ROTTERDAMS DAGBOEK 3? Griep? r m CHARLOIS HAALDE HARD UIT TEGEN ROTTERDAM (6-4) ALLEEN WINST VOOR RIJNMOND Ouders moeten betere beslissingen nemen(2) 'Toch ook voordelen voor het milieu bij geconcen treerde bedrijven' BB Partners in PAK voor nationaal liavenbeleid ROTTERDAM RIJNMOND Dr. N. J. A. Groen: Arbiters gevraagd voor paas toernooi THE JANSEN'S DRY CLEANERS BRASS BAND ROTTERDAM asS£?«s tmmammmmmmm m Recordbezoek in stadion Feijenoord Qedicht over de zeventiger Meiier Wotiii.es Vrouw lag twee weken dood in haar kuis Pijlers gesloopte brug gaan weg -9tw pagina 4 - dinsdag 17 maart 1970 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag „Een concentratie van industriële be drijvigheid heeft, o.a. wat betreft de luchtverontreiniging bepaalde voordelen." Deze mening verkon digde dr N. J, A. Groen, hoofdin specteur van de Volksgezondheid belast met de toezicht op de hy giëne van. het milieu gisteravond in een lezing v«x>r de Havenver eniging in de Pauluskerk. „Milieu-hygiënische problemen kun nen nauwelijks los worden gezien van andere vraagstukken, zoals de ruimtelijke ordening",,-aldus dr Groen. Wat betreft de luchtverontreiniging zou „tegenover een chkwfjls voorge stane spreiding van onze industrie ook gedacht kunnen worden aan een zeke re concentratie. Ook met betrekking tot andere milieu-hygiënische aspee- ten (geluidshinder, gintere en kleine ongelukken) heeft deze bepaalde voordelen, mogelijk eveneens voor de industrieën, zelf, uit een oogpunt van wederzijdse hulp en bijstand, in be- drijfsteehnische en andere 2in." Dr Groen, waarschuwde overigens dat „het opgetrokken en nog verder op te trekken hygiënische schild van tijd tol tijd wel eens kan worden doorbroken". Hij verwees daarbij naar Wcst-Duitsland. waar zich onlangs en kele gevallen van pokken hebben voorgedaan nadat iemand besmet was teruggekeerd van een reis naar Pakis tan. „De plaatselijke, primitieve reactie van sommigen die een soort heksen jacht dreigden te ontketenen rond de patiënt, past echter evenmin In ons nuchtere denkpatroon, aldus de heer Groen, als de verwachting dat onze overheden het milieu-hygiënisch var kentje voor ons wel eens zullen was sen. Zowel bjj overheden als bij ver vuilers, waartoe we ook ons zelf die nen te rekenen, zal liet besef dat het milieu een zorgvuldig beheer nodig heeft, sterker moeten doordringen," In zijn. lezing gaf de heer Groen een uitgebreid resume van alle wettelijke maatregelen die in de loop der jaren op het gebied van d e mdlieu-hygienc tot stand zijn gekomen. Sprekende over de eisen die na het van kracht worden van de Wet op de Luchtver ontreiniging gesteld kunnen worden aan de Industrie zei hij; „Deze eisen komen tegemoet aan de' behoefte, zoals die in enkele landen eveneens is gevoeld en waarbij van de industrie wordt gevraagd, de „best practicable means", als het economisch haalbare en technisch mogelijke toe te passen om. luchtverontreiniging te voorko men." (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag Voor het paasvoetbaltoernoöi voor scholieren, dat op 31 maart cn 1 april zal worden gehouden, worden nog scheidsrechters gevraagd. Zij, die hier belangstelling voor hebben, worden verzocht zich in verbinding te stellen met het RVB- kantoor in de Witte de Wilhstraat (tel. 122966) of met de heer W. Ber nard, Stadhuis (tel. 14774.4, toestel 257). '0 Morgenmiddag wordt op het RFC-Jerrein aan de Ëssenburgsingel een prestatiecross gehouden voor alle Pedagogisch Academies in Rotterdam. Aanvang kwart over vier. Edward de Noorlanaer zal het startsein geven. 