Verkiezing morgen is toch iets anders Rudi Pijper zwemt zich naar de 'top GRATIS OPHALEN GROF HUISVUIL UIB KI AAN DE - GRGIE KIOK iBelangrijk als graadmeter9 TSF speelt gelijk tegen JCV Vught SCHIEDAM UITSLAG EERDER BEKEND, DOOR MINDER STEMMERS Verkiezings uitslagen in het stadhuis Omzetting van gemeentelijke middelbare handelsavond school Daders roofoverval voor officier Burgerlijke GEEN KRANT ONTVANGEN? Buiteltuin voor Vroesenpark Geld uit kast in woning gestolen VERLOREN EN GEVONDEN Juliana mist tegen Punch laatste kans Huizen Veersedijk voor 1972 slopen PROGRAMMA EXPOGÊ IN SCHIEDAM 'TOV' organiseert gecostumeerd bal voor kindertehuis Tarieven voor Krnininger Gors worden hoger Nieuwe ontspannirxgs- zaal op 'Kruininger Gors' V oorstel Stichting L'andschapschoon IJsselmonde op te heffen Pakhoed NV wil havenactiviteit in Rotterdam deels afstoten TEMPO-TEAM DAAROM Verhoeff STENOTYPISTES TYPISTES DiCTAFONISTES ADM. KRACHTEN AUTO VERZEKERING KOERIERSTERS BOODSCHAP TEMPO-TEAM BEL 13 54 30 VOOR Koeriersters dinsdag 17 maart 1070 - pagina 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Morgen is het weer verkiezingsdag. Voor de Provinciale Staten! Geen instituut dat de bevolking erg aan spreekt, Hoewel allerwegen wordt verklaard dat deze verkiezing bij zonder belangrijk zal zijn als „graadmeter" voor de in de laatste ja ren sterk gewijzigde politieke verhoudingen in Nederland, is er in Schiedam toch weinig te merken geweest van een „verkiezings koorts". Ten minste niet in het openhaar. AUTO ONTVREEMD (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag, Bij de po litie werd aangifte gedaan van diefstal van een personenauto merk Ford Cor sair kenteken EZ 21—34. De auto stond geparkeerd op het parkeerter rein van de Gulf Oil aan de Adm. de Ruyterweg. MAN AANGEHOUDEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De politie heeft gisteren een tweede dader aan gehouden van de pogitig tot inbraak vorige week maandag m het kantoor van. hot Algemeen. Ziekenfonds aan de Tumlaan. Het is de 20-jarigo con- structiGwerker T. J. P. uit Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag In het Stadhuis xal morgenavond, zoals het de laatste jaren gebruikelijk was, weer „verkiezingsdlenat" worden gehouden. De uitslagen van de totaal 46 Schiedamse stembureaus worden weer In het stadhuis verzameld voor doorzen ding Haar het hoofdstembureau van het kiesdistrict Delft, waar Schiedam onder valt. Het stadhuis zei voor het pu bliek toegankelijk zijn en daar kan men dus, bij het binnendrup pelen van de rapporten en pro cessen-verbaal, zien hoe de stem ming in Schiedam is verlopen. Op" grote borden zal het verloop zichtbaar worden gemaakt. De stembureaus sluiten om 39 uur, daarna volgt de telling. De uitslagen van de bureaus zullen ditmaal naar verwachting eerder binnenkomen dan anders. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Vooruitlo pend op een besluit van de gemeente raad hebben b. en w„ omdat de tyd erg drong, de minister van Onderwijs cn Wetenschappen verzocht de ge meentelijke middelbare handelsavond school in Schiedam om te zetten in een avond-mavo-school of avond- meao-school (voor middelbaar econo mische en administratief onderwijs) en deze omzetting te willen plaatsen op het plan van scholen voor de jaren Ï973 tot en met 1974. Volgens de Overgangswet W.V.O. (de Mammoetwet) zullen de door het rijk bekostigde handelsavondscholen moeten verdwijnen, waarbij de taak kan worden overgenomen door de eao-scholen, waarbij echter de huidige handelsavondscholen tot 1 augustus 1975 in stand gehouden konden wor den. De overgangsregelingen voor deze schooltypen staan nog allerminst vast, zo valt af te leiden uit de toelichting van b. en w. aan de raad. Zo o.a. het fext dat handelsscholen aansluiten op de lagere scholen, terwijl het meao deze aansluiting met zal geven, omdat er ook een leao bestaat. Om echter niet het risico te lopen dat de gemeente eventuele rechten op bijdragen uit 's rijks kas zal verspe len, hebben b. en w. het bovengemel de verzoek aan de minister gericht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Vóór de officier .van justitie in Rotterdam zijn vandaag de twee daders geleld van een roofoverval begin van deze maand op een. man in de lange Kerkstraat Hert zijn de 31-jailge J. T, P. en de 25-jartge J. B. In verhand met deze roofoverval heeft de politie voor ver hoor nog twee mannen aan het bu reau. SCHIEDAM. Geboren: Patra d.V. C, Wiegel en S. A. Krol: Johanna C. d.v. H. Bras en J. C. de Buiten Pascalle Y. d.v. E. R. wan Konijnenburg en I. M. FÜglIstaMer. Overleden: M. B. Wessliflg, 72 jr; J. W. Zuidgeest, 60 jr; W. A. Schonk, 59 ij. Bel voor 19.30 uur telefoon 135430 Abonnees buiten Rotter dam, Schiedam, kunnen zich wenden tot onze plaatselijke agenten. Op meerdere punten In de stad zijn de tijdelijke en nogal onooglijke aan plakborden verrezen, waar lang niet alle aan de strijd deelnemende politie ke partijen gebruik van hebben maakt. Om te voorkomen dat de s wordt ontsierd door de luk-raak a geplakte verkiezingsaffiches, zijn die borden ingesteld, als verplichte plaats voor de plak-ljver. Maar een versle ring van de stad zijn ze bepaald niet.' Opmerkelijk is ook dat er ditmaal zo weinig gebruik is gemaakt van raambiljetten. Die gaven vroeger nog al wat fleur. Ditmaal ontbreken ze grotendeels. Verder zijn er de gebrui kelijke verkiezingsbijeenkomsten ge weest, die, eveneens gebruikelijk, weinig belangstelling hebben getrok ken. Ook al waren de discussies dit maal pittiger dan vroeger. Dit houdt dan verband met het feit dat er achter de (politieke) schermen ditmaal wèl flink is gerommeld. D'66 heeft de intrede gedaan op het pro vinciale verkiezingsslagveld, waarbij met te voorspellen valt hoe dit zal uitwerken. Verder de „akkoorden", progressief zowel als confessioneel, die ook in Schiedam nogal wat stof heb ben doen opwaaien. Althans in de partijen, kennelijk nauwelijks bij het publiek. Afwachten maar, wat het morgen wordt. Routine Docb dit zijn zorgen die de heer H. Smite, ambtenaar bij de afd. Bevol king van de Gemeente-secretarie niet raken. Als organisator van de verkie- zlngsdienst van de gemeente beeft bij andere problemen aan het hoofd, HU heeft er voor gezorgd dat morgen alle 46 stembureaus In Schiedam, eenzelf de aantal als bij de Kamer-verkiezing vau 1967, weer klaar staan om de stemgerechtigde Schiedammers te ont vangen tussen 8 uur en 19 uur. Het 15 voor een goed deel routine werk, maar toch Zorgen dat er vol doende stemhokjes zijn en stembus sen; dat de stapels formulieren kant en-klaar liggen voor gebruik, een Kieswetboek voorhanden voor de op lossing van problemen, alle