IÉ Koepel voor exposities C'70 m Amateurs in Franse operette 70 JAAR GELEDEN MODERNE HAVEN mm Bootwerkers namen vernieuwing niet Veel publiek voor concert van Keyzer Afscheid na EDWIN RAWKINS IN DE DOELEN 49 jaar Vreselijk veel vlinderdunne somerjerseys in de Bijenkorf ..:sêÊÊ ROTTERDAM RIJNMOND mo GELUKKIGE WINST VAN CDR HTOMnLar WO'V- M'-j •v Met zijn'grote zeilschepen ziet.de lste 1 Katendrechtse haven er aan het eind van de 19de eeuw op het eerste gezicht niet erg modern uit. Toch spreekt Het jaar verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van 1894 over „een erts haven, welker wedergade op het conti nent, niet zal te vinden zijn". Dat sloeg dan op de modernisering, in 1894 begon nen. die twee jaar later gereed zou ko men: het aanleggen van kaden en het plaatsen van elek trische kranen daarop. Rotterdam had een groot tekort aan losplaatsen voor ertsboten en door de primitieve losmethode duurde het lang, voor een schip leeg was. De stoomkranen aan ce Rotterdamse havens, met een hefvermogen van l'.£ ton. waren niet sterk genoeg om een bak door het ruim van een schip te slepen cn die met erts te vullen. Daar om schepte men in net ruim bakken vol erts, die met de lier van het schip op het dek werden gehesen. Daar •werd de bak gewogen weegbruggen, waarop men een met erts gevulde wagon kon wegen, ontbraken ook en vervolgens, door de op de wal staande kraan in een wagon leeggestort. Na een studiereis van de dixekteur ven Gemeente werken naar Engeland, werd besloter de le Kateu- drechtsc haven en de wes telijk daarvan te graven 2e Katendrechtse haven- in te richten voor 'n moderne wijze van ertsoverslag. Aan de le Katendrechtse haven kwamen aan de westelijke kade vier elektrische kra nen en drie sporen met 'n elektrische windas om wa gens te kunnen verslepen. Ook aan de oostelijke oever en aan de 2e Katendrechtse haven plaatste men elektri sche kranen. Deze hadden een hefvermogen van 2Vz ton, waren in staat een bak door het ruim van een schip te slepen, met erts te vullen en aan direct in de wagon leeg te storten. Ook een weegbrug was er iiu, zodat het erts niet meer op het dek gewogen behoefde te worden. De fa. Wm. H. Müller eo Co was de eerste die van de nieuwe Installaties ge bruik zou maken. De firma meende, door het grotere vermogen van de kranen en het vervallen van het wegen aan dek, met ploe gen van 9 in plaats van 12 man te kunnen werken. Dit wekte verzet bij de boot werkers en bij het eerste schip, dat volgens de nieu we methode gelost zou worden, het s.s. „Drott", weigerden zij aan het werk te gaan. De stakers betobg- den, dat het werken met ploegen van 9 man te zwaar en te gevaarlijk zou zijn. Een aanbod van Müller om als proef drie maanden onder toezicht van een speciale commissie te werken, werd door de stakers van de hand 'gewe zen. De staking breidde zich zelfs uit. Muller liet toen arbeidskrachten uit West-Brabant komen, die onder politiebescherming de „Drott" losten. De sta king verliep daarna, maar werd enkele maanden later, in mei 1896, gevolgd door een tweede van veel groter omvang. Werkwilligen werden met geweld be dreigd en militairen kwa men naar Rotterdam om do orde te helpen handhaven. Uiteindelijk laat de tech nische vooruitgang zich na tuurlijk niet tegenhouden. De arbeiders waren trou wens aan het eind van de vorige eeuw nog niet sterk genoeg georganiseerd om een langdurige actie tegen .de werkgevers tc kunnen volhouden. De beide Ka tendrechtse havens konden ais moderne ertshavens blijven fungeren, tot ze op hun beurt slachtoffer wer den van de ontwikkeling van de techniek. Als erts haven werden ze