ROTTERDAMS DAGBOEK Discussie havens alleen over details 3 f n Ene infarct na andere j Brief aan dagboek en wij ons opwinden y 98 ■"J m m' p in W 1 j mr ROTTERDAM RIJNMOND OVERLEGORGAAN VERGADERDE IN HET OPENBAAR Regering ook positief over Rijnpoort Dodelijk ongeval in Spijkenisse Notities iZAKEWKl Srldbcv°l" DR. SMITSKAMP Medicus moet zich aan druk technologie onttrekken PPR-lijst voor gemeenteraad hearing Iiuis f mK i r -^r j&aitwoorfil V WIJTING LEKKERBEKJES om te I watertanden... pag. 4 - dinsdag 7 april 1970 (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG, dinsdag, Het algemeen bestuur van het over legorgaan Zeehavenontwikkeling Zuid-West Nederland heeft zich in zijn gisteren gehouden vergadering, die voor het eerst openbaar was, in grote lijnen akkoord verklaard met het beleidsadvies inzake de ha venontwikkeling, zoals dat door het dagelijks bestuur van. het overleg orgaan was opgesteld. DEN HAAG, dinsdag (ANP) De minister van volkshuisves ting en. ruimtelijke ordening, ir. W. F. Schut, heeft de Tweede Kamer der Staten-generaal inge licht over de essentie van de overwegingen der rijksplanologi sche commissie die er mede toe hebben geleid, dat de reg-ering een positief standpunt heeft inge nomen ten aanzien van de aanleg van de Rijnpoorthaven volgens het Rotterdamse plan, zo deelt het ministerie van volkshuisves ting en ruimtelijke ordening mee. Uit de brief van de minister aan de Tweede Kamer blijkt, dat de rijkspla nologische commissie tot de volgende conclusies is gekomen: de ontwikkelingen van het con tainervervoer op langere termijn no pen tot vergroting van de overslagca paciteit voor de behandeling van con tainerschepen. de uitbreiding in bet nieuwe wa terweggebied dient in een nieuw ha vencomplex geconcentreerd te -wor den; .de omvang van de Rijnpoortha ven in de door Rotterdam, voorgestel de vorm en de plaats waar deze haven is geprojecteerd zijn aanvaardbaar; -de gevreesde agglomererende werking van de Rijnpoorthaven kan worden voorkomen; de bezwaren uit een oogpunt van waterhuishouding verdienen in zover re bijzondere aandacht, dat een snelle voltooiing van de bodemvoorzieningen in de Nieuwe Maas en de Nieuwe Wa terweg wenselijk i,s; Het verdient aanbeveling om ter compensatie van de bezwaren voor de tuinbouw onder glas te zoeken naar een oppervlakte van plus minus 120 ha binnen of bui ten het streekplan Westland, waaraan de bestemming „agrarisch bedrijf" kan worden aangegeven; - het project ontmoet uit milieu hygiënisch oogpunt geen bedenkingen, mits voldoende afstand tussen de overslagactiviteiten en de woonbebou wing wordt bewaard. Dit komt in het kort erop neer, dat men het eens is over het belang van (nieuwe) havens in de Delta voor de Nederlandse economie, inzicht in de h3venontwlkkeliög op lange termijn noodzakelijk is vóórdat maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden, en krachtige stimulering van de mogelijkheden in West-Brabant en de zuidelijke Delta. Een kosten/batenraming voor de eerste vijf jaar moet zo spoedig moge lijk worden gemaakt, samen met het Centraal Planbureau en het centraal bureau voor de statistiek, en ingrij pende verbetering van infrastructuur en leefklimaat in West-Brabant en de zuidelijke Delta is noodzakelijk. De discussie tussen de partners, vertegenwoordigers van Brabant, Zee land, Zuid-Holland, Rijnmond en Rot terdam, bepaalde zich tot het soms anders formuleren van details in het advies. Aan een algemene beschou wing hadden de meeste vertegenwoor digers geen behoefte. Alleen drs. Roe mers, burgemeester van Vlissingen, herinnerde aan de ontstane tegenstel ling binnen het overlegorgaan, waar bij hij zich afvroeg of coördinatie van het zeehavenbeleid wel is te verwe zenlijken in het orgaan. Jhr. mr. T. Schorer meende dat het