in F .otterdam over Dc buurvrouw krijgt cr een kleur van. De Stam ROTTERDAMS DAGBOEK form Subtiel spel van Firkusny in Beethoven Aktiegroep voor behoud van het goedkope stroom ROTTERDAM RIJN MOND Ex-Zweedse tanker gaat op Midden-Oosten varen CONTAINERKRANEN OVERGEVAREN PU a% Jaarvergadering emene scholen beroepsonderwijs Eis: Drie maanden voor veroorzaken dodelijk ongeval Tentoonstelling over 'Pernis, vroeger en nu' Slikkerveerse werf neemt HSMover Burgemeester en wethouders spraken met minister over grenswi j zigin gen enorm lawfflHir EERSTE PAAL OP DE 'PUNT' 01 Notities Brief aan dagboek SPREEKUUR IN ROTTEKW ARTIER Accordeonfestival vau Kunststichting pagina 4 - woensdag 15 april 1970 Voor de -nieuwe Sea land- Contai ner- Termina aan de Prmses - MargriethaveiT zijn .gisteren''de containerkranen overgevaren. Zo- ais bekend bouwt Sea land op het ogenblik een eigen termi-nal di rect naast de Europe Container Terminus. Deze terminal wordt naar men zegt dö grootste containerterrrnnal van één maat schappij in Europa, TAOOIi aüerlei min of meer toevaUi- ge omstandigheden zijn in de ieg- pu2zlc, die hei samenstellen van een Beethoven-cyclus met de integrale uit voering der 32 pianosonates voor de impresario moet zUn geweest, de laat ste onderdelen van het patroon in een gferisch gemiddelde terechtgekomen, dat eerst er. vooral aanspraak maakte op een flexibele subtiliteit. Flexibel, omdat de Beethoven van opus 9Ü om een andersoortige „Empfindimg unci Ausdmck" vraagt dan>. die van hU- voorbeeld de baide sonates opus 14 of de sonatine opus 40 no 2, subtiliteit vanwege de vele momenten van ver stelling, die in alle genoemde voor het merendeel vroege - sonates te vinden zijn en die eveneens frequen teren in opus 10 no. 1 (middendeel) en in de Mondsehelnsonate (opus 27 no 2). Het was de taak van. Rudolf Firkus ny, aan dit zestal gisteravond in de grote Doelenzaal gestalte te geven en aangezien juist deze beroemde pianist altijd de intimiteit en fijnzinnigheid zoekt, zonder overigens de geringste twijfel te laten aan zijn formidabele technische vermogens of expansieve draagkracht, ww dit programma ten volle aan hem besteed. Dé rebellie van Beethoven in zijn „kleine PatMtdque", zoals men de c-moll sonate uit 1797 wel noemt, is nog niet van de hevig verontrustende aard, die in later tijd kenmerkend zal worden. Firkusny vertolkte haar navenant: afgemeten en krachtig, zonder al te felle uitbar stingen. De finale van de Mondseheln sonate daarentegen, die het concert (en daarmee de gehele cyclus van 7 avonden) besloot, vatte Firkusny jn een wervelende, opzwepende klank, de ban van mildheid verbrekend, die, ln alle variabiliteit, twee delen lang sfeerbepalend was geweest. Tussen deze beide typisch Beetho- veniaanse uitingen van reclalolrantie in stond dan da tederheid in vele schakeringen en dank 2lj FIrkusny's oneindig verfijnde toucher heeft het publiek van al deze intimiteit een klankrealisatle gekregen, die diepe indruk heeft gemaakt. Als enige kleine bedenking zou kunnen worden aangevoerd, dat het slotdeel van opus 90 een diepere bewogenheid kent dan Firkusny suggereerde. Dit kan echter ook een kwestie van overdracht zijn geweest, die, wanneer het fijnzinnig heden betreft, heel moeilijk te diffe rentiëren valt in een zeer grote ruim te. Voor zijn prachtige spel schonken de talrijke aanwezigen Firkusny lang durig applaus. ELLY SALOMÊ ROTTERDAM, woensdag Giste ren werd de algemene ledenvergade ring van do vereniging „Algemene scholen voor beroepsonderwijs" ge houden. Na het afwikkelen van de agenda werd afscheid genomen van mevrouw Willemse, die na 19 jaar in het bestuur gezeten te hebben, haar plaats beschikbaar stelt. Haar opvolg ster wordt mevrouw. A, Ochtman-de Hoop Scheffer, die haar werkzaamhe den in augustus begint. Voorzitter mr C. A, Crena de Iongh kondigde aan dat voor de „Wentel wiek", die ook dit jaar geen toestem ming kreeg voor de bouw van een niouwe school, naar een andere oplos sing gezocht werd, waarin experimen ten mogelijk zijn. De vergadering sprak haar tevre denheid uit over hot beleid van de' voorzitter en de gang van zaken in het beroepsonderwijs. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De of ficier van justitie bij de. Rotterdamse rechtbank mr. J. D. de Jong elate gis teren tegen de 57-jarige Viaardingse gcmccnie-anibtenaar Piet van M. een gevangenisstraf van drie maanden en ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van drie jaar wegens het onder invloed van alcohol veroorza ken van een ongeluk. Hierbij kwam zijn roede-inzittende de 55-jarige VlaardLngse gemeente-secretaris A. Kranenburg om het leven.. Het ongeval vond op 22 november plaats op de Mamixluan te Vlaardin- gen. De heer Van M. week met zijn auto niet tijdig uit voor een langs ac stoep geparkeerde truck met oplegger en botste tegen de achterkant van de oplegger aan. De heer Kranenburg, diie naast de bestuurder zat, liep tenge volge van de aanrijding-een halswer- -velbreuk en oen sehedelbasisfractuur bp en overleed kor te tijd later.- Verdachte, diesamen mei het slachtoffer en twee vrienden 's mid dags enige cafés had bezocht, zei niet meer dan drie glazen jenever en een zelfde aantal glazen pils te hebben ge dronken, Een hoeveelheid die door de officier word bestreden op grond van het alcoholpercentage in het bloed van verdachte. Dit bedroeg op het moment van het ongeluk vermoedelijk 1.45 promille. Getuigen, die nadat het on geluk gebeurd was hulp kwamen bie den, hadden echter niet de indruk ge kregen dat Van M. onder invloed ver keerde. Verdachte verklaarde dc truck niet tijdig te hebben opgemerkt omdat hij verblind werd door een tegenligger. Door een ooggebrek zou hij meer hin der hiervan hebben dan een ander. Naar de mening van de officier was uU niets gebleken dat Van M. ver blind was geweest. De president van de rechtbank mr, A, R. Jolles merkte op dat verdachte zich in geen enkele instantie hierop.kon beroepen, 'De rechtbank doet op 28 april uit spraak. ROTTER AM, woensdag Dinsdag 21 april, 8 uur 's avonds, wordt in het gebouw „Rchoboth", Ozlngastraat 73 in Pernis, do tentoonstelling „Pernis, vroeger en nu'1 geopend. De expositie geeft door foto's, prenten en historisch materiaal een beeld van Pernis.en zijn geschiedenis. Van 22 t/m 30 april is die expositie te zien ln hot Gerefor meerd jougdgebouw aan de burge meester voh Eesstrnat 34. De openings tijden zUn maandag t/m vrijdag 14-17 uur en 19-21 uur, zaterdag 14- 17 uur, De toegang is gratis, (Van onze correspondent) IUDDËKKERK. woonsdagr De Slikkerveerse soheeps%verf Dc Groot en Van Vliet heeft de in Groot-Am- mw8 gevestigde scheepswerf N.V. Hollandse Scheepsbouw Maatschappij overgenomen. Do vakbonden en de ondernemingsraad zijn op de hoogte gesteld. De- overname heeft/.voor de circa zestig personeelsleden van de Werf in Groot-Aminers geen gevolgen. De Hollandse Scheepsbouw Maat schappij zal onder eigen naam ale „dochter" van De Groot en Van Vliet blijven voortbestaan. De huid ge di rectie zal per 30 april aftreden. Tot directeur van de HSM 5s benoemd met ingang van die datum, I. B, van Vliet, directielid van De Groot en Van Vliet. Bij de werf in Slikkerveer wil men het bedrijf in Groot-Ammers, dat op de binnenvaart gericht Is, op langere isrm'.jn ais toeiever ngsbedr'jf Inscha kelen. De directies van beide werven be sloten reeds in juni van het vorige jaar tot een nauwe samenwerking. ROTTERDAM, voenedu?. - Dc Rotterdamse haven zal als qverslagslation gaan dienen voor een groot gedeelte van de 2 a 3 miljoen ton ruwe olie, die dc Duitse Demokrathehe Repu bliek jaarlijks uit het