Wery me vorige keer 9 SUNBEAM 1 mm ROTTERDAMS DAGBOEK 'Zeer veel artsen hebben geen donder verstand van sport Over onze prijzen, de scooters en de politie ROTTERDAM RIJNMOND DRIES VISSER IS NIET RANG VOOR PEIJENOÖRD PLAATS IN SPARTA 1 VOORLOPIG VERZEKERD EXPOSITIE SPARTA EN FEIJENOORD DOEN BEROEP OP PUBLIEK DRAAGBARE Ttf-APPABftTEH Gemeente zoekt gebouw om kliniek voor druggebruikers in te vestigen BENOEMING DR. K. VISSER OP FORUMAVOND Notities Brief aan dagboek - ie "m «SskS T nTf door HANS REiSMANN ROTTERDAM, vrijdag Toen Ger ter Horst na de wedstrijd Sparta-FC Twente door de strafcowmissie van de KNVB voor twee'wedstrijden geseliorst werd, moet eerste reserve Dries Visser (20) even geglimlacht hebben. Immers, het gaf hem de verzekering dat hij in de duels tegen DOS en Feijenoord een nieuwe kans zou krijgen. Toen tot overmaat van xamp Hans Bentzon afgelopen maandag in .Utrecht zijn scheenbeen brak en het seizoen voor hem derhalve abrupt .werd afgebroken, moet Dries Visser ondanks de ernst van de situatie andermaal een. gevoel van geruststelling bekropen zijn. Want de jonge Rotterdammer weet dat zijn plaats in Sparta's keurt earn voorlopig niet in gevaar zal komen. ploegen. Kijk maar naar de wedstrijd tegen Ajax. Natuurlijk, het is 'n lelij ke tegenvaller dat zo'n beetje de kern van het elftal is weggevallen, maar we hebben het goed opgevangen. Ook al dank zij de enorme sfeer, die onder de jongens heerst.,Voor de vervangers betekent de afwezigheid van die drie spelers een stimulans; een stimulans om te bewijzen dat ze niet onmisbaar 2ijn. Daar komt nog bij, Feijenoord heeft ook een handicap: de cup-besog nes. Het is de laatste weken wel ge bleken dat die hun uitwerking niet missen. Feijenoord speelt onder een enorme druk en dat is in ons voor deel.'' Dries Visser, die pas aan het begin van dit seizoen een (eenjarig) contract aangeboden kreeg, omdat Spa'rta eer der de reglementair vastgestelde transfersom van drieduizend gulden aan Xerxes zou hebben moeten, beta len, treedt tegen Feijenoord weer als linksachter aan. De' tegenstander zal dan Henk Wery zijn, d£e hem, zegt hij, „vorige keer wat is tegengeval len." Visser heett zich toen, en ook af gelopen maandag tegen DOS, op die plaats goed geweerd maar hij geeft er zelf toch de voorkeur aan in bet cen trum te spelen. „De een z'n dood is de.anderi-z'u brood", schetst nuchtere Dries Visser, drie seizoenen geleden van Xerxcs <dat toen een fusie aanging met DHC) naar Sparta overgestapt, de ontstane situatie op treffende wijze. De „ge ruisloos aan de top gekomen Spartaan is gelukkig met zijn kans, dat is dui delijk. Hij zegt: Ik moet nog naam maken en als invaller is dat vrijwel onmogelijk. Dan wordt er extra op je gelet, fouten vallen dus ook meer op. En er wordt al gauw gezegd: 't is maar een invaller. Daarom ben ik ook zo blij met een vaste plaats. Je-krijgt -de kans routine op te doen en het is goed voor je zelfvertrouwen." irEen belofte voor de toekomst" noemt trainer Pim. Visser zijn naam genoot, een buiten en binnen het veld gesloten jongen, die zich niet gemak kelijk uit zijn evenwicht laat brengen. Dries: „Het is mijn ideaal om full- prof te worden en ik hoop dan ook 20 veel mogelijk ervaring op te doen. Ge lukkig spelen we in het militaire elftal veel oefenwedstrijden 1 tegen eredlvi- -sievereni gingen. Daty: leer je veel vaa"_ Militair Visser speelt morgen voor de tweede keer tegen Feijenoord, Vo- rige keer droeg hij er toe bij dat Sparta de landskampioenen in eigen huis een verrassend gelijkspel