Zaten I ag protest-defile tegen groter Capelle UITNODIGING TOT INTENSIEVER Luchtvracht nam in '68 toe met veertien pet Vandaag geen Dagboek ROTTERDAM RIJNMOND SOCIAAL WJJKOPBOUWORGAAN ORGANISEERT BLIKSEMACTIE KUNSTKRANT STUURT NA EEN JAAR BERICHT VAN OVERLIJDEN Vier auto's in kettingbotsing twee uitgebrand SCHILDERIJEN VAN CHABOT TIJDELIJK NAAR AMSTERDAM DRIE MENSEN GEWOND BIJ AANRIJDING Parkeergarage bij Bouwcentrum op 14 maart open 'Beeldende 'kunstin Rijnmond ISiSI&HBIm Bi DOOR CEES VAN DER GEER - In our time Rasschilder Spaarresultaten Huizenveiling Orgelconcert van Nicolas Kynaston gaat niet door pag. i - donderdag 5 maart 1970 %^^a'fNkiL "aan jijaïèö^, - -,- ïjj 'irt.,\2 van de stefcuferU"" v"-V^ 4 v \vs v -/* Sj'anuarK.19?Q); ,<VV\>< sv Sleden' gestaakt - 7<,)fe^^eèrvèr5cb^oi6ff. -< - - - A4 ^}f{dlt2^maad;kedits Vsri<f{j$baatv^/ f'ft-'. die daium zal-Mp*p*C i .4AI irtaj-ufcfa ^an|o,rtd^ïng-- niet ,^fsch)^en, «o/of - tt "- ^4;P®'^;-Th>^tewel x„ Op geschept papier heeft de Stichting KunstKrant heft eigen overlijdensbericht rondge stuurd. Op 10 december van het vorig jaar blijkt de stich ting te zijn opgeheven. En zo weten we nu echt en beslist zeker dat de Kunstkrsnt voor het eerst verschenen i>n september 1958 (oplage 50.000) en enkefe nummers later al weer vergetelheid niet meer zal verschijnen. De directeur/ hoofdredacteur Abraham P. Bom (beter bekend als Bram Bom) en geldschieter drs. J. Th. Wiewel hebben het nu nog nodig gevonden om een mis lukking uit het verleden defi nitief te bevestigen. Het lijkt op masochisme. (Van. een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, Burgemeester J. van Dijk van Capelle en burgemeester W. Thomassen kunnen zaterdagmorgen een „défilé" verwachten van honderden automobilisten uit Alexanderpolder en Ommoord, die hiermee massaal protesteren tegen het advies van Gedeputeerde Staten aan minister Beernink om een deel van Alexan- derstad bij Capelle te voegen. Eerst zal tic stoet naar het Capelse gemeentehuis trekken. Hier worden aan burgemeester van Dijk stembil jetten overhandigd van de wijkbewo ners die voor de samenvoeging zijn. Daarna gaat de stoet naar de Coolsin- gel om eventueel de biljetten van de tegenstemmers aan tc bieden. In elk geval zullen vanaf het Rot terdamse stadhuis telegrammen wor den verstuurd naar Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland en naar hel mi nisterie van Binnenlandse Zaken, waarin het resultaat van het referen dum wordt meegedeeld. Het bestuur van de Stichting So ciaal Wijkopbouworgaan Prins Alexanderstad heeft deze bliksemactie georganiseerd, nadat voorzitter G. Verschoor dinsdagavond tientallen te lefoontjes kreeg van wijkbewoners, die boos zijn over het advies van GS, waarvan burgemeester Van Dijk maandag met voldoening mededeling deed aan de Capelse gemeenteraad. Noodkrant Nog dezelfde avond maakte het be stuur van de SWO een noodkrant. die morgen onder de tienduizend gezinnen tn Alexandeipolder en Ommoord wordt verspreid. Onder het motto „Wilt u Rotterdammer blijven, stem dan mee!" worden de bewoners uitgeno digd het stembiljet m deze noodkrant in te vullen met „voor" of „tegen" de voorgestelde samenvoeging. Zaterdagmorgen tussen tien en elf uur kan men zijn stembiljet inleveren bij de Cecilïakerk. Voor de wijkbewo ners die niet naar dit verzamelpunt kunnen komen, zullen waarschijnlijk goluidswagens rijden waar men z'n biljet kwyt kan. De heer Verschoor zal burgemeester Van Dijk zaterdagmorgen uitnodigen voor een openbare bijeenkomst In de „polder", waar gesproken zal worden over het gewraakte plan tot samen voeging. Hij verwacht een positief antwoord. Burgemeester Thomassen, gevraagd naar zijn reactie op de bliksemactie van de wijk: „Ik vind het bijzonder boeiend en ontzettend aardig dat de mensen in beweging zijn gekomen. Ik zal zorgen zaterdagmorgen met enkele wethouders op het gemeentehuis te zijn om de mensen te ontvangen". S-SCJU Op de Gordelweg raakten vier auto's betrokken in een kettingbotsing. Twee auto's brandden uit. Drie mensen raakten gewond. