woning toe BELEIDSPLAN VOOR V OEDSELPROI>UKTIE VOOREENDROOMVAKANTIE KANARISCHE EILANDEN m 'Laat de bewoners zelf meedoen aan saneringsplannen Kerry Blue Terrier was beste rashond PRINS TERUG VAN 7-WEEKSE REIS Na ruzie 1 net gezin Las Palmas Congres ivü ontwikkelingslanden helpen: a Directeur Stadsontwikkeling Amsterdam: 1 y?p!oi5 Ja W° MS- 'Opnamebeleid faalde niet in affaire Bertus Nak' PSP kondigt reeks acties aan 'Politie blijft toezien op activiteiten van kabouters' Protestactie tegen verhoging reinigingsrecht in Vinkeveen INTERNATIONALE BON DENSHOW MET 1435 INSCHRIJVINGEN &ÏKÏ. Wffii.iüS;fS5lK pagina 4 - maandag 13 april 1970 (Van onze verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. De 47-jarige mevrouw R. C. M.-Th. heeft gisteren tegenover de recherche van de Amsterdam politie bekend haar woning op de tweede verdieping van een huis op de Overtoom in brand te hebben gestoken, nadat de andere bewoners het huis met ruzie hadden verlaten. De verdieping brandde geheel uit, waarbij de niet verzekerde inboedel verloren ging. De politie vermoedt dat ook een brand die enige uren later in de clichéfa briek Nauta en Haagen op de hoek van de Nes en de Pieter Jacobsz- straat uitbrak, opzettelijk is aange stoken. Op de plaats waar de brand ontdekt werd, werden lucifers ge vonden. -i De politie verdenkt de 32-jarige lasser P. J. M. de W. ervan de brand te hebben gesticht. Hij bevond zich onder de toeschouwers en werd door iemand die hem even tevoren uit het gebouw zag komen aange wezen. De man ontkent de brand te hebben gesticht. Wel geeft hij toe in ihet gebouw geweest te zijn. HILVERSUM. Een felle uitslaan de brand heeft zaterdagmorgen voor verscheidene tonnen schade aange richt aan Van Son's inkt- en verffa- brieken aan de Kleine Drift in Hil versum. De mengafdeltng van het bedrijf, waar zich vele brandbare grondstoffen bevonden, is geheel verloren gegaan. Vermoedelijk is zelfontbranding de oorzaak van de brand geweest. ROERMOND. Een brand in een café in Nederweert heeft zaterdag middag een schade aangericht vao naar schatting 150.000. De brand werd door de kastelein Ceolen zelf ontdekt^ In zijn woning die boven het café is gelegen. De heer Ceel en kon zijn twee kinderen die in huis waren op tijd redden. Het café brandde geheel uit. VËNLO. Bij een felle brand in een restaurant in het centrum van Ven. lo, is zaterdag voor circa 10.000 gul den schade aangericht. De exploitant van het bedrijf, dc hoer G. Effing, kon zijn vrouw en vier kinderen nog tijdig redden uit de bovenverdieping. De brand ontstond in de keuken van het restaurant, toen de vlam in een pan sloeg. LEEUWARDEN. In Broeksterwou de brandde zaterdagnacht de schuur van de veehouder A. Visser af. Drie ënvijftig varkens en.een stier kwa men om. Het woonhuis van de boer derij kon worden behouden. De oor zaak van de brand is waarschijnlijk kortsluiting in de verwarmsngsin- stallalie. De verzekering dekt de schade. naar de Velen denken dat, door de zuidelijke ligging, éen zomervakantie te warm is. Niets is minder waar; een temperatuur tussen 24 en 29 graden Celsius gecombineerd met een hoogstaande zon, een verkoelende 'passaatwind en een ideale vochtigheidsgraad zorgen voor een klimaat zoals dat alleen in gebieden zoals Florida voor komt. Behalve uitgestrekte zandstranden met exotische namen zoals Las Alearavaneras en Las Canteras kunt u genieten van het