afdwong. Hij is er van overtuigd dat zijn team opnieuw tot «en dergelijke préstatie in staat zal zijn, de handi caps (het ontbreken van Ter Horst, Bosveld en Bentzon) ten spijt. Stimulans „We verliezen morgen niet", klinkt het zelfverzekerd uit Visser's mond. VSparta speelt altijd goed tegen top- Mandekking g§g§j §g „Dat is mijn plaats", 'aldus Dries Visser, „Daar voel ik me beter thuis. In het tweede speel ik ook altijd in het centrum. Ik krijg dan de opdracht de spits te pakken en zo'n taak ligt me wel. De mandekking en de tackle dat zijn mijn sterkste punten. Zwakke punten? M'n startsnelheid en m'n wendbaarheid. Dat laatste komt mede door mijn lengte (1.91 meter). Maar ll^iiswwii Dries Visser (ZO): „De een z'n dood is de ander z'n brood." daar staat weer tegenover dat ik bij hoge ballen in het voordeel ben." Dries Visser, sinds vijf maanden ge legerd in Den Haag („Daarmee heb ik het wel bijzonder getroffen; ik kan elke middag komen trainen") zal zich tegen Feijenoord en ook in ds wed strijden er na „helemaal geven". Hij zegt: „tk ga de strijd niet uit de weg. Nooit. Ik weet het, ik ben nog jong en ik heb nog alles voor de boeg, maar nu je weer aan dat eerste geroken hebt, wil je er niet meer uit. Op die reserve-bank zit je je maar op te vre ten." N •(ADVERTENTIE) De Rotterdamsche Automobiel Centrale toont maandag 6 i/m zaterdag 11 apr|! van 10.00-22.00 uur de nieuwste modellen van Sunbeam. Uw komst naar deze expositie, welke gehouden wordt in onze showroom, wordt op hoge prijs gesteld. AUTHORIZED DEALER ROTTERDAMSCHE AUTOMOBIEL CENTRALE N V. ri H WESTPLEIN 3 (BIJ DE VEERHAVEN) TELEFOON 11 5555' Morgen wordt de wedstrijd SpartaFeijenoord gespeeld. Voor belde clubs staan grote be langen op het spel. Gezien de moeilijkheden die zich dc laatste lijd 1» Nederland bij voetbalwed strijden hebben voorgedaan wen sen beide clubs het publiek mede te delen, dat de verstandhouding tussen 'Feijenoord en Sparta, zo wel tussen de besturen als do spelers, tegenwoordig zeer goed is. Beide clubs hopen dus op een sportieve wedstrijd en spreken het vertrouwen uit dat het pu bliek in dezelfde geest zal hande len. (ADVERTENTIE) GR0TÊ KEUZE UIT VELE GOEDE MERKEN BIJ AERTV. NES STRAAT 35 TEL 010-11Ö811 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM,"" zaterdag. De ge meente is op zoek naar een gebouw waarin prof. dr. Herman Bouwman- kliniek een kliniek voor druggebrui kers kan vestigen. De Bouwmankll- niek heeft onlangs een voorlopig koopcontract afgesloten voor de aan koop van het zusterklooster op bet Afrikaanderplein, maar de gemeente wil dit pand gebruiken om er een wijkcentrum en eventueel een gfoeps- praktijk in te vestigen. De Bouwmankliniek, die thans ge vestigd is aan de Sssenlaan, acht de stichting' van een aparte kliniek voor druggebruikers dringend noodzakelijk. Op het ogenblik worden verslaafden aan verdovende middelen samen met alcoholisten behandeld, hetgeen on juist wordt geacht omdat het om zeer verschillende groepen mensen gaat. Het zusterklooster is zeer geschikt om een verslaafden-kliniek in te vestigen. De laatste nonnen hebben hot klooster enkele weken geleden verlaten. De BouwraankürUek heeft een voor lopig koopcontract afgesloten en daar na de gemeente verzocht garant te silaan voor de rente en aflossing van de lening waarmee de definitieve aan koop gefinancierd moet worden. Dit verzoek is nog in behandeling. "Wethouder G. Z. de Vos, die zowel sociale zaken aJs wijKaaogelegenheden behandelt, wil in het klooster echter liever een ■wijkcentrum