Schiedam uitgeroepen tot Kabouterstad mama Méér eengezins woningen mogeli ook in Schiedam Middenstanders over hun problemen bij bet binnenstadsplan "WAL do: LUDIEKE START IN AULA MUSEUM TIJDENS MANIFESTATIE JES'70: 1 RAPPORT AAN B. EN W. Onderhandeling met Rotterdam over levering water/elektra KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Culturele Raad vergadert Vondeling geeft direct commentaar op discussie D'66-VVD GEMEENTE SCHIEDAM WAAROM??? WAAROM??? WAAROM KOPEN EEN ADVOCAAT, EEN DOKTER, EEN NOTARIS, EEN DOMINEE, EEN PASTOOR HUN TAPIJT BIJ ONS??? BEAUTY CARPET GOLDEN BLOSSOM MANITOBA ENKALON 560 69,50 DUCHESSE ENKALON 660 C0MTESSA ENKALON BERBER TAPIJT PANORAMA KNIGHTERBRIDSE AGBILAN SUPER VINYL OP VILT 4,85 DO IT YOURSELF TEGELS zaterdag 7 maart 1970 pa|£f5 SCHIEDAM, zaterdag Schiedam is sinds gisteravond een Kabouterstad. Tijdens de of ficiële openingsavond van JES '70, culturele manifestatie voor Schiedamse jongeren beklimt be brilde en besnorde student ge schiedenis Han van der Horst de katheder in de aula van het Ste delijk Museum en leest de pro clamatie voor, waarbij Schiedam blijkt te zijn opgenomen in de Oranje Vrijstaat. Voorafgegaan door een muzikale in troductie van de Oranjefanfare het gitaarduo Frank Hoogkarsjiei/Carl van Meeree donk zegt Van der ïïor&t met luide stem: „Proclamatie van de Oranje Vrij staat. Oranje Boven. Schiedam is vrij. De Kabouters trekken op Schiedam. De Alternatieven worden geroepen. De Regenten vluchten alle kanten op. De lucht is open. Wij kunnen vrij ademen". En terwijl enige overwegend lang harige jongemannen exemplaren van do in fraai gotisch schrift gecalligra- feerde proclamaties aan de aanwezi gen uitreiken, eindigt Han van der Horst: „De goede tijden komen weer om. Oranje Boven. 6 maart 1970. Schi cdam-Kabouters tad". Dc happening besluit dan met het staande zingen van het volkslied van de Oranje Vrijstaat: Do uil zat in de olmen. Met een indrukwekkend cabaret project van de Willem de Zwijger Mavo II en een gedanste impressie van de musical Hair door elf meisjes van dc Christelijke Huishoud- en In dustrieschool van de WestmoIensU-aat vormde de actie van de oorspronkelijk Amsterdamse beweging Oranje-Vrij staat het hoogtepunt van de eerste JES-avond. Maar voor dat het zover was sprak directeur P. v. d. Boom van dc orga niserende Schiedamse Gemeenschap een kort welkomstwoord. Kort omdat volgens v, d. Boom: „In het kader vajp het streven bij culture le gebeurtenissen men zo weinig mo gelijk sprekers aan het woord wil Ia- ten. Daarom zal de wethouder (mevr. G. D. Verwey-de Graaff van o.a. cul turele zaken, red.) dan ooit niet spre ken. Wel zal zij straks het werkstuk van de Technische School (Schiedam, stad in beweging) officieel in werking stellen". Van der Boom vertelde dat het wedstrijd-element van de tentoonstel ling in tegenstelling tot de vroegere declamatiewedstrijden geheel was komen te vervallen. „De verantwoording ligt bij de jon gelui zelf". Ook betreui-de de heer Van der Boom het, dat een aantal scholen het hadden laten afweten. „Het zoek raken van brieven, het ziek zijn van personeel, zelfs het gebrek aan een conciërge werd als argument aangevoerd om niet deel te nemen". 