ROTTERDAMS DAGBOEK Missie miss Linda De belangrijkheid van verzamelaars Sparthuis Centrum .ROTTERDAM RIJNMOND istflifI 1 Amerikaanse actrice op toernee langs 'SCHEPEN EN KRANEN AAN HET WEENA fjl'iwost Beeldende kunst in Rijnmond Van Dis: overheid moet ingrij pen in plan van NVSH voor trefcentrum W® titles Iwee meisjes op oversteekplaats aangereden: dode en zwaar gewonde CBR houwt nieuw oproepcentrum aan Noorderbocht KOatT MEL'JK MjnbunnSïA lift ttuH'iitf, donderdag 2 april 1970 7(Van een on2er verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Het SGP-raadslid C. N.van Dis heeft burgemeester en wethou ders gevraagd of zij ervan op de hoogte zijn, dat de NVSH pro beert in Rotterdam een centrum „waar publieke ontucht, kan wor den bedreven" op te richten. Hij vraagt of sij niet met hem van mening *ijn, dat „niet alleen het voor nemen daartoe, maar ook de wijze waarop een en ander -werd gepresen teerd, door het overgrote deel van de burgerij, waaronder vele jongeren, als weerzinwekkend wordt bestempeld en dat deze burgers daaraan aanstoot hebben genomen". Het raadslid vindt dat de -overheid „als hoedster van de openbare orde en goede Wen" behoort im te grijpen. Hij vraagt vocets oE de doge de NVSH gewekte indruk als bou de Rot terdamse poliitde medewerking verle nen juist is. „Zo ja, op welks, groudéu is dat gebeurd en terecht? Zo neen, is het coïïege bereid de .nodige stappen te ondernemen, opdat het" Rotterdamse politiekorps van dere blaam wafclt ge zuiverd". - Vari- Dis" vraagt vaai- het'cpHege (te toezegging, dat .znjiiarzljcls alle aktf-vi- "tedten- en - initiatievenzullen worden gestimuieerd, die beogen de eerbaar heid van het monogame huwelijk, een vtan de pijlers waarop de 'samenleving is gebouwd te handhaven en .te ver sterken, opdat ook de jongeren die in de ban zijn van ©en .mede op de com- merdies gebassêerde seksueel vrijheid zonder verantwoordelijkheid, met de grote waarde van diat huwelijk wor den vertrouwd gemaakt". Tot slot vraagt' hij om een raadsdiscussie over de. verkoop van voorbeho£damiddelen bulten besloten ruimten. IrT stemmig wart leidde de Ameri kaanse actrice Linda Marshall gis- /teravond een bijeenkomst van ge- loofsgenoten en anderen. Onder werp van gesprek: Bahd'i, een ruim honderd jaar oude sekte die in Ne- /derland ongeveer 250 aanhangers heeft. Twee van hen, de Rotterdamse inter nist Charles Hamburger en zijn Per-, zlsche wouw Mina Kazerruadeh, hadden aan het Henegouwerplein hun ruime woonvertrek opengesteld voor ongeveer 45 belangstellenden. Afwisselend dromerig en fel, sme kend en uitdagend, soms zelfs olijk giechelend, vertelde Linda Marshall nieuwelingen dat het Bahé'i ,on- T^gelooffijk simpel" is. jAGod heeft vele spreekbuizen gehad: Mozes en Jezus Christus en Moham- ,med. Bahó'u'llah is zoals bij zelf zeiv de laatste. boodschapper gods, '^-'maar wel de meest recente. Belangrijkste doel van de Baha's is de ^-eenheid in de wereld op elk terrein. „Ook propageren zij wat de bond Vlonder naam al deed („verbeter .de ^wereld begin bij jezelf') en wat' in •- populaire meezingers als „We zijn ":vop de wereldevenzeer naar vo- ten komt Maandag vertrekt de blonde filmster LINDA MARSHALL weer'uit-Nederland om de rest van Europa te gaan inlichten övëf hét' geloof dot sinds 3% jaar het hare is. Haar zendingstocht, die in december vorig jaar vaoi start ging; lóópt door tot augustus. Dan moet er wéér ge filmd worden, samen met enkele Bahd'i-aanhangers overigens. Ondanks: de huiselijke sfeér kwamen de vragen na haar praatjemaar moeilijk los. Dat had Linda Mac- shall op vorige bijeenkomsten an ders meegemaakt: een 'groen studen ten had welmogelijkheden gezien in „high with baha'i!" Hoe bëreidwilig miss Marshall ook vlagen beantwoordde op -geloofs- en filmgebied, haar leeftijd was;..mijn .-eigen kleine geheimpje'?. Aan een schatting is nauwelijks te beginnen. Haar poppegezlcht met dë 'gróte verwonderde ogen, haar angstwek kend dunne armpjes en sierlijke handjes geven eon geheel andere indruk dan haar zeer volwassen knieën. piek Ca-ssée: „Landschappelijk (1969) De avond werd besloten met eén lange, uit het hoofd gedeclameerde tekst van de Baha'u'llah zelf. ;De eerste honderden vierkante -meters Havodam liggen op hun plaats. Op 5 mei, als C'70 offi cieel wordt geopend, zal de ha venmaquette aan het Weena een totale oppervlaktevan' vijfdui-1 zend vierkante meter omvatten. In een schaal van 1 op20 is het hele Rotterdamse havengebied .^weergegeven. Schepen, terreinen.. kranen, woonwijken, olietanks;', ze zijn allemaal nauwkeurig nage bouwd. Langs de 190 meter lange maquette is een verhoogd loop pad gebouwd, van waar de kijkers een goed overzicht hebben. Lmji- zend/cassetrecorders, die aan het begin van cfe route beschik baar, worden gesteld en aan het eind weer moeten worden inge leverd, zorgen voor een „lopen de" toelichting. Een andere ma nier om Havodam te zien zal zijn per kabelbaan; die gaat er in de volle lengte hoog overheen. (ADVERTENTIE) VOOR DE MAN DIE HET BESTE WIL: (ADVERTENTIE) indi 1898 Alle internationale topmerken wailersingel 42-44-rotlardom.3 lal. C0105 1364 00 Michel Carcena; sex m alurrtfniium (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) ROTTERDAM, donderdag. Bij een verkeersongeluk op de Groene Kruisweg is gistermiddag de 7-jarlgc Wilma Richard uit Poortugaal gedood. Haar 9-jarig vriendinnetje werd zwaar gewond. De meisjes zijn waar schijnlijk door rood voetgangerslicht, gelopen. Belden werden door een per sonenauto gegrepen. ROTTEDAM, donderdag.""De stichting Centraal Bureau Rijvaardig heidsbewijzen gaat een nieuw oproep centrum. voor Rottordan en omgeving bouwen. Het gebouw aan de Stations singel, de huidige oproenplaats is door 2/ijii ligging voor kandidaten en tij- scholen minder gu nattig geworden. Op 7 april wordt op het ter'rein aan de Noorderbocht (tussen Gordelweg en Spoorbaan) de eerste paal voor het nieuwe CBR-centrum geslagen.- Een zèer fraais Kollektfe BRIU.ANTEN RINGEN met volledigs zekerheid omtrent echtheid, loupe-zuiverheld én slijpsel, in prijzen van 75.-tot 3000.- Het Is vaak gemakkelijker een directeur te bekeren tot .{iet" boeddhisme,- dan hem tot marketing denken aan te zetten. hoek van Oldenbarneveldlstraat winkelcentrum binnenweg 45 TELEFOON 11.BB.tB. ROTTERDAM J. BOVENLANDER geciteerd in Expres

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1