rode pot loden gepunt. En óók dat alle stembu reaus „bemand" zijn volgens de voor schriften. Het zijn merendeels dezelf de personen, die het al zo vaak doen. Voel raadsleden en politiek-gemteres- seerden, ook ambtenaren. Vandaar dat een aantal gemeentediensten morgen de deur dichthouden. Feijenoord Het feit dat morgenavond Feljen- oord öe ongetwijfeld spannende wed strijd tegen Vorwarts Berlin speelt voor de televisie, heeft géén bijzonde re complicaties gegeven, zo zegt de heer Smits. Zoals hij ook helemaal niet verwacht dal er haastig geteld zal worden om de uitslag maar vroeg te hebben- „De leden van de stembu reaus zUn serieus genoeg om zich niet te laten beünvloeden door een voetbal wedstrijd op de televisie- Er zal nauwgezet als altijd gewerkt wor den!" Wat niet wegneemt dat de verkie zingsuitslag toch wel vroeger dan an ders bekend zal zijn. Dat zit dan in het feit dat de opkomstplicht voor de verkiezingen dit maal voor het eerst is vervallen. Dat zal wèl van invloed zijn. Het is heel moeilijk vast te stel len hoe groot het percentage wegbij- vers zal zijn. Doch de heer Smits meent dat het best op een 30% zal neerkomen. Een mening die ook door ?ijn collega's in andere steden wordt gedeeld. Een goedé indicatie daarbij is het feit dat het aantal verzoeken om bij volmacht te mogen stemmen, sterk verminderd is, „Ach, er is ditmaal geen dwang en dan willen de mensen al dat werk niet meer doen. Het hóeft niet meer". Oproep Op de oproepkaarten staat evenwel nog steeds gedrukt, zij het In héél kleine letters, dat men verplicht is, op straffe van boete, op het stembureau te komen. „Toen die kaarten gedrukt werken, dat was half februari direct na de kandidaatsstelling, was het wetsontwerp nog niet eens in de Ka mer behandeld. Er was geen zeker heid- Het gaat in Schiedam om zo'rt 50.000 kaarten, dus we konden niet tot het laatst wachten", zegt de heer Smits. Het op de kaart drukken van de waarschuwing tot opkomst is ver plicht Het vooruitlopen op een besluit van de Kamer is riskant. „Daarom hebben we die waarschuwing maar héél klein onderaan laten drukken", verklaart de heer Smits één van z'n ongetwijfeld vela perikelen in verkie zingstijd. „Trouwens, ik heb nog helemaal geen bericht gehad dat het wetsont werp reeds in de Staatscourant heeft gestaan. Als dat niet het geval is, dan is de oude wet nog van kracht. Dan zou het juridisch best mogelijk zijn dat het niet opkomen tóch strafbaar is. Nou, ik zal er niet zwaar aan til len De Bijenkorf heeft ter gelegen heid va-n het honderdjarig be staan ultramoderne speeltuinen geschonken aan vier Nederland se gemeenten: Amsterdam, Rot terdam, Den Haag en Eindhoven. Wethouder R. Langerak nam de zogeheten „buiteltuin" namens het Rotterdamse gemeentebe stuur op het eeuwfeest i>n Am sterdam in ontvangst. De speel tuin ?al een plaatsje krijgen in het Vroesenpark en vermoedelijk over enkele maanden al voor de jeugd opengesteld worden. Op de foto v.l.n.r. wethouder Langerak, Godfried Bomans, die de term buiteltuin bedacht, burgemees ter Marijnen van Den Haag, wet houder Van de Hart: van Eind hoven en burgemeester Samkal- den van Amsterdam. (Van een onzer verslaggever») SCHIEDAM, dinsdag Tijdens de nationale zwemwedstrijden in Gronin gen, waar de Nederlandse „zwemtop" aanwezig was, zowel de damea, de be ren als de jeugd, heeft