0 De commissie voor de jeugdrecrea- tie van de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding organiseert in de paasva kantie schaak-, dam- en tafeltennis toernooien voor de kindoren van de betrokken clubs. Het schaak- en dam- toeroooi wordt op woensdag 1 april in 't Slag aan het Sandelingplein (aan vang 10 uur) gehouden cn de tafel" tennissers spelen op donderdag 2 april in de sporthal De Enk (aanvang half tien). 0 De Belgische televisie g< woensdagavond een rechtstreekse re portage van de Europa-Cup-wedstrijd Leeds UnitedStandard Luik. De uit zending begint om half acht. 0 Donderdagmiddag om drie uur geeft de Vlaamse televisie een recht streekse reportage van de laatste kilo meters van de wielerwedstrijd Milaan —San Remo. ff 1 ROTTERDAM, Landskampioen Charlois heeft zijn al lerlaatste kans op behoud van liet hoofdklasseschap met beide handen gegrepen. In het degradatieduel tegen stadgenoot Rotterdam sloegen de hekkesluiters even onverwachts als hard toe. Het werd 64, waardoor nu Rotterdam moederziel alleen onderaan de ranglijst staat. Een schitterende prestatie leverde Leo Kerkhoff, de eerste bordspeler van Chariots. De magnifiek spelende Kerkhof! versloeg Neerjands toe komstige meester Jan Timman in een partij, die o.i, voor een schoonheids prijs irt aanmerking- komt. Aan het tweede bord behaalde Hans Böhm, de kampioen van Rotterdam, een regel matige overwinning op de titelhouder van Charlois, Cor van Wygeiden Vier remises v.d. Henkir Den Ouden, Maakenschijn—Kunnen, mr Van Boc- kelBaris en Ten KatePloeger brachten de stand op 43 voor Char lois. Op dat moment speelde Koever mans tegen mi. Sandifort in remise- steilmg de slechtste mzet van zijn schaakloopbaan; 44. Mevrouw Vreeken liet zich door Bakker iehjk beetnemen. Bakker haalde een nieuwe dame en zou onge twijfeld op de schouders de speelzaal zijn uitgedragen, ware het niet dal zijn gewicht dit onmogelijk maakte. Van Ommen wipte drs. Sanders (en daarmee misschien wel het hele Rot terdamse team) over de rand van de afgrond door hem ook al mot een torenoffer nwt tc zetten. Dat bete kende 46. Charlois had voor de der de achtei oen volgende maai van Rot terdam. gewonnen. De „profs" van Het Oosten (Haar lem) verloren mei 37 van Phihdor (Leeuwarden) en Watergraafsmeer sneuvelde met 3Ms5Ms tegen het Leidse Philidor. Moerwyk (Den Haag) bereikte tegen VAS/ASC een 54 voorsprong, doch de Amsterdam mers zullen wol gelijk komen. Dc te verwachten stand na de 6e ionde 1. Philidor {Leeuw 0 mp 2 Watcrgraals- meer 8 mp3 Philidor (Leiden) 8 nip 4 VAS/ASC 7 mp. 5. 'Moojwük 5 nip. C Chariots 4 mp. (28 bpt7. Het Oosten 4 mp. (2ti bpt8. Rotterdam 3 mp (25li bpt 1. In dc tweede klasse C verpulverde Spangen de Utrechtse Studenten (8— 2), waardoor de Rotterdammers nog een kleine kans op het kampioenschap hebben. Rotterdam 2 kwam tegen Charlois 2 nogal gelukkig aan een 5 —4 voorsprong. Do afgebroken partij wordt vermoedelijk remise. DD3 (Den Haag) en Rotterdam 2 leiden dan met 10 matehpunten. Spangen is derde met 9 mp. Charlois 2 kan zich door een zege op Voorschoten misschien nog redden. Europoort won met 6%3Va van Dordtecht. Voor terugkeer in do eer ste klas heeft het in de laatste ronde genoeg aan ccn gelijkspel legen me de-kanshebber Lichttoien. Europoort 2 bracht