Martinit moest W.F. punt toestaan in derby Griep? MANN CLUBHUIS 'SCHIEDAM' IS STUK CREATIEVE ARBEID Jubileum receptie van SFC SCHIEDAM VOETBAL IN SCHIEDAM ODI deelt de punten met Merwede: 1-1 PPSC door strafschop geveld SCHIEDAM DHS iaOPT SPARTAAN '20 IN EEN MATIGE WEDSTRIJD Bromfietser verleende geen voorrang Projecten voor de krachten van „Schiedam" ARBITERS BIEDEN VLAG AAN Vrouw krijgt hersenschudding bij aanrijding Zaterdagvoetbal Meisje op zebrapad aangereden Sclioolvoetbal: toernooi naar woensdag Burgemeester „schiet"" nieuw bouw open Paaseieren zoeken VETERANEN TOERNOOI VAN SVDPW KOEHIElSïEfSS VOOR Verhoeff UITNODIGING TYPISTE, STENO-TYPISTE, TELEXISTE, RECEPTIONISTE, telefoniste dinsdag 31 maart 1970 - pag. 5 (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag, Ondanks de vele afgelastingen bij de ama teurs in KNVB en RVB, hebben alle Schiedamse clubs kunnen spe len. De resultaten waren matig omdat verschillende lijstaanvoerders steken Heten vallen. Zo moest heel verrassend Martinit een punt af staan in de derby tegen WF. TJrsus tad om op «en gunstiger plaats te komen de thuiswedstrijd tegen ÏIcl- levoetsluis moeten winnen, maar kwam niet verder dan een gelijkspel. Het verlies van Sohiedam was zeer teleurstellend. Maar cr waren toch ook enkele lichtpuntjes. Zo won Excelsior '20 van medegegadigde Holandlaan en stuurde DHS het Rotterdamse Spartaan met een nederlaag van 10 naar huis. gebruiken en na de thee was dat pre cies eender bij de bezoekers. De uit slag geeft dus wel de verhouding in het veld weer. Door Nieuwsiraten nam Ursus vijf minuten na de aan vang de leiding maar tien minuten daarna was het al weer 11. De be zoekers konden voor de rust zelfs tot 12 komen en eerst twintig minuten in de tweede helft werd het door Schinkel gelijk 22. Bij deze stand bleef het en de spanning bleef tot de laatste minuut. SVDP-SFC 3-0 SFC, met het jubileumfeest in de benen, heeft tegen SVDP niet veel in ie brengen gehad. Bijna, de gehele wedstrijd door heeft de thuisclub dc toon aan kunnen geven. Dat het voor de rust niet tot een doelpunt kwam, moet op rekening van de harde tegenwind geschreven wor den. Na de rust ging het heel wat be ter bij de thuisclub en drie doelpunten van Scheepsbouwer betekende een ne derlaag van 3—0 voor SFC, dat zelfs dc eer niet kon redden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Op de kruising Broer svestLange Kerk straat is maandagavond de 17-jarige L. J. van L. uit Rotterdam op zijn bromfiets aangereden door een motor, bestuurd door de 20-jarige S. A. de J. De bromfietser, die op de kruising geen voorrang verleende, is met een hersenschudding en schaafwonden in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. DHS-Spartaan 1-0 DHS greep tegen Spartaan '20 door een betere mentaliteit een kleine maar verdiende overwinning van 10. Ove rigens was het een bijzonder matig duel, waarin de beide partijen er maar zelden in slaagden een goede combinatie op dc voortreffelijk be speelbare grasmat te leggen. De be zoekers hadden in de eerste helft een klein overwicht, dat echter doordat de concentratie ontbrak, niet tot uitdruk king kwam. In de tweede helft kreeg DHS snel enkele reële kansen. Voorlopig kon de Rotterdamse defensie stand houden, maar na tien minuten scoorde DHS de eerste cn enige treffer. Tijdens een doel worsteling voor het Rotterdamse doel zag Piet Roozen kans tussen een woud van benen door de bal over dc doellijn te schuiven. DHS bleef steeds aan de bal, maar ondanks dat konden de Rotterdammers toch nog een paar keer gevaarlijk worden. Het kwam echter niet tot een doelpunt. SVDPW-Kranenlmrg 0-2 SVDPW heeft zich tegen een ster ker Kranenburg dapper geweerd, maar kon niet verhinderen dat de gasten met de overwinning naar huis gingen. Het veld was zeer moeilijk bespeelbaar. Vijf minuten voor de rust