Hans Mentink ziet voor D'66 7 raadszetels FEIJENOORD SCOORDE MOEIZAAM mm is beste voetballer ROTTERDAMS DAGBOEK (cm Honing en het heelal m Drukknop- bediening op lijn 2 Rotterdam en het plan Fibbe GOOCHELTOEREN ROTTERDAM RIJNMOND Garantie In nieuwe raad vaker samen met P.v.d.A Nare smaak Jonger Overlegorgaan voor Spaanse werknemers Klandestiene zender in beslag genomen ÉÉN DOELPUNT VAN OVE KIND VALE PSP'ers niet terug in raad Zwart Wit hield schade beperkt: 4-0 Brief aan dagboek L«S» '7"=" "f" Weer D'66-man van de lijst Olivier van Noort- groep jubileert pag. 4 - zaterdag 11 april 1970 -vliet is onzin van burgemees tér Thomassen om op dit mo ment te spreken van een be stuurscrisis in Rotterdam. Er is hoogstens een situatie die tot zo'n crisis kan leiden. Deze toe stand is ontstaan, doordat de so cialistische wethouders het ene ogenblik achter de nota van het 'college stonden, en even later de nibtie Lems steunden. Ik hoop niet dat Thomassen deze omme zwaai gaat uitspelen., door vol te Hóuden dat er een bestuurscrisis komt, wanneer men Lems niet in de kou laat staan. ■;-: Dit Is de menlnjr van D'66 lijstaan voerder Hans Mentink. Hij volgde donderdagavond vanaf de publieke tribune de discussies in de raad over de toekomstige Rijnmondstructuur. „Het fs nu de tweede keer in korte tijd dat de socialisten In. het college overstag gaan. Zij stellen zich op, al naar gelang de politieke wind van hun partij waait." „Ik ben het eens met Thomassen, dót. de bestuursstructuur van Rijn mond geen partij-politieke zaak mag zijn. Maar hij moet ook losgemaakt worden van de bestaande rancunes .tussen Rijnmond en Rotterdam. Deze zijn, over en weer, steeds weer terug te vinden in ambtelijke stukken. Ook burgemeester Thomassen maakt zieh_ hieraan schuldig." Kaar zijn mening worden de weerstanden te gen dt motie Lems en het concept Fibbe opgeroepen door mensen, die een politieke of ambtelijke functie hebben te verliezen. "„•„D'66 zou de motie Lems gesteund hebben," zegt Mentink. „Ik zou er Wel een aanvulling op willen geven. Kaast de voorbereiding van het stadsgewest moet gelijk worden be gonnen met de opbouw van stads deelraden die werkelijke bevoegdhe den dienen te krijgen, "VVij willen daarmee het gevaar wegnemen, dat de afstand burgerstadsgewestbe- stuur te groot wordt. Overigens vind ik Öe door Lems voorgestelde stads delen van honderdduizend Inwoners tè groot. Deze zouden op zijn minst móeten worden gehalveerd om de inspraak van de burger bij het be stuur grotere garantie te geven." Mentink -wijst erop dat de conse quentie van de motie Lems is, dat or geen zinvolle taken overblijven voor de provincie. Het stadsgewest zal alle provinciale taken en een aantal rijkstaken (zoals milieuhygiëne, in dustriebeleid) moeten overnemen. Dit zóu kunnen betekenen, dat de provincie wordt opgeheven. Hij meent dat de voorzitter van het toe komstige stadsgewest rechtstreeks door de bevolking gekozen zal moe ten worden. „Hier zal de PvdA zich nu waar móeten maken." Wanneer het Rijnmonddebat in de nieuwe raad, dós met een D'66-frac- tie, was gevoerd, zou de motie Lems hoogst waarschijnlijk wel worden aangenomen, Dit in tegenstelling tot de huidige situatie. Waarbij komt dat de opposanten, aangevoerd cloor Thomassen de komende dagen zullen proberen de motie te ontkrachten voordat cleze