JOienst op Japan §ia Panamakanaal Tweemaal Cassée en het blauw van Bouw dit is uw tas eenJPNBps kfeurenlv. sratfop proef CEED23 Veel buitenlanders onder werkzoekenden Kind voor iV. S. ^otuic§ Hifi-Sferei ROTTERDAM RIJNMOND John Mayall op 30 mei in De Doelen Brief aan dagboek bel 134700en vraag een hele week v_. P-SCHEPEN WORDEN IN SCHIEDAM VERLENGD Prinses Margriet opent Sealaud container-terminal D'66 stelt andere partijen voor één politieke krant te verspreiden Mej.dr Schrama: „Speciale keuring nodig voor gehuwde werkende vrouw" Bevestiging ds. Mettau v4L een ■?*ftar er in °ns in Rijnmond" DOOR CEES VAN DER GEER - Landschappelijk Cees Bouw Brief aan Gert DS'70 neemt deel aan Rijnmondraad- raadsverkiezingen ritend"ladiI"vP*eï H' em ui' Slopen Barendiechtse brug aanbesteed jag, 4 - donderdag 9 april 1070 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Nedlloyd, het lijnvaartbedrijf van de Nederlandse Scheepvaart Unie gaat per 1 mei een nieuwe sneldienst openen tussen Rotter dam en Japan met zeven daartoe aangepaste vrachtschepen. ,,.£P ogenblik zijn op de werf Wilton-Fij en oord in Schiedam reeds twee vrachtschepen ver lengd en ii} de komende maanden zullen de resterende vijf schepen worden opgeleverd. Deze uit de .V,begin zestiger jaren daterende - schepen krijgen een extra ruim. waardoor zij per stuk een 100 containers van 20 voet kunnen ;%eenemen. Met de totale opera- .fbe :s een bedrag van ongeveet ii/25 miljoen gemoeid. schepen MiIIon worden in- p routes naar Japan. De - ^®staande dienst via Kaap de Goede Hoop en de tweede nieuwe dienst rechtstreeks van Rot- :SS^maJaT7 ?V I!a.namakanaal naar Yokohama, Het ligt in de bedoeling de JE?o?9°?iVCrn le vrachtschepen eind 1972 te vervangen door twee vol- containerschepen, 'die op het ogenblik rnet een capaoiteit van 2000 20 voets containers per stuk bij de Duitse werf Bremer Vulkan in aanbouw 2ijn, Dc --ÏÏ5?erlandse Scheepvaart Unie heeft '225* vervv«chtingen van de ontwikke- hng van het stukgoedvervoer tussen -Europa en Japan, een fedt wat onder- do<2r het Segeven, dat behalve de twee Nederlandse volcon- "'l?mers ^en (bosten ongeveer ƒ100 "5nS°«? £er si^k) er nog een twintig -volcontainerechepen in opdracht van - Europese en Japanse rederijen In aan bouw zyn. bij Wilton-Fljenoord in Schiedam. Het schip op de toto is al in twee helften doorgezaagd en de negentien meter lance nieuwe itussensectie wordt nu aan de twee helften vastgelast. Een van de redenen waarom contai ners fn veel gevallen op de diensten +nien Eur°Pa kunnen wor sen ingezet is niet alleen het sterk stukgoed verkeer (in de Jaapte vijf 3aar is dat naar schatting "Sit- f,pej'cfnt gestegen), maar ook het feit dat van. beide kanten S?«iP[aai^2e' c0ntaineriseerbare la- .fe^rdt aanpboden. Een zelfde sl- "tua. f... E3 z0 nu 3n bet scheep vaartverkeer tussen Europa en de tornt* Staten tot ontwikkeling ^,ai?»?er 04 nu verlengde „S-sehe- pen (Streefkerk, Schiekerk, Sinouts- kerk, Spaarnekerk, Steenkerk. Ser- vaaskerk en Sloterkerk) door de grote containerschepen zullen worden ver- -vangen, verwacht de NSU deze sche pen nog op andere diensten in het *n^+=ïlfnj .jynenriet gedurende een tiental jaren in te kunnen zetten. <Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Donderdag. Het aantal ingeschreven werkzoekenden bij het Gewestelijke Arbeidsbureau Rotterdam is in maart met 70 gedaald tot 2295 in vergelijking met febreuari De geregistreerde vraag nam mot 90 plaatsen toe van 8365 to 8475. Dit kiatse cijfer betekent 1,1 procent van de toaJe arbeidsmarkt in