Dana lift -Ierland wint Song- festival «ooiünr 3 *1 Goede organisatie liedjesf eest amtöKï I Nieuw Links propageert drastische vernieuwing Tweede Kamerfractie ïïwêim-ïWJM RADIO EN TV Chauvinistische vreugde bij Ierse kolonie in de RAI Complete uitslag van het Songfestival Voor voetbal meer aandacht dan voor verkiezingen PROGRAMMA'S' Jongeling blij dat positie van kabinet niet aangetast werd pagina i maandag 23 maart 1970 (Van een onzer verslaggeefsters) AMSTEEDAM, maandag. „Dat was het helemaal. Ik hoorde het gisteren voor het eerst en ik heb het vandaag de hele dag lopen neuriën. Het is gewoon een erg leuk liedje." Dat was zater dagnacht de reactie van de En gelse Mary Hopkin op de over winning van „All kinds of every thing", het lied van de 18-jarige Ierse Dana. •Dana zeif was na afloop van het Eurovisie Songfestival in het RAI-ge- bouw in Amsterdam uiterst verbaasd. Zij vond Mary met haar „Knock, knook" de allerbeste en de alleraar digste, Dana haalde vooral dank zij Bedlgié 32 punten, Mary Hopkin 26, Duiitéland (Katja Ebsteïn) 12 en de Hearts of Soul bleven met zeven pun tjes hangen in de middenmoot. Maar niet alleen de kleine Dana, ook haar moeder, haar grootmoeder, haar manager plus echtgenote, de pro ducer, de tekstschrijver, de componist eh nog zo'n twintig andere Ieren wisten niet wat zij hoorden. En met zijn allen met uitzondering van de winnares zetten zij het zo op een drinken om het succes te vieren en omstuwden zc Dana zo hevig, dat ze na een klein haüfuurtje in het geheel met meer te benaderen was. Uit alle chauvinistische vreugde op het po- d'uum, waarbij vooral de manager, een mijnheer Johnston, als een be schermend schild voor het schoolmeis je uit Londonderry ging staan, konden we nog even opvangen dat het de be doeling van Dana Is „de mensen ge- lukkug te maken". En dat ze „hetzelf de eenvoudige meisje wil blijven, dat zc altijd is geweest." De rest van haar opmerkingen ging onder in een door de Ierse kolonie keihard ingezet „OW soldiere never die". Na de eerste uitbundige vrolijkheid wilde Dana's 74-jarige grootmoeder nog wel even zeggen, dat haar ui de over de hele wereld bekend geworden wijk Bogside ^geboren en getogen kleindochter haar droom heeft waar gemaakt, „Ik wilde ook altijd zingen, maar ja, door omstandigheden ben ik nooit verder dan de keuken ge komen." Dana wordt na het Songfestival gefeliciteerd door haar moeder (rechts) en haar grootmoeder. Verder konden wc dan nog hier en daar over de winnares gewaar worden, - dat ze eigenlijk -Rosemary Browne heet, dat ze al. tweeeneenhalf jaar zingt, dal ze Engels en muziek studeert aan het Thornhill Covent of Mercy in Londonderry, dat ze ontdekt werd op een plaatselijk festival, dat ze drie platen op haar naam heeft staan en dat haar vader zo ongeveer de enige van de familie was, die door de aanwezigheid van een Amerikaanse gast met mee kon komen naar Am sterdam. Dana, in een lief- écru jurjeje (met; kraalftj^sborduursel,riep. hog éven tussen de opdringende Ierfee en andere fotografen door, dat ze niet.wist of ze nog wel verder zou studeren, omdat nu de aanbiedingen wel los zouden komen. Na een half uur was het zoals ge zegd maar het beste de Ieren niet meer In hun feest te storen en konden we eens rustig rondkijken in het dood de NOS L prachtig ^met bloemen .ver sierde -haft-vetr h'et BADcöngïeScéh- trum, Onderwerp van gesprek op de 'ontvangst na het-songfestival was -niet, zozeer de juryuitslag er was zelfs geen aanwijzing voor een rel maar meer het prachtig bewegend decor van balken en ballen van Roland de Groot en dc magnifieke registratie van het spektakel door Theo Ordeman. We hoorden trouwens ook nog ie mand zeggen „voor mij heeft Dolf van der Linden met zón Metropoleorkest gewonnen." Hot werd een groot feest daar fond het plateau vol zalig ruikende hya cinthen in de RAI. Iedereen was er en was vrolijk. Programmacommissaris J. W. Rengelink van de NOS, die begin april tijdens de vergadering van de European Broadcasting Union zyn stem over het al of niet voortzetten van het Eurovisie Songfestival moet iaten horen, zei glimlachend: „Het ni veau was gelukkig niet laag. Én hoe veel er ook op dergelijke songfestivals gekankerd wordt, als je het een keer van zo dichtbij hebt meegemaakt, is het prettig te weten, dat Amsterdam waarscbgnlijk toch met de laatste fes tivalhalte is geweest. Ach ja, en verder... Verder waren natuurlijk de NOS-officials blij dqt(de uitzending, die 400 miljoen measeii in. 25 landen hebben kunnen bekijken; zo zonder enige oneffenheid was ver lopen. Verder ook liep David Alexan dre Winter, de Hollandse Johnny Kleerekoper, die voor Luxemburg uit kwam, en als enige geen enkele punt scoorde, met een duidelijke grimlach op de lippen, te roepen dat hij „mooi had verloren". De kleine Dominique uit Monaco zat stilletjes achter de coulissen te huilen en de Hearts of Soul, ach, van de Hearts of Soul valt eigenlijk niets te melden. Zij lieten rich na de strijd in het geheel niet meer zien. En nu maar hopen dat de Terse "televisie het volgend "jaar een, voorbeeld zal willen nemen aan -de organisatie van' de 20 vaak verguisde NOS. NI, Zw. It. Joe. Bejg. Fr. GB Lux. Sp. Mo, Du. lerl. Tot- ■Nederland— 3 3 1 7 Zwitserland 2 JL. 2 1 T"- 2 '1 "8 Italië - - 1 «"7— - 2 2 5, Joegosl. 4 4 België 3 1 1 5 Frankrijk 1 2 2 3 8 Engeland 3 2 24- 2- 2 4 4 3 28 Spanje 3 2 3 8 Monaco 1— 1 2 1 5 Duitsland 1 1 - - 3 4 l"rA 'J 12 Ierland 5 6 - - 9 1 4 2 3 2 32 A Van 19.04 tot 19.55 presenteert Letty Kosterman voor dc VARA op Nederland I de eerste van drie afleve ringen van De Lichtkrant, een pro gramma waarin het „kleine nieuws" voorop staat. In de serie programma's over ste den die in dc oorlogsjaren gebombar deerd werden Is deze keer de docu mentaire over Berlijn aan de beurt. Samenstelling cn commentaar: Milo Anstadt (Ned. 22.00—22.40 uur). HILVERSUM, maandag (ANP). Op de avond van de verkiezingen heeft 75 tot 80 procent van de Neder landse TV-kijkers de voetbalwedstrijd Feyenoord-Vorwarts Berlin verkozen boven de verkiezingsuitslagen. Volgens een onderzoek waarvan de uitslag gisteravond in het NOS- progiamma Video werd bekendge maakt, behoorde deze voetbal wed' strijd samen met de wedstrijd Ajax- Carl Zeiss Jena eh het Grand Gala du Disque tot de meest bekeken tv-pro- gramma's van de afgelopen maand, met laatste gegevens VANDAAG NEDERLAND I 18.15 Kleur: De Fabeltjeskrant. 18,55 Journaal. 19.04 De Lichtkrant. 20.00 Journaal. 30,20 Achter het nieuws besteedt naar alle waarschijnlijkheid, naar aan leiding van het verschijnen van Versluis, aandacht aan dc gevolgen het hoek van de vader van Mia van medische fouten. 