aanstaande donderdag in stemming komt. door Hans van Leusden fractie elkaar vaker zullen vinden. ,J)e nieuwe Pvd A-fractle wordt aanzienlijk verjongd, waardoor onze mentaliteiten dichter bij elkaar ko men," aldus Mentink. Al maakt hij o.m. een uitzondering voor bet ha- venbeleld, zoals de PvdA dat voor staat. „Met hun havenstandpunt zijn zc op de dogmatische toer. Lems e.s. wijst elke vorm van- haven- en indu striële expansie af. Daarmee hollen ze door. Vanuit miüeu-hygiënisch oogpunt is er niets In te brengen te gen. uitbreiding van de havens. Inte gendeel. Havens 'hebben een recrea tieve functie. Ze zijn voor velen een attractie. Kijk zomers naar 'de dui zenden mensen die in Hoek van Hol land schepen gaan bekijken. Wij zijn hét Wel'eens met de PvdA dat cr in het Rijnmondgebied 'geen industriële expansie meer mag plaatsvinden." Een ander punt. De PvdA is voor handhaving van het agrarisch ka rakter van de Hoeksche Waard en van Voome-Putten. Mentink: „Ik zou zeggen, onderzoek eerst of er in Zuid-Holland nog wei plaats is voor agrarische bedrijven. Wat wij in ons gebied meer nodig hebben is „ge- bruiks-groen". Bestem de agrarische grond voor recreatie." Over 'de mogelijke Hoogovenvesti ging op de Maasvlakte: „Het zou on juist zijn, wanneer de definitieve be slissing over zo'n belangrijke zaak, wordt genomen door de oude raad. Gezien de te verwachten ingrijpende wijzigingen in de samenstelling van de raad. zou het moreel onverant woord zijn, als de zittende raad dit zou afhandelen." Het is te verwachten, dat in de nieuwe raad dc PvdA- en de D'66- Overigons heb ik een nare smaak in de mond over de Hoogovenvesti ging, als ik' zie hoe dat is gespeeld door b. en iv. In december lieten zij de raad een principe-besluit nemen over dc vestiging. Enkele maanden later wil wethouder Jettinglioff er door drukken, dat een ketel voor de elektriciteitscentrale wordt besteld die twintig miljoen duurder is, om dat deze wordt ingesteld op de staal fabriek. Dit gebeurt, terwijl dc raad nog moet beslissen over dc vesti gingsvoorwaarden voor Hoogovens. «WWf Dat vind ik van Jettlnghoff een vooruitlopen op de uiteindelijke be slissing." Een ander facet van het „Hoog- ovenspel": „Kijk haar de hearing in Hoek van Holland. Thomassen en De Vos bleken duidelijk autoritaire figuren. Zij toonden er niet te be grijpen, wat democratie betekent, wat het inhoudt dc burger bij het bestuur te betrekken. Zij zijn er de oorzaak van, dat Hoek van Holland vijandig tegenover Rotterdam staat. En Thomassen en De Vos hebben nu nog niet door, wat ze deze mensen hebben aangedaan." Moeten do huidige wethouders te rugkomen? Mentink: „Met uitzondering van Van der Ploeg, die ik een uitsteken de wethouder van onderwijs vind, zitten er in het huidige college geen krachtfiguren. Ik hoop dat bij de sa menstelling van het nieuwe college, ruime keuzemogelijkheid is. Er moe ten mensen in het college komen met een duidelijke democratische gezfndbe!d. En niet, zoals nu, een stel autocraten, die boos worden en geïrriteerd raken in discussies, en geen tegenspraakdulden." Zijn verwachting voor dc komen de jremeenteraadsverklezing: „Bij de statenverkiezing zijn een belangrijk aantal potentiële D'66-kiczers thuis gebleven. Provinciale staten spreken dc kiezer nu eenmaal minder aan dan de gemeenteraad. Op onze kan