Rijnmond: eventueel Groot-Rotterdam moet eigen belasting heffen TITELS VOOR CAREL JANSEN EN EVERSTEIJN a ROTTERDAMS DAGBOEK Weer verlies voor heren-formaties 98 ROTTERDAM RIJNMOND Air Products bouwt gas- complex in Europoort COUZY Bewegingsleer mèt melodie Notities STANDEN Kamervragen over weigeren debat in kazerne KAMPIOENSCHAP ZUID-HOLLAND VOOR A-KLASSERS Corry Vreeken ongenaakbaar UW SONY-SPECIALIST VOOR ROTTERDAM Brief aan dagboek ROB WITT HEEFT RSB-JEUGDTITEL YOOR HET GRIJPEN Priester-docenten noemen kandidaten voor bisschopspost in Rotterdam pag. 4 - dinsdag 3 rpaart 1970 (AÜVERTENT1F.) nu... bedMidend goedkoper Voor mensen die niet van het geijkte interieur hóuden en ook voor hun ramen wel eens wet anders willen, is er morgen een tijne aanbieding.. Transparante overgordijnstof ven 100% acril (dus niet strij ken,-zo droogkleurecht en krlmpvrij). Deze aparte stof wordt veel in flats gebruikt en leent zich ook bijzonder goed als dakoratieve afscheiding tus sen b.v. 2 kamers. Normaal kost dit 120 cm hreda scril f 7,95 per meter, nu nog géén vier guldon. acrll transparant ideaal voor tussenwanden Morgenvroeg om 9 uur begint op da 1e etags de verkoop van ocril transparant overgordijn- stof, dat zich echter ook bij zonder goed leent voor deko- ratiestof, kies uit 4 mode kleuren, 120 cm breed, per meter Ook awantfogmorsen opta Gitn ut. af schrift btjt. BRUSSEL, dinsdag (ANP) Air Products Nederland N.V, heeft m Brussel bekend gemaakt een van de omvangrijkste fabrieken in West-Euro pa te zullen gaan bouwen voor de produktifc van 1 grote hoeveelheden zuurstof, stikstof en argon en proces- stoom. De fabriek komt in Europoort en ze krijgt 'n prcduktie-capaciteit van 1000 ton zuurstof per dag en 225 ton processtoom per uur. Voor het opwek ken van de stoom zal waarschijnlijk aardgas gebruikt worden. Grote hoe veelheden zuurstof, stikstof en proces atoom voer het maken van propyleen- oxide zullen via een pijpleiding gele verd worden aan de nieuwe chemi sche fabriek van Oxirane Chemie N.V. Air Products Nederland N.V. is een Nederlandse maatschappij met als aandeelhouders Air Products and Chemicals Inc. Pennsylvania, Verenli de Staten en da groep Societé Gértl rale de Belgique Het bedrijf heeft voorts aangekon digd dat in de nieuwe fabriek in Eu ropoort een zeer omvangrijke additio nele poduktiecapaciteit zal worden ingebouwd om tegemoet te komen aan de zich ontwikkelende vraag naar in dustriële gassen. Voorts zegt het dat de bouw van de nieuwe fabriek interes sante mogelijkheden biedt aan Neder landse toeleveranciers en construc tiemaatschappijen. De nieuwe fabriek die een investe ring van meer dan ƒ40 miljoen zal vergen wordt gevestigd op eert terrein van enkele hectaren aan de Seineha- ven. DEN HAAG, dinsdag (ANP) Het PvdA-kamerlid E. IVleldraaUer heeft minister Den Tuom van defensie ge vraagd, welke motieven ten grondslag liggen aan de beslissing de kazerne te Deventer niet beschikbaar te stellen voor een vormingsdag over vraag stukken van oorlog en vrede- In het bijzonder wil de heer Wiel draaier veten, of de kazernecomman dant en de garnizoenscommandant