Verolme krijgt order voor zes schepen 200 miljoen AGENDA ROTTERDAMS DAGBOEK Fotografen mogen te veel m W&tMjrü? Kamperen en de manier waarop we 'zitten' moeten 'Zullen we dan maar weer Dr. Brans neemt afscheid van zijn apotheek Licreuponton te water DIERGAARDE BLIJDORP IN PAASTOOI G.S. DENKEN ROTTERDAM 2 MILJOEN INWONERS TOE Expositie als extra attractie Bioscopen Brief aan dagboek K0RT-+ zmm Apotheken &.S! Waterhoogten Voor heden 1ste Paasdag 2e Paasdag Exposities HET WEER IN ROTTERDAM Drie winnaars in sporttoto 33 R.S.C. hield ledenvergaderiug i ROTTERDAM, vrijdag op vrijdag 10 april neemt dr P, H. Brans afscheid van zijn apotheek aan de Niéuwe Binnenweg, die dit jaar bon dftéd jaar bestaat. th' Brans heeft thans 43 jaar In deze apotheek als eigenaar gewerkt. Daar voor heeft hij tijder» zijn studie nog tien jaar ais apothekers- en assistent gewerkt, zodat men terecht kan zog gen, dat de heer Brans meer dan 53 laar voor de fermacie heeft gewerkt. In deze tijd was hij o.a. tien jaar voorzitter van het uitrekenbureau en elf jaar voorzitter van de groep oplei ders voor het apothekers- en assis- t&irtsexamen. Ook heeft hij met mede werking van apotheker M. J. L. Zui- "dèn»;Y>a en dr J. J. Hoff eeh handlei- 2Jrtg gesohrrven voor de opleiding van assistenten, welk boek nu zijn zesde druk beleeft. Op ?0 apr.1 reelpieert dr Brans in Het" HÜtonhatel, tussen 18,00 en 20.00 uur. «NPer 1 april draagt dr Brans zijn apotheek over aan de Stichting Ver enigde Nederlandse apotheken, die de apotheek onder dezelfde naam en mot dezelfde telefoonmunmersgiro- en bankrekening zal voortzetten. j!' (Vaneenonzer verslaggevers! ROTTERDAM, vrijdag Gisteren werd op de werf van Verolme irt- Beusden do Herenponton „Pontra -Matris" te water gelaten. De ponton wordt gebouwd voor gezamenlijke re- -kening van de koninklijke maatschap pij. tot het uitvoeren van openbare werken „Adriaan Volker" N.V. en ^VisSer en Smits's aanneming maat- -schappij te Papendrecht. Het werktuig, dat in mei wordt op- geleverd zal deze zomer worden inge zet bij de aanleg van een 4 kilometer •lange olieleidmg m zee naar een een- punte-meerboei in de monditiig van dc Humrber. (Van een ooizer verslaggevers) BOTTERDAM, zaterdag. Verolme heeft opdracht gekregen voor de bouw van zes schepen, waaronder viier supertankers, waarmee een bedrag van ruim 200 miljoen gulden is gemoeid. Volgens een bekendmaking van het scheepsbouwconcern zijn on derhandelingen over verdere op drachten in een vergevorderd stadium. Dc Amerikaanse oliemaatschappij Texaco gaf gisteren opdracht tot de bouw van twee tankers van elk 22500 ton draagvermogen, d.e op de NDSM-werf in Amsterdam zullen worden gebouwd. De enige we hen ge leden met ESSO gesloten voorlopige overeenkomst inzake de bouw van twee tankers van elk 250,000 ton is thans definitief. Deze schepen zullen op de werf m Rozenburg worden ge maakt. International Offshore Services heeft Verolme de bouw van twee be voorradingsschepen opgedragen. Deze seiiopen worden op de werf in Heus- den gebouwd. Vcrolme-Alblasserdam zal