.11 iijnmond verscherp i Jegens tel lingen in Üotterdamse raad ROTTERDAMS DAGBOEK Nieuwe hefbrug in oude Maas bij Dordrecht in juni in gebruik Laten we maar gewoon doen Drie broers horen wegens straatroof acht maanden eisen [ROTTERDAM RIJNMOND Hoofdpijn Benzi leidde liet U.S.O. in de Doelenzaal Opmerkelijk cellospel van Stegenga MOTIE LEMS ZOU MET22 TEGEN 23 STEMMEN VERWORPEN ZIJN Brainbox voor hele tournee van Creedenee gecontracteerd UITKOMST VOOR DE DUWVAART Tweemaal vol Piccolo voor 'The Concept' STOFZUIGERS EN VLOEfUHRIJVERS Notities Brief aan dagboek over Billy Qraham KORT+ ZMEL'JK Verkiezing van miss Holland voor 't eerst in Rotterdam Jfagina 4 - vrijdag 10 april 1970 ADVERTENTIE) ALS JIJ HOOFDPIJN N DAN HEBT WAT NEEM JE DAN? -'DOBERTO BENZI'S gastdirigent in V Nederland zijn veelvuldig en in de meeste gevallen uitzonderlijke suc cesvol. Gisteravond zwaaide hy in. de grote 2aal van de Doelen de scepter over het Utrechts Symfonie Orkest, dat bij ontstentenis van het RPhÖ het laatste concert in de donderdag- avondserie E verzorgde. Benzi koos ddartoe een programma van louter befaamde werken uit de romantische literatuur, zodat het publiek het muzi kale gebeuren van de eerste tot de laatste noot kon meebeleven in her- Jcenning van het door en door ver- ^trouwde klankbeeld. De jonge Franse ^dirigent opende het concert met de "Vijf geïnstrumenteerde delen uit Bi- -Zets Jeux d'enfants (voor piano a quatre mains) opus 22, een lichte, speelse inzet vol gratie e« charme, door het USÖ transparant gereali- seerd. Sfenisch diametraal daaraan te- gen gestel cl was Brahms' eerste symfo nie. in wezen inderdaad de tegenpool van Bizets kinderstukjes maar in 'Benzi's Interpretatie vooral daarom f-Het andere uiterste in klank, omdat de "veel rustige tempi bevattende c-nioll .symfonie opus 68 extra breed werden 'genomen. Duitser dan Duits, om het zo eens te zeggen. Intussen liet Benzi het "orkest magnifiek klinken, met een - "doorgloeide emotie en zware geladen- -ftetd. Hulde speciaal voor de obligaten ivan de eerste concertmeester en (in -Bizet) tevens van de solocellist. 'Pianosolist was deze avond de Ame rikaan Joseph Alfidi, wiens 19rie eeuwse virtuositeit ten. volle besteed _>vas aan het concert in Es van Llszt, een werk, dat niet meer zo vaak wordt gekozen omdat het primair op het epateren met een knappe techniek is ingesteld maar dat, mits uiterst briljant gespeeld, toch wel weer eens eantrekkelljk kan zijn om te horen, Alfidi maakte er een flitsend spel met felle martellato octaven en fraai gear ticuleerd passagewerk van en werd daarbij door Benzi en het USO ad rem terzijde gestaan. Op het applaus reageerde hij precies als een virtuoos van do oude garde: hij gaf een toegift en wel een gedeelte uit een eigen compositie, een spiritueel scherzo, waarin het volstrekt geëgaliseerde vingerspel van Alfidi nogmaals te be wonderen viel. ELLY SALOME ROTTERDAM, vrijdag De Ne derlandse groep „Bralnbox" is gecon tracteerd voor de hole Europese tour nee van de Creedenee Clearwater Re vival. Na moeilijkheden rond de me dewerking: van de Amerikaans-Britse groep Silver Metre, hebben de musici vau Creedenee en hun managers een aantal opnamen van Europese groepen beluisterd, waaronder van „Braln box", die aanvankelijk al het voorpro gramma In De Doelen sou verzorgen. Het enthousiasme voor de Neder landse groep was zo groot, dat una niem werd hesloten deze onmiddellijk te contracteren. Zaterdagavond con certeert „Bralnbox" in De Doelen, daarna o.a, in Londen, in de Royal Al- bert Hall (2 concerten), in het sport- palaat van West-Berlijn, en in Qlym- pia in Parijs. Bovendien hebben impresario Paul Acket en Brainbox-manager John B. van Steen donderdagmiddag in Lon den de overeenkomsten voor tournees in Engeland en Amerika getekend. