Lichte straffen in vechtpartij op Katendrecht i ROTTERDAMS DAGBOEK Voorarrest redde verslaafden van de inrichting Arbitreren van jeugd wedstrijden is opgave De bluf en de twijfels van Happel Sporthals Centrum GQUZY ROTTERDAM RIJNMOND GEEN UITGEBREID BEWIJS TE LEVEREN wm bant «I in hét niautva stmbnesn wl DALI EXOPOSEERT LEZING OVER 'NATUURLIJKE' VOEDING KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN Notities Brief aan dagboek N Bedrijfsschap veehandel wil hoger marktgeld voor behoud van veemarkt "VEEMARKT EN I-IOOGOVENS OP KAADSAGENDA Zes maanden wegens handel in opium Voor verduistering van laskabel zes maanden geëist t&t ziens vanavond Mf de kuipt pagina 4 - woensdag 18 maart 1970 door DICK VAN DEN POLDER Ernst Happel neeft zich in de afgelopen da gen als een mooie bluffer doen kennen. Heel luchthar tig is hij heen gestapt over het feit dat Feijen- oord werd uit geschakeld voor de KNVB- béker, dat het in de competi tie een punt achterop raak te by Ajax en dat het in de laatste vier wedstrijden slechts één doelpunt scoorde. Op de maandagmiddag ge houden persconferentie heeft Happe! zonder veel verhaal van woorden gesteld, dat Feijenoord meer klasse en internationale ervaring heeft dan FC Vorwarts en dat er wat de Europa Cup betreft voor het legioen voorlopig geen reden is om in de rats te zitten. „Ja, Jj," hoor ik velen al mompelen, „Happel kan xne nog meer vVenteüüen". Maar wat kan men van een voetbalcoach eigenlijk anders verwachten. Diep in 2ijn bin nenste moet de Oostenrijker ook zijn "twijfels en zijn zwakheden hebben. Het feit dat hij in het afgelopen weekend, ondanks alle risico's van een vergeefse reis, toch nog even achter het IJzeren GordSjn, is gaan speuren, is er een bewijs van dat hij toch niet helemaal zeker van zijn zaak is, dat hij nog steeds niet pre cies weet, wat hij aan PC Vorwarts heeft. Happel zal er evenzeer van doordrongen zijn dat er door de xe- .cente tegenslagen een gespannen at mosfeer onder zijn jongens heerst en dat er vanavond weer heel gemak kelijk paniek In de ploeg kan uitbre ken ais de doelpunten op zich laten wachten en het puibliek van zijn on geduld gaat blijk geven. De zenuwen staan strakker dan ooit. Ernst Hap pel lijkt door zajn quasi-zorgölose houding doelbewust naar een ont spanning te hebben gestreefd. Misschien zijn Rotterdammers ook wel wat te zwartgallig als het Feij enoord even minder goed gaat. De stadionpioog heeft wel eens meer een kleine inzinikimg door een formi dabele krachtsexplosie laten volgen. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de verschrikkelijke afgang aan het begin van het vorige seizoen, in de eerste J a anbeursb ekenv-edstri j d degen Newcastle United. In Engeland werd Feijenoord zo overspeeld, dat sommigen er een minderwaardig heidscomplex aan overhielden, maar in de return waren de rollen finaal omgekeerd. Door meteen het initia tief te nemen en een verschrikkelijk hoog tempo te ontwikkelen, speelde Feijenoord - zijn tegenstander hele maal murw. Later heeft Feijenoord nóg enkele keren bewezen dat het een dergelijke krachtsexplosie kan leveren. Tegen PSV bijvoorbeeld in de overgespeelde bekerfinale, tegen Ajax in het begin van dit seizoen en de laatste maal tegen AC Milan op 26 november. Dat was precies het zelfde als wat Ajax vorige week te gen Carl Zeiss Jéna presteerde. De Oosfcduiisers werden zo onder druk gezet, dat ze nimmer in hun éigen ritme konden komen. Ook voor Feij enoord geldt vanavond weer: jagen, jagen en nog eens jagen. FC Vorwarts mag geen. moment rust krijgen. Voorwaarde is echter wed dat Feijenoord met hetzelfde overleg aanvalt als tegen Ajax en AC Milan. Tegen GVAV heeft de verdediging de fout gemaakt om de zaak te wil len forceren. Laseroms en Israël be gonnen veel te vroeg met de moed der wanhoop aan te vallen. Het re sultaat was alleen dat de voorhoede kostbare ruimte werd ontnomen en dat de tegenstander zo in de verde diging werd 'gedrukt dat hij er niet meer uit kwam. Als Feijenoord van avond minder snel succ.es heeft dan tegen AC Milan, toén tVim Jansen al na zeven minuten de 0-1 achterstand goed maakte, dan zal het geduid en vertrouwen in eigen kracht moeten hebben. Pas in het laatste kwartier zal het gepermitteerd zijn om alle remmen los te gooien. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Gisteren stonden voor de Rotterdamse rechtbank vijf Antillianen terecht, die ervan, worden beschuldigd in de nacht van 13 februari de 33-jarige B., kelner van de bar Xenos op Katendrecht, te hebben mishandeld en het interieur van de bar zwaar beschadigd te hebben. Op de zitting werd niet geheel duidelijk hoe de zaak zich had toegedragen. Drie verdachten, de 2 2-jan ge Rot terdamse kelner Jeoffrey F., de 25-ja- rige monteur Hosé C. en de 19-jarige bankwerker Roderick R. ontkenden iets gedaan te hebben. Zij hadden wel gezien dat er een vechtpartij was tus sen. Surinamers en Antillianen, maar zo zes F, geen van de vier andere ver dachten had hij hieraan zien deelne- ADVERTENTIE) ROTTERDAM, woensdag (ANP) Het museum Boymans-van Beunïngen zal in november/december van dit jaar een tentoonstelling houden van werken van Salvador Dali. De Glas gow Art Galery zal voor deze exposi tie Dali's schilderij „Christ of StJohn the cross" aan het museum Boy mans-van Beunïngen uitlenen. Het Schotse museum zal als tegenprestatie een werk van Van Gogh m bruikleen ontvangen. raen. Wel had hij gezien dat de vech tende partijen met flessen, asbakken en barkrukken gooien. De 24-jarige Haagse bankwerker Aswm F. gaf echter toe een ruit van de deur ingetrapt te hebben toen hij naar buiten ging. Hij had dit gedaan omdat hij kwaad was over een stomp die hij had gekregen tijdens het ge veehit Hubert K., een 24-jarige kunstsch 1- der uit Den Haag vertelde dat hij Jeoffrey F. 'n barkruk uit handen had gerukt, voordat deze er iels mee had kunnen doen. Toen hij de barkruk neerzette kwam deze op de tenen van een barbezoeker terecht. Deze greep als wapen een glas, maar voordat hij hier iats mee kon uitrichten schopte de kunstschilder hem. Een getuige, de kelner van de baf, verklaarde dat R. de bar was binnen gekomen, zonder iets te gebruiken weer was weggegaan om kort hierna met ongeveer tien anderen, waaronder de vijf verdachten, weer terug te ko men, Zij zeiden tegen hem dat zij ru zie wilden zoeken. Klap De kelner zei dat hij van K. hierna een klap kreeg Toen hij naar de tele foon wilde lopen kreeg hij van F., die schuin achter hem stond, een klap met de barkruk op zijn achterhoofd. Ook kreeg hij nog een asbak naar zijn hoofd gesmeten, maar hij had niet gezien wie dat gedaan had. Een andere getuige, de 60-jarige bareigenaar Xenos Baeehas had niet gezien wie het gevecht waren begon nen „Ik ben achter de kist gekropen toen hot begon" zei de bareigenaar. Wel had hij F. een -asbak in zijn rich ting zien werpen. Hij vertelde dat sinds de jongens in de bar kwamen er vechtpartijen wa ren en er gestolen werd Iets drinken wilden ze meesbal met. De officier van justitie mr, L. Jans sen vond zichzelf voor een moeilijke taak staan. Hij kon alleen bewijs le veren tegen degenen die bekend had den De officier eiste tegen Jeoffrey F., Aswin F„ en Hubert K., een gevange nisstraf van drie maanden met aftrek Omdat ik geen uitgebreid bewijs heb een betrekkelijk geringe straf, zo motiveerde mr Janssen zijn eis. De rechtbank doet op 24 maart uit spraak. Minister Schut heeft zich informeel gisteren op de hoogte gesteld va>n de A/T*rncfpY» Rotterdamse problemen op het gebied van sanering en woningbouw. Dit luHilölcl uuiiui gebeurde tijdens een bespreking met het voltallige college van b. en w. Burgemeester Thomassen geeft op de foto de bewindsman een toelichting jro iLOLLprQ&rïl vam uitbreidingsplannen in het noorden van de gemeente. ROTTERDAM, woensdag De afde ling Rotterdam van de Nederlandse vereniging voor gezond leven en na tuurgeneeskunde (NWN) houdt don derdag 19 maart een lezmg over „Stad-platteland en onze voeding". Spreker is ïr. M. Guepin, leider van de