waarschijnlijk een 12000 ton vrachtschip voor rekening van een Duitse rederij vervaardigen. Daartoe is een voorlopige overeenkomst gete kend. Tenslotte zal Verolme de romp van een containerschip bouwen ten behoeve van Van der Giesscn-Dc Noord, die dit werk wegens perso neelsgebrek moest uitbesteden. De tankers voor Texaco zullen in 1972 worden opgeleverd. De schepen worden 330 meter lang en 48 mater breed. De tankers zijn van een door Verolme ontwikkeld ontwerp waarvan er reeds twee in Amsterdam in aan bouw zijn. De belde Ssso-tankcrs zul len ook in 1972 op dc Rozenburgse werf gereed moeten komen. Het Duit se vrachtschip dat in Alblasserdam wordt gebouwd, wordt 143 meter lang, krijgt een Verolme Man-motor met een vermogen van 9800 pk en zal spe ciaal worden ingericht voor het vervoer van auto's en houtprodukten. Dit sühip moet eind volgend jaar ge reed zijn. Begin volgend jaar moeten de twee bevoorradingsschepen en de romp voor het containerschip dat 134 meter lang wordt en 400 containers zal kunnen vervoeren, worden opgele verd. Bij Verolme Heusden zijn al zestien bevoorradingsschepen ge bouwd. .,'-Aa-s RINUS ISRAEL De spelers van Feijenoord, Excelsior en For- tuna Vlaardingen, die afgelopen weekeinde wa ren-„opgeroepen" om een inhaalprogramma af te wecken, hebben niet voor schokkende wijzigin- gen in ons voetballersklassement kunnen «orgiën. Koploper Riniis Israel kreeg een zeven en daar door is het verschil met Jan van Beveren weer 'iets kleiner geworden. Het bedraagt nu zegge en sehryue twee-honderdste punt! Dit klassement luidt nu: 'r I. Israel (Feijenoord) 7,54 (181 uit 24); 2 Van Beveren (Sparta) 7,52 (158 uit 21); 3. Bikelenboom (Fortuna) 7,27 (160 tut 22); 4Jan ssen (Feijenoord) 7£5 (174 uit 24); 5. v. dBurg (Hermes DVS) 7£2 .'('166 uit 23); 6. Van Hanegevi (Feijenoord) 7,13 (164 uit 23); 7, Van Hierop (Hermes DVS) 7,10 (149 uit 21); 8. Libregts (Excelsior) 7,04 "(169 uit 24); 9. Bosveld (Sparta) 6,85 (137 uit 20); 10/11. Laseroms '(Feijenoord) en Eijkenbroek (Spana) 6,83 (164 uit 24); 12. Romeijn (Feijenoord) 6,82 (150 uit 22); IJ. Treijtel (Feijenoord) 6,79 (163 uit ..2a); 14. Van Kooten (Hermes DVS) 6,73 (148 uit 22); 15. t/m 18. 'MpulijnVan Duivenbode (beiden FeijenoordTer Horst Sparta '•<5,71 (161 uit 24) en Baksteen (Fortuna) 6,71 (141 uit 21); 19. v. d. 'Roer (SVV) 6,67 (160 uit 24); 20/21. Van Beveren (SVV) en Bas- sant (Excelsior) 6,65 (153 uit 23). f^C>-^r5S«w Mocht het mooie weer toch nog doorbreken, dan zal Diergaarde Blydorp daarvan de vruchten plukken. Van hoogtijdagen als Pasen, Hemelvaartsdag en Pink steren hangen do totale jaarresul taten van de diergaarde sterk af. Ieder jaar komen er zo'n zeven- achthonderdduizend mensen naar dc vrij uitgebreide dierenverzameling kijken, maar voor een redelijke ex ploitatie zouden het er eigentijk veel meer moeten zijn. Blijdorp is weer méér de moeiter waard geworden, nu tijdens he: be wind van lijdelijk directeur Slewertsz van Reesema figuurlijk én letterlijk de bezem door de tuin is gehaald. Aan het uterlijkc aspect van de tuin is