Zowel gemeenten Rijnmon c1 moetei als weg I 1 DE DE REEDS BEROEMDE PAASSHOW van MEUBELMEESTERS DE MEUBELMEESTERS RIJNMONDFRACTIES LOPEN UIT PROTEST UIT VERGADERING ROTTERDAMS DAGBOEK 5 zal ook dit jaar weer glorieus zijn! Meer snipperdagen verzuimen te kunnen beperken Sparfhuia Centrum 98 STUDENTEN STOP AFGEKEURD ROTTERDAM RIJNMOND MEERDERHEID B. EN W. ROTTERDAM WIL EEN HEEL NIEUW LICHAAM NOTA-FIBBE VERWORPEN Gemsbok-antiloop voor Blij dorp Vrachtwagen onder trein op Marconiplein Behandeling nota Fibhe uitgesteld Ao 'Hjnhtmn, Skt PvdA diende motie in over Hoogovens Notities pagina 4 vrijdag 27 maart 1970 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag t)e meerderheid van b en w van Rotterdam is voor een nieuw bestuurslichaam iu het Rijnmondgebied, dat in beginsel alle taken en bevoegdheden overneemt van de gemeenten. Deze zullen, evenals het open baar lichaam Rijnmond, moeten worden opgeheven. Strikte voorwaarde voor bet welslagen van de nieuwe structuur is het delegeren van ondergeschikte taken en bevoegdheden, „teneinde de invloed en de inspraak van de burger op het bestuur zo groot mo gelijk te maken." Het Rotterdams college verwerpt de nota-Fibbe, „omdat de regionale corporatie niet wordt gedragen door de gemeen ten en een toestand van voortdurende spanning teweeg zal brongen". Dr A. Scheijgrond, worzitter van de vereniging Vrienden var> Blijdorp, heeft gistermiddag aan de directie van de Rotterdamse diergaarde een gemsbok-antfioop aangeboden die een waarde van 5000 vertegen woordigt. Blijdorp kocht zelf nog twee geiten van deze langzamer hand vrij zeldzaam gewonden dier soort. Vroeger kwam Het dier in zui delijk Afrika algemeen voor, in het wild nu alleen nog in een reservaat Iwi Betsjoeanaland. Tijdelijk di-recteur jr F. Sidwertss van Reesema heeft gisteren afscheid genomen van de diergaarde. De ver- nieuv/rngswerkzaamheden aan de tuin, die op zijn initiatief zijn ge nomen, zijn bijna voltooid. Bezoe kers van de bijzonder aardige ten toonstel ling Bloem en Dier m de Rivièrahal kunnen zich daar tijdens de paasdagen vam overtuigen. School voor de Journalistiek: (Van een onzer verslaggevers) UTKECHT, vrijdag Een Inder haast bijeengeroepen vergadering van leraren cn. stuöentt,-a n-an de School voor de Journalistiek heeft gister avond eensgezind het besluit van cu- ""Ysvtnceji (het bestuur van de school) öe cursuis _'70-'71 r;een nieuwe studen ten toe te l5\ten, veroordeeld, Door de itonte voorbereidingstijd waren maar acht leraren en vijftig leerlingen aanfwezig. De vergadering liet daarom hfet nemen van besluiten over aan de ajlgemene schoolvergade ring die dinsdagochtend om negen uur in het schoolgebouw aan de Palmstraat bijeenkomt, ue vier docenten en vier studenten, dik onder leiding van in specteur mr,. J. M. "Weusten het nieu we leerplaii samenstellen, willen die vergadering laten beslissen of zij op de werkgroepvergadering van diezelf de ochtend bun medewerking zullen opzeggen of nidt. Zoals bekend is het besluit van cu ratoren gegrond op de overweging, dat veranderingen In het onderwijs nopen tot de instelling van een nieuw leerplan, dat in september ingevoerd zou moeten worden. Directeur dr. M. Schneider verklaarde tegenover ons, dat dat leerplan nu al klaar zou moe ten zijn, omdat eerst nog de goedkeu ring van het ministerie van onderwijs en wetenschappen verkregen moet worden. Bovendien zou in april ge