Ze zien me nog als liet vertrouwde juffertje dat linn smaak wel kent Bevolkingsregister begon reeds in 1784. 1 Antwerpse politie wint wissel bokaal Noodsituatie bij onderwijs dreigt in Schiedam DHS moet de kansen verdedigen Spanning bij korfbal Knokken met commando's Zeven wijkmeestersdie de personen-lijsten bijhielden MEJ. HORN, 40 JAAR BIBLIOTHECARESSE: IK HEB AARDIG WAT VOLLEYBALTOERNOOI SPSV BOETES UITGEDEELD SCHIEDAM Tijdschriften Romannetjes 6EEH KRANT ONTVANGEN? 20 TOT 30 VACATURES BIJ NIEUWE SCHOOLJAAR P. de Graaf pvda onderscheiden met erepenning van Vlaardingen Peter Lagerwaard wint judotoernooi in Tsjechoslowakije; VERHOEFF KGEFifEBSÏERS M MI-PERS MEER OAN 205009 «ERBONÏKES medewerker(ster) voor de afdeling boekhouding I it ~V~ msKOiymRKT fm CINCINNATI - NEDERLAND N.V. een zelfstandige medewerker donderdag 2 april 1970 - pag. 5 door KEES WEEDA Getooid met een witte orchidee en een oranje lintje met daaraan de zilveren medaille in de orde van Oranje Nassau zit mejuf frouw Suzanna WOhelmina Horn (59) in de directeurskamer van de Gemeenschappelijke Openba re Bibliotheek van Schiedam aan de Lange Haven. Zij is nog- onder de indruk van de komst en de woorden van burgemees ter Koclfsema cn wethouder mevrouw (J. D. Verwed-de Graaf eerder op de ochtend van dc eerste april; de dag waarop r(j veertig jaar Ja dienst van dc gemeente Schiedam aan de biblio theek verbonden was. Is maar goed", zegt de jubileren de biolicAhekaresse, „dat ze met niet van te voren gezegd hebben, dat ik een orwlersckeidmg zou .krijgen, an ders had ik eon dag verlof genomen" Maar niettemin is zte achjteraf toch wei blij met de woorden van, dc burge meester en ze wil na de emoties van ae uitreiking best iels vertellen over haar loppbaan. -Op 1 april 1930 ben ik hier geko men als volontair. Ik kwam van. het leeskabinet in Kotter dam aan de Gel derse Kade. Daar heb ik een half jaar gewerkt In Utrecht heb ik twee jaar de op leiding gevolgd en. toen ben. ik in 1932 aangesteld als assistent-bibliotheca resse ia tijdelijke dienst. Dat was in die tijd gebruikelijk, omdat ze je, als je in tijdelijke dienst was. er zo uit konden wippen. Het salaris was na tuurlijk ode nieit zo best; ik heb een tijdje twaalf gulden vijftig in de maand verdiend, Mejuffrouw Horn, die van origine Rotterdamse is en nog steeds in de Maasstad woont, heeft als hoofdtaak de verzorging van de tUdschriftenaf- delmg. Een drukke bezigheid, want volgens haar voorzichtige schatting beeft de bibliotheek ongeveer 200 tijdschirften ter inzage liggen, die wekelijks of maandelijks verwisseld, moeten wor den. Daarnaast besteedt ze ook een ge deelte van haar tijd aan het uitlenen van boeken. fllk heb in die veertig jaar aardig wat bobt es uitgedeeld'', zegt ze la chend, „maar ik vind het uitlenen toch wel het prettigste werk, omdat ik er erg veel van hou met mensen om te gaan". Verwachten de lezers van de biblio theek nu van haar, dat ze alle boeken, waar om gevraagd wordt, gelezen heeft? „De ouderen .wel, maar de jonge mensen niet meer. Kijk, die ouderen zijn een. tijd gewend, waarin je alles nog kon overzien. Die hebben nog het Mee van het vertrouwde juffertje, dat hun 'smaak wel kent," Die smaak i!s in de loop dor tijden overigens wel wat veranderd. Juf frouw Hom vind dat het vandaag de dag wel een beetje erg oversekst is al lemaal. Schuttingwoorden