20.45 Kleur: Sherlock Holmes: Thor Bridge, TV-serie. 21.35 Stella, TV-eenaktcr uit de sene Half Hour Story. 22.00 Kleur: Berlijn NU; Uit puin en as, documentaire. 22.40 Journaal. 22.45-23.15 TELEAC: Methodiek van dc burgerschapsvorming les 4 herb- NEDERLAND H 18.45 Kleur: Dc Fabeltjeskrant. 18.55 Journaal. 19.04 Scala; informatief programma. 19.30 Scheepsjongens van Bontckoe, vervolgverhaal. 19.39 Kleur: De waaier van Sevilla. familiefeuilleton. 20.00 Journaal. 20.20 Dombey Zoon, TV-feiuUetou. 20.45 Tweekamp, quiz tussen studen te n teams. 21,10 Kleiyr: Gevraagd: Gemeente-se cretaris, 22.10 Actualiteitenrubriek Hied en Nu met een filmreportage over de activiteiten van het Leger des Hells in Parijs tegen o.a. dc musi cal „Halr" en een film over drugs en druggebruikers in Londen. 22.35 Evangelie. Z2.40-22.45 Journaal. DUITSLAND I 20.00 Journaal en weerbericht. 20.15 Reportages bij nieuws van gisteren en morgen zi.uo Kleur: TV-verzoekconcert. 21.45 Kleur: Cultureel Magsrine. 2230 Journaal, commentaar en weerbericht. 22.50 Summer in the city, film over Manhattan's West-Side. 0.20 Journaal. DUITSLAND H 17.30 Nieuws en weerbericht. 17.35 Die Karte mit dem Luchskopf, film. 18.05 Actualiteiten en muziek. 18.40 Kleur: Quiz. 19.10 Kleur: Toils heiter, teils wolkig, Tv- film. 19.45 Nieuws, actualiteiten cn weerbericht. 20.15 Kleur: Uit onder zoek en techniek. Aansluitend: Nieuws, 21.00 Gertrud, Deense speel film. 22.55 Nieuws en weerbericht. 23.05 Kleur: Vijf korte internationals films. ca. 23.35 Einde. MORGEN DUITSLAND I 10.00 Nieuws. 10.05 Journaal vn gisteravond. ÏOJSO EIn Mann namens Harry Brent, TV-film, 11.30 Film reportage over de eilanden van het Tsaad-meer. 12.00 Reportages bij nieuws van gisteren en morgen. 12.50 Internationaal pevsoverz. 13.00—13.30 Journaal. 16.35 Nieuws. 16.40 Kleur: Voor de kinderen. 16,50 Kleur: Idem. 17.25 Kleur: Berichten over natuurwetenschap en techniek. 17.55-1800 Nieuws. VANDAAG HILVERSUM I 18.11 Radiojournaal. 18.30 Clivia, operette van Dostal door Promenadeorkest Klein Radiokoor cn solisten. 19.30 Nieuws. R.V.U.: 19.35 Over wiskundig onderzoek, voortgebracht door toepassingen door Dr. R. Nottrot. NOS: 20.05 Holland Festival 1970: nieuws en informatie. 21.10 Toren Eindspel, hoorspel. Boud Zonder Naam: 22,20 Casa Hu mana, lezing. NOS: 22.30 Nieuws, 22.40 Mededelingen. 22.55 Stereo: Jazz in aktie. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM n 18.19 Uitzending van de Politieke Partij Radtkalen. 18.30 Nieuws. 18.41 Actualiteiten. 19.00 Literama: radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel, 19.15 Muziek en dienst: informatief pro gramma over kerklied en kerkmuziek in klank en geschrift, 19.45 Stereo: Metropole orkest en zangsoiist. 20.10 Stereo: lichte grammofoonmuz. 20.25 Op de man af, praatje. 20.30 Stereo: Concertgebouworkest en voordracht kunstenaars: klassieke muziek. 21.45 Passagieren op de Expo: een program ma met nieuwtjes en wetenswaardig heden over de Wereldtentoonstelling In Osaka, afgewisseld met japanse grammofoonplaten. 22.20 Is God wel zo?, overdenking. 22.30 Nieuws. 22.40 Voorrang: een artistiek voorkeurspro gramma. 23,30 Stereo: Blaaskwintet: moderne muziek. 23.55-24.00 Nieuws. MORGEN HILVERSUM I AVRO: 7.09 Nieuws. 7,11 Ochtendgymnastiek. 7.20 Stereo: Lichte grammofoonmnziek. 