biologisch-dynamische kwekerij, maalderij en bakkerij Lovcrendale in Zeeland, die de tarwe, groenten en fruit nog verbouwt en kweekt op on bespoten grond, gevoed door compost en natuurlijke mest. Er zal tevens gelegenheid zijn ver schillende volkoren-produkten en waarschijnlijk ook onbespoten groen ten te kopen. De lezmg wordt gehouden in zaal 2 van het Beursgebouw, ingang Meenf en begint om 8 uur. Er is gelegenhen tot het stellen van vragen. Kappers uit Rotterdam en omge ving zullen dinsdag 24 maart in „Pa lace" een demonstratie krijgen van „haarkleuren in de praktijk". Daar naast zai een „bruikbare vertaling" worden gegeven van de nieuwe haar mode. Dc avond wordt georganiseerd door Indola cosmetics. (ADVERTENTIE) GROTE KEUZE UIT DE NIEUWSTE MODELLEN - BW 1e MIDDELLANDSTR 72 TEL. 010-235327 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De Rotterdamse rechtbank heeft gis teren, één der laatste van een hele serie zaken, waarbij verdovende middelen in het spel waren, behandeld. De president van de recht bank mr. A. R. Jolles rekende voor dat er meer dan vijftig moeten zijn geweest. Zes a zeven mensen worden nog in een psychiatrische inrich ting verpleegd. Terecht stonden de 22-jange Leo van der V. en de 20- jarige Eduard F., beiden loswerkman en in Rotterdam woonachtig. Zij worden beschuldigd van het in bezit hebben van opium en hasjiesj en het gebruik daarvan. Leo van der V., die al eens in Arn hem was veroordeeld tot een boete wegens het in bezit hebben van opium, had tijdens een eenjarig ver blijf in India het gebruik er van leren waarderen. Ook voor Eduard F. was het met de eerste keer geweest, het bleek dat hij al vier jaar opium ge bruikte Mr. Jolles herinnerde verdachten aan de gevolgen van het veelvuldig gebruik van verdovende middelen. „Sommige gebruikers van verdovende middelen worden volkomen dizzy een psychiatrische inrichting binnengedra gen, zij zijn by wijze van spreken la veloos bezopen, alleen door die ontzet tende rommel," aldus de president, „Ze zijn met kunst- en vliegwerk in leven gehouden." TJET ladelichten gaal onver minderd door. Ia Fljnacker, w> meldt mij een lezer, worden er aan de deur wasmachines verkocht van het merk „Lipherr". Gelo- /N DEZE rubriek heb ifc het onprettig in de benadering Deze is het geweest, die nooit gehad over de arbi- was, ach, dat toil ik hem graag men eens onderricht heeft en gen wordt dat de eigenlijke trage bij voetbalwedstrijden, vergeven: iedereen heeft zo deze is het geweest, die prijs 1795,- is, maar de op- Geachte dagboekschrijver omdat me dit minder juist zijn onhebbelijkhedenook ik. heeft verzwmd te vragen lichters voegen er onmiddel- UEN ■1'l.Ra'nd 9elG(ien pnbli- voorkwamVoorbeeld. ZT?" r, .4atuhetaPpa- open Ir^VZ^Vurge' Vandaag smijt ik echter al,Z t™9. ^at krijgt voor 1200.-.^ mcester Thomassen schreven Aan het einde van de eerste inging: enkel en alleen naar Er js dan afgegaan 300,- roijn ingeprente principes overboord vanwege een geval wat mij ter harte gaat: het binnen de lijnen terwijl ik hogere status. helft vertelde ik de arbiter ^et jeugdvoetbal óf naar een voor het toevallige feit dat u prwé-parkeerterrein^voor \e uSr">! 's in Pijnacker woont, 95,- om- ambtenaren van de Verkeers- voetballen der jeugd. Tot mijn onuitsprekelijke genoegen pleeg ik als een vorm van actieve recreatie heek naar liet behandelen van een blessure), dat hij al meer dan vijf minuten over tijd was, waarop de man me on- Xn dit geunl zou het «oor de flat het een vrijdagaanbieding- dienst Hiervoor hand hebben gelegendéze jg - - - aiensi- nte v i n vim uuucue reoieniitc j j middellijk naar de zijlijn ver op de zaterdagmiddagen het fL wees. Zeer correctwant tk geselecteerde jettgdelftal van JVepttimw te begeleiden en in timi wetende manier waarop is somwijlen wat aan de luid ruchtige kant. Maar daarover ■misschien een andere keer. had me vergaloppeerd, waar voor ik ook meende mijn ex cuses te moeten aanbieden. nog onze c (komen zc op donderdag dank. Wij hebben echter tot scheidsrechter wtlde meer. En h.