ontbreken van een nationaal zeeha venbeleid de oorzaak is van de tegen stellingen tussen de diverse partners. Hij onderschreef do gedachte van bur gemeester Thomassen van een regio naal havenbeheer in het raam van een nationaal beleid. Voorzitter mr. J. van Aartsen, com missaris der koningin in Zeeland, wees erop, dat de regering naarstig streeft naar een havenbeleid. Hij meende dat de stukken die door het overlegorgaan zijn geproduceerd, belangrijk zullen zijn bij de bepaling van dat nationale beleid. SPIJKENISSE, dinsdag (ANP). In Spijkenisse is gisteravond op de kruising Tramdijk/Molendijk een fiet ser onder een vrachtauto gekomen. De man, de 50-jarige A. van den Bergh uit Spijkenisse, was op slag dood. (ADVERTENTIE) beduidend goedkoper A!s het voorjaarszonnetje naar binnan schijnt dan vallen ze in eens zo opdie slijtageplck- ken op de meubeibekieding. 2org dat Uw meubels gezien mogen worden - ook ir» het zonnetje en overtrek ze voor een klein prijsje. Nu verkoper» wij een partij meubelstoffen: 1500 meter meubelstof in wel zes verschil lende kwaliteiten en kleuren uit de prijsklassen van f 7,95, f 9,85 en f 12,50 nuomdat de koilektieniet meer kompleet is door elkaar per meter voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze grote partij meubelstoffen er zijn zes verschillende kwali teiten en kleuren, 130 cm breed, door elkaar par meter uit de series van 7.95- 9.85-12.50 130 cm breed Ook maandagmorgen optn Géén tel. of schrift, best. SM WEET U wat mevr. De Jong Uit de Bingleystraat mfj telefonisch verweten heeft? Dat ik een diep ingewortelde haat heb tegen de politie. Zo daar ga ik. Maar nu hoef je niet te den ken dat ik huilend in de ar men van m(jn overbuurman - raadsverslaggever ben ge vallen, want ik kan er tegen. Sterker nog, ik vind het heer lijk. Schelden maar hoor, meisjes, ik luister wel. Stol je voor zeg: ik, dag boekschrijver, openlik in dc krant schrijven dat het gehele politieapparaat »ne gestolen kan worden, omdat ik zó dik wijls verkeerd geparkeerd sta, dat ik de bekeuringen inmid dels niet meer betalen kan. Ncc hoor, zoiets kan je van mil niet verlangen. Ik ga daar eon beetje schrijven, dat een heel rijtje politieambtenaren zondag bij de wedstrijd Sparta Fe ij en oord onverstoord naar de wedstrijd bleef kijken, ter wijl zich vlak achter hun rug een kolossale vechtpartij om een gevallen bierflesje af speelde. Kom nu. laten we niet al leen heer In het verkeer, maar óók op papier. Daarom, m(jnc lezeressen, als ik werkelijk een baat tegen de politie zou hebben, zou Ik het nóóit schrijven. Alleen maar denken. rr//E, gelijk ik, alles leest W u;at er ouer de weten schappelijke onderzoeken op het gebied van de bestrijding van hart- en vaatziekten te le zen is, moet onderhand weten dat drie afwijkende levensge dragingen funest kunnen- zijn; te veel roken, te veel eten, te veel zitten. Kunt u zich na voorstellen met welke complexen ik elke morgen weer aan dit tempera mentvolle leven begin. Ik doe alles wat de Hartstichting per- boden heeft. Een aanwijzing, dat het doen wat eigenlijk niet mag voortvloeit uit de bestaande welvaart, is het anatomische onderzoek van in de Koreaan se oorlog gesneuvelde soldaten. Vaafoser wetting en coronaire «fliidoeninsert toerden bij de goed doorvoede Amerikanen peelouldip aangetroffen, ter wijl de Koreaanse guerilla's in harde strijd gewend aan ont beringen (en in elk geval van heel wat minder voedsel voor zien), niet of nauwelijks aan dezelfde vervettingen en aan doe nuigen geleden bleken te hebben. Wij, welvarende en mollige westerlingen, eten meer dan wij irt feite nodig hebben, we roken meer omdat we daar het geld voor hebben en omdat we er -wellicht gelijktijdig een stufc stress mee afreageren. En onze derde blunder: we zitten te veel. In de