GS denken Rotterdam 2 miljoen inwoners toe ROTTERDAMS DAGBOEK «IfSI £PN-leden volgens Beernink ongeschikt voor uitoefi enen van burgemeestersam bt A Niet serieus nemen hoor. Sporthuis Centrum Johannes- Passion door 'Halleluja ROTTERDAM R! JNMOND Vrijblijvend voorbereiding van structuurschets voor dertig jaar Wethouder, schoonvader en ambtenaar Natuurhistorisch Museum met tentoonstelling over de Rottemeren bent n al in bet nieutve geweest P het is de nuHsite tvaard! Kandidatenlijst D'66 Rijnmond blijkt ongeldig inteirliair doet wonderen met haar Vrijspraak voor vernieling KLEUREN-TELEVISIE f»fifl7V mannen jaren jonger ri INTERHAIR ÉÉN JAAR VOOR POGING TOT DOODSLAG OP ZIJN VADER Notities mm, ER Ho i>. do Mi d. aim ir,onkunSkkrp,,nk„n„t ISiilllÉ s>S1 Nieuwe rij- en jachtvereniging Akkoord over geïntegreerde salaris- structuur bij Ünilever Di-s. J. W. de Koning tot directeur raad voor het Maa tscha ppel i j k Welzijn benoemd pagina 4 woensdag 25 maart 3970 (ADVERTENTIE) Margn'eta Worst, dochter van wethouder J, Worst, en de heer C. Maas zijn gisteren m het Rotterdamse raadhuis getrouwd. Vader, resp. schoonvader - Worst, was daarbij ambtenaar van de burgerlijke stand. (Van onze Haagse redactie) DE3V HAAG, woensdag. Op lange termijn, maar vóór liet jaar 2000- mikt het college van Gedeputeerde Stalen van Zuid-Ilolland op ontwikkeling van Rotterdam en Den Haag tot metropolen met een stedelijk gebied van tenminste anderhalf tot twee miljoen in woners. Verdere versnippering van krachten moet worden tegen- "v (Van een onzer verslaggevers) TUTRECHT, woensdag Minister Beernink zal nooit een lid van de CPN voordragen voor benoeming tot bur gemeester, De bewindsman van bin nenlandse zaken verklaarde dat gis teravond op een forumavond van het Politiek Jongere» Contact Utrecht over de gekozen of .benoemde burge meester. „Is dat niet in strijd met de bepaling dat iedere Nederlander tot elke landsbediening kan worden ge roepen?" werd hem gevraagd. Minis ter Beernink: ,JEen lid van de CPN is ntet geschikt omdat de gezagshandhs- ving bij een dergelijk persoon niet In ..goede handen ls". De minister verklaarde zich eens te meer tegenstander van de gekozen burgemeester. Dat systeem brengt de decentralisatie in gevaar, zo meende -JUS; doordat de centrale overheid bsj- :iróorbee]d ten opzichte van de politie ..meer invloed zal willen hebben. Hij waarschuwde dat men niet te hoge verwachtingen moet hebben van de 'invloed van dc kiezer op de kandi datenlijst, en ook niet van het besef van de kiezer wat de burgemeester- doet en aan welke eisen hij moet vol- doen. Het Tweede-Kamerlid mr H. J. Ró'ethof (pvda) verwierp die gedach- '.te."„Weet een kiezer dan wel wat een 'did van de Kamer doet?", zo vroeg hij "zien af. Mr Roethof ontkende wat inr Beernink had aangevoerd dat ui'het systeem 'van de gekozen burge meester het ambtelijk apparaat de lel- ding neemt met als gevolg minder "dunheid. De benoemde burgemeester 53?;een ambtenaar en juist in dat geval heeft het ambtelijk apparaat veel ófnhêht. Aldus de heer Roethof. k-ROTTERDAM, woensdag. Vanaf vrijdag 27 maant tot en met 13 april wordt in het Natuurhistorisch Mu seum aan de Kastanjesingel 107, in Sehiebroek, een .tentoonstelling over de Rottemeren gehouden. De bezoeker zal een 'indruk kunnen krijgen van de plannen om van de Rottemeren één groot recreatiegebied te maken. Er komen jachthavens, zwembaden en twee bossen. Bepaalde delen zullen worden gereserveerd voor de planten- cn dierenwereld. (ADVERTENTIE) Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De kan didatenlijst van D'6B voor de Rijn mond verkiezingen, die vorige week vrijdag werd bekendgemaakt, blijkt ongeldig. De stemcommissie heeft zich niet gehouden aan de tellingsprocedu re, zoals die door het laatste landelij ke congres werd