Rudl Pijper, lid van de Schiedamse ZwemcJub, ge toond toch wel tot die „top" te beho ren. Hoewel hij met zijn veertien jaar dc jongste deelnemer wa«. Op de 100 meter vlinderslag werd Rudi tweede In de tijd van 1.00.8, na de nationale jeugdkampioen Ton van Klooster van „Naarden", die een tijd boekte van 1.00.5. Maar Rud\ heeft toch wel zijn clubreoord gebroken, dat op 1,07,5 stond. Ook op het nummer 200 meter wis selslag werd Rudi Pijper tweede met 2.36.3 en wederom nè Ton van Kloos ter die een tijd van 2.28.5 op de chro nometers bracht. Hans de Wit, sinds kort van „Ra ket" in Delft overgekomen naar de SZC, boekte goede resultaten. Op de 100 meter schoolslag voor jongens on der 16 jaat werd hij zesde in de tijd van l.!9.4, wat toch een nieuw SZC* clubrecord betekent. Het vorige stond op 1.20.5. Met deze tijden zal Rudi Pijper au tomatisch geplaatst worden voor de nationale wlnterkampioenschappen, die op 11 en 12 april iti Den Haag worden gehouden. Ook al is de selec tie zeer scherp. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De 44-jari- ge mej G, J. van der W. heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van 750. Het geld was opgeborgen een afgesloten kast in haar woning aan het Herenpad. Tafeltennis SCHIEDAM, dinsdag TSF 1 heeft de voorlaatste wedstrijd ld, de hoofdklasse promotiegroep tegen JCV uit Vught met 55 gelijk gespeeld. De kansen van de Schiedammers op pro motie waren vrijwel verkeken na de nederlaag tegen DeltaLloyd, terwyi JCV alleen nog een theoretische kans had; docb dan had van TSF gewonnen moeten worden en daarna ook nog van PeltaLloyd. Doch deze Amster dammers klopten 21 Üp met liefst 10O en zjjn naar de ereklas gepro moveerd. TSF begon de wedstrijd ?eer ont spannen en achter elkaar werden drie enkelspelen en ook het dubbel gewon nen. Maar na de 4—0 voorsprong kwam de ommekeer. De steeds beter draaiende JCV-ers veroverden toen vijf punten, tot de stand 4—5. Aan Gerry Vaessen toen de taak om althans nog één punt m de wacht te slepen. Wat togen Kappen nog gelukt is ook. Gerry speelde met grote inzet en won met 21—11 en 21~17. De JCV-ers hebben de teleurstelling over deze resultaten mat onder stoelen en banken gestoken. TSF 2 haalde een 10—0 overwin ning op Wibats en heeft in de reste rende wedstrijd tegen ATTC/Bact uit Alphen a.d. Rijn nog maar één punt nodig om kampioen m de overgangs klas te worden. Voor dit reserveteam, bestaande uit Hans v. d- Broek, Henk Eikmans en Hans Kreischer, valt de beslissing zaterdag a.s. In de Beurs. Het eerste team speelt ook thuis tegen Quick uit Hilversum. SCHIEPAM Te bevragen aan het hoofdbureau van Politie te Schiedam, da gelijks van 6—17 uur, behalve op zaterdag en zondag: wieldop: bromfietsplaatje 4- verz, bewijs; bromfietsplaatje; lederen jon- fvis petje: ring met 5 sleutels; autosleutel- e in etui; 4 sleutels In etui: ring met 3 eutela en rol lint (post Kethel); 4-kIeu- renballpolnt; bruine demesh&ndschoen (B); blauwe want: varkenslederen herenhand schoen (1U): kinderwantje (rood-wit blauw); bruine aktentas; zwarte portefeuil le met inhoud; kinderwagen: kenteken plaat; groen-gele sjaal. Te bevragen in Dierentehuis, Sint Anna Zusterstraat, Schiedam, bastaard hond, teef, zwart-bruin; 2-jarige zwarte hond (reu); zwarte hond (reu). Te bevragen bij de vinders; doublé da