dc afgelopen maanden ongebruikelijk grote aandacht geschonken, maar toch zal de bezoeker merken dat men er nog niet helemaal isDa t is gelukkig alleen maar een kwestie van nog even geduld hebben, want de vernieuwings werkzaamheden gaan gewoon door. Overigens heeft Blijdorp dezer da gen nog een extra-attractie in de vorm van een bijzonder aardige expo sitie Bloem en D.er ill dc Rievièraha] Blijdorp-hortulanus J. Kortonhoeven is er m geslaagd een groot aantal voorjaarsbloemen door middel van „voortrekkon" tot bloeien te brengen. Die staan nu allemaal heerlijk te geu ren :n kleurige perken en daar tussen door wordt de zaak dierlijk opge fleurd door dwerdezels, dwerggeiten lama's, cavia's, konijnen en flamin go's. Wie van het kijken naar al die die ren cn bloemen plotseling honger of dorst krijgt, kan terecht in een zojuist gereed gekomen modern zelfbedie ningsrestaurant aan dc zijkant van de hal naast het olifanten- en nijlpaar- dongebouw. En wie per se bulten wil fotografe ren kan altijd vrienden mogen verzoe ken hun hoofden op synthetische ape- llchamen te zotten. Klik. Groeten uif blijdorp. Blijdorp wacht op mooi paasweer. Ik ben geïrri teerd. Ik erger mo. KJak-klak. Aun am&leuv- fo.ografcn. Kük-klik. Die tijdens voor stellingen zo nodig artiesten moeten foto graferen. Klik. Ongebreidel de hobbyisten. Klak. Die een avond-uit kunnen ver pesten. Klap- klap. Neem je ca mera mee naar het theater en ga anderhalf uur plaatjes schieten. Tenslotte hangt een ELla Ftiv.gerald mot zweetdrup peltjes heel waf artistieker boven hot bed dan een kiek van de ver loofde bij een vakantie-fontein. Neem méé die camera en als het even kan ook zoveel mogelijk lynzon Tijdens een jazzconcert rat 70'n hartstochtelijke amateur achter mc Net toen de drummer vonken uit zijn stel deed spatten schoof er een soort swan kanon aver mijn imker- schouder. Argeloos geïrHoressecrd constateerde ik dat het een érg mooie tele-lens was. Dc sluiter ach ter de lens ging zeer naderukkeüjk open en dicht. Nou ja, en klik Maar toen weer een, en weet en op den duur kan er op het podium nog zo hard getoeterd worden, de came ra-geluiden voeren tergend de bo ventoon. Bij belangrijke optiedcns krijgen de persfotografen meerial twee minuten om hun WERK te doen. Daarna worden zo door de suppoosten beleefd doch dringend naar de uitgang gedirigeerd. Het brutaaltje dat een paar seconden ex tra wil snoepen wordt verwijtend toegesproken en verdwijnt dan ook. Hoi moet. Fotografen-voor-de-lol vollen ech ter bulten deze wetten. 2e kunnen genoeglijk midden in het gangpad een statief opzetten of een rij bezoe kers het ui'»7.icht belemmeren. Een persfotograaf zal in een theater nim mer flitslicht gebruiken. Hot is me bezworen, onder ede. Een amateur wel. Onbeschaamd, zoals lanist in het Piccolotheflter. Een actrice in trance, flats! doet de flits midden in hoar gezicht. Weg spanning, lijdelijk verlies van gezichtsvermogen. Ieder een is verstoord, behalve de foto graaf die er geen idee van heeft dat hU de voorstelling naar de Filis tijnen help.. Ja, inderdaad' Zoals