'Desondanks korv de her Van der Boom zijn toespraak toch hoopvol be sluiten, omdat de d'it jaar niet del ne mende scholen hadden toegezegd, vol gend jaar tijdens de Jeugd Expressie Schiedam '71, extra goed voor de dag te zullen komen-. De Oranjefanfare het gifaarduo Carl van Meerendonk/Frank Hoog- karspel luidt de proclamatie in: Schiedam-Kabouterstad, Hoogtepunten Na de toespraak begon het pro gramma direct al met één van dc zoals eerder gezegd - hoogtepunten van de avond. •Drie jongens en vijf meisjes van de "Willem, de Zwijger Mavo II hadden als thema voor hun project het pro bleem „generatóeverschü" gekozen. Via interview® met oudere en jongere mensen, op de band/recorder afge speeld, maar door het ook visueel zeer goed overbrengen, heten de leerlingen hun visie op het probleem zien en ho ren. Na het optreden van de Willem de Zwijger Mavo I (een trompettist en begeleidende drummer), de LEAO- school (twee pinanistes en een dwars- fluitiste) en de ludieke show van de Oranjefanfare volgde een pauze, waarin gelegenheid bestond om dc tentoongestelde werkstukken van de diverse scholen te gaan bekijken. De grote trekker was ongetwijfeld de inzending van de Schiedamse Technische School: de „frdsse-lucht- automaat" en het vooral bewegende object „Schiedam, stad in beweging Leerlingen van die school reikten pamfletten uit waarin, hun strijd, tegen de luchtvervuiling was beschreven. Maar ook andere scholen hadden het onderwerp luchtverontreiniging gekozen. Zo was er een fraai van ge plastificeerd ijzer draad. gemaakt „door luoht verontreinigd bos in de Rijnmond" van de Scholengemeen schap Nieuwclant en enkele senes te keningen van diverse scholen over luchtvervuiling. Na de pauze ging het programma verder met een wat 2wak uitgevallen optreden van de Rijksscholengemen- schap. Maar daarna volgde het meest hartveroverende onderdeel van de avond: de elf meisjes van de Chr. Huishoud^ en Industrieschool, die dansten op twee songs uit Hair. Onder leiding van lerares Jarike de Paauw hadden de meisjes een aantal weken de danspassen ingestudeerd, die met veel „verve" werden uitgevoerd. De opvoeringen worden niet meer herhaald, maar een bezoek aan ae tentoonstelling (t/m 18 waart in het Stedelijk Museum) is alleszins de moeite waard- Leerlingen va-n de Willem de Zwijger Mavo II tijdens de uitvoering van hun cabaret-project over het generatie-conflict. (Van een omzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Uit financieel oogpunt zou de homv van een hoog percentage eenge zinswoningen niet onmogelijk be hoeven te zfón; noch voor de huurders, noch voor de gemeente Schiedam en evenmin voor het Ryk. Dit is in grote lijnen de con clusie in het rapport „Hoog/laag bouw" dat door de Bedrijfs-eco- nomiscbe dienst van de gemeente Schiedam is opgesteld en dat half oktober 1969 ook aan het college van b. en w. is aangeboden. Dit rapport Is (nog'?) niet bekend gemaakt, doch uit het Jaarverslag over 19G9 van de Bedriifs-cconomi- schc dienst blijkt het bestaan, daarvan. Reeds enige jaren terug is Voor de planning op lange- en middellange termijn een bouw- en saneringsplan voor de gemeente opgesteld. Doch b. en w.waren van mening, dat in ver band met de beschikbare financiën hot plan diende te worden omgewerkt tol een plan strekkende tot het jaar 2000. Dit is geschied en In aansluiting daarop is het plan omgewerkt naar de behoefte aan woningdifferentiatie naar het aantal kamers. Aldus het jaarverslag. Het resulterende rapport „Hoog/laagbouw", dat de instemming kreeg van het Overlegorgaan Techni sche Diensten van de gemeente Schie dam, omvat verder een beredeneerde behoefte-prognose ten aanzien van de eengezinswoningen en daarnaast een aantsl beschouwingen over de estheti sche problematiek van de woning bouw. Tevens is uitvoerig ingegaan op de financiële consequenties van een verdere stadsuitbreiding in laagbouw. Met de bovengemelde conclusie. Het rapport geeft ook een genuan ceerd advies aan