Grosheide wil basis onderwijs wijzigen BRANDT WERKT AAN VOORSTEL VOOR STOPH PHILIPS PRAAT OVER AANK VANNED. KABEL [wam] Géén plicht - toch komen 5 lekker tui Sw Treffer Alle 'Regering zou meerder heid verliezen' 5BSSÜ HET ROTTERDAMS PARGOL II 1I Eenvoudig Engels doet zijn intrede op lagere scholen Systeem van zittenblijven zal komen te vervallen Europeanen voor Britse toetreding tot EEG, Engelsen zelf niet Hoogovens: „Nog geen communiqué" ,EEG moet met Japan gaan onderhandelen' 13 t'm 22 maart NIPO-ENQUÊTE: Inbraak in scholen MAN DIE NA GEVECHT IN CAFE OVERLEED BLIJKT TOTOWINNAAR DE SCHIEDAMMER -P'B Hoogstraat 76, Schiedam.» Telefoon: Redactie (0*.0) 2665 Oj. Administratie (010) 267279, na 17.30 uur (010) 1354 30. Abonnement 1,02 per week, 13,23 per kwartaal. Losse nummers 25 et. Postgironummer 39S644 Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank te Botterdam.* 30e JAARGANG No 65 4 ONAFHANKELIJK DAGBLAD UITGAVE N.v. HET PAROOL •HOOFDREDACTEUR: Mr, H. W. SAND BERG •DIRECTIE: Drs. W. VAN NORDEN, J. VAN GINKEL. DINSDAC 17 MAART 1970 jV/TORGEN: Statenverkiezingen. Go-f zien dc colleges die moeien worden gekozen misschien niet dol meest opwindende verkiezingen. Maar toch Nederland is politiek! gesproken de laatste jaren nogal in beweging en morgen kan blijken of die beweging een bepaalde richting! vertoont of dat al het ge-beweeg 1 zichzelf neutraliseert. g Do tijd waarin kranten schreven I hoe hun lezers moesten stemmen 3 (afgezien van de vraag of ze dat dan ook déden) is gelukkig voorbij. Toch maar wèl het advies om naar de| stembus te gaan, ook nu de op-1 Komstplicht is afgeschaft. Laat men van de democratische rechten die 1 men hééft in afwachting van die welke nog verworven moeten wor-| den ook inderdaad gebruik ma-J ken. I Wat de partijen betreft: onze vaak herhaalde overtuiging dat „christe lijke politiek" geen waarneembare concrete inhoud heeft, is niet gewij zigd. Wij vinden dus ook ditmaal een stem voor een christelijke partij een politiek-onduidelijke stem. Echt politieke partijen van enig belang zijn alleen de WD, de PvdA en D'66. Zo langzamerhand kent ie der die zich een beetje voor de poli tiek interesseert de verschillen tus sen deze drie zodat, ook zonder ons advies, de keuze te doen moet zijn. Wij voor ons hopen op een grote I opkomst en op een uitslag diel enige duidelijke trekken vertoont. Het mooiste zou het zijn als er eenl „trend" viel te bespeuren wèg van 1 de confessionele partijen en naar de politieke partijen toe. 1 Dat is het hardnodige begin van een sanering van ons politieke leven die zeker nog jaren vergen zal. I LONDON, dinsdag (AP, Reuter). Volgens een opi niepeiling in de zes landen van de Europese Economische Gemeenschap cn Engeland is de meerderheid van de inwo ners van de EEG voor toetre ding van Engeland, maar zijn de Engelsen zelf ia meerder heid tegen. Louis Harris Research Ltd heeft in opdracht van bet En gelse dagblad Daily Express ruim 10.000 kiesgerechtigde personen in Engeland cn de EËG-landen gevraagd naar hun mening over Engelands toetreding. In de EEG bleek 64 procent van de ondervraagden voor, 8 procent tegen en had 28 procent „geen mening". In Engeland daarentegen was de uitslag: 19 procent voor, 63 procent tegen en 18 procent geen mening. Binnen dc EEG was in Ne derland het aantal voorstan ders naar verhouding het hoogst (79 procent) en in Ita lic het laagst (51 procent). De opiniepeilers hebben ook gevraagd naar het standpunt van het pnblizk in dc zeven landen ten aanzien van een eventueel uitgroeien van EEG plus Engeland tot dc „Ver enigde Staten van Europa". In de Zes bleek 65 procent voor, procent tegen en 26 procent had geen mening. In Engeland waren deze percentages: 30— 48—23. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, dinsdag Het Basisonderwijs (lager onderwijs) zal de komende jaren ingrijpend veranderd wor den. Dit blijkt uit een „Voorontwerp van een wet op bet basisonderwijs" dat vandaag door staatssecretaris mr. J. H. Grosheide openbaar gemaakt is. Staatssecretaris Grosheide De belangrijkste voorstellen daaruit zijn: 0 Het huidige systeem van jaar- klassen en daarmee het zitten blijven wordt verlaten. 0 Kinderen zullen alleen dan langer dan zes jaar op school blijven als bet leerplan voor hen aangepaste voorzieningen bevat. 9 Tegelijk woedt het systeem, dat een onderwijzer aan één bepaalde Idas les geeft, losgelaten. In de plaats daarvan komen „groepsonderwijzei-s", die een groep kinderen gedurende een langere periode of hun hele schooltijd onder hun hoede hebben. O De huidige starre scheiding tussen de verschillende vakken wordt opge heven. "Vooral vakken als geschiede nis, aardrijkskunde, biologie, natuur kunde en hygiëne, omschreven als „verkenning van do wereld", zullen zoveel mogelijk samenhangend wor den onderwezen, Eenvoudig Engels voor alle leerlin gen doet zijn intrede op de basis school. Naast dc groepsonderwijzers ko men ei* vakonderwijzers (voor het on derwijs in expressievakken, hand vaardigheid, tekenen, muziek, en li chamelijke oefening) en „taakonder- wijzers". 9 Taakonderwijzers krijgen de zorg voor leerlingen die extra aandacht no dig hebben; zij kunnen aart een of meer scholen tegelijk worden be noemd. 9 Het hoofd van de school wordt, af hankelijk van de grootte van de school, geheel of gedeeltelijk vrijge steld van het geven van onderwijs; hij zal zodoende in staat zijn, meer lei ding te geven aan het pedagogische werk op dc school. ZIE OOK PAGINA 7 BONN, dinsdag (Reuter, XJPI). Bondskanselier Willy Brandt legt vandaag de laatste hand aan een voorstel, dat hij overmorgen in Erfurt wil voorleggen aan de Oostduitse premier "Willi Stoph en dat tot doel heeft de tegenstel lingen tussen beide landen te verminderen. Premier Stoph heeft van zijn kant verklaard, dat hij Brandt opnieuw het Oostduitse ontwerp-verdrag van de cember zal voorleggen, waarin wordt voorzien in het aanknopen van be trekkingen tussen beide landen op ba sis van wederzijdse gelijkheid en in erkenning van de bestaande grenzen in Europa. Aangezien honderden journalisten de wens te kennen hebben gegeven de bijeenkomst in Erfurt te willen bijwo nen, zijn de Oostduitse autoriteiten voor zover bekend be2ig met het in richten van een perscentrum. Wester se journalisten hebben al dc vrees uit gesproken, dat de faciliteiten door de grote toeloop niet toereikend zullen blijken te zijn. Het is inmiddels al ge bleken, dat Erfurt over veel te wejnig hotelbedden beschikt. (ADVERTENTIES) pyjama s Git rtachtmode Willy Brandt De jongste Utrechtse drieling is thuis' Moeder en vader Veenendaal hebben thuis aan de Troelstralaan 234 een mooi systeem uitgedacht om Mandy, Petra en Nancy tegelijk de fles te geven. (Van onze economische redactie) DELFT/EINDHOVEN, dinsdag. De raad. van bestuur van Philips in Eindhoven heeft vanochtend bekend gemaakt dat Phi lips „in onderhandeling" is over een overneming van de Neder- landsche KaheHabrieken (NKF). De raad van bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hoogovens