vestigen. Daarin zouden tevens een groep&prak- tijk, een kindercrèche, en een dien stencentrum voor bejaarden worden ondergebracht. Inmiddels heeft de gemeente de Bouwmankliniek al twee andere panden aangeboden om de verslaaf den-kit niek in te vestigen. Deze werden echter minder geschikt geacht. Adjunct-Ai redieur van De Vos van de Bouwmankliniek: „Wij verwachten dat op kor,te termijn een oplossing wordt gevonden omdat we alle mede werking krijgen". ROTTERDAM, zaterdag (ANP) Mr. P. Zonderland is benoemd tot ge- Woon hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid om onderwijs te ge ven m het burgerlijk recht, het han delsrecht en het burgerlijk proces recht aan de Nederlandse Economi sche Hogeschool (hogeschool voor maatschappijwetenschappen) te Rot terdam. De heer Zonderland zal op donderdag 23 april in een openbare vergadering van dc senaat van de ho geschool met'eön rede zijn ambt aan vaarden. Burgemeester voer nabehandeling ongeval in ziekenhuis (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterag. Burge meester Thomassen ,s dezer dagen op genomen ,n hetacadamseh z-ekenhu's Dijkz gt voor de nabehandeling van het ski-ongeval, dat hem vorig jaar overkwam. Hy zal maandag zijn werkzaamheden kunnen hervatten. Jan van Beveren In de top van ons voetballersklassement heb ben zich deze week twee belangrijke wijzigingen voorgedaan. In de eerste plaats zag doelman quizmaster-,.filmster",. Jan van Beveren kans Kinus Israel van de bovenste plaats te verdrin-j gen. Hij kreeg een acht, de Feijenoorder een; zeven. Peter Eikelenboom is zijn derde plaats) na tien weken kwijtgeraakt. De doelman van Fortuna werd verdrongen door Wim Jansen. Het klassement luidt nu: 1. Van Beveren (Sparta) 7,55 (168 uit 22)2. Israel (Feijenoord) 7,52 (188 uit 25); 3. Jansen (Feijenoord) 7,24 <181 uit 25)4. Eikelen- boomt (Fortuna) 7,22 (166 uit 23); 5. v. d. Burg (Hermes DVS) 7,21 (173 uit 24); 6, Van Hanegem (Feijenoord) 7,17 (172 uit 24); 7. Van Nierop (Hermes DVS) 7,09 (156 uit 22)8. Libregts (Excelsior) 7,08 (177 uit 25); 9. Bosveld (Sparta) 6,85 (137 uit 20); 10. Eijkenbroek (Sparta) 6,84 (171 uit'25); 11, Romeijn (Feijenoord) 6,82 (150 uit 22); 12. Laseroms (Feijenoord) 6,80 (170 uit 25); 13. Treijtel (Feijen oord) 6,76 (169 uit 25); 14/15 Van Duivenbode (Feijenoord) en v, d. Roer (SVV) 6,72 (168 uit 25); 16. Baksteen (Fortuna) 6,71 (141 uit. 21); 17. Moulijn (Feijenoord) 6,68 (167 uit 25); 18. Van Beveren (5W) 6,67 (160 uit-24); 19. Van Koot en (Hermes'DVS) 6,65 (153 uit 23); 20. Bassant (Excelsior) 6,63 (159 uit 24), (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. „De sportgeneeskunde is een specialis me, die echter niet als zodanig wordt gezien. Er zijn in ons land zeer veel artsen, die geen donder verstand hebben van sport. Er moet een uitbreiding van het corps specialisten komen, maar om dat te berei ken moeten de artsen meer sportminded worden". „Een knuppel in hef hoenderhok" noemde de Rotterdamse wieier arts dr. K. Visser zelf zijn uitlating, die hij gisteravond deed tijdens een door de Atletiekvereniging Rotterdam gehou den film- en forumavond. Op dc bij eenkomst werd tussen forumleden on derling en belangstellenden in de zaal gediscussieerd, met als thema: „De topatleet in de hedendaagse maat schappij". Van. de zijde*van de Topsport Con tact Commissie, vertegenwoordigd door voorzitter Plet v,d. Kruk en lid Hans.v.d. Horst, werd veel kritiek geuit op de medische en. sociale bege leiding van de topsporters in Neder land. Plet v. d. Kruk, stelde