wel toestemming voor het houden van de confarenrtde hadden verleend, doch nadien de territoriaal commandant aanleiding zag tot een afwijzing. Het zelfde kamerlid heeft minister Den Toom voorts gevraagd, of deze van rian is om bij de landmacht en de luchtmacht „ondernemingsraden" in te stelten, die bevoegdheden krij Op het gebied van, de leefomstasicit, den, huisvesting en de besteding van de vrije tijd binnen de kazerne. ROTTERDAM, dinsdag Het dagelijks bestuur van het open haar lichaam Rijnmond meent dat een te vormen gewestelijk ge meentebestuur Groot-Rotterdam een eigen belasting zal moeten heffen. Het dagelijks bestuur volgt hiermee een advies van een commissie van deskundigen over de financiële onderheiitig van het voorontwerp van wet dat Rijnmondvoorzitter \V. A. Fibbe onlangs ter discussie heeft gesteld. Volgens een globale schatting zou de eigen belasting van Groot- Rotterdam per jaar bijna een miljoen gulden moeten opbrengen; dat is ongeveer een gulden per hoofd van de bevolking. Als ander bronnen van inkomsten voor Groot-Rotterdam worden ge noemd een rijksbijdrage, epn uitke ring uit het gemeentefonds via de ge meenten die onder de werking van het bestuur van Groot-Rotterdam vallen en een bijdrage van de gemeente 2elf. Groot-Rotterdam zou indirect uitke ringen uit het gemeentefonds kunnen krijgen, omdat dit gewestelijk ge meentebestuur (regionale) laken van de Rijnmondgemeenten (lees: Rotter dam) zal overnemen. Het dagelijks bestuur acht het niet gewenst, dat de inkomsten van Groot-Rotterdam beperkt blijven tot bijdragen van rijke gemeenten. Van daar het voorstel een eigen belasting ln te voeren. DEN HAAG, dinsdag. Twee pupillen van promotor Theo Huizenaar hebben gisteravond in gebouw Amicitia in Den Haag een titel behaald tijdens de Zuidhollandse bokskampioenschappen voor A-klassers. Op de over het geheel genomen teleurstellende finale avond greep Cor Eversteijn de titel in het lichtweltergewicht door een klinkende puntenzege op Koop (Dordrecht) en Carel Jansen ver overde de titel in het middengewicht via een al even duidelijke zege op punten op Harry Tabben (Honselersdijk) "4 j«4 Cor Eversteijn was een vw de twee Rotterdamse A-klassers die ki de finale van de Zurdftoltendse bokskampioenschappen de sterkste waren. Hij behaalde een overtuigende puntenzege op de Dordtenaar Knoop, Hiervoor wordt gedacht &an het. reeds enige tijd op stapel slaande wetsontwerp tot invoering van e'gen belasting op onroerend goed voor de gemeenten. Het dagelijks bestuur van Rijnmond is het is grote trekken eens met het Voorstel-Fibbe. Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben grote bezwaren te gen de conceptte-Flbbe. Zij houden vast aan hun eerder geopperde denk beeld een federatief gwestelijk be stuur te vormen, dat geheel afhanke lijk is van de deelnemende gemeen-; ten. Op 9 april zal de gemeenteraad van Rotterdam zich uitspreken over de nota-Fibbe en de reactie daarop var» B. en "VV. Dc Rijnmondraad'zal 23 april mede aan de hand van de uitspraken var de divere gemeenteraden een standpunt bepalen over de nota-Fibbe. Dit standpunt