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag- De tegenstellingen binnen (Ie Rotterdamse gemeenteraad en het college van B. en W. zijn gisteravond in alle duidelijkheid geëtaleerd. 0 Burgemeester Thomassen kraakte de motie-Lems voor een stadsgewest, die wordt gesteund door de vier socialistische wet houders. Hij wilde een „eens ge maakte fout" (de oprichting van het openbaar lichaam Rijnmond, red.) ongedaan maken, en hield een. gloedvol betoog voor een be- stuurskader dat is gebaseerd op de te wijzigen wet gemeenschap pelijke regelingen. Ook bepleitte hij eensgezindheid om uit de „permanente bestuurscrisis in Rotterdam" te geraken. 0 PvdA-aan voerder Lents hield een even gloedvol betoog voor een stads gewest, dat In 1078 zou moeten func tioneren, waarbij dan alle gemeenten en het openbaar lichaam Rijnmond zullen zijn opgeheven. Hier staat de PSP-fractie achter. Hfj sprak ztfi veto uit over alle andere structuur vormen voor bestuur in Rijnmond. 0 KVP-fractieleider Struik veroor deelde het „Stadsgewest-Lems", en stelde daartegenover: handhaving van de centrumgemeente Rotterdam als deelgenoot in een regionale corporatie. 0 VVD-woordvorder Staab was be reid de nota van B en W te aanvaar den en met alle partners in het gebied te gaan overleggen. Hij waarschuwde voor een snelle afbraak van de be staande structuren, en wilde al we) beginnen met decentralisatie van be voegdheden. 0 CH-leider Vierssen was principieel voor een stadsgewest met instandhou ding van de gemeenten. De motie Lems noemde hij „inconsequent". Vreemde eend Het openbaar lichaam Rijnmond: „De Rb'nmondwet had een geboorte vlo ck over zich. Dit heeft zich gewro ken, omdat de gemeenten buiten snel zijn gezet. Alle leden van de Rijn- mondraad worden rechtstreeks geko zen. Van de mogelijkheid om als ge meente iets In te brengen in Rijnmond is één keer gebruik gemaakt. Door wethouder Polak, Hij voelde zich er een eend in een vreemde bijt. Terwlj het uiteindelijk je eigen ciub hoort te zijn," „Rijnmond heeft Rotterdam steeds voor de voeten gelopen. Een fraai voorbeeld daarvan was de motie over het vliegveld. Onbegrijpelijk dat dit gebeurde." Het College van Advies en Samen werking noemde burgemeester Tho massen een „in de praktijk onwerk baar instituut". Dat het CAS een royaal recht van medeberaad is, „zelfbedrog". „We moeten af van. het dogma, dat we een gemaakte fout niet mogen herstellen," zei hij, doelend op de op richting van Rijnmond. Naar zijn me ning ligt hier een taak voor de politie- ke partijen. Redenen Tevoren had Lems gesteld dat de redenen voor de oprichting van Rijn mond op dit moment nog onvermin derd vuu kracht zijn. „We moeten nu de klok niet terug willen draalen. Rijnmond ls er, en functioneert. Het 4 van belang dat er een gebiedscorpora- tie komt die ls berekend op een doel matig bestuur in de toekomst." Hij sptak zich uit voor centralisatie van regionale taken in een stadsge west, en decentralisatie van lokale ta ken aan eenheden (stadsdelen er deelgemeenten) met ca. honderddui zend inwoners. Over het argument van B en W waarmee de conceptie-Fibbe wordt verworpen, zei Lems: „Nu begrijp ik, waarom men Rotterdam vaak arro gant vindt." Zijn kritiek op het