mag over convenant iM 21 m Griep? MANN ROTTERDAMS DAGBOEK Veemarkt tot 1974 handhaven BONT TONEEL OP VAN BRIENENOORDBRUG Hoogovens vraagt hulp van minister in conflict met GEB 98 Voortaan snipperen desnoods verplicht 095 jm8» ROTTERDAM RIJNMOND Wethouder de Vos willigt eis van PvdA-fractie - voorzichtig - in Invaliden willen actie voeren Controle Normen Straatopho ging Brief aan dagboek over geluidshinder Sociale f aculteit aau de NEH verwerpt voorontwerp-V er in ga eulen Tamara V. J. voor rechter J5W!»?W •-.wvsgw»., pagina 4 - vrijdag 20 maart 1S70 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag - De Rotter damse veemarkt blijft gehandhaafd tot 1 januari 1914. Dit besloot de raad gisteravond door met 29 tegen 12 een amendement van VVD-er Baggerman san te nemen. B. en w hadden voor gesteld de markt per 3 december aan staande op te heffen. Zij voerden aan dat het onverantwoord was, de door brand gedeeltelijk verwoeste accom modatie nog te herstallen, terwijl de markt toch een kécr moet verdwijnen. Baggerman, bijgestaan door andere leden van de commissie economische aangelegenheden, voerde aan, dat het bedrijfsleven zelf de kosten voor. het treffen van voorzieningen voor zijn rekening wil nemen. Opheffing van de markt op korte termijn is bovendien niet nodig, omdat er nog geen bestem ming is voor het veemarkt terrein. Al leen de veehandelaren zouden gedu peerd worden. De pogingen van wethouder Worst can het' voorstel van het college te verdedigen mislukten volkomen. Zijn collega Polak (wd) stemde voor het amendement Baggerman. ROTTERDAM, vrijdag. Met een optreden van de drumband OBK uit Schiedam begon_ gisteravond in de Ri- vièrahal de viering van wereldinvali- dendag 1970. Een keur van artiesten waaronder Rita Corlta en Bob Vrleling bracht een "amusant pro gramma, dat in'de geheel gevulde zaal duidelijk in de smaak viel. De heer D. yah den Heuvel, voorzit ter van de afdeling Rotterdam van'de Algemene Nederlandse Invaliden Bond, moest in 2ijn openingswoord helaas wat ernstiger zaken naar voren brengen. „De. financiële en maatschappelijke toestand van de invaliden in Neder land is verre van rooskleurig te noe men. In do Lv.-rubriek„Velen met mij" van drs Marcel van. Dam werd 'onlangs de onhoudbare situdtte onder de aandacht van de kijkers gebracht. Nu is de tijd gekomen om aktie te gaan voeren en we moeten dan ook allo krachten bundelen teneinde mas saal te kunnen protesteren tegen de onmenselijke toestanden. Alle belang hebbenden dienen zich derhalve aan te sluiten bij'onze bond", aldus de voorzitter en hij vervolgde: „Als alle nièt-georganiseerden zich nu bij het sekretariaat in de Osseweistraat 36b melden, kunnen wij morgen tot daden overgaan". (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) elke vrijdagavond ...lot 9 uur open Als II op de camping nét zo komfortabel wilt slapen als thuis, in Uw etoen bed..... dan moot U nu op onze camping afdeling komen. Want daar verkopen wij veld bedden, klein opvouwbaar, dus gemakkelijk in de auto mee te namen. Met 4 patent scharnieren; hat overtrek aan de onderzijde ve rend bevestigd met rubberspan ners,- een Edeaal logeer-,-zonne- en campingbed voor nog -géén 'achttien gulden. hoofd- on voeteinde verstelbaar Vrijdagavond om 6 uur begint op de camping-afdeling, 2e eta ge# dö verkoop van deze'veld bedden voor uit en thuis, klein opvouwbaar, in de uni- kleuren oranje, groen en 'blauw, BOx 180 cm Cok.mtarxtesrnartnn MM Gtén t*h of schrift, hut. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De PvdA-fractie heeft gisteravond bij monde van de heer G. Spruit, geëist dat de burgerij zes weken de tijd krijgt zich op de hoogte te stellen van, en te discussiëren over de milieu-hygiënische voorwaarden die zullen worden gesteld aan tic Hoogoven vestiging op de Maasvlakte. Webhouder De Vos beloofd.® de ge meenteraad niet met zoveel woorden dat hij zich aan die discussieperiode zal houden. „Het kan misschien vier weken worden", opperde hij voorzich tig. Een technische commissie van des kundigen^ van het Rijk, openbaar li chaam Rijnmond en van de gemeente Rotterdam gaat zioh de komende we ken beraden over de formulering van Een van onze nieuwste 2,93 l.p.'s is wei een heel bijzondere originele opnamen van de mooiste en beroemdste opera aria's gezongen door niemand minder dan BenjaminoGïglï. Op deze langspeelplaat vindt U o.a. Ellslr d'amoro, Martha, Ri- goletto, La Bohème en vete andere, stuk voor stuk opna men van een voortreffelijke ge luidskwaliteit. Een buitengewone plaat voor een buitengewone prijs, voor nog géén drie gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint m de disco-hoek. souterrain de verkoop van deze fantastische opera-ariaplaat van Benjamino Gigli Ook.irmandagmorgrm open Géén tal. of'schrlft be}t de eisen. Omstreeks begin juni moeten zij daarmee klaar zijn. CHU-fractieleider Vierssen pleitte ervoor dat de besprekingen van de ^technische commissie openbaar ge- maakt worden, pit vond de wethouder echter bezwaarlijk. Maar hij zegde •toe, dat medio met een tussentijds verslag zal wonden gepubliceerd over hetgeen de commissie heeflt besproken. De KVP-er Struik informeerde of er zekerheid bestaat dat Hoogovens het convenant zal ondertekenen. Hij wees op het verzet onder de bevolking in Hoek van. Holland tegen de komst van het hoogoverbbedrijf: „De rode lo per ligt nog niet uit". Wethouder De Vos verzekerde hem dat het vaststaat, dat Hoogovens het convenant zal te kenen. De heer Daim wilde weten hoe hel staat met de controle op de naleving van dc voorschriften die in het conve nant gesteld worden. Htj meende dat Hoogovens zelf de lucht- en waterver ontrelnlglng gaat meten, en vreesde dat de objeotlvltelt daarbij in het ding komt. De PSP-er zag liever dat bijvoorbeeld dc meetkamer van het openbaar lichaam Rijnmond dc metin gen verricht. Wethouder De Vos wees de veron derstelling van mogelijke subjectivi teit af, De minister geeft aan met wel ke methode, waar cn hoe vaak Hoog ovens de metingen moeten verrichten. Daarmee is, naar zijn zeggen, de ob- jecüvUeiit verzekerd. Bovendien zullen de meetresultaten openbaar gemaakt worden, aldus de wethouder. De heer Daim bleek niet overtuigd. Hij herinnerde aan de vergiftiging van dc Rijn door Hoesch, Naar zijn mening moeten ambtenaren -in de ge legenheid gestald worden de naleving op de gestolde voorwaarden te contro leren. De vergelijking met de Rijn.vergi.fiti- glng wees wethouder De Vos van de hand. Hij logde uit, dat ingevolge de Hinderwet ambtenaren controle mo gen uitoefenen op de bedrijfsterrei nen, De eisen die in"het convenant ge steld worden betreffen die bepalingen en handelingen, waarvoor de huidige wetten .geen regeling geven. De wethouder deelde desgevraagd nog mee dat de gemeenteraad 2elf de normen voor verontreiniging zal vast stellen, Al moet daarbij rekening ge houden worden met bepaalde dwin gende a an wijzigingen van het rijk. Tenslotte nam de raad het conve nant voor kennisgeving aan. Op aan drang van de Enk se partijen werd de uitdrukking >rmet instemming" ge schrapt uiit het raadsbesluit. Sedert gistermorgen is de Van Brienenoordbrug opnieuw het toneel van een bonte mengeling van in de westelijke brugheift worden vervangen. werkende mensen. De roosters hekken# borden, lichten en Foto: Gercofoto {Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag De afde ling bestrating van gemeentewerken gaat beginnen met het ophogen van de Jericholaan, de Palestjnastraat, de Cederstraat en de Taxusstraat Voor belangrijke familiegebeurtenissen, zoals huwelijk of sterfgeval, zal dc dienst trachten de betrokken woning zoveel mogelijk bereikbaar te houden. In voorkomende gevallen gelieve men contact op te nemen met de heer H. C Stok, districtskantoor Koperstraat, te lefoon 102055. Sociëteit „De Scarabee" houdt morgenavond, zaterdag 21- maart, een dansavond in gebouw. „De Meerpaal" aan dc Voorburgstraat 166. Dc muziek wordt geleverd door de groep „The Beginning". Zaal'open: 19-30 uur. En tree: 2,50. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. - De Hoogovens gaan de hulp inroe pen van dé/ministervtm econo mische zaken, omdat zij liet niet eens kunnen worden met liet (ADVERTENTIE) Op 27 maart zijn de winkels in Rotterdam 's avonds niet geopend in verband met de viering van Goede Vrijdag. Als jij .griep hebtwat doé je dan? Dan neem (k een MAN N pijn stillef. MANN poeders en cachets M of MANN tabletten. n#l Alledrie helpen direct. Iwll rAMMER ik dacht dut U J wc beter kende. Wie leest nou ket dagboek ita een Europa-Cupwedstrijd Sorry hoor, maar dat getuigt niet van mensenkennis. De ge regelde lezer zou dat niet doen, die kent me, die weet dat mijn voorliefde 'pleegt uit te gaan naar «fles walniet een voetbal te maken heeft en die weet ook dat hij vierentwintig vur na zo'n nationaal gebeuren niets wan mij te wachten heeft. "Misschien is het gek, mis schien ook niet, maar ik kan nu eenmaal zo'n etmaal niet geordend denken, laat staan schrijvenNu er «let van uit gaan, dat ik de boel beduvel. want u Heeft het bewijs onder ogen: het is proza van niets. Ik doè 'zo'n dag alles fout cn tot overmaat van ramp toon ik nlet.de minste behoef te aan het vinden van een aanvaardbare compensatie voor dat vacuüm. Ik pleit ook voor een snip per dag, desnoods een verplich te. Zeker in Rotterdam en dan op grote schaal, want zo'n dag kost het bedrijfsleven tonnen. Ja, want je kunt me van allés wijs maken, maar niet dat er gisteren ik schrijf mijn dagboeken altijd een dag tevo ren met aandacht gewerkt is. Geiooj ze niet, de mannen dte met een schijnheilig ge zicht het tegendeel beweren, want het is gelogen. Je zult zc de kost moeten geven, die eerst stiekem onder hun bureau de op de juiste pa gina in vieren gevouwen och tendkrant uithouwen, en daar na uitgebreid gaan zitten na- beschouwen. Ikzelf heb op de redactie moeten worstelen om alle och tendkranten tot me te kunnen nemen en heb daarna met onze sportredacteur in den brede gediscussieerd over de kracht van Vorwarts. En ik durf mijn baard erom te verweddendat de kroegen gistermorgen tot de nok toe waren afgeladen met verte genwoordigers, die volgens hun vrouwen toch zo alle machtig „beschdftlgt" zijn Kom laat me niet lachen. Een pleidooi voor een snip perdag met dc halve finale in het vooruitzicht is zo gek nog niet. Desnoods een ver plichte. ^a^oekschrÏjvËr "WfW hebben de mond vol over on« Handjevol na tionale helden, maar spre ken dan eigenlijk alleen maar over de deugden van piraten, struikrovers en an dere halsmisdadigers. PAUL CARGA TjW stukje la de krant van vrijdag jl. over de malle tolerantie die in ons land heerst ten opzichte van het bromfictsgcluidsvuil Is mij uit het hart gegrepen. D vergeet evenwel twee dingen. a. Om van dit vuil tc kun nen genieten is het niet nodig In een stil straatje te wonen. Ook aan dc drukke weg als de Sllnge geniet ik cr elke a-vond en het hele weekend van. Spe ciaal bij stoplichten kan men zijn genot niet