over de toekomstige structuur van een gewestelijk bestuur in het Rijnmondgebied zal naar de minister van binnenlandse zaken wor den gezonden. Deze zal dan een ont werp van wet kunnen voorbereiden. ROTTERDAM. Prijsbericht van vrijdag 27 februari 1370. Aardappelen 21-31 p. Jtg. Andijvie 129-140. Rode kooi 28-47. Kroten 17-23. Grote peen 8-17. Pret 67-94 Sla 15-20 p St. Spinazie 135-183 p. kg Uien 35-02, Spruiten la 01-107 p. kg; ïb 102; ld 79-117 WiUof Ia 98-124 p. kg: Ila 7fl-10B; lib BE - Aanvoer wltlot 33 ton. ROTTERDAM, dinsdag In de waterpolocompetitie kwamen de Rotterdamse heren slecht voor de dag. Zowel SVH, Rotterdam als Rijnmond verloren hun wedstrijden van. respectievelijk VZC (67), Nerous (57) en HPC (36). Het enige verheugende was de 4—0 zege van de dames van ODZ op Neptunus Amersfoort. ODZ heeft het tegen Neptunus niet moeilijk gehad. In de eerste helft nam ODZ via Corrie Jansen, Martha Wa genaar en Gonnie Seyner een 3—0 voorsprong. In de tweede helft voegde Gonnie Seyner daar nog één doelpunt aan toe. Rotterdam heeft koploper Nereus prima tegenstand geboden. In de eer ste periode opende Hans Stam voor Nereus de score, maar Jan Woutersen maakte gelijk. De tweede periode was bijna geheel voor Nereus. Jaap v. d. Land weerde zich in het „R"-doel voortreffelijk, maar hij kon niet ver- hipderert dat Nereus naar 1—3 uitliep. Ab Vrolijk bracht in de derde periode de stand op 23, maar toen John van Veen voor de tweede keer het water uit moest, profiteerde Kamphuis gre tig van zijn vrijheid (24). In do laatste periode ging het er hard aan toe. Hans van Veen zorgde voor 34. Direct erna scoorde Van Meerendonk een omstreden doelpunt (35). Via Ton Stam, Rik Nonnekes (R) en nog maals Kamphuis werd het 4—7 voor de Zaandammers. In de allerlaatste se- cc#de gaf het moedig strijdende Rot terdam de eindstand nog een beter aanzien, 5—7. In het ondiepe Valleibad leverden VZC en SVH een bijzonder spannende strijd, die in een benauwde 76 over winning voor VZC eindigde. Vanaf het begin ging het bijzonder gelijk op. SVH nam in de eerste periode een 2 1 voorsprong. In de tweede periode boog VZC deze achterstand om in een 4—2 voor sprong. Cock Mudde verkleinde die achterstand, maar Van der Kolk bracht het verschil weer op twee pun ten. Een dergelijk scoreverloop herhaal de zich nog ^weemaal. In de laatste periode kwam SVH door Joop Hooft zelfs nog naast VZC, dat echter dank zij Van der Kolk toch aan het langste eind trok. Rijnmond heeft de klap van verle den week (de eerste nederlaag) moei lijk kunnen verwerken. Van het niet al te sterke HPC werd met 63 ver loren. De oorzaak van deze forse ne derlaag ligt hoofdzakelijk bij de Rijn- mondverdediging, die steeds bijzonder slecht plaatste. Vooral in het derde kwart gebeurde dit nog al eens. HPC kon door doelpunten van Prins, Mantje, Van Elsas en Bontekoe naar 51 uitlopen. Daarvoor hadden beide ploegen via Wim Geurtsen cn Kees van Beek van een meerderheid gebruik gemaakt (11). Na het rampzalige derde kwart voor Rijn mond benutte Joop Bongers een straf- worp (5—2). Proenden profiteerde wederom van slecht wegwerken