Parkeergarages om het stadscentrum te maken 1 n i DE ZEVEN ZIJN WEER HELDEN TERUG STADIN TAKELS tapijtcentraïeQ RUIMTE VOOR 3.800 AUTO'S JES 70 van start Ilatest::-ïtI Patatkraam voor Groenoord Willy Foo-Foo3 Zijdenbos kleedt de mannen Cabaret Ivo de Wijs er is niet zoveel mis WAAiOM??? WAM0M71? SCHIEDAM B.C. VAN GENT: „VERLATEN VLAKTEN ZIJN MISTROOSTIG" In Passage: Magere western op klassiek gegeven Juliana krijgt het zwaar tegen Octopus uuuL'iL GEEN KRANT ONTVANGEN? AANGEVOCHTEN DOOR OMWONENDEN Ciiby -I- Blizzards in Bluesville '69 Club KüMfHSÏiiSS MOEILIJKE OPGAVE VOOR „SCHIEDAM" Verhoeff WAAROM KOPEN EEN ADVOCAAT, EEN DOKTER, EEN NOTARIS, EEN DOMINEE, EEN PASTOOR HUN TAPIJT BIJ ONS??? BEAU?? CARPET GOLDEN BLOSSOM MANITOBA ENKAL0N 560 BUCHESSE ENKAL0H 660 G0MTESSA ENKAL0N BERBER TAPIJT PANORAMA KNIGHTERBRIDGE AGRILAN SUPER VINYL OP VILT DO IT YOURSELF TEGELS donderdag 5 maart 1970 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Een van de grote problemen die opge lost moeten worden in het opstellen van een reconstructieplan voor de Schiedamse binnenstad, betreft het parkeren. Wanneer een stad centrum „open" wil blijven, dan moet het ook makkelijk toeganke lijk zijn voor bezoekers, maar ook voor de bewoners zelf. De bestaan de toestand is een bewijs hoe belangrijk het parkeren is. Vandaar dat liet Bureau Fledderus/Van Gent in de planstudie ruime aandacht be steedt aan het parkeren. HET VEBHAAJL DAT dc Ameri kaanse reffïsseur Paul Wendkos nog eens vertelt in zijn kleurenfilm „Guus of lite Magnificent Seven" is in de bioscoop al mooi klassiek' Het is nu al de vierde in de rij! Tegeai het nog maals herhalen van het gegeven is In het aanvankelijke Structuurplan werd gesteld dat er plaats gevonden zou moeten worden voor 5.000 parke rende auto's en dc ruimte werd. ge zocht in de houw van drie grote par keergarages. In dc planstudie is daar iets van teruggekomen. In Plan A „de grote omloop", waarbij dc bestaande structuur gehandhaafd zou blijven, wordt een getal van 3.850 parkeer plaatsen. genoemd en in Plan B, na druk op het city-winkelccntrum, van 3.5Q0 plaatsen. Dit laatste omdat er 350 parkeerplaatsen to vinden zouden zijn onder het winkelcentrum en. on der het verhoogde voetgangers-pla teau. Dit blijven enorme aantallen auto's. Wanneer die alle op de begane grond gestald zouden moeten worden, dan zou voor 3.850 auto's bijna tien hectare grond nodig zijn, of rond 30 pet van het bestaande oppervlak van het stadscentrum. Dat is onaanvaardbaar, Bovendien heeft planoloog B. C. van Gent er op gewezen dat er niets zó mistroostig is als verlaten parkeerter reinen in een stadscentrum. En 'a avonds en in het weekend zijn die verharde vlakten grotendeels verla ten! „Vee! auto's zijn verkieslijker dan die lege plekken", vindt hij Dus heeft de heer Van Gent geko zen voor het onvermijdelijke alterna tief: parkeergarages. Die hebben ove rigens ook bezwaren. Ze vormen een drempel, waar hst publiek niet zo makkelijk over heen stapt, niet eens uitsluitend vanwege de kosten. Het uitrijden van de garages tijdens clc (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Op de openingsavond van de manifestatie JËS '70. georganiseerd door de Schie damse Gemeenschap In samenwerking met het Stedelijk JVIuseum zullen een aantal Schiedamse scholen vrijdag een staaltje van hun muzikale of cabaret talenten laten zïcn. De culturele manifestatie is georga niseerd in plaats van dc traditionele declamatiewedstrijden, waarvoor bij de jeugd geen belangstellingmeer was. Het programma voor de ope ningsavond in de aula van het Stede lijk Museum vermeldt optreden van: de Willem de Zwijger mavo I en II. de LEAO-school, het duo Hoogkar- spel-Van Meerendonk, de Rijksscho lengemeenschap, de Christelijke Huis houd- en Industrieschool (waarvan al vast staat, dat de meisjes stukjes uit de Amerikaanse musical Hair zullen dansen) en de scholengemeenschap Spieringshoek. Gezien de beperkte ruimte in de aula van het Stedelijk Museum is