bruisende leven van Las Palmas, een wereldstad met allure, een rit over bet eiland Gran Canada geeft u een beeld van veelzijdi ge plantengroei, bananenplantages, bergen en woestijnen. Appartementen Pueblo Canario Deze liggen in dc CJndat Jardirt (tuinstad) ca. 10 minuien van het strand van Las Canterns. Uitgaanscentrum ca. 10, minuten lopen. De luxe appartementen zijn geriefelijk ingericht met sa lon/woonkamer, slaapkamer, volledig ingerichte ketikcn met koelkast; badkamer cn. slaapkamer. Op het dak bevindt zich een. zwembad, v.a, Blccbtsf 553,— En uw koaten ter plaatse blijven tot een minimum beperkt want de Canarische Eilanden is vrijhandclsgebied waar belastingen nauwelijks golden. aojMiHmenUn Pu»bfo CmitIo/Lm Palm*» (lOflfl ontbijt) »«H7«X op dlnid«fl«n mMiperioom »pp»rt»mint (•portoon* »pp«rtii«ïnt. DC-Ö Mirttnalr ArMtordim Ir. D9.CO 4 *.21A0 ItlPtlmU 4*. 1130 Iv. 15.00 535, op tirwntg f 607,- op mhytmj atu« 125 tuputtu* 'SupUmtuf lSdapta 15 d»Qtn f 513.— f 581,— ip iinvnig op *anvrt*g Inbegrepen In de reis.ommen zijn: Vliegreis Schiphol-Las Palmas vv. bustransfers van vliegveld naar appartement y.v., verblijf in luxe appartementen 'met ontbijt, regelmatig schoonhouden van appartement en linnengoed, diensten van vertegenwoordi ging ter plaatse, 15 kg bagagevrijdom, bedieningsgelden en plaatselijke belastingen. Niet inbegrepen: Een reisverzekering 13.voor 15 dagen) en luchtbavenbelasting Schiphol en Las Palmas (totaal 11,70) die wij wel voor u verzorgen, nog meer interessante vakantiereizen. In samenwerking met Hotelplan organiseert,Parool Reizen onder meer voor dc komende zomer reizen naar Macedonië, Slovenië, Praag en Tirol. Voor nadere inlichtingen en boekingen kunt .u zich wenden tot onze knmo- xen: Amsterdam: Wibautstraat 131 cn Rokin 110, tel. 020-914400, Rotterdam: West blaak 9-11, tel. 010-135430. Utrecht: Korte Jansslraat 3, tel. 030-11241. Den Haag. Frlnsessegracht 3, tel. 070-182306. Vraagt inlichtingen over die prettige en zorgeloze Fnroolreizcn Prins Bernhard is zaterdagavond teruggekeerd van zijn reis van zeven weken naar Afrika, Pakistan, India, Indone sië, Japan en Thailand, De prins,, die op de luchtbasis Soésterberg werd verwelkomd, door ambassadeur Van Houten en diplomatiekevertegenwoordigers van .India,. Indonesië en Japan, noemde zijn,verblijf van 16 dagen 'nn Indonesië een hoogtèpunt. Hij zei dat zijn indruk is dat het land politiek stabiel is, en er heel hard wordt gewerkt om de enorme schulden die het vorig bewind heeft achtergelaten weg te werken. (Van éen onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM, maandag Landbouwprodukteii, die voor de ontwikkelingslanden van belang zijn, moeien in steeds mindere mate door de ontwikkelde landen worden geproduceerd. Er moet daarvoor op korte termijn een internationaal meerjarig beleids plan komen, waartoe Nederland speciaal in EEG-verband initiatie ven moet nemen. De verwerking van landbouwprodukten uit de ontwikkelingslanden moet in die landen zelf plaats hebbe. Dit is de strekking van de eer ste uit een reeks van zeven „prio- riteiteiT'-punten van voorrang i die zaterdag zijn aanvaard door de ongeveer duizend deelnemers aan het jongeren-hongercongres in de Amsterdamse RAI. De prio riteiten moeten door een Neder landse jeugddelegatie aan de orde worden gebracht op het tweede wereldcongres van de FAO, de Voedsel- en Landbouw organisatie van