zich in veiligheid tegen HCSV (55), dat daardoor degra deert. NRSG/Wilhelm Steinitz werd verslagen door Lichttoren (46). Dc NRSGWS-ers hebben echter geen de- gradatiezorgen (6 mpt Op woensdag 18 maart, 's a- vonds om kwart voor acht herdenkt de Baptisten vrouwenvereniging zus- terhulp in Peims baar 25-jarig be- 9taan in hot Gcref. jeugdgebouw. (ADVERTENTIE) ROTTERDAM, dinsdag. De wed strijd FeijenoordFC Vorwarts zal morgenavond door een record aantal tooschouweis woiden bijgewoond. Door een nood tribune voor de Maas- tribunc te plaatsen heeft men de toe- sehouwcisaccommodatic van hot sta dion met 175 plaatsen uitgebreid. Deze plaatsen zijn niet verkocht, maar worden gereserveerd voor do drie mu- 2iekkoipsen die voor de wedstrijd en in de rust een spectaculaire show zullen opvoeren,, De" stadiondirectie verzoekt het publiek vooral tijdig to komen. De hekken gaan reeds om half zeven open. Hier opgesteld staat een band met een zeer 'schone' naam: The Jansen's Dry Cleaners Brass Band Rotterdam. Toen het che misch re i-n i gongs bed rijf M. Jan sen N.V. de Rotterdamse (gelijk gerichte fa. Scheper overnam breidde niet alleen het bedrijf zich uit, maar kwam ook de Brass Band Rotterdam onder het Jan- sen-vaandef. Op vrijdag 19 maart maakt de nieuwe combinatie in gebouw Arcade te Schiedam op namen voor de VARA-radio. Uit zending op 18 april. De Jansen's Dry Cleaners Brass Band telt* 36 leden (ze konden niet allemaal op de foto) en staat onder leiding van de heer Marinus Jansen sr. Het repertoire is zeer uitgebreid. Van jazzfantasieën tot het klas sieke brassband-repertoire. Rot terdam kan de band op 8 mei horen. Dan wordt m het kader van de C70-feesteiijkheden op de trappen van het beursgebouw gespeeld. De jaarlijkse algemene leden vergadering van dc Oranjevereniging wordt gehouden op maandag 23 maart om 20 uur m het Geref. jcugd'gebouw. Dc Nederlandse Christen vrou wenbond m PernLs houdt haar leden vergadering in het gereformeerd jeugdgebouw op donderdag 19 maart 's avonds om acht uur. Spreekster is mevrouw M. Mar.js-Visser uit Den Haag. ROTTERDAM, Van de Rotterdamse clubs heeft alleen tweede klasser Rijnmond het tot een overwinning kunnen brengen. D.A.W. werd te Beverwijk met klein verschil (34) teruggewezen. De beide eerste klassers, SVH en Rotterdam, verloren hoofdzake lijk door een slechte laatste periode van resp. A.2.C. (52) en 't IJ (74). De dames van ODZ verloren op *t nippertje van HZC (3—2) ODZ heeEt het sterke HZC prima par ty geboden. De eerste helft ging, na een tamelijk rustig begm, gelyk op. Pas diep in deze helft zag HZC kans op 1.0 te komen. In de tweede helft liep het nu wat ruw spelende HZC snel tot 30 uit. Dit prikkelde de ODZ-dames. Hun doelvcouwe Carla Tilmans werd hierna zo hard aangevallen dat ze de strijd moest staken. Joko Nanneberg nam haar plaats in. Een schot van Martha Wagenaar werd op 't allerlaatste moment door Gonnie Seyner van richting veranderd en dat betekende 3—-1. Verder dan een doelpunt van Martha Wagenaar (32) kwam ODZ mot. Rijnmond heeft na drie nederlagen eindelijk weer gezegcviotd. Balvers miste al na 20 seconden een goede kans. Hoogland deed het even latei- voor DAW beter (10). Koos m 't Veld bracht in het tweede kwart, na een snelle uitval, Balvers m stelling. (11). Nadat Witte zijn eerste boogbal naast zag gaan was zijn tweede raak (2—1). Toen Balvers in het derde kwart een 2m-duel won betekende dit de