Rijnmondvoor- stel is, dat het geen „follow-up" geeft En bovendien, dat voor de weg die dit voorstel aangeeft, tweemaal ingrijpen de wetswijzigingen noodzakelijk zijn binnen een redelijk korte tijd. Hii meende dat de wetgever daartoe niei in staat ls. Onjuist _De heer Struik wees het concept Fibbe af omdat de vorming van eeö vierde bestuurslaag ln strijd L met de geest van de tijd. In een tUd van de mocratisering is het oujuist taken verder van de burger weg te halen. Hij vond het tegenstrijdig in de mo tie-Lems dat hierin gepleit wordt voor overdracht van bevoegdheden aan een lichaam dat men uiteindelijk wil op ruimen. Evenals de heer Struik wezen alle andere fracties, uitgezonderd de PSP, de motie-Lems af. Burgemeester Thomassen rekende L'oor dat, wanneer alle raadsleden aanwezig zijn, de motie-Lems met 22 tegen 23 stemmen zal worden verwor pen. Hij voorspelde dat Rotterdam op nieuw een „dwaas figuur' zal slaan, wanneer de motie in stemming wordt gebracht. Aanstaande donderdag zal de Rotterdamse raad het debat voort zetten 2W JNDRrCHT liBKEEiUatUtt DORDRECHT TKKOMS7I6E Over twee maanden klaar: de nieu we hefbrug in de spoorbrug bij Dor drecht. Waar de verkeers- en spoorbrug precies liggen. DORDRECHT, vrijdag. De nieuwe hefbrug in de spoorbrug over de Oude Maas bij Dordrecht zal in juni in gebruik worden geno men. Er verrijst een 65 meter hoge hefconstructie, die vooral voor de duw vaart een uitkomst betekent. De doorvaarthoogte is 47 me ter. Drie jaar hebben de Nederlandse Spoorwegen aan dit project ge werkt. Het heeft ongeveer 20 mil joen gekost. Elektromotoren zullen de brug, opgehangen aan 35 kabels in tachtig seconden omhoog bren gen. In het wantij wordt het stalen portaal met contragewichten gemonteerd, in een nacht (van zaterdag op zon dag) wordt deze constructie op twee 75 meter lange duwbakken naar de plaats van bestemming gevaren. De oude draaibrug wordt geopend en terwijl men de duwbakken geleide lijk vol water laat lopen, zal hel portaal bij vallend tij op zijn steun punten neerkomen. Nadat de duw bakken zijn vertrokken, wordt de draaibrug weer gesloten en kan de treinenloop worden hervat. De hinder voor het scheepvaart- en treinverkeer blijft tot het minimum beperkt. Na het invaren van het hef por taal zullen nog drie weken verlopen, waarin de hulpconstruc ties moeten worden verwijderd en de elektrische installaties worden aangesloten. Na de plaatsing hangt de brug nog ongeveer een week op halve hoogte. Twee bokken moeten, eveneens in een nacht van zaterdag op zondag, de draaibrug weghalen. Onmiddel lijk hierna wordt de hefbrug op zijn definitcve steunpunten neergelaten. Daarna zal het nog ongeveer vijf maanden duren voordat de midden pijler van de draaibrug is gesloopt. Pas dan zal de door vaart opening van de nieuwe hefbrug gereed zijn voor de duwvaart. EEN naam om tc onthouden is Her- re-Jan Stegenga, een nog jonge cellist (geboren in 1947) die zijn studie aan het beroemde Conservatoire Nationale Supérieur de Musiquc in Parijs met glans volbracht en die thans als solo- cellist is verbonden aan Les Musicierts de Paris, een dingentloos ensemble van 12 s trii kers. Op het Solistenconcert van de Rot terdamse Kunststichting hebben wij gisteravond zijn aristocratische toon en zijn gezonde muzikaliteit kunnen bewonderen in een elegant barok- werk, nl. de Sonate in g van Hen ry Eccles en in Griegs Sonate in a, een dankbaar werk voor een cellist maar als compositie door haar clwepe- rig-romantlsche expressie