de Verenigde Na ties, van 16 tot 30 juni in Den Haag. De lijst van prioriteiten werd oor spronkelijk aangevoerd door de stel ling dat de FAO met haar„politiek neutrale opstelling uitsluitend heer sende politieke stelsels" steunt en dat do organisatie „het stempel draagt van de westerse economische orde op basis van een kapitalistische maat schappijvisie". Het congres stemde dit punt af. Het was in; meerderheid van oordeel, dat de strekking van deze stelling onbewezen is. Wel1 besloot merji deze prioriteit als aanbeveling aan"de delegatie mee te geven. Het congres bracht de omvang van die delegatie oorspronkelijk tachtig man - terug tot veertig. De veertig opengekomen plaatsen zouden dan be zet moeten worden door jongeren uit dc ontwikkelingslanden. In Nederland verblijvende jongeren uit de ontwik kelingslanden waren hiertoe, aldus een mededeling van de congreslelding, al benaderd. Maar zij wilden liever niet in de delegatie opgenomen wor den uit vrees, hun studiebeurzen te verliezen. Wol zullen jongeren uit Su riname en de Antillen vier plaatsen in de Nederlandse afvaardiging innemen. Enkele andere punten uit de lijst van voorrangspunten: O Bij dc associaties tussen dc ont wikkelde landen en de ontwikke lingslanden dient hel beginsel van de wederkerigheid omgezet te wor den in een voorkeurspositie voor dc ontwikkelingslanden. 0 Er moet in samenwerking met de FAO 'n „marketingbureau te wor den ogezet, dat voor de afzat van produklen uit de ontwikkelingslan den zorg moet dragen. 0 Beschermende maatregelen van de rijke landen tegen invoer van pro- dukten uit arme landen moeten verdwijnen, Kriliek op FAO Verscheidene deelnemers aan het congres oefenden felle kritiek op de FAO. Boudewijn Uythof, voor zitter van de kerngroep die het congres had voorbereid, begon daar al mee in zijn openingstoe spraak. Hij riep- op tot acties ook en vooral bulten het FAO-congres omdat naar hij zei „de uitbuiting gewoon doorgaat/ De huidige ont wikkelingshulp en ontwikkelings- samenwerking zijn een excuus ge worden voor ons slechte geweten. In 1933 leed 30 procent van de we reldbevolking honger. Nu is dat al 60 procent 'en het gevaar dreigt dat het percentage nog hoger gaat worden. Alleen rigoureus ingrijpen in de hestaande machtsconcentra ties 'kan nog enig effect sorteren. S-; ETWEERI N EUROPA ?.-* MET WEER IN NEDERLAND Amsterdam onbew. 2 2 •12 3.-;'4 De Bilt zw. bew. zzw 2 "12 4 3 Deelen zw. bew. 2ZW 4 12 5 3 Eelde. re^en O "5 Jl .2 1 Eindhoven 1. bew. 2" 2 12 4 4 Den Helder reren - nnw 3 11 5 10 Luehth.R'd li. bew. zzw 3 12 5 7 Twente regen zw 4 12 5 5 Vttsslngen zw. bew. z 8 9 6 2 Z. Limburg 1. bew. z 3 12 5 5 Aberdeen zw. bew. n 1 .8 I 0 Barcelona mist no .4 18 10 0 Belgrado w 5 3 0 Berlijn mist O '4 5 -0 0.5 Bordeaux zw.bew. W 8 14 -11 5 Brussel geh bew. zw 2 115 1 Frankfort rogen ZW 4 JO 7 14 Genève z 7 9 6 25 Grenoble regen Z 6 13 B 10 Helsinki geh. bew. wlndst. 3 -3 t: Innsbruck geh. bew. wnw <J 11 3 0.4 Kopen hag. onbew. o 2 5 -b Lissabon onbew. nnw 2 20 10 0 Locarno geh. bew. 16 3 0 Londen b. bew. wnw 3 11 3 1 Madrid h. bew. windst. 20 6 1 Malaga onbew. nw 7 '22 17 0 Majorca mist windst,. '21 0 0 München - regen wzw 8 10 4 7 Nice zw. bew. nnw 4 15 8 0 Oslo geh. bew. nno 1 a -ï o» Parijs geh. bew. wzw 10 13. 