Nixon bevestigt gevechtsacties VS-luchl macht in .Laos JAAR GEËIST VOOR DODEN PORTIER MET MESSTEKEN van Schedel prostituée met hamer ingeslagen Werkloosheid in februari gedaald BEROEP OP ENGELAND EN SOW JET-UN IE Man (41) aangehouden wegens verduistering van 150.000 gulden Vara niet akkoord met verklaring Luns over verwijderen medewerker Bosgra Minister onderzoekt optreden VNU tegen jortefeuilles leespc Inwoner van Soest probeerde vergeefs bank te overvallen Vara mocht geen opnamen maken bij forum in Utrecht over b- en c-wapens Bejaarclenpartij in Rotterdam Man die vromv (30) mee naar huis nam gearresteerd Werknemers in sociale werk voorziening krijgen het minimumloon Actiegroep Dolle Mina houdt in Arnhem congres Arjos legen samen optreden AR- KVP- en CH-fractieleiders Roud één miljoen schade na brand op scheepswerf Partij gesmokkelde horloges gevonden aan boord coaster pag. a - zaterdag 7 ma&rt 1970 WASHINGTON/LONDEN, zaterdag (Renter, NY Times), President Nixon heeft gisteren een beroep gedaan op de Sow]et- Unie en Engeland te helpen bij het herstel van de vrede in Laos. Verder heeft hij voor het eerst openlijk toegegeven dat Ameri kaanse vliegtuigen geveehtsopdrachten uitvoeren ter ondersteu ning van de Laotiaanse regeringstroepen. In een 3000 woorden tellende verklaring over de recente ontwikke lingen in Laos zegt de Amerikaanse president: „In het licht van de toenemende massale aanwezigheid van Noordvietnamese troepen en hun recente offensieven in Laos, heb ik premier Wilson en premier Kosygin geschreven met de vraag te helpen bij het weer in acht ne men van de Geneefse overeenkomsten van 1962 betreffende dit land". Nixon, die de verklaring uitgaf van uit zijn residentie in Florida, zegt ver der dat het doel van de Amerikaanse luchtmachtopcraües in dc allereerste plaats is de stroom van Noordvietna mese militairen via Laos naar Zuid- Vietnam via de Ho Tsji Minh-route tegen tc houden. Verder, aldus Nïxon, „zijn we verkenningsvluchten hoven Noord-Laos blijven uitvoeren en voe ren we gevcelitsondcrstcuningsvluch ten uit voor de Laotiaanse strijd krachten als ons daarom wordt ver zocht. (Van onze correspondent) HILVERSUM, zaterdag. De Hil- versumse politie heeft de 41-jarige boekhouder H. C. uit Hilversum aan gehouden. De man, werkzaam bij een handelsonderneming wordt ervan ver dacht, het bedrijf voor ƒ150.000,- be nadeeld te hebben. De man heeft inmiddels tegenover de directie van de zaak en de politic toegegeven, in de afgelopen twee en half jaar regelmatig grote bedragen van de zaak op zijn girorekening te hebben overgeschreven. De verduiste ring is deze week bij een accountants controle ontdekt. Van het ontvreemde geld is niet veel meer over. Het is op gegaan aan een huis, enkele auto's en dure reizen. LEEUWARDEN, zaterdag De officier van justitie bij de rechtbank in Leeuwarden, mr F. R. Nubé, heeft vrijdag tegen (Van onze econ. redactie) DEN HAAG, zaterdag. Eind februari waren 72.000 Nederland se mannen en vrouwen inge schreven bij de zogenaamde „ge registreerde arbeidsreserve"; van deze in feite werkloze mensen waren er 9900 werkzaam op aan vullende werken of sociale werk voorzieningsobjecten, Van de res terende ruim 62.000 mensen wa ren er 54.500 mannen. Uit de werkloosheidscijfers, die zojuist zijn gepubliceerd door het •ministerie van sociale zaken, blijkt hiermee dat het aantal werkloze mannen sinds eind ja nuari met bijna 5000 is gedaald. Van de 72.000 mensen die in totaal tot de arbeidsreserve behoorden, wa ren. er 12.300 al langer dan twaalf maanden werkloos (een jaar geleden waren dat er 15.300), 18.000 als zes maanden of langer (een jaar gele den 23.600) en. 32.000 drie maan den of langer (een jaar geleden 39.500). De werkloosheid blijft het