maandag avond duidelijk geschiedde met de pas-dc-deux „Riccrcare", op het programma van hot Nationale Ballet ut de Rotterdamse Schouwburg. Wil ly de la Bye en Jaap Filer, een top- danspaai, gaven al hun kunnen aan een utorst gecompliceerde choreo grafie en werden weggeklikt. Drie lo! o graf en waren zo volijverig dat hot leek of ze een gokautomaat bi dienden. Als tk tijdens een voortreffelijk toneelstuk opsta en twee keer hard „boe" jxiep dan loop ik directe kans in de ktaag van het notte pak ge grepen le worden. Maar met een ca mera mag veel, veel te voel. Dc be roepsfotografen? Die gaan braaf naar de generale repetities Op hel gevaar af dat alle hob byisten me nu voor jokoi ui- maken, wil ik pleiten voor een scherpe con trole op fotograf or en door amateurs in de theaters. Verbieden mag ook. Hoe eerder hoe liever. Khk. mijn tied, a t, üob ei» Corol i KCH - Ted on Allee. IB Jr. centraal, dag. 3. 7. 9 15 uur, zal eii belde paasdagen 2. 4 30. 7, 9 30 uur: Se.\ lil G-roeps iciband. 18 jr. Cineac-HlJenkorf, da«. (ook belde paasda gen) 8 30. II 30. 1.30, 3 30 uur: Jungle Soek, elke avond 5 30. 7 30, Ö.30 uur: IVe shall overcome, M jr. Clnrac-Beor», dag. ook 2e paasdag B.30. 11.30, 1 30, 3.30. 5.30, 7 30. 030 uur, corete paasdag vanaf l 30 uur: De terugkeer van de zeve-n gladiatoren, 14 jr., le paasdag H uur- De avonturen van Pietje Bel .a.l Cinerama, dag. 13 45 en 13 45 uur; Hello Dolly, al Coltosstum, dag 2. «,0 30 uur. balde paas dagen ook 4 30 uur: Wie 't Jaatat laoiit.o 1. Corso, dug, 2 en 8 „Patoon" U Jr. O rand, dag 4 en 6 uur: Goodbye, mr. Chips. a.l. Harmonie, dond. t/m zond. dag 2, 7, 0 15 uur, le paasdag 2, 4 30, 7, 9 15 uur Meedogenloze afrekening, 18 jr maand, t m woensd. dag. 2. 7. 9 15 Uur. 2e paasdag 2, 4 30, 7, 9 15 uur: Spion met pet kanten broekje, 14 jr KrUerlon, dag 2 30, 7. 030 uur, belde paas dagen 2, 4 30, 7, 8 30 uur: Zabrükic point. 14 Jr Limiiern, dond en vrljd. 2, 7. 9 30 uur, zat cn beide paasdagen 12. 2. 4.30, 7. S> 30 uur, dtnsd, en woened. 2. 4 7, 8 30 uur* Poter Pan, a 1. Luxor, dag 2. 7, 930 uur, belde paasdagen 3, 4 30. 7, 9 30 uur* Schacht wenoonojj18 Jr. Metro, dug. 2. 7. 9.30 Uur. belde paasdagen 2. 4.30. 7, 9,30 uur: On her mojeaty'B se cret service, 14 Jr .sage, dag w 5 uur. beid» paasd, Hot gebeurde In het westen. 14 Jr. prinses, i m. dwsddag. 2. 7, s ao uur. z«t en beide paasdagen 7. 8.30 uur: The good auj's and tbc bad guys, 14 jr, woensd, 7, 9.30 uur: Ërottek. zdnder woenjd, B 15 uur: King Kong, 14 Jr- Studio *52 dag. 2.15. 7, 0 30 uur, belde (Mtuduseti 1.45. 4.15 7, 8 30 uur TOpaz, 14 jr. Thalla, dag. 2, 7, 9 3c »ur. iat. en belde paasdagen 2, 4.30. 7, 9 30 uur: Airport. 14 jr. 't Venster, dag 2. 7, 9 15 uur, beide paasda gen 2. 4 la. 7. 9 15 uur. Monterey pop, fl 1. Victoria, dond. 7, 9.SÖ uur. belde paasdagen 3, 4 30, 9.30 uur, vrijd, - zat - dins dag. woensd. 2. 1, 8 30 uur: The love bug. al N'A C HTVOO RSTELJ,rN*G EN' Arena, vrljd en zat 0.15 uur ShaUko, !C Jr yf... gvl*. 