Café en wi ROTTERDAMS DAGBOEK Ibp'Form Wonen Paasshow bij de Stam De Stam. Mooie gelegenheid tot afscheid van S. 45 enorm Dolfinarium in Leuvehaven blijft zeker ffijf jaar (2e paasdag 10-5 uur) Uitwisseling Utrechtse en Rotterdamse jonge musici Wie slaapt er bij Kooijman voor de deur? ROTTERDAM RIJNMOND Wethouder Worst als Rotterdammer met KLM mee naar Chicago K0RT-+- ZAKEIUK Beeldende Lunst in Rijnmond DOOR CEES VAN DER GEER - Fichèroux Stichting BK Sangregorio „De heersende klassebij NRT in première TECHNISCHE VERGISSING Ipfigiaa 4 donderdag 26 maart 1970 ">(Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Bij het dolfinarium dat in de ;'t<euvehaven in aanbouw is, ko- •nien een café met terras en vier Souvemer winkel tjes die plaats ipjgen op drie dekschuiten. rwS pé directeur van de nieuw op gerichte NV Dolf i rod am, de heer -van den Oever uit Ridderkerk, deelde dit gistermiddag op een persbijeenkomst mee. Een i'mpressietekemog van het in aanbouw zijnde Dolfinarium in de Leuvehaven Het dolfinarium is een initiatief van C'TO-organisator A. J. Fibbe. Hij vond dc heer Van den Oever, e«n staalfa brikant (N.V. Contakt in Ridderkerk) „onder een kopje koffie of een bor reltje" bereid geld in bet project te steken- 'Het dolfinarium, waarvoor de „know-how" geleverd wordt door het dolfinarium .in Harderwijk, blijft min stens vijf jaar in de Leuvehaven. Het krijgt een verwarmingsinstaHa- tie, zodat het in de winter ook ge bruikt kan worden. De tribunes worden op het ogenblik opgebouwd op een doormiddengebrand schip, een vanklichtor. Ze krijgen dui zend zitplaatsen. In de ruimen van het schip moet duizend ton water en zand worden g< bracht oni het complex z'n stabiliteit te geven. De constructie is van de heer D. Buijs, ontwerper bij de werf Van der Giessen-De Noord, die tijde lijk aan C'70 is uitgeleend. De bedoeling is dat er voorlopig 5 voorstellingen van een half uur wor den gegeven. In het hoogseizoen kan dit aantal worden uitgebreid. De zes dolfijnen en de twee zeeleeuwen die nu in Harderwijk worden opgeleid, komen half april naar Rotterdam. (AD,VBRTENTIB) Komfortabele kamers met een maximum aan sfeer en een minimum aan ongemak maken 't leven fijn. Daarom zetten wij kamers vol woongenot wijd voor u open op 'n spectaculaire paesshow over maxi-wonen in de '70 er jaren. Met niet alleen de splinternieuwe Top-Form kollektle 1970, maar ook. mooie, gekke, chique en komfortabele nouveautés van beurzen uit Stockholm en Keulen, 'n Exclusiviteit van de Stam voor deze speciale paasshow. Klassiek en modern of ultra modern of nou ja, vult u maar in. Het nieuwe Top-Form meubelboek 1970/'71 vol bruisende woonfdeeën krijgt elke bezoeker gratis mee. 'n Lentebode voor fijner wonen. Bij de Stam. Mariniersweg hoek Goudsesingel Rotterdam 3 verdiepingen meubelen woningtextiel Vraag het Grote Meubelboek van Top-Form. Gratis. waar gezelligheid begint Schiedam. Den Haag, vrijdagavond open -V-' TN aansluiting op een serie lezingen. die de Amerikaan dr G. W. Lotzenhiser voor studenten van de conservatoria uit Rotterdam Utrecht heeft gegeven over de proble matiek van hot instrumentale groops- onck'uvüs is gistermiddag een. uitwis- selir-gsooncert gegeven in het repeti tielokaal van hot RPhO in De Doelen, waaraan van elk conservatorium door drie studenten werd meegewerkt. Het concert verliep in de ongedwongen sfeer, die bij een onderlinge ontmoe ting past. Er bestond veel belangstel ling voor en de ontdekking, dat aan beide zijden zowel „echte" studenten als vrijwel of geheel afgestudeerden optraden