grootst in Drente, Friesland en Gro ningen. Bind februari waren er in Neder land echter ook 74.500 vacatures voor mannen, dat wil zeggen 1700 meer dan eind januari en 19.000 meer dan eind februari vorig jaar. Daarnaast waren er in totaal 32.300 vacatures voor vrouwen. HILVERSUM, zaterdaff De VARA is het niet eens met het ant woord, dat minister Luns heeft gege ven op vragen van het Tweede-Ka merlid Aarden over de verwijdering van de VAR A-medewerker drs. S. Bosgra van een persconferentie, die werd gehouden na de terugkomst van de heer Luns nit Tanzania. De minister heeft verklaard, niet geweten te hebben, in welke hoeda nigheid de heer Bosgra op de perscon ferentie aanwezig was. Het komt de VARA aldus een vrijdag uitgege ven verklaring zeer onwaarschijn lijk voor, dat de minister hiervan niet op de hoogte was, omdat de aanwezig heid van de heer Bosgra op de pers conferentie herhaaldelijk en nadruk kelijk door een andere VARA-mede- werker de heer Ad 's Gravesande is verklaard. Aangezien ook de naam van de be trokkenen meermalen is genoemd, doet volgens de VARA ook de verkla ring van de minister, dat hij pas later zou hebben gemerkt, dat het hier om de heer Bosgra ging, onwaarachtig aan. Dc VARA blijft van mening, dat door dit optreden van dc minister een gevaarlijk prceendent is geschapen, waardoor de media in hun journalis tieke middelen beknot kunnen wor den. 'Geen troepen' DEN HAAG. zaterdag (ANP). De ministeries van Economische Zaken en van Cultuur, Recreatie en Maatschap pelijk Werk gaan onderzoeken of het optreden van de Verenigde Neder landse Uitgeversbedrijven (VNU) je gens leesportefeuiliebedrijven in strijd is met het algemeen belang. "Volgens de Tweede Kamerleden Van Son en Lems beheerst de VNU, die weigert haar periodieken aan lees portefeuilles te leveren, 80 procent van de Nederlandse markt van geïllu streerde tijdschriften. De uitgevers motiveren hun hou ding door te stellen dat de ontwikke ling van de leesportefeuilles in Neder land belemmerend werkt op de totale tijdschriftenafzet en daarmee op dc advertentieopbrengsten die afhanke lijk zijn van het aantal verkochte exemplaren. Volgens de Amerikaanse president heeft Hanoi de afgelopen maanden 13.000 man Noordvietnamese troepen naar Laos gestuurd, waardoor de Noordvietnamese sterkte daar volgens hem op meer dan 67.000 man is geko men. Nixon noemt de geruchten over sterk toegenomen Amerikaanse be moeienis met Laos „grovelijk onjuist" en voegt eraan toe: „Er zijn geen Amerikaanse gevechtstroepen in Laos en we zullen ze ook niet sturen". Nixon verklaart dat het niveau van de Amerikaanse hulp aan de regering in Vientiane evenredig aan de toeneming van de Noordvietnamese gevechtsacti- viteit is gestegen. Hij deelt mee, dat er 1040 Amerikanen in Laos werken, van wie 616 in regeringsdienst. Daar bij merkt hij op, dat er in de laatste zes jaar geen in Laos verblijvende Amerikanen zijn gedood door de vij and. Wel zijn in deze periode in de lucht boven Laos 400 Amerikanen ge dood of vermist geraakt. Van de in Laos werkende Amerika nen zijn er 320 belast met advies aan en. opleiding van Laotiaanse troepen. Functionarissen van het Witte Huis verklaarden als toelichting op de ver klaring, dat er vorige maand in tegen stelling tot sommige geruchten slechts één bombardement van B-52's boven Noordelijk Laos is uitgevoerd. Nixon zou hierin hebben toegestemd om de Amerikaanse bezorgdheid over het Noordvietnamese offensief in Laos te demonstreren. Van militaire zijde zou tevergeefs op toestemming voor meer bombardementen zijn aangedrongen Brits verzoek In Moskou heeft de Britse ambassa deur het Russische ministerie van buitenlandse zaken gevraagd om een spoedige bijeenkomst ter bespreking van het verzoek van