b. en w. betreffende het percentage eengezinswoningen, dat in de komende jaren in. Schiedam zou kunnen worden gebouwd. Drinkwater In het jaarverslag méér Interessan te mededelingen. Zo over de r ceds ruim tien jaar dn rende onderhandelin gen met de gemeente Rotterdam over de levering van drinkwater en elek triciteit. Door de delegaties van beide gemeenten zUn uitvoerige nota's hier over gewisseld. Het jaarverslag omschrijft de stand van zaken aan het eind van 1969 als volgt. Voor de oplossing van de strijd vraag over het v/atercontraet is van Rotterdamse zijde een suggestie ge daan, waarop door de Bedrijfs-econo- mische dienst commentaar is geleverd en die in januari j.ï. in de Schiedamse delegatie is besproken. Voor de elek triciteitslevering is van Schiedamse zijde een suggestie aan Rotterdam ge daan, waarop nog geen antwoord is ontvangen. Aan b. en w, van Schie dam is een advies uitgebracht over enige verlaging van de extra-heffing, die Schiedam indertijd heeft gelegd op het tarief voor het grootverbruik elektriciteit, waarmede b. en w. ak koord konden gaan. (Tussen dc repels door lezende uiil- Ien toe aantekenen dat een nieuw le veringscontract voor elektriciteit ei toet in zit, maar dat dc onderhandelin gen over de toa.teTlevera.ntie niet best vorderen. We brengen in herinnering dat in 1921 Schiedam, een contract sloot met Rotterdam, waarbij Schie dam grote stukken grond aan Rotter dam afstond, waarop de eigen water toren stond, maar waar later de Mer- wehaven is aangelegd, tn ruil leverde Rotterdam drinkwater aan Schiedam voor 4,2 cent per m3! Hei wao een „eeuwig-durend" con tract maar Rotterdam nu 9raap onder uit teil omdat de kostprijs van drink water zeer sterk is gestegen, tot rosd een kwartje per m3. Kennelijk houdt de Schiedamse anderhandelinos-dele- gatie het been stijf op dit punt, tot uoordeel van de Schiedammers, die nu vrij goedkoop water krijgen. Redactie Schiedammer) Wethouder mevrouw; 6. D. Ver- wey-De Graaff tapt uit de frisse- lucht-automaat van de Techni sche School het eerste officiële bekertje verse lucht. SCHIEDAM Ncd. Hervormde Gem. Grote kerk: 10 dg. J. G. Jansen opendeur- dienst. X? uur dn, J. den Moed (Meerkerk) en 119 uur cjs. A. Ie Coq. Bcthelkerk: 10 uur dhr. Lambalgen (Vriardlgeni. Opstan- dingskerki 10 uur ds V. J. Spalïng en js uur ds. A. D. Kla assert. Vredoskork: 10 uui ds H. J. Groenenwegen. Herv, Ccin. Kethel. Dorpskerk: 10 uur ds j. E. L. v. d. Geest (Leidsehendam) en 10 uur ds, S. G eb randy. St. MartJnuskerk: 0-30 uur ds. S. Corbrandy. Xert. Hervui. Geref. Evanff. Gebouw Ire ne: 10 uur G. H. van Kooten (Deift). Grote kerk: 17 uur ds J. don Hoed (Moerkerk). Woensdag li maart gebouw Irene: 20 uur ds J, d. Stelwagen (Delft), bidstond voor het gewas en arbeid, Xe<l. Prol. Bond IVeslvest 90: 10.30 uur ds B. A. Koek. Evart. Lutherse Gctu. 10 uur ds Stelnhart. Leger des Hells, Lange Haven 27: 10 cn 10.30 uur samenkomsten. Koogstraat; 18.30 uur openiuchtsamenkomst. Alle bij eenkomsten o.l.v. kapitein cn mevr. H. J. Rentink-Gcboors. Geref. kerk. Oosterkerk: 10 uur et. uur ds H. Post (Oegstgeest. Dc Ark Kethel 9 uur. 10.30 uur n 17 uur ds K. H. Scliruin 5. Magnolia Deikerk: 10 uur ds J. N. N, Mensma en 17 uur ds J. C. van Veen. De Goede Haven: 10 uur ds J. C. van Veen en 17 uur ds J. N. Nammenstna. Jviuana- kerk: 10 uur on 17 uur ds C. van Zuylen. SCHIEDAM, ondertrouwd: M. van Beek. 26 jr- cn H. de Groot, 23 jr. R. van Beek. 20 jr. on W. E. M. Brusscaard. 17 Jr. R. H.Ë. Bcrgink, 26 jr. en V. E. UUn. 24 jr. A. J, Castclcin, 23 jr. en J. M. GIjtonbeek. 21 jr. M. van dor Drilt. 