heeft de sympathieke indruk slechts versterkt. De erepalm werd zonder twijfel weggedragen door de alt Els Kloos, die met veel begrip en vocale beheer sing Debussy's Chansons de Bi-litis zong, Zii werd bekwaam terzijde ge staan door de pianist Dlck Zevenber gen, die -tevens de partner was van de ditmaal iais minder dan andere gedis poneerde fluitiste Hannie Barendrecht in een sonate van Gaubert Van Rot terdamse zijde droeg Rein Steens ten slotte met goede pianistiok Schumanns Fasschingsschwnnk aus Wien bij. De Utrechtse gaston kozen het repertoire uit de eigentijdse muziek. Men hoorde van Hertnïne Broekgaarden en Marti- ne Visser, fagot en piano, een correct gespeelde doch zouteloze Bassonnerie van Cor de Groot, van Femmy Kolf Siockhausens Klavierstück no IX, da; niemand die het ooit hooide vergeten zal door het eindeloos herhaalde intri gerende begïnakkoond en van Ed Bo gaard en Tristan Keuris een wild stuk voor klarinet en piano van laatstge noemde. Play getiteld. Eén en ander werd met grote aandacht aangehoord en met veel applaus beloond. E. S. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Rot terdam zal alsnog vertegenwoordigd zijn op de officiële vlucht van de KLM naar Chicago op 19 mei. Wet houder Worst is uitgenodigd de tocht mee te maken. Op 9 maart hadden de raadsleden Vlersen en Staab erop ge wezen, dat deze KLM-vlucht een „Amsterdams onderonsje" zou wor den, omdat geen Rotterrd-ammer was uitgenodigd. Zij wezen op het „natio nale" karakter van dezevlucht, en meenden dat Rotterdam daarbij zeker vertegenwoordigd moest zijn- 'J70UDT u mi met Feijenoord Lepia in het oooruil- zicht voorverkopcr willen =yn? Ik niet. De hele day dat gelazer met die te.'e/oow. die pogingen tot omkoperij en die smeris voor je deur, nee hoor, ik jnap niet unit men er aan uindt. Piet Hunter tod. Hij beheert een siga reu han del na» de Hencgouwcrlaar<s lid oa» Spariu, moor distri bueert Fcijenoord-kaarten op een manier, die waardering verdient. Piet is eerlijk. Niet als tireemden door de telefoon een sigarenbestelling doen van honderd gulden en gelijk om een-kaartje vragen, want hij gooit de haak erop. Piet kioijt zich' met verve van zijn taak, \Tiia«r je moet er zètj usat poor over hebben. Piet Hunter zegt: „Er zijn er bij die komen zaterdagmiddag tegen vijven als de hele reut verdwenen is. Met'eeii rot smoes'. Want in d'r hart hebben ze gezegd: "zal daar gek zijn. Ik ga een beetje op een stretchbed en met een slaapzak liggen wachten op twee. eerste ringetjes. Hunter barst'van die kaartjes; hij kan er voor mij best een paar be- ivaren". Maar ze komen van een koütoe kermis thuis. Voor hen ztjn er géén kaartjes. Hoe vaak wordt er hier «iet- gebeld door totaal onbekenden, die gerust tien of twintig slof fen bestellen en aon ?»ee einde van hun opgaven om een kaartje vragen. Kan ik niet doen; Dan maar geen bestel- PIET Hunter 'Kooijman': 'Sorry, ik kan Je niet meer dan twee kaartjes verkopen. Je zwager moet zaterdag maar in de rij gaan staan. Zelf verkoop ik "6fik 'geen kaartjes aan mijn familie, moeten jullie het ook niet doen". ling, jnnimer, maar ik wit wèl nacht voor mijn winkel geie- rtistig slapen. ö«'t en toen kreeg ik meelij. Ze hebben ecus op een Het was vies fcoud, het vroor en toen :ei ik tegen m'u vrouw: „Vrouw, ik cal ze maar vast aan een paar kaar tjes helpen". Maar o hemel, ik heb ine nog «ooit so vergalop peerd. Goed en tvel had ik dat stelletje geholpen of er ston-. den er weer dertig voor dc deur. En maar schreeuwen: „Kooijman kom uit je bed, help ons ook". En dat had ik