de Laotiaanse premier om overleg over de sitautie in het land. Engeland en. de Sowjet- Unie waren, samen voorzitter van de Geneefse conferentie van 1962 over Laos, waarbij de neutraliteit van hei land gegarandeerd werd. Het communistische Laotiaanse pa triottische front de politieke vleu gel van de Pathet LAO heeft in Hanoi een programma van vijf punten voorgesteld om vrede te bereiken en een coalitieregering te vormen. Vol gens dit programma moet elke rege ling gebaseerd zijn op het Geneefse akkoord van 1962 en dc huidige situa tie in het land, De Verenigde Staten moeten zich geheel uit Laos terug trekken en hun militaire activiteiten in het land staken, aldus het front. In het programma wordt gevraagd om „vrije, democratische algemene verkiezingen opdat een. nationale ver gadering kan worden gekozen en een democratische regering tot stand kan komen, die representatief is voor het Laotiaanse volk in zijn verscheiden heid". (Van onze correspondent) SOEST, zaterdag Een 27-jarige inwoner van Soest, M. van de V. beeft vrijdagavond vergeefs geprobeerd het bijkantoor van de Ralffeisenbank aan de Koninginnelaan in zijn woonplaats te overvallen. De man wist aanvankelijk tc ontko men, maar verloor bij zijn vlucht zijn hoed, waarin zijn initialen stonden. Een uur na de mislukte overvalspo- ginig werd hij in zijn woning in de na bijheid van de bank gearresteerd. De man heeft bekend de bank te hebben willen overvallen. Van de V. had vrijdagavond om streeks half negen, toen de bank nog open was, verschillende malen met een doos onder rijn arm de straat op en af gelopen. De man had zijn ge zicht met nivea ingesmeerd om zich zoveel mogelijk onherkenbaar te ma ken. Zijn gedrag trok de aandacht van een buurtbewoner, die de politie waarschuwde. De komst van de politie joeg de man echter op de vlucht. Via een paar garagedaken en achtertuin tjes wist hij te ontkomen, mede ook omdat een politieman, die de pseudo- overvaEer tot op een meter was gena derd struikelde over een afrastering. Bij zijn arrestatie zei hij, de overval te hebben willen plegen, omdat hij in grote financiële moeilijkheden ver keerde. De prinsessen Beatrix en Margriet en prins Claus hebben gisteren samen met hun kinderen de eerste grammofoonplaat ontvangen met daarop de liederen die tijdens de doop van de prinsen Constantijn en Bernhard door het kinderdoor Klein Soestdijk in de Domkerk zijn gezongen. De opbrengst zal Phonogram aan UNICEF schenken. Op de foto v.l.n.r. prins Willem Alexander, een van de kinderen uit het koor, prins Friso en prins Constantijn. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, zaterdag. Twee ver tegenwoordigers van de Rijksverdedi gingsorganisatie TNO, de micro-bio loog dr. H. Bartjcma cn de toxicoloog D. EJskamp, hebben gisteravond in Utrecht geweigerd deel te nemen aan een forumdiscussie over bactcriologï schc cn chemische oorlogvoering wan neer de Vara opnamen zon maken voor de radiorubriek „Dingen van de dag". Alle reeds geplaatste microfoons moesten uit de collegezaal in het zoölogisch laboratorium aan hot Jans kerkhof worden weggehaald: beiden wilden alleen spreken voor studenten en de schrijvende pers. „Dingen van de dag"-hoofdredac- teur Hans Emmering zei desgevraagd, dat hij twee dagen tevoren door de telefoon, wel enige bezwaren van dr, Bartlema tegen, een radioverslag bad merkwaardige, moeilijk te verteren „Dit is kennelijk .een geval van kortsluiting," aldus Hans Emmering. „Ik vind het hoe dan ook een uiterst merkwaadige, moeilijk te verteren discriminatie, want tegen dagbladver slaggevers in dc zaal was géén be zwaar." Later verklaarde dr. Bartlema te genover Vara-verslaggever zonder mierofoon Huug Jans, wel aan een programmaatje van een minuut of tien te willen