18 Colosseum, zat. 0.15 uur; Commando des doods 16 Jr. Grand, z«t 0.15 uur: Diep In het eraf, 18 Jr. Prinses, vrijd, en zat 12 uur Erotiek zon der masker, IB Jr. Zondag 12 uur: De blonde vnn Peking, 19 Jr. •t Veneter, vrljd. en «at 12 uur: Monterey pop. 18 jr, Victoria, zat 0.15 uur: La Verltc, 18 Jr. Cineac-Bijenkorf, dag. 9.30, Sl 30. 1.30. 3 30 Uür: Jungle Boek. a 1., Colosseum, dag. 2 uur. belde paasdagen 4 30 uur: Wis *t laatst lacht a I Passage, belde paasdagen 2 uur: Charlie Chaplin op avontuur, o l Prinses, 2aizond,, maand, en woensd, 3 Zarro kruist de degens, Hex, zat ma Rn doe dlnsd, en wo uur: Laurel en llarsly als «tierenveelt» woensd 2 NES ik ga niét kamperen, In die weinige ogen- blikken in maart, waarin ik in nauu) overleg met hen, die daarvoor al jaren in sanmer- kinp komen, de vakantie pleeg te plannen, is het besluit ge val (en, Het grote assortiment aan kampeer spullen blijft thuis. Ik ga chic uit. fn ccn hotel. Probeer me niet langs aller lei slinkse omwegen wm mijn boomemen af te houden, ga ine niet uitvoerig vertellen dat kamperen toch zo'n verrukke lijk natuurlijke manier van uitgaan is, want het ts verlo ren moeite. Ik ga niet naar een cam ping. Dit jaar niet en als het een beetje tegenzit óók de vol gende jaren niet. Vorige zomer heb ik me zó mateloos geergerd aan de ma nier waarop tk moest doen wat alle mensen doen, dat ik er schoongenoeg van heb. Ais ik niet kan zitten zoals ik zit ten wil, ts voor mij de lol eraf. Op campings ik weet hel moet je zéér kneedbaar zijn, je moet begrijpen dat je, in feite, bent teruggekeerd tot de oervorm van de samenle ving en dat je de consequen ties daarvan dragen moet. Maar niet ais het op zitten aankomt. Dat verdom ik. We zijn in de jaren na de oorlog zo gruwelijk verwend met leefbaarhetd verhogende snufjes, dat we ons een be hoorlijke sanitaire voorziening niet meer laten ontnemen. Thuis ntet en op een camping vlet. Ais ik zit, wil ik zitten zo lang ikzelf bliej. Dat kleine beetje prluacy wat we in deze maatschappij nog hebben, moeten we met hand en tand verdedigen. En kon dat op die camping waar ik verleden jaar was? Nou nee. Ik ben slecht in het schatten, maar ik heb het aan zekerheid grenzende eer moe- den, dat er 200 mensen ge bruik moesten maken van drie toiletten. Dtl ver/oei ik diep. Ik heb jarenlang op cam pings gezworven, op raaien en op minder fraaie, maar za si echt tk het vorig jaar trof. heb ik het nog nooit getroffen. Sorry. LAATST heb ik ergens ge lezendat er op grond van de jongste gegevens geconclu deerd mag worden dat 80 van- de 300 campings niet aange sloten zijn op een officiële rio lering. Is het daarom zo verwon derlijk dat men van medische zijde ernstige knttek heeft geuit op deze wantoestand. Als nu de campinghouders «iet kunnen zorgen t>oor óf een aansluiting op nolenngs- •net en waterzuivering óf («Is dat met 4"el te verwezenlijken tsj voor meer relache-hokjes, dan ligt hiér toch wel een taak weggelegd voor de betrokken gemeente. Want wie projueert van deze massale recreatie op een in de nabijheid gelegen cam ping? Dc middenstand in die gemeente. Welaan met die wetenschap