Roterdam, beduidend minder dan het landelijke percentage van 1,7, Onder de werkzoekenden bevindt zich een relatief groot aantal buiten landei's, vooral zeelui (181), die eigen lijk met tot de arbeidsreserve gere kend kunnen worden omdat ze met in Nederland mogen werken. In de Rot- terdamsc bouwwereld bestaat grote behoefte aan bouwvakkers: tegenover een aanbod van 83 staan 1043 open plaatsen, hetgeen tien proeent van de landelijke vraag betekent (omstreeks tienduizend plaatsen.) In de metaalnijverheid doet zich eenzelfde situatie voor. Tegenover een aanbod van 273 staat een vraag van 4305 plaatsen, dertien procent van de toale landelijke vraag. Onder de 273 werkzoekenden in de metaal bevinden zich betrekkelijk veel metaalschilders die waarschijnlijk op korte termijn, als het weer verbetert, aan de slag kunnen gaan. s Bij het Gewestelijk Arbeidsbureau is een toename van het aantal muta ties van niet-werkelozen geconsta teerd. In maart kwamen 250 mensen met een verzoek om verandering van werk bij het GAB. Tweederde deel van dit aantal kon op korte termijn aan beter werk worden, geholpen. Vol gens directeur De Jong van de GAB ontmoet deze „koppelactiviteit" van net bureau niet langer bezwaren van de werkgevers, i In het dienstencentrum aan de Wa- ïenburgorweg houdt het GAB sinds enige tijd elke week een middag spreekuur voor 65-plussers en ande ren. Vorige week verzochten 51 ge pensioneerden om werk en 27 konden direct worden geholpen, meestal met werk in de administratieve of contro lerende sector. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Prin ses Margriet zal op maandag 27 april de nieuwe containerterminal van de Amerikaanse maatschappij Sealand In de Prins Willem-Alexanderhaven ope nen. Deze terminal wordt de grootste acaland-vestiging in Europa. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De af deling Rotterdam van D'60 heeft in een brier aan de andere politieke par tijen gevraagd medewerking te verle nen aan één politieke krant, die huis aan huis verspreid zou moeten wor den, waarin naast elkaar de verschil lende gemeentelijke programma's van de politieke partijen staan afgedrukt. Volgens D'86 kan een dergelijke krant de kiezers beter informeren dan wanneer de partijen afzonderlijk Gtrooibiljetten verspreiden. (Van een. onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De groep van „John Mayall" zal op za terdag 30 mei een nachtconcert ge- ven in. De Doelen te Rotterdam. „John Mayall" zal in de laatste tien dagen van mei een afscheidstournee maken op het continent. Daarbij zal de formatie drie maal in ons land optreden. Op zaterdagavond 30 mei eerst in het Circustheater in Sche- venlgen, 's nachts in Rotterdam en de volgende avond in het Amster damse Concertgebouw. Behalve „John Mayall" zal het Haagse theaterbureau van Paul Acket ver moedelijk ook „Sergio Hendes and Brasil 60' naar Nederland halen. Als do onderhandelingen zich zo ontwikkelen als Acket wil, zal Ser gio Mendes aan het begin van de tournee door Europa op 1 of 2 mei In De Doelen optreden. „Brainbox" 2al zaterdagavond en- nacht 11 april niet verschijnen in het voorprogramma van „Creedence Clearwater Revival" in De Doelen, Creedence heeft besloten een eigen voorprogramma mee te brengen naar Rotterdam. Voör de pauze be tekent dat het optreden van de Amerikaanse „One Man Band" Wil- j? Harrison en de Amerikaans- - Brltee formatie „Silver Metre". He» optreden van Creedence Clearwater Revival na de pauze gaat ruim een uur duren. ROTTERDAM, donderdag. „Hel gebeurt vaak dat gehuwde vrouwen voor