zocht moeten worden naar nieuwe do centen, die het leerplan kunnen uit voeren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Een vrachtwagencombinatie uit Goes is gisteravond m botsing gekomen met een goederentrein op het Marconi plein, De vrachtwagen, werd ernstig beschadigd. Het tramverkeer werd ongeveer een half uur gestagneerd. De RET heeft ter plaatse bussen ingelegd om al te grote vertragingen te voorko- Rotterdam wil eventueel, wan-, neer Rijnmond en de andere ge meenten dit wensen, ook nog pra ten over de vorming van een fe deratie en de „twee-kieskringen- gedachte". Wethouder De Vos is voorstander van een brede, regio nale corporatie met o.m. controle op diverse diensten en inspecties. Het voorontwerp van Fibbe geeft, volgens b en w een vertekend beeld, omdat steeds gesproken wordt over overdracht van gemeentelijke be voegdheden, terwijl het overwegend gaat om Rotterdamse taken. „Wie overdracht bepleit, suggereert dat hot voorwerp van zorg in botore handen komt. Zou „concentratie van inrich tingen tot hot distribueren van drink water, gas en elektriciteit tot een be ter en goedkoper produkt leiden?" Integra li tï „Niet de taken moeten worden ge regionaliseerd maar do centrumge meente moet deelgenoot worden in een regionale organisatie. Geen ont binding, geen desintegratie, geen ver zwakking van de stedelijke kracht van het centrum, maar integratie en me deverantwoordelijkheid van alle be trokken gemeenten", Dc gemeenten stoeien niet toe naar het gezamenlijk dragen van regionale verantwoordelijkheid, doch komen te staan tegenover een vreemde corpora tie die in sommige opzichten optreedt als hoger bestuur." En: „Het overdragen van vele ge meentelijke taken (iets geheel anders dan het gezamenlijk beheer van be paalde diensten en bedrijven) aan een nieuwe corporatie zou voorts leiden tot een grote rompslomp." Juridisch argument tegen de nota- Fibbe: „Het ontwerp-Fibbe ontman telt, door middel van een van boven opgelegde wet, een gemeente, zonder dat die gemeente zich overeenkomstig de in deze tyd heersende rechtsover tuiging op het punt van medezeggen schap tegen deze uitholling van be voegdheden op passende wijze kan verweren. Dit legalistische denken gaat zo ver, dat tegen de zin van b.v, de Drechtsteden, de2e, bij een simpele algemene maatregel van bestuur, bij Groot-Rotterdam kunnen worden ge voegd." De meerderheid van het college voor een nieuw bestuurslichaam, „stadsgewest" genoemd, bepleit: „Streven naar een stadsgewest rodra dit na een periode van voorbereiding mogelijk is: hierbij kan worden ge dacht aan september 1874 of 1878." In de voorbereidingsperiode dient een „zo soepel en efficient mogelijk" functioneren van het huidige open baar lichaam Rijnmond plaats te vin den. Dit zou zich kunnen gaan bezig houden met recreatiegebieden, onder- wij sobiecten, milieuhygiëne cn ver keersplanning. Voorts wordt gedacht aan het in stellen van functionele commissies voor de behartiging van regionale za ken. Een deel van de commissieleden zou lid zijn van dc Rotterdamse raad, een deel behoort tot de bestuurders van andere Rijnmondgcmeenton of van. Rijnmond. „Overdracht van be drijven vindt met plaats; rcgionecl beheer echter kan aldus verzekerd worden." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag De Rijnmondraad zai met donderdag 23 april, maar woensdag 13 mca dc no- ta-Flbbe inzake een nieuwe bestuurs- gtruotuur behandelen. Hiermee wordt togemool gekomen aan het verlangen van raadsleden wat meer tijd te krijgen om zich te bezinnen op de standpunten van dc diverse gemeente raden. (ADVERTENTIE) heul «ff fff flt'l f/t'll'ft'St .O, lui'I taf il«' iikm'iTc tninnf hoek van Qktenbarneveldtstraat (ADVERTENTIE) 27 gerenommeerde fabrieken presenteren hun collecties waaronder gewaagde modellen I ZATERDAG 28-3 GEOPEND VAN 9.00-18.00 UUR 2a PAASDAG 30-3 GEOPEND VAN 10.00-17.00 UUR. Vrij entree Vrij entree Straatweg 4547, Rotterdam naby Station Noord, lijn 4 en 6 vlakbij de Kleiweg. Vim een onacr verslaggever*) ROTTERDAM, vrijdag. AUe fractieleder» en gecom mi teerden van dc KVP, PGG, VVD en SGP zijn gistermiddag uit de vergade ring van de Rijnmondraad weggelopen. Zij demonstreerden daar mee huu af keuring voor liet indienen van een motie door de PvdA-er L. M. Bliek over de plannen voor een Hoogovenvestiging op de Maasvlakte, waarover de KVP*er J. P. van Bergen een inter pellatie hield. De motie, die vraagt om een oordeel van de Rijnmondraad over het ai dan niet toestaan van de vestiging, vond KVP-fractie- leider G. Z. de Vos op ongepaste Maar wie werken moet met het gevoel met geaccepteerd te tAOK de anticonceptiepil voor duiven bestaat. In Amerika heeft dezelfde onder neming:, die destijds de men- senpil voor het eerst heef* ontwikkeld «u een sooi tfrelijk produkt voor duiven op de markt gebracht. Het lie et orni- PHILIPS heeft met beft't- van Philips nog eens terug: maar wiè komt er met een king tot het korte en tan- het afnemen van het presta- aannemelijk alternatief? ge verzuim van werknemers Uevermogen bij het bereiken Philips zo weet ik is worden, sterft langzaam afIn trol en"dc duiven worden óm onlangs een onderzoek inge- van een bepaalde leeftijd, van mening dat er een. reser- geestelijke zin. Wie teuen de tuin geleid omdat het znid- stuld, waarbij ten aanzien van waarbij gelijk aangetekend vefunctie geschapen zou moe- moet met de overtuiging dat er deltic verpakt zit in voer, dat ouderen is komen vast te wordt dat een derde van het te» worden, wear die categorie geen „hond" is die naar hem lekker smaakt, staan, dat zij (in toenemende totale aantal toegblfjuers ntet oudere» in haar eigen tempo omkijkt, wordt een prooi van mate) langer dan drie maan- meer iii het bedrijf terugkeert, ka:, werken en niét onder een zelfbeklag, den na- hun ziekmelding thuis- Een typisch eigentijds pro- psychische druk behoeft blijven. bleem. staan. O rul trol veroorzaakt tijde- Vandaag aan de dag worden lïjke onvruchtbaarheid en dat hoe langer hoe meer ouderen merk je ï»jj voleis al héél De oorzaak hoe voor de in het" contactblad voor De Sociale Verzekeringsraad de dupe van fusies of concen- zauw. De duiven ondervinden hand. liggend deze ook is toerkgeuers en werknemers -wil het anders. Zij onderzoekt traties. Hoe langer hoe meer W"; tiindt men in de verdere au». !eBe" bti stt" de mogelijkheid mor het In- lyse van de medische dienst wat tussen haakjes ali'jd een voeren van meer snipperde- uerkuiikking is om te lezen gen. Hierb\j zou de Sociale eenoaiten, wat in de meeste komt men er in het jongste Verzekeringsraad zo sitgge- nummer uitvoerig op terug en reert de Stichting gebruik is van deze narigheid, en deze ik kan niet nalaten U iets van kunnen maken van de erva- innerlyfce- de inhoud over te dragente ringen inj dc uitzendbureau'», spanningen. meer daar langdurige ziekte- waar de werkkrachten niet verzuimen zich. niet alleen bij nan een dwingend gareel gc- Phiiips -manifesteren, maar bonden syn. Zij hebben, niets óók in onze directe omgevingte maken mei gezagsverhou- Het zou me sterk verbazen dingen en staan buiten interne wanneer er zich binnen uw conflicten, die de werksfeer bed-ijtitans niet twee of van de vaste krachten beïn- -neer soortgelijke gevallen vloeden. Bovendien is de drang voordoen. 