gelijkmaker (22). Hierna schoot Balvers, weer goed op dreef, tegen de lat. In 't laatste kwart voltooide Balvers, na dat Doelman net naast en over had geschoten, zijn hattrick (23). Wit te profiteerde vervolgens van een meei derheid (33). Een laatste kracht explosie van Rijnmond lever de vlak voor tijd dc winnende tref fer op (3—4). SVH, zonder Joop Hooft. Rob Visser en Frank Roelofs, heeft het tegen AZC wet kunnen redden. In de eer ste en tweede periode werd er veel gezwommen, maar weinig gescoord, mede doordat beide ploegen zonder vaste middenvoor speelden, Alleen toen John Post het water uit moest wist Wint Verhagen voor de thuis club te scoren (10). In de derde periode vergrootte v.cl. Broek de score (2—0). Zowel SVH (Martin Byl) als AZC profiteerden van een meerderheid (3--I). Jan Koen An- thonie zorgde voor 32. In de vier de periode gaven de Alphenaren SVH geen schijn van kans meer. V.d. Broek en Verheyen schoten de koplopers naar een 52 zege. PRECIES een weck geleden schreef ik dat ouders be tere beslissingen moeten ne men. Het was «nmekjfc een vioedcr op een ouderavond ge bleken, dat een kind van cen anderondanks negatieve ad viezen van een psycholoog en een kleuterleidster nu al jaren door de ouders wordt gedwon gen gewoon lager onderwijs ie volgen, wat het kind in feite Tticf aan kan. fk verweet m mijn artikel de to ij onbekende ouders dat zij het kind niet naar een bij zondere school hadden gezon den, waar wat er aan moge lijkheden in zo'n kind aanwe zig is véél beter kan worden ontwikkeld dan bij gewoon klassikaal onderwijs. En ik verwijt het die ouders nog stéêds. Een telefoontje van mevr. Wolffenbvttel uit Ommoord leert mij dit ais vervolg dat óók beslissingen van psy chologen zoeleens falikant ver keerd kunnen zijn. Wat was namelijk het geval. Haar dochtertje kon plotseling in de derde klas van de lagere school (na de eerste twee ja ren een middelmatige leerlinge te zijn geweest) niet meer ■mee. De cijfers op haar rap port waren zö zwak, dat de onderwijzeres, dte het overi gens met erg op het kind had begrepen, besloot haar voor waardelijk te bevorderen. Over de oorsaak van deze duidelijke terugval tastte men in het duister. Ook de moeder. „Ze heeft een eigen willetje. Als tk tegen m'n dochter zeg „ga jij de krant eens halen en ze zegt „nee", dan bltfft ze erbij". Geen harde woorden, geen vriendelijke niets helpt dan. Ze is gewoon kop pig." De eerste maanden in de vierde klas werden afgewacht, maar hef bleef tobben. Of ze nu niet meer wilde, of dat ze niet uieer rneekon, Jioe het ook zij, de klasse lerares gaf de ou ders m overweging het kind terug te zetten naar de derde klasse en vervolgens te laten testen. Het echtpaar Wolffenbuttel ging op het advies in. Htm dochtertje kwam. terug in de derrie klasse en werd na ver loop van enkele maanden bij de GG e» GD aan de Baan ge test. Het resultaat van de test was voor de ouders pijnlijk. Hun dochtertje zou aldus het rapport van de psychologe gericht aan het hoofd der school een dermate laag in telligentiequotiënt hebben, dat het beter voor haar was in het vervolg by2onder lager onder wijs te gaan volgen. Zouden dc ouders dit niét doen, dan werd als alternatief gegeven: (niet letterlyk) doorsukkelen tot aan de vijfde klas en daarna naar een Vereenvoudigde huishoudschool. De ouders gingen niet op liet advies in. Trouwens ook het hoofd van de school, met wie moeder Wolffenbuttel herhaaldelijk ruggespraak had gehouden, kiepte het advies in dc prullenmand. „Mijn leerlin gen gaan onder geen enkele voorwaarde naar een b.l.o.