gebruiken in de moderne literatuur is gewoon gewor den. Misschien, komt het omdat ik van een oudere generatie ben, maar ik kan dat toch niet meer zo erg waarderen." ,,'t Meest lezen de mensen toch wel de gemakkelijke roannetjes, ja." Wij moeten zelf trouwens een hele boel lezen, voor ons vak, maar als U mij nou vraagt, wie of wait ik het Liefst lees, zou ik daar geen antwoord op weten. Als wij iots lezen, hebben we toch in ons achterhoofd, dat is ge schikt voor die meneer en dat is met te geschikt voor die_ mevrouw". Juffrouw Hom vindt, dat hier de kuituur nou niet zo erg in trek is. „Het idee leeft hier, dat je moet wer ken, anders zal je je brood met ver dienen. Schiedam is een echte werk stad. Een dergelijke plaats in he.t oos ten van het land zou met zo'n biblio theek veel meer lezers hebben". Ze had zelf eigenlijk, liever sociaal werkster willen worden. „Mijn inte resse gaat meer uit naar sociale din gen. Vroeger was een bibliotheek ei genlijk iets, waar dames van standing ik zou niet weten hoe ik dat anders moest noemen gingen werken om een speldengeldje ie verdienen. Ze dachten, dat je in een bibliotheek niet hoefde te werken". Tenslotte vertelt ze nog iets uit de; oorlogstijd. „Er werd veol gelezen in' de oorlogstijd. In die tijd heeft de his torische roman opgang gemaakt, want die mocht van de Duitsers. Maar er waren natuurlijk een hoop boeken verboden- De echt goedo schrijvers, die zich niet bij de Kultuurkamer wil den aansluiten, publiceerden niet. We hebben hier in de oorlog wel van alles meegemaakt. Er stond mid den tn de mitleenruiinie een. grote ka chel, waar van alles in gestookt werd en we toegen soep uit de gaarkeuken, die meer op water leek dan op wat anders". Een voorzichtige poging om toch nog proberen te weten te komen wel ke schrijvers zij bet liefst leest, loopt op niets uit. Wel vertelt ze Vrij Ne derland te lezen. „Ja, ik ben op mijn manier nogal (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag In totaal twintig teams, onderverdeeld in drie poules hebben gisteren deelgenomen aan hef volleybaltoernooi, dat do Schicdamse Politie Sport Vereniging in het kader van baar vijftigjarig be staan had georganiseerd. Winnaar van het toernooi werd, he sterke team van de Koninklijke Ant werpse Politie Sport Vereniging, die uit handen van dc commissaris van politie van Schiedam, de heer C. van der Haagcn de fraaie wisselbokaal ontving, Alvorens hij tot de prijsuitreiking overging dankte de commissaris de gecombineerde sportvereniging van de afdelingen Monster en Naaldwijk, in de wandeling Monaco. Deze vereni ging was namelijk op het laatste In de Sporthal Margriet speel den 20 teams in het volleybal toernooi van de jubilerende Schiedamse Politie Sport Vereni ging. ogenblik ingevallen, toen één van de ingeschreven verenigingen zich plot seling moest terugtrekken. De uitslag van het toernooi was: Poule A: 1, het eerste team van de Kon. Antwerpse Pol. Sport. Ver.; 2. het eerste van de Haagse Pol. Sport. Ver,; 3. Hermandad, Rotterdam; 4. Sportvereniging van de Parate Mare chaussee; 5. de Rijks Pol. Sport. Ver. Luctor; 6. Utrecht; 7. Schiedamse Pol. Sport Ver.; 8. Haarlem. Poule B: 1. Kon. Marechaussee Z.H.; 2. Bussum; 3. Breda; 4. tweede team van de Kon. Antwerpse PoL Sport Ver.; 5. Delft; 6. Rijkspolitie te water Amsterdam, Poule C: 1tweede team van de Haag se Pol. Sprt