de openingsavond alleen toegankelijk voor genodigden. SCHIEDAM Het ernstig In de gradatienood verkerende volleybal team, van Juliana ontvangt zaterdag Octopus, een bijzonder sterke tegen stander waartegen in het verleden zelden goede resultaten zijn geboekt- Lichtpuntjes zijn de enorme inzet van Juliana, dat door blijft vechten, ter wijl ook het sterke aanvalsspel van Den Putter hoop geeft. Het blijft de vraag of de twee punten achterstand op Puch, dat volgende week de tegen stander is, nog overbrugd kunnen worden. SCHIEDAM. Geboren: Mlloud. z. M. Chokami en J, C. Zagwijn. Sacha A. T„ d. v, A. W. Sliedrccht en J A van den Berg Bduard J. z. v. H, F M Coenen en C M A. Saraber. René, z. V. H. F Petit en M A. Wapenaar. overleden: M. Sluijters, 10 jr.. echtg. J. van Klingen. W. Blok, 78 jr. P. W. Bras, 81 jr; P. E. Kuhn, 66 jr; F. de Geus, 82 jr; C. Overheul, 03 jr., wed. G. Muilwijk. Bel voor 19.30 uur telefoon 135430 Abonnees buiten Rotter dam, Schiedam, kunnen zicb wenden tot onze plaatselijke agenten. spitsuren geeft bovendien lange files en dus opstoppingen. Drie garages In dc planstudie zijn drie parkeer garages opgenomen, gesitueerd aan de rand van het centrum, maar dicht bij de uitvalswegen. Een aan de Westvesl, tussen Westmolcustraat (dc uitvals weg) en de Walvisstraat met een ca paciteit van 800 auto's, een grotere achter de Hcma, tussen Marconistraat en Singel, voor 1.300 auto's. In het Plan A „grote omloop" bo vendien een derde parkeergarage voor 400 auto's achter cle Lange Kerk straat. Deze laatste garage vervalt in Plan B. omdat er parkeerruimte wordt gevonden onder het verhoogde win- kol/voetgangers-plateau. De rest van de parkeerplaatsen vindt men onder en tussen de woningen en winkels in de centrum-kcrn. De parkccr-garage aan de Westvest mag niet hoger dan vijf lagen worden, dit om de omgevende bebouwing niet „weg te drukken". Aan de Lange Ha ven zal overigens de bestaande bebou wing gespaard blijven. Via de Walvis- straat kunnen de lopende automobilis ten dan de Hoogstraat en het winkel centrum bereiken. Niet meer dan 150 meter, wordt in de studie gezegd, maar dat zal dan wel slaan op de meest westelijke kant van het cen trum. Achter ÏÏema Veel beter gesitueerd is de grotere parkeergarage achter de Hema, die ook wat hoger mag worden. Deze gara ge krijgt dan vla een loopbrug directe aansluiting op het eventuele „city winkelcentrum", pa! aan de overkant van de Brocrsvest. Aantrekkelijk is ook dat deze garage van drie kanten genaderd kan worden, nl. via dc Sin gel. dc Korte Sitigelstraat en de Mar conistraat. In deze garage is, op de begane grond ook het grote centrale bussta tion gedacht, zodat ook dit makkelijk is te bereiken. Hierbij moet aangete kend dat het bestaande parkeerterrein aan de Bvoersvest volgens de tekenin gen zal worden opgeheven. Overigens ook in het gereconstrueerde Singel- kwartier zullen parkeerfaciliteilen worden geschapen, o.a. een kleine parkeergarage bij hel station N.S. Het ongetwijfeld meest omvangrijke werkstuk voor de manifestatie JES'7Ö (Jeugd Expressie Schiedam) is gisteren verhuisd van de Lagere Technische School aan de Mgr. Nofenslaan naar hef Stedelijk Museum aan de Hoog straat. Het apparaat hier in de takels draagt de luisterrijke naam „Schiedam, stad in beweging" en is vervaardigd door leerlingen van de LTS. Bijna alle onderdelen van het gevaarte kunnen bewegen. Fietsbellen, toeters, metalen plaatjes, kogeltjes zorgen voor een bijna oorverdovend lawaai. Ook het visuele aspect is niet vergeten. Alles wat maar enigszins kan draaien of heen en weer bewegen is uitgevoerd in een groot aantal vrolijke kleuren. Na ruim een maand ijverig knutselen was het apparaat zo groot geworden, dat he"t niet meer door de deur naar buiten kon, maar leraren nog leerlingen van de Technische School zijn niet voor één gat te vangen en via de takels en een vrachtauto kwam de „stad in beweging" toch ter bestemde plekke. Op de openingsavond van JES'70 vrijdag 6 maart zal „de stad" door wethouder mevr, G. D. Verweij-de Graaff officieel in beweging worden ge bracht. De reeds lang geleden aangekondig de en inmiddels alweer sterk aange vochten „patatkraam" voor Groenoord is deze week eindelijk verschenen en is in opbouw aan de Ëduarfl van Bci- numlaa.ii op het kruispunt met de Jo zef Oreliosingel. Den punt (kit door het gemeentebestuur, na veel wikken en wegen is vastgesteld. Dit vanwege de mogelijke hinder door baklucht cu door het jeugdige bezoek aan de kraam. Het is dan ook een tijdelijke ver gunning geworden lopend tot 1 okto ber 1970 en bovendien moest de patat- kraam verplaatsbaar zijn. Daarna zal nog eens bekeken worden in hoeverre de kraam op die plaats ook werkelijk hinder oplevert. Zoals bekend hebben een aantal omwonenden inderdaad bezwaren gemaakt, resulterend in een bezwaarschrift volgens de Hinderwet by de Kroon. Dit alles heeft gemaakt dat de ex ploitant van de consumptietent, de heer F. J. Zuidema, die per 1 oktober 1869 de vergunning kreeg, een specia le rijdende kraam heeft moeten laten construeren, welk gevaarte maandag is afgeleverd. geen bezwaar, want de western leeft van de eeuwige herhaling cn het ie een sterk verhaal- Doch de filmische kwaliteiten worden er niet beter op! Paul Wendkos laat het beginnen met veel onrecht in Mexico. Dat gedeelte overtuigt niet of nauwelijks. Het gaat wat beter als George Kennedy in het beeld komt die Monte Markam nog maar net van de galg weet te redden. Monte Markam wordt zijn eerste me dewerker ais Kennedy zich over laat halen om uit een zwaar bewaakte Mexicaanse gevangenis de Mexicaanse rebellenleider Quïntero te gaan be vrijden voer zeshonderd Amerlaanse dollars. Het zoeken van de andere scherp schutters die hem daarbij moeten steunen levert enkele onderhoudende scènes op. Maar daartussendoor blijkt al dat Wendkos niet de juiste toon heeft getroffen. Hoewel de rolbezet ting niet slecht is weet hij voor de persoonlijke problemen van zijn hel den weinig belangstelling te wekken en waar hij dat probeert wordt zo rooskleurig over het leven gefiloso feerd dat het Wilde Westen er door verbleekt. Ook terug in Mexico waar de ge vaarlijke missie moet worden vol bracht, haalt de film nergens het peil van zijn talrijke voorbeelden. De wil de rebellenleider Lobero wordt door een onbegaafde amateur gespeeld, de wrede kolonel Diego is een namaak- schoft en de helden gaan voor de gro te afrekening al lichtelijk vervelen. Wendkos tracht zijn publiek wakker te houden met het tonen van wreed heden in de gevangenis, maar ook daar zie je nabootsing van af en de handeling van de film wordt er bo vendien door vertraagd. Het slotge vecht is bard en zeer mortaal, maar na het voorgaande kom je er nauwe lijks van onder de indruk 18 j.). Op de zondagmiddag wordt in het Passage theater vertoond om 14 uur „Sioux in hinderlaag" (14 j.). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. In zaal Arcade, Lange Haven 71 staat zater dagavond 7 maart een optreden op het programma van één van Nederlands populairste blues-formatlcs: Cuby -{- Blizzards, Speciaal voor deze avond is de be zetting van de groep uitgebreid met twee blazers. Dc nieuwe stereo-installatie van de Green's Society komt vrijdagavond 6 maart in werking in zaal Tivoli, Nieu we Haven 237. Disc-jockey op de scholierendtskotheckavond „Bloeb" is Martin Green. Op woensdagavond 11 maart, even eens in zaal Tivoli worden de aller nieuwste blues- en undergroundplaten gedraaid. Op die avond vertoont de sociëteit weer enkele oude slapstick- films. Personeel gevraagd (Van een onzer verslaggevers) Sinds zaterdag is het boetiek-be stand in. Schiedam weer met één ver rijkt. Deze keer niet eens een zaak met hippe kleren uoor jonge swingers, maar een boetiek met modieuze kle ren voor mannen tussen de twintig en dertig jaar. Een groep die volgens de directrice van „Foo-Foo", Willy Zijdenbos, nog al eens tussen wal en schip valt. In de kelder onder de winkel aan de Hoog straat vertelt