vastgesteld. De 440 D'66-leden in het Rijnmond gebied gaan nu opnieuw stemmen over de kandidaten voor het openbaar lichaam. Volgende week donderdag is de sluitingsdatum. Dit staat onder meer te lezen in een zeer vrijblijvende 'studie ter voorbereiding van een struc tuurschets voor Zuid-Holland'. Deze nota, die vandaag openbaar is geworden, bevat naar de me ning van GS de uitgangspunten die aan het provinciale planologi sche beleid ten grondslag moeten liggen. Deze schets is dringend nodig zeggen ze, omdat het agra rische gebied tussen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht reeds onder druk staat, met name voor wat betreft het wonen en bepaalde voorzieningen in de dienstensector, zoals distributie centra. Daarnaast waagt de indu striële expansie van Rotterdam om een duidelijke richtlijn. Het zelfde geldt volgens GS ten aan zien van de functie van Den Haag als regeringscentrum. Vrijblijvend is dc studie omdat Pro vinciale Staten volgens GS 'uit ver schillende mogelijkheden een keuze moeten doen, een lange-term ij n-pi a fi ning moeten maken in d-e vorm van een structuurschots, zonder deze als een dogmatisch gegeven voor dc toe komst te zien". Do doelstellingen in do studie zijn: 1. Zorgen voor een veilig cn gezond leefklimaat; 2. het zorgen voor een hoogwaardig woon-, werk- en vrljotijdsmilieu; 3. zorgen voor een zodanig situering van oen gedifferentieerd voorzienings- apparaat, dat de verzorging van ~de bevolking zo goed mogelijk is gewaar borgd; 4. zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief op de bevolking afgestem de werkgelegenheid. De samenstellers van de nota hou den rekening met 'n minder vergaan de uitbreiding van de Rotterdamse haven- en industriegebieden dan door sommigen wordt voorgestaan. Meer dan voorheen zal moeten worden na gegaan welke industrieën beslist in onze provincie en meer in het bijzon der in onze grote industriële centra een plaats moeten hebben. Industriën die een grote terreinoppervlakte ver eisen, kunnen in het geheel niet meer worden toegelaten, met uitzondering van bedrijven die aan zeer diep vaar water moeten zijn gelegen en een plaals kunnen vinden op do Maas vlakte en de reserve binnen de reeds uitgegeven of in optie genomen indu strieterreinen. Het uitgiftebeloid moet; selectiever worden en meer en meer zullen industrieën naar elders moeten worden verwezen. Noord-Brabant Bij dc ontwikkeling van nieuwe in dustriegebieden moet aan het zuiden worden gedacht. Dat zuiden kan niet alleen profiteren van wat Rotterdam te bieden heeft, maar ook van Ant werpen. Expansie naar het zuiden be trekt ook een deel van Noord-Brabant daarbij, GS gaan er van uit. dat ten aanzien van de Maasvlakte de demarkatielijn onverkort wordt gehandhaafd, dat Voorne-Putten als agrarisch, recrea tief en woongebied in stand blijft, dat in de Hoekse Waard geen zeehavenin dustrieën komen en dat westelijk Brabant geschikt wordt gemaakt voor de vestiging van grote agglomeratie industrieën. Voorts wordt in de nota gezegd dat lange-afstandspendel en een massale immigratie van buitenlandse arbeiders ongewenste verschijnselen zijn. Over de landbouw wordt gezegd, dat zij zich in Zuid-Holland zal moe ten hervormen binnen het kader van de EEG. De minimum-grootte cn om vang van de agrarische bedrijven zui len belangrijk moeten toenemen. (Voor akkerbouw 80120 ha. en voor veehouderij 7090 melkkoeien). Daarnaast zal het totale landbouwa reaal afnemen door stedelijke uitbrei dingen, de totstandkoming van recrea- tieobjectcn en infrastructurele voor zieningen. Ten aanzien van een indeling in streekplangebieden zegt de nota dat een interprovinciaal streekplan nodig is voor Goeree-Overfiakkee samen met Schouwen-Duivel and. Voorts lijkt het mogelijk dat Goeree-Overfiakkee deel gaat uitmaken van het Rotter damse