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojournaal. 8.20 Ste reo: Lichte grammofoons ouziek. (8.30-8.33 De groenteman). 8,50 Mor genwijding, NOS: 9,00 Uitgebreide re portage of herhaling NOS-programma. 9.35 "Waterstanden. 9.40 Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance (opn.). AVRO: 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen (gr). (11.00-11.02 Nieuws). 11.30 Rondom 12: program ma voor de vrouw. (11.55 Beursbe richten). Overheidsvoorlichting: 12,30 Uitzending voor de landbouw. AVRO: 12.40 Toppers van toen (gr.) 13.00 Nieuws. 13.11 Radiojournaal. NOB: 13.30 Spiegel van België: Muziek en nieuws van onze zuiderburen. 14 00 Stereo: Klein chansons, 14.40 Jazz uit het historisch archief. AVRO; 15.10 Nederlandse Componistenportretten (XIII): Heoriètte Bosnians. 16.00 Nieuws. 16.03 Inleiding tot muziekbe grip, muzikale lering 16.25 Neder lands Kamerkoor en orgel: klassieke gewijde muziek. 16.45 Land der Mu zen: kunstkroniek. 17.15 Stereo: Jazz Spectrum: oude en moderne jazz. 17.55 Mededelingen. HILVERSUM Bt NCRV 7,00 Nieuws. 7.11 Het levende woord. 7,16 Stereo: Op het eerste gehoor: lichte grammo- foonmuziek. (7.25 Horen en zien; 7.30 Nieuws; 7.32-7.50 Actualiteiten). 8.00 Nieuws, 8.11 Gewijde muziek (gr.). 8.30 Nieuws, 8.32 Storeo: Voor de huisvrouw. (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw.) 9.35 Schoolradio. 10,00 Teksten in soorten: godsdiensti ge lezing. 10.15 Opera-aria's (gr.). 11.00 Nieuws, 11.03 Ferdinand Huyck, seriehoorspel (dl. 23). 11.27 Voor de zieken. 11.55 Mededelingen. KRO: 12.00 Hij die weet wat lijden is, le zing. 12,05 Van twaalf tot twee, geva rieerd programma. (12.22 Wij van het land; 12.26 Mededelingen t.b.v, land en tuinbouw; 12,30 Nieuws; 12.41 Ac tualiteiten; 13.00-13.05 Raden maar 14.00 Conoiliepostbus. 14.05 Schot Ira- dio. 14,30 Pizzicato: muzikaal mid dag-magazine. (16.00 Nieuws) 17,00 Overheidsvoorlichting: Vraaggesprek van Raymtmdo Debrot met de heer J. Martina van Volksontwikkeling en Cultuur op Curacao. 17.10 Voor de kinderen. 17.15 Hal!: familieprogram ma. HILVERSUM ni VARA: 3 00 Nieuws. 9.02 Plaatjes voor de pep. (10 00 Nieuws), 11.00 Nieuws. 11.03 Ben opvallend vrolijk gevarieerde vi site. (12.00 Nieuws.) 13.00 Nieuws. 13,03 Ekspres: platenprogramma. 14.00 Nieuws. 14,03 De Eddy Becker Show. 15.00 Nieuws. 15.03 Drie-draai. 16.00 Nieuws. 16.03-18,00 Mix: licht platen- programma. (17.00 Nieuws,) TAOLF -1^ T.nifl van der Linden, die in een gesprek dat ik met hem had in de dagen van voorberei ding voor dc fi nale van het Eu rovisie Songfesti val, als zijn vaste overtuiging uit sprak, dat het Songfestival nog jaren en jaren zal blijven bestaan ondanks het ge fluister da» dit Amsterdamse evene ment wei eens het laatste kon zijn is na zaterdagavond gesterkt in die mening. Niet ten onrechte geloof ik. Zo'n liedjesfeest biedt in deze opzet alics wat het publiek wenst; ver strooiing, spanning èn eventueel een i*el. De rellen zijn ditmaal uitgebleven. (Hoewel: wie weet hoe het heeft ge stormd in de burelen van Radio Luxemburg, dat hot met de bijdrage vam de Nederlandse Fransman David Winter aLs enige niet verder wist te brengen dan 0 punten). Ate service aan de kijker/lezer hiernaast de tabel met de puntentoc- kerringen, die hij zaterdagavond te kort in beeld had, Toen kreeg