didatenlijst voor de raad staan capa bele mensen, die daarnaast ook In de wijken grote bekendheid genieten. Neem mevrouw Löblor die in IJsscl- monde gezien Is om haar vele activi teiten in deze wijk. Neem Verschoor, de voorzitter van hel sociaaï wljkop- bouworgnan AUxandcrstad. Ik ver wacht, dal D'66 zo'n zes S, zeven ze tels in de Rotterdamse raad zal krij gen." ROTTERDAM, zaterdag Met in gang van maandag 13 april 19?0 zal op 'tramlijn 2 (Charlois-Tuinophoven v.v.) een begin worden gemaakt met de invoering van zelfbediening. Zelfbedieningstrams zijn voorzien van ontwaardingsautomaten, waarin de passagiers zelf hun rittenkaart moeten afstempelen. Wie bij het in stappen reeds in hot bezit is van een rittenkaart, mag gebruik maken var de achteringang of van de linker voor ingang. Wie nog geen kaart heef', moet instappen via de rechter voorin- gang en zich bij de bestuurder voor zien van een rittenkaart of een enke le-reisbiljet. De zelfbedieningstram van lijn 2 zal lets afwijken van het type dat de rei zigers op de rechter Maasoever reeds kennen van de lijnen 4, 5 en 6. De deuren van de achteringang en de uit gangen worden nl. niet door de be stuurder geopend. De passagier kan de deuren aan dc halte zelf openen door op een knop te drukken die zich by de achteringang aan de buitenzijde van dc wagen en bij de uitgangen aan de binnenzijde bevindt. De deuren sluiten automatisch wanneer geen rei zigers meer in- of uitstappen. Dn systeem heeft het voordeel dat dc in- en uitgangen niet onnodig nor- den geopend wanneer geen reizigers behoeven in- of uil te stapper. Op dc haltoborden wordt dcor middel van plakplaatjes aangekondigd dat men zei(bediening.*trams kan verwachten. Dc zelfbcdiemngslrams kan men her kennen aan dc rode schijf op de voor zijde. ROTTERDAM, zaterdag Op een bijeenkomst gisteravond met enkele honderden Spaanse gastarbeiders heeft de Rotterdamse wethouder G. Z. de Vos het overlegorgaan geïnstal leerd, waarin werknemers en. werkge vers In het bouwbedrijf dc Spaanse belangen willen gaan behartigen. De installatie van het overlegorgaan was een Initiatief van de gezamenlijke vakorganisaties en de Stichting SABA SABA Is in 1962 opgericht door 14 grote aannemers, die hierin hun wer ving van Spaanse bouwvakkers heb ben gecoördineerd. Op het ogenblik maken nog 12 aannemingsbedrijven doel uit van SABA. Verschillende sprekers drongen tijdens de instaila- tieplechtigheïd aan op menswaardige huisvesting voor de gastarbeiders en wettelijke behandeling met Nederland se werknemers. Ook de politieke vrijheiden van de gastarbeiders moeten in Nederland worden gewaarborgd. Daarbij werd gesteld, dat de vakbeweging tot op heden de problemen van de buiten landse arbeiders "heef t. onderschat. Nu echter dit verschijnsel verre-van' tij delijk schijn', te zijn moet ook de vak beweging zich inzetten voor het „wel zijnvan de gastarbeiders, zo word d<* Spaanse bouwvakkers gisteravond in de Beatrixhal voorgehouden. ROTTERDAM, zaterdag Ambte naren van de bijzondere radiodienst van de PTT'hebben in Rotterdam in samenwerking met de politie een klandestiene radiozender opgespoord. Togen de eigenaar van deze radiozen der „201". de 36-jarige G. M. in 't H., is proces-verba al opgemaakt- De ra- d'lozender 'is in beslag genomen. Ove Kindvall heeft zijn produkti- viteit van