Tijd van arde arbeid in Vierhouten ROTTERDAMS DAGBOEK m uw of Bw ROTTERDAM RIJNMOND SARST bereidt „Gorilla-Queen" voor in Vierhouten r vmw^w NoUibooni Toyota VROUWELIJKE TRAMBESTUURDERS Voor welke club juicht Discriminatie in de horeca? Vettewinkel straks VOORSTELTOT VERHOGING ENKELE RET- TARIEVEN Capelie door D'66 verdeeld in districten lgag. 4 - zaterdag 7 maart 1970 Johan Greter im actie. üoor FRANS HAPPEL /AP de plek waar eens jon ge socialisten op geiteharen sokken, sandalen en spelend op mandolines recrcëerdon, zijn momenteel een vijftigtal jongeren te vinden die zicht baar horen in deze tijd, liet Jaar des Pops 1970. Een soort „Hair'-kolonie in het centrum „De Paascheuvel" in Vierhouten. Een bonte verza meling van beide seksen, stu denten, halve en hele kunste naars, ontwerpers, muzikanten en loslopend goed. Gezamenlijk bezig aan de nieuwe produktie van de Stichting Algemeen Rot terdams Studenten Toneel (SARST)het stuk „Gorilla Queen" van Ronald Tavel, In wat in feite een kruising js va» een kampeerboederü cn een confe rentie-oord verbluft men nu al sinds IS februari. Onafgebroken. Vrijwel niemand verlaat het terrein. En, alle dagen worden niet luierend doorge bracht, Er wordt gewerkt, keihard gewerkt. Aan decors, aan rekwisieten, aan kostuums, muziek, bewegingsleer en ■natuurlijk het instuderen van de teksten en de noodzakelijke regie. Vijftig artistieke twens in tomeloze aanbidding voor „Gorilla Queen". Dat kan niet anders, gezien de inzet en enthousiasme die aan de dag wordt gelegd. Een manier van werken die uniek is. Welke studententoneelgroep laat staan een professioneel gezel schap ziet kans om er eventjes een maand tussen uit te trekken ten behoeve van een nieuwe produktie? SARST heeft het voor elkaar gekre gen. Met behulp van subsidie cn dat is het belangrijkste met men sen die hot er graag voor over heb ben. Jan Willem Schrofer public-re lations man van de SARST: „Het is eigenlijk wonderlijk. Het is een bijeengeraapt zootje wat we hier hebben. Veertig procent ia student en de verdere medewerkenden heb ben we gekregen door het aanschrij ven van onze toneel-assoctatles, on- derwps-instellingen op kunstgebied en via mond-reclame. Die zei het aan die en die weer aan die en ga maar door". Kosten Tve totale produktlekosten van J „Gorilla Queen" zijn begroot op ƒ36.500,-, Schrofer: „Lijkt veel geld maar als je nu bedenkt dat alleen het decor voor het stuk ,,De Storm" al f 40.000,- heeft gekost, dan valt het nogal mee". Is dat een gerepeteerd zinnetje? Schrofer: „Eigenlijk wel, maar ik vind het zo'n mooie vergelijking". Van die f 36.500,- gaat f 15.000,- de kas uit voor het verblijf in het centrum „De Paaschheuvel". De „montage" van Ta vol's stuk vergt de rest van het geld. De Rotterdamse Kunststichting subsidieert. De ge meente Rotterdam, de Nederlandse Economische Hogeschool en de Stichting Nederlands Studenten To neel eveneens. Circa f 5000,- is nog niet gedekt. Dus, collecteren onder de medewerkenden? Schroten „Dat zou wel kunnen, maar veel ophalen doe je niet. Er zijn hier mensen die geen cent bezit ten". We arriveerden even na één uur bij „De Paascbheuvel", Om half twee wordt er stevig met een bel geram meld en groepsgewijs komen allo wijftig de eetzaal binnen. De pick-op blijft zeer eigentijdse componisten de vijftig aan tafel. Schrofer stolt voor. Een meisje: „Oh, u komt ons de tien beroemde vragen stellen. Zo van; Wat zegt je dit stuk, ben je geëngageerd Ze wordt onderbroken door be zorgd kijkende student die vitami- ne-c tabletjes uitdeelt. Ja, slik ze maar, dal is goed voor je". Een ander meisje; „Soms doe Ik 's nachts geen oog dicht. Zit Ik In mijn bed het hele stuk op te zeggen". Confrontatie (ADVERTENTIE) Show op 6 en 7 maart y.