werd het betere spel van de bezoekers met een doelpunt beloond. Het was een hard schot, waarop doelman Bras geen ant woord had. Na de rust werd oen over wicht van Kranenburg toch nog heel gelukkig beloond, toen uit een doel- worstoling Struik de stand op 02 bracht. Het vcldoverwicht dat' SVDPW na dat doelpunt veroverde, leverde niets op. Schiedam-Vredenimrg 1-3 Schiedam speelt geheel zender zelf vertrouwen en dat kwam ook in de wedstrijd tegen Vredenbwg tot uiting. Technisch zijn de Schiedammers beter geweest, maar het spel was te ner veus. De anders zo uitstekende doelman Van der Tas kreeg in de tiende mi nuut een moeilijk schot tc verwerken. Het ging hem niet goed af, want hij sloeg de bal in zijn doel 01. Kort daarop was het weer prijs, toen Jan van Namen een bal terugspeelde naar het door Van der Tas veriaten doel. Dat betekende 02. Het werd nog er ger, want na een half uur spelen kwam Vredenburg tot het derde doel punt uit een goede voorzet 03. Na de rust een fel aanvallend Schiedam, dat wat geprikkeld door de onverwachte achterstand, de bakens probeerde te verzetten. De gehele ach terhoede ging mee in de aanval, maar paal en lat stonden, doelpunten in de weg. De stemming werd er niet beter op en dat kostte Jongeman een schor sing want hij werd het veld uitge stuurd. Kort daarop nam aanvoerder Van der Ploeg het zekere voor het on zekere en stuurde zelf Van Huet uit het veld, daarmee een zekere schor sing voorkomend. Hel was tenslotte verdediger Gudde die voor zijn club de eer redde. Excclsior-Hollandiaan 2-1 Hoewel Excelsior van Holtaadiaan met 21 won, was de overwinning niet overtuigend. De ScJiiedammers waren technisch beter, maar er lag te weinig overtuiging in het spel. Zo kon den de ongevaarlijke Vlaardlngors na 15 minuten spelen door Verduin tot een doelpunt komen. Ook na de rust bleek Excelsior de betere ploeg, maar dat leverde pas tien minuten voor tijd een doelpunt van Koster op. Toen was de ban bij Excelsior gebroken, met het resultaat dat het door Heyster de verdiende overwinning greep. Martinit-WF 1-1 Martinit heeft, zeer verrassend, te gen IVF een veer moeten laten. Voor de rust met de sterke wind mee, was Martinit wol overwegend sterker, maar zag toch geen kans om dit uit te drukken in een doelpunt. Het miste zelfs een strafschop! Dat was toen Visser zijn doelman te hulp snelde en languit vallend de bal uit het doel hield. Van der Horst nam de strafschop, maar een snelle reaktie van doelman Groolveld voorkwam een voorsprong voor Martinit. Na de rust was WF overwegend in de aanval, maar bij een uitval van Martinit maakte invaller Van Nimwe- gen een doelpunt 10. WF zette zich schrap en toen Bone faas een vrije trap mocht nemen deed hij dat met een listig boogje over de verdediging heen, waarop de snel toe lopende De Gids de bal in het doel schoof. 11. DRZ-GLZ 0-3 DRZ heeft tegen GLZ wat onfor tuinlijk gevoetbald. Het is veelvuldig in. de aanval geweest, maar de voor hoede schoot te kort om al die aanval len af te werken. Reeds na vijf minuten namen de bezoekers de leiding, maar daarna zijn zij eigenlijk niet meer aan bod ge weest. Zij hebben zich beperkt tot en kele uitvallen en uit twee daarvan kwamen doelpunten. Een nog voor de rust en hot laatste zeven minuten, voor tijd. Ursus-Hellesluis 2-2 In een wedstrijd die meer spannend was dan fraai, hebben Ursus en Helle- voetsluis de punten gedeeld, wat voor Hellevoetsluis een beter resultaat was dan voor Ursus. Voor de rust heeft Ursus de beste kansen gehad, maar die niet weten de Korfbal (Van onze korfbalmedewerker) SCHIEDAM, dinsdag Het slechte weer van zaterdag heeft bet verbluf op dc korfbaivelden voor spelers en toeschouwers verre van aangenaam gemaakt. De harde wind en het ztvare veld waren er de oorzaak van flat in de wedstrijd MerwedeODI slechts tweemaal geseoord werd, 