Ver.; 2. Soest; 3. Ridder kerk; 4. Heemstede; 5. Vlaai'dingen; 6. de combinatie van de afdelingen Mon ster cn Naaldwijk. u-vwuvvvvvvv* wv/wwuw-wv - Bel voer 19.30 uur telefoon 135430 Abonnees buiten Rotter- 4 dam, Schiedam, kunnen zich wenden tot onze plaatselijke agenten, 5 W^A-WW» WWVWIVW wwwv (Van eon onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Bij liet lager en buitengewoon ouder wijs in Schiedam, zowel open- baai' als bijzonder, dreigt een noodsituatie te ontstaan. Ver wacht wordt dat b\j het begin van het nieuwe schooljaar or 20 tot 30 vacatures zullen ontstaan. Wan neer voor deze lege plaatsen geen leerkrachten kunnen worden aan getrokken, zullen G00 tot 1000 leerlingen in Schiedam geen of niet voldoende onderwijs kunnen ontvangen. Deze moeilijkheden, die zich voor doen wanneer in een vacature moet worden voorzien, vervullen allen die bü het onderwijs zijn betrokken met grote zorg. Zeven organisaties voor onderwas of van onderwijzers hebben daarom een brief gestuurd aan dc mi nisters van Onderwijs en Defensie en levens aan de voorzitters en leden van de Eerste cn Tweede Kamer. Daarin wordt er op aangedrongen, opdat oen dreigende noodsituatie kan worden voorkomen, onderwijzers die werkzaam zijn bij het lager en buiten gewoon onderwijs in Schiedam of die een benoeming bij deze vormen van onderwijs willen aanvaarden, vrijstel ling van militaire dienst te verlenen, wanneer zij voor het vervullen van de eerste oefening moeten worden opge roepen of vervroegd klein verlof toe te staan, wanneer zij hun minimum diensttijd hebben vervuld. Deze brief is getekend door de Schoolraad voor het openbaar onder wijs van de gemeente Schiedam, door de besturen van de St. Willibrordus- stichting, de Vereniging tot bevorde ring van Christelijk Onderwijs, de Vereniging voor Gereformeerd School onderwijs, de Vereniging voor Chris telijk Volksonderwijs (in Kethel) en door de besturen van de Schiedamse afdelingen van de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel en de Katho lieke Onderwijzersvereniging, (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Langzaam maar zeker komt het einde van de voetbalcompetitie in zicht. Dat brengt mee, dat het aan de kop en aan de staart van de ranglijsten dringen wordt. Dat zien we ook in de tweede klasse B van de KNVB. Daar moeten nog ze ven wedstrijden gespeeld worden en er zijn niet minder dan zes clubs, waaronder HDS, dlc een kans maken op de'titel. Het onderlinge verschil is maar zeer gering. Eén misstap Is ech ter voldoende om min of meer uitge schakeld te worden en daarom hopen we dat DHS die foute stap zondag In de uitwedstrijd tegen Leerdam Sport niet zal maken. Het zal overigens niet meevallen. De verdediging van DHS zal het wel klaren, maar de aanval zal eindelijk eens op schot moeten komen. In de vierde klasse Is SVDPW iri hevige strijd om degradatie te ontlo pen. Het gaat er naar uitzien, dat dit ntefc zal hikken. Zondag gaat SVDPW naar koploper Donk in Gouda en hoe vervelend ook we zien er echt geen •winstmogelijkheid in zitten. Excelsior '2Ö as warempel naar „Schiedam" toe gekomen, omdat deze ploeg zo dom was punten te verspelen zondag 5-1. De komende wedstrijd gaat tegel. ODI en die moet gewonnen kunnen worden. Excelsior zelf vrij mag gaan kijken hoe de stadgeno ten het er afbrengen. In de afdeling zal Martinit de mis stap