moeten we het toch als diep tragisch ervaren, dat cr in 80 van de IOC geval len nog géén toereikende sani taire voorzieningen ztj'n ge troffen. HOE het ook zij ik gu dit jaar niet kamperen. Voor mij is de lol eraf. Stel je voor dat je tijdens een veertiendaagse vakantie op zo'n camping, door allerlei on doorgrondelijke oorzaken, een hogere frequentie haalt dan anders, watdan» DAGBOEKSCHRIJVER In het het ge bouw van de AMVJ aan de Mauri tsweg 2 wordt ook dit voorjaar weer de kledingbeurs 'Dts Witte Raaf' georganiseerd, waarvan 25van de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van het AMVJ-werk te Rot terdam De openingstijden zijn dinsdag 7 en woensdag 8 april (JO 00—17 00 en 19.0021.00) en donderdag 9 april (10.00— 10.00 uur). Ga eens langs Beste dagboekschrijver, jVfEX Irefl op Rotterdams eerste boulevard voorbe reidingen voor dc manifestatie C'7Q. Ik ben er gisteren (het is op de Coolsingel zoals een ie der 7.1I begrijpen) langs ge wandeld, met moeite mijn tra nen bedwingend. Geen tranen van ontroering, maar V3n machteloze woede. Een dolgeworden Eskimo heeft in een viaag van groot heidswaanzin voor het stad huis een iglo gebouwd. Hel is géén gezicht. Verderop, in de richting van het Hofplein is men bezig plastic koepeltjes le plaatsen. Heel fleurig, maar wat moeten wc er mee. Eronder gaan zitten? Dat is volstrekt uitgesloten, want de bouwwerkjes staan in de gemeenste tcchthoek van de city. Is er bij C'70 nu niemand die zegt: jongens die dingen staan daar verkeerd, ze staan aan de schaduwkant van de Coolsingel. Neen, daar heeft niemand aan gedacht. De mensen van C'70 hebben zich kennelijk voorgenomen te volharden Sn de fout van Rotterdam: dingen neerzetten op die plaatsen waar geen mens langs komt. En aangezien de Rotterdam- JK moet nu iets bekennen waarvoor Jk me «haam. Als mijn dokter mij op een dag zal vertellen dat ik eer- dor zal sterven dan mijn vrouw, zal ik het nieuws niet stsohta gelijkmoedig ontvangen maar tevens het gevoel van opluchting. Dit gevoel van opluch ting zal onwillekeurig in mii rijzen. Ik zal mij er voor schamen en mijn opluchting zal ongetwijfeld getemperd worden door zorg en ver driet om de toekomst van mijn vrouw nadat Ik van haar ben gegaan. Niettemin blijf Ik er bij dat wanneer men mij ver telt dat ik eerder zal ster ven dan zij, een bescha mend gevoel van opluch ting zich in mijn reatle zal manifesteren. ARNOLD TOYNBEE (Denken over de dood) mer iemand is, die zeker niet aan zelfkritiek ten onder gaat. zal er wel weer niemand tegen protesteren. WALTER DE VOS Beste collega, óók ik heb op de Coolsingel gewandeld en óók ik heb het waarlijk inte ressante niet aan koepeltjes en de iglo kunnen ontdekken, maar laten we geduld hebben. Laten toy jij en ik mach ten tot het moment dat alles is afgebouwd en laten we dan kijken of de Coolsingel er fraaier op gemorde» is, (dag boekschrijver. Mej. Th 3. Bouwman. Scbieksüe 99a, U'l. 243311 - 248833.. Kuge). Cl. (te Vrlc- selaan 2. tel. 232220 Lugaoy. v. Vollen- l\«)vcJU»traat 50, tel. 123758.. Overschleso