Midden- Oosten betrekt. De ruwe olie suil met vrij groie tankers (voorlo pig 80.000 ton) naar Rotterdam worden getransporteerd, waarna kleinere tankers (tot ongeveer 18.000 ton) de ruwe olie naar de Oostduitse havenplaats Ros- tock zullen bregen. Dit is voor dc Oostduitsers de meest econo mische mogelijkheid om de ruwe olie van overzee naar de raffinaderijen in de DDR te brenen. Gisteren vond btf de Rotterdamse Droogdok Maatschappij de over dracht plaats van de ex-Z\veedsc tanker Sovereign Clipper (80,000 ton), die onder do naam „Schwartzheido" voor de Oost duitse stantsrederij VEB Deut- fracht tussen Rotterdam en het Midden-Oosten zal gaan varen. Op een persconferentie gister, middag liej directeur E, Zimmer man» van Deutfracht doorsche meren, dat zijn rederij in nog een ümkor van 80.000 ton geïnteres seerd is en dal tevens offertes zijn gevraagd voor 5 a 8 tankers in 200.000 ton klasse h(j Japanse en Europese werven. Hier z(jn ook Nederlandse werven (Verol- me) bjj betrokken. VEB Deutfracht is pas op 1 januari van dit jaar opgericht als een afsplit sing gedoht op het;vervoer van mas sagoed van dc nü geheel op de lijn- vaart gespecialiseerde Deutsche See-: redere Deutfracht beschikt nu reeds over 27 schepen met een totaal draag vermogen van 550.000 ton d.w. De overslag in Rotterdam is noodzakelijk geworden, omdat de haven van Ros tock bereikbaar is voor schepen tot hooguit 35.000 ton. Deze overslag zal bij Pakhoed Rot terdam geschieden. De cargadoorsaf deling van de Rotterdamse f'rma Sla venburg Huyser N.V. is tot agent benoemd van de VEB-Doutfi'aeht. Dce fi''ma zal tevens de droge- massagocdlading en koel- sche pen van genoemde rederij behandelen, die eveneens Rotterdam regelmatig zullen aandoen. (ADVERTENTIE) Wonen tussen nieuwe spulletjes is eerst wat onwennig. Je twijfelt wel 'es even. Het vloerkleed is èf, maar hadden we toch niet beter.En wat zullen Frits en Hermien zeggen van ons bankstel/ Een bankstel dat door de beste Europese ontwerpers speciaal voor Top-Form werd ontworpen. Zouden ze dat zien? Vraag de buurvrouw op de koffie. Dat zegt alles. De buurvrouw krijgt een kleur van een Top-Form interieur. Een keur van meubelen bij de Stam. 3 verdiepingen meubelen woningtextiel Vraag het Grote Meubelboek van Top-Form. Gratis, waar gezelligheid begint Mariniersweg hoek Goudseiingal Rotterdam vrijdagavond open. Schiedam Den Haag (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Bur gemeester Thomassen zal mengen- avond tijdens het voort ic zetten raudsds>bat over Rijnmond, wanneer d it past lr. dj d scussh-s. medcd-evngën doen over hetgeen hij gistermorgen over Rijn-mond nee ft besproken met minister Beer-nink van binnenlandse zaken. Ook de wethoudors waren tegen woordig bij hel gesprek met de be windsman. Deze werd levens geïnfor meerd over de gevoelens die leven rond dc annexatieplannen voor Hoog- vl'.et, Poortugaal, Ommoord en Ai ex 2 ndr po', dr Daarbi hebben b en w zich op- n. suw uit-esproken voc-r gromwjz.- g rog van Capc'.'le aan den IJs «cl n die zin. dat Rotterdam in oostelijke rich ting woidt uitgebreid. ar gezemgneia oegini DenHaag T7"ËN verscheidene kanten heb ik de laatste tijd weer fraaie staaltjes van „hard sel ling" vernomen. Het fraaiste komt uit viaardingcn. Hierbij de ervaring van een lezer: ROTTERDAM, -woensdag De huurdersvereniging Qverpehie houdt op 21 april ln zaai Sqhftnawijek.