0 7 Rome h. bew. 020 2 .17 6 0 Wericn 1. bew. windst; 13 -1 0 ZUrieh regen zw fl 8 5 IC wisselende bewolking M. 0 ÏONNia gflZSto JHKUW 2go««« ,-fltWOLKIHO WIHOAICHTINQ WINDAAHDUIDIHaiN a »llf» v Zwck Ma,'g Vt_ Vrij krachtig MiKrachtig Hord MVl Stormachtig Storm A. ii. Zwor* iKjrm ttorm tZ.OrkooB Ct pl|ltj»t wlfitn la d* Windrichting 0* cl|f*n bl| d» itatfem gin» Nmpirafuvr C 1000 mb«r 750 nun Krak FIONTïH OCCLUSII Do warm» lucht wordtdoor dm 0700 M.E.T. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Directeur A. de Gier van de Am- tilerdamse dienst Stadsontwikke ling zou bet ideaal vinden als de saneringsplannen voor een buurt door de inwoners van die buurt zelf uitgewerkt zouden worden. Daarvoor is het volgens hem ech ter noodzakelijk dat de gemeente lijke beleidslijnen worden aan vaard. De ambtenaren zouden dan in de buurt de vereiste vak kennis kunnen inbrengen. Ir. De Gier 2ei dit vrijdagavond tij dens een discussie in het buurthuis Oost aan de Zeeburgerdijk ter gele genheid van het vijftigjarig bestaan van dit huis. De beroepskrachten van zo'n negentig buurt- en clubhuizen namen deel aan de discussie, over de taak van het buurthuis bij sanering of plannen daartoe. De heer De Gier maakte zijn op merkingen in antwoord op verwijten dat de gemeente te weinig bereid is plannen ter discussie .«te stellen, De opbouwwerkers zeiden de ervaring te hebban dat de plannen pas ter inzage worden gegeven als ze al vastgesteld zijn. De directeur van Stadsontwikkeling achtte het heel goed mogelijk dat de burgers de verantwoordelijkheid, die ze op zich moeten nemen wanneer ze gaan meewerken aan saneringsplan nen, zullen weigeren, zodra zij merken wat er allemaal ean vast zit". Bovendien meende hij dat „de men sen die zo hard mee willen praten" meestal ook een élitegroepje vormen. „Ik durf te stellen", zo zei hij, „dat ik meer werk in de richting van Ome Kees en Tante Ka dan die particulie ren". B. en tv. van Amsterdam: (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Burge meester en weihouders van Amster dam menen dat er niet kan worden gesproken van een „ernstig tekort schieten van een opnamebeleid" in dc affaire Bertus Nak op 10 maart jl. Ze merken dit op in hun antwoord op schriftelijke vragen van het PSP- raadslid W. de Wolf. De heer De Wolf had in zijn vragen gewezen op berichten in de Volks krant en Het Parool, waarin stond vermeld dat broeders die met een am- butanee naar een logement aan de Droogbak waren gekomen om de doodzieke Bertus Nak op te halen, hadden geweigerd de man mee te ne men. B. en w. delen mee dat de broeders door de controlerende arts van de GG en GD slechts ter assistentie waren gevraagd om de oude man in bed te leggen. De GG en GD-arts achtte na een onderzoek opname van de heer Nak noodzakelijk. Ondanks pogingen in vijftien ziekenhuizen in en buiten Amsterdam bleek er geen bed be schikbaar te zijn, aldus b en w. Na drie dagen wachten is de heer Nak op 13 maart in het noodziekenhuis Zee burg opgenomen, waar hij kort daar na is overleden. B en w zeggen er nogmaals op te willen wijzen dat het niet de GG en GD is, die patiënten opneemt, maar dat deze dienst voor plaatsing van een patiënt afhankelijk is van het be schikbaar zijn van een ziekenhuisbed. Ze merken ten slotte op dat alles in het werk wordt gesteld om een doel treffend gebruik en uitbreiding van de bestaande opnamemogelijkheden voor acute patiënten te verkrijgen. ARNHEM, maandag (ANP). Ruim 300 leden van de PSP zijn za terdag op een appèldag, georganiseerd