meshorloge, P. Westerholt, Aleidastraat 138b; oorbel met parel, v. d. Bos, Burg. van Haarenlaan 595; schakclarmbandje. Slobbe, Nassau la an 25b; armbandje met plaatje en Inscriptie, v, d. Windt. Diepenbrockstraat 76; sterrenbeeld» M. Lourens, fiosboomlaan 1; damesrlng met rteen, Van Deurzen. Ar- chlmedesstraat 4D; bankbiljet, M, Broek huizen, Vlaardingerdljk 43b; halsketting, W. BUI, Iepen la an 37; kinüerringetje met steentje, Zijlstra, D. A. d« Jonghstraat 3d; wieldop V.W Polak. Nieuwe Haven zfiSa; bromfletsplaatje 4- verz.bew., Smit, Soen- dalasn 120, VlaardUigen, tel. 353778: brom- fietspla&tje, Glltenbeek, Qbrechtstraat 8; 1 paar witte b&bywantjes, Belastingkantoor, Lange Nleuwstraat 193: l paar ballet schoentjes, Mevrouw Coster, Brugman- straat 2: bruine lederen dameshandschoen, v,d. En de. Van Oldenbarneveltstraat 135; 3 kind ei-handschoenen (1 brutn en 1 wit), Krabbendam, Wlngezdlasn 13; bruin suède kinderschoen (Ir) maat 20, mevrouw De Raaf, Broersveld 92; zwart gympakje (Ex celsior), J. Martljn, SneUlusslngel 12a: jon» gensbril met bruin montuur, Wlttkamp, Donker CurUusstraat 23. tel. 373276; etui met potloden en pennen, v. d. Steeg, Swee- Unckslngel 20: autosleuteltjes, v. d. Klink, Parkweg 174; ring met 4 sleutels, Van Ekelen. Fabrlstraat 3; passer, WIJ zenbroek, Puecinlstraat 38; ring met 3 sleutels. De Jonge, Van M-aanenMraat 80; speelgoed beertje, mevrouw Soeters, Gordons tra at 5b: slee, B. Kooijman, Van Tienhovenstraat 51; rode autostep, Molendijk, Groen van Frln- stererlaan 5, kindertasje met Inhoud me vrouw Dróge, Hoogstraat 24: portefeuille met lnh mevrouw Verhoef, Nassaulaan 74; rode portemonnee met tnh.. mevrouw v. d. Hof, Jozef Orehosingel 137; dameSpflraplu, Van Zanten, Jacob van Lennepstraat 8a; damesportemonnee met horloge, Koenen, Burg. van Haarenlaan 5O0, rood tasje met Inhoud, Detterie, Burg, Honn. Gretelaan 329; knlpportemonnee met inh., Wijzen» taroek, Pucclnistraat 36; knlpportemonnee met ioh. De Jonge, Van Maanenstraat 80; (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag De Reini gingsdienst in Schiedam gaat de diensten aan het publiek uitbreiden- Eêiunaal per maand zal het z.g. „grof vuil" gratis -worden opgehaald en het storten Van grof huisvuil zal dan gra tis kunnen geschieden en wel h(j het vuiloveplaadstation van de Y.A.M. agn de parallelweg op zaterdagochtenden tussen 9 en 12 uur. De instelling van deze extra-dienst "behoeft nog de goedkeuring van de gemeenteraad, doch die zal wel wor den verleend, aangezien de raad meermalen heeft gevraagd om een dergelijke dienstverruiming door de VROM-dienst. Het gaat de gemeente wel ƒ20.000 extia kosten. Volgens verwachting van b. en. w. zullen deze extra kosten wel ongeveer opwegen tegen de besparingen die worden verkregen op het schoon houden van dc Schiedamse grachten en van de verschillende plekken in de stad, die thans nog voor vuilopslag worden gebruikt. Deze dienstverlening 1 s overigens niet bedoeld voor de afvoer van be- dryfsvuil, maar uitsluitend voor grof huisvuil en wat daar verder toe gere kend kan worden. De werking en de voorwaarden voor deze dienstverle ning zullen later nog bekendgemaakt worden. SCHIEDAM, dinsdag Juliana volleybal heeft de zeer belangrijke wedstrijd tegen mede-degradatie-kan didaat Punch uit Delft onnodig met 23 verloren en prijkt nu weer een saam op de