- school", schijnt hij toen ge zegd te fiebben. Wat zette de moeder ertoe aan om dit te doen? De schaamte voor de eventuele afwijking van het kind, zoals voorwaarde naar een blo- school", schijnt hy toen gezegd te hebben. Wat zette de moeder ertoe ann om dit te doen? De schaamte uoor de eventuele afwijking van het kind, zoals ik verleden keer reeds schreef? Nee. Volgens mevr. Wolffen buttel was het (en is het nog steeds) onmogelijk dat een psychologe (of psycholoog) in een paar uurtjes kan zien of een kind zo'n laag intelligen tiequotiënt heeft, dat het niet meer op een gewone lagere school meekan. En zodoende.... Spijt heeft de moeder «iet gehad van haar besluit. Na twee jaar vijfde klas lagere school heeft het kind, in ze kere sin dank zij een meer dan ijverige onderwijzer die <Sók met kinderen blijkt te kunnen omgaan, die een meer dan moeilijk karakter hebben, een rapport dat krioelt van gave voldoendes. „Maar tfc had nog niet ge weten, wat er van haar te recht was gekomen, als ik in derdaad op het advies van dc GG en GD tofls ingegaan". Aldus mevr, Wolffenbuttel DAGBOEKSCHRIJVER ONZE heer K. Meiier, de grote knokker voor de in deze contreien wonende 'be jaarden, is mesjogge van pu bliciteit. Dit gedicht van dc sneldichter van Delfshaven, op hem van toepassing, stuurde Inj me toe. Koelbloedig als een koene zeiler; bet stuur volkomen vast ter hand; zo is het ook met Karei Meiier. hij neemt iljn planpakket ter hand. Begeesterd door de GS-plussers, voert hij een machtig grote strijd, verlekkeide "in slaap maar sus- sers' wil hij nu toch volkomen kwijt Bfj eist gewoonweg: gratis trammen, met gratis aanleg tele foon, zijn eis-program is niet te remmen, zijn wenzen zijn dus wonderschoon Met gratis gas gratis elektra, zijn de bejaarden we] gebnat. voor gastarbeiders eens wat extra, dus heel wat doen en geen ge praat Bij els gekozen burgemeester, vor vrouwen: Openbaar toilet, steeds schoner Woelt dc Meiler- heeter. meer kindercrèches geven piet Hij eist meer „opening van za ken", dus meer gesprek In het pu bliek, opdat de wethouder het waar kan maken, betreft beleid, systeem tactiek Hij verwacht twee zetels te ver krijgen, en komt in de gemeente raad, cn Meüers stem zal nimmer zwijgen hij keert zich tegen alle kwaad. T\JIET uit de actie an do Dolle Kina's blijkt hoever de vrouw achter loopt In de marathon van de ontwikke ling, maar uit dc lollebroekc- rigc reacties van de mannen daarover. Je hoeft alleen maar dc in gezonden stukken in allerlei kranten te lezen en je hebt ge noeg en de kreuk in je sympa thie, toegebracht door dat ge donder met condooms bij meisjesscholen (raar, dat het gevoel van wat kan en wat niet kan sommige mensen op eens helemaal in dc steek laat als ze vóór alles willen opval len) wordt weer aangewak kerd door de kleinburgerlijk heid van allerlei manlijke re plieken. Verdomd, denk jc, het is zot De meesten zien die vrouwen nog altijd als bedvtilling cn voor de rest bibsafdroogsters cn laten ze nou niet gaan zeu ren. Het is net als met de Vrije Vrouwen Beweging van Aletta Jacobs, waarover ik ecu zeer vergeeld krantje van zo'n tachtig jaar oud dit .grapje tegenkwam: „Zoudt gij een Vrije Vrouw trouwen?" „Neen, wel een getrouwde vrouw vrijen". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Ton van Ruiten, PRR-kandldaat voor het openbaar lichaam Rijnmond heeft nog eens herhaald, dat de partners in het Progressief Akkoord voorstanders zijn vim een nationaal liavenbeleid. Hij deed dit op een bUeenkomst van PvdA, PPR en PSP gisteravond m Odcon. Op een vraag uit de zaal welke ga ranties deze partijen kunnen geven dat de Hoeksche Waard wordt ge spaard voor zwore industrieën, herin nerde Van Ruiten aan dc PAK-over- eenkomst m Zuid-Holland, het plan 2000+ afwijst. Rijnmond-gecommitteerde Engels man sprak als zijn persoonlijke me- r ng uit, dat uitbreiding van indu strieterrein met drieduizend hectare In het Rijnmondgebied nietjnag ge beuren. Hj zag voor deze uitbreiding mogeliikheden m Moerdijk, Reimers- wttal en het Sloegebied. Een vraag uit de zaal hoe de PvdA denkt over het plan IJsseldom (sa menvoeging van Capelle en een deel van Alexanderpolder) ontweek En gelsman door te stellen, dat eerst een bestuurlijke regeling voor het Rijn mondgebied getroffen moet worden. Eerst daarna moot het plan IJsseidam bekeken worden. Jurgens, Van der Louw en Van der Spek beantwoordden tevoren vragen uil de redetijk bezet*c zaal (ea. 159 man) zonder nieuwe of schokkende uitspraken te doen. (Van een cmzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Buren hebben gisteravond op de tweede ver dieping van een pand aan de Ornnjc- boomstraat in Rotterdam-Zuid het tijk gevonden van dó 62-jarige mevrouw J. W. Boscli-van Vliet, die al minstens twee weken geleden overleden moest ziin. De alleenwonende vrouw had regel matig contact met haar benedenburen, die in de veronderstelling verkeerden. da.t zij naar een dochter in het westen van Rotterdam was gegaan. Gisteravond kwam de dochter ech ter bij haar moeder aan dc deur. Toen cr met werd opengedaan ging zü naar de buren beneden Even later vonden zij mevrouw Bosch, die volgens de politie oen na tuurlijke dood is gestorven. BARENDRECHT. De pijlers van de gesloopte Ba rend rechtse brug, die nu nog in de Oude Maas staan, zullen worden ontruimd. De restanten van de brug leveren gevaar op voor d<> scheepvaart. Enige tijd geleden voer een binnenvaartschip tegen een pijler. Twee mensen verdronken by dat on geluk, Daarna attendeerde het Baren- drechtse collage van b. en w. de mi nister van verkeer en waterstaat op de gevaarlijke situatie in de Oude Maas. Mot als resultaat dat op 8 apnl de aanbesteding van het siloopkarwei zal plaatsvinden. (ADV ERTENTfË Als onze klanten naar een sfeer vol, klassiek gordijn komen zoe kendan zijn wij er zeker van dat ze hst fraaie damast zullen uitkiezen. Het is werkelijk een van de rijk ste gordijnstoffenbekijkt U de mooie weefsels, aparte kleur stellingen en dessins maar eens. Nu verkopen wij een grote par tij luxe franse damast. Sr zijn tientallen rollen uit de prijsserie van rond de tien gulden die r»u de deur uit gaan voor nog géén __vier gulden par meter. tientallen rollen klassieke franse damast 120 cm breed Morgenvroeg om 9 uur begint op de le etage de verkoop van een grote partij luxe fransa da mast, bestaande uit tientallen rollen in bijzonder mooie weef sels, aparte dessins en kleur stellingen, 120 cm breed, door el kaar per meter Ook rrtasndagmorgeti open Géén tel. of schrift, best Als jij griep hebt,Wat doe je dan? 1 Dan neem ik een MANNpijnstiller- MANN poeders en cachets JB; ofMANN tabletten. IWI Alle drie helpen direct. IvH

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2