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Na een frontale botsing op de Gordctwcg ter hoogte van de Savornin Lohman- weg zijn gisteravond omstreeks half elf twee personenauto's uitgebrand. BIJ het ongeluk waarbij vier perso nenauto's waren betrokken, raakten drlo mensen gewond. Zij zijn in bet Bergrwegziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde, toen de auto van de 36-jarige Vlaardinger Cornells van Zuylen in een slip raakte op de linker weghelft terecht kwam en daar frontaal tegen de auto van de 54-jari- ge J. van Esveft botste. Br onifcstond een. kettingbotsing, waarbij nog twee auto's betrokken raakten. De eerste twee auto's raakten in ROTTERDAM, DONDERDAG De colleotle oorlogsschildenjen van de in 1949 overleden kunstenaar Hendrik Chabot uit hot naar hem genoemde museum in HiLicgersberg, gaat tijde lijk naar Amsterdam, In het Rijksmj- seum wordt door de afdeling Neder- brand. Voorbijgangers slaagden er in de inzittenden te bevrijden. De automobilist uit Vlaarcmgeti, de bestuurder van de tegemoetkomende auto en zijn vrouw werden min. of meer ernstig gewond naar hat Berg- wegziekenhuis gebracht. De betrokken auto's werden zeer zwaar beschadigd. Ook een op de Go- delweg geparkeerde auto liep bescha digingen op. Bij hot ongeluk hec-ft personeel van de brandweer assisten tie verleend. landse geschiedenis een tentoonstel ling ingenchl onder de titel „Chabot schilderijen. 1940-1945. Oorlog is bul ten de wereld". Tijdens de expositie die van 24 april tot 6 juli wordt gehouden, zal in een discussiecentrum gesproken wor den over de invloed van de Tweede Weieldoorlog op het denken en doen van nu. Filmfragmenten en documen ten zullen een indruk van de onvrij heid geven in oorlogstijd. Den. poslbestelter le klasse J. Spitse (65) heeft gisteren afscheid genomen van do PTT. De heer B, A. Harteveld, adjunct-direkteur van hot postdistrict Rotterdam, sprak zijn waardering uit voor hoi bijna 27-jarige dienstverband van do vertrekkende functionaris. ROTTERDAM, donderdag - In 1969 is de hoeveelheid behan delde luchtvracht op de luchtha ven Rotterdam toegenomen met bijna 14 percent In vergelijking met '68. Tn een commentaar op dit cijfer zegt het bureau voorlichting: „In de ruim zeven miljoen kilogram uitgaande en inkomende vracht is echter niet een respectabele hoeveelheid vracht be grepen, die op de Rotterdamse lucht haven wordt aangeleverd en afgehan deld, maar door gebrek aan voldoende luchtvei-bindingen ter directe verla ding in de vliegtuigen over de weg naar Schiphol werd vervoerd". Volgens ruwe schattingen zou het hier om 5 miljoen kilogram vracht gaan. Daar komt dan nog bij een vol strekt onbekend gewicht aan lucht vracht dat door bedrijven en particu lieren uit de Rotterdamse regio {'s Gravenhage-Gouda-Gorkum, Breda, West-Brabant, de Zuid-Hollandse ei landen (linea recta mar Schiphol werd gebracht Het bureau voorlichting wijst erop, dat volgens IATA bepalingen de op de Luchthaven Rotterdam aangeleverde vracht, die niet direct verladen kan worden, kosteloos naar Schiphol moet worden getransporteerd. In '69 nam het aantal passagiers op 1 (invluchten toe met 10 procent tot 223.780. Het aantal charterpassagiers daalde evenwel met ruim 6 procent tot 165.275. Door de opheffing van de deviezenbeperking in Engeland ver wacht het bureau voorlichting voor dit jaar weer een record-aantal „bol- Jen-charters" uit dat land op de Luchthaven Rotterdam. Het percentage transito-reizigers i» sterk gestegen, nl met 35 procent. Dit is te danken aan de opening van de lijn Zürich-Rotterdam-Manchester vv per 1 april '69. Als ultwijkhaven voor Schiphol nam de Luchthaven Rotterdam in bete kenis toe sinds de ingebruikneming van een nieuw landingssysteem. „Op 24 december werd een historisch maximum bereikt van 41 naar Zes tienhoven uitgeweken straal verkeers vliegtuigen uit alle delen van de we reld," aldus het bureau voorlichting. Hieraansluitend wordt meegedeeld: „Het aantal geluidshinderklachten op deze datum bedroeg twee." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Op 14 maart kamt de bij het Bouwcentrum gelegen parkeergarage in gebruik. Er is plaats voor 475 auto's, waarvan zestig op de begane grond op de binnen plaats van het bouwcentrum en 415 ln en op (het dak van) de eigenlijke parkeergarage. De garage zal volledig openbaar zijn. In- en uitgang liggen op het Kruisplein. Als het erg druk is, kan ook gebruik worden gemaakt van een uitgang naar de Diergaardesingel. 's Morgens om half acht gaat de rage open. Hij blijft geopend tot enïge tijd na de voorstellingen jn De Doelen. De garage is eigendom van het Bouwcentrum, maar wordt geëxploi teerd door Parking '68 NV, een doch termaatschappij van de Belgische Parking '58 SA, welke maatschappij ook de schouwburggarage exploiteert,, Voor beide garages gelden dezelfde Bij de ingang op het Kruisplein is een pompstation. (ADVERTENTIE) Show öp 6 en 7 maart, Noteboom Toyota in-de.^icujvé vestiging: v BURCïEM: v; SL1JPELAAN;3 01 i D-I.l SSELMONDE (TnL y 7 T- 1 x ft-- 't vj Kitaj's „kleurensamenspel met F. 8." en „Generaal van heet verlangen". Door de schilderijen en de grafiek van de Engels-Amerikaanse kunstenaar R. B. Kitaj in huis te halen heeft het Museum Boymans-van Beunitigen het u als kijker er niet gemakkelij ker op gemaakt. Nu is het kijken naar en vooral het bijhouden van moderne kunst toch al geen eenvoudige opgave, en is enige begeleiding zeker gewenst, maar in het geval van Kitaj mag je echt wel spreken van een zwaarde re kluif. Naast het aandachtige, intensieve kijkwerk, dat u toch altijd al moet leveren, moet u bovendien over een flinke portie informatie beschikken, wilt u zich dit werk enigszins eigen kunnen maken. Toch moet u zich hierdoor niet van een bezoek laten weerhouden. U mist dan. de confrontatie met een be langrijk schilder, die, en dat is zeldzaam, het gezicht van de kunst van deze tijd mede bepaald hoeft en z'n belangrijkheid onderstreept ziet door een over de ge hele schilderende wereld verbreide stoet van volge lingen. Nu beschikt u al over flink stuk van die gewenste informatie, ais u zich de catalogus aanschaft. Voor een tientje beschikt u over een (later moeilijk verkrijg baar en dus duurder) standaardwerk, dat uiterst vol ledig is met tekst en illustraties. Met name de voortreffelijke inleiding van dr "Wie- land Schmidt, de directeur van de Kestner Gesell- schaft te Hannover, waar Kitaj begin dit jaar expo seerde, geeft u de zo nodige aanknopingspunten. Kitaj is namelijk een intellectuele kunstenaar. Zijn kunst is een encyclopedische kunst. Zelf onderstreep te Kitaj dit door in voorgaande, door hem samenge stelde catalogi slechts op te geven welke boeken hu gelezen had en hem de inspiratie voor zijn werk ver schaften. Op de tentoonstelling illustreert hij deze driftige honger naar kennis en informatie met het tonen van de reeks van vijltig zeefdrukken „in our time". Een reusachtige, een gehele wand beslaande „boeken kast", waarin de „boeken" ongebruikelijk mot de voorkant naar de kijker toestaan. Die wand illu streert tevens een essentieel deel van zijn werkwijze, namelijk de collage, het bijeen brengen van op het eerste gezicht niet bij elkaar behorende elementen, waardoor hij bovendien dat enkele element, zo'n boekomslag dus, sterker markeert. Boeken, kranteknipsels, citaten of foto's zijn m hoge mate bepalend voor de samenstelling van zijn werk. Hij neemt ze er in op, verwerkt ze in de hoop, dat u op 2oek gaat naar dezelfde kennis, de losse de len samenvoegend tot een nieuw verhaal. Een duidelijk voorbeeld van deze werkwijze is de se rie „some poets", waarin hij uiterst knap getekende portretten combineert met beeldelementen, die de be treffende dichter zeker als men zijn wcik kent, nadci bepalen. Een nieuwe vorm van een in de schilder kunst al sinds dc middctecuwen bestaande metbode om door middel van beeldelementen de geportretteer de ftguu«r nader le duiden Hebt u zich eenmaal de specifiek bij Kitaj behoren de „tees"-iechmek eigen gemaakt, dan wordt hei een boeiend spel, ^en persoonlijk avontuur, al vergt het enige inspanning