1 naar promotie bij uitzend- Een «socioloog zo lees ik krachten verdwenen, heeft verklaard dat er een j\jU mogen we natuurlijk bij er verder geen hinder van en koeren rustig door. Ik lees dit allemaal in het 'illen méér schrijven zoals wij het zeggen. Daarom protesteren wij te gen al die duffe werk woordsvormen met dt, tt of dd> Wij willen niet ach rijven 'wordt' maar 'wort', niet 'antwoordde', maar 'antwoorde'. Wij wil len de ij-klank en CCou- kiank altijd hetzelfde schrijven, niet de ene keer als ij en ou en de andere keer als el en au. Waarom al dat gesol met i en Ie." Waarom eigenlijk drie schrijfwijzen voor de stom me e, namstijk 66,1 een e en een ij? Kijk maar naar de woorden aardig, gevel en vrolijk. Klas 2B R.K. Huishoudschool DAGBOEKSCHRIJVER neiging bestaat te vluchten in 1 deze behandeling «iet de die geleidelijk de behoefte aan riekte als excuus om -rich aan vergissing maken om te den- nicotine doet verdwijnen. De ouderen zie» ook door de auto matisering hun. beroepen «it- eenuolteft, wat in de meeste mvalten ook de grondoorzaak °J\ p»'f Drug •d CR dce ReP°rter dat mij thuis wel- geestelijke T"80? «'"l '°W*0WlM> door de heer F. H. de Jager, die geïnteresseerd Is in flui- vcnplaKen. Ook de VS, waar het voor noemde blad gedrukt wordt, gaan onder een dergelijke plaag gebukt. In New York fladde ren zo'n vier miljoen duiven rond. 25e veroorzaken grote schade en bovendien brengen ze, zoals hekend, ziekten over. De luchtmacht en de marine KÖRT+ ZAKEl'JK Ze zijn er nog steeds: de mid deltjes die u van het roken kunnen afhel pen. Nu lees Jk in Hervormd Nederland dat er tabletten in handel zijn. (Nicocottyl) zijn .diensten te onttrekken, ken dat iedereen bij de leeftijd tablet werd getest op 95.528 rilo in Amerika ook gemteres- verstokte rokers (ook artsen) seerd in het middeltje, omdat en het resultaat was dat 88.648 grote hoeveelheden vogels op het werk de geert af- van veertig automatisch naar stompt, de binding ntet het een 'reservefunctle wordt werk geringer is, het alge- overgeplaatst. Wie gezond pan fc»"22ldagenCen D^i^e^en vliegvelden ai heel wat onge- mee» bedrijfsklimaat slechterhart en geest is, houdt van dan meldt de werknemer zich zijn werk. Is enthousiast. Wie inlichtingen over deze gloednieuwe pil wil, kan een lukken hebben veroorzaakt. getiïakkelijk ziek met hoofd- Het is net wat de Stichting s,G^^,v^ri tot het An- Mocht er zich In Rotterdam pijn of rugklachten. zegt: „Een mens heeft twee yjfv}11Propaganda Cenwim nog eens een Ooncentratie van Dat dit geen bevredigende situatie is, laat zich begrijpen, dingen nodig in zijn leven: ar- s^j i^p^bus^lh.