Simon Met de laatste BB naar de kluut ROTTERDAMS DAGBOEK Zo slecht is het hier met parkeren nog niet EXPOSITIE 'OORLOG EN VERZET' IN BUURTHUIS ROTTERDAM RIJNMOND 'De. Schulpiveg': uitzendbureau voor chauffeurs „Koldermiddag" in Clubhuis De Doele BtSlil Lijéten PvdA en D'66 voor gemeénteraad in Capelle aan den IJssel J. Sittig buitengewoon hoogleraar NEH Voorstelling The Concept Piccolotheater. Afwijkende route van buslijn 35 Vergaderingen van a.b. Zeehaven ontwikkelin g in principe openbaar Eilanden In een kring Roozemond in forum protestbij eenkomst nij verheidsscholen Gemeenschap van kerken in Alexanderstad - Ommoord - Capelle aan de IJssel M@ti.ties Feestavond voor Rotterdamse invaliden in Groote Schouwburg pag. 4 - woensdag 1 april 1970 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De tentoonstelling 'Oorlog en verzet', van 4 tot en met 7 mei in het buurthuis Pendrecht, wordt waar schijnlijk geopend door Simon "Wiesenthal. 'Dit is geen wijkaan- gelegenheid meer, deze expositie gaat de hele stad aan', zegt een der organisatoren A. Ton (48). Hij heeft, sinds het initiatief en kele weken geleden werd bekend gemaakt, een stroom van enthou siaste reacties gekregen van Rot terdammers, die materiaal voor de tentoonstelling beschikbaar stellen. De kans zit erin, dat do korpsleiding: van de mariniers de beschikking geeft over een van dc tanks, die zün Ingezet bij de slag om de Maasbruggen. „Daarover moeten we nog praten", zegt de heer Ton, ^jnaar het Js al ze ker dat wc helmen, stengiins en an dere materiaal krijgen, die de mari niers tijdens die slag hebben ge bruikt". Het Rijksinstituut voor Oorlogsdo cumentatie in Amsterdam stuurde vijftig oorlogsfoto's van 1x1.20 meter: stapels documentatiemateriaal en raambiljetten. Tal van particulieren stuurden (persoonlijke) herinneringen aan de bezettingsjaren: uniformjasjes van de NASB en Sicherheitsdienst, het erekruis voor tien jaar SS-dienst, medailles, wapenemblemen, haken kruisen, illegale bladen, dolken en messen van de bezetters, een tijdens een bombardement beschadigd sier- kan netje, een oud fietsstuur met „ver- duisterings"-koplamp, een album met gecensureerde brieven, het oorspron kelijke houten kruis van de Waalsdor- pervlakté, enz. „Een van de dames van onze werk groep is al tien dagen bezig mei hét registreren van alle voorwerpen en attributen. Die moeten natuurlijk na de tentoonstelling terug naar de di verse eigenaren". ïnussen zijn al vijf scholen bezig met het maken van werkstukken over de bezetting voor de tentoonstelling. De heer Ton gaat binnenkort praten met dr. Hausdorf, voorzitter van de. Israëlische gemeenschap in Rotterdam over bijdragen aan „Oorlog en ver zet". Financiële steun krijgt men van de stichting Volkskracht, het Anjerfonds, stichting Nationale Belangen, Cultu reel Fonds Rotterdam Zuid en de wijk raden van Charlois, Pendrecht, Lom bard (jen, Zuidwijk en Vreewijk. Deze wijkraden geven ieder 250.van de ca. tweeduizend gulden die zij hebben gekregen van C'70 voor tvyknunifes- tntles. Een verzoek om directe subsidie werd door de C'70 organisatoren afge wezen, omdat de expositie „een typi sche wijkaar.gelegenheid is". De heer Ton stelt, dat, wanneer de gemeente of particuliere instanties de tentoon stelling die in Pendrecht slechts vier dagen duurt, willen overnemen na de zevende mei. de werkgroep de exposi tie graag afstaat. „Oorlog en verzet" is vooral bedoeld voor de jongeren, „die het allemaal niet zelf hebben meegemaakt". De heer Ton: „De jeugd moet weten wat fascisme vermag, even als andere tota litaire stelsels. De jongeren proteste ren zo gemakkelijk tegen bijvoorbeeld wat. er in Vietnam gebeurt. Maar in '40-'45 waren er misschien Viename- zen die zeiden: „Wat moeten die Ame rikanen in Europa. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, Op hel adres Wolphaertsbocht 4 is gisteren het nieuwe kantoor geopend van de verhuurccntrale voor chauffeurs „De Schulpweg". Dit „uitzendbureau" voor chauf feurs bestaat nu ongeveer een half jaar en Is voor zover bekend, het eerste in Nederland. Directeur B. H. J. Schaap (28) vertelt over het ontstaan van zijn bedrijf: „Ongeveer een half jaar gele den kon ik voor mijn eigen transport bedrijf geen chauffeur krijgen. Dus toen dacht ik, waarom eigenlijk geen verhuurcentrale voor* chauffeurs- Er zijn zoveel haven- en transportbedrij ven, die tijdelijk chaffeurs nodig heb ben". De heer Schaap heeft nu 27 chauf feurs in dienst en met juni van dit jaar zullen dat er wel 40 zijn. De chauffeurs moeten in'het bezit zijn van alle rijbewijzen. „In de praktijk bete kent dit, dat zij bijzonder afwisselend werk krijgen", aldus de heer Schaap „Zo kan het voorkomen, dat 'n chauf feur de ene dag als particulier chauf feur van een zakenman dienst doet en de andere dag met een grote vracht wagen op weg is naar Italië". SCHIEDAM, woensdag. In het Clubhuis De Doele, tegenover het Pro veniershuis. aan de overkant van de Schie gelegen, wordt vrijdagmiddag 3 april een „koldermiddag" gehouden. Van 15 uur af kunnen kinderen van alle leeftijden, ook niet-ledcn, kijken naar een serie leuke lach- cn teken films. Op zaterdag 4 april is er %veer, voor de derde maal, een „Ruilt'ek" in het Doele-clubhuis, van 15 'tot 17 uur. Verzamelaars kunnen hier terecht voor hun ruilobjecten, maar daar val len dan ook onder grammofoonplaten, sieraden, posters, enz. .v- Het doorlezen van de illegale ver zetsbladen, zoals Het Parool, Vrij Nederland en Trouw.geeft een in druk van het leven tijdens de be zettingsjaren. (Vara een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Voor de gemeent€Kuad3verkiezin.gQn in Ca pelle aan dent IJssel hobben de PvdA en D'66 kaucMatesilijsteai opgesteld. De D'66-lijst vermeldt: 1. G. J. M. Deriksen, 2. L. A- Welters, .3, C. van dter Made-Vogelaar, 4. .C.Vrienst 5. J- N. Jacobsen-JenservA" 'A3 H. ••HJ. 'Ger ritsen, 7. J. P. Indewey Gerörigsr; 8. J. van Wingerden, 9. E. Claossens, i0. J. Kla verdijk. De eerste tien kandidaten voor dc PvdA zijn: 1. A. Heuvelman, 2. J. Th- van den Berg, 3. G. Bonte, 5. J, H. Jettinghcf, 6. D. Smit, 7. C. P. Docter, 8. mevrouw C. M, L. Groenwegen- Plat, S. A. van der Zeeuwen, 10. R. IJnzonides. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdadg. De heer J. Si trig is met Ingang van 1 sep tember aanstaande benoemd tot bui tengewoon hoogleraar voor opera Ui o- neeï onderzoek in de faculteit der eco nomische wetemechappen van de NEH. De heer Sittig (57) is o.a. directeur van het. ad-vlesburcau voor kwaliteits beleid en besliskunde Ir. J. van EUin- ger-J. Sittiig N.V. Van 1946 tot 1955 was de hoer -Sittig redacteur resp. hoofdredacteur van „Statistica Neer- landica'". IADVERTENT1 Ei van het Daytop Theatre Company - New York is op woensdag 8 en donderdag 9 april in het Tal van attributen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog, zijn te zien op de expositie „Oorlog en verzet" in het buurthuis Pen drecht. Van 4 tot en met 7 mei. ROTTERDAM, woensdag. Van vrijdag 3 april, 's avonds 22 uur, tot en met zondag: 5 april zal de prinses Irenebrug in Terbregge in verband met onderhoudswerkzaamheden voor alle rljverkeer zijn afgesloten. Ook voor de autobussen van Wu 35 zal hel dan niet