niet ver macht. /K wed ook, dat ik vrijdag nacht tuéër geen oog dicht doe. Die gasten maken zo'n spektakel, dat je onmogelijk tot. slapen komt. Zo tegen ach ten 's avonds sit ten er al. En nu ligt het er maar helemaal aan hoe de wind staat. De ene keer maken ze een rij in de Tiendstraat, de andere keer op de Henegouwer laan. Maken ze er één in de Tiendstraat, dan slapen de buren evenmin. Want re spelen hele voetbal wedstrijden voor de deur. Ze gokken, ze klaverjassen, alles gebeurt hier. En tegen zeven r hoor je het gescandeerde „Kooijmans tvordt wakker". En als ik dan tegen half acht de hond uitlaatdan gaat er een hoeraatje op. Maar ze komen twee voor twee binnen. Er staat een po litieagent voor de deur, voor dc zekerheid. En ieder kan twee kaartjes bestellen, meer niet. En heb ik in de gaten dat er één, na een keer te zijn ge weest, voor een tweede keer binnenkomt, dun stuur ifc hern, eruit. We moeten eerlijk blij ven. 0/ 'dc vaste klanten ook in de rij moeten staan? Van zelf sprekend niet, u?aar zij» het anders vaste klanten voor. Ik heb hier een boek eu daar staat precies in wie eens in de veertien dagen bij mij kaar tjes koopt voor een thuiswed strijd van Feijenoord. En als die klant bijtijds bestelt, be ta nar ik een kaartje. En dan hoeven ze ook niet aan te ko men met „er is een zwager over", want dat is een oude. ledereen heeft zwagers over. Ik lever geen kaarten aan mijn familie, moeten zij het ook niet doen. Uiteindelijk heb ik maar een beperkt aantal. Ze denken teel dat ik duizenden kaarten te distribueren heb, -maar dat is niet :o. Ik ben ook maar af hankelijk van Feijenoord. De ene keer krijg ik meer dan de andere keer. En met de wed strijd Feijenoord—Legia zal het ice! helemaal aan dc ge ringe kant zijn. Dus je tv eet het: jc moet je 2usagers thuis laten". DAG BOEKSCHRU VER In Rotterdam wordt elke weck een ge val van tuber culose ontdekt. Waakzaamheid blijft daarom geboden. Maar het vroegtijdig opsporen van dc gevallen kost handen vol geld. Ais V wilt helpen en U bent bereid om op de derde en vierde april a.s. te collecteren; bel dan even met dc Stichting Emma bloem Tuberculoscfonds, telefoon 122008. Het stenen bruidsbed van Mstthieu Fichèroux Met vriendelijkheid doorkruide toespraken gingen vooral aan de tentoonstelling, waarmee dc Sehiedamse kunstenaarsgemeenschap S. 45 tot 20 april in het Schiedams Stedelyk Mu seum haar vyfde lustrum viert. Vriendelijkhe den, die keimelyk vee! moesten goed maken en gepast waren geweest, ah het hier een af- scheidstcntoonstelling had gegolden. Eén ding namelijk maakt doze expositie bijzonder duidelijk en wel, dat S. 45 inmiddels uitgediend is. Haar rol in het cultuurleven van Schiedam b met nanie de laatste jaren vrijwel nihil geweest, aanslui ting bij de activiteiten van bijvoorbeeld het museum of tic plaatselijke galeries was er niet en van enige invloed op nieuwe generaties kunstenaars was geen sprake. Sterker nog, mensen als Van Stuivenbcrg. Van Gol den, Bouw, Bos, Van der Heiden ot Hindrikcx jr. tra den uit of werden nooit lid, omdat dc wat amateuris tische geest van de groep eerder benauwend dan in spirerend werkte. Ook de aansluiting met de ontwikkelingen van de kunst van deze dagen de tentoonstelling levert het duidelijke bewijs kwam niet tot stand, mede omdat fris bloed ontbreekt; het jongste lid is van 1&22, Zou er sprake 2ijn van nieuwe leden, van een wisselwer king tussen S. 45 en museum, van veel en enthousias te activiteiten, dan was er recht van voortbestaan. Nu dit alles ontbreekt, kan er beter afscheid