op. b. Wat denkt u dan van de bruiauto's; hiertegenover is men ook dagboekschrijver blijkbaar nog toleranter dah tegenover bromfietsen. Persoonlijk heb ik stappen ondernomen o.a. bij de hoofd commissaris van politie, de ANWB, een raadslid en ccn Kamerlid resultaat nihil. In „Verkeerstechniek van jnni 1981" staat dat het RAI- TNO-instituut (dat al geruime tijd toen In 1961 de bromfietsen keurt op snelheid) van de minister van Verkeer en Waterstaat het verzoek heeft gekregen om plannen uit tc werken om tot een keuring van de geluldslntensltelt te komen. Een paar passages: „Brommers, die aan de eisen voldoen, worden voor ccn jaar goedgekeurd. Na die twee jaar van .aanlooptijd* zal het vol gens het voorstel zo zijn, dat de norm ieder jaar 1 decibel zal worden verlaagd tot een, aan. de hand van in de praktijk gebleken technische mogelijk heden, vast te stellen eind- norm zal zijn bereikt". „Dat dc voorgestelde rege ling géén wassenncus is, blijkt wel uit dc resultaten van de proeven, die het RAÏ-TNO-in- stltuut vier jaar geléden (In 1957) reeds met bromfietsen, die voor de snclhcidskeuring werden aangeboden". „Dat de regeling na verloop van enkele jaren gaat door werken in een stiller wordend bromflctsverkeer, staat c-chtcr wel vast Terug naar de realiteit. Wat is er vnn terecht gekomen? Niets. Sindsdien hebben we de brulautors met exbromnozems achter het stuur er nog'hij ge kregen. Hoogachtend, O. Stokfleth De SHnge 731 Rotterdam. (Geachte briefschrijver, dank voor Uw uiteenzetting Ifc heb onmiddellijk met Ver keer en Waterstaat gebeld en gevraagd of er inderdaad niets van de geplande regeling te recht was gekomen. Uw ver moeden was ten dele juist. In de Wegenverkeerswet is wei de mogelijkheid «oor meetmethodes op brommers opgenomen, maar de uitvoe ring is uiterst moeilijk omdat men direct al andeie geluiden zeker in de bebouwde kom meeregistreerd. Het is net wat ik in mijn artikeltje schreef: dc politie moet bij een vermoeden de knaap met zijn brommertje meenemen naar een wat stil lere plek en daar het apparaat aan een nadere test onderwer pen. Maar wie doet dat. In Duitsland dit tussen haakjes controleert men in derdaad op dc manier, zoals V (en ik) zou wensen. Als een politieagent daar het vermoe den heeft dat een brommer te veel lawaai maakt het ge luid in rijn oren is daarbij doorslaggevend en géén con trole —r wordt het onding voorlopig in beslag genomen en op bestemder plaatse aan een onderzoek onderworpen. Maar zover zijn we hier nog niet, dagboekschrijver). GEB Rotterdam over de prijs, waarvoor stroom geleverd zal worden aan het toekomstige staal- en Uoögovenbeilrijf ;op de Maasvlakte. Wethouder Jettinghoff, die dit gis teravond aan de raad meedeelde, maakte voorts bekend, dat het rijk extra financieringsmiddelen heeft toe gezegd voor de bouv van de elektrici teitscentrale op de Maasvlakte tot een maximum van negenendertig miljoen gulden. De wethouder had goedehoop, dat Hoogovens gas gaat leveren voor de stroomopwekking in de centrale. Daarvoor zijn dan speciale ketels no dig die twintig miljoen extra kosten. Wanneer de beslissing naar ver wachting eind deze maand is geno men. zullen bij overeenstemming ds ketels in april worden besteld. Diverse raadsleden vreesden dat de twintig miljoen gulden weggegooid geld is, wanneer Hoogovens tc elfder ure niet naar de Maasvlakte gaan. Wethouder Jettinghoff gaf toe dat dit het risico is. Maar dat moet naar zjjn mening genomen worden vanwege tijdnood. De ketels moeten volgende maand besteld worden, wil de centrale per 1 december 1974 gebruiksklaar zfjn. Dit laatste ïs noodzaak, omdat tegen die tijd de capaciteit van de huidige