in de Rijnmondachterhoede (62). Doele- man bracht na een goede combinatie met Van Beek de eindstand op 6—3, (V»h onze sclmakmedewerker) ROTTERDAM, dinsdag Corry Vrcekcn heeft haar positie als leidster in het toernooi om het kampioenschap van de Rolierdamae Schaakbond be houden. In de vierde ronde hield ztf, met zwart spelend, Van IVIjverden keurig van zich ar. zy bediende zich listig van cm remise -variant van het SicJUaans, zonder ook maar een mo ment in gevaar verkeerd te hebben. Corry Vrecken blÜft heerseres over het (zogenaamde) sterke geslacht; 3Yi Uit 4! Drs. Staal herstelde zich na zijn on verwachte nederlaag in de vorige ron de. Hij liet betrekkelijk weinig over van Mahangkay, die overigens par does de kwaliteit weggaf. Van Weger den en Staal delen nu met 3 uit 4 de tweede en derde plaats. Schell-Böhm werd afgebroken in een positie, die zwart misschien niet meer zal kunnen winnen. Scbell had eerder zijn afge broken partij tegen Vijgeboom tot winst gevoerd. Spelen Schell en Böhm remise, dan nestelt laatstgenoemde zich naast Staal en Van Wijgerden. De dappere Oord had het zwaar te gen drs. Verberg. Oord's koning be zweek aan eon dubbele longontste king, als gevolg van tè lang op de tocht staan. Reitsma gaf z'n afg. party tegen drs. Ten Kate (3e ronde) zonder verder spelen, op. Reitsma brak af tegen J. Riksen, wiens nederlaag zich reeds aftekent. Ook Kwee Ing Tjong-Dries werd ver daagd; zwart mag met z'n vrijpion op winst rekenen, Drs. Ten Kate-Vijge- boom werd uitgesteld. Wat betreft de degradatie-kandidaten (de nrs. 10 tim. 14) kunnen wc vaststellen dat Oord. Dries, Maliangkay, Vijgeboom en Kwee In Tjong en wellicht Riksen daarvoor in aanmerking komen, maar m de komende vier ronden kun nen er nog heel wat hoofden rollen. (ADVERTENTIE) DE COMPLETE SONV-SORTERING VINDT U S1J Atnr v, NescfiRAAT 3S 1e MIDDELLANDSTR, 72 TEL 118811-235327 «HÉS MAG tfc u even voorstel len aan mearoutu Kas» sels-Kroon Ze heeft in Vlaardingen een eenmansbedrijfje waar tt doet er goed aan haar werkzaam heden nief direct te associëren met commercie.'Het ia meer naastenliefdet ofschoon ze er wel auto van rijdt. Mevrouw Kassete-Kroon Is muzlek-therapeute. Ze geeft kinderen les in be weging en de melodie is haar daar by behulpzaam, Het is een vrij unieke vorm van on derwijs en als zodanig in Ne derland nog vrij onbekend. De bewegingsleer is ook niet voor de in een normaal tempo opgroeiende kinderen, ze is voor de mat langzame. En dit om misverstanden te voor komen mcDrouv; Kassets heeft haar instituut óók be schikbaar gesteld voor de mo toriek zioaargestoorden. Ik was gisteren even in Vlaardingen Hofsingel 54 en het is werkelijk een onuitsprekelijk genoegen me vrouw Kassels over haar een deels charitatieve ander deels commerciële loerk bezig ie horen. Laat ik pogen duidelijk te zijn. Mevrouw Kassels geeft in een groot tooonhuts les aan kinderen van elke leeftijd, hoewel de eigenlijke therapie geconcentreerd is op drie- a vierjarigen. Kinderen dus, die naar het oordeel van de ouders achter blijven in hun ontwik keling. Eit dat behoeft echt niet ernstig te zijn. Voorbeelden van enkele remmingen. 