-/in de nieuwe vestiging:' liÜRGEivl. v. SU.TPELAAN 3 O IJ IVIISSELM (INDE rtVER het stuk praten we met JPe- v ter de Baan. Hij maakte deel uit van het ter ziele gegane Theater Terzijde, 23 jaar en nu samen met Johan Groter regisseur van „Gorilla Queen". Wat la het? Zuiver oen to neelstuk, «en «pel, lotaal-tlieater? Peter: „Eerst over de inhoud. Een aantal Hollywood sterren zijn in het oerwoud verzeild geraakt. We krij gen da» te maken met een confron tatie tussen oerwoud en westerse maatschappij, waarbij hot verlan- gkigs-synaroom naar het mystieke van. het oerwoud erg sterk in de fi guur van Queen Kong aanwezig Is, Kenmerkend Is, dat constant volko men verschillende scènes elkaar op volgen. Er worden thema's opge bouwd die vaak in de seèno zelf of in dc volgende alweer ontkracht worden, Er beslaat geen centraal thema. Wat ik daarnet zei over hot stuk is dan ook eigenlijk meer een inhoudsopgave dan een inhoudsbe schrijving". Er zijn in „Gorilla Queon" een aantal vaste rollen en daarnaast de apen een zinnige discipline. Ieder van wat ze willen Maar Pater de Baan: „Toch hebben de apen een zinnige discipline. Ieder van de medewerkenden kan in feite als aap het toneel oprennen. Maar dan- moet hij ook wel een wezenlijke in breng hebben. Niet alleen een per soonlijke inbreng, maar zeker ook positief bijdragen tot het totaal- beel." „En: Ja, is het een stuk of iets anders? Zeker geen totaalthea ter. Laat ik het een overdreven to neelstuk noemen. Een stuk waarin alle herkenbare punten eigenlijk worden omgedraaid. Er worden steeds ballonnetjes opgeblazen, die dan gelijk weer worden doorgeprikt. De conflicten die we oproepen pro- boren we ook op het toneel te laten bestaan, ze zo min mogelijk af te ronden". Het is Feter de Baans eerste regie. Hij: „Ik noem het steeds mijn vrolij ke vuurdoop". Johan Groter is alleen tijdens de weekeinden in „De Paaschheuvel". Zijn functie is voornamelijk het coördineren van de groep mensen en de werkzaamheden. Peter: „Hij legt de verbindingen tussen de diverse setoren. Samen hebben wij het con cept voor de rogie gemaakt. Een re gie die overigens nog steeds aan kleine veranderingen onderhevig is. Er wordt steeds gezamenlijk over gesproken". 'Slang' T> ENÉÉ Sollevelil en Kees Lulkie J-*- maakten de vertaling voor „Go rilla Queen". Problemen bij de vleet omdat Tavels tekst steeds weer te ruggrijpt naar de jar dertig Ui Amerika, met veel „slang" en woordgrapjes, Feter de Baan: „Het is geweldig moeilijk geweest om de tekst in be grijpelijk Nederlands idioom over te zetten". Schrofer laat het dagprogramma zien (vrijdag 6 maart), 's Morgens half elf wordt er begonnen. Einde; 's nachts één uur. Met twee keer „schaften" ah onderbreking totaal een ruim veertien-urige werkdag. En. dat iedere dag zo. Ook tijdens de weekeinden. Een vermoeiende CAO, vooral als je ziet welke punten alle maal de aandacht krijgen. In de diverse gebouwen van het centrum wordt echt gewerkt, Véél harder als je als buitenstaander zou denkon. Janine Blok, 22-jarige Rotterdam se: „Het gaat hier gewoon erg fijn. Als er volgend jaar weer zoiets gaat gebeuren" doe ik'"wéër rhêeFDit" kan toch met geen enkele andere groep. Nou hebben de meeste van ons ook wel de een of andere tik. Ik geloof dat ik er ook een heh. Maar, dat is helemaal niet belangrijk". De première van „Gorilla Queen" gaat tijdens het tiende Studenten Toneel Festival (StutofeS) -dat deze maand voor het eerst in Rotterdam gehouden wordt. Opvoering in de Groote Schouwburg op zaterdag 21 maart. Het stuk zal ook in een aantal an dere Nederlandse steden woren ge presenteerd. Voor hef klassement van onze beste voetbal lers komen deze keer alleen de prestaties van de Feyenoorders in de vorige week gespeelde wedstrijd tegen GVAV in aanmerking. Zoals bekend tellen de bekerduels in deze competitie niet mee, In. Groningen heeft Rinns Israël de eerste plaats tueer op Jan van Beveren terug- veroverd. Hij kreeg, evenals Theo Laseroms een acht. Laseroms maakte een behoorlijke sprong. Hij