o-m. „Met de medische- begeleiding weten we niet waar we aan toe zijn. Er is sprake van willekeur. De ene topspor ter krijgt wel medische begeleiding en massage vergoed, een ander niet. We willen, een getrokken lijn zien". De heer A. A, Leeuwenhoek, trainerscoördinator van de KNAU, antwoordde daarop met; „Alles loopt vast op het geld- Wc hebben een be perkt budget ep dat maakt het ons onmogelijk vaste richtlijnen op te stellen voor iedereen". En de heer A, Koomen, vice-voorzitter van de KNAU merkte op „getroffen te zijn door de uitlating over willekeur". Hij zei: „Het is echt niet zo dat er met een speldeknop geprikt wordt wie wel en wie niet voor medische begeleiding in r/ANDAAG een complete beroerde is, dat, als je je prij- Do begin by Ptósioijck, «ia opruiming «cm zaken die zen meer verlaagt, het ook de Rlnguaarf, de Bergseplas, - weer een héle tijd duurt voor de Rotte en de Delftsevaort en dat overal is doorgedrongen", ifc ben er. Dat ook vele Nederlanders van allerlei gewoonten veran- Als de prys van zo'n vaar- mij ter harte gaan. Ik heb als vanouds genummerd. I TERWIJL ons telkens lange deren, omdat dc fioge pryzen loifile de primeur. cijferreeksen worden hun wiel meer conveniëren, voorgetoverd waaruit moet komt wel «ast te staan voor blijken, dat taxi's, biefstukken iedereen, die hierover in zijn en logeerbedden in dit land omgeving spreekt, niet duurder zijn dan in tal Een werkend echtpaar, dat zeer geregeld In de stad placht te eten, heejt die gewoonte er aan gegeven, niet wit wrok, "VT AUWELÏ JKS le geloven. Staan daar zo'n kleine honderd knulletjes op het voetbalterrein van Alexandria klaar om deel te nemen aan het door de Stichting Wykop- boUw Orgaan georganiseerde Paastoemooi cn komt me daar ineens een meneer van dc af deling Sport en Recreatie, die van andere landen (sommigen beueren set/s goedkoper) blij ven vreemdelingen en Neder- maar eenvoudig, omdat het meepraten, 's Nachts om- t.Tij flroöl-o Viim-rf „ïo^- hrflAftl tuig een beetje biliyic is, da« géén toestemming geeft om te uil ik de primeur. spelen. Reden: er kunnen geen IH precedenten geschapen, war- DE politie werkt snel, zeer den. Als er in Rotterdam op snel, te snel in Rotter- de Abraham van Stolkweg dam-OverscHie. De agenten geen toernooi kan worden ge- meten in een flits geheel seecld dan ta OIKO 5Uapste. onnodig -paniek te zaaien. Een van mijn collega's kan er van de" 00^ niet* dat- terwlJ1 het veld van Alexandria ult- landcrs, die tn den vreemde tüonen. en hier een poos ver blijven, luidkeels klagen. zich dit niet meer kan veroor loven. Temend uit Amerika heeft ki^p"» "rn^niiin Een Antilliaan schoof mij koers (en niet volgens de be- t n lt Ce oe c en liet üaar aan met een hotelrekening stedingswaarde) in dollars om- stond 10eU kwurtaa*. Ik heb vs v' •m ieze paging tot ladciich- 'lk bcR Ung m Mj db erg_ ten telefonmch kunnen afreke- s[c gevolgen nog moeten on- Het c™ dervinden. Vele toeristen van een Zwitserse hulpkracht. hier /lcrinneri„oe„ rtreeks kwart voor vier bracht stekend te bespelen was. Dit is hij zijn verloofde thuis. Met de nu ic rctnah* ambtenarij. auto. Hij ging nog even mee Geachte dagboekschrgver, /N de afgelopen twee maan den ben lk driemaal bij een dierenarts jjeueest voor hond. Het beestje is het eerste kruisje al gepasseerd cn ver toont hoe lunger hoe meer mankementen. Niet ernstig, maar wel lastig. Hij heejt iets aan zijn poot en loopt de ene tijd moeilijker dan de andere tijd. Tijdens die bezoeken aan de dierenarts, vroeg ik me af, of het nu met beter is