tegen WK goed willen 'maken en Dindua moet daar dan in Schiedam de dupe van worden. In. die eerste Masse A maakt Martlnït samen met Euro sport de dienst uit, maar Eurosport heeft nu de beate papieren. WF krijgt Animo thuis en misschien zorgt het weer voor een verrassing, door dit team de punten ai te snoepen. Ook voor DRZ is er het gevaar van degradatie. Winst uit de uitwedstrijd tegen Groen "Witten zou De Roode Zon op een goed spoor kunnen brengen. Ursus, dat de titel naar Hellevoetsluis ziet gaan is vrij. In C maken SEC en Demos kans op degradatie, daardoor wordt de komende plaatselijke derby van belang. Demos speelt zondag de voorlaatste wedstrijd tegen WRW, een kanshebber voor de titel en we gelo ven dan ook niet in -winst. SFC ont vangt VOB en daar zou met een beet je geluk een punt te veroveren zijn voor SFC. In de tweede klasse speelt Schie damse Boys niet en FCN moet, om de kampioenskansen niet te verliezen, de uitwedstrijd tegen Siod winnen. In het zaterdagvoetbal trekt HBSS naar koploper Nbor&wijk en het zou een wonder zijn als het daar ook maar mat één winstpunt haalt. PPSC heeft het er zaterdag j.l. lelijk bij laten lig gen. Toch blijft hot nog een kans hou den, al ligt dat niet helemaal meer in eigen hand. Eerste vereiste is daarom de thuiswedstrijd tegen Jodan Boys te winnen. In de afdeling nog Gouds- waardse Boya-GTB cn Nationale- GSS.7X (Van onze korfbalmedewerker) SCHIEDAM De spanning in af deling West 3a nadert z|n hoogtepunt. Hét verheugende hierbij is, dat Schie dam ook nog: volop in de slag is om een van de ereplaatsen in deze afde ling. De roodzwarten, staan met 14 punten uit 12 wedstrijden op de twee de plaats achter Oranje Nassau, dat uit 11 wedstrijden IS punten vergaar de. Oranje Nassau gaat zaterdag naar Dordrecht om Zwervers te bestrijden. Op hetzelfde veld, maar dan op zondag, treedi Schiedam aan tegen Blauw Wit '51. Wanneer door de da mes en heren van begin af aan stevig aangepakt wordt, moeten de twee punten mee naar huis genomen kun nen worden. De stand in deze afdeling is: Oranje Nassau 1116, Schiedam 12—14, ELKV 10—33, Zwervers 11— 13, Blauw Wit '51 10—8, Ahoy 11—0, Eureka 0—6, Hou Stand 11—4. Suucces gaat naar Vtaardingen om er de dub van die naam partij te ge ven. Ook hier zijn de winstkansen, vol op aanwezig. QDI ontvangt Top cn zal, gezien de goede prestaities van de laatste leken, de punten wel in eigen huls weten te houden. hi Passage „De vijf commando's (5 for hell) Is de zoveelste oorlogsfilm, gemaakt on der de Italiaanse zon. En ook hier zit weer een snuifje van. „The dirty do zen" bij, want het gaat ora vijf man nen die na een speciale training een gevaarlijk karwei op moeten knappen, het kraken van een brandkast In een zwaar door de SS bewaakte villa, waarin het zoveelste geheime plan ligt opgeboren. Een. geijkt patroon dus, Veel knok ken door harde mannen, een beetje romantiek, geleverd door Margeret Lee als een verraderlijke „gnjze muis" en veel spanning. De vijf com mando's volbrengen uiteraard hun zware teak en doden vrijwel alle slechte Duitsers, onder wie Klaus Kinsky als de overtuigendste kolonel sinds tijden. De stijl is een garantie voor fris, vrolijk en vrijblijvend oor logsvertier. Voor de eventuele liefheb bers. (18 j.). Op de zondagmiddag wordt in het Passagetheater om. 14 uur voor alle leeftijden vertoond „Robui Hood en zijn