stadsgewest. (en met hem!) Of het nu gaal om "n haarstukje met onbeperkte variaties voor UW kapsel,, 'n modieus "resorve-kapsel'"datzo handig is voor elke gelegenheid, of iemand mot haarproblemen waar niemand raad mee weet... INTERHAIR geeft iedereen de meest deskundige Oplossing, ongeacht of dit 'n moderne vrouw,"n kalende heer,"n bejaarde oma, of 'n schoolkind betreft. Vaak horen wij "had ik maar Jaren eerder geweten dat ookvoor mij zoiets mogelijk wast" Waarom nog langer wachlen? Kom nu naar INTERHAIR voor een geheel vrijblijvend advies. A - Paris Fiowor89,- 8 Europoao pruik v.a. 295.- C Modepruikjo v.a.95.- D- Ketvo pruik v.n.140.- Haarkrutnsluk.68— Lange pruik v,8. 230— Uitsluitend écht baart Gratis voor u gekapt In elfc gewenst model. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Rotterdamse rechtbank heeft gisteren vier Antilllanen vrijgesproken, die be schuldigd werden van vernieling van het interieur van het café Xenos op Katendreeht en mishandeling van de kelner. De 25-jarige Hosé C. werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. De drie anderen, de 22-jarige Jeoffrey F., de 24-jarige Aswin F. en de even oude Hubert K. werden vrijgesproken om dat niet was gebleken dat de openbare orde vestoord was, nu het gebeuren door de gesloten gordijnen niet zicht baar was op straat. De officier van justitie had een se- vangenisstraf van drie maanden met aftrek geëist. (ADVERTENTIE) OP RUIME KEUZEEN GOEDE SERVICE KUNT U REKENEN EU vUUC.1 AERT V. NESSTRAAT38 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL.1ieei1-235327 Kies ook de natuurlijke INTERHAIR-metftode! 2ie Uzelf zoals U was - met haar - jaren jonger? U kunt ermee slapen, sporten, zwemmen. Het Is onopvallend, vederlicht en perfect onzichtbaar naar uw maat en fdeuraangepast en stormvast op Uw hóófd bevestigd 1 INTERHAIR Ia bovendien voordeliger! Onbeperkte service en garantie. Vrijblijvende Informatie en privé-advios op onze speciale heren-etage. Ook onderhoud, reparatie of vergroting van haarstukjes en pruiken. Vraag gratis toezending van onze geïllustreerde folder. Leverancier Geneeskundige Dienst, Ziekenfondsen sn Instellingen Geopend dinsdag t/m ïaterdag van 9 tot 6 uur. Ook vrijdaonvond geopend. INTERHAIR is Neerlands grootste speciaalhuist 's-Gravendijkwal 13- R'dam -Tel. 231353- 231354 INFORMATIE-COUPON "endmij graii* #nvrijblijvend f««u« i nadere tnllchtinsen p~| DAMES •- INTERHAIR °ra; H 'S-GRAVENDIJ KWAL 13 - R DAM - 7 EL. 231353-231354 ROTTERDAM, woensdag. Dc rechtbank heeft vanmorgen de 20-ja rige matroos Pieter D. uit Viaardingen wegens poging tot doodslag tot 1 jaar gevangenisstraf met aftrek veroor deeld. De officier had een gevangenis straf van aderhalf jaar met aftrek geelst. D. had in de nacht van 22 op 28 no vember in een dronken bui zijn vader met een broodmes bedreigd omdat deze hem naar zijn mening in zijn vrijheid belemmerde. D. moest van zijn vader om twaalf uur s avonds thuis zijn en dit viel hem na de vrij heid die hij op het pchip tijdens een lange zeereis had genoten zeer zwaar. Nadat hij op de bewuste avond on geveer dertig glazen bier had gedron ken kon li ij zijn wraakgevoelencis niet meer de baas cn had hij het plan op gevat zijn vader te doden. jr£T neemt toe: het blazen, op /tuitjes, het blaren op ramshoorns., het bezetten van alles wat te bezetten valt. het werpen van tomaten of het op een andere wijze verstoren, van teat anderen doen om eigen ontevredenheid te lore». Af« blijven er echter onder werpen over, waarover zich al wekenlang een nwntai mensen suf piekert om er modem op te kunnen reageren. de enige uren onafgebroken moorkoppen eten en slagroom drinken, 4) Longkanker. Remedie: aanbellen bij een specialist zijn slaapkamer bezetten en je daar te pletter roken 5) Woningtekort. Remedie: betonfabrieken