auto (zoals ik) of voor de televisie. SU dit alles moeten we niet de gecompliceerdheid pan de westerse maatschappij structuur (en de eisen die daardoor aan het individu ge steld worden) vergeten. On herroepelijk gevolg hierunn zijn de spanning en de over spanning, welke misschien nog in eer dan de andere, factoren zijn ter veroorzaking van hart kwalen. Ik ben altijd een beetje ang stig als een bruisende collega zich over bepaalde zaken op windt, wat bedenkelijke blos jes op zijn wangen tengevolge heeft JMaar bent u zo iemand, die zich het spreekwoordelijke kaas pan de boterham laat eten. Mijn collega in ieder ge- pal niet. Toch kan het niet genoeg herhaald worden: blijf kalm, laat gerust die kaas eruan af halen, want goed beschouwd heb je alleen jezelf er maar mee. De Nederlandse Hartstich ting doet alles aan voortich- ting. Men probeert vta talrijke publikaties de gedragsnormen pan de bedreigde mens te ver anderen, maar men is zich be wust van het zeker niet over tuigende effect. De meest juis te manier zou eigenlijk een massaal bevolkingsonderzoek moeten zijn. Het griezelige infarct behoeft toch geen ta boe te zijn. Laat u gewoon onderzoeken of u er reeds op weg naar is, waarom niet? DAGBOEKSCHRIJVER Geachte dag boe kschrijper, /N UW artikel over onze po litie dat zaterdag j.l. in de krant verscheen vraagt u zich af of de ijver van Hermandad niet te veel van het goede is. Hierbij dient «ten zich ech ter wel te bedenken dat auto- en brojmnerdiefstal helaas zeer reële zaken blijken te zijn. Ondergetekende kan hierovet mee praten. Toen hij bezig was zijn da gelijks brood! te verdienen aan het Haagseveer (nee, niet het politiebureau) t« zijn wagen op de parkeerplaats Jacobs- plaats gestolen. En hij is ook beslist niet het enige slachtoffer. Om eens een paar cijfers te noemen: in au gustus 1969 zestig stuks alleen pan de Jacobsplaats om van de andere stadsdelen en parkeer plaatsen (denk aan het Zuid plein) maar te zwijgen, Ook worden auto's 's nachts wei bij de eigenaars voor de deur vandaan gehaald, terwijl brommers wet vrachtwagens tegelijk verdwijnen. Dat onze politie dus kenne lijk met zeer veel gevallen ge confronteerd wordt, is juist, vandaar ook dat de handeling zoals door u zaterdag om schreven in dit licht gezien i/ami B Drie miljard I KORT I zielen telt dc prij normaal is. Zij zullen in ogenschijnlijk dezelfde gevallen honderden, ja waarschijnlijk duizenden mensen gelukkig maken. P.S. Mocht u mijn auto zien een Citroen-Ami kenteken GZ 1107 zandgeel met wit dak u mag mij er 's nachts om pier uur voor uit bed bel len. Hoogachtend, A. Boom Wingert 194 Capclle aan de iJssel. (Geachte briejschrypcr, dank voor uiteenzetting. Ik ben blij dat er mensen zijn die er an ders oper denken dan ik. En mocht ik uw wagen tegenko men, ik zal u stellig bellen. Om vier uur 's nachts, dag boekschrijver.) anno 1868. Zij neemt toe met twee zielen per seconde. Iedere ochtend zitten er 160.000 mensen maar aan 's werelds ontbijttafel. Een derde van de mensheid is on dervoed, een tiende lijdt «an hortger. TT wilt weten, gemeente, waarom ik nachten lang werk voor mijn preek en daarbij veel te veel jenever drink, terwijl mijn vrouw me a! eindeloos vol koffie en thee giet, Ik deed dit, omdat ik wilde proberen een dood kind, de kerk. dienst, door mond op mond beademing wat leven In te blazen. Ik heb alles gedaan wat ik kon; Ik preekte nu eens op de man af, dan weer elegant of grof en uit dagend. Ik heb u, gemeente, vierkant do waarheid ge zegd om u wakker te ma ken, ik heb u In eigen ogen belachelijk gemaakt of heb u verteld, djt Ik me een stuk In mijn kraag dronk bij het maken van mijn preek. Maar niets hielp. Ds HALVERS (geciteerd 'n Hervormd Nederland) {Van een onzer verslaggvers) ROTTERDAM, dinsdag „De me dicus van