in IJmuiden liet vanochtend weten „dat vandaag nog geen com muniqué kan worden verwacht over een eventuele samenwerking tussen de NKF en de Hoogovens". De NKF zelf meldde vanoch tend dat vanavond of morgen ochtend een bericht over „een nieuwe samenwerking'1 kan wor den verwacht. Dit alles is het volgende sta dium in een ontwikkeling waar wij gisteren reeds in een deel van onze edities melding van konden maken: de beurs in Amsterdam verwacht overneming van de NKF, de beursnotering voor dit bedrijf is officieel geschorst, en volgens sommige insiders zal d< NKF in twee delen worden ge splitst. Een elektrotechnisch-deel zou worden overgenomen door Philips, een staal-deel door de Hoogovens. Volgens sommige berichten zou aan aaideelhouders van de NKF een koers van 450 procent voor hun bezit wor den gegeven; dit zou, bij een NKF-ka- pitaal van ƒ63 miljoen, betekenen, dat in totaal ruim 280 miljoen voor het kabel- en staalconcern zou worden betaald. De laatste koers voor NKF afgelopen vrijdag was 345,- een koers die in korte tijd van 240 naar dat ni veau was gestegen. Achtergrond Volgens deskundigen zou een over neming door Philips èn Hoogovens in zoverre voor de hand liggen, dat Phi lips gaarne zijn bedrijvigheid in de kabelsector zou willen uitbreiden om op die manier tot een vollediger aan bod te komen in de telecommunicatie sector, en dat Hoogovens de NKF- produktle van 35Q.0G0 ton staal per jaar naar zich toe zou kunnen trek ken, Hoogovens produceert op het ogenblik zelf ongeveer 4,3 miljoen ton staal per jaar. De Nederlandsche Kabelfabrieken zijn, naar omzet en personeelsbestand gemeten, het veertiende bedrijf van Nederland. De onderneming met een hoofdkantoor in Delft, maar ook bedrijven in o.a. Albtasserdam Amsterdam (Draka) heeft bijna 12.000 werknemers en behaalde over 1968 een omzet van Sol miljoen. BRUSSEL, dinsdag (ANP) „Bet is van groot belang dat de EEG onder handelingen met Japan aanknoopt." Tot deze conclusie is het Europese commissielid Deniau gekomen, na een recente reis naar Japan, en de Ver enigde Staten. Over zijn gesprekken met de Japanse premier en een aan tal andere ministers heeft hij een rap port opgesteld dat nog binnen de Europese Commissie moet worden be sproken. en dat voor 1 april aan. de Europese ministerraad zal worden voorgelegd. In de Verenigde Staten, aldus De niau, bestaan, moeilijkheden over som mige onderdelen van het EEG-beleid, waaronder dat in het Middellandse- zeebekken, het Europese landbouwbe leid en de preferenties. Zijn Ameri kaanse reis heeft Deniau de indruk ;ven dat deze moeilijkheden niet tgatelliseerd mogen worden, maar it ze ook -niet gedramatiseerd moe ten worden." (ADVERTENTIE) -15a INTERNATIONALEWATERSPORT- EN KAMPEËHTENTOONSTEUJNG BOTEN - TENTEN geopend van 10-17 en 19-22 uur zondag van 10-17 uur toegang f350 amsterdam speciaal Treln-Toegang- biljet met3x reductie verkrijgbaar aan ca. 140 NS-stations (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, dinsdag. - Als op dit ogenblik Kamerver kiezingen gehouden zouden worden, zou liet kabinet-De Jong zijn meerderheid in de Tweede Kamer verhezen. Dat blijkt uit de laatste NIPÖ- enquete, waarvan de resultaten gisteravond door Achter het Nieuws bekend zijn gemaakt. Volgens die enquête zou de KVP teruglopen van 39 tot 31 ze tels. De PvdA zou van 37 op 38 zetels komen en D'66 zou klim men van 7 naar 16 zetels, twee minder dan bij de vorige steek proef. Op verkiezingsvergaderingen alom in den lande is het gisteravond