# OQ„ '""uuut aan dc deur "an is eea op de dag van vandaag geen tot 2WJ> goed recht Boven- a„ndcr,farlul„biedl„E) tn me a(aweord\an de heer Tho- dien blijkt hij na verloop van u"lwuu'oau tijd mderdaad imoorradw te »JW/«»«,-»1* «tw-un- massen ontvangen, zijn met fluittechnische be- kwaamheden, alleen niet voor ^at u nx ,,Cze sc c het jeugdvoetbal. Wel verplicht bent te doen is direct ƒ200,- contant te befa- Toegegeven, het is ver du- len. Bang dat de „iApherr" velci moeilijk een mixture te niet thuis wordt bezorgd hoeft TS/AT evenwel zéér belang- rr rijk is bij het leiden van vinden. In zijn hart had de n niet te zijn: u krijgt haar, juniorwedstrijden (en zeker vian bijvoorbeeld het recalci- vrijwel direct; alleen de prijs wanneer het knapen betreft trante knaapje, dat hij in de js bij elkaar nog wel 200,- dle gezien hun leeftijd ze- wedstrijd voorzag van een of- hoger dan die van de echte ventien door de radeloos- ficlele waarschuwing, liever vall fle „Liphcrr". hetd der puberteit moeten na a/toop bij zich geroepen tcttrisme en commercie De worden heengeholpen) is het om hem een kolossale en - ■man waande 2ich in hoger afe- bezit van tact en kneedbaar- functionele uitbrander te ge- o//icieeI waarschuwen van ju- Het gaat me im om de arbi ters Zaterdagmiddag ar Atreerae er één, die twee sportbegrip- pen duidelijk verwarde: «ma- fnmiddets hebben wij op onze beurt wet een. duizendtal overdrukken van deze open brief tussen alle ruitemvissers van de op de JacobsplaaU ge parkeerde burger-auto'sbe vestigd om ruimere aandacht aan dit schandaaltje te geven. Ook hebben wij het verslag van openbare commissiever gadering van stadsontzvikke- ting en verkeer van dinsdag 2 december in ons bezit. Hierin kan men lezen dat de heer Van der Vlerk vraagt wie er ren en mijn grootste bezwaar held. En juist déze pedagogi- ven, maar tiu handhaafde hij nioren is zinloos. Als een ju- tegen hem was, dat hij het te sche eigenschappen wiste ik «jn eerstgenomen besluit nior zich misdraagt en dat goed deed. Hij was autoritair, bij onze arbiter, helaas, met omdat hij bang was ik ci- kan gebeuren moet men ewmmg eej gegeven om uiterst vakkundig, onver- alle gefocter en gefrons van teer hem „dat er een rap- hem óf voor de gehele wed- P "a Te*eTveTe* en murwbaar na het nemen van wenkbrauwen van dien. gorteur van de KNVB op de strijd óf voor een paar minu- J -5. flffn a We °.u" beslissingen, streng en objee- tribune aanwezig was". ten naar de kleedkamer sta- vraag met tie/, kortom, de bebaarde erbi- et ,zou voor mi3 n.'et moe*" Hoe vaak is het ui gezegd en ren. Zonder verdere co me- ean w<:>orat• ter had alle eigenschappen die 2iitt enkele staaltjes ter il- j20e d,fctoijis moet het nog her- quenties. Dat heeft veel meer fjoe jiet oofc zu u,y £UIIcn van hem een goed scheidsrech- mstratie hiervan aan te voe- jj«ald worden- laat een arbiter effect dan een waarschuwing met onze actie liet zo lang ter in het betaalde voetbal ven, maar ik doe het met. Ik met ambities beginnen in se- en een volgende behandeling doorgaan, totdat we in het oe- zouden kunnen maken. «dak de man ooh verder geen m0rvoetbal lage elftallen bij de afdeling strafzaken na u,k aesteld zijn Overdenk germt even'wat ((eTchS zMbcn "T er T' M? T teg9' 0,1 sd'rijve drie Hoogaenwna, Ikhiersrn jette ae scnuia moeien zoeKcit „olgens de regels optreden. maanden. ih: mer *eg. bij zijn opdrachtgever, de Rot- W. Smid-Oosterlingen Dat hij evenwel daarbij terdamse afdeling van zclj-inpcnomeu, wat naïef en KNVB. 