schelmen". SCHIEDAM, geboren: Amanda H. d.v. W. de Regt etl H. A. Paans: Chriata At. d.v. C, J. van der Steen en J, Esbach; Patrick E. B. z.v. J. Verhaal cn S. M. van Berkuxn: Freddy z.v. M. D. A. Schell en C, Roosloot; Sandra d.v. A. van Wensen en S. H. van Waart; Sylvia j. Cv. C. H. Dal en 3. F, Zeilstra; Marcus 3. J. z.v. 3, L. J. Lecrma- kers en G. M. G. Ackerschott; Dennis A. z.v. J. A. Meijer en C. H. M. van Voelen; Jarmila d.v, G, r>am en A. J. van Groenin gen Overleden: A. M. Edelenbos, 30 jr. wed. J. D. Wilton. - (Van een onzer verslaggevers) DE AFDELING BEVOLKING van de gemeentesecretarie van Schiedam gaat binnenkort verhuizen naar een nieuw gebouw. Nou ja, nieuw! Naar een herbouwde en gerestaureerde vleugel van het oude gebouw van de voormalige Rijks-hbs aan het Overschieseplein. Binnenkort ook wordt er weer een volkstelling gehouden, dit jaar nog of volgend jaar, waarbij het bevolkingsregister van de afd, Bevolking nauw zal zijn betrokken. In dit verband is het aardig om er op te wijzen dat reeds in 1784dat is bijna twee eeuwen geleden, er al een soort bevolkingsregister was in Schiedam. In de gemeentelijke publicatie „Het Stadhuis meldtgeeft gemeente-ar chivaris drs G, v. Feijst aandacht aan de geschiedenis van de bevol- kiiigsboekhoudiag in onze stad. Aan zijn artikel ontlenen wij tiet volgende. Het was op 8 maart 1784 dat het stadsbestuur een ordonnantie uit vaardigde, waarbij de stad In zeven wijken werd verdeeld, met aan het hoofd een wijkmeester. Zij hadden de opdracht om te vervaardigen „exacte en pertinente lyston van alle de Per sonen en Familiên." in hun wijk woonachtig en daarin aan te tekenen alle veranderingen, zowel van ver trokken als ingekomen personen We hebben hier te maken met een voorloper van de latere, nu nog be staande, bevolkingsregisters, meldt drs van der Feijst. Doch deze zyn niet te verwarren met de registers van de Burgerlijke Stand. De „exacte en per tinente" lijsten zijn overigens niet in het stadsarchief aanwezig. In 1826 vaardigde het stadsbestuur een nieuwe „Ordonnantie op het Wykmeesterschap" uit. In de aanhef is sprake van het vervallen „door ver anderde tijden en omstandigheden van de bevorens zo nuttige instelling van Wykmeesters". Een nieuw college van acht perso nen werd belast met het aanleggen en bijhouden van een register. Daarin moesten worden aangetekend: 1 al de huizen binnen de stad, wijks- en num- mergewijs; 2 de namen van de bewo ners en 3 hun beroep, Deze registers zijn wèl bewaard gebleven. Zij vor men een doorlopend geheel tot en met het jaar 1862. Officieel register Met deze registers van 1826 -was Schiedam de officiële wetgeving ver vooruit. "Want eerst in 1849 werd. bij Kon. Bestuit bepaald dat dergelijke registers -moesten worden bijgehou den, op basis van de volkstelling van 1840. Pit besluit ging in per 1 januari 1850. Dit is te beschouwen als de offi ciële geboortedatum van de bevol kingsregisters. Als gevolg hiervan kwam er een derde reglement voor de wijkmeester, van 10 mei 1850. Deze bleven belast met het aanleggen en bijhouden van de registers, doch nu onder supervisie en bevel van de „Ambtenaar van den Burgerlijken Stand als speciaal belast met de zorg voor hot bijhouden der Bevoltongs-Registers'1Het college van wijkmeesters werd in I860 opgeheven, omdat het niet meer aan het doel beantwoordde. Het werk werd