binnenvallen en tUtar gaan zitten in de be- zijn van die gevallen, waarmee ik geen raad weet. Trieste gevalle» vooral, die de aandacht, verdienen, maar waarover Ik niet schrijven kan. Ik lieb collega's die zo heer lijk bedelen kunnen, die hon derden guldens bijeen pennen, maar i k, die het zou moeten kunnen, kan het niet. Neem nou zo'n oud-ver- pleegster uit Den Haag. Ze schrjjft me ccn hele brief, een LTu- scuryrt me een ftcie oriel, een ffSrT-a loirnioleiis. Wel de chauffeurs mooie brief, waarin ze dingen I vragen of ze solidair te Uien zegt die ik niet zeggen kan. zijn. Waarin ze voorbeelden noemt, 'lBB Waarin ze voorbeelden noemt. die ik niet verzinnen zou. Zo'n 6) Verouderd onderwijs. Re- vrouw, die met andere mens- meflie; spijbelen, cn masse. lievende mensjes acties orga- 7J Rotmuziek. Remedie: zélf viseert voor hen die op niets Toimüzick componeren m die n'c",aml "tenen kannen. uumi «Jtii--i zo n vrouw moet geholpen worden, Zo'n vrouw moet Verkeersongelukken. Reine- honderden guldens op haar gj- die: men gaat naar de begrafe- ronmnmer hebben, die moet nis van een slachtoffer cn |*s" verlamden aan een tcfe- mei toestromende fotografenkopen voor ernstige diabetici. verslaggevers en tu'crs deelt die moet assistenten sturen noren etc baas van het spuf men 7n)»cie, dat het hier gaat "aar waar dat nodig ls, zo'n Te hunner behoef te doe ifc hun hierbij een aantal ideeën aan de hand. 1) Belastingbetaling. Reme die: men guat naar het kan toor van de belastingen aan de Plukmekualstraat e»t ontdoet zich uan al zijn kleren, roe pende: „Hier kleden ze je uit". Naakte rondedans. Van te- opbellen of h# de centrale verwarming 'n endje wil opendraaien, want van demon straties moet je zelf geen last hebben, alleen ae anderen. 2j Luchtverontreiniging. Remedie: zich demonstratief een jaar lang niet toassen, waarna men zich oceluuidig ophoudt m lijten. 3) Ziekten van hart en vaatstelsel. Remedie: in de kli niek van prof. Nauta op de grond gaan zitten en pedwren- bezetting. Wel passen dat een gemeentewerk man niet per ongeluk of met opzet tijdens de bezetting de kuit dichtoooit). Rot-Dagboeken. Remedie, men zende de schrijver cognac. Daarop is hij zo verzot, dat hij alcoholist uiordt cn deswege toordt ontslagen. De /lessen graag in kratjes van zes af geven aan ae batte. DAGBOEKSCHRIJVER Laten we nou eens, voor de DIT pittoreske juweeltje staat m de aloude zilverstad Schoon- verandering, geld overmaken voor die gevallen die niet in hoven en zal na voltooiing van de restauratie verhuurd worden bet liokje van de bijstand pas- se», voor gevallen die in en in aan on*e oud-directeur van gemeentewerken ir J. A. C. Til- triest zyn, maar voor gevallen (ema. De karakteristiek van deze bezienswaardigheid; het waarmee de Vereniging Raad cn Daad wei raad weet. Toe, Par,dje is onder het zadeldak 17-eeuws en de gevel (met bei eens met dfe vrouw uit j,ngezwenkte top) heeft een 19-eeuws ka-rakter. De vereniging Vlaardingen, telefoon 342359. b Nu meteen. Hendrik de Keyser, eigenaresse, finandert de restauratie. TAN EELKEMA, voor dc tweede maal sinds zijn benoeming bi,j de Chr. O ra icrlum vereniging „Halleluja" Sachs Johannes-Passion leidend, bleek zich op dc uilvoering van gis teravond iu de goed bezelte grote Dcelenzual nog eens ernstig te hebben bezonnen. In tegenstelling tot verle den jaar werkte bijvoorbeeld wed* een klavecinist mee, en nog wel een zeer voortreffelijke: Tijn van Eyk. die. zoals het behoort, de contiriuopar- tijen deelde met de organist Koos Bons. Inzake de sollstenopstelling ex perimenteerde Eclkema gisteren an ders dan de eerste maal. Alleen de vertolker van de Christus-partij stond bij het orgel. Het lijkt logischer, de Evangelist bij hem te voegen, maar men zou de motieven van dc dirigent voor deze wijziging moeten kennen om