de toekomst zal een voort durende strijd, moeten voeren om zirih zoveel mogelijk tc onttrekken aan de druk ven de technologische ontwikke ling". Met deze conclusie eindigde dr H. Smitskaznp, geneesheer-directeur van het Havenziekenhuis een toe spraak tijdens de gisteren gehouden Sirene-lunch in de Remonstrantse Kerk. De steeds sneller gaande escalatie van technisch-wetenschappelijke ont wikkelingen betekenen een toeneming van de druk op de menselijke geest, dus ook op die van de medicus, aldus dr Smiitskamp, Om deze druk te kun nen verwerken achtte hij een „ombui ging van het competitie element" in onze samenleving en in ons gedrag noodzakelijk: „Onze agressie zal posi tief gericht moeten worden, nl. op me dedogen met de ander." In dit kader zag hij ook een grotere laak voor de gemeenschap in naar geheel wegge legd. Voor een probleem als euthana sie bijvoorbeeld kunnen de medici ze ker geen algemene richtlijn geven. Dat is een zaak voor medicus en de gemeenschap, die bovendien geval voor geval zullen moeten bekijken, al dus dr. Smitskamp. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Me vrouw D. A. Th, Vander Heem-Wa- gemakers voert de FPR-ka ad i daten - lijst voor de gemeenteraadsverkiezln- gon aan. Op de tweede plaats staat J, Walraven, 3. P. J. Kloosterman, 4. J. Tuk. 5, H, H. Th. Micfaels-Jacobs, 6. E. J. van Dongen. Op 10 en 11 april zal Simavi, ver eniging voor direkte medische hulp in de tropen In Rotterdam haar jaarlijk se collecte houden. Provincie wil voor j 24.000 meebetalen in herstel van Bleiswijkse verlaat ROTTERDAM, dinsdag GS van Zuid Holland hebben voorgesteld een krediet van ƒ24.000 uit te trekken voor herstel van het Blciwljksc ver laat, een verwaarloosd houten sluisje bij de Rotte in Bleiswljk. Het verlaat behoort tot de terreinen die de pro vincie heeft aangekocht voor de aan leg van een rijwielpad langs de west zijde van de Rotte. In de totale kosten van herstel 240.000 zou het rijk voor 40% moeten bijdragen. Bic is wijk voor 30% en het recreatieschap Rottemeren voor 20%. „Op 24 februari j.l. nodigde de VARA-tv 60 mensen uit om mee te werken aan een hea ring over het onderwerp „leef baarheid". Onder de genodig den bevonden zich o.a. expo nenten van Man-Vrouw- Maatschappij, de Provo-bewe ging, de Aktlegroep Vrouwen, 5e studentenoppositie, de werkgroep Gezag en Democra tie, de kritische leraren, Dolle Mina, de Ongeorganiseerde Vakbond, de Socialistische Jeugd, de BBK, de werkende jeugd, de Bond van Weten schappelijke Arbeiders en de werkgroep Milieuhygiëne CONGO. ..)Na een uur dis cussie bleek door dit gezel schap onder het begrip leef baarheid te worden verstaan; goede woningen, goede oude- dagvoorzieningen. inspraak in jedrijven, seksuele vrijheid, leerplicht tot 18 jaar, gelijke rechten voor man en vrouw, oetere medische hulp, het slch aiet laten manipuleren door de VARA, de autoritaire persoon lijkheid, de miliehygiëne, fe tisjisme, de sanering van de Kinkerbuurt, beter openbaar vervoer en nog een paar dln- geen meer," Dit schrijft drs. R. Hueting in ?en overigens zeer technische beschouwing afgedrukt in het laatste nummer van Econo- miSDh-Statistische Berichten. Merkwaardig is dat we die hearing nooit op ons tv- »cherm zullen aanschouwen. De VARA besloot namelijk de wél gemaakte film te vernieti gen en dat is waarschijnlijk gebeurd omdat, zoals Hueting In 'n voetnoot verklaart, aan Lèn facet van het begrip „leef- aaarheid" door een kleine tien orocent van de deelnemers on geveer de helft van de be schikbare tijd werd besteed: „het zich niet laten manipule ren door de VARA." De erva ringen, eerder dit jaar, met het discussieprogramma Goed Leven hebben de VARA, zo blijkt, althans deze zekerheid gegeven: dit maar niet meer. Misschien is de omroepvereni ging nu ook