opge dragen aan do secretaris van het col lege met de titel' „Wijkmeester, belast met het bijhouden van het Bevol kingsregister". De eerste wijkmeester in deze functie was E, de Koning, Lexicografisch Hij stotid al direct voor een zware taak: de registers moesten vernieuwd, worden, zowel naar inrichting als in de bijhouding. Men stond voor een keuze; voortaan op de oude voet met de wljkindelingof een lexicografische ordening naar het alfabet. Het werd het laatste. In 1862 toog men aan het werk. Een enorme taak, want de opgaven van de laatste volkstelling moesten worden getoetst aan de inhoud van het toen be staande register. Dit gaaf veel moeite en een omvangrijk onderzoek Dit nieuwe systeem, dus administra tie van de bevolking per gezinshoofd, werkt tot op de huidige dag. Alleen is men in 1920 overgegaan van een vast- bladig systeem wan registers op een losbladig systeem met kaarten. Wijkmeester E. de Koning werd per 1 januari 1891, na ruim 40 dienstja ren, ontslagen wegens hoge ouderdom en wankele gezondheid. Bij gemis aan eigen middelen werd hem door de ge meenteraad met enige pijn, een pen sioen van 900 per jaar toegekend. Daar per zelfde datum ook gemeente secretaris A. W. Mulder (44 jaren dienst, 75 jaar en hardhorend) ontslag nam om opgevolgd te worden door de vermaarde secretaris S. A. Vemède, werd van de gelegenheid gebruik ge maakt de secretarie te reorganiseren. Het wijkmeesterschap verdween en. het bevolkingsregister werd onderge bracht bij de afdeling Burgerlijke Stand, vormend de Afdeling Bi Voor deze nieuwe afdeling werd meer ruimte gemaakt op het stadhuis, waar toen nog de gehele secretarie was ge vestigd. Ia 1909 verdween de afdeling Bur gerlijke Stand en Bevolking van het stadhuis en werd gehuisvest in het voormalige Huis van Bewaring annex Kantongerecht, dat stond op de hoek Schoolstraat-Nassaulaan. In 1916 ver huisde de afdeling weer naar het woonhuis van wijlen Dr. VaiUant aan de Nieuwstraat 26, waar zij nu nog is gevestigd. Zij het nog maar voor korf. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag De heer P. de Graaf heeft gisferavnd de legpenning van de gemeente Vlaar dingen. gekregen, van burgemeester mr. J. Heusdens, H'4 toeeg -de onderschefiddng omdat hij 24 jaar lad van de raad voor de Partij van de Arbeid Is geweest en gisteravond officieel van de raad af scheid nam. In een korte toespraak roemde bur gemeester Heusdens de vele kwalitei ten van de heer De Graaf, zoals zijn werklust, zijn werkzaamheden op be stuurlijk niveau en de vele activitei ten op andere terrein. De nestor van de raad, de heer P. J. Halkes, memoreerde dat vooral' dfe jeugd, de kerk on de politiek de ter-„ reunen waren waarop de heer De" Graaf aofaef was geweest. In een dankwoord ging het vertrek} kende raadslid nog eerst in op de reden van zijn vertrek; het verbraken van de vertoouwensfeand tussen hem en de leden wat op een vergadering tot ui ting was gekomen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Peter Lagerwaard, leraar aan de Schiedam se Sportschool Bishoff, heeft als lid van de Zuid-Hollandse judoploeg met de paasdagen deelgenomen aan Infcer- natïole judowedstrijden in het plaatsje Gottwaldov üx Tsjechoslowakije. Het Zuid-Hollandse team is daarbij kam pioen geworden, terwijl Peter Lage- waaid al zijn partijen met een vol punt heeft gewonnen. Aan het toernooi ïs verder deelge nomen door vier Tsjechische teams, omdat de aangekondigde ZWuteers en Oostenrijkers niet zijn komen opda gen. Nieuwe gemeentesecretaris voor H.I.