door het partijbestuur, in Arnhem bij een geweest. Partijvoorzitter Burg graaf kondigde een verhoogde actlvl telt van alle g«l*dingen van de partij De vergadering was het eens met het besluit van het partijbestuur om in de komende tijd een aantal centrale acties te gaan voeren. De eerste actie richt zich tegen de facultatieve huur verhoging van zes procent per 1 juU. In vele plaatsen in het land zullen PSP-bureaus huurders gaan voorlich ten. B en ui schrijven. Van. Duijn: (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Burgemeester en wethouders zijn niet bereid te voldoen aan de wens van Provo-raadslid Roel van Duijn om het politietoezicht op kabouter-aotivitelten -don- derdagsavonds op de Dam achter wege te laten. In tegenstelling tot de mening van Van Duijn vinden b en w het toezicht niet overbo dig of provocerend. Ze delen dit mee in antwoord op schriftelijke vragen van het Provo-raadslid. B en w in hun antwoord zeg gen onder meer: „Ludieke sa menkomsten op een plaats als de Dam houden het gevaar In dat op een gegeven moment hetzij de vreedzame kabouters zelf dan wel de omstanders dc openbare orde verstoren of strafbare feiten ple gen. Gelet op de mededeling dat iedere donderdagavond een lu diek kaboutergebeuren op de Dam zou plaatsvinden, Is met het oog daarop politietoezicht aanwe- rig." „De politie heeft van haar kant uiteraard geen enkel belang hij een escalatie van conflicten, met welke groep van burgers dan ook. Wanneer dc zich als kabouters aandienende burgers van hun kant evenmin behoefte hebben aan een confrontatie met de poli tic, doch bereid z|jn zich te hou den aan de spelregels, die in de gTote-meusen-maatschappU nu eenmaal noodzakelijk zijn, dan zal er van een zodanige escalatie geen sprake zijn. De politie kan dan haar toezichthoudende taak op de achtergrond blijven uitoe fenen." (Van een onzer verslaggeefsters) VINKEVEEN, Vlnke- veense huisvrouwen voeren een pro testactie tegen het onlangs met alge mene stemmen door de gemeenteraad aanvaarde voorstel de gemeentereini ging te reorganiseren. Door dit besluit zal het vaste bedrag aan reinigings rechten dat jaarlijks betaald moest worden (ƒ17,50) komen te vervallen. In plaats daarvan moeten de inwoners van Vinkeveen voortaan hun plastic- vuilniszakken d ƒ0,35 per stuk bij de gemeente kopen. Volgens de protesterende huisvrou wen komt dit neer op een verhoging van 17,50 tot ongeveer GO per jaar. Zij willen terug r:aar een vast bedrag aan reinigingsrechten en eisen daar naast het recht om vuilniszakken te kopen waar ze willen. Een handteke ningenactie heeft tot nu toe al duizen den handtekeningen en adhesie-betui- gingen opgeleverd. Uit protest tegen het nieuwe sy steem hebben de ontevreden huis vrouwen bij wijze van één april-grap zelf blauwe vuilnis-zakken (de ori ginele zijn grijs) laten bedrukken met het gemeentewapen en daaronder in kleine letters „1 april". Volgens eon van de vrouwen, me vrouw Buehre heeft de politie deze zakken opgehaald en tegen vijf men sen waarvan ze de naam vond op oneven tussen het afval, proces-ver baal opgemaakt, omdat het gebruik van de zg „1 april"-zakken ontduiking van dc reinigingsrechten zou beteke nen. De groepscommandant van de rijks politie in Vinkeveen ontkent dat er proces-verbaal is opgemaakt, wèl zijn de betrokkenen gehoord en wordt er een onderzoek ingesteld. Desgevraagd zei burgemeester Ei sen; „Het bedrag