het eerst in hun leven gekeurd worden als ze gaan werken." Dit zei mej. dr P, G, M. Schrama op een lé- deitvergadering van de Koninklijke Nederlandsohe Maatschappij ter be vordering van de Geneeskunde, die gisteravond in De Doelen gehouden werd. Onderworp van de vergadering was de gehuwde werkende vrouw en de medische aspeoten van haar proble men. Mejuffrouw Schrama, bedrijfs arts bij de PTT, legde er de nadruk op dat het werken «i ioonduenst van de gehuwde vrouw een extra-belas- tiiug is naast ha air taaik als huisvrouw, waar bij de keuring rekening mee ge houden moet wouden, andere spreker, dc heer H. F. Wïttabol, hoofd personeelsbureau bij de Bijenkorf, gaf enkele cijfers: m de Rijnmond Ls 16 procent van het aantal werkende vrouwen gehuwd, haar voorkeur gaat uit naar een part-time werkkwng (30 procent) de geestelijke gezondheid van het tand, zeker dat van 1 tot 4 jaar, is het beter dat de m-oeder thuis is." Dit zei de kinderpsychiater prof. dr D J. de Levrta over de category jonge ge huwde vrouwen, die gaan werken om het gezin meer welvaart te bezorgen, ROTTERDAM, donderdag Zon dag 12 april wordt ds. J. Mottau in de Pelgrtmskerk te Rotterdam-Zuid be vestigd als predikant van deze Her vormde gemeente, Hij gaat daar de va- katuie van ds. M. C, Don, die sinds 1 september vorig jaar geestelijk ver zorger in het Ikaziaziekenhuis is ver vuilen. Ds, Mettau was zes jaar orc- dtktant in Soest. 'jtX {and de actie „Neem een ■jcind voor Uw rekening", 'Waarvan de opbrengst ten .goede kómt aan vluchteling .gch'kvnüeren in Oeganda. Ren in/omatrice van de NS zo lees ik in het personeels- "orgcan gaat deze actie nu 6en duwtje in de rug geven Ze wil namelijk van het Spoorwegpersoneel 2600 gul den lospeuteren. Met dit geld kan één kind dan een school opleiding van vier jaar in Oe ganda volgen. „Kind voor NS" noemt Anne Spijker want zo heet -Ze haar actie. Om de NS'ers arm te krijgen, heeft ze i«- middels aan al het personeel op^hft hoofdgebouw een brief "gesfuurtf waarin ze een en an der uitcenzèt."\ De vlachtelirmmi-fciuderen in Oeganda, aidtys Anneke, ,zijn door geidgebre^ niet allen ritt"staaf een opIeidiAg te vol gen. IVel wordt er wit aan ge- "daan; twee kerken nemen sa men zevenhonderdkinderen voor hun rekening én de rege ring In Oeganda tvjeehonderd. Blijven over: vijfhonderd kinderen die het zonder een schoolopleiding moeten stellen en du3 met minieme kansen de 'maatschappij fn worden ge- 'itutird. i>an de Vrijzinnig Christelijke Studentenbond, waar zij m sat. En toen ze van die actie Neem een kind voor Uw re kening" hoorde wilde zij er di rect haar schouders onderzet ten Ze zegt: „Je wordt tegen woordig doodgegooid met ac ties en met gironummers. Dat hoor je van alle kanten. Maar als je vraagt: heeft U er wel eens aan gegevendan hoor je niets". Voor niet-spoorwegmensen die toch Annekes actie toiUen steunen, geef ifc nog cücji een gironummer: 254134 ten name van de Cpöp. Raxffejsenbank Utrecht, met vermelding bij mededelingen: 36.42.87365, J. H. Spijker, Saigondreef 47 Utrecht fcmd voor NS INVALLER cyL-NNEKE heeft intense be~ langstelling gekregen voor Oeganda, toen dit Oostafri- kganse land als onderwerp diende voor de gespreksgroep K0RTY' kennen, ZAKEUJIC weten dat ik soms mijn dagboeken Pleeg te schrijven in etablisse ment Alhena aan de Mathe- nessenveg, niet alleen omdat het daar zo rustig is, maar omdat de kastelein een won derlijke kruising is tussen Spartaan en Peijenoorder met het lidmaatschap van Neptu- nus op zak. Nu echter doet zich het geval voor dat hij nog géén