danig ver ouderd. De holle en daardoor oninte ressante pianopartij (met veel remi niscenties aan het pianoconcert van zelfde componist) werd met de grootst de mogelijke intensiteit door Rudolf Jansen, een dor beste pianisten van do jongere generatie, vertolkt. Ondanks het voorbeeldige samenspel en de ge passioneerde verklanking bleven we immuun voor deze ln wezen burgerlij ke retoriek. Vermeldenswaard is bij de cellist zUn vermogen om het weer barstige instrument zo soepel te laten klinken dat het gevrijwaard blijft van bijgeluiden, Zijn toon zou in sommige passages bij Grieg wat volumineuzer hebben gekund, maar daar stond te genover dat die bfi alle dynamische gradaties een markant karakter be hield. Het eerste gedeelte van deze evond verschafte ook veel muzikale voldoe ning, toen nl. de jonge klarinettist Herman Braune zich met Yvonne Hoekstra aan de vleugel liet horen in o.a. Debussy's Première Rhapsodie en In Brahms Sonate op, 120 nr- 1. Voor de Vier Stiicke für Klarinette und Klavier, opus 5 van Al ban Berg, waarmee het concert begon, kwamen wc door verkeersmoeilijkheden te laat. maar we kregen daarna ruim schoots gelegenheid het gave samen spel van beide executanten te bewon deren, De eerste drie delen van deze Bj-ahms klonken echter nog wat te plichtmatig on te weinig viriel, 20 ook was de aanpak van de pianopartij in het Allegro. Het werk van Debussy werd zeer gezaghebbend vertolkt; bei der visie verried nl. grondige kennis van de materie. Het publiek was siceds zeer gul met bijvalsbetuigingen. '"THE 1 hee (Van onze kunstredactie) Daytop Theatre Company heeft twee avonden voor een bomvol Piccolo theater gezorgd met voorstellingen van „The Concept" Ex verslaafden spelen hun eigen ge nezing. „Een gigantisch stukje groeps therapie" en „een hevig en g-oots ge beuren" schreef onze recesent op vrij dag 3 april n.n.v. de eerste Nederland se voorstelling ln het Locnerslootsa Miekery, Zijn bespreking van „The Concept" kan voor de twee Rotter damse voorstellingen zonder meer ge handhaafd blijven. De mensen van Daytop boeiden hevig, hetgeen op bei de avonden na afloop dan ook resulteerde in een groot aantal vragen van de toeschouwe rs. (ADVERTENTIE) ALLE GOEDE MERKEN VOOR WONING EN BEDRIJF VINDT U BIJ nfiSI7Y 1e MIDDELIANDSTft.72 WUÜfcl TEL.010-235327 ti/B komen ze de laatste tijd VV overal tegende poor ons zo ttonsensicale spellingen. Gisteren nog zag ik in een overigens warrig artikeltje in een schoolblad enkele opmer kelijke uitspattingen: Sjoernalisttek Spesiejaat Demofcrasie Sosiejaal Vooral het woord efcsplata- sie (exploitaie) werd met een zo schrikbarende regelmaat herhaald, dat je zou gaan gelo- ven dat ze het op die school reeds 30 onderwijzen. Maar zijn die vemlemtnn- cere nu. u>ei zo nonsicaal' Nee, tenminste dat vond ik in eerste instantie. Ik ben altijd wel een vooratander geweest van de fonetische spelling, hoewei ilc er in deze rubriek nooit voor gepleit heb. Van Dalen mocht zich m.L best aan de geest vau de tijd aanpassen. Maar ik ben erop terugge komen. Niet door de mensen, die zeggen dat 'speciaal' acht iet- Iers telt cn 'spesiejaal* tien, waardoor we te maken krijgen met een letterstijgbip van 25% maar door héél wat an ders. We moeten namelijk, bij de eventuele invoering wan de fo netische spelling, consequent (konsekwent) zijn. Daarom moeten de meisjes van het schoolblaadje ook niet schrij ven „demakrasie", maar „de- mokraatsie''. Als je op deze manier wilt vernieuwen, dan moet je het ook doen in