mogelijk zijn de brug te pas seren. Gedurende de afsluiting zal voor .lijn' 35 een tijdelijke dienst gelden. Komende van sta Jon Noord rijden de bussen via hun normale route tot de halte in de Molenlaan bij de Molen hoek. Daar dienen de passagiers uit te stappen en te voet de Irenebrug te passeren. Aan dc andere zijde van de brug vinden zij bij de halte Terbreg- seweg een bus die de rit voortzet naar s.ation Alexander. In omgekeerde richting gebeurt het zelfde. Komende van station Alexan der eindigt de rit bij de Irenebrug aan de halte op de Terbregseweg, Bij de Molenhóek kan worden overgestapt om de rit in de richting station Noord voort te zetten. De passagiers kunnen op vertoon van hun tijdens de eerste rit afge stempelde rittenkaart of hun enkele reisbiljet kosteloos overstappen. Maandag 6 april rijden de bussen van lijn 35 weer normaal. (Van een-onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het dagelijks bestuur van het overlegor gaan zeehavenontwikkelwvg Zuid west-Nederland heeft hert. algemeen bestuur geadviseerd ervan uit te gaan, dait alle vergaderingen van het alge meen bestuur in principe openbaar zijn. Een van de partners, c.q. drie le den van hot a-b, kunnen een verzoek tot een besloten vergadering indienen. Dit is na veertien maanden trouwe wekelijkse dienst de laatste aflevering van Buiten om Binnendoor. En ik vind dat ik deze serie van tips voor Rot terdammers en omstrekers die in het weekend en op vrije dagen met de auto voor een ritje graag wat rustiger wegen zoeken niet mag besluiten zonder aandacht besteed te hebben aan een vogel die volgens velen de mooiste al ler Nederlandse vogels is, de kluut. Een kwe$ti;e van. smaak natuunl'ljk, maar het is wal -een feit dfcut da hoog op de be non staande kluut met al ju kamige, omhoog gebogen snavel een bijzonder elegant d'Ler -is. Een symfo nie in zwamt en wit, cim een wat ditobteriijker aangelegd tomand m te zeggen. Ock wie nooit van zijn leven een kluut heeft gezien, zal mot hot vol gende eenvoudige signalement nim mer twijfelen. De vogel is smetteloos wit, met zwaait op nek en kop, brede zw&rte strepen op de nug, die vooral in de vlucht mooi te zien zijn, een lange omhoogwij zend1© snavel zoafe gezegd en lange bl&u w-grijze poten, die in de vlucht recht achteruit ste ken. Een onmnskenbare vogel, zoals dat heer,. Het vogeleiland Texel Js Neor- la-nds belangrijkste klutenoord, maar dat is voor toerende Rotterdammers we! een beetje ver. Maar zij hebben gelukkig de Zuidhailandse en Zeeuwse eilanden vlak bij de hand en daar komt de kluut ook graa g. Jc moei dan nog wel de piekjes wéten wau-r jc er redelijk zeker van kun-t rijn zo maar oog dra oog met de kluut te komen. Dat is bijvoorbeeld het geval met de Koud'skerkse inlagen op Schou- wen-Duiiveland, waar het vogel-leven vanaf de Gneve-ltjigcinidijk van dicht bij en dus bijzonder goed te volgen is. De inlagen leveren precies het brakke water, waar dc kluut verzot op is. Het nij ti stukken land lussen cL-jk en slaperdijk, ten behoeve van die dijken afgegraven, stukken land waar het watër door de binnendrin gende kwel brok werd. En daar op het water, tussen de eilandjes, dc pollen ep de blezen woedt hot duide lijk waarom, de kluut zo'm op hel eerste gezicht onhandig dunne en 1 'A-A&V '3"'Vv .s a Het decor rond de Koudekerkse inlagen wordt beheerst door deze oude toren, de Plompetoren, het enige overblijfsel van het voormalige dorpje Koudekerks dat eeuwen geleden in de golven verdween, Om hier de grootste concentratie van vogels te zien, moet.u rekening houden met hoog water, want dan komen de vogels van