kaartje heeft voor het aanstaande Feijenoord—Legia. Mag ik het is niet mün. ge woonte voor hem oen uit zondering maken? Wie o wie? JK hen afgeblaft. Door een tramconducteur. Ga ik voor dc eerste keer na do invoering van het zelfbo- dlenlngssysteem met dc tram Vanwege een ondoorgrondelijk effect aan mün wagen, krjjg Ik meteen de wind van voren. Goed, ik weet wel, «is het op de toepassing van nieuwe systemen aankomt ben ik niet één v»n de bijdehandsten, maar dat hoeft toch geen re den tc zijn om mc zó grof neer te zotten. Ik kreeg er een kleur van. Volgens geroutineerde trsun- passaglers schUnt mün geval geen uitzondering te ztfn. Er wordt meer gesnauwd. Een van mjjn collega's wist te ver- ren dat voornamelijk de met 1 Cu gewoonten tobbende gastarbeiders het misnoegen smaken ic tvorden afgeblaft, wanneer zij In de tram voor de hand liggende dingen ver keerd doen. Waarom dit gesnauw? Zijn de tramconducteurs het gezeur van de mensen die alles willen weten over het nieuwe sy steem nou zó zat? Een klein beetje tolerantie zou toch wel op z'n plaats zijn. Men moet niet vergeten dat er ook nïet- Rotterdammers gebruik ma ken van ons openbaar vervoer en dat er óók zulke mensen zUn als ik. Maar hoe je het wendt en keert, ik hem als een kind zo biy in „de Versnelling" te mo gen lezen dat er binnenkort vrouwelijke trambestuurders komen. Die mogen blaffeh, graag zelfs, zo luid mogelijk. Geachte dagboekschrijver, QP de frontpagina van Het yf Zuiden staat iets over een in het Zuiderpark op te richten ,tdrive-in" bioscoop. Er uiordt mededeling gedaan dat de heer Dijkgraaf die de „drive-in" bioscoop en nog wat wil bouwen het vol gende gezegd heeft. Bedoelde heer Dijkgraaf heeft de afge lopen weken vaak door het Zuiderpark gewandeld (ook op zonnige dagen), maar afgezien fan een echtpaar dat een hondje uitliet, heeft hij in het park niet veel leven bespeurd. Ik heb ook aan de red. van „Net Zuiden" geschrevendat ik hierby twee vragen wilde stellen, n.l. 0 is de heer Dijkgraaf wer kelijk zo dom? 9 of doet hij net of hij met beter weet? Is het eerste juist, dan zou ik de heer Dijkgraaf willen vragen of hij 's winters óók het Kralingse Strandbad gaat bekijken of er veel baders of zwemmers zijn. Of met een variant hierop of er 's zomers erg druk ge schaatst wordt op de Krahngse plas. Is het tweede Juist dan heb ik geen fatsoen lijk woord ter beschikking. (Geachte briefschrijver, nxét boos worden. Het zal zo'n vaart niet lopen. En of de heer Dijkgraaf dom is, ifc weet het niet, Ik heb de man nog nooit ontmoet, dagboekschrijver.) £en deel van het werk van Cees Bouw in de expositiezaal van De Doelen, TJET is eigenlijk ongeloof luk met hoe weinig middelen je een boeiend oeuvre kunt op. bouwen. Dit is de conclusie, die je overblijft na de dubbele confrontatie met het werk van Dick Cassee. Zowel Museum Boymans-van Bcunin- gen als galerie Fenna de Vries aan het Een- drachtsplein presenteren het werk van deze Amsterdamse graficus. Boymans biedt, dankzij do verzameling KuJJlman, een overzicht: Fenna de Vrte» biedt bladen uit dc teatstc tijd 6n do moseltjkheld een bofln te roaken rjiJiy2".1??11,0® 5?sse.e- 1,1 Z<J let hierboven al: met wetnhr middelen. Cassee beeft namelijk altijd ge- zontaal 330 vartattes tussen verticaal en bori- „SfA KlM-Rctatige beginperiode niet mee- .