blonde en zeer aantrek kelijke Willy Zijdenbos, dat zij fijne moderne kleren verkoopt, die gemak kelijk te dragen zijn. „We hebben eigentijdse modieuze kleding, maar wat we brengen, blijft draagbaar en in de betaalbare klasse. Een boetiek in Zuid-Frankrijk bij voorbeeld is peperduur, maar hier mag 't niet zo duur zijn. Als het een grijs pak is dat tien jaar meegaat, wil men er nog wel eens driehonderd gul den voor uitleggen, maar iets dat maar één seizoen mode is, mag niet te kostbaar zijn." De specialiteit van het huis is de pantalon. Wie niet kan slagen in de „hangende" collectie, kan zich een broek laten aanmeten in dezelfde prijsklasse en niet een keuze uit het stalenboek. Maar niet alleen de mannen tussen 20 en 30 kunnen bij „Foo-Foo" te recht, ook voor modebewuste veerti gers is er keuze bij Willy Zijdenbos. En dan niet te vergeten de kleuters. „We hebben jongenspantalons vanaf zes jaar." Willy Zijdenbos vertelt dat haar collectie van Italiaans-Franse stijl is, maar aangepast aan de Nederlandse man. Hoe modebewust is die Neder landse man? „Dc man hier is wel mo debewust, maar de nieuwe dingen zie je hier pas acht maanden later dan in het buitenland. Ze willen wel, maar ze durven niet zo erg." DUR is iets mis" is de titel van het programma dat het caba ret van Ivo de Wijs gisteravond voor het eerst in het Piccolothea ter bracht. Dus zit je in verwach ting om te horen wat er dan wel mis is. Welke misstand wordt er onder de loep genomen? In luelke richting worden er schenen ge schopt? Het wachten wordt niet beloond en iia afloop kan geconcludeerd worden dat er in het geheel niets mis schijnt te zijn. Ivo de Wijs, Aggie Terlingen Henk Smit en pianist Peter Nieuwint vertegenwoordigen namelijk de sector vriendelijk cabaret. Veel plezierige liedjes over dingen die vrijwel dagelijks om ons heen ge beuren, ingeklede grapjes en milde spot. De satirische toer wordt nauwe lijks gedraaid. Wat allemaal niet wil zeggen dat de groep daarom het aan kijken niet waard is. Als men de pre tenderende titel vergeet, dan Is er niet zoveel mis met het cabaret Ivo de Wijs. Het programma telt geen ware karakters. De teksten leiden niet tot een „tsjonge-jonge-wat-spits" ge mompel. Wel een handvol originele vondsten zoals in „Voorstellen", waar in wordt geparodieerd op de teksten die andere cabarets altijd zo fraai in hun programmaboekjes schrijven. Voor de pauze vielen trouwens nog twee goede liedjes te noteren: „De goeden" en „De jutter", beide solo's van Ivo de Wijs. Het tweede deel van het programma heeft een sterk begin; („De mijn gaat dicht" -ensemble), een vrij zwak middendeel en een sterk eind met een bijzonder virtuoos liedje als „Water kanon" en het grappige „De Turken". Reeds gezegd: het programma telt zeer veel vocale nummers. De korte grap- verhaaltjes die Ivo probeerde waren echter redelijk zouteloos, dus zijn de vele liedjes wel begrijpelijk. Ivo de Wijs is leider van de groep, maar op het podium straalt zijn ster retje echt niet het hardst. Aggie Ter lingen draagt bijzonder pit bij zorgt ook voor vaart en Henk Smit is de pijler waarop Ivo moet bouwen. Peter Nieuwint begeleidt niet alleen inventief maar heeft bovendien een merkwaardig volumineus stemgeluid, waarmee hij malle teksten produceert. FRANS HAPFEL (Van onze korfbalmedewerker) SCHIEDAM. Voor de S.C. Schie dam wordt het komend weekeinde erg belangrijk. Op eigen terrein moet zon dag de strijd aangebonden worden met ELKV, dat met een punt voorsprong en een wedstrijd meer gespeeld dan nummer 2, Oranje Nassau, de ranglijst aanvoert. De Schiedammers verzamel den uit tien wedstrijden elf punten en zijn nog lang niet kansloos voor de li- tel. Er moet dan wel van ELKV ge wonnen worden, wat een moeilijke opgave zal zijn. Helemaal kansloos achten wy de roodzwarten beslist niet en wij durven zelfs een (kleine) over winning tc voorspellen. De stand is: ELKV 10—13, Oranje Nassau 912, Zwervers 9—11, Schie dam 10—11, Blauw Wit 9—8, Ahoy 88. Eureka 86, Hou