zee binnendijks „overv/ateren". Aanstaande zaterdag valt hoogwater om kwart over twee, zondag, om drie uur en zo telkens ongeveer drie kwartier later. Voor de Koude- kerkse inlagen moet u voorbij Zierikzee de richting Haamstede volgen. Van verre ziet u links fin het wijde land een stoere toren staan. HET ROTTEftBAMS PAÜGDLI ZIERIKZEE.. .HAAMSTEDE -4~ LUCHTE IMBURGSEWEG I INLS3EN1ISI x—TOREN 131 MN ENDOOR gebogen snavel heef»:. Vrij vlug lo pend maait hij zijn snavel van links new rechts en terug onophoudel.jk over on not in het water op zoek naar smakelijke inscktcn en nog klolncre diertjes. Er zijn enkele Hollandse kluten dto do winter thuis trotseren, moer de meeste trekken naar Spanje en de Balk ara. Op d'.t moment zijn ze bezag terug to keren naar een nog weinig gastvrij Median ds voorjaar, maar met een bootje geluk kunt u daar bij de Koudekerkse inlagen on der de vrijde Hollandse wolkenlucht de paarvorming in volle gang zien. In con kring Hot baits- era pariagsritueol, vaak met meerdere vogels in oera kring utogevoerd, is wel iets om oven mot verwondering naar te Kijken. De kluten hebben een Kchite nolig'.ng tot kolontovorming; de nesten, dito due naam eigenlijk nauwelijks verdie nen, zo eenvoud^ zijp ze, liegen op enige afstand van elkaar cip wat drogere plekjes. ©r Is natuurlijk voel moor te zien dan alleen moor kluten, ook een symfonie wordt dan wat eentonig. Even, voor de volledigheid wat er verder aan vogels allemaal vrij ze ker te zieh valt: scholcJostons, smien ten. wilde eenden, bergeenden, ture luurs, bontbekptevieren, zilvermeeu- wetn, waterhoentjes, kokmeeuwen, marafelmecuwen, zilver plevieren, bonte kraaien, kieviten, leouwerik- ken, winter talingen, witte kwfk- sta-arten cn gwiKpiepers. Op de G-re- velingcn krijgt u dan waarschijnlijk nog zaagbokken in hot vizier. Ik vïij me ntot met dc hoop, dat u in VL-ertton maanden Buitenom Bin nendoor veel vogelsoori.cn zult heb ben Ieren horkonnc-n. Nergens voor nul'ig ook; aIs u alleen ma-ar hebt le ren zien dot do vrije natuur een on gelooflijke vee-schelden he id oan inte ressante zaken biedt. Bn als u nvaor hebt ervaren dat het eera misver stond is te deraken dat het stralend mooi zomerweer moet zijn om bulten te kun non gentoten. Ik vertelde u de mogelijkheden om ;ra alle vier de solz-oenen naar borienswaardigc plekjes te gaan. Ik hou ermee op, ik wil or ook rvog graag een paar voor mezelf hou den ROTTERDAM, woensdag. Het forum d'at zaterdagmorgen in het dak- Paviljoen rara hot Groofhandelsge- bouw voor het front zal treden van de demonstratieve bijeenkomst van leer lingen van technische en nijverheids scholen, staat onder voorzitterschap van Runjrwndigecoramii-Weerde C. M- L. Roozemond. Leden vara het forum zijn PvdA-ge meenteraadslid mevrouw Bloe—Mou nts, leraar technische school De Nijs, Jan Jette namens het NW-jongcren- contacl dat de bijeenkomst organiseert en E. Schuit, PvdA-kandidaat voor de Rijnmondnaad era schrijver van bet zwartboek Werkende Jeugd. De bijeenkomst begin,! om half elf. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM» dinsdag Op 9 april vindt in de Verrijzeniskerk in Alcxanderpoldcr de installatie plaats van de Gemeenschap van Kerken in Botterdam-Alcxanderstad/Om- moord cn Capelle aan den IJssel, Dit orgaan wil een praktische en hechte samenwerking tussen de deelnemende kerken bevorderen en wil streven naar een beter onderling begrip. Acht verschillende kerken hebben verte genwoordigers naar de gemeenschap afgevaardigd. Aansluiting van de In deze gebieden gevestigde kerken bij dc Gemeenschap Ten bewijze hiervan een verhaaltje