genomen worden. Deze tentoonstelling is er een mooie gelegen heid toe. In vrij korte tijd belooft galerie Design aan de Sta tionssingel (achter het Centraal Station) uit te groeien tot een van de meest prominente galeries van Rotterdam. Een aanvankelijk wat afwijzende en afwachtende houding van de Rotterdamse kunstenaars Is binnen dc kortste keren omgeslagen In een algemeen en terecht enthousiasme. Wie deze rubriek al langer leest dan vandaag, wist al van dit enthousiasme af. Aanleiding is er dan ook genoeg. Wim en Matty Wilson zijn enthousiast, opof ferend en enorm gastvrij. De ruimte, waarover ze be schikken. behoort tot het beste, wat er überhaupt te vinden is. Daarbij beschikken ze sinds kort over een tweede ruimte, waar de stock (voorraad) die snel groeit, een plaats vindt. Rotterdam wachtte eigenlijk al lang op zo'n galerie. Te veel Rotterdamse kunstenaars hadden in eigen stad geen zakelijk onderkomen. Dank zij deze twee mensen komt daar nu verandering in. Joop Brans, Jan van den Broek, Gerrit den Breems, en Marijks van Epen behoren nu tot dc nog steeds groeiende „stal". Als succes komt, komt het meestal snel. Erg blij zullen de twee van Design zijn met de ex positie van Chabotprjjs winnaar Mathieu Fichèroux. Trouwens Fichèroux zelf is ook erg ingenomen met deze show van zijn werk: „Man, zo mooi als hier, is mijn werk nog nooit gepresenteerd". Reden voor u dus alleen al hierom eens snel naar do Stationssingcl te stappen. Voor wie Ficherxoux' werk ai kende, zal er dan veel bekends zijn, zij het, dat het hier door de uitste kende presentatie toch weer nieuw en verrassend werkt. Maar ook voor hen. die Mathieu's werk al kenden, zijn er toch nieuwigheden, al evenzeer ver rassend. Hoogtepunt voor mij is dan vooral het laatste zaal tje, waar zijn inmiddels door c.r.m. aangekochte „Sleeping piece" staat opgesteld. De hele ruimte wordt voornamelijk in beslag genomen door een op vier koperen polen rustende ..glazen" ('t is perspex) lijkkist, waarin een langwerpige, opbollende matwltte vorm. die van binnenuit verlicht is en die doet den ken aan vreemde, begraven levensvormen. De wat macabere, maar o zo boeiende sfeer wordt verhevigd door twee simpele, houten caféstoeltjes, waarover ook weer In perspex uitgevoerde draperieën hangen. Restvormen van door leed weggesmolten le ven. In een andere ruimte Design heeft er meerdere! staan dezelfde caféstoeJtjes met de over tie leu ning gedrapeerde vormen weer, maar nu duidelijk naar één punt gericht, de indruk wekkend verlaten te zijn. In deze kolommen heb ik het al eens eerder gehad over environments, de omgevingen. Welnu, dit is er weer een. Een heel sterke, vooral ook, omdat ze is op geroepen met uiterst simpele middelen. Er blijkt uit, dut de wiirc kunstenaar, ook al werkt hij niet mei een tekening, maar met zo Iets nieuws en eigentijds als objecten, zich in de beperking de meesier kan lonen. Tot 10 april. Al even akllef als de hier bovengenoemde Wilsons zijn de jongens van de werkgroep BK-Zuld. U weet wel, Elenga, Elshout cn Burg. Hun meest recente idee hopen zij binnenkort tot uitvoering te brengen. Initia tiefnemer is Henk Elenga. Plan: het confronteren vim vooral de jeugd van middelbare scholen met kunst en kunstenaars, wiet nieuw, zult u zeggen, Nee, inder daad. Maar naast hel bekende en gebruikelijke tonen van het werk en het eventueel demonstreren van de di verse 'technieken er is mede werking van een schilder, een beeldhouwer, een graficus en een pot tenbakker is het hele initiatief or vooral op gericht de aanstaande volwassenen