apotheek, Rotterd. Rijweg 38. tol. 1SG255., JUmlchHpotheök, Ramlehwcg 43, tel 138704 W. v <1. Vecht, Matlic- nesserveg Jli c. tel 370058 jIUIrccribcrR-SehlcVroeh: Pioeg-Groot, v. BeethovcDsingul 2, tel. 227190. Linker Maasoever: Apotheek Helj plaat. Courzancfscweg 49. t«i 29021, Plelnweg- apotheck Flemweg 88a, tel. 271155. A, Riet. Êangenlio:st 255, tol, 274293 dr. F. F*, van Senus, BeijcrlandselBan 112, tel. 193581 3} nuart—3 april Rechter A1ga«oe\er: clr. P H. Brans. Nieu we Blittienwcc 420, tel 251130., P S. BMer NV. Noordplein 51. tel. 241288, dr J. C de Keuning. Ile:g!>etaan 275, tei. 244710, N.V. Lansberg cn Zn, West Kruiskade 73, tel. 156548, Van Lenncp apotheak, MathenesaerdlJk 102, tel. 151364., G H. Wegenaar, Boezemsingel 89, tel, 138493., UllleyersberK-SchlcbroeK: H Exter. Bergsa dorpsstraat 101. tel. 181883 Linker Maasoever: Copec npothcek, Kcr- MemlIJk 153, tel. 193733., v. d. Laan. Bloemfoilteinst'uat 97, tel 273768. mej. VV. C, Roodzont. Plein 1933. no. 65. tej, 2.78741 Jac Wolf, Brecptein 6, tol. 19H60 Pfrnls-itoogs Ilot-Spljkonlssc: apotheek „Gerla". Lcngwcg 78, Hoogvliet, tel. 100601.. Tandartsen; Pernls en omgeving, uitslui tend von vljt uur tot half zes P.m. P. A J. Brui meel, Gladloienlaan 17, Ito- zenint:g (27 en 28 maart)., D Vcrtno.it, Karei Doormanstraat 37, S pij kon Use (59 en 30 munit).. Rotter dam. uitsluitend van 11—12 tn 17—18 uur; h, Mcnnlda van Schouwenburg, Mrfthonc&erlaoii 260 cn JfA. Fuhrtng Meyenhage 440 (28 cn 23 moort),, 3. Jonker. Hecmrnads&lngel 174 en J. do Bo«r. Rochusaenstraat 23 (30 maart) Tiveeda Paasdag: dr A Prim,, Krimpen a/d Usscl. td. 01007 —2152. dr 3. den Boon, Lekkerkerk. tel 01802334, H. f'vesc. Bergambacht, tel. oiB23—2H (Pgg. 659), J. Antvclink, Schoonhoven, tel. 0)023—2433, Pernls en omgeving: Dr A. Oosthoek, burg Van Esstfnat 97, Pemii tel. 161234 Verloskundig* dtenst: Mevr. J. Laar—Van Subben, Plötcr Stas- ttkWCft 6, Hoogvtlet, tel 160681 (26 en 29 maart): mevr. S, v.d, Houten-Veltman. Itefderpad 7. Hoogvliet, tel, 101060 (30 mnnrt), VhUföinsMi: Apotheek Wnlrave. Hojlaon 49, tel 342093, Vnn zaterdagmorgen 10 uur tot dinsdag morgen 8 uur dient men zich voor allo ge vallen to wenden tot de telefonische bood- schnppendionst. tel. 206611. Ridderkerk: C Bouman, Koninginneweg 261, tel, 8880, Slikkerveer en Bolnes: Van zatorcWtmorgen 12 uur tot zondag- morgan 8 uur. A. J. Nolen, Beneden Rij weg 351. 6llkkerve«r. tel 2160. van zondag morgen n uur tot infutrutagmorgen 8 uur: i. A F, Kocrsehnan. Ironesirant 7. Slikker veer. tel 2208 van maandagmorgen 6 uur tot dlnstlngmotgei» 7 uur G. A Zoek, Nj- talstracrt 2 Bolens, Tel. 2952 Batendrerht, Ueeijansdain en Rljsoord: M J. Wlskerke, Binnenlandsebaan 80, Barenderocht, tel. 01806—2430. 29 inrt Hoog weier te* Rotterdam le tij 06 37 2e t|j 21 18; Dordrecht 1c th 09 24. 2c lij 21 W: «cllcvoowhns le tl] 07.18, 2c tij 19 47; Hoek van Holland le üj 0540. 