dat er een ziekenfonds komt voor dieren. Zeker na een leeftijd van tien jaar. Of bestaat er al een dergelijke instelling? Mevr. J. de Waard Middenhagen Rotterdam (Geachte briefschrijfster, dank om zyn auto ojïen en met zet nee/je de tweewieler steeds brandende lichten naast de goed op slot. Dat moet. Vol- trottoirband achter. pens de politie ook de keer dat Vijf minuten later stapte hij nee/je zijn vulpen op het bij- weer Li en reed -naar huis les-adres had loten liggen. (Rlijdorpj. Zijn ouders waren Neefje arriveert, zet zijn V0QT Uw mzending. lk heriu- - - op, klaarwakker. Ze hadden brommer neer, belt aan, gaat rier mij uit het verleden dat dervinden. Vele toeristen, die net bezoek gekregen van een naar binnen, krijgt zijn vul- e&n zekere heer Verlee Nagt- i ate ver- hier mC'l 'mrinneringen aan opgewonden politie-agent. De pen, zegt nog even iets over zaamstraaf 8 in Haarlem, at een Vfrferi/itidï voeger heen gaan, zullen -niet agent had die en die auto, daar het weer e.d, neemt afscheid, poging heeft gedaan om een ■mitotan thuis te vertellen welk cn daar onbeheerd aangetrof- komt bulten, brommer weg... ziekenfonds voor dieren op te fen, in dc auto een adres ge- Als een haas naar het politie- richten1 Ik uwt «w nf vonden en kwam vertellen dat bureau. Geen brommer gevon- ec, of h(j de auto „ongetu)j/eld den. Of..., buiten stopt een poging is geslaagd, dag- gestolen" had gevonden. surveillance-auto en twee boekschnjver). „Bent u nu «let blij?". Nee. agenten laden neefjes brom- Want, zo en zo. Aan de moge- mer uit. Stond niet op slot. lijkheid dat er gewoon niets Vijf gulden boete, aan de hand was had de Slier- lock Holmes in het geheel niet En aan ga je je toch wel af gedacht. vragen of deze ijver nu niet Trouwens, dezelfde collega f€ v<re'-van het «ffoede" is. Pro- vertelde me over de Over- ^atie van de Hermandad is „en* zeer noodzakelijk. Maar het tec/- ihoet wel reëel blijven. Ook in je heeft een brommer. Zijn Overschtc Maar d,in van ee», die ver draaid goed schTeef- een zware aanslag'men heeft /en,Tn de'auto een"adreV'fié- Als'een~hans naar het'politto- Zulke onregelmatigheden zal gedaan op hun reiskas. II HOE zou U het vinden, wan- 71 men natuurlijk altijd onthou den. Maar het hele prijspeil doet ome toeristische import schade. Toenemende schade, [~J neer we in het vervolg want de hoge prijzen zul- met een waterscooter naar ons lm meer en meer in het bui- werk gaan. Ademloos lijkt me tenland onderwerp van ge- het. Toen ik gisteren het sprek oormen en zo meer en nieuwtje over de in Nottlng- meer overal bekend worden. ham vervaardigde scooter tot Een vakman verzekerde mij, me nam, ben ife onmiddellijk dat prUsverliogingen, zoals rnü naar de kaart van Rotterdam schicsc politie ook het volgen die hier hebben gemaakt (en gevlogen om te kijken hoever de „snelle" verhaal. Zijn neef- hier en daar nog meemaken) »fc over het water komen kon. werken uis een lange lont. Welnuik haal de Leuveha- neefje heeft ook bijles, In „Het lekt maar in een traag ven, schuin tegenover onze re- tempo uit", zei hij mij„en het dactic. Overschie, Dus, met de brom mer naar de bijles. 