uwerzijds. Laat het u inmiddels niet bij voorbaat va» een be zoek afhouden. U /Ou er fout aan doen. "Naast alle in tellectualisme en encyclopedisme is Kitaj en dat is naar mijn smaak Schmidts enige tekort, dat hij daar op te wenug wijst wel degelijk een schilder, een rasschildcr. Een man die zijn vak beheorst, er intensief mee be zig is en er duidelijk plezier in heeft. Interessant ook voor de kijker, omdat deze er aan de hand van de ge toonde schilderijen getuige van kan zijn, hoe Kitaj zich in betrekkelijk korte tijd ontwikkelde en vrij snel diverse stadia doorliep. Een schilderij als Erasmus" heeft het ruige verf- opbrengen en do getourmenteerde figuratie, die zo kenmerkend zyn voor Cobra. Maar evenzeer beheerst hij het dunne verfopbrengen, dat sinds dc nieuwe-fi guratie (of misschien wel sinds Kitaj) zo gebruikelijk is Van verf is soms trouwens nauwelijks sprake. Er hangt een serie schilderijtjes, portretten van Ameri kaanse baseball-spelers, die u doen denken, dat fo to's door middel van zeefdruk op het linnen overge bracht zijn. Het zijn echter normale portretten, waar bij tie aangebrachte verf achteraf weer volledig is af gekrabd, en waardoor er als het ware een schauw van de vort op het linnen achterblijft. Vooral met een orthodoxer werkwijze in een schil derij gecombineerd ontslaat er een verwarrend rijke veelheid van kijkmogchjkheden, die het oog m een keer niet registreert. Vrij plotseling loopt daar dan een schilderij als „Apotheose van de ongegrondheid" tussendoor, waar in Kitaj eigenlijk een stapje terugdoet, alle verwoi- venheden weer even opzij zet om gewoon een fijn schilderij te maken en daarmee aan te tonen hoe vir tuoos hij met een grote veelheid van kleuren weel te spelen in een zo weinig inspiratlef onderwerp als een fabriekshal. Merwaardig tenslotte ook dat sommige schilderijen, zoals „Junta" of ..London by night", topstukken uit de geschiedenis van de pop-art, nog maar enkele ja ren geleden, zeer revolutionair, zeer mouw, nu al be kend en vertrouwd geworden 2ijn. Meerdere bezoe ken aan de Kitaj-tentoonstelling (zo ai niet een) zul len er zeker toe bijdragen met de rest van zijn werk even vertrouwd te raken. „Junta" 1962 van R. B. Kitaj. ROTTERDAM, donderdag In fe- biuarl hebben de spaarders bij de Spaarbank te Rotterdam 55,7 miljoen ingelegd (vorig jaar f 46,7 min.) en f 50 min (37,3) opgenomen, waardoor een spaaroverschot ontstond van f5,7 min (0,4). In de afgelopen maand is hierdoor het aan de Spaarbank toevertrouwde tegoed gestegen tot f783,8 min (707,6). In dezelfde periode nam het aantal spaarders toe met 609 tot 646.621 (632.593). Openbare Verkoping van Onroeren de Goederen door de N.V. Notarishuis op 4 maart 1970 in Zaal V van dc Koopmansbeurs te Rotterdam. Not. J. G. Stehu en II. A- Sprengers: l. Pand en erf Lavendclstraat 10, 14.660, 2. Pand en erf Lavendelstraat 12, 14.800, 3. Pand en erf Lavendel straat 14, J 14.800, 4. Pand en erf La- vendeistraat 16, ƒ14.600. 5. Pand en erf Lavendelstraat 18, 15,000, Not. li. Kielra: 6, Pand en erf Cle- mersstraat 33, ƒ8000, 7, Pand en erf Clemonsstxaat 35, ƒ7.000. 8. Pand en erf Ciemensstraat 37, ƒ7.200. 9. Pand en erf Ciemensstraat 3D, ƒ7400. 10, Pand en erf Doklaan 65 en 67 en Dok- siraat 1 en 3, 17.600. 11. Pand en erf Watergeusstraat 64, ƒ8.000. 12. Pand en erf Watergeusstraat 06, 8.600. 13. Borselaarstraat 25, ƒ20.000. 14. Pand en erf Borselaarstraat 27, 18.000. ROTTERDAM, donderdag - Het optreden in De Doelen van de Engelse organist Nicolas Kynaston, dat voor 14 maart op het-programma stond, gaat nioi door. Dc organist heeft een onge val gehad. In zijn pla'ats zal'nu een orgelcon cert worden gegeven door de Antwer penaar Stanislas Deracmaeker. De2e in 1932 geboren organist behaalde tal van onderscheidingen. Hy is thans or-' gelleraar aan -hefc Koninklijk Vlaams Conservatorium m Antwerpen. Ook doceert hij harmonie in de afdeling musicologie van het hoger instituut voor kunstgeschiedenis en oudheid kunde van de Leuvense universiteit. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1