er werkelijk een oordcel over te ku n nori uitspreken. Op de koorzang had Eclkema dui delijker dan voorheen een eigen stem pel gedrukt, misschien nog niet in het openingskoor (dat overigens veel be ter klonk dan vorig jaar) maar dan toch in het verloop van hot werk, at steunen de koorleden van zelfspre kend nog grotendeels op de intensieve voordrachtsaanwijzingen van dc vroe gere dirigent Piet v. cl. Kerkhoff. Bij zonder fraai en vloeiend liet Eclkema dc koralen zingen. Dc solisten waren voor het meren deel jong. hoewel het gebrek aon ja renlange ervaring in geen enkel op zicht aan hen te merken viel. Nelly v. d. Spek, sopraan, Sibylle Raaphorst, alt, en Rob Holl, bas, worden trou wens terecht voor deze aria's steeds meer gevraagd. Jan Heye als vertol ker van de Christus-partij was nieuw voor ons. Hij voldeed eveneens uitste kend. De beide tenoren traden bij Halleluja reeds vaak op. Paul Schots mans zong dit keer (zeer goed) do aria's. Gerard Honig nam de plaats van de Evangelist van hem over, ex pressief maar niet altijd zuiver in to nt-vend. Tn het Overijssels Philharmonisch Orkest vond het koor een betrouw baar begeleidend apparaat, dat indien Eclkcma's slag hier cn daar duidelij ker was geweest stellig nog meer ad rem hacl kunnen reageren. ELLY SALOME CAPELLE A/D IJSSBL, "woensdag. Dc pas opgerichte Capelse rij- en jachtvereniging heeft deze week haar eerste jaarvergadering gehouden. De vergadering is van plan voor haar le den evenementen te organiseren. De contributie werd vastgesteld op ƒ25,. per jaar voor volkassenen, ƒ5,- voor junioren tot en met 15 jaar en 10,- voor junioren van IB tot en met 18 jaar en gezinsleden vanaf 19 jaar ƒ15,-. Belangstellenden kunnen zich dage lijks wenden tot.de manege Schen- kelshoef, tel. 33 62 50. ROTTERDAM, woensdag (ANP). De directie van Unilever Nederland en vertegenwoordigers van de hoofd besturen van de ABC, CBC en St. "VVilIibrordus hebben in principe over eenstemming bereikt over het streven naar een geïntegreerde salavisstmc- tuur voor arbeiders en beambten per 1 januari 1971. Het geharmoniseerde salarissysteem zal gelden voor de werknemers bij nllc Unilever-bedrij ven in Nederland waarvoor eerder dit jaar een algemene arbeidsvoorwaar denregeling werd afgesloten, waarbij de rechtspositie van arbeiders cn beambten met betrekking lot secun daire arbeidsvoorwaarden werd ge harmoniseerd. Unilever behoudt zich het recht voor indien landelijke, bedrijfstakgc- wijze of regionale omstandigheden hiertoe aanleiding geven met de vak bonden overleg te openen over afwij kingen van het vast te stellen ge meenschappelijke salarisniveau. In middels is reeds overeengekomen dat de per 31 december jl. bestaande in- komstenverschillen tussen de verschil lende bedrijven in 1970 niet zullen worden vergroot. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Drs. J, W, de Koning uit Aerdcnhout is be noemd tot algemeen directeur van het bureau van de Raad voor Maatschap pelijk Welzijn. Deze benoeming in een nieuw gecreëerde functie houdt ver band met het overlijden in het afgelo pen najaar van drs. J. G. Leibrandt, die directeur van de afdeling sociale dienstverlening van dit bureau was. Ir. S. Maso blijft evenals voorheen di recteur van de afdeling sociaal op bouwwerk. De heer De Koning, die 46 jaar is, hoeft indologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij is thans adjunct-directeur van het Ne derlands Instituut van register-ac countants on als nevenwerkzaamheid doceert hij sociologie, staatsburgerlijke vorming en sociale economie aan de voortgezette opleiding voor jeugd- en buurthuis w erker Voorts is hij voorzitter van de sectie sociologisch onderzoek cn planning van het deputaatsehap kerkopbouw van de gereformeerde kerken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1