overeenstemming met de uitspraak. Ander heeft het géén nut soit. Maar kan dat? Nee. Aange zien de uitspraak van onze bloedeigen Nederlandse taal ftt elke landstreek zó verbasterd wordt, lijkt wc de invoering van deze speUlngycrnieuunnfl ■meer een complicatie dan een ver eenv oudigin 0, Daarom meisjes van het schoolblad,* laten we maar weer gewoon doen. DAGBOEKSCHRIJVER Tn toenemende mate krlj - gen ouders Inspraak ln de school en dat wordt een bewijs van voortschrijden de democratisering van on. ze samenleving genoemd. Niemand zal ontkennen, dat de arrogante alleenzoggert- sobap van de schoolmeesters dient to worden aangevoch ten. Maar of de democrati sering van het onderwijs gebaat is met de recht streekse bemoeienis der ouders, hangt sf van de de mocratische gezindheid van diezelfde ouders. Bij de ontmoeting tussen school en gezin blijken alleen maar twee autoritaire systemen om de voorrang te vechten. W. H. SPRENGER (Te Elfder Ure) litie-burgery. De heer G. Blok uit de Eleiswykslraat 23b schreef mü het volgende briefje: „Enkele jaren geleden kwam op de weg Utrecht- Rotterdam mu een politiewa gen achterop. Men hield mij slaande. De agent stelde zich 0 oor: ,,Mfjn naam is Van Gent." Nooit vergeet ik die naam. Het was volop een heer en ik houd er dan ook een plezierige herinnering aan. Anders was het onlangs toen zeer jeugdige politiemensen mij staande hielden aan de de Groene Kruisweg met de op merking: „U rijdt links en bent ln overtreding." Toen Ik opmerkte: „Maar ik kan toch niet rechts rijden nu lk twee wagens Inhaal?," ant woordden zei: „U weet dat U fout bent. 1) moet niet links rijden. U heeft een bekeu- rüe.,J Geen enkel wetsartikel dek te deze opmerking. Men wilde echter een proces-verbaal fa briceren. De edelachtbare, die hierover RECHT moest spre ken, merkte slechts op: „U reed links volgens de agent. Dan was u in overtreding," Nu Juich lk het visitekaart je, zoals dat in Gouda ge schiedt door de politie, van harte toe. Maar zijn wc er daarmee als twee onbeheerste jonge mensen in uniform In correct handelen? Het visitekaartje maakt hun moraal niet beter. Een goede tip voor deze jonge mensen: „Neem eerst een legje ln Gou da cn reik dan uw kaartje uit. Het is niet het kaartje» maar dc heer, die het uitreikt cn waarde geeft." Beste dagboekschrijver, ZOALS je loect kryp ifc eens in de paar jaar de bevlie- ging tot schrijven, zij het in summiere zin. Billy Graham is weer bezig en die heeft mij in J967 al bezig gehouden, zoals je i?t liet bijgaande gedeelte ruit merken. Ik was woedend over die schijnheilige rotpraatjes van hem c« ik schreef hem die brief. Hij is als kennispeiling aangenomen, nooit iets terug gehad. Om tont af te koeien heb ik nog wat in dichtvorm geschreven Riet den Hartogh Billy graham Go cd doorvoede knap pe man gaaf gebit, geen vitamine gebrek Goed zittend pak. ontwik keld brein verbeeldt zich apostel te zijn alsof niet God tot Pavlus „verneder U en volg aa» mij" Eerste klas vervoer zijn status eerste klas vermaan Pi- latus Ziet geen verschil in kleur van ztoan of blank Weet ook niets van de geur of stank die uit de ncperkrotten wat- men alleen: „Psalmen, psalmen'' 't Klinkt hol in grote hallen „staat op en volgt Uw heer" en 't lukt hem telkens weer de mens te laten vallen in het niets, want het stelt niets voor maar flilly gaaf maar door ter ere Gods en na zijn holle preken zün riante huis, zijn lakens glad gestreken Een nikker ziet een bran dend Kruis de „Klu Khtw Klan" nnar zijn huis gekeken. heeft