0 Een kind kan angst hebben om over te steken. 0 Een kind (kleuter) kan tè lang naar de zin van de moeder blijven kruipen waardoor op den duur het bekken 2ou gaan ver groeien. Een kind kan angst hebben om kopje te dui kelen. 9 Een kind kan angst hebben om op straat te spelen. En over al deze storingen in de ontwikkeling probeert me vrouw Kassels de kinderen heen te helpen door een ritmi sche begeleiding, hetzij in groepsverband hetzij indivi dueel. Dit hangt uiteraard af uan het eit hoever het kind op het ontwikkelingsschema achter ligt. Het is erg moeilijk, maar u moet het zich voorstellen als een dansles. Door de frequen tie waarmee zij oefenen wor den zij fysiek niet alleen soe peler, maar owcrtotnncn zij van lieverlee óók de geconsta teerde psychische achterstand. Mevrouw Kassels, die sa menwerkt met de schoolartsen en subsidie krijgt van de Ber nard van Leer Foundationno digt de ouders ook altijd uit om één of meer lessen bij te wonen. Niet alleen om ze hier mee een algemene indruk te geven uan de manier waarop zij pleegt te werken, maar ook Om de ouder3 te instrueren. Om ze wat huiswerk mee te geven. Eert enkele les op het instituut is nauwelijks vol doende wanneer er ook thuis niet, ongeacht de leeftijd van het kind, wordt meegewerkt. De muziektherapie van mevrouw Kassels geleerd in V/enen) heeft alreeds zoveel resultaten gehad, dat zij in de naaste toekomst een ander pand gaat betrekken en ook enkele assistenten met soort gelijke werkzaamheden zal belasten. Maar voorlopig zit mevrouw Kassels nog tot en met april volgeboekt's mor gens, 's middags en 's avojids. DAGBOEKSCHRIJVER (JERT van der Hoest kan niet goed verteren, dat Guus Brox hem een blauwtje Iaat lopen. Gert wil per se tus sen de doelpalen cn wil de spelers van Feijenoord «»en af gang bezorgen. Geen speler vaa Feijenoord die bij Gert een bal van dertig meter afstand in bet bok krijgt. Guus trapt niet in het gein tje, allicht niet- Vo'gens Gert: „voetballers verstaan de kunst niet meer vaa grote afstand feilloos ln te schieten". Waarschijnlijk hoeft hij hier of daar al proeven genomen en is hij pr zeker van dat hij de door hem in te zetten twee duizend gulden niet verliest. Neptunus bestaat dit jaar 70 jaar. Een grap ter gelegenheid hiervan is wel toegestaan. Laat de heer Gert van der Hoest straks als het wat beter weer is een paar Neptuntaaen op de proef stellen. Er is dan een grote kans, dat enkele amateurs van de Abraham van Stolkweg hem een desil lusie bezorgen en hij hoeft nïct eens zijn tweeduizend gulden te handhaven. Met de helft, eventueel voor een gezellige verjaarsbijeen- komst voor de pupillen en ju niores zijn de drietanders ook tevreden. Neptunus wil graag het be drag van f 200,storten in de postzegelkas van de stuntafde ling van Gert als er niet één speler is die een kanjer van dertig meter afstand lang» amateurtj'c Gert kan jagen. Hoogachtend, J. J. Huldij junior secretaris Neptunus. (Geachte briefschrijver, ik ken niet alleen U, maar ik ken ook Gert uan der Hoest. Of schoon laatstgenoemde inder daad zeer sluntbewitst is en het hem naar mijn mening méér paat om een shoto- nümmer in een vol stadion dan om het bewijs dat de Fel}- enooróers niet meer schieten kunnen, zal hij stellig Neptu nus tegen een gereduceerd ta rief een kansje laten dagboekschrijver) TK heb overigens Gert van der Hoest zo Bchryft hU my wel innerlijk bezeerd door vorige week de onsterfelijke o.wnmer Woldouby af te doen met 'een Senegalese dammer'. Gen ,-eeft dan een uitvoeri ge beschrijv»!.