hij bo vendien geen totaalbeeld van de gun sten van de twaalf nationale jury's. Wat mij,hierbij opviel was dat er weinig „solidair" gestemd Js. Neder land gaf geen punten aan België, en Belgie niet aan ons. Frankrijk gaf niet meer dan èn punt aan Italië, geen punten aan BeJglë. geen purnten aan Spanje en slechts twee aan Monaco, Omgekeerd idem dito. Ierland on Engeland eindigden niet alleen ver voor de andere landen uit; het ztjn ook de twee landen, die van bijna alle andere deelnemers punten vergaarden, De theorie, dat je om le winnen be tere kansen hebt met eea vrouwelijke dan met een mannelijke artiest (ik lijk Marcel van Dam wel) wordit door deze uitslag bevestigd. Er waren evenveel vrouwelijke als mannelijke artiesten. De eersten verenigden in to taal 86 .munten achter haar namen; de mannel Ijken samen niet meer dan 34 punten. Het sterkst verbaasde me de be trekkelijk geringe waardering voor mannelijke deelnemers bij de Zwitser Henri Dès Retour, die een van de aar digste bijdragen voor zijn rekening nam. T)E NOS, die indien er ooit van een ontmoöüngsprogramma spra ke was dat dan .wei zaterdagavond heeft geleverd aan 400 miljoen kij kers, kan met trots terugzien op een* uitstekend geslaagde operatie. Regis seur Ordeman maakte er met de korte inleidende filmpjes oen zeer onder houdende show van; tegen het simpel, maar fraai en vindingrijk decor van Roland de Groot. Al gaat het officieel bij dergelijke festivals om het liedje, ik denk dat met dc twee-eenheid van liedje (All kinds of everything) én presentatrice (Dana) Ierland aan de oveiwinning heeft geholpen. Dolf van der Linden wilde me de dag na het festival wel vertellen, dat hij m een pooltje m het orkest dit liedje had getipt als winnaar. En toen de omroepsler ten onrechte nog sprak van spanning in de race, had hij de leden van het Metropole Orkest al ge- fADVERTENTIE Dit jaar wordt het Boekenbal van iedereen. Met een uitgelezen cn afgeladen Openingsfeest voor dc Boeken week, 't Wordt een spcelfccst met kegelbanen, variété theaters cn speelzalen, 't Wordt een kijkfccst met o.a. Rita Dnlvano, Toni Bellini, Fakir H arid as, Theater Carrousel, dc Strodorpers, i'eikc Ikjschtna, dc Cotno Brothers cn natuurlijk het puikje van dc Nederlandse schrijvers cn uitgevers, 't Wordt een luisterleest tnun.v. Herman Sclioondcnv.ill Selection, de Swinging Soul Machine cn het C.C.C. Tolk and Blues Inc. Dus, kwiek een kaart kopen f20.- bij dc Noordhal- kass.i van het Rai-gcbouw (onder de luifel) aan dc Wieüngcnstraat. Dagelijks -maar nooit op zondag- van 10.00-15.00 uur. Op vrijdag 3 aprjj, In dc AmsteUial van liet Rat-gcbouw ie Amsterdam. Start: 21.00 uur. wenkt de parts turen van dit liedje voor een reprise voor zich te nemen. Waarom hij dit liedje tipte als win naar? Om de volksliedachtige frisheid ervan, om het arrangement, om de on opgesmuktheid van de zangeres én haar mooie stem. Hij was overigens van memng, dat de kwaliteit van de liedjes dit jaar hoger lag dan in de laatste jaren het geval was. En wat de negen punten betreft, die Belgie aan Ierland toekende, herin nerde Van der Linden zich dat in 1959 iets dergelijks (Teddy Scholten) was te beurt gevallen, toen Italië met ze ven punten voor ons uit de bus kwam. Onzo Waterman eindigde m de mid denmoot. Ik blijf het een 'erg aardig liedje vinden, maar