onderste plaats, met 2 punten achterstand op Punch, Daar komt nog fctf dat ln de resterende drie wedstrijden Juliana moeilijker tegen standers krijgt (waaronder twee kop lopers) dan Punch. De kans om de gradatie te ontlopen Is zéér gering. Het duel teg°n Punch duurde twee uur en ging aardig geUjk-op. De Ju- liana-spelers waren zo nerveus dat ze vele kansen hebben verknoeid. In de eerste set werd een mooie 14—9 voor sprong uit handen gegeven, zodat de Schiedammers krap met 15—18 wonnen. In de tweede set was Juliana zo aangeslagen dat Punch tot 10—0 uitliep voordat de Schiedammers er iets aan deden; het werd 15—9 voor Punch. Een wissel in de derde set bracht verbetering Wel werd die set met 15—13 verleden, doch m de vierde gingen alle registers open en na ver beten strijd won Juliana met 1512 Stand 2—2. In de beslissende set kampte Julia na met een inzinking. Tot 77 gmg het nog best, daarna lukte mets meei en Punch greep de zege met 715. En de kans om degradatie te ontgaan. H.I. AMBACHT, dinsdag In 3372 moeten alle huizen aan de Veersedijk, die in verband met de dijkverbetering zullen moeten verdwijnen, zijn ge sloopt. Dan duurt het nog 6 jaar voor het ophogen tot Delta-niveau van de dijk is voltooid, Een en ander zei maandagavond het AR-raadslld P. A. Bax, die later informeerde of de be woners van de dijkhuizen geen voor rang moet worden verleend bij het toewijzen van een nieuwe woning. Het bouwen van nieuwe woningen voor die mensen, h et amoveren van de krotten en de dijkverbetering staan nauw met elkaar in verband, aldus het raadslid. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag De afd, Schiedam van de Ned. Ver. van Ex- polltleke Gevangenen houdt op don derdag 19 maart de jaarlijkse leden vergadering In De Amstelbron, aan vang 20 uur. Na de bestuursverkiezing (alle aan de beurt van aftreden zijnde leden zjjn herkiesbaar) ook bespre king vau de activiteiten in J970. Op 4 mei zal worden deelgenomen aan de Dodenherdenking daarna de diëtist in de Grote kerk. Op 9 mei de 25e herdenking op de Ere-begraaf- plaats ln Bloemendag!- Verder het on- afhankelijkheldscongres van de Ex- pogé in Delft van 10—13 juni, terwijl het congres van de N.F.R. plaats heeft op 2123 mei aan boord van de „Kon. Wllhelmina" aan de Parkkade In Rot terdam. Het zilveren jubileum van de ge bundelde oud-illegaliteit van Schie dam zal worden gevierd op 4 septem ber: met eeh receptie in De Rank, waarna een feestavond besloten met een bal. OQSTVOORNE Met zes tot ne gen procent zullen dit jaar de tarieven voor het Kruiniger Gors hoger wor den. Dit geldt dan voor het buren van zomerhuisjes en het plaatsen van ca ravans en tenten- De verhogiging is noodzakelijk om een begrotingstekort van 19.000, een bedrag van 7,300 voor onvoorziene uitgaven en 7.400 aan niet gedekte inkomsten te compenseren. In totaal moet deze tariefsverhoging 34.420, opbrengen. Voor de vakantiegangers komt dit neer op bedragen tussen de vyf en. de dertig gulden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag-- De aktie- groep „TOV'\ die al enige tyd geld in zamelt voor een kindertehuis in Bra zillë organiseert voor dit doel op 24 april in gebouw De Rank een gekostu meerd baL De groep heeft a! ƒ2800,- voor de grondaankoop voor het tehuis naar Brazjlië kunnen overmaken. Er is nu nog ongeveer 6000,- nodig voor de