* In zijn brief wie nu elgeniy'' Woldouby wel i» en zegt dm tenslotte 'geachte dagboeksc.Tijver, gij dient u diep te schar.'en. Neem voor straf een dambord en verdiep u fa één vao de stel lingen van Woldouby o'-e ik u hierbij voorleg', Gert, goede vriend, ii heb het gedaan, ik heb me eerst geschaamd en ik heb me d \ar- na verdiept ln de steil ug, Woldouby is inderdaad eva grote. Sans raneun i, dagboekschrijver Wonderdokters praten over splitsing, Kpemische stra ling, en atomaire krachten, ter-men dio noch de patiënt noch *ij2elf begrijpen, Dr. A. P. N. de Groot HERVORMD NEDERLAND Iluuff van Setten <le Noble Sport) werd Zuldhollands kampioen ln de B-klasse door een boeiend gevecht de Hagenaar J- Oosterveen op punten ie verslaan. De negenhonderd toeschouwers in het geheel gevulde Amieltia hadden vee! applaus voor Cor Eversteijn, Zijn tegenstander Knoop (36) beschikte weliswaar over een keiharde punch, maar snelle en stijlvol boksende Rot terdammer liet zich er niet door va de wijs brengen. In de derde ronde ont moette Eversteijn nauwlijks nog te genstand, Knoop raakte eerst aange slagen na een narde linkse en In de resterende periode kon hij zich slechts met de allergrootste moeite staande houden. Maar hij bleef overeind, ook al dankzij zijn tegenstander, die hem een afstraffing bespaarde. Het gevecht tussen Tabbers en Jan sen na de pauze was van goed gehalte. Tabbers toonde zich een enthousiaste vechtjas, die de Rotterdammer aï di rect na de eerste gongslag op een re gen van slagen tracteerde- Na twee minuten was de man uit Honselers- dij evenwel uitgeblust en kon Carel Jansen het initiatief overnemen. Daarbij toonde hij over een betere techniek te beschikken. Tegen het einde kwam Tabbers zelfs nog in ern stige moeilijkheden, maar Jansen moest met een puntenzege genoegen nemen. De derde titel ging deze avond naar J. Tabben (Honselersdijk), dte op punten won van zijn stadgenoot Ver kade. Do finale ln het zwaargewicht tussen P. Holtman. (Maasdijk) en W. Pieterman (Dordrecht) moest al ln de eerste ronde op medisch advies wor den gestaakt ln verband met een oog- wond van Holtman, De partij tussen Richardson cn Raaymokers kon in het geheel geen doorgang vinden omdat laatstgenoemde eerder op de avond in de halve finale tegen Leen van Digge len aan zijn hand geblesseerd was ge raakt. Ondanks dat behaalde- Raaymakers een duidelijke puntenzege op van Diggelen. In de tweede ronde ging de Rotterdammer neer op een rechtse, een openbare waarschuwing wegens her haaldelijk te laag inkomen velde defi- nitieg het vonnis over Van Diggelen, die zijn Dordtse tegenstander op de valreep nog even in moeilijheden