ruilde de zestiende voor de tiende Rinus leraëi plaats. Minder goed verging het Coen Moulin. Hij kreeg een vijf en zakte daardoor naar de zestiende plaats Het klassement ziet er nu «is volgt: 2. Israel (Feijenoord) 7£5 (166 uit 22); 2. Van Beveren (Sparta) 7,53 (343 uit 19); 2. Eikelenboom (FortuneJ 7,32 (139 wit 19); 4. v. d. Burg (Hermes DVS) 7,29 (153 wit 21); 5. Jansen (Feijenoord) 7f27 (-160 uit 22); 6. Van Hanegem (Feijenoord) 7,19 (151 wit 21); 7. Van Hierop (Hennes DVS) 7,16 (136 uit 19); S. Libregts (Excelsior) 7,05 (148 uit 21); 9. Bosveld (Sparta) 6,85 (137 uit-20); 10. Laseroms (Feijenoord) 6,82 (150 uit 22); 11/12. Romeijn (Feijenoord) en Van Kooten (Hermes DVS) 6,80 (136 uit 20); 13 t/m 15. Treijtel (Feijen- oord), Eijkenbroek en Ter Horst (beiden Sparta) 6,77 (149 uit 22); 16. Moulijn (Feijenoord) 6,73 (148 uit 22); 17/18Van Duivenbode (Feijenoord) en v. d. Roer (SVV) 6,68 (147 uit 22); 19. Van Beveren (SVV) 6,67 (140 uit 2120. Bassant (Excelsior) 6,65 (133 uit 20). Op de trams van lijn 4 gaan over enKele maanden vrouwelijke trambestuurders dienst doen. De RET is in de afgelopen dagen gestant met een grote wervings campagne en men verwacht, dat een belangrijk aantal Rotter damse vrouwen interesse voor de tram zal hebben. De RET laat de vrouwen in geen enkel opzicht voor hun manne lijke collega's onderdoen. Ze gaan hetzelfde sa lans verdienen, krijgen dezelfde toeslagen, maar zullen ook dezelfde diensten moeten gaan doen. Daarom zal er onder de sollicitanten een vrij strenge selectie worden toege past. De Rotterdamse vrouwelijke trambestuurders zullen gekleed gaan in een modern, donkergroen uniform, een kort jasje met bij passende rok en hoedje met het RET-embleem. De opstaande kraag kan desgewenst ook open worden gedragen. Op warme dagen kunnen de vrou welijke trambestuurders dienst doen in bij het uniform horende overhemdblouse, terwijl er voor ds koude tijd van het jaar een donkergroene overjas gedragen kan worden. Een schoudertas maakt het uniform compleet. (ADVERTENTIE) Haal er een bil de HottenlMnse dealers met spandoek /K zal u nop gauw even deelgenoot maken van een nieuwe gehoorde story rond de volksverhuizing naar Berlijn. Wil je het zien als mosterd na de maaltijd, mij best, vertellen doe ik het toch. De ver//«briek Vettewinkel bood een omvangrijke greop sehilderspaïroans en winke liers een gratis vliegreis aan naar Berlijn met als dwingen de conditie dat de mannen daarvoor een aanzienlijke hoe veelheid Vettewinkel-verf zouden afnemen. Een volstrekt gaye overeenkomst natuvrlijfc, die bij 2«iJce evenementen wel vaker wordt gesloten. De equipe zou woensdag morgen omstreeks half tien "I" EUK zijn de antwoorden van kinderen over de boerderij, vooral stadskin deren, die er niet zoveel ..vanblijken te weten. Een koe 5s een beest met vier poten, op elke hoek een. De melk zit bij haar van onderen, als zij schudt wordt het karnemelk en als zij nog Harder schudt wordt het boter. Vaarzen zijn koeien die vrijgezel zijn. Als de koe geen melk meer heeft, gaat ze naar de stier om 2ich weer op te laden. Eieren worden tegenwoor dig door machines uitge broed, vroeger deden de boeren dat De geit geeft melk, de bok bier, 15 NU. (Public, Relations Land en Tuinbouw), vertrekken, vervolgens de wedstrijd Vorwarts Feijenoord bijwonen en ten slotte donderdagmiddag laat op Zes tienhoven terugkeren. Welnu het complete gezel schap is op het vastgestelde tijdstip teruggekeerd, maar een laedstrijd is er niét gezien. Alleen de helft had nog de mazzel er 20 minuten van in natura bij te wonen. De oorzaak van het voorval zat hem in het late vertrek van ZestienhovenDe Vette- ■winkel-klantjes zoude» de overtocht maken met een fctst van een Engelse maatschappij, die echter op het geplande uur vanwege de mist niet uit Lon den kon vertrekken. Gewacht moest worden en wachten gaat nu eenmaal gepaard, met