öarx do Abtsweg eo- openbare- vergadering, waarop conflicten-met de. gemeentelij ke woningstichting ^yjlen „worden: be sproken. ;v j -y." Het gaat o.ii, örn; de tarieven voor het tuinonderhoud, de duurdere r>or- tiekvorlichting vcror "de" vlér-elagdwo'- ningen ten opzichte van do flatwonin gen, het sleehie onderhoud van verf- werk, hoge schoonrpfiaRkpstéh.voor de galerijen, aan db"» Becramhpng en Ameidestraat en de rnéer-hüur van gemiddeld 12,50 per maand voor-wo ningen uan de Van Adriehemweg:,len. opzichte van soortgelijke-woningen1'in de Patijnstraat en Lemmenstraat. Onbekende heer aan de Geachte dagboekschrijver, L enkele tnaleu heb ik er varen, dat bij het metro- d.io.c. een ta ts enkele maanden geleden zei/sprekendheid d«s dat men rie/swerhoging van 100 pCt. door de gemeenteraad goed ge- om dergelijke uitschieters Me» kan deze uren niet ver- vonden dat het goedkope elek- in de curve te voorkomen is schuiven naar de zaterdag. tnciteitutarief tussen 12 en 14 eoati roeken naar een (wat Men kan op zaterdag niet voor deur, Zeer vriendelijk, kende wtr op werkdagen vervalt dan heet) charmante oplos- de gehele week verwarmen, de namen van mi.in dochters, voor gebruikers van de dubbe- sinp. Men besloot tot de invoc- niet koken, luierwasjes doen, hoewel niemand hèm kende. Ie tarief meters. Zij dusdie ln ring van het nachtstroomtarlef stofzuigen en douchen. En Kon aan dc deur niet vertollen stat*on Ma«shaven een ui«ch- het bezit :iju van nacht- voor de gehele zaterdag. tunar blijft het vrije weekend waarvoor hij kwam. 't Had te {eitcle» vaak half volte tram siroomtoestellen, zoals boilers In de praktijk zou dat erop voor de huisvrouw?" maken met mijn gezondheid wegrijdt op het moment dat de en accumulerende kachels. neerkomen dat men van vrij- eo economische toestand eersteu van de metro-mevte- Omdat dit besluit een korte dagavond 11 uur tot aan maan- T~\^ loQtstc ?tet kernpunt Eenmaal binnen Week hij Pas^a9iers onderaan de roltrap maar hevige correspondentie dagmorgen acht uur tegen iets van dc hele zaak. Extra- Amerikaanse stalen pannen te «rriweren. niet zich meebracht, heb ik meer dan 3,25 per kilowattuur werkzaamheden op zaterdag verkopen. Volgens hem zeer Ter plaatse rondlopende destijds vla d«e rubriek het (de hutdiffe prijs morde Iets mogen dan in de wintermaan- bijzondere. Ze zagen er prima RET-„regisseurs" schermen standpunt van het GEB ten verhoogd, omdat een hele sa- den geen beswaar opleveren; uit. Een half uur praatte hü desgevraagd met kreten als aanzien van deze mijsiglngen terdag meer is dan vijfmaal ifc die gezichten wel eens zeer Indringend en zei tenslot- „\Ve moeten op tijd rijden' proberen te verduidelijken. twee uur) stroom zou kunnen 3il*n wanneer zo straks de iC( een neutraal Neder- Ik ions er ook niet weer op sebruifcen. teruggekomen, ttumneer ifc gisteren niet een schrijven .ontving van een complete ac tiegroep „voor het belton d van de goedkope stroom", die wordt aangevoerd door vijf publiciteit-bewuste dames. (Of ik hun brie/ maar wet een /N het eerste artikel hier over merkte ik op dat vele vrouwen er terecht op tiit waren, 20 goedkoop moge lijk stroom te gebruiken. Een bewering, die door een zegs man van het GEB werd tegen- temperatunr erg beminnelijk ianfls jn8tUuut de circa 7-deH- tram wordttoaardoor het op een ge BQ^ pannen had geraamd o» Begeven tnoment binnen nier 2Soq gulden Maar hij kon meer om uit te houden is. ze leveren voor 1300 gulden. Heus dan komt er van de ^0f> erg veel geld. Wel zaterdagse huishoudelijke htt, na enig praten klusjes niets meer terecht. 0p een van 785 gulden, «Tja V zei mijn vrouw aar- „er komt weer een En het is ook daarom dat de grote kop zou kunnen bren- astproken. zeiend, waarop de man haar gen). Het ii?kt me noodzakelijk om eerst in het kort nog even terug te komen op de 2iens- wijze vnn het GEB. Waarom die wijzigi"C? Wel, op de doordeweekse dag treedt als gevolg van de anio- TUfUfsche tnschflkeiing bij de fk ben blij dat ik me des- 0m de door hel GEB toegezon- tljds niets va» deze zienswijze jjgjj circulaires naar mevrouw heb aangetrokken, want m'i Noorlander, Ie Jerichostraat blijkt dat er inderdaad» legio g5v door te sturen met daarop Coninerciecl-weldoordachte