bracht, C. Polderman» (Honselersdijk) tv.o.p. van J. Wulloms (Rotterdam), O. Versteeg (Rot- terdamt w.o p. van D. Hlokman (Lelden), w. Landrot (Lelden) W.op, van F. Mon- tayne (Lelden) J. Tabbers (Honselersdijk) w.o p van A. verkade (Naaldwijk), c. V|s- ser (Den Hba) w.o.p. van J. Oly (Rotter dam), D. Lodders (Wateringen) w.o.p. van R. W«thOf (Naaldwijk). K (Van onze schaakmedewerker) ROTTERDAM, dinsdag RSB- jeugdwedstrijdlcider Morbus heeft te elfder ure besloten meer dan één be- sllssingspartlj te laten spelen tussen Rob Wttt cn Wim Posthumus om te kunnen vaststellen wie van hen dit jaar de beste jeugdspeler van de Rot terdamse Schaakbond genoemd mag worden. In de eerste ontmoeting tussen de Schiebroeicenoar en de Hlllegersber- gonaar is al direct een stevige linkse (op de damvlcugel) uitgedeeld, die ernstig doet vermoeden dot titelhou der witt prolongatie van zijn titel wenst Witt speelde positioneel en aanval lend een opvallend sterke partij mede gebruik makend van zwart® „missers" die hij reeds op de 29e zet besliste, nadut de verliezer boven dien nog in tijlnood was geraakt. Witt heeft in de tweede beslisslngs- partij voldoende aan remise om zich opnieuw de lauwerkrans te kunnen laten omhangen- NIJMEGEN, dfnsdag (KNP). Elf priesters uit het bisdom Rolterdam, dlc docent of student zUn aan du Ka tholieke Universiteit tc NUmegen. hebben de namen gepubliceerd van drie volgens hen bij uitstek geschikte kandidaten voor het bisschopsambt te Rotterdam. ZIJ iljn namelijk van me ning, dat de procedure bij bisschops benoemingen openbaar moet worden. Als geschikte gegadigden noemen rij vicaris H. Kuipers van Haarlem, drs- W. Postma, studentenpastor van do Katholieke Theologische Hoge school Amsterdam en de dominicaner monnik Dr. B. vVHlems te Nijmegen. Zoals bekend heeft de huidige bis schop van Rotterdam, mgr. A. Jansen, onlangs de wens te kennen gegeven, af te treden. TWEEDE KLAS ASB 11 18 DESV Schied. Boys 13 17 Slod 2A 2B Alblflsserdam tl J5 DCV Lugdunum li 14 EBOH VUC 12 14 Emma HBS 12 14 ODS Leonidas 12 18 Zwtjrtdroeht Laakkwartier 12 12 TOGB ODB BI Zwart LFC Naaldwijk Alphen DHC 12 12 CKC lö 11 Leerdam Sp, 11 li Spartaan. *20 12 8 DHS 11 6 SVW 10 5») HOV punten in mindering. DERDE KLAS Wilhelmus 12 21 Vela RKAVV 12 17 DHL Quick H. 12 16 Verburch 11 14 Xerxes Celeritas 12 13 Westlandla VOC U 12 ADS EDS 12 12 5eh leb roek TonogMo 11 9 rkdeo Archipel 12 9 VDL RFC 12 7 VFC Delft 11 3 Ripn Lenig en Snel 12 3 DHL 3D Mcrwesteljn Slikkerveer 12 20 Fiakkee Goal 12 15 Hnrdlnxveld Nieuwcnböom 11 14 DCL Trans val la 10 12 Tediro PH2 11 18 BCD 11 14 U 13 U 13 12 13 11 12 11 12 12 12 11 11 U 11 12 Jl 11 7 13 7 12 20 11 16 11 16 12 18 >2 13 12 13 11 10 Eureka Nftstoro Indua '87 Hoogvliet DDC Meeuwenpl. Smeetstand Vlerpoidors 3A SWD Pechvogel» Varkonoord Roga De Roef Abbenbrook AVO/zvc Albiroo U 15 al 12 Nada V. 10 If PCN'OT 11 0 BUjdorp 13 B Swlft Boys 10 0 OHVV 11 8 SVO 11 3 3B 12 20 Aiexandr. w i10 Hoezemkw, 10 15 Harvard* 11 13 Wleo fl 12 RVVB 10 10 Kreekboy* 10 8 Mflaa 13 8 Victoria R, 10 7 Rotterdiim 11 1*1 Pantaerboys i mindering. 