gevloek en getier op een vliegtuig uit Berlijn, dat at eerder die morgen van Zes- tieuhoven was opgestegen. Maar goed, na veel geharre war met potentiële kumacl- wcglopers, icon de equipe om kwart over twee s middags van Rotterdam vertrekken, richting Berlijn-Kegel, een vlucht van ruim een uur. Nor maal gesproken zou er nóg geen vuiltje aan de lucht ge weest zijnwanneer er niet op het laatst gehannest woest worden met collectieve visa, bijschrijven en doorhalen van namen, waardoor bij de vopo's aan Checkpoint Charley een meer dan normale achterdocht was ontstaan. Hoe vriendelijk men in het ene geval cn hoe nors men in het andere ock te werk ging, het eind van het liedje was dal Geachte dagboekschrijver, "pR IS al jarenlang sprake va» een oneerlijke con currentie van instellingen en verenigingen, die door een verkapte exploitatie van hore cabedrijven de horeca-onder- nemers, die daarin hun brood moeten verdienen enorm grote schade berokkenen. Laatst genoemde horeca-ondernemers worden in hun bedrijfsuitoefe ning geconfronteerd met aller lei wettelijke bepalingen en sociale verplichtingen waaraan de bewuste verenigingen en instellingen maar al te vaak rustig kunnen voorbijgaan. Ik denk daarbij aan bij voetbalvelden behorende kan tines, aan parochiehuizen, san dorpshuizen, waar onder het mom van vereniging, club of hoe het dan ook verder be ten mag, alles wordt gedaan waarvan de bonafide horeca bedrijven ernstige concurren tie ondervinden. Ik wijs daar bij bijv. op de kantine van een één bus een half uur voor het einde van de wedstrijd de grenspost mocht passeren en daf de ander om half zes be sloot terug te keren. Een dure grap voor de verf- fa brie k Vettewinkel: weg wedstrijd, -wèg good-will. Of niet? JVec, de directie besloot in alle nood de gedupeerden uit te nodigen voor het bijwo nen van Feijertaords uitwed strijd in de halve finales met dc garantie dat er een dag eerder zou worde» vertrokken. En de directie van Vette winkel nu maar hopen dat /orwarts op da twaalfde maart de pot dicht houdt... DAGB OEKSCHRIJVER voetbalvereniging, die dikwijls met gemeente-subsidie het be staan mogelijk wordt gemaakt waar zonder meer een horeca bedrijf wordt uitgeoefend. In zo'n voetbalkaatine wor den bijv. dansavonden georga niseerd, togen betaling van ƒ3,entree, er worden kaart avonden belegd, bingo-avon den, kortom alle evenementen worden aangegrepen om maar zoveel mog&lijk mensen te trekken. Daarbij worden ui teraard grote hoeveelheden bier, wijn, frisdranken, kleine eetwaren enz. verkocht. Dat zelfde ziet men ook in gesubsi dieerde dorpshuizen, recrca- tiegebouwen, parochiehuizen, enz. Wanneer men bovendien nog weet dat de beheerder de winst mag hebben van siga retten en de kleine eetwaren, dan rijst meteen de vraag hoe een dergelijke voetbalkantine zal voldoen aan de eisen, die de BTW stelt, want op deze wijze is een goede controle op de inkomsten nauwelijks mo gelijk. Ik weet wel dat minis ter Klompê gezegd heeft, dat om tot een gunstige exploitatie van dergelijke instellingen te komen dit alles moet gebeu ren, maar dat ze er op zal toe zien dat eerst de bestaande horecabedrijven aan bod ko men, maar in de praktijk komt daar weinig of niets van te recht. Eolang een dorpshuis wordt geëxploiteerd op een wijze zoals hierboven beschre ven en voor veel mindere las ten staat dan een traditione le horeca-ondernemer bete kent dit discriminatie. Om een verbetering in deze situatie te brengen, zou ik dit Willen voorstellen: Alle voetbalkantines moe ten één uur na afloop van de wedstrijd sluiten. Het clubge bouw moet alleen worden be stemd voor actieve werkende leden, waarbij geen consump ties moeten worden verkocht buiten de speeltijden. De recreatiegebouv/en zul len alleen dan moeten worden gesticht indien de gevestigde horecabedrijven mei aan de bestaande vraag kunnen vol doen, maar dan moet het