enkele maanden gele den nog niet teruggevonden. Gis teravond kwam hij in de oefen wedstrijd van Feijenoord tegen Zwart Wit '28 tot slechts een doel punt. Hrer is hij op weg. naar het doel van Ger Reitsma. ROTTERDAM, zaterdag De hui dige PSP-fractie in de gemeenteraad, bestaande uit de heren J. H. Daim, H. C. Lagrand, C, Oosterwijk en W. Re- meij-T keert na deverkiezingen nier meer i«nUg. Hun namen komen niei voor op de kandidatenlijst van de PSP voor de komende gemeenteraadsver kiezingen, De lijst wordt aangevoerd door de heer ft, M. de Waay. De vier opeenvolgende kandidaten zijn de he ren J. van Vuure, R. Suurendonk, A Schweetzer en A. Geerlings. ROTTERDAM, zaterdag Het plannetje van Ernst Happel om in de oefenwedstrijd tegen Zwart Wit '28 de doelpunternnachine van Feijenoord, die de laatste tyd hapert, weer wat op gang te brengen, kan nauwelijks geslaagd genoemd worden. Voor bijna 8000, voorna melijk jeugdige, toeschouwers de toegang was gratis kwamen de landskampioenen gisteravond tot vier treffers en dat zal aan zienlijk minder zijn geweest dan waarop de Oostenrijkse oefen- meester had gehoopt. In de derby SpartaFeijenoord heeft Jan van Beveren zijn kandidatuur voor de Parool-beker waarvan hij ook houder is, nogmaals uitdruk kelijk gestefd. De Spartaan kreeg voor de wijze waarop hij zijn doel verdedigde, een negen. R'mus Israel, de enige concurrent van Van Beveren, was eveneens goed op dreef. Dc Feijenoorder kreeg een acht, hetgeen echter toch betekende dat hij weer iets terrein moest prijsgeven. Jan van Beveren Het klassement luidt nu: 2. Van Beveren (Sparta) 7,61 (375 nit 23); 2. Israel (Feijenoord) 7,54 (196 uit 26); 3Jansen (Feijenoord) 7£3 (188 uit 26); 4. Eike- lenboom (Fortuna) 7,22 (166 uit 23); 5. V. d. Burg (Hermes DVS) 7,21 (173 uit 24); 6. Van Hanegem (Feijenoord) 7f20 (180 uit 25); 7. Van Nierop (Hermes DVS) 7,13 (164 uit 23); 8. Libregts (Excel sior) 7fL2 (185 uit 26); 9. Eijkenbroek (Sparta) 6,85 (178 uit 26); 10. Romeijn (Feijenoord) 6,83 (157 uit 23); 31. Laseroms (Feijen oord) 6,81 (177 uit 26); 12. Treijtel (Feijenoord) 6,77 (176 uit 26); 13. v. cl. Roer (SVV) 6,73 (275 uit 26); 14. Van Duivenbode (Feijenoord) 6,72 (168 uit 25); 15. Baksteen (Fortuna) 6,71 (141 uit 21); 16. Van Beveren (SVV) 6,68 (167 uit 25); 17. Van Kooten (Hermes DVS) 6,67 (160 uit 24); 18. Moulijn (Feijenoord) 6,65 (173 uit 26); 19. Bassant (Excelsior) 6,64 (166 uit 25); 20. en 21. Warnar (SVV) en G. den Butter (Excelsior6,54 (170 uit 26). TVfi meneer J. J. Honing, die ik gisteren in het belang vatt deze rubriek ondervroeg, heeft toeten schappelijke voor treffelijkheden op het gebied van tie ruimtevaart, maar hij tv eet «iet hoe hij ze etaleren moet. Dat is muir. Die «itut heeft in zijn voor kamertje een compleet rttim- informatiecentrwn oebouwd, hij loopt met de toestemming van o.fc.tv. op zak om op scho len voorlichting te geven, maar waar het hem momen teel aan mank gaat is emplooi. Op het moment dat ik dit schrijf weet ik niet of cie be mande Apollo 13 op onderzoek is uitgestuurd, maar als het ivaar zou zijn. dan hadden we gezamenlijk da hele reis door het heelal, inclusief de koers correcties kunnen volgen, ver gezeld van een populair-we- tenschappelijk commentaar. Als er maar een ruimie cc n- trum was geweest. Als Honing maar'van, iemand een ruimte had gekregen om van zijn zelf in elkaar geknutselde eaielnsi- viteiten het meeste rendement te trekken. Maar Honing heeft niets, Geen ruimte en geen subsidie jj^EltKWAARDIG Is de zeer lange levensduur van clan destiene schilderwerken in deze stad. Geachte dae boeksclir ij- Ik weet niet meer waar. m3ar onlangs kwam ik „onze troepen terug uit YVest-Irian" ver, weer tegen, tcrwyl de heer Willcins (die rnjj telefonisch TÏEEFIT hel politieapparaat ,m .