-Ambacht H.IAMBACHT, donderdag. De Hendrik Ido Ambachtse gemeenteraad heeft woensdagavond een nieuwe ge meentesecretaris benoemd. De raads leden kozen C. den Uil, een man'HJe niet op de aanbeveling van het college van b. en w. voorkwam, als opvolger van de heer B. Piaizier, die met pensioen gaat De heer Den Uil is chef van de afdeling financiën in Ambacht. De beradslagmgen over de nieuwe gemeente-secretaris vonden in besloten vergadering plaats. De nieuwe secretaris kreeg 10 stemmen, de kandidaat die als eerste op de aanbeveling stond, J.B. Meines* sorxnen kreeg steun van vier raadslë$ Autoverzekering niet gratis rechtsbijstand 30% introductie - no-claim voor iedereen voor auto's tot 6 Jaar oud J. C. Brand, alle verzeke ringen. Mathenessenveg 47a. Rotterdam. Tel. 010- 37 10 57, ook 's avonds. Textiel verve rij snéde-reiniging Oostsingel 2 hoek Singel Tel. 268924 Het adres voor verven en 5üède«reinig[n.g Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt VASTE BEZORGERS (STERS) voor Schiedam en cmstr. Aanm tel. 257279 's avonds na 7 u, tel 155Ö60. S028 Foto, film en projectie PASFOTO'S KLAAR TERWIJL V WACHT Foto Var Vuuren, Hoogstraat 105, Schiedam. Tel. 266720. Let op 't juiste adres. S180 Diversen gescharen 6,35. Grasmachines V3. f37,95. Waar Dat Wiel Draalt, Hoogstraat 67-69, Schie dam. Tel. 269436, S250 Wij zoeken Iemand voor wie wij op alt moment geen betere functienaam kunnen bedenken dan Deze functionaris moet zo'n leeftijd hebben dat hij (of zij) nog mee kon groeien naar een verder stadium: de automatisering, welke op administratief gebied ook by ons 2tfn intrede gaat doen. Wij hadden gedacht aan iemand la de leeftijdsgroep tot 31 jaar. Praktijkdjploir.a boekhouden of een ver gevor derde studie daarvoor zien wij wel als een minimum. DISKOMARKT N.V. importeur van groenten en fruit Als wij praten over verantwoordelijk werk en een goed salaris, dan menen wü dat ook. Ach, zo kunnen we nog wel even doorgaan, beter is het om een brief je met uw gegevens en hot door u ge wenste salaris te schrijven aan: Oiskomarkt N.V.. koopeenheid 126, heör L. Vleugels. importeur van groenten en fruit fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN vraagt voor haar afdeling expeditie Zijn voornaamste taak zal zijn het verzorgen van alle deklaratle- werkzaamhedea in de ruimste zin. Voor deze funktie zoeken wij een representatieve kracht van 30 jaar met een ruime ervaring op dit gebied. Hij moet bijv. in staat zijn zelfstandig met de douane-autoriteiten, te onderhandelen. De aard van ons bedrijf en van onze afzetgebieden vergt een behoorlijke kennis van de Engelse taal. Algemene opleiding graag op middelbaar niveau, terwijl theoreti sche vakkennis l"bor dit werk noodzakelijk geacht moet worden, "Voor deze veelzijdige en goed gehonoreerde funktrie, met uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden, zien wij schriftelijke sollioltaties graag zo spoedig mogelijk tegemoet op onze Afdeling Personeelszaken, postbus 98, Vlaardingen. Wij zullen het op prijs stellen indien u in uw brieven wilt opnemen een beknopte doch volledige beschrijving van uw opleiding en staat van dienst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2