al vóór de Tweede Wereldoorlog over vleugeld door de Waalha ven; daarna maakte d< steeds groter wordende omvang van de schepen de inrichting van ertsoverslag bedrijven in het Botlekge- bied nodig en momenteel is er zelfs een in aanbouw in het meest westelijk deel van Europoort, liet volgen de zal op de Maasvlakte komen. Door deze ontwikkeling heeft de le Katendrechtse haven een andere functie gekregen. - In plaats van massagoed, als erts steenkool (voor dit laatste produkt stond vroeger aan het 2e Katendrechtse hoofd, tussen de le en 2e Katendrechtse haven, een elektronische kolentip, die een wagon vol steenkool kon opheffen, kantelen en leegstorten in een schip) wordt hier nu vooral stuk goed overgeladen. Hiervoor zijn de loodsen bestemd, die we op de foto uit 1968 aan de overkant van de ha ven zien, evenals het witte gebouw, het koel- en vries huis van Pakhoed N.V, Het terrein links op de foto is van de metaaihandel Si mons en aan de derde zijde van de haven, .niet op dc foto te zien, is het haven bedrijf „Citex" geve«ti*»d P. RATSMA "jVTET Baehs ingetogen partita „O lVJ- „O Gott, du fremmer Gött" open de Arie Keyzer zaterdagmiddag voor een groot en aandachtig publiek zijn bespeling van hot Fler-ftroporgel in de Doelenzaal, De zongvuldag geko zen timbres deden het prachtige stuk alle recht en werkten ook -akoestisch voortreffelijk. Een eigenaardige reso nans in één der lage pijpen wees ech ter op een klein mankement in het or gel, dat zich later gelukkig nauwelijks meer hoorbaar aandiende. Zeer erkentelijk zullen de toehoor dei's Keyzer zijn geweest voor zijn knappe véengave van Merndelssohns tweede sonate, waarvan vooral de langzame episoden in deze zaai bij zonder fraai klonken. Voor het Alle gro maestoso ontbrak de ruimtelijk heid wat teveel, al wist de organist met geacheveerd spel toch een goede indruk van dit sympathieke werk te geven. Twee Nederlandse bijdragen volg den, beide van musici,d!le niet in de eerste plaats componist wi-H«n heten maar vanuit hun praktische denken- in-tonen tot het schrijven van waar devolle stukken gekomen rijn. Van Alex van Amerongert was dat een uit 1951 stammende Aria in de klassieke driedelige vorm, waarin een boeiende cantilene in een aan Fauré herinne rend harmonisch gewaad is gestoken (opvallend zijn de karaktersrtiake op eenvolgingen van septiemakkoorden) en van C. de Wolf een Passacagha (eigenlijk Chaconne), koraal en fuga over gezang 17, een kundig gemaakt stuk, dat zrijn weg naar de organisten eveneens al lang heeft gevonden. Keyzer besloot het concert met een uistekend geconstrueerde improvisatie over een geestelijk lied, culminerend in een bondige koraalbewerking, ge king, ge vat tussen introductie cn epiloog. Het publiek schonk steeds hartelijk ap plaus. ELLY SALOMÉ TN zijn „Cloches de Cornevllle" heeft de Franse operettecomponist Plan- quette zoveel spiritualiteit en leven digheid in tekst en muziek gelegd dat een goed amateurgezelschap er zelfs iets zeer onderhoudends van ban ma ken en daarin verschilt de Franse operette dan ook meestal van de Duit se of Weense. die zoeter en sentimen teler van aard is. Niettemin staat of valt zo'n opvoe ring natuurlijk wel metde kwaliteit van muzikale leiding en regie: er moet vlot gereageerd .worden en de samen-' werking tussen vocale en instrumen tale prestaties moet betrouwbaar zijn. Het Rotterdams Operettegezelschap, dat Planquettes geestige komedie za terdagavond in een volle Grote Schouwburg In Zuid op de planken bracht, mag zich gelukkig prijzen met een kundig musicus als Paul Vugts voor de muzikale directie en met een regisseur als Lou de