2c tors, m Victoria, belde piuwd&gcn 2 cn 4 30 uur vrljd - ï*t. - dinsd - en woensd 2 uur: The Love Bug, a I. Cnbaret-caté tn den Twijfelaar, ïfi.QO uur Uit den twijfelaar *t Win keltje, to.oo uur; Ansje van Brandenberg. Rotterdamse Schouwburg, 20.1S uur: NRT Thcodoor, een total loss Cabaret-café In den TwUlelaar, 19 00 ur: Uit der twijfelaar, Rotterdamse Schouw burg 20.13 uur: NRT Thoodoor, een total loss. Doelen, grote zaal. 2013 uur: Top Star festival Mlk-show en Saskla cn Serge, Piccolo. 1415 uur: PssstPiccolo en de vcrklcthman, Rotterdamse Schouwburg, 2015 uur: NRT Dc hulsbewaarder, Evpo&UIcs ty 1010 30 mrt Hoog water te' Rotterdam le t(J MM, Je U5 52.14; Dordrecht ie t« 10.14. 2e tij 22 46; HoUcvoetsluia le tij 03 12, 2e tij 23 43. Heek van Hotland le «IJ 07-35. Sc tij 29 04 3[ mrt Hoog water te* Rotterdam le tt] 10 43. 2e tl| 23 32; Dordrecht, le tij U-20. 2c tij 00 03 u april); 1 lelieVOetelula le UI 0620. Se tij 25 06, Hock van Holland le tij 08.77, 2c tU 21-10 Luchtdruk Opgave van het KNMI (tilüui Rotterdam) Waarneming 8.10 uur lieden Gisteren lflcï.2 1910,7 li'lndrichilnc rnv m\ WüidKrarla 4 J WcctsecUcldheid 1 hew. zw.licw. Tcmpcrauiur 3,3 3.4 Neersla (f in 24 mi 2.6 0,1 Max. temp. Rist. 08,49 UU»; 5,4 Min. temp. llcdrn 04.43 uur: 1,4 DRINKWATER ROTTERDAM Bedrijf HonlngcrdlJk: Verwachting van 27 t.ttt. 31 maart: gemiddeld ketikemout- grhnile HO mg per liter: gemiddeld gelei- dlugsvcrmogen 6io micro Siemens: gemid delde hardheid 13,0 Oultae hnrdhetelgr*- dcn. Bedrijf Berenptaat: Verwachting van 21 t.m. 31 maart: gemiddeld keukenzoutge- halte ISO mg per liter: gemiddeld gelet- dlngsvermogou eio micro Siemens; getuid, delde hardheid 14,0 Duitac hardheldigra- dcn. DEN HAAG, zaterdag (ANP) De cijfers ven sporttoto 33 vun de afgelo pen week zijn: Aaatal deelnemers: 771.630. Bruto inleg: 1.673.482,80. Prijzenbedrag: 753.086,72. Eerste prijs beschikbaar ƒ225.020,02: drie winnaars, per winnaar bruto 75.306,60. Tweede prijs, beschikbaar 150.613,34 90 winnaars per winnaar bruto 1.673,50. Derde prijs: beschik baar 223.920,02 1100 winnaars, per win naai 191,40. Extra prijs: beschik baar 150.8i3.34 430 winnaars, per winnaar j 350.20. ROTTERDAM, vrijdag. Met in gang van oen in aprD te houden con gres zal het bestuur van de Neder landse Uwe van Speeltuin Organisa ties een algemene verjonging onder gaan, Dit bleek gisteravond tijdens een behandeling van de agenda van het congres op de 32e algemene leden ver gadering van de Rotterdamse Speel tuincentrale. De R.S.C. zal tien efge- vaard-gden naar dit congres sturen. De ledenvergadering werd geopend door voorzitter A. Niciaes, waar&.j" hij wees op het belang van subsidies van de ovvrheui voor het speeitumwezen, dat aan het begin staat van een be- langruke experimentele periode. Als tweede belangrijke punt .jn zijp be toog voerde de heer Nielacs de auto- nomlteit aan, dij ondanks de subsidie bewaard 2al moeien blijven. Belangrijke mededelingen die aan de ledan gedaan werden, betroffen o.m. het blnnenjcort verschijnen van een mededelingenblad voor dc ruim duizend medewerkers aan de R.S.C. en de aanvaarding van een aantal nieuwe veraekeringsfaeïfoteiten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1