de woorden „niet akkoord", huisvrouwen in Rotterdam En hel „t,ernatief vim ile wonen. actiegroep doet «umpathiek ln de nan mij gezonden afm, „Twee goedkope uren ta elektriciteitscentrale tussen brief staat: „De zo juist door weiden in drie groepen, b.v. eerdert/etiocmde uren een piek het GES ontvangen circulaires f?n,_ ~ur' f"J 1,yr en op, die uit bedrijfseconomisch zijn zeer misleidend. Voor tien uur. En geef die stroom- oogpunt niet langer gewenst over de gehele w$ek verspreide is. De afrekening voor hel, GEB wordt immers niet be paald naar het wekelijkse moyenne van de belasting, maar naar de hoogste piek. «ctiuc-oep alte gebruikers van 0,!U,OU3l„t fmidteirclc met nachtstrcomtoesteUen oproept hoar Wel ,not(, M, Je zou verwachten dnt onder elke RET-pei het begrip „ser- v.w. vicv" schuilt. Maar juist met kwam" hij dle SQrvice bGt Qoed pet. Hoogachtend G. KORT (adres mi) bekend) goedkope uren krijgt men 2Mi hele zaterdag goedkope stroom uur meer op zaterdag, dus to taal 12va uur. Maar dfi ver bruikers moeten elke dag tus sen 12 en 2 uur overschakelen H pijlen hebbe?? géén goedkope tre» in de week". hij die lage prijs een voorschot hebben van 250 gulden. Op mijn Opmerking, dat er nog niets was besloten en dat wij nog wel eens rustig wilden overleggen was hot antwoord dat dit niet ging: 't was ceu eenmalige aanbieding en wie er niet onmiddellijk op inging verspeelde de voordelige aan bieding. Aan de opleiding van deze lieren mankeert niets, aldus lezer. Ik zou er ook niet aan DAGBOEKSCHRIJVER durv.;„ tM.jjtele;, JJET liedje van John Len- non en Yoko Ono, dat vorig jaar vaat bekendheid verwierf, namelijk 'AU we are saying, g've peace a chance' heeft oen *eer ethi sche strekking, zoala zo vele teksten van pop en beat, maar tegelijkertijd ontleent het zijn overtuigingskracht aan een zeer vitaal ritme, synchroon aan de moeder lijke hartslag, met hetzelfde doffe dreunende bopk- effect. &R6. G. C. DE HAAS (Intermediair) Op de „Punt" tussen Wijnhaven en Scheepmakershaven wordt aan staande donderdagmorgen de eerste paal geslagen voor een nieuw kan toorgebouw voor J. B. Hoekstra Scheepvaart N.V. De architect is K, Landers b.n.a. te Rotterdam ter wijl de bouw wordt uitgevoerd door de N.V. bouw- en aannemingsmaat schappij v/h G. Zoon en Co. Het nieuwe gebouw krijgt met zes ver diepingen en een kelder een totale nuttige vloeroppervlakte van ruim 3000 vierkante meter. Het moet in de tweede helft van 1971 worden opgeleverd. ROTTERDAM, woensdag. Het werkteam voor de begeleiding van de bewoners die door de sanering van het RoUckw&t'Uer en omgeving hun woning moeten ontruimen, zal in de komende tijd eenmaal per maand spreekuur houden. Het eerstvolgende spreekuur is vastgesteld op woensdag 13 mei, vati 7 tot 8 uur 's avonds, op het adres Crooswijksekade 3. ROTTERDAM, woensdag Met een gevoelig andante in g van Van Rossum opende de accordeonvereni ging Europoort o.l.v. mej. T. van der Valk de tweede dag van het accor deonfestival. Slechts weinig monsen waren gisteravond naar de Kleine /.aal van De Doelen gekomen om naar de prestaties van de verenigingen te luis teren. Onder leiding van de heor J. J- Kiuin bracht „Marinuccl" naast een nogal rommelige Foxtroot Vision met succes een moeilijke ouverture van Adolf Güte ten gehot'e. De combinatie van de elektrisch versterkte en de na tuurlijke sectie mag een succes ge noemd worden. Andere deelnemer? gisteravond wa- ren Phtlharmonica» an „Unique", die belden onder meer een ouv/iure speelden. De Rotterdamse Kunststichting or- ganispert dit festival om de verenighi- gen cie gelegenheid te goven om hun Kunnen te tonen. De stichting beoor deelt de prestaties en brengt verslag uu aan do deelnemers. Een verslag dat zeker positief zal uitvallen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1