aan reinigingsrecht, was veel te laag. Als we deze nieuwe regeling niet hadden Ingevoerd, was het bedrag toch verhoogd. Bovendien heeft dit systeem het voordeel, dat ie der betaalt naar de mate waarin hij van de reinigingsdienst gebruik maakt." door G. H. OVERDIEP NA een jarenlange impasse heeft de kynologenclub Rotterdam j.l. zaterdag en zondag weer eens een internationale .kampioen schapsshow voor rashonden ge houden in de Ahoy-gebouwen. De gehele organisatie getuigde van een grootse aanpak, een en ander in vrij nauwe samenwer king met het Expo '70 Comité. Aan deze tentoonstelling, die niet minder dan 1435 inschrijvingen trok, ging een interessant corso vooraf van inheemse rassen, waarbij de begelei ders in nationale klederdrachten wa ren gestoken. Op beide dagen werd de nationale rassenparade herhaald, ter wijl tevens een interessante demon stratie van gebruikshonden viel te be wonderen. Een internationaal keurmeesters- eorps gaf een oordeel over de meer dan 100 rassen, waaronder talloze bui tenlandse inzendingen. Gewoontege trouw trokken de meest populaire ras sen van dit ogenblik de grootste aan tallen. Poedels blijven schijnbaar at tractieve modehonden. Hiervan waren er liefst 85 aanwezig. De teckels brachten hel zelfs tot 92 exemplaren, terwijl de Duitse herders (46 stuks), de boxers (71 stuks) en de cocker spaniëls (73 stuks) hier goed bij aan sloten. De zeldzame rassen echter zijn het, die dc speciale attractie vormen van een tentoonstelling als deze. Zo was er b.v. de bearded collie, een typisch Brits ras, dat in Engeland nog gere geld als veedrijver wordt gebruikt. Eveneens niet alledaags is de bloed hond (er waren hier in Rotterdam 5 stuks). Deze, in tegenstelling tot hun naam zeer goedaardige dieren, hebben een typisch door diepe plooien en bij zonder lange oren omlijst hoofd. Zij zijn beroemd om hun grote speurzin en er zijn exemplaren die een 24 uur oud spoor nog feilloos weten uit te werken. Voorts was er een dumper spaniël, de grootste en zwaarste variëteit uit Zeldzaam dQ spanielfamilie. In ons land uiterst schaars vertegenwoordigd, maar in Groot-Brittannië tot de populaire jachtrassen behorend, In dat land maakte het ras een grote bloeiperiode door, toen wijlen Koning George V zich in zijn beroemde „Sandring- ham"-kennels op clumbers ging toe leggen. Nog steeds echter behoort deze aristocraat onder de spaniels tot een geliefd show- en jachtras aan de overzijde. De vier groepswinnaars van zater dag verschenen zondag wederom in de ererlng. waar zij gezelschap kregen van nóg 4 groepswinners. Na deze toch al strenge selectie werden deze 8 uitverkoren exemplaren nogmaals ui terst nauwkeurig beoordeeld en tot slot wees de Engelse expert Stanley Dangerfield de Irish kerry blue ter riër aan als beste hond van de gehele show. Een populaire keuze blijkbaar, getuige het overweldigende applaus, dat dit vrjjwel volmaakt gebouwde exemplaar ten deel viel. Uitslagen De uitslagen luidden: Herdershonden: I. Pembroke Corgi reu: Red Dragon's Vixen's Buster. Waak- en verdedigingshonden: 1. Dohermarm Ptnscher teef: Anuskja v.d. Oostkant. Terrlera; i, Kerry Blue Terrier reu: Trucote Captain William, Teckels en honden: Ierse Setter reu: Wendover Eel- kes. Gezelsehapshonden: Keeshond reu: Pi raat van 't Benthuljs, Dameshondjes; Ja panse Spaniel reu: Tojita van Akita.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1