meewerken, maar niet te verwachten dat „Dingen van de dag" in veel minder zendtijd een be trouwbaar verslag zou kunnen geven. ROTTERDAM, zaterdag (ANP). De „Bejaardenpartij 654-" heeft zich gisteren op het stadhuis in Rotterdam laten inschrijven. In het voorlopig be stuur hebben zitting genomen de heer K. Meiier (voorzitter), en dc heer H. de Vries (secretaris). Over een dag of tien hoopt men in een bijeenkomst het definitieve bestuur te kunnen sa menstellen cn 25 handtekeningen te verkrijgen voor de officiële indiening van de aanvrage tot inschrijving. De initiatiefnemer de heer heer Meiier achtte het niet uitgesloten, dat men later ook landelijke activiteiten zal ontplooien. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag. De 30-jarige prostituee „Natje'* van Kerkwijk is gisteren met ingeslagen schedel aangetroffen in een woning in de Kanaalstraat in Amsterdam. Ze is onmiddellijk naar het Wilhelmina Gasthuis gebracht, waar ze werd geopereerd. Vol gens de politie heeft de ernstig verwonde vrouw een kans in leven tc blijven. Een bewoner van het pand waar de vrouw werd gevonden is door de politie aangehouden. De vrouw zelf woonde elders in de de 27-jarige stucadoor H. O., stad maar het is nog onbekend waar. Voor zover de politie heeft kunnen nagaan is de man met de prostituee naar zijn huis gegaan, dat hij met een broer tijdelijk be woont. Het is onbekend of er op dat moment anderen in huis wa ren. De aangehouden bewoner ontkent de vrouw te hebben ge slagen. Bij het slachtoffer werd door de po litie een hamer aangetroffen waarmee de slagen, op het hoofd waren toege diend. Uit de reconstructie is gebleken dat de slagen vermoedelijk jn de gang en keuken werden toegediend- De vrouw heeft zich daarna nog naar de tuin trachten te slepen. Toen ze werd ge vonden lag ze in de opening van de keukendeur op de drempel. 2c was, volgens de politie, gedeeltelijk ont kleed. Na de vondst .heeft de groep ernsti ge delicten van de Amsterdamse poli tie het onderzoek overgenomen van de rechercheurs van het bureau Pieter Aertszstraat. DEN HAAG, zaterdag (ANP) - De minister van sociale zaken en volksge zondheid, de heer B. Roolvink, heeft aan de gemeentebesturen medege deeld, dat in de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de sociale werk voorziening een aantal verbeteringen is aangebracht naast de reeds per 1 januari doorgevoerde loonsverhoging. Het gaat hierbij in de eerste plaats om een gelijktrekking van het mini mumloon met het in het bedrijfsleven geldende minimumloon voor werkne mers van 24 jaar en ouder, met terug werkende kracht tot 1 februari 1970 en verder een verkorting van de ar beidstijd tot 8% uur per dag of 42jfc uur per week, met ingang van 1 april 1970 en 95 procent doorbetaling van het werkelijk verdiende loon bij on werkbaar weer (voorheen van het ba- sisloon), met terugwerkende kracht tot 1 januari 1970. UTRECHT, zaterdag (ANP). De Actiegroep Dolle Mina gaat op 4 en 5 april een landelijk congres houden waar de strategie voor de toekomst zal worden besproken. Het congres vindt plaats in de jeugdherberg Altevcer in Arnhem. De dolle mina's willen op de eerste dag hun beweging een programma ge ven waar alle plaatselijke afdelingen, nadat zij er hun stem aan hebben ge- gven, zich aan dienen te houden. Ook de vorm van organisatie moet in Arn hem gestalte krijgen. De tweede dag moet dienen voor dis cussies over „allerlei aspecten van de problematiek van de bevrijding van vrouw en man". Basis voor dq discussie vormt een door de Amster damse afdeling samengesteld discussie stuk. de 28-jarige los-werkman Roe lof T. uit Groningen wegens zware mishandeling de dood ten gevolge hebbend een ge vangenisstraf van 1 jaar, waar van drie maanden voorwaarde