11. ODI moest de eerste tien minuten hot initiatief volledig aan de hard van stapel lopende Sliedrechters laten. Toen Merwede met een ver schot I—0 liet aantekenen, was de veldverhou- ding slechts zwak weergegeven. De kans op de gelijkmaker lieten de Schiedammers glippen door een straf- worp naast te schieten, wat echter even later doeltreffend door Costick Toussaint gecorrigeerd werd, 11. Na de vakwisseling bleven de verdedigin gen verder volledig de baas over hun tegenstanders. Twee njinuten voor tijd misten de Merwedenaren de overwin ning door een strafworp naast te schie ten. De Schiedammers, die na de hervat ting van de veldcompetitie, uit 3 wed strijden 5 punten wisten te verzame len, hebben zich nu in de middenmoot gewerkt en zijn praktisch onbereik baar voor het onderstaande GKV. De stand is: Kinderdijk 1322, Merwede 13—17, Thor 1314, Vrien denschaar 12—13, ODI 1311, Top 1110, Maassluis 1210, Albatros 12—9, GKV 11—4. (Van een onzer sportverslagge vers) SCHIEDAM, dinsdag Het bestuur van de SV en HV „Schie dam" hoeft geen nieuwe projecten te zoeken om dc opgewekte krachten van de leden, niet in te laten sluimeren, zoals burg. Roelfsema zaterdag suggereerde. Die zün er alJ De oude kleedlokalen gaan één voor één tegen de grond en zullen dan weer opgebouwd worden. De keuken zal uitgebreid en gemo derniseerd worden en daarnaast zal de tribune bij de honkbalvel- den vernieuwd moeten worden. Al met al werk genoeg dus voor de leden van Schiedam, die nu gezamenlijk reeds een gebouw hebben neergezet met een verze kerde waarde van f 140.000. Het zaterdag geopende nieuwe gedeelte kostte 6500 manuren werk, door de leden met liefde aan hun club gegeven. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. „vijftig jaren SFC is niet alleen vijftig jaar voetballen," zo begon dc heer J. Bijloo, voorzitter van de afdeling Rotterdam van de KNVB zaterdagavond in Arcade zijn felicitaticrcde op de receptie van het jubilerende SFC. De heer Bijloo memoreerde hoe SFC geboren werd uit Zwaluwen, een volltsclubje zoals cr zoveel waren in die tijd. „SFC heeft zijn bestaansrecht bewezen cn daarom is het niet belang rijk waar en in welke klasse men speelt. Belangrijker is, dat zoveel mensen de vreugde kunnen beleven de kleuren van SFC tc mogen dra gen." Natuurlijk bracht ook op deze re ceptie de hoer Bijloo hot belong van het jeugdwerk ter sprake. Hij propa geerde de afschaffing van dc verma kelijkheidsbelasting en verhoging van de jeugd subsidie, „omdal do sportver enigingen steeds meer het werk van de vroegere jeugdverenigingen gaan overnemen." De heer Bijloo wees er weer met nadruk op, hoe belangrijk de rol is van de sportverenigingen om naast dc school en de ouders, dc jeugd te helpen opvoeden. De twee Schiedamse toparbiters, Loti van Ravens cn Ifenk van tier Veer mochten namens dc afd. Rotter dam aan het bestuur van dc jubile rende vereniging de afdelingsvlag overhandigen. Wethouder mevr. G. D. Verwey-De Graaff feliciteerde de vereniging na mens het gemeentebestuur, maar com plimenteerde secretaris G. Kuyl in het; bijzonder voor zijn vele werk voor de vereniging gedaan. De nieuwe voorzit ter van de SBLO, de heer L. van der Kraan, wees er in zijn felicitatie voor SFC op dat de jeugdsportsubsidie ver dubbeld is geworden. Er kwam nog een lange rij van sprekers, waaruit blijkt dat SFC niet zo maar een voetbalclubje is, maar een vereniging stevig in het Schie-I damse sportleven verankerd. Na de receptie was er voor dc leden een da verende feestavond, die lot in de klei ne uurtjes duurde. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Op de Lange Kerkstraat is zaterdag mej. G. van Boxtel aangereden door een auto, bestuurd door de 24-jarige J. K. W. uit Schiedam. De vrouw stak plotse ling zonder uit te kijken dc rijbaan over. Zij is met oen hersenschudding in de Dr. Noletstichting opgenomen. SLEEPAS VAN TANKAUTO GEBROKEN SCHIEDAM, dindsdag. Onder het spoorwegviaduct nabij de afrit 's Gravelandseweg van Rijksweg 20 is zaterdag de sleepas van een' tankauto gebroken. De chauffeur, de 39-jarige P. Pleysier uit Maassluis, slaagde er in de wagen, die met 17.000 liter bezine geladen was, op een vluchtstrook on der het viaduct te zetten. De inhoud van de wagen is later in een andere tankauto overgepompt. (ADVERTENTIE) Als Jij griep hebt.wat .doe je dan? Dan neem ik een MANN pijnstiller, v MANN poeders en cachets B JB of MANN tabletten. lui "Alle drie helpen direct IV14 Het bestuur van de jubilerende voetbalvereniging SFC achter de vlag, die werd aangeboden door de twee Schiedamse top-arbiters Henk van de Veer (links) en Lau van Ravens (rechts), naast de heer J. Bijloo, voorzitter KNVB afd. Rotterdam. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. „Tegen fysiek sterkere tegenstan ders moeten wij wel vaker een veer laten", zegt trainer Bouquet van PPCS na de verrassende 43 nederlaag van zijn team." in' de uitwedstijd tegen het veel lager geklasseerde Capelle. De Schiedamse doelman Kalkhoven heeft nog getracht een gelijk spel voor zijn team uit liet vuur te slepen, het mocht hem niet lukken. Kort voor t(jti moest hij dc bal uit een goed door Kook genomen strafschop mistroostig uit zün doel halen en dat betekende de nederlaag voor PPSC. Over die strafschop is nogal wat te doen geweest. Velen meenden dat Giessebach vóór het strafschopgebied ten val was gebracht. Alleen arbiter De Rijk meende dat het er binnen was gebeurd. Alle protesten hielpen niet. Kalkhoven na de wedstrijd: „Ik gokte gewoon op de verkeerde hoek. Dat kan gebeuren." De thuisclub profiteerde binnen een minuut van een slordigheid in de PPSC-defensie om de stand op 10 te brengen. Maar in de vijfde minuut was het weer gelijk. Een actie van Winkelman stelde Lody Kalden in staat de gelijkmaker te scoren. Schutter Piet van Veen raakte ge blesseerd cn moest zich laten vervan gen door Vrijland. Met de bedoeling een voorsprong te forceren, nam PPSC té veel risico en na een half uur resulteerde dat in eeni achterstand toen De Jong bij een uitval tot een doelpunt kwam 21, Na de rust werd de achterstand zelfs nog groter door Boudewijn, 3I. Eerst toen werd PPSC goed waker en de thuisclub kwam er hierna ook niet meer aan te pas. Via Tettelaar werd het 3l en toen de in het nauw gebracht defensie door De Jong i~n eigen, doel scoorde, 33, gloor de er weer hoop op een overwin ning bij PPSC. Zoals boven gemeld ging dat niet door en Capelle greep door de ten onrechte toegekende strafschop de volle winst. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De achtja rige Gabriëlle Schoenmaker is zater dagavond op een zebrapad van het Nieuwlandplein aangereden door een auto, bestuurd door de 23-jarige F. H. C. L. uit Vlaardingen. Het meisje is met een zware hersenschudding en een dijbeenfractuur in de Dr. Nolet stichting opgenomen. De automobilist reed door het voor hem rode ver keerslicht, toen het meisje de rijbaan overstak. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Het sehoolvoetbaltoernooi in Schiedam is vandaag niet door kunnen gaan. Dc velden in Harga, doorweekt van de regen, waren niet bruikbaar. Het pro gramma van dinsdag 31 maart, dat zijn de wedstrijden voor de eerste elf tallen van de lagere scholen, is echter naar woensdag 1 april verschoven. Onder voorbehoud dat woensdag de velden wel bruikbaar zijn. Het pro gramma voor woensdag komt tc ver vallen. Dit in afwijking-van wat via de radio is bekendgemaakt. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. „Ik zal het maar net doen als Clric, in de ïinkerbeneden hoekt" De daad hij het woord voegende schoot burgemeester H. Roelfsema, goed gericht, een bal door een op pa pier getekende goal waardoor de nieuwbouw van de Voetbal en Honkbalvereniging Schiedam of ficieel geopend werd. Het bestuur, de werkers van „Schiedam" en tal van genodigden hadden de burgemeester voor zijn sportieve opening o.a, horen zeggen dat liet Schietlamcomplex geen onbe kend terrein meer voor hem en wet houder mevrouw G. D. Verwey meer was, omdat er bij Schiedam zo dik wijls iets bijzonders aan de hand was". De burgemeester memoreerde dat het gebouw, vrijdag op zaterdagnacht eigenlijk al was „geopend." Inbrekers waren de officiële opening voorge- weest. Spreker verheelde niet, dat hij. en het gemeentebestuur het waarde ren, dat de laatste jaren zoveel uit breidingen op de sportvelden worden verwezenlijkt door zelfwerkzaamheid. Hij noemde het „de sport begeleiden met een stuk recreatieve arbeid." „We leven in een tijd dat alles in formules wordt uitgedrukt cn daarom heb ik naar een formule gezocht om de bouw van uw nieuwe uitbreiding in samen te vatten. Ik heb die gevon den in: H+BTW=C. H komt van hout, want dat is het materiaal dat het meeste is verwerkt C is de uitkomst, het zo dadelijk te openen nieuwe gedeelte van het club huis en BTW is niet de belasting toe gevoegde waarde. Het is het aan het hout toegevoegde waarde. Er is een stuk creatief werk van uw leden aan toegevoegd en daarom vind ik dat het belangrijkste deel van de formule. Doe-het-zelf Het „doe het zelf" speelt niet alleen financieel een rol, maar wekt sluime rende kracht op, die het sportgebeu ren steunen en maken." De burge meester hoopte, dat het bestuur van Schiedam nog nieuwe projekten zou kunnen vinden, want hij vond het een vrije-tijdsbesteding van hoge orde. „Op het sportveld ligt wel de kracht ..van uw vereniging, maar dat zijn wis selende krachten. Wat u vandaag laat In de nieuwste uitbreiding var. het clubhuis van de voetbalver eniging „Schiedam" inspecteren burgemeester Roelfsema en wet houder mevrouw Verwey de nieu we kleedlokalen. zien, zal altijd blijven. U mag trots zijn op wat u vandaag gaat openen. Beleef er veel genoegen aan en zorg ervoor dat nieuwe projekten gevonden worden, opdat de kracht in uw ver eniging'blij ft jiéstaan." ■Na de openingslrap van burgemees tér Roelfsema maakten de genodigden onder leiding van de heer J. Ebbe een rondgang door cn langs de nieuw bouw. De scheidsrechtcrskamer en dc twee prachtig geoutilleerde kleedloka len maar de bestuurskamer bleek toch wel de kroon op het werk gezet te hebben van uitvoerder Ebbe en zijn „doe het zeivers". Mogelijk Na de rondgang feliciteerde Gerrit Been namens de KNVB het bestuur met de nieuwe aanwinst en bood een rookset van Dclfs blauw met het KNVB wapen voor de bestuurstafel aan. Voorzitter J. Bijloo van de afde ling Rotterdam van de KNVB haalde woorden van Hcnry Ford aan: „Ik weiger te erkennen dat er onmogelijk heden zijn". Zo is het ook btj Schie dam,,want wat hier tot stand is geko men yrenst aan liet onwaarschijnlijke vond'hij- De heer Bijloo hoopte dat het vooral de jeugd was die alles bij Schiedam zou kunnen vinden wat het verwacht. Een verheugde voorzitter J. van der Touw had voor de drie sprekers een passend antwoord. „Ik hoop dat het gemeentebestuurdeui tdruk va nwij len Hendry Ford'zfcl gebruiken?, at., medio mei de voorstellen voor *een parkeerterrein in de gemeentef-aad komen!" V (ADVERTENTIE) Voor een tunlekpak, jumpsuit, een overgooier of voor kinder kledingkortom voor alle zomerkleding hebben wij een ■fijne bonded jersey. Ennu verkopen wij die mooie stoffen voor sterk ver laagde prijzen.... Bonded Jersey in vele soorten met een grote keus uit unikieuren en imprimé dessinsdoor elkaar per me ter voor nog géén twaalf gulden. or Ion. bonded, jersey ?OrIon bonded jférsey SCHIEDAM, dinsdag De kinderen van de Wijkvereniging Bijdorp kregen zaterdag weer hun eierfestijn: het zoeken van gekleurde paaseieren op de weide van boer Lansbergen hier in alle vroegte verstopt door in duffelse jassen gestoken en gelaarse „paashazen". De dames van de vereniging kleurden hiervoor niet minder dan 300 eieren die bovendien ge kookt waren om de schade bij het zoeken zoveel mogelijk te beper ken, Er waren fraaie werkstukjes bij voorzien van toepasselijke en ook geestige teksten. De kleuters hadden hun eigen zoekveldje en kregen de hulp van moeders ogen bij het opsporen van de begeerde lekkernij. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag -— Ondanks het niet prettige weer is het velera- nentoernooi van SVDPW, op eerste paasdag gehouden, toch geslaagd. Dank zij een uitstekende organisatie was er een vlot verloop en de gretig heid waarmee de „oude glorie" tegen de bdJ trapte was hartvero verend. Oude,'vriendschapsbanden werden weer hernieuwdèn nieuwe aange knoopt. Er werd veel gebabbeld over „vroeger", maar dat die oude knar ren er nu ook nog wat van konden werd op het groene veld wel bewezen. De oude glorie van het jubilerende SFC bleek heel geen last van de za terdagavond gehouden jubileumviering Morgenvroeg.om 9 uur begint op de parterre de verkoop van Bonded Jersey in velo soorten en een groot assortiment uni kieuren en imprimé dessins, 140 cm breed, per meter voor Esperanto-agendo SCHIEDAM, Merkredon, la lan de aprilo klubvespero. Se interesas al vi, vi povos audi partoijn el la diskutoj de la apeldoorna kongreso per rikordo ce kado II. Letseh sr Lekstraat 100B. te hebben. Hoewel velen maar een paar uurtjes naar bedf waren geweest won de oude glorie van SFC het toer nooi. Op de tweede plaats kwam Nado V en als derde eindigden de veteranen van GTB. Personeel gevraagd De Schledammer (Het Rotter dams Parool) vraagt vaste he- zorgors (stars) voor Schiedam er. omgeving. Aanm. Hoog straat 76. Schiedam, tel. 267279, des avonds na 7 uur tel. 155960. Voor woning en gezin zer, bij: WAAR DAT WIE) DRAAIT. Hoogstr. 67-69, Schie dam, tel. 010—263436. S060 Foto, film cn projectie Pasfoto's klaar terwijl u wacht. FOTO VAN VUUREN, Hoogstr. 106, tel. 266720. Let U op juiste adres. S180 Diversen TUINGEREEDSCHAP, Spade 5 4,95, /5.1S, Grasscluiren ƒ5,45, Heggcscharcn 6.35, Grasma chines v.a. 37,95. Waar dat wiel draait. Hoogstraat 6769, Schiedam, tel. 208436. S250 Koeriersters Texfielvervcrij Oostsingel 2 tel. na 5 uur 268924 MANTEL verven 17,50 VELOURSGORDIJNEN verven 4,50 p. mtr SUÈDE JASJES (kort) reinigen 17,— Boodschap. Een interessante boodschap op de televisie voor iedereen die beter en beter betaald tijdelijk werk zoekt. Verder voor leder, die een goed uiteendbureau zoekt. Kijk naar de eerste Europese televisie-uitzending van de uitzendorganisatie Tempo-Team op dinsdag 31 maart Ned, I na 8 uur en vrijdag 10 april Ned, II na 8 uur. Wij geven-voor onze woonplaats li persoonlijk alle inlichtingen' van maandag t/m donderdag van 8.3017.30 uur en vrijdag van 8.3019.00 uur. Welkom bij Tempo-Team Hoogstraat'198, Schiedam. Tel. 260844, aan gehuwde dames, werkzoekende gepensioneerden, kleine zelfstandigen enz. van Schiedam en omgeving. Veel geld verdienen op tijden, dat het u past. bij funklies die u kent, zoals b.v. en alle andere kantoorfuncties. Dit is het, wat u zoekt. Uw vrije lijd en kennis rendabel maken door u zo nu en dan te laten uiteenden door het bekende uitzendbureau Tempo-Team. Een voorlichtingsavond y op donderdag 2 april 1970 van 19,00-21.00 uur 's avonds bent u hartelijk welkom op ons kant-oor, Schiedamse weg 05, Vlaardingen. Onder een gezellig kopje koffie hoort u van ons, alles over de mogelijkheden om uw vrijo tijd tot welbestede tijd te maken en op welke wijze u via TEMPO-TEAM enkele dagen, weken of maanden uw tijd kunt omzetten in klinkende munt. Van harte welkom! TEMPO-TEAM, Schiedam, tel. 2G 08 44.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1