5'er plekke DAGBOJ2KSCHR/JV£R T)E meeste reclame valt ,,-L' op door stijl. Ze zou moeten opvallen door haar substantie. Opvallende vi sualisatie Is niet noodzake lijk een bewijs van sterkte. Het ia vaak camouflage van zwakto. Van gebrek aan In houd." JAMES DURFEE geciteerd in Reclame aanmerking komt. Er wovdt afgegaan op adviezen van deskundigen de be slissingen, die worden genomen, zijn weloverwogen". De TCC-leden v.d. Knik en v.d. Horst meenden ook dat de topatleten te weinig inspraak hadden. V.d. Kruk; „De inspraak komt m de praktijk niet over". V.d.Horst: „Alles wordt buiten de atleten om besloten; we worden bestuurd. De atleten zijn mans genoeg om mee te beslissen. Daarom willen we zitting in de commissies, waar de beslissingen worden genomen". Vice-voorzltter Koomen van de KNAU reageerde daar fel pp. „De TCC is een officiële KNAU-commis- sie, die ieder moment bij bet bestuur met de problemen kan aankloppen, We zijn zelfs een stapje verder gegaan door een zetel in de Unieraad voor de TCC te reserveren. Dat Is een grote uitzondering" v De Rotterdamse atleet Hans v.d. Horst roerde behalve de begeleiding en de dagvergoeding ook het punt van reclame in de sport aan. Hij stelde dat topsporters door middel van reclame aanzienlijk in hun financiële moeilijk heden tegemoet zouden kunnen wor den gekomen. De heer J. Oskam, de secretaris van de KNAU, zei daarop dat de KNAU wat dat betreft gebon den was aan de reglementen van de IAAF. Hij verzekerde de aanwezigen dat hij dit punt tiidens het komende congres te Stockholm (1 oktober) zeer zeker aan de orde zal stellen, wanneer hot tenminste tor sprake komt. „We hebben het echter niet op de agenda gezet", aldus de heer Oskam, „We vinden doping en strafrechtpleging namelijk oneindig veel belangrijkere punten dan reclame". Tijdens de discussies kwam wel vast tc staan dat alle moeilijkheden voor een groot deel tot één punt kon den worden teruggebracht: gebrek aan geld. Harry Hofmeester, directeur van het sportpaleis aan het Zuidplein, die het forum coördineerde, merkte in dat verband op: „Pas als er van de overheid een stroom geld loskomt, hebben wc de gelegenheid zaken, die dringend om een oplossing vragen, aan te pakken. Nu moeten we wel be perkingen opleggen". Secretaris Os kam voegde er een opmerkelijk geluid aan toe; „De namen van veel leden van het Koninklijk huis zijn verbon den aan tondscn voor zieken of ge handicapte landgenoten. Denk maar aan het Prinses Beatrixfonds, het Prins Bertthardfonds. het Koningin Wiïhehninafonds etc. Waarom komt er echter geen hulp voor gezonde men sen, bijvoorbeeld een Prins-Claus- stichttng voor de begeleiding van top sporters?" Rond het middernachtelijk uur sloot de heer Hofmeester dé bijeenkomst af met de opmerking: „Het is wel duide lijk dat de topatleten in de huidige maatschappij zich in een mistige toe stand bevinden. Niemand kan het pro bleem in zijn totaliteit oplossen. Maar er is wel veel te bereiken- Mijns in ziens zijn de topsporters op de ver keerde weg. Zijn te gauw op hun te nen getrapt. Om nader tot elkaar te komen zullen ze andere wegen dienen, 'te bewandelen". Rotterdam krijgt Ek tafeltennis in 1972 MOSKOU, zaterdag (ANP) De achtste Europese tafeltenniskampioen schappen. zullen in. 1072 van 13 t/m 20 april in Rotterdam worden gehouden. Tijdens een vergadering in Moskou wees de Europese Tafeltennis Unie (ETTU) de landen aan die tot 1980 deze wereldkampioenschappen om de twee jaar zullen organiseren: Joego slavië (1974), Oost-Duitsland (1976), Hongarije (1978) en Griekenland (1980). Voor de 3le editie vari de wereld kampioenschappen, die volgend jaar in Nagoya in Japan wordt gehouden, werden de data van 1 t/m 10 april vastgelegd. Voor de Europese jeugdkampioen schappen zijn de volgende organisato ren aangewezen: Engeland (1970), België (1971), Denemarken (1972), Griekenland (1973) en Schotland (1074).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1