belast is met de installatie en het onderhoud van instrumenten, op de Raffinaderij te CURAQAO met ervaring in de Meet- en Regeltechniek. Het diploma van de appiikatiekursus „Meet-en Regel techniek" strekt tot aanbeveling. Het feit dat het hier gaat om een tewerkstelling op de Antillen betekent wellicht.voor.eventuele ANTILLIAANSE kandidaten een extra aantrekkelijkheid. Voor kandidaten die geen ervaring in meet- en regel techniek bezitten en toch voor deze funfctie in aanmerking willen komen, bestaat de mogelijkheid eerst een opleiding te volgen. Belangstellenden kunnen zich voor nadere inlichtingen wenden tot onderstaand adres onder no. 502/1411. Soliiciiatisbiljetten worden op telefonische aanvraag (070*772226) gocirne toegezonden. BATAAFSE INTERNATIONALE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ NV Personeelsafdeling (PNEH), Postbus 162, 's-Gravenhage. bar mm samen met In de subfaculteit der psychologie zijn de plaatsen vacant van: In de statistiek mei bijzondere toepassing op de psychologie in de psychometrische methoden en haar toepassingen in de sociaal-psychologische methoden en technieken De drie lectoren zullen gezamenlijk de leiding krijgen van een centrale sub- facuiteilsafdeling methodologie en statistiek. Vanuit het vakgebied van de'drie genoemde gebieden zal de taak van ieder van de lectoren, bestaan uit: hel geven van onderwijs {het accent bij de lector in de statistiek ligt voornamelijk op het voorkanaidaatsonderwijs, bij de twee andere lectoren vooral op het nakandidaafs); het inventariseren, ont wikkelen en evalueren van methoden en hieraan ten grondslag liggende voor onderstellingen en het methodologisch en statistisch begeleiden van het onder zoek binnen alle afdelingen in ae subfaculteit der psychologie; dit alles in nauwe samenwerking en coördinatie mei de twee andere lectoren. In verband mei de onderwijstaak is belangstelling voor het onderwijskundig.aspect van de betreffende gebieden gewenst, Eén van de eerste opdrachten aan de te benoemen fecforen zal zijn het mee werken aan het opstellen van een plan voor de wijze waarop de op te richten afdeling methodologie en statistiek organisatorisch hel best binnen de sub- faculteit zai kunnen functioneren en voor de wijze waarop onderwijs en onder zoek op de drie gebieden geïntegreerd kunnen worden. Zowel zij die de aandacht willen vestigen op mogelijke kandidaten alsook degenen, die zelf in aanmerking willen komen kunnen zich richten tot de secretaris van de faculteit, prof. dr Chr. van Paassen, bureau van de faculteit dei sociale wetenschappen, Trans 2, Utrecht, onder overlegging van een uit gebreid curriculum vifae met name ook op het gebied van hun onderwijs ervaring en een lijst van publikaties. De sollicitaties zullen vertrouwelijk worden behandeld door een subfaculteits commissie, die ts samengesteld uit een aantal leden van zowel het weten schappelijk corps als de studenten uil de subfaculteit der psychologie. Van Heineken weet je zeker dat het altijd btouw-vers is. i i i Maak het eens echt gezellig. Bestel er Heineken bij. Heerlijk, helder Heineken. Klink... en drink dat gulle bier en opeens is er een onovertroffen gezellige stemming. Daar zorgt u voor,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 3