jaar van 13 tot en met 18 april zal de Natio nale Collecte voor de Kinder bescherming worden gehou den. Potentiële collectanten kunnen zich opgeven bij de SAKOR, Lumeyslraat 10, tele foon 24.80.72. Wie o wie? (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. „Een onbegrijpelijke zaak, dit noem ik een gewone straatberoving. Ik zie u er helemaal niet voor aan," zei de president van de Rotterdamse rechtbank mr G. J. E. Poerink verwonderd tegen de 44-jarige Rotterdamse pijpfitter Jaap van der W. Deze stond gisteren met zijn broers Henk en Willem terecht omdat ze gezamenlijk, in een aangeschoten bui, een roofoverval hadden ge pleegd. De officier van justitie mr W. D. Meeter eiste tegen alle drie een gevangenisstraf van. acht maanden, waarvan drie voorwaardelijk, met aftrek. Op de avond van vier januari ont moette de broers Henk, 25 jaar en van beroep metselaar, en Jaap in een café Leen van. der V. Zij kregen van hem een rondje en toon hij betaalde zagen verdachten dat hij ongeveer 60 gulden m zün portefeuille had zitten. Bij Henk kwam toen het plan op om Leen hiervan tc beroven. Later op de avond werd ook de 40- jarige darmbewerker Willem, de miadelste van de broers die in een an der café zat, bij bet plan betrokken. Er werd afgesproken dat Henk met Leen van der V. het café zou verlaten en naar een stille straat zou gaan. De twee anderen zouden op een afstand volgen. Zo gebeurde. Om half één verliet Henk met van der V. het café cn liep richting Slachthuiskade. Zijn broers volgend op enige afstand. Henk had onderweg nog geroepen „Kijk uit ei lopen twee kerels op ons te pezen". Een opmerking die mr Meetor zoor geraffineerd vond, Op de Slachthuiskade had Henk zijn slachtoffer vastgegrepen en tegen de muur gedrukt. Zijn beide broers kwam hem helpen. Het drietal sloeg en trapte Leep van der V. en Henk wisl dc portefeuille uit de achterzak van het slachtoffer te grissen. Ondertussen poogde Jaap de man van zijn horloge to omdoen. Het lukte hem niet maar Henk bleek handiger. Toen hij hier net mee klaar was kwam de politic en het drietal sloeg op de vlucht Op weg- naar dc Slachthuiskade had Jaap nog knng gezien uit een auto ge reedschap te stelen. Willem, dio bij de diefstal toeschouwer was geweest, kreeg van hem een set steeksieutels, Op de vraag van mr Poerink hoe ze tot hun daad gekomen waren wist geen van drieën eer antwoord. Van de broers had alleen Willem een gevan genisstraf van anderhalf jaar achter de rug wegens diefstal, „Wat ds reclassering, het Leger des Heils, een uitspatting noemt, noem ik een straatroof", zo begon de officier zijn requisitoir. „Bar onsportief met drie tegen één. Een bijzonder ernstig feit. Het gaat mij niet om het bedrag maar om do daad", aldus mr Meeter. De rechtbank zal op 23 april uit spraak doen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De miss Holland-verkiezing wordt dit jaar voor het eerst in Rotterdam gehou den en wel op 2? mei in hot Casino de Paris in het park. Voorzitter van het comité Miss Hol land is de heer G. Hulseher, direc teur van het Casino de Paris. Hij reeft het modehuis Elzas aangetrok ken om een modeshow tjdens de verkiezingen te geven. Hij contrac teert ook een aantal bokendo arties- ten voor een optreden. De nieuwe miss Holland krijgt on der meer een twaalfdaagse reis naar Japan aangeboden. In e jury heb ben de heren P. van Meeuwen orga nisator van vorige verkiesingen en w-man Fred Oster al zitting geno men. A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1