Ïm.L' P«It>de duidelijk de kiemen van kïmrn tot™ ■ls hot hele 'i'erk serlcht op het ,e!l essentie met gebruikmaking van zo uemig mogelijk middelen. Een uiterste soberheid die telkens opnieuw bereikt wordt. m^lFu!séei_Werk 1vallC11 namelijk vier periodes te ontdekken. De eerste, rond de jaren '62 is er een El?1" .dt werkelijkheid teruggebracht wordt tot sterk yeieenyoiidigde vormen. Soms moet de titel een aanwijzingzijn om de afleiding van de werkelijkheid nog terug te vinden, zoals in de prent „hoofd", soms is ze (die werkelijkheid) nog ddidelljk afleesbaar. In de tweede Periode is de versobering en de stilering van de werkelijkheid al zover gevorderd, dat nu de f,SSaLZ,?iJan ?£i 15 Bekomen. De zinkplaat wordt versneden tot enkele losse delen, die ook ui terst eenvoudig van vorm zijn. De stapeling, de groei, de omgekeerd evenredige reductie van deze losse de len vormen het hele gebeuren, iin^putnt. in dez? ontwikkeling werd bereikt, eu Cassée volstond met het SlY iJw J }F - ken -van. delen van de 2inkplaat. hij wli volstaM.'" papler 15 ',e Lestvo,'m' w=hrrace kjinktwederom ongelooflijk, maar juist in deze S&sléiÊCP ui,terste aa" grafische zeg- gingskiacht. Grafisch bezig zijn is de bemoeienis met de verhouding van zwart cn wit (simpel gesteld), In deze blinddrukken is het zwart weggevallen en toch kun je van grafisch blijven spreken, omdat plotseling kLHÏ T a l ontdekking waar Cagsée je met de neus bovenop drukt dat er nog een „drftte in Bunde" is, namelijk het papier. .li d,ie ¥ch met drukken bezig houdt, zakelijk of >estetisch, dat papier mede bijdraagt aan. de schoonheid van het geheel. Cassée ontdekte en iaat u mee ontdekken de schoonheid van het pure, Manke papier, waarin de schaduw ontstaan door de reliëfdruk, de functie van de lijn overneemt. Trou wens, Cassee heeft nimmer het grafisch element in ztjn werk verwaarloosd. Eerder zou je kunnen stel- d.at }et naast, zijn vormprobleem zijn grootste zorg ls geweest. Alle variaties, alle mogelijkheden zijn er en worden gebruikt. Van een strakke egale druk, vearm de inkt een neutraal element is tot ïröïfe ,mYai4 bet zivart°,f sePia- ondanks de i? e het vlek' de vorm> bJlnH ro mantische tonen geeft. „Diu.bl'n,<id-IMkl!?n waren het rihdpunl van een déél van de ontwikkeling, want Cassee ging door. De derde periode, evenals dc vierde ook bU Penna dc Vries vertegenwoordigd, is dc cirkelvormige gra fiek. In de oneindige beslotenheid van de cirkel ont staan constructies die, zoals later blijken zal. al dui delijk het landschappelijke in zich hebben. Het zijn ruimtelijke gebeurtenissen, facetten van oouwstelsels, die diagonaalsgewijs in de cirkel gevan gen en begrensd ztfn. De etsen van de vierde periode, die vrijwel alle de titel „landschappelijk" of de plaatsnaam van een dorp in de Provence dragen kennen die begrenzing niet. Zu beginnen aan de linker- lesp. rechterzijde van het papier, vermenigvuldigen zich, zoeken door onderbre kingen van verticale lijnen de hoogte of de diepte, verminderen zich weer om vervolgens met enkele lij nen het vlak weer uit te lopen. Sterker dan bij de cirkelvormige grafiek het gevai is, ztjn deze etsen s?£h, *neer een zelfstandigheid. Boven dien is Cassée. die begon met de drastische en conse quente reductie van de waarneembare werkelijkheid de weg terug, althans zo lijkt het, weer ingeslagen. Zijn tijdens de vakanties gemaakte landschapsa- quarellen meestal niet meer dan aan het landschap ontleende kleurbanen en vrijwel abstrakt kristalh- seien zich in zijn laatste werk tot architectonische jle landschappelijk in zoverre ver- da.L^' als bouwwerk gerealiseerd, schitterend in elk landschap zouden passen. Ook zyn ze duidelijk m zovewe een ommekeer, dat de voorbeen yoornamelUk verticaal werkende Cassée nu nadrukkelijk voor het horizontale