Groot, die beiden de touwtjes goed in handen hielden. Voor het zeer verdienstelijke werk van de solisten (Dini Boer als Germaïne moet van hen vooral worden genoemd door haar duidelijke dictie en vlotte actie), koor en órkest paste zelfs veel respect Het gebruik van een Nederlandse vertaling deed natuurlijk afbreuk aan de Franse esprit, maar in het origineel zouden de problemen inzake uitspraak en begrijpelijkheid uiteraard een hin derpaal hebben gevormd. In elk geval heeft het R.O.G. met deze operette zo- vee! succes gehad dat het er goed aan doet volgende keer weer z'n keus op een der vele Franse operettes uit de vorige eeuw te laten vallen. S. NIEBOER Iu Vlaardingen zullen 48.642 in- woners een oproep ontvangen voor de a.s. verkiezing van leden voor de Pro vinciale Staten. Bij dc laatstgehouden verkiezingen in 1967 (leden Tweede Kamer) werden er 44.209 personen opgeroepen. Op het Weena is een koepel in aanbouw die tijdens de manifes tatie Comunicatie '70 zal worden gebruikt als tentoonstel lings- ruimte. In totaal komen er drie van dergelijke koepels, twee voor Philips en een voor Shell, Op zondag 8 maart a.s. zal er in de Westwijk van Vlaai-dingen een ge zamenlijke lijdensoverdenking plaats vinden van de wijkgemeenten van de Maranathakerk, Rehobothkerk, Ich- thuskerk en de Willibrordusparochic. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Met een bijzonder druk bezochte reccplss heeft mej. C. Smits vrijdag afscheid genomen van de firma Kats en Waal wijk aan de Baan. Negen en veertig jaar geleden kwam ze als jongste be diende, nu vertrok ze als boekhoud ster, beheerster van dc kas en boven alles als vraagbaak on steunpilaar van de firma. Dat mej. Smits ook in de relatie kring waardering genoot bewezen de vele bloemstukken die op de receptie werden aangedragen De firma Kats en Waalwijk, die destijds de naam Pelt en Van der Heijden droeg, was voor de oorlog ge vestigd aan de Wijnhaven. Na het bombardement van 1940 was het mej. Smits die vrijwel geheel uit het hoofd de verloren gegane admini stratie opnieuw opbouwde. Ook op ander terrein is mej. Smits al tiental len jaren actief: zij is een vaste col- Icctante van de „Macht van het klei ne" en een trouw lid van dc Ned. Hervormd kerkkoor. (Van onze dammedewerker) ROTTERDAM, maandag. Zes kampioenen van de districten van de Zuidhollandse Dambond strijden om twee vacante plaats in de provincia le competitie. CDR, de representant van le Rot terdamse Dambond, had tegen LDC niet over péch te klagen, toen bij de stad 9—9, de tegenstander van Bak ker blunderde en de Rotterdammers daardoor alsnog wonnen. De uitslagen, van de eerste ronde waren: PDV 2 (Papendrecht)—KDC (Katwijk) 10—10, Damlust (Gouda) GDC (Gorkum) 15—5, CDRLDC 11—9. Impressaric Paul Ackét had nog op het laatste'nippertje kans gezien de Edwin Hawkins Singers te contracteren en zo gebeurde het dat de Amerikaanse gospelgroep twee dagen na het optreden tijdens het Grand Gala in feite .vrij pioiseli-ng in de grote zaai van De Doelen verscheen, Desalniettemin toch een redelijk bezette Doelen, Zo'n vijftienhonderd mensen zagen en hoorden de swingende show van de Edwin Hawkins Singers. Een bijzonder homo gene groep, met voortreffelijke t,tead"-vocalisten. Enthousiasme in de zaal natuurlijk voor de hit „Oh, happy day". Maar ook op andere momenten wend het publiek flink opgepept, vooral als leden van de Singers van het podium kwamen en een soort muzikaal vraag- en antwoordspelletje begonnen (zie foto). O (om zelf mxdi-mode te makenbijvoorbeeld Itekds katoenen üoemMoipMtovrkPM/4.9s ,4eY.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1