re- creauegebouw ook uitsluitend ten dienste staan van bonafide bestaande verenigingen. O Voor kerkgebouwen geldt hetzelfde als bovenvermeld. We geloven bovendien nooit dat hel in de bedoeling heeft gelegen ooit beatbands in kerkgebouwen te laten optre den. En een jeugdgebouw is op marktdagen gewoon een open bare gelegenheid waar men alle dranken cn eetwaren kan bekomen. En dan durft men nog te spreken van een gesub sidieerd clubgebouw. Nu moet men toch zeker niet aankomen met de dooddoener dat dit alles gebeurt uit louter ideële overwegingen, ivant wanneer er geen winst was te maken dan zou de beheerder er wel voor passen om tol diep i» de nacht voor kastelein te spelen. Het is voor de gevestig de horeca-ondernemers een voudig onmogelijk om als risi co-dragend ondernemer de concurrentie met deze gesubsi dieerde instellingen te kunnen volgen. Er is thans een ontwikkeling gaande die niet meer en niet minder dan een discriminatie betekent tegenover de geves tigde horeca-ondernemers, E.H.S. (naam en adres ■mij bekend) ROTTERDAM, zaterdag Burgemeester cn wethouders hebben de gemeenteraad van Rot terdam voorgemeld een aantal tarieven van het openhaar ver voer te verhogen. Het gaat daar bij om de bijzondere buslijnen 50, 51 on 73, het vervoer door streekvcrvoerbcdrijvcn binnen het gebied van do RET en do gc- mcensehappciyke abonnementen HET/NS. De tarieven voor de autobuslunen 50, 51 en 73 van de RET gaan cr ais void ui Dien: enkulo iois 75 cent, enkele reis kin deren 40 cent, nchtnttenkaart volwas senen (voorverkoop) vier gulden, bij abonnement 6,50, maandabonnement f 27,50, zeswttenkaart kinderen (voor verkoop in de bus vijf gulden, week- verkoop) 1,50 en bij verkoop in de bus twee guldon.. Een scholieren- maandabonnement kost vijftien gulden. De tarieven voor het vervoer door de streek vervoer bed r ij vpn binnen het gebied van de REIT: voor een traject in het Rottoidamso stadsgedeelte op dc Linker of Rechter Maasoever: 65 cent, voor hot ri vlerk ruisend vei* voer 95 cent, voor interlokaal vervoer op binnen het Rotterdamse stadsgebied een van de Maasoevers 95 cent, voor interlokaal nv-icrkruiscnd vervoer 1.25, voor kinderen van vic>r tot en met twaalf jaar respectievelijk 35, 50, 50 en 70 cent. De tarieven voor do gecombineerde R.ET/NS abonnementen zullen als volgt wot den vastgesteld: weekabon nementen negen gulden en maand abonnementen 38.50. De nieuwe tarieven /uilen op een nog nader te bepalen datum van kracht worden. CAPEULE AAN DEN 3JSSEL, zaterdag. De politieke partij D'66 heeft de gemeente Capelie ingedeeld in tien districten. Het is de bedoeling per district een distrietsvertegemvoordiger aan te wijzen. Zo'n vertegenwoordiger moet tevens kandidaat-gemeente raadslid zijn. De districts vertegenwoordigers zul len deze maand beginnen met hun ac tiviteiten. Om de aandacht daarop te vestigen wordt 2aterdsg 7 maart een rondgang gemaakt. Hot accent ligt dan voornamelijk op een algemene presentatie van D'66 aan de inwoners van Capelie. Later zullen de distrietsvertegen- woordigers persoonlijk de inwoners opzoeken en „voor de deur" luisteren naar hun problemen. Op die manier probeert D'66 de burgers reale in spraak en informatie te geven. De districts vertegenwoordigers zul len ook verantwoording gaan afleggen van hot beleid van D'66 m de gemeen teraad. D'66 heeft in Capelie ongeveer vijf tig leden. Het is nog niet gelukt om alle tien districten al te bemannen. Er zijn twee ope» plaateen. Een woordvoerder van D'66 ver klaarde desgevraagd, dat de partij re kent op drre zetels in de op 3 juni te kiezen meuwe gemeenteraad. Op 9 maandag 9 maart zal mevrouw Ehda Wessel-Tuinstra uit Oegstgeest, lijsttrekster voor D'66 bij de Staten verkiezingen op 18 maart, spreken in café-restaurant Do Koperwiek. Deze verkiezingsbijeenkomst begint 8 uur 's avonds.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1