stroomvoorziening ontoereikend is. Deze redenering van wethouder Jettinghoff kon niet de hele raad over tuigen. De PSP-ers Lagrand, Ooster- wijk, Daim, Remeijer, de PvdA-leden Lamberts, Van Dongen, Bliek, Van der Pols, Spruit, en het Boerenpartij lid Wagenaar stemden tegen het'be schikbaarstellen van het eerste krediet van 45 miljoen gulden voor do bouw van de centrale. ROTTERDAM, vrijdag (ANP). Met duidelijke meerderheid is middels een referendum door de sociale facul teit van de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH) in Rotterdam het voorontwerp van wet voor een nieuwe bestuursvorm voor universiteiten af gewezen. Gekozen werd vMr een be stuursmodel or basis van projecton derwijs en gezamenlijke verantwoor-r delijkheid. Hot referendum is de afsluiting van een discussie, die vijf maanden heeft geduurd. Bijna tweederde bedroeg de meerderheid voor het model van pro jectonderwijs. Dit kan evenwel nog niet geëffectueerd worden, daar van het ingebouwde vetorecht gébruikt is gemaakt. Een veto kon worder uitge sproken ala ten minste -tweederde van de leden van een geleding, bij een op komst van minimaal vijftig procent van die geleding, tegen zou stemmen. Negen van de dertien hoogleraren en lectoren en twaalf van de achttien le-' den van het administratief, huishou delijk en technisch personeel maakten gebruik van het vetorecht. Er was de! deelnemers aan het referendum nog een derde mogelijkheid voor een nieu we bestuursvorm voorgehouden. Dit model kreeg nauwelijks stemmen. De verschillende grooperingen beraden zich thans wlke stappen moeten wor den genomen. (ADVERTENTIE] elke vrijdagavond «>.fot 9 uur-open Nog komfortabeler wordt Uw auto met deze Acryl stoel- en bankhoezen, die op warme vaoriears- en zomerdagen dat nare plakkerige gevoel voorko men en op koude dagen' be haaglijk warm zijn. Prachtige Acryl 'stoeihoezerv in drie verschillende maten t.w. 57 cm, 65 cm en 75 cm en b»j- passandB bankhoezan. Voor iedere auto de juiste maat, en heel gemakkelijk schoon te houden. Ze zijn met pölyaether schuim gevoerd en kunnen niet glijden of schuiven. Op de eerste etage verkopen wij deze autohoezen, in Schots ruit-, dessin, nu voor zeer. speciale prijzen. Uil DJ tin IJ vu» Vrijdagavond om 6 uur begint op da eerste etage de verkoop van prachtige auto stoelhoezer» van Acryl ïn rood/zwart of blauw/zwart Schots ruitdessin, in- drie1 verschillende maten t.w. 57 cm, 65 cm art 75 cm met bij passende bankhoezen, Geschikt voor praktisch elke Europese wagen. Ook maandagmorgen apen Gèin tot. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Gisteren heeft de Rotterdamse rechtbank de zaak legen de 25-Ja.rige Tamara V. J, behandeld. Zij wordt verdacht van het Ingooien van een ruit in ZulöwBk en een inbraak in d,c kantine van de voetbalvereniging DCL. De officier van justitie tnr W. D. Meeter eiste een gevangenisstraf van tien dagen met aftrek en terbeschikkingstelling van de regering. Volgens de getuigen-deskundigen was Tamara sterk verminderd toere keningsvatbaar. Naar hun mening was de jonge vrouw op het geestelijk ni veau van een kind van zes of zeven jaar blijven stilstaan. Alhoewel men al enige tijd pogin gen had gedaan haar in een inrichting opgenomen te krijgen, was men tot nu toe daarin niet geslaagd. Men vond haar te lastig. De officier vond het in het belang van de maatschappij en van haar zelf dat zij opgenomen werd. Hij was van mening dat deze zaak eigenlijk nl?t op de rol thuishoorde. Maar „waar de gne ?%hftantie, de volksgezondheid, laait, moet justitie optreden" aMlus d«" officier. Uitspraak op twee april.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1