uitbreiding van het huta en de planta ge er omheen. De toegangsprijs voor de avond, waarvoor de Boeren ka pel uit Schipluiden medewerking ver leent, bedraagt f 3,-. Een maand later, op 22 en 23 mei, houdt de aktie groep „TOV" een ba zaar, eveneens in gebouw De Rank. De groep vraagt voor deze bazaar al lerlei verkoopartikelen, zOals levens middelen, boeken, grammofoonplaten, handwerk- en breigoederen enz. Zaterdag 21 april is er tenslotte een oud-papier aktie eveneens voor het zelfde goede doel. Eén van de kontaktadressen is: "W. A. v. d. Giessen, Bachplein 268. tel, 851891. OOSTVÖORNE, Het recreatie centrum Kruiniger Gors in Oostvoome wordt dit jaar uitgebreid met een ont spanningszaal. De bouw en inrichting daarvan gaat totaal 180.000 kosten. Het Kruiniger Gors is een pleister plaats voor mensen uit het Rijnmond gebied. RIDDERKERK, dinsdag. De stichting Landsehapsschoon Us- selmonde zal worden opgeheven. Het bestuur, waarin onder meer de burgemeesters van Rhoon, Ba- rendrecht, Heerjansdam, H. I. Ambacht zitting hadden, heeft besloten om alle aangesloten ge meenten een Voorstel van die strekking te sturen. Daarmee wordt (rijkelijk laat) toegegeven van wat al jaren een publiek ge heim wasi de stichting functio neert niet Omstreeks '63 verscheen het laatste jaarverslag van de stichting. Daarin werd al gaklaagd dart de mogelijkhe den voor het beplanten van wogen en landerijen bepankt ia. AÜeen aan de Middoldijk in B arendrecht zijn wat bomen aangeplant. De stichting had al veel eerder op geheven kunnen zijn. Na de komst van burgemeester J. C. de Ridder, in Ambacht, die voorzitter werd, hoopte men dat de stichting meuw 1 erven, zou worden ingeblazen. Dat gebeurde echter niet, Op de en kele bomen na die men omstreeks '63 geplant kreeg, kwamen er geen nieu- we activiteiten. Dat kwam omdat men vooral geen medewerking kreeg van de polderbesturen bij de aanplant. Dé besturen meenden dat bomen in de bermen mogelijk schade aan wagen en/of bermen zou "berokkenen. De aanplant rond Kijfhoek hét rangeeremplacement van de NS dat (nog) met werd verwezenlijkt zou door de spoorwegen zelf worden ver zorgd, Aanplant langs de Oude Maas werd ovengenomen door het recreatie schap in dit gebied. Reeds m '66 had althans het ge meentebestuur van Ridderkerk het in de gaten dat de stichting niet functio neerde, Men wilde uittreden. Het uit treden uvt de intergemeentelijke sa menwerking bleek echter met moge lijk omdat de atichtingsaotie daarin met voorzag. En ook omdat het me rendeel van de andere gemeenten er nog met aan wilde. BOTTERDAM, dinsdag (ANP) Pakhoed N.V. voert onderhandelingen over het afstoten van havenactivitei ten In Rotterdam: over het Presto-etu- ■wadoorbedrljf wordt onderhandeld met de Nederlandse Scheepvaart Unie en over de yeemexploltatle van enke le pakhuizen met Handelsveem. In een communiqué zegt Pakhoed N.V, dat op korte termijn een begin kan worden gemaakt met de samen voeging van het stuwadoorsbedrijf Presto aan de Beatrixhaven over slag van stukgoed met het aan grenzende Quick Dispatch van de Scheepvaart Unie, Er wordt overleg gepleegd met de gemeentelijke auto riteiten. Verder is Pakhoed van plan een overeenkomst aan te gaan met Han delsveem, inhoudende dat vijf bij el kaar gelegen pakhuizen van beide maatschappijen rond de Rijnhaven te Rotterdam wat de