doordrongen van de waarheid van de volgende stelling opnieuw van drs. Hueting; „Het is duidelijk dat eon discussie door 60 mensen over rond 20 onderwerpen leidt tot 1200 uitspraken, wan neer men niet op eikaars stel lingen reageert en tot 60 tot de veertigste macht op merkingen wanneer men dit wél doet". „En, zegt Hueting, „deze rekensom werd de VARA door de schrijver van dit artikel 's morgens om half elf tevergeefs voor ogen ge steld als kwartoficering van de te verwachten chaos. Om half zes besloot de VARA-leidlng dc gemaakte film in dc prul lenmand tc gooien". Drie weken geleden kondigde de VARA een nieuwe „the ma-avond" aan, uit te zenden op 27 mei. Onderwerp: „De jaren '70", De hearing die drs. Hueting bijwoonde was be doeld om, voorafgaand aan deze uitzending, „de verschil lende bezwaren die binnen de oppositiegroepen leven te on dervangen". Het mislukte, zoals de VARA overigens ook zelf al toegaf, niaar „De jaren '70" zou in elk geval doorgaan. In alle stilte is de afgelopen maanden de voltallige bevol king van het Haagse huis van bewaring I verhuisd. Het drei gende, uit 1902 daterende bol werk aan de Casuariestraat, monument uit 'n tijd waarin de maatschappelijke vergeld In gs- drang mot hartstocht werd gekoesterd, staat leeg en is, op wat administratieve rompslomp na, klaar om te worden afge broken. Volgens de plannen zal halverwege de zomer de slo pershamer in het massieve steen worden gezet. Op de plaats waar thans honderdder- tig stevige celdeuren aan staan, zal straks het nieuwe ministerie van financiën gaan verrijzen. Ex-Casuaricstraat-directeur W. B. Janssens (50) thans benoemd tot directeur van een nieuw jeugdhuis van bewa ring, De Sprang in Scheve mn- gen zegt, terugblikkend,op drie jaar Casuariestraat, blij te zijn met de definitieve sluiting van dit huis van bewaring, Janssens: „Het beantwoordde in geen enkel opzicht meer aan de eisen van deze tijd. Daarmee wij ik niet zeggen dat de situatie i-n de overige huizon van bewaring in Ne derland ideaal is. Verre van dat. Er zijn er drieëntwintig in gebruik, die vrijwel allemaal aan het eind van de vorige eeuw of begin deze eeuw zijn gebouwd. De bouwkundige opzet was geheel gericht op ODsluiting, het geïsoleerd hou den van de maatschappij maar ook zoveel mogelijk van de andere geacuncerden in het belang van het vooronderzoek. D;e isoletfnentsgedachte ün de inrichtingen zelf woog. tot met zo heel lang geleden vrij 2waar. Toen er geleidelijk aan de op vatting doorbrak, dat ook pre- ven-tieven recht hebben op een zo menscujk mogelijk verblijf, moesten alle hu.zen van be waring worden aangepast. Dat was een heel kostbare en ge zien de bouw vrijwel onmoge lijke opgave. „Rond '57 is men hier met de aanpassing begonnen. Zo werd 'TOwll Op 11 maart drong een groep je van 35 mensen leden van Bond van Dienstweigeraars en SJ binnen in de Juliana van Stolbergkazerne in Amersfoort. De „insluipers" deelden pamfletten uit waarin werd opgeroepen tot sabotage en dienstweigering. Tot de Marechaussee ingreep. Later, diezelfde dag, reikten waar schijnlijk leden van dezelfde groepen in 'n soldaten trein andere schotschriften uit, die in tegenstelling tot de In de kazerne verspreide geïllu streerd waren met nogal vér gaande prentjes. Het incidentje kreeg een regel of vijftien in do meeste kran ten: een van dc vele „aksies" van vendaag-de-dag. De Ka merleden Vonhoff en Koudijs beiden WD vonden het niettemin belangrijk genoeg voor vragen aan de minister, in dit geval de heer Den Toom van defensie. De Kamerleden wilden zo lieten zij in hun vragen uitkomen in het bij zonder voorkomen hebben dat pamfletten met wat zij noem den „buitengewoon kwetsende afbeeldingen" ooit nog een ka zerne zouden binnenkomen. De reactie van de bewindsman zou op zich niet zo belangrijk