ru moerig toegegaan. In Krasnapolsky in Amsterdam ontstond een vechtpartij op een vergadering van de WD, waai de liberale fractievoorzitter Geertsema het woord voerde. Het conflict ont stond nadat politieke tegenstanders van de heer Geertsema hem voortdu rend hadden onderbroken met vragen over Griekenland, Portugal en de NATO. ïn Botterdam zei D'66-fractievoor- zitter mr Hans van Mierlo, dat zijn partij, wanneer zij bij de komende verkiezingen geen of weinig winst boekt, zich de vraag moet stellen of de tot dusver gevolgde lijn wel de goede is geweest. D'66 zou dan kunnen over wegen of zij niet een stembusakkoord zou kunnen sluiten of deelnemen aan het PAK. Van Mierlo deed opnieuw een aan val op KVP-fractievoorzitter Sehmel- zer, die naai' zijn mening de verdacht making heeft gelanceerd dat D'66 ge dwongen sterilisatie zou voorstaan. Schmelzer sprak gisteravond samen roet zijn confessionele collega's Melle- ma en Biesheuvel in Leeuwarden. ZIE OOK PAGINA 7 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. In de Commeniusschool aan de Singel is in gebroken. De toegangsdeur naar de kelder werd geforceerd, waarna alle lokalen en diverse bureaus doorzocht werden. Voorzover bekend wordt er niets vermist. In de Muziekschool aan de Lange Nieuwst: aat is eveneens ingebroken. Hier kwamen do daders via het w.c.- raampje binnen. Enkele tussendeuren werden geforceerd, bureaus en kastejv opengebroken/Er wordt een bandre corder en 100 aan geld vermist. De totale braakschade bedraagt ca. 500- De laatste ronde voor de verkiezingen pagina 2 Kunst Man speelt Eva Peron in satanisch stuk op Parijs' toneel pagina 15 Feijenoords Happel: 'Als het eerste goaltje er maar is' paöaa 11 Vorwarts Belger: 'Ik kan het publiek moeilijk verbieden zijn mond open te doen' pagina 11 pagina 2 Weersverwachting NU EN DAN BUIEN Veel bewolking met nu en dan buien. Matige tot krachtige wind ruimend van zuidwest naar noordwest. Iéts lagere middagtemperaturen. WOENSDAG: Zon op: 06.49 - onder; 18.49; maan op; 13.42 - onder: 05.33. DONDERDAG: Aantal uren zon: 2 tot 7; min.temp.: van on geveer nonmal tot 3 graden boven normaal; max. tem p.: van onge veer normaal tot 3 gra den onder normaal; kans op een droge pe riode van minstens 12 uur: 80 procent; kans op een geheel droog et maal: 50 procent. VEEL WIND (Van onze weerkundige medewerker) De eerste helft van maart, die zich ken merkte door koud weer en nachtvorsten, heeft plaats moeten maken voor een depressie-pe riode. De wind neemt toe tot hard of stor machtig en er valt nu en dan regen. De tempera tuur ïs door deze ont wikkeling meer op een normaal niveau geko men, maar aanvoer van opvallend zachte lacht mag nog niet worden verwacht. (Van ouze correspondent) DORDRECHT, dinsdag. Voorbij gangers hebben zondagnacht de 41-ja- rige W. Wouters uit Dordrecht dood voor de deur van een café gevonden. De man blijkt te zijn overleden ha een klap die hij had opgelopen bij een cafêruzic met dc 27-jarige G. v.d. K.« die gisteren werd gearresteerd. Zon dagmiddag bleek dat het slachtoffer, dat getrouwd was en drie kinderen heeft, een van de toto-deelnemers met dertien goede uitdagen was. Toen een bestuurslid van dc voet balclub waarvan de heer Wouters lid was zondag het goede nieuws kwenï vertellen, hoorde hij van het overhP den van de man. Volgens de stichting Sporttotalisator zal het uitbetalen, van het gewonnen bedrag aau de nabé staanden geen moeilijkheden opleve ren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1