„WH. Ai de oostervantstraat J. J. HONING, thuis in zijn voorkamertje: „Wat is er nou mooier, dan voorlich ting op de scholen." idealist, want dat is uolpcrts Honing iemand die iets doet mat ie toch. nooit voor elkaar krijgt. Maar mat is ie dan wel? Een toekomst-bouwer. „De weet wat ik wil". Hij zegt het zelf. „Op het gebied van de ruirote- vaarfvoorlicfiting is er niets in Nederland. Zelfs niet in de na burige landen. En tocfp is er en clflt terwijl het aantal be- interesse voor. De mensen langstellenden in iiet ruimte- willen meer dan een comnieit- gebenren toch aanzienlijk ho- ger lipt dan menigeen wel denkt Honing werkt hele dagen en hele avonden aan zijn xtnivke kan. Ik ben op alles voorbc- apparatuur zonder cr iets mee reitl". te verdienen. Daarom verbood hij me het ook hem een hob- trtar op de to. Mijn vrouw is wat dat betreft een pracht klankboord. Zij vraagt mij al les, wat een leek maar vragen ven heeft hij bij diverse maat schappijen, die op enigerlei wijze bij het ruimtevaartproject betrokken zijn, onderdelen los gekregen. Alleen de NASA moest wat scheutiger zijn; vooral met ge gevens. Als ik iets moet namaken aan de hand van gekregen kaarten, kan het voorkomen, dat je stukken mist. Saillante details vooral. De enige oplos sing is dan; logisch denken. Net zo lang proberen, totdat je zelf dc meest reële oplossing hebt gevonden". Honing is geen zaniker. Hij heeft alles wat een ntijnie- va art-expert hebben moet. aanspoorde (Ut stukje te schre ven) zich mateloos ergerde aan het „NAVO-gelti nee", dat hii al jaren op ziln weg naar de zaak tegenkomt. liet niet uitwissen moeuigt tie ftaiueerucrs van ue poli tieke kwast alleen maar aan; van hun werk- Tc ge n wo or uig kun je deze óuu oij oosji-» zien: U'iO.nee! uk turner moei je zoetten by rnc vroeger verbaasd, dat het tot heling bereid was, toen di verse voorwerpen bij mij ge stolen waren, vorig jaar bleef de politie in Overschie in ge breke toen de verhuizer B. mij trachtte te chanteren. Men nam mijn klacht niet voor waar aan, klacht ovei stal. evenmin mijn hernieuwde dief- Wie schets mijn verbasing Socialistiseiie jeugd en liet toen ik j.i, donderdagmorgen emge wat ik in hem/liaar waardeer is, dat h(j/zy zo eer lijk is om bij elke kreet de paraaf „SJ" te zeiten. tweemaal een dreigende waar schuwing kreeg van een agent, toen ik klaagde over een raam dat bij mij was ingeslagen. Mijn verontwaardiging werd nog groter toen één van de agente» sei dat het hem niets J. J. Honing (36) bouwde alles zelf. Vla brutale te ie- byist te noemen. Zelfs geen Zoontjes, via honderden brie- Maar aangezien de schoon heid vim dc slad b(j de zicht baarheid van zulke kreten niet en muci ,s gediend geef ik de uverhe- zclfeen verteltrant die erg dcn ln overweging eens een aanging. Moeten ze maar goed modern is, alleen géén een- reinigingsptoeg aan te stellen, tioeu; de daders in bescher mt m. die zulke kreten veruUderl mi"g nemen. Wie weet daar nu eens een voor zij helemaal zijn opge- opfossïny voor? tlroogd, Het laten staan is na- Hoogachtend. melljk het loon der zonde, dal Mevr. G. Waterbolk, Blijven- DAGBOEKSCHRIJVER dc zonde hier bevordert. burgstr. 