'U KOM ik gelyfc nog even op een ander punt. Het DAGBOEKSCHRIJVER J- Stark-Ruitwagen. - (Zou ik ook doen, dbs) Naar dc mening van de officier van justitie mr, A. Nicssen bleek uit de rapporten dat verdachten niet vol doende inzicht hadden m eigen posi tie. Hij zag verdachten als patiënten. Ze moeten maar bedenken wat er van hun vrienden is geworden, zelf moe ten 2e dan maar toezen welke richting ze heen willen, aldus mr. Niessen. Hij eiste tegen beide verdachten een ge vangenisstraf van acht maanden, waarvan drie voorwaardelijk, met af trek. Tevens vorderde hij tegen F. ten uitvoerlegging van een voonvaaide- lyke sU'af, waartoe deze was veroor deeld omdat deze in september in een apotheek had ingebroken om een in jectiespuit te bemachtigen. De raadsvrouwe van V., mevrouw B. A. Peek, verzocht haar client on middellijk in vrijheid te stellen. Hij heeft in de gevangenis al een ontwen ningskuur ondergaan, en een langere straf is voor de genezing niet noodza kelijk, aldus de raadsvrouwe. Mr. L. E. Pieters, de raadsman van F sloot zich hierbij aan. Hij merkte nog op dat het naar zijn mening dwaas is als je voor knoeien met je eigen lichaam in de gevangenis zit In zijn repliek stelde de officier dat als verdachten niet in voorarrest had den gezeten er twee jongens meer in een inrichting waren geweest. „Het voorarrest heeft ze gered," aldus mr. Niessen. Dc rechtbank doet op 24 maart uit spraak. ROTTERDAM, woensdag Con form de eis van de officier van justitie heeft de Rotterdamse rechtbank giste ren de 32-jarigs weg- en waterbouw kundige Willem den TI. veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van twee jaar wegens dood door schuld. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het Bedrijfsschap voor de handel tn vee heeft onlangs b. en w. voorgesteld het marktgekl voor groofcvee te verhogen met een gulden en voor kleinvee met vijftig cent per stuk. Op deze wijze kan een fonds ontstaan, waaruit de extra-kosten voor het handhaven ven de veemarkt kunnen worden betaald. Dit schrijft het schap in een brief aan de gemeenteraad, die morgen beslist of de veemarkt al dan niet per 1 de cember wordt opgeheven. B. en w. stellen dat verhoogde marktgel-den de resterende kosten voor het herstel van de gedeeltelijk verwoeste accommodatie op de markt na -uitkering van. de verzekering niet zullen dekken. Het Bedryftschap wijst er voorts op, dat ontheffing van de veemarkt een nadelige invloed zal ultoefeneruop de werkgelegenheid in het slachthuis, nog daargelaten dat de veemarkt zelf een bron van inkomsten, voor velen betekent. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De ge meenteraad behandelt morgen het voorstel van„b. en w. om de Veemarkt per 1 december op te heffen. Hierop wordt lelie kritiek verwacht met name uit de PvdA-hoek. Ook de be handeling van het convenant inzake de HoogovenvestLgmg op de Maas vlakte staat op de raadsagerda, maar waarschijnlijk zal deze op verzoek van PvdA worden uitgesteld. ROTTERDAM, woensdag De Rotterdamse rechtbank veroordeelde gisteren de 19-jange Rotterdamse electricien Peter S. wegens een in braak en handel In opium tot een ge vangenisstraf van zes maanden, waar van drie voorwaardelijk, met aftrek, De officier van justitie had een voor waardelijke gevangenisstraf van vijf maanden en een boete van honderd gulden geëist. S had niet de bedoeling winst te behalen met de verkoop van de opium. Om aan geld voor hasjiesh te ko men had hij ingebroken in een kle dingmagazijn op de Beyerlandselaan, ROTTERDAM, woensdag Tegen de 31-jarige Duise pbufitter Günther A. eiste gisteren de officier van juslti- tie bij de Rotterdamse rechtbank mr J. G. F. A. Hage wegens het verduis teren van laskabel tot een bedrag van 22.000 gulden een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek. De Duitser, die nog niet zolang in Nederland was, kon op het terrein van zijn werkgever, Verolme, in alle rust de stukken laskabel in zijn auto laden. Zonder enige controle had htj telkens het terrein kunnen verlaten. Na december had hij niet meer gewerkt en tot zyn arrestatie had hij van de opbrengst van de verkoop van de kabel, in totaal 4000 gulden, ge leefd. Gunter A. had reeds in Duitsland en Zweden veroordelingen achter de rug. „Internationaal heeft hij al een ze kere reputatie opgebouwd, een plus- plunt voor hem is dat hij er eerlijk voor uit komt", aldus de officier. De rechtbank doet op 24 maart uit" (ADVERTENTIE)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1