50 jr. en J. Meinen, 50 jr. C. Huïjsdens, 22 jr. en P. Scharloo, 17 jr. C. van Kekem. 21 jr. en J. den Hollander, 3D jr J. van Klaveren, 23 jr. en J. C. Nouwt, 22'jr. J. C. C. Koning, 20 j. en M. P. Etaum, 20 jr. R. J. Lcnselink, 20 jr. en H. van Ha vens, 19 jr. J, F, T A Passmann. 25 jr en C T. M. Peulen, 20 jr. J. M. BuscJ», 25 jr en V. C. E. Wijnolst, 22 jr. C. L W M Veringmeier, 25 jr. en C. L. M. Host, 29 jr, Gehuwd: C. van Steenoven, 22 jr. en G van Doesburg, 19 jr. J, Bezemer, 23 jr, en A. M. C. van Bommel, 24 jr. P. Voorburg. 24 Jr. en D. Radstakc. id jr. B. A. van den Bor, 21 jr. en G. O. F. Mclchers, 21 jr. H. R. van Holten, 24 jr. en J. J. M. Scfcamle, 19 jr. R. Kodde, 23 jr. en I. M. van Roon. 21 j. E, B. H. A, Barten, 20 J. en C. A. M. Winterswijk, 17 jr. J. Menger. 2l jr. en P. J, C. van der Poel, 19 jr. G. J. A. de Haas, 34 jr. en C. F, T. Lansbergen, 39 jr. P.v an der Helde, 21 jr. en E. C. L. van der Ven, 23. B. Fransen, 20 jr. on I. Hazewindus. 18 jr. M. J. van.Tie!, 20 jr. en C. M. A. van der Velde, 19 jr. Geboren: Danlgllc I. A. dv H. O. Gusman en T. M. Okie Schoitenhuis. Fabicrmo C. L. M. dv A- W. M. MelcRers on E. M. L. A. Mcij, In grid M. C. dv G, Schools en M. 33. van Geloven. Michella dv 3VI. van der Ham en C. L, H. P. Klepkc. Overleden: J. W, Lindenhoï, «9 Jr. wed. E. M, Steens. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. De zeer geïnteresseerde Scliiedamse Midden standers, vooral die uit het centrum, hebben gisteravond kennis kunnen nemen van de binncn£tadspl3iincn tij dens een speciaal voor hen betegde voorlichtingsbijeenkomst in een van de kleine zalen van het Stedelijk Mu seum. Dc steflebouwkundlge Bart van Gent heeft daarbü, aan de hand van de duidelijke tekeningen (en van twee bijzonder aardige maquettes) een uiteenzetting gegeven van do planstudic. „Wij zijn meer geïnteresseerd in de commerciële kanten van de plannen, dan in de schoonheid van de binnen stad", verklaarde een van de aanwezi gen ronduit en deze draad liep dooi cie hele discussie heen. Slechts één van de belan.gstellen.den, kenneUjk géén middenstander, informeerde naar de culturele mogelijkheden die toch óók in het plan opgesloten liggen. De heer Sterenberg, voorzitter van de Chr, Middens tandbond maakte zich aardig tot spreektrompet. Hij gaf sterk de voorkeur aan de gedachte die vooral in het (oude) Structuurplan is ontwikkeld: concentratie van het winkelapparaat. „Het Plan A is wel aardig, maar de daarin opgesloten grote omloop' trekt de winkels uit el kaar." Zelfselectie Het kan jaren duren voor op deze wyze een winkelcentrum is ontstaan, dat aan de moderne eisen voldoet, was zijn mening. Oök, dat b« een sterk winkelcentrum, dc geplande ..grote omloop1' over Hoogstraat, Lange Kerkstraat en Broersvest/Rroersveld dan vanzelf wel zal ontstaan door zelf-selectie van dc middenstand. Verder was hij van mening dat de metrolijn echt wel door het stadscen trum moet lopen. Opdat de bewoners van de wijken Broekpolder en Holy in Vlaardiogen dan naar Schiedam-cen trum zouden komen en niet meer naar Vlaardiivgen zouden gaan. Dat dezelf de mensen dan not zo goed even door naar Rotterdam zouden kunnen, werd niet ter sprake gebracht. De heer Van Gent zette het misver stand recht, alsof de heer Fledderus in het Structuurplan uitgegaan zou zijn van een city-winkelcentrum. Ook hij heeft centraal gesteld dat de kern van het centrum „groen" zou moeten blij ven. „Het denken is altijd naar beide kanten uitgegaan, èn een nieuw win kelcentrum én een ruim open hart". En de Hoogstraat, met de fijne bocht erin, is een