een beter beeld bij ie brengen van de kunstenaar. Elenga c.s. willen vooral duidelijker dc plaats van de kunstenaar in de maatschappij aangeven. Ze wil len aantonen, dat een kunstenaar niet de wereld vreemde figuur is, waarvoor men hem helaas nog maar al te vaak houdt. Daarvoor in de plaats moet het juistere beekl ko men van de man. die evenals iqder ander zeer regel matig naar zijn atelier gaat en daar ook oven hard en intensief werkt. Een, die dat werk bovendien verricht met de opzet in dienst te staan van de gemeenschap, waaraan hij met zijn creativiteit in velerlei vormen wil bijdragen. U wist hel uiteraard al! Tot slot nog even snel naar de Witte de Withstraat. In de zalen van de Rotterdamse Kunstkring het werk van de Italiaanse beeldhouwer Ginncarlo Sangregorio. Zijn krachtige, uit losse segmenten hout en graniet Opgebouwde beelden hebben het onderdrukte geweld van oerworsteüngen en verraden in de behandeling van de steen de in Carrara meegekregen liefde voor de eigen schoonheid van de steen. In de galerie Delta het werk van Jan van de Broek. Naast indrukwekkende doeken als „Ode aan de con sument" en „Midnight sun" maakt vooral een meer figuratief schilderij als „Lost memory" heel be nieuwd naar verdere ontwikkelingen. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag. Het Nieuw Rotterdams Toneel brengt za terdag 18 april in de Rotterdamse schouwburg de première van „Dc heersende klasse" („The ruling class") een barokke komedie va» Pe- ter Barnest in een regie van Joh» van de Rest. De medespelondon zijn: Lies Fran ken, Rie Gilhuys, Annot Nieuwenhuy- zen, Enny Mcunier, Peter Aryans, Pim Dikkers, Paul van Gorcuro, Gerard Hartkamp, Wint van den Heuvel, Wlm Hoddes, Picter Lutz, Johan Ooms en Henk van Ulsen, Josephine Soer zorg de voor de vertaling en Frank Raven ontwerpt dc decors. In het Pi ccoloth eater gaat op maan dag 2G april een nieuwe kleine-zaaï- produktie van het NRT in première. Met twee eenakters van de Tsjech Ivan Klina: „Theesalon Myriam" cn „Een bruidegom voor MareeUa". Voor de regie is de Tsjech Zdenek Kraus aangetrokken. Kraus is vorig jaar uit zij» land gevlucht en heeft tot nu toe Door een technische vergissing was het kaartje, dat gisteren op onze pagina Extra voorkwam, onleesbaar. Wij plaatsen het daarom nogmaals. Op het platte- grondje, van de wijk Katendrecht/ Feijenoord/ Afrïkaanderwijk/ Noordereiland, zijn de stem- bureaus aangegeven, met daarbij het percentage niet verschenen kiezers bii de Statenverkiezingen. In het bijbehorende artikel m Het Rotterdams Parool van gisteren werden deze percentages nader belicht. HIT ROTTERDAMS PAROOL I DRECHT in Nederland enkele regies voor tele visie gevoerd. De vertaling van de eenakters is van respectievelijk Josephine Soer en Anty Westerling. Lu ei enne Scheer es, Eüy van Stekelenburg, Camille de Vries, Steye van Brandenberg, Huib Broos, Edmond Classen, Ad Hoey- mans, Chiem van Hoüweningc, Gees Li n neb ank, Sacco van der Made, Jules Rooyaards, Johan Schmitz en Aarts Staartjes spelen mede. Frans Vossen maakt de decors. Soepel optreden tegenover artsen die overtredingen parkeerverbod plegen o ROTTERDAM, donderdag Dc Rouerdarnse politie treedt „zeer soe pel op tegen onvermijdelijke par- kesiwcrtredingen van artsen die een patient bezoeken. Al geruime tijd is er een regeling, volgens welke huisartsen nun auto mogen parkeren op een ver boden plaats wanneer zij een spoedge val moeten behandelen. Dit ant woorden b. en w. op vragen van bet ïaadslid Wagenaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1