om de melodische opbouw te herkennen, moet je het va ker horen dan één keer. A NDERE programma-onderdelen van dit weekeinde komen door deze uitweiding wat tn het gedrang. Laat ik van Brandpunt volstaan met te vermelden, dat. de socioloog Mars hall MeLuhan (The Medium is the Message) van hartp viede heeft met zo'n globaal vermaak'als het songfes tival, En dat op zondagavond Ellen Blazer en Berend Boudewijn Sn het programma Europa m een aaidige blik achter de schennen van de RAI- happening gaven Ook wil ik graag kwijt, dat in een discussie die CVK en IKOR zondag avond beide aan de donderdagavond uitgezonden „Zoon des Mensen wijd den, bleek dat er niet of nauwelijks afwijzend is gereageerd op dit pro gramma, Dit in afwijking van de reacties in Engeland, toen de BBC hel een jaar geleden uitzond én in afwij king van de verwachtingen van CVK en IKOR. Het nubliek blijft een raad sel. Ook wilde ik niet onvermeld laten, dat Henk de By's Requiem voor Ed Hoorn ik een imposant in memo nam opleverde. Indisch ABC sloot de reeks van acht uitzendingen af met een portret van het soms misdadig falen van de Ne derlandse politici in de jaren onmid dellijk na de Tweede Wereldoorlog. Hans Jacobs en Jan Roelands hebben van deze serie een zeer doorwrocht werkstuk gemaakt; in de beste bete kenis een stuk geschiedschrijving. Jammer dat de eenheid ervan wat verloren ging dooi* de ruime tussen pozen tussen de acht delen. Hel zal belangstellenden interesseren dat net als dat met de reeks De Bezetting van Lou de Jong het geval was van Indisch ABC in de loop van april een documentaire pocket zal verschijnen. W.J. AMERSFOORT, maandag (ANP) De heer P. Jongeling, lid van de Tweede Kamer voor het Gereformeerd Politiek Verhond, heeft zich op de jaarvergadering van zii» partij zater dag in Utrecht verheugd getoond dat de oppositie der linkerzijde er l>(j de statenverkiezingen niet In Is geslaagd de positie van het kabinet te onder mijnen. „Ook wU hebben grote be zwaren tegen dit kabinet," aldus de heer Jongeling, „vooral vanwege het neutralisme ten aanzien van Gods woord cn wet cn dc afbraak van de zedclljkhcidswetgeving, maar een af- losBlng van de wacht door de PvdA zou het op dit moment niet beter ma ken." De lage opkomst bij de Statenver kiezingen achtte de heer Jongeling een slecht cijfer voor de politieke par ty en, die deze mensen niet hebben weten te boeien. Hij toonde zich wel beducht dat de slag om de thuisgeble ven kiezers zal ontaarden in buiten parlementaire acties met gevaarlijke revolutionaire inslag naai- het voor beeld van de CPN. Hij toonde zich verheugd over öe nieuwe kansen, die het GPV heeft gekregen om In de pro vinciale politiek mee te spreken. Hij wekte zijn gehoor op dio kansen ook bij dc gemeenteraadsverkiezingen aan te grijpen, Een tweede zetel voor het GPV bij de Tweede-Kamervcrkiezin gen van 1971 achtte hij met geheel button het bereik van de mogelijkhe den, Op 18 maart was het GPV daar nog ruim 9000 stemmen van af. Uiter aard zullen regering en Kamer dan geen roet in het eten moeten gooien dooi de kiesdrempel tot 2 procent te verhogen. De heer Jongeling vroeg zich af of men daar nu nog de euvele moed toe zou hebben. Het GPV zal in ieder geval de strijd niet opgeven, zei hij, De tijdelijke voorzitter van het GPV, ds K. Drost uit Rotterdam, le verde m zUn openingswoord voor de jaarvergadering kritiek op het voor ontwerp van staatssecretaris Groshei de voor het basisonderwijs. Zijn be zwaar richtte zich met name tegen de gelijkstelling van de waarden van christendom en humanisme. Ds Drost sprak zich uit voor verhoging van onze defensie-inspanning. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag De „Utrechtse vergadering" van de groe pering Nieuw Links van de Partij van de Arbeid heeft zaterdag aan gekondigd, m de afdelingen, federaties eu de gewesten van de PvdA een drastische personele vernieuwing van de socialistische fractie in de Tweede Kamer voor 1971 te gaan propageren. Hoewel de procedure 'van de kandidaatsstelling voor de Twee de Kamerverkiezingen van vol gend jaar officieel pas in sep tember in werking treedt, heeft Nieuw Links het onderwerp nu al aangesneden om de publieke opinie in de partij zo spoedig mo gelijk aan een aantal nieuwe namen te laten wennen. In bet landelijke politieke team van Nieuw Links bestaat de mening dat men niet met de campagne tot september moet wachten om dat bekendere „traditionele" kan didaten dan meer kans zouden hebben dan nieuwelingen die nog naam moeten maken. Van de laatste categorie moet een aantal nog „ontdekt" worden. De Utrechtse vergadering van Nieuw Links deze keer onge veer 50 bezoekers maakte za terdag de afspraak in de ge westen uit te zien naar geschikte linkervleugel-kandidaten. De Amsterdamse N euw-Lmkser KareLNagel vond in Utrecht zaterdag steun voor zijn in een stencil gelan ceerde gedachte m de PvdA te gaan ijveren voor een veelhoofdig lijsttrek kerschap in de verkiezingscampagne 1971. Behalve drs J. M. den Uyï, de lijsttrekker van 1967, en aan partij voorzitter dl- A. Vondeling, die zijn voorzitterschap volgend jaar eraan geeft, denkt men in de Nieuw Links kring aan jonge leden uit de kern van de Imkervleugel in de Tweede Ka merfractie zoals Ed van Thijn, Hans van den Doel, Ko Wlerenga en aan vi ce-voorzitter André van der Louw. De meesten willen ook de voorzitter van hot NW, het Eerste Kamerlid A. H. Kloos erbij insluiten. Het partijbestuur van de PvdA van wie de leden Louw en Klein zaterdag m Utrecht aanwezig waren, heeft vandaag van Nieuw Links een brief ontvangen waarin erop wordt aange drongen voor 1971 geen minimum programma onder eigen vlag maar in het verband van het Progressie! Ak koord te laten uitkomen. Nieuw Links wil dat door een PAK-con gres laten opstellen. In de brief wordt onder meer de negatieve reactie van het partijbestuur op het onlangs ver schenen concept-programma van het PAK. gekritiseerd. Hoewel in Nieuw Links een unanie me afkeer bestaat van de centralis tische selectie die in dat PAK-rap- port ten aanzien van de kandidaat stelling wordt bepleit, wil een aantal Nieuw Linksere onder wie viee- voorzLiter Van der Louw het rap port wel als grondslag voor discussie aanvaarden. De initiatiefnemer van de brief, de student Hans Kombrink, had dat aanbevolen, In een nabeschouwing over de statenverkiezingen zei Van der Louw dat de PvdA, die zich naar Z(jn mening „goed heeft gehouden", veel meer oog zal moeten hebben voor buitenparlementaire akties. In de dis cussies hierover gewaagde Nieuw Links zaterdag met respect van het zogenaamde „Fré Meiseffect".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1