element dat in de plannen niet gemist mag worden. Ook werd aangevoerd dat het win kelcentrum te groot van opzet zou zijn. Zoals ook het Liesveld in Vlaar- dingen te groot is, zodat de kleine middenstand er op achteruit is ge gaan. Bovendien zou het gedachte VLAARDINGEN De Culturele Raad Vlaardjngen houdt op dinsdag 10 maart een openbare vergadering in het stadhuis, aanvang 18.30 uur. De agenda vermeldt een voorstel tot het instellen van secties van de Culturele Raad. Het gaat hierbij om de secties muziek, zang, toneel, beeldende kunst, kunstzinnige vorming en vrije expres sie en. dc sectie algemene vorming. Omtrent de werkwijze van de raad en met name hoe in verhand met zijn taak het begrip „Cultuur" moet wor den begrensd, zal in het kader ven dil voorstel de heer mr. P, C. Sprangers, directeur van de Culturele Raad van Zuid-Holland, de nodige voorlichting geven. winkelcentrum te veel -op een plaats worden geconcentreerd. Keuze De beer Van Gent voerde hiertegen aan dat juist daarom de keus uit drie mogelijkheden wordt gelaten. Er zün studies geweest over de omvang van winkel-areaal, „maar de resultaten vallen vaak anders uit dan gedacht" Een flexibiliteit in de plannen, waar door toekomstige ontwikkelingen, naar meer of naar minder, mogelijk zijn, is daarom van belang. Verder is er nog gediscussieerd over de bezwaren van het parkeren in ga rages (een drempel, omdat betaald moet worden), over de expeditie van de winkelvoorraden en over het zo lang braak blijven liggen van terrei nen („als er gegadigden zijn, moeten zij, zich maar melden!"). Het waren vrijwel uitsluitend de commerciële be langen die aangevoerd werden. Burgemeester H. Roelfsema wees er nog op dat de vernieuwing van de Hoogstraat, in beide alternatieven, een zaak is van de winkeliers zelf en niet van de gemeente. Ook nodigde de burgemeester de aanwezigen uit zich nog eens goed te beraden en om zelf plannen en ideeën te ontwikkelen, die dan weer aan het gemeentebestuur doorgespeeld kunnen worden. „Dezs discussie moet een be gin zijn, niet het einde!" Dr. G. H. Jonkers oogarts, Schiedam. AFWEZIG TOT 29 MAART. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag. Dr. Anne Vondeling zal dinsdagavond di rect commentaar leveren op uitspra ken van de voorzitters van D'66 en de VVD. Zoals bekend zullen deze een discussie houden in het programma Televizier. Een en ander is mogelijk doordat de federatie van de Partij van de Arbeid zorgt dat er twee televisie toestellen zullen zjjn opgesteld in de Harmonie. Daar zal de heer Vondeling spreken op een verkiezingsbijeen komst. Aanvang acht uur. Iedereen is welkom. Er is gelegenheid tot vragen stellen en. debatteren. Spreekuur van de contact-ambtenaar Medegedeeld wordt, dat het spreekuur van de contact-ambtenaar volgende week zal worden ge houden voor de bewoners van: NIEUWLAND: op maandag 9 maart a.s., 's avonds van 7-8 uur in een kamer van het Wijkcentrum aan het Dr Wibautplein 129. Schiedam, 6 maart 1970, Groothandel in levensmiddelen vraagt voor spoedige indiensttreding: BIJRIJDER Wij bieden gunstige arbeidsvoorwaar den en goed salaris. Prettige werkkring in modern bedrijf. Sollicitaties aan Coöp. Inkóopvereniging R.E.O. u.a., Commiezenlaan 2, Schiedam, tel. 151311. Onroerende goederen en woonruimte aangeboden Ruime flat !e etage. Bev- woon- slaap- en zijkamer, keu- se». douche en kelder. Huur f 115,10. Prins Hendriklaan te RMam. Tel. 138003 of br. ond- ar S2055 de Schiedammer, Hoogstraat 76 Schiedam. Ge vraagd een vrlj/of benedenhuis m Scbiedam-Zuld. Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Rotter damse Parool) vraagt VASTE BEZORGER STERS) voor Schiedam cn omstreken. Aanm. tel. 267219; 's avonds na 7 uur tel. 355960. f""*" Foto, film en projectie Pasfoto's klaar terwyi u wacht. Foto Van Vuuren, Hoogstraat 106. Schiedam. Tel. 266720, Let op juiste adres. S380 Kapsalon' Hélëne. De salon voor de betere permanent. AI onze permanenten exclusief BTW. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanenten. Kapsalon Hélène, Rembrandt- laan 22. Schiedam. S250 Heeft dat iets met een universitaire oplei ding te maken? WelneelH Want ook een timmerman/ een loodgie ter/een kruidenier kopen bi] ons hun ta pijt. Het heeft natuurlijk wel iets met verstand te maken, maar daar Hoef je be slist geer» professor voor te zijn. in leuke hippe kleuren, 368 em breed. U zult het in an dere zaken hesiist ook aantreffen, maar dan voor J 79.50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 50,50 en natuurlijk gratis geplaatst door vakbe kwame stoffeerders een fris bloemtapijt met ivoorkleurige ondergrond. Zeer geschikt voor slaapkamers. U zult het nergens anti era aantreffen want wij zijn alleen-iroportcur van dit aan trekkelijke bloemtapijt. VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 59,50 en natuurlijk vakbekwaam geplaatst zon der bijkomende kosten de beste cnXslongarens. Mooie kleuren, -t... se beige, rood, groen en cognac. 370 cm hre prUü 39,50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS gratis vakbekwaam geplaatst met duragan w&fcirug, metra kwaliteit ideaal zowel van uiterlijk' als uit praktisch oogpunt bezien. Fijne kleuren, o.a. beige, groen, goud, rood. cognac, berber etc. Verkoopprijs 109.50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 89,50 gratis vakbekwaam geplaatst Zeer vast® kwaliteit, gemaakt van de allerbeste enksion- garens ln Prachtige kleuren. Zeer geschikt voor Intensief gebruik. In de kleuren rood,, goud, grijs, groen, berber, cognac en blauw. 400 cm breed. Verkoopprijs f 129.50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 98,50 gratis vakbekwaam geplaatst van zuiver wollen garens. Een modieus tapijt Ja enkele brilliants naturclkleuren, 400 cm breed. U leunt bet Wer en daar we] eens tegenkomen voor 138.50, maar let op de VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 189,50 en natuurlijk ook weer gratis zeer vakbe kwaam gelegd door mensen die iedere dag niets anders doen luxueus aylontapljt, 400 cm breed met UJT35RTEST ga rantie-certificaat, ln formidabel kleurassortlment, eea tapijt om te bezitten- VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 119,50 gratis vakbekwaam geplaatst frisé-tapljt rijk van uiterlijk met speciale faam rag, die een zeer zachte Joop garandeert tn excellente kleuren, een tapijt om te bezitten Overal 179.50 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 149,50 gratis vakbekwaam geplaatst Zware kwaliteit, geschikt voor trappen, gangen, keu kens. kantoren etc., makkelijk schoonmaken en indruk- b es tand. Verkoopprijs ƒ6,95 per m2 VERSTANDIGE MENSEN PRIJS inpakken en meenemen Gemaakt van het geweldig mooie NYLFRANCE nylon. 40 x 40 cm, kleuren: rood, groen, goud, saffraan, Beige, cognac, blauw en grijs VERSTANDIGE MENSEN PRIJS 1,39 inpakken en meenemen Grootste en voordeligste adres voor alle vloerbedekking in de beste kwaliteiten SCHIEDAM Hoogstraat 15 - tel. 010-261971 DEN HAAG: Laan v. Meerdervoort 250, tel. 070*645840 GOUDA: Hoogstraat 9, iel. 0I82Ö- 14456. vV CITROEN AUTOMOBIELBEDRIJF WerkplaatsiBokelweg 88-90;Quiek-«rviC9Sing8l45-45,:Sc!t»Bd»»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2