Stand 94. ODI heeft andere zorgen aan het hoofd. In tegenstelling tot de goede resultaten in de zaalcompetitie, zijn de prestaties op het veld mager geweest. In de resterende wedstrijden zal hard geknokt moeten worden, om degrada tie te ontlopen. Zaterdag moet in Slie- drecht het sterke Merwede partij ge geven worden. De thuiswedstrijd te gen de Sliedrechters leverde een rui me 69 nederlaag op en wij geloven niet dat ODI in staat zal zijn hiervoor revanche te nemen. Voor Succes is geen wedstrijd vastgesteld. De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt^ VASTE BE ZORG-EBS STER5 voor Schiedam en omstr. Aanm. tel, 237279 's avonds na 7 uur. Tel. 155360. .5028 Foto, film en projectie PASFOTO'S KLAAR TERWIJL U WACHT. Foto Van Vuurert, Hocgstr. 103, Schiedam. Tel. 2GS720. Let op 't Juiste adres. Texiielvetveriï Oostsingel 2 tel. na 5 uur 268924 MANTEL verven 1?»5Q VELOURSGORDIJNEN" verven -3.50 p. mtr SUÈDE JASJES (kort) reinigen 17»— Heeft dat iets met een universitaire oplei ding te maken? Welneelü Want ook een timmerman, een loodgle- ter, een kruidenier kopen bi] ons hun ta pijt. Het heeft natuurlijk wel iets met verstand te maken, maar daar hoef je be slist geen professor voor te zijn. in leuke hippe kleuren, 366 cm breed. V zult bet la an dere zaken beslist ook aantreffen, maar dan voor i 73,50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 59,50 en natuurlijk gratis geplaatst door vakbe kwame stoffeerders een fris bloemtapijt met ivoorkleurige ondergrond. Zeer geschikt voor slaapkamers. U zu.lt bet nergens andera aantreffen want wij zijn. alleen-importeur van dit aan» trekkelijkc bloemtapijt. VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 59,50 en natuurlijk vakbekwaam geplaatst zon der bijkomende kosten VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 69,50 gratis vakbekwaam geplaatst met duragan wafclrug, extra kwaliteit. Ideaal zowel van uiterlijk als uit praktisch oogpunt bezien. Fijne kleuren, o.a. beige, groen, goud, rood. cognac, berber etc. Verkoopprijs f '109,50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 39,50 gratis vakbekwaam geplaatst Zeer vaste kwaliteit, gemaakt van de allerbeste enkalen- garens in prachtige kleuren. Zeer geschikt voor Intensief gebruik. In de kleuren rood,, goud. grijs, groen, berber, cognac en blauw. 409 cm breed. Verkoopprijs f 120.50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 98,50 gratis vakbekwaam geplaatst van zuiver wollen garens. Een modieus tapijt to enkele brilliante naturelkleuren, 400 cm breed. TI kunt bet hier en daar wel eens tegenkomen voor S 130,50. maar let Op VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 109,50 en natuurlijk ook weer gratis reer vakbe kwaam gelegd door mensen dis iedere dag niets anders doen luxueus nyiontapijt. 400 cm breed met ENTEBTEST ga- rantje-certificaat, in formidabel kleurassorttment, cos tapijt om. te bezitten. VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 119,50 gratis vakbekwaam geplaatst frlsÉ-tapljt rijk van uiterlijk met speciale foam rug, die een zeer zachte loop garandeert in-excellente kleuren, eert tapijt oin te bezitten Overal ƒ179,50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 149,50 gratis vakbekwaam geplaatst Zware kwaliteit, geschikt voor trappen, gangen, keu kens, kantoren etc.. makkelijk schoonmaken en indruk- bestand. Verkoopprijs S 5.95 per tn2 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 4,95 inpakken en meenemen Gemaakt van bet geweldig mooie NVLFJRANCE nylon, 40 x 40 cm. kleuren', rood, groen, goud. saffraan, beige, cognac, blauw cn grijs VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 1,39 inpakken en meenemen Grootste en voordeligste adres voor alle vloerbedekking In de beste kwaliteiten SCHIEDAM Hoogstraat 15 - tel. 010-251971 DEN HAAG: Laan v. Meerdervoort 250; tel. 070-645840 GOUDA: Hoogstraat 9, tel- 01820- 14456. Ook vrijdagavond geopend

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2