veemexploitatie be treft worden bijeengevoegd onder be heer van Handelsveem. Pakhoed be houdt dan de vastgoedexploitatie der panden. de grootste uitzendorgani satie voor iedereen. Tien Jaar op de bres voor de belangen van zijn uit zendkrachten. a. met de hoogst toelaatba re honoraria. b. met snelle herplaatsin gen. c. met een uniek spaarsy steem - 2% rente per maand - d. met de grootste vakken nis voor dé juiste inde ling en goede plaatsing van zijn uitzendkrach ten- e. met een kosteloos .abon nement op het unieke informatieve b]ad voor uitzendkrachten - Tem po Team Nieuws - f. met gelegenheid tot kos teloos adverteren voor uitzendkrachten in ons Tempo-Team Nieuws. g. met snelle uitbetaling per kas, bank of giro maandag beginnen, vrij dag geld - b. met eigen, centraal kan toor voor de verzorging van alle sociale voorzie ningen en informaties daarover - Hoogstraat 198, Schiedam - i. met talloze open plaat sen voor kantoorkrach ten, en evenzeer voor industriële krachten, j, met vriendelijk en har telijk personeel, waar u voelt dat u welkom bent. k. als een gemeente, wijk of straat u niet lijkt, dan krijgt u de keuze uit tientallen andere mogelijkheden. Loop eens binnen bij een van de Tempo-Team kan toren. Bekijk de Tempo-Team ad vertenties, die u iedere diensdag hier kunt vinden, Inderdaad Tempo-Team is een. nieuwe naam, maar met 20 kantoren in Neder land- en een gevestigde re putatie. TextleivervMij Oostslngel 2 tel. na 6 wit 23892* MANTEL verven 17,80 VELOURSGORDIJNEN verven 4,50 p» xntr SUÈDE JASJES (kort) reinigen 1?< Gevr. NET KOSTHUIS OF INWONING bij aUoen- otaaiud* vrouw. on*. 50 Ja&r. door nette kostganger. „Schiedam of omgeving. Kostgeld 65,tot 75,— p w. P/a H. Moor, Bloe- hvenlaan 58, R'dam-Zuid. Ned, moderne talen Ned. 4- moderne talen (mnl. 4- vrl.) alles voor hele dagen Elke vrijdag uitbetaling, per kas, bank of giro. Vol ledige sociale verzekering, U bent iedere dag voor vrijblijvende Inlichtingen van 9.00-17.00 uur welkom. Op ons kantoor ontmoet u mej. Brand, afdellngsleld- ster. Hoogstraat 198 Tel. 260844 met gratis rechtsbijstand 30% Introductie, no- claim voor iedereen voor auto's tot 6 jaar oud. J. C. RAND, alle verze keringen, Mathenesser- weg 57a, Rotterdam. TeL 010-371057, ook 's avonds. Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt vaste be- zongersf&tera) voor Scledam en omgeving. Aanm, Hoogstraat 76. Schiedam. Tel. 267270, des avonds na 7 u. tel. 158960. sozo UITZENDORGANISATIE TEMPO TEAM KANTOOR SCHIEDAM vraagt voor directe uitzen ding naar bij haar bekende bedrijven Zoekt u een schoorsteenveger. Hier Is uw adres. Bredlus Luethotstr. 25, Vlaardlngen. Tel. 3417(7. Ook uw aardgas- en gashaarden, en centrales maken Wij schoon. B028 Foto, film en projectie Pasfoto's klaar terwijl u wacht. FOTO VAN VU UREN HoOgatr. 106, tel. 266700. Let u Op Juiste ■adpes. S180 Een Interessante boodschap op de televisie voor Iedereen die beter en beter betaald tijdelijk ■werk zoekt. Verder voor leder, die een goed uit zendbureau zoekt. Kbk naar de aerote Europese teievleie-uitzending van d« uitzendorganisatie WU geven voor onze woonplaats u rpersoonlijk alle inlichtingen van maandag t/m donderdag van 8.30—17,30 en vrijdag van BJO-ie.OO uur. Welkom bij Tempo-Team Hoogstraat 196, Schiedam, tel, 260844.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 3