lijk en een proeftijd van drie jaar geëist. T. wordt er van verdacht op 28 de cember van het afgelopen jaar dc portier van de bar Casablanca, Bar- telc de Jonge op het Martiniplein in Sn eek met een mes in het hart te hebben gestoken. Het slachtoffer overleed korte tijd daarna. T. had op de bewuste avond met 2tjn vrouw, schoonouders, zuster cn zwager dc bar Casablanca bezocht. Roelof T. ging voor de anderen naar buiten om zijn fiets te halen. Toen hij terug kwam zag hij dat Bartele do Jong zijn zwager tegen de grond sloeg. Daarop mengde hij zich In het gevecht. Het slachtoffer stond als agressief bekend en was in dc afge lopen jaren al 13 maal wegens mis handeling veroordeeld. De officier begon zijn requisitoir met tc stellen dat er vele onzekerheden zijn over deze zaak. Hij noemde de verdachte een primitieve figuur die gezien moot worden tegen de ach tergronden van zijn milieu cn hij van de bedrijvers van het noodweer- of noodweerexces niet waar te ma- kon zou zijn. De conclusie van de raadsman was dat Roelof T., tenge re figuur, tegenover de grote cn sterke portier een schoolvoorbeeld van de bedrijvers van het noodwee- exces is en derhalve vrijgesproken zou moeten worden. Hij vroeg om onmiddellijke vrijlating van zijn cliënt. Do rechtbank' wees dit ver zoek of maar zal wel al op 13 maart vonnis wij2en. Op verkiezingsbijeenkomsten UTRECHT, zaterdag De voorzit ter van de antirevolutionaire jonge renorganisatie (Arjos), II. de Boer, heeft vanochtend in ecu jaarrede be zwaar gemaakt tegtn het gezamenlijke verkiozingsoptreden van de heren Bicsheuvel, Schmeizer en Mellema op 16 maart in Leeuwarden. „De heer Biesheuvel doet er geen goed aan steeds met zijn twee colle ga's op te treden," vond de Arjos- voorzitter. „Hü loopt daarmee vooruit en dat is bij een zaak als de samen werking tussen de drie christelijke partijen, waarbij nadelige effecten tot een minimum dienen te worden be perkt, niet verstandig." Hij zei geen Nederlandse CDU te willen maar wel open te staan voor confessionele sa menwerking op basis van een vooruit strevend urgentieprogram. Afkeuring uitte de jongerenvoorzit- ter ook over de actie van de antirevo lutionaire radicaal Bas de Gaay Fort man, die zijn geestverwanten in pro vincies waar de AR met KVP en CH samengaat, opwekt op de PPR te stemmen. „Er is ook nog zo iets als solidariteit. Wie els lid van de AR op wekt zijn stem aan de PPR te geven, overschrijdt de grens. Bas de Gaay Fortman heeft geen recht op onze steun." RIDDERKERK, zaterdae (ANP). Op de scheepswerf De Groot ea Van Vliet te Slikkerveer (gem. Ridder kerk) heeft gisteravond een brand ge woed, die volgens een V3n de direc teuren van de scheepswerf voor rond een miljoen guiden schade heeft aan gericht. De brand die vermoedelijk ontstaan is in de keuken van de kantine in een der bedrijfsgebouwen, sloeg over naar de kantine en de bedrijfskantoren. Deze ruimten brandden geheel uit. Een verfopslagplaats en een houtop slagplaats liepen zware brand- en wa terschade op. ROTTERDAM, zaterdas (ANP) Bü 'n routine-onderzoek aan boord va» een in de Rotterdamse haven liggende Duitse kustvaarder hebben ambtena ren van de sectie surveillancedienst (de dienst invoerrechten en accijnzen) vrijdagmiddag een. partij van onge veer 2.400 gesmokkelde horloges in beslag genomen. Dc horloges vertegenwoordigden een winkelwaarde van ongeveer eon kwart miljoen gulden. Een van de be manningsleden van het kustvaartuig is op verdenking van smokkel aange houden, maar mocht later na een fi nanciële schikking aan boord van zijn schip terugkeren. De coaster heeft in middels de Rotterdamse haven verla ten. De eigenaar van het schip heeft een zware geldboete gekregen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 3