gekozen heeft, de tussenfase van de cLrkelvormige grafiek (dis diagonaal gericht was) de noodzakelijke schakel Ook Cees Rouw, de eerste Schiedammer die ooit In De Doelen exposeerde heeft zich vrij willig een beperking opgelegd. AI zU» sohtlderyen kennen slechts een kleur: blauw. Een koel, soms zeer dun, baast doorzichtig opgebracht blauw. Een welbewust en goedgekozen kleur, omdat dc koelheid van deze kleur voortreffelijk Bouw» afstandelijke benadering van het onderwerp illustreert. Bouw kiest, evenals zijn voorganger-exposant Jan Roeland de alledaagse dingen, tot onderwerp van zijn werk: pakjes sigaretten, overhemden, milkshakes, be zems en schoonmaakmiddelen. Toch zijn er kenmer kende verschillen. Allereerst het kleurgebruik. Zijn monochrome schilderijen veronderstellen eigenlijk de afwezigheid van kleur en benadrukken de vorm. Daarbij is de plaatsing van het onderwep In het vlak zodanig, dat wo die vorm, ondanks zijn alledaagsheid o?oitï£cr a]s niB")v ervei-en. Een doodgewoon pakje sigaretten of een flacon met schuimend schoonmaak middel worden door deze koele benadering neutrale zelfs wat vreemde objecten, bl"0dlNkl.deZe vervreemding en objectiviteit dan ook door in zijn meest recente werk het ondet- fl meeiïte( schilderen, maar het eenvoudigweg in natura op het vlak aan te brengen. De kwast a bIauwf kleurhaan getrokken werd, is tk ^4V0r j vian }eï scihilderij en onderstreept de onafhed van de handeling. Door het schilderij boven- schïlderM WJl?t eehllS V een kast te Plasten is ook het dln?S8ri«Bewor<lejh een onaanraakbaar aing, keurig achter perspex opgeborgen kortom, die het verdient ook eens buiten de Rijnmond te zien te zijn. JK denk sart een dominee die al dertig jaar ver oordeeld was In dezelfde dorpsgemeente te blijven. Hij bekende dat al die der tig Jaar alleen maar oude mensen bij hem in de kerk kwamen, To«n Iemand vroeg of die oude mensen In «I die dertig Jaar nu nog steeds niet uitgestorven wa ren, zuchtte hij; 'Er komen er altijd weer nieuwe bij'. H. A. VISSER Hervormd Nederland Hoogachtend, C. A. Noks Slaghekstr. 158a Rotterdam-25 Beste Gen i/ERGEET voor je stunt de w. Eureka, laat die men sen maar ruzie maken over de besteding en bel Excelsiors trainer Bob Janse, Die voelt er alles voor om zijn spelers een extraatje te laten verdie nen en jy hebt op jouw beurt het publiek, waar je zo naar verlangt. dagboekschrijver (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De mocratische Socialisten '70 gaat deel- nem«n aan de verkiezingen voor de Rotterdamse gemeenteraad én voor de Capelle aan de IJssel wordt waar- MhUnlük lijsttrekker vodf de Rijn- mondverkiejing. u Zaterdagmorgen om tien uur begint in restaurant Lommerrijk een verga- dJ oMcUmr Rotterdam van DS ,0 wordt opgericht Sprekers z jn de heren Stuyvenberg uit Eindhn- PnY etl ^rs ir* "ïitiatiefnemers. H. Pors, A. C. de Wijs en J. A. Wever d,?t zaterdaS zeker veertig leden zich 2ullen aanmelden. VOORBURG, donderdag (ANP) de dimtie bruggen van Rijkswa- in Voorburg is aanbesteed het stopen en opruimen van de onder- hGURLYa^dCu.rufi ov?C ,de °^de Maas bij Barend recht, met bijkomende wer- H^ugfeLCgeS -ln de gemeente Barerf- arecht en Hemenoord. Van de elf in- schryvers .was de laagste H. O. Kave- ha met 535.000,—. Hoogste was de NV Visser en Smits aannemingsmaat- Wt (ADVERTENTIES) "VOOR DE MAN DIE HET BESTE WIL Alle internationale topmerken inw'i ie?a 1 'W.". TT^^Hj^woilersinflel 42-44 - rotierdam.3 ■y vrijdagavond koopavond r te|. coio> 13 64oo

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1