zijn, als daaruit niet en dat is echt 'n uitzondering in de dagelijkse stroom van ant woorden op vragen uit de Ka mer zo overduidelijk de woede naar voren was geko men die (oud-generaal) Den Toom moet hebben bevangen bij het aanschouwen van de „afbeeldingen". Hij schrijft: „De afbeeldingen zijn naar hel oordeel van on dergetekende dermate leugen achtig en stuitend van obsce niteit, dat zij naar zijn mening slechts een gevoel van verach ting kunnen opwekken ten op zichte van degenen die derge lijke voorstellingen hebben kunnen vervaardigen en ver spreiden. Waakzaamheid is terzake geboden. Alle commandanten zijn door de bevelhebbers der onderschei dene krijgsmachtdelen gewe zen op de mogelijkheid dat op of nabij hun onderdeel onver wachte propaganda- of andere acties worden ondernomen. Géén schunnige pamfletten dus meer in de kazernes. Voor degenen buiten de krijgsmacht die de ook in een net dagblad niet te reproduceren afbeel dingen nader zouden wilien bestuderen: het geschriftje heet „Soldaat wat moet je verdedigen?" De Bond van Dienstweigeraars zal nog wel 'n paar exemplaren over heb ben. bijvoorbeeld van de kerk één ruimte gemaakt, want de se paratiegedachte was zo streng doorgevoerd, dat de gedeti neerden slechts in een eigen hokje de di'.enst konden bijwo nen. Dat de aan pass ag van de huizen van bewaring een zaak is geweest, die geruime tijd heeft geduurd, blijkt wel uit hel feit, dat hier pas vijf jaar geleden de klassieke tonnen in de cellen worden vervangen door gemeenschappelijke toi letten. Ook werden toen ge meenschappelijke wasruimten aangelegd. Voordien moesten de gedetineerden zich dagelijks wassen in een teil, die in de cel werd klaargezet. Janssens: ..Voor het luchten van de gedetineerden hebben we hier nooit een moderne op lossing kunnen vinden. Bij ge brek aan een geschikt, afgeslo ten terrein, zijn we altijd ge dwongen geweest gebruik te maken van de zogenaamde luchtkooien, aan drie kanten ommuurde, langwerpige hok ken van boven afgedekt met 'n traliehek. We hadden er vier, waar de gedetineerden in groepjes van vier, v(jf man werden gelucht. Oorspronke lijk waren deze kooien be stemd voor het luchten van één man. Apekooien werden ze duor iedereen genoemd, terecht, geloof ik ook. MU doen ze In elk geval altijd onweerstaan baar aan een dierentuin den ken. Gevraagd naar een korte be schouwing over de rest van het Nederlandse bestand aan hui zen van bewaring zegt direc teur Janssens: „Hoewel in de bestaande huizen van bewa ring de stttuate beehst niet beantwoordt aan het ideaal beeld, dat ons voor ogen staat dat zou ook onmogelijk kun nen zijn ze over 't algemeen niet slechter dan de Casua riestraat. Op pan er bestaan er plannen voor de bouw van vijf n'.euwe inrichtingen in de plaatsen, waar de bestaande ook hard aan vervanging toe z"jn. Dat '.s dan in Amsterdam. Zwolle, Ai'nhem, Maastricht en Dordrecht. De opzet van de n.euwbouw is geheel aange past aan de nieuwe idee. dc gedetineerde zoveel als moge lijk in gemeenschap te laten leven en ook bezig te laten zijn zodat hij hoewel van de maatschappij afgestoten er zo min mogelijk van ver vreemdt. In de bestaande huizen van bewaring is deze formule, geziien. hun bouw, na tuurlijk nauwelijks te realise ren, Daar bl.jfi. het improvise- inrichtingen in gebruik kun nen worden genomen, s nog met bekend". PETER NIEHORSTER Redactie DICK HELLINGMAN (ADVERTENTIE) 1 kg wijtingfilets, 80 gr bloem. 1 el, zout, 1 dl. melK, slaolie of frituurvet. De fltota door een deagje halen van bloem, ei, zout en melk en goudbruin bakken in dampende slaolie of frituurvet. Warm opdienen. Kostelijk! Vraeg recepten b|j uw vishandelaar of bU het Proouktachap voof Vl# an VisproduWan, Waasenaara&weg 20, Den Haafl.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1