^Rwsen- duiven voordoen, dan u„wj <r—daal (N.B.). het Omitrol. beid en genegenheid". wijze ingediend. Volgens de poli tieke spelregels had overlegd moeten worden met de interpel- lant, meende hij. Rotterdam wil eventueel, wan neer Rijnmond en de andere ge meenten dit wensen, ook nog praten over de vorming van een federatie en de „twee-kieskrin- gen-gcdachte4'. Wethouder De Vos is voorstander van een bre de, regionale corporatie met o.m. controle op diverse diensten en inspecties. Bliek nam dc motie, ondanks aan drang van de KVP gesteund door dc andere confessionele partijen cn dc WD, niet terug. ï.n bloc verlieten daarop deze fracties de zaal. De motte werd aangenomen met 23 stommen van PvdA en PSP. De twee CPN-em stemden tegen. Verantwoordelijkheid De interpellatie van Van Bergen re sulteerde in zeven vragen aan het da gelijks bestuur. Kort gezegd: hoe ziel het dagelijks bestuur zijn verantwoor delijkheid inzake de /eoiande Hoog ovenvestiging; is het bereid na te gaan hoe de bevolking bij deze zaak be trokken kan worden; wil Rijnmond een maatschappelijke kosten/baten analyse opstellen; waar haalt de staal fabriek z'n werknemers vandaan; „welke gevolgen kan krapte op de ar beidsmarkt met zich meebrengen"; voor hoeveel hoogovenwerkers is een woning nodig en waar; welke zijn de milieu-hygiënische risico's van de vestiging voor de bestaande woon- en recreatiegebieden; is hot mogelijk „publieke middelen" aan te wenden ter voorkoming van luchtverontreini ging; zijn, na mogelijk fiat voor de vestiging, nog afdwingende maatrege len mogelijk. Onmogelijk Gecommiteerdc "Van der Drift zei flat liet onmogelijk is op korte termijn een kosten/baten-snalyse op te stel len. waarbij bU wees op de gecompli ceerdheid van een dergelijk onder zoek. De eerste vijf jaar zullen er ca. 250U werknemers nodig zijn voor de staal fabriek. welk aantal uitgroeit to 35004000 in I960. Deze moeten ko men uit Umuiden en uit Dortmund, De verwachting is, aldus da gecommi- teerde, dat de toekomstige hoogoven- vestiging „globaal gezien" past in de visie, neergelegd in Rijnmond in dc Delta. Zijn collega "Weotstrate liet weten dat tot 1975 zestienhonderd woningen nodig 2ijn voor het Hoogovenperso- neel. Het grootste deel komt in Helle- voetsiuis. Andere woonplaatsen 2ijn Spijkenisse en Oostvoome. Gecommiteerde Engelsman sprak van een „afgeleide verantwoordelijk heid" van Rijnmond. Uiteindelijk moet dc Rotterdamse gemeenteraad beslissen of het hoogovenbedrijf er komt of niet. Hij meende dat ben w van Rotterdam wel wegen weet te vloden om de bevolking inspraak te geven inzake de vestiging. Over dc mogelijke risico's voor woon- en recreatiegebied en had En gelsman geen oordeel. Dit kan pas be keken worden, wanneer bekend is welke (milieu-hygiënische) voorwaar den gesteld worden aan hoogovens. Dc gedachte, dat (bijvoorbeeld) Rijn mond financiële steun, zou verlenen aan Hoogovens voor maatregelen te gen luchtverontreiniging wees de ge commiteerde af. (ADVERTENTIE) Het fijne borduursel van deze gordijnstof za! hen dia van het chique en klassieke interieur houden, zeker aanspreken. Ennu >s deze luxe stof betaalbaarSatin polyno- sic overgordijmtof in mooie klassieke kleuren met prachtige geborduurde motieven. Een stof waarvan U de norrrjale prijs van f 9,85 zeker afziet nu per meter voor nog géén zes gutden. geborduurde overgordijnstof 120 cm breed Zaterdagmorgen om 9 uur be gint op de 1e etage de verkoop van deze luxe poiynosic satin ovargordijnstof met fijne bor duursels, kies Uit diverse klas sieke kleuren, 120 cm breed, per meter In verband met Goede Vrijdag géén koopavond Ook maandagmorgen open OUn Ut of schrift beft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1