van. een architect, die een aardige woning heeft tussen twee grachten. „Mijn toerk brengt met zich mee", vertelt hij, „dat er waak over legd e» vergaderd moet wor den. Bij voorkeur spreek ik met iemand af in het centrum, "C'EiV dag of wat gelede»i dinkjes en hardhandige pogin- honderden komen 's ochtends 20daf ik er op de fiets naar 'heeft u in deze krant kun- gen om dc 'bakfietsen tot voet- met hun auto naar hun werk, toe fcnn Maör (Ifs jfc \n de bui- nen lezen hoe de actiegroep gangers te degraderen. fPWEE weken terug schreef ik in deze kolommen ccn ernstig woord over ccn zelf ingenomen en naïeve jcugdtar- biter. Als U goed nadenkt, herln- nert U zich ook, dat mh"n laten die een hele dag langs de tenwijken of buiten de stad grootste bezwaar togen deze Dc Lastige Amsterdammer, Nadat de schermutselingen waterkant staan om zich 's een van de vele rebellerende, beëindigd waren, de poliiie avonds andermaal in het spits- protesterende cn ludiek opere- sussend ivas opgetreden, de uur te storten, rende groepen die de hoofdstad bakfietscolonne in kleinere. De hoofdstedelingen redene rijk is, er in geslaagd toos het minder lastige jor»i«ties was ren; als deze lieden hun auto spUsuurucrkeer in de nautce opgesplitst en dc verkeers- aan de rand van de stad zou- straten tussen dc grachten chaos desondanks rustig den neerzetten en dan per taxt volledig in de war te sturen. voortduurde, toonde De Lastige of openbaar vervoer hun xaeg Zestig lastige Amsterdam- Amsterdammer zich tevreden, zouden vervolgen, dan zou er mers hadden zich op bak/iet- „Andermaal is aangetoond", in de binnenstad, op de par sed gezet, een gesloten colonne; *ei een der bakfiètse'rs, „dat de keerplaatsen 20wel als op de geformeerd en "vervolgens '.auto de heilige koe is van het weg, meer ruimte zijn. aan het verkeer deelgenomen", verkeer. De automobilist mag Ruimte voor auto's die er Onvermijdelijk gevolg was niets in de weg worden gelegd, toel horendie van bewoners, natuurlijk dat tientallen auto- anders wordt hij kwaad". vrachtauto's en taxi's, mobilisten met claxonneren, Omdat de automobilist agres- vingertje-naar-het-voor- ®'e/ en de bak/iets een eer- hoof d-wijzen en het gebruik *aam vervoermiddel is („er van krachtige termen hun kunnen gemakkelijk drie nis die van De Lastige omdat dan alle ruimte weer naaM w'^ ik wèl not ontstemming kenbaar maak- yvumsen in zitten") willen deze Amsterdammer. Maar wij wordt ingenomen door auto's mcu' ®raai>' zelfs: arbiter HU- tcn tegenover dc bakjietsers, lastige, merendeels jeugdige hebben .dan ook een Zuidplein, van mensen die uitgaan. Als nea' bevoorrecht met de gave die het toch al trage tempo Amsterdammers die auto ge- waar honderden forensen hun ik 's avonds weg moet, hoef ik wedstrijden te kunnen kneden auto parkeren en met de me- niet eerder dan ticaal/ of één tro naar de city gaan. uur thuis te komen. Eerder is Een city die bovendien maar er toch geen plaats". een handjevol inwoners heeft in vergelijking met de Am- leven wij dan in een e-m .Aw, verrtikkelyke stad. moet zijn, maak ik gebruik man was, dat hü het te goed van mijn auto. Niet alleen deed, HU was Ik citeer me- omdat een auto nu eenmaal zelf autoritair, uiterst vak- gemakkelijker is dan het open- kundig, onvermurwbaar in het baar vervoer, maar ook omdat nemen van beslissingen, streng ik vaak tekeningen, mappen en objectief, maar hij miste de en ajider nogal onivangrijk belangrijkste eigenschappen voortduurde, toonde De Lastige of openbaar vervoer hun weg papier moet meeslepen. Als ik voor het arbitrcren van jcugd- weet dat ik met de auto weg wedstrijden: tact en kneed- moet, spreek ik altijd zodanig baarheid, af dat ik tussen 2es cn zeven jk herhaal dit alles vandaag uur terug ben. Omstreeks die nog eens, omdat ik zaterdag tijcl n.l. kan ik nog een plaats- cen scheidsrechter dc hand je voor mtjn auto vinden op heb mogen drukken, die cr al één van de grachten. Voor zes les van kon, alles. Niet al- uur lukt het niet, omdat dan jcen fluittechnisch, maar ook TJV Rotterdam kijken we wél clles nog vol staat en na zeven pedagogisch. eens vreemd aan tegen ac- uur lukt het ook niet meer, van Kerken Rotterdam-rechter Maas oever zou in de lijn der verwachtin gen iiggon, aldus delen dc kerken in een communiqué mee, maar het blijkt dat deze reeds langer bestaande ge meenschap van kerken dan te groot zou worden. „Zonder oen politieke keuze tussen Rotterdam cn IJsseldam to willen doen", constateert het mode- ramen van de gemeenschap dat de „omliggende wijken steeds meer van dc stadskerk afraken en steeds minder op Rotterdam geconcentreerd raken". Met name geldt dit voor Capelle aan den IJssel en Zevenkamp, Verwacht wordt voorts dat het gebied van de nu opgerichte gemeenschap in dc toe komst zal uitgroeien tot cen stad van 250.000 mensen. Om deze redenen werd besloten ccn zelfstandige ge meenschap op te richten. Dc gemeenschap gaat uit van dc si tuatie in de kerken zoals die nu is en gaat 2ich dus niet verliezen in een prematuur cenheidsstreven, waarvoor thans nog geen grond aanwezig is. De installatie zal geschieden door ds. C- E. Offcrhaus, doopsgezind pre dikant te Rotterdam cn lid van het bestuur van de gemeenschap Rotter- dam-rcchtcr Maasoever. In de hal van de Verrijzeniskerk, Springerstraat 340, kan inen kennis maken met de afge vaardigden die in de gemeenschap zU- ting hebben. 'vah het Amsterdamse verkeer heel van de weg uerbaTtraen, urijtoel tot het nulpunt terug- Zover echter tuillen an~ braehten. dere Amsterdammers niet Enkele bestuurders van gaan. Ze zijn ook wel lastig, blikken vierwielers maakten maar op een andere manier, zich zo ku>aad op de berijders Zij hebben byu. het oog ge- van de ijzeren driewielers dat richt op de mensen die in de in cen vorm, die goed en aan vaardbaar is. sterdamse binnenstad. En ten slotte is de parkeerellende bin- ze hun scheldwoorden, kracht binnenstad (vooral binnen die nen de Amsterdamse grachten bijzetten met kleine aaiinj-'ujrachtengordei)' werken. Vele onvoorstelbaar groot. Moge ik het nog eenmaal met klem herhalen: junioren zün alleen maar gebaat by ar biters die voor hèn fluiten en niet voor zichzelf. Hopelijk DAGBOEKSCHRIJVER h0°dl d,l! KNVB hitr in toekomst rekening mee. ROTTERDAM, woensdag Bijna 850 invaliden en hun begeleiders wa ren gisteravond aanwezig in de Groote Schouwburg op een feestavond van de ontspanningsvereniging voor invaliden in hot algemeen „Rotterdam". Hot programma van deze avond was cen pfoduktle vara Dik RiranencSijk en er werd aan meegewerkt door o.a. Het Cocktail Trio, de cabaretière Mieke van Ingen en conferencier Harry Touw. De avond, die tweemaal per jaar wordt gehouden, werd geopend door de secretaris van de ontspannings vereniging,de! heer C, Kraaijevold. In rijn openingswoord bedankte d'e heer Kraaijeveld de aanzienlijke rij hel pers, waaronder particuliere chauf feurs en helpers van het Rode Kruis die de vervoersproblemen van de in validen oplosten en middenstanders, die financiële steun hadden gegeven en prijzen voor de enorme tombola. In de tombola waren o.a, twintig grote poppen te winnen, die stuk voor stuk aangekleed waren door mevr. Van Dalsen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1