11 20 :0 14 H u 10 13 10 1Z 10 12 s> s 9 3 3C Olympic 10 11 WOH 10 10 Sport lef ia u 9 Real Parbo 10 17 Ridki O 7 Hurricanes 11 14 Flor /OBR 0 VND 11 14 SVJ 10 3 RET li 13 TOGZ 10 2 10 ZATERDAGVOETBAL 12 11 11 21 U 10 10 2A DOTO Hulzeu fCozak ken B. SSC'55 's-Gravei. Rijnsb. B Spljkennlssc Quick B, NDSM Sprang VIERDE KLAS 11 5 13-28 12-20 13-20 13-34 13-14 13-13 13-12 13-U 13-10 13-8 12-5 13-2 2B Nöordwljk Zwart Wit Zwaluwen T« Leede De Zwerver CSVD Excelsior M. KWH Meeuwen Amemulden HBSS Earendrecht 4E Vlos 11 18 Schevenlngen Donk ll 16 Esdo Hlllegeraberg 11 15 BEC Kranenburg n 12 wirpolder 11 12 Aeolua 11 12 Moordrecht 11 11 DJS 11 9 Gr, W. II'VAC 11 7 Oranjeplein 11 8 Progress 10 4 OllvoD Moerkflpelle Weatarkw. Paraat SMV Concordia 't Noorden SVDPW 2C WOG SHO 13-20 VRC GVVV 23-13 HCSC Rijsoprd 12-15 Zuldvogels lJ5seUn vogels 12-15 Gelnoord Heerjansdam 12-14 IJmuldet» CJW 12-14 lp RKWIK li Schiedam lo Excelsior '20 10 Hollandiaan 9 orn io Gooa 10 SpoorwIJk 9 RijswUk n BMT io Vredcnburch io PK Bt. Wit 10 St. Volharden 12 oud Befjerl. 12 LMO io WCR 10 4G 18 Slledrecht 14 'a-Gravendeel 12 Merwede J1 Dubbeldam ll Puttershoek 9 Gelukvogels 6 Voorwaarts C Zuiderster FSV Pretoria Poortugaat SCB zo DEH 17 OW 14 DOK 14 Satumus 12 PFC 3A. Loosduinen Naaldwijk 's-Graveni. Melllssant Monster Pelikaan Nw, LekKerl. IA Maasdijk MW '27 TSB Iitfulinde De Lier Excels P. Ptershil HVO Voome Rozenburg 12-1» 12-18 12-18 12-18 12.J3 12-11 12-11 12-11 13-U 12-10 13-10 11-3 12-5 13-19 13-17 13-16 13-14 13-14 13-14 13-U 13-13 12-11 13-U 13-8 12-3 JB ASWH PPSC Jodan B. Gr. Ltndt JAC TOGR Capelle VVCT" - GZ Spirit RCL Scheveningen Unicum 13-22 J3-17 13-16 13-10 12-12 13-lZ 13-12 12-11 13-11 13-10 13-9 13-8 13-13 13-12 12-11 12-9 13-6 13-3 1'-<3 12-15 13-13 12-14 12-13 13-12 12-11 12-6 12-8 13-7 4B De Zwervers DU NO Hermandad ORNAS DSO Maasdam Katwtik Hoogvliet Helnenoord Semper Altlua Kan data cl Sp. 12-20 12-18 11-17 12-10 J 2-12 12-11 11-6 12-9 12-8 12-7 12-3 AFD, ROTTERDAM IA Martinlt Europoort Belvedere Dille tant Dlndula NRC A.nlmo H Röckanje WF IC WRW DBGC SVDF VOB DZB SFC RDM Rising Hope Demos 11 Jfl Helievoetsluis 6 14 Ursus U 12 Or, Witten 10 11 Helderingen 11 11 Bloemhof 10 10 GIZ 11 0 RDZ i 12 8 Bolnes i 10 2 St. Hoger Orooswjjk j i mlndej-lng. 2A 10 15 DOZ j 10 15 Germinal 10 14 Sagu Boys JO ll Metro 10 B A VS 10 8 use 11 8 Noord erkw. 10 6 Activltas 11 6 Dirksjand Zwart wit 11 13 11 13 U 12 4C: Sportlual IS Be Pair 12 Koudekerk ll Oegstgeeut ia Schoonhoven 13 SVOW js Duinoord la Hazrsw. B, 12 Ploreant u Wouhrugge II UVS li 4D; 17 Ha aften 16 Amelde 14 Wleldrecht 12 Meerkerk 18 LRC lt Hardlnxveld 10 Arkel JO Slledrecht 9 Gr- Ammera 6 GJ3 8 IPC 12 18 U 15 12 13 12 12 ll U 11 11 12 11 li O 11 s 11 8 ROTTERDAM, dinsda? In de manége Hillegersberg is dit weekeinde een dressuurwedstrijd verreden voor ruiters en amazones met nog weinie ervaring. De uitslag was: 1. mei. E. Griffijn (met Otaff) 140 pnt.: 2 B. Beukers (mefc Pasha) 137% pnt.; 3. Van- Brakel (met Hippel) 136 pnt; 4. Kernel (met Bruno) 135% pnt. 5, Vo gelzang (met Hippel) 1 34 pnt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1