235 Rotterdam De zaterdagvoetballers maakten het Feijenoord zo lastig, dat menigeen zich na afloop afvroeg of Zwart Wit '2fi eigenlijk niet een te sterks spar ring-partner \vas geweest on men herinnerde zich daarbij aan het Hongaarse elftal, dat vroeger nietige fabrieksploegen als tegenstander koos. Of de vo or wa artsen van Feijenoord in dit oefenduel aan zelfvertrouwen gewonnen zullen hebben valt te be twijfelen. Vooral Henk Wery was uitermate zwak en ook Ove Kind- vuil presteerde weinig of niets, Ernst Happel hield na afloop wyse- lijk zijn gedachten - voor zich. „Waarom zal ik vier dagen voor een Europa Cup-wedstrijd commentaar leveren. Deze wedstrijd was in de eerste plaats bedoeld als conditie training en ten tweede om wal doelpunten te maken. Er zijn er vier uitgekomen en wc hebben drie keer tegen de paal en de lat geschoten. Wat moet ik er meer van zeggen?" Geen van dc vier doelpunten was hot resultaat van een vloeiende aanval of een vlotte combinatie. Geels opende halverwege de eerste helft de score met een „huppelschot", dal via de vingertoppon van Rei Urn a en de binnenkant van de paal in hel doel caramboleerde en het werd 2 —O door een van richting veranderd schot van Hasil. Na do rust Li el Reitsma een schuiver van Kindvall onder zijn lichaam doorglippen en tenslotte bracht Hasil uit een du bieuze strafschop de doorgebro ken Kindvali zou door Reitsma ten val zijn gebracht dc stand op 4 —0. Verder stond het doel van Zwart Wil '28 wel voortdurend onder druk, maar moeilijk werk kreeg Reitsma nauwelijks te verrichten. De meeste schoten kwamen nog van de voet van Franz Hasil, doch de Oosten rij- kar richtte bijzonder onzuiver. Bij Feijenoord ruimde Theo Laseroms (lichte liesblessure) in de eerste helft het veld voor Piet Vrauwdeunt en was aanvoerder Rinus Israel na de rust vervangen door Van Dalle Israel: „Het was een oefenwedstrijd voor de voorhoede." Coen Moulijn hoefde helemaal niet binnen de lijnen te komen. Happel: „Coen heeft nog altijd last van die gebroken teen. Hü kan alleen spelen als hij een injectie krijgt. Het leek me verstandig om hem daarom van avond rust to geven. Hij heeft van morgen op de training wat schijnbe wegingen gemaakt. Dat was mis schien nog wel nuttiger dan deze oefenwedstrijd." ROTTERDAM, zaterdag. De heer A. P. van der Jagt heeft zich gisteren teruggetrokken als lijstaanvoerder van D'66 voor de Rijnmond-verkiezin gen, Tweede man L. van Hane- kroot neemt nu de eerste plaats in. Van dei* Jagt, die dit deed om „per soonlijke redenen" fe nu tweede op de Lij si. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Ter ge legenheid van het 25-jarig bestaan van de „Olivier van Noort"groep een padvindersgezelschap op protes tant-christelijke grondslag heeft men in Rotterdam enkele jubileumac tiviteiten georganiseerd. Een ervan is een autorally, die op 9 mei tussen 12.00 en 17.00 zal plaats vinden en waarvoor men als start- piaats heeft uitgekozen het groepshuis „De Mauritiusaan do Honlngerdijk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1