Gebruik van aardgas Vlaardiugse lucht schoner ROTTERDAMS DAGBOEK OUDERRAAD IS BOOS OVER LESBOEKJE Dienstplicht voor vrouwen? Naar Milaan m Renault 12 in de bloemen Isaac Stern feërieke klank Pim Visser naar Xerxes ROTTERDAM RIJNMOND Rijnmond-onderzoek toont aan: NIEUWE HAVENMOND IN BEELD sa 'Sociaal onrecht aan honderd taxichauffeurs' Gaaf vierhandig orgelspel van Bal en Klop Joop Yerbon en contra Britten Aad Jansen V ólleybalvcreniging ZVC viert jubileum Noliiies Brief aan dagboek kÖRT+ ZML'JK _pag. 4 - zaterdag 18 april 1970 door JAM GERRITSEN Recente onderzoekingen in Breinen» New York, Tokio en Bever- wijk hebben «angetoontl dat de limsvenvarming het grootste aan- deel levert in de S02-verontreiniging van de lucht in onze steden, De resultaen vertonen een frappante overeenkomst met het onder zoek en de conclusies van dr. L. x\. Clareuburg. stafhmcionarist voor de milieu-hygiene van Rijnmond, naar de S02-verunlreini ging in Vlaardingen, dat onUngs werd gepubliceerd onder de titel „Is het mogelijk een rationaal overheidsbeleid te voeren rnet be trekking lol de luchtverontreiniging?" In dit eerste van een reeks rap porten over de luchtverontmni- ging in Rijnmond (een rapport over stank wordt zeer binnenkort openbaar gemaakt) wordt gecon cludeerd dat het overschakelen op aardgas als „schone" brand stof voor huisvervvarming aan zienlijk heeft bijgedragen tot ver mindering van de SG2-verontrci- niging in de Vlaardmgse woon wijken. ©ere conclusie, die met name bij vele Vlaard'ingsc krttioi slecht (geval len is wegens de veronderstelde impli ciete „baigatfriHsening" van het a and «el van de industrie In de .luchtverontrei niging, is voorts onlangs door een Ne derlands onderzoek bevestigd, Van 10 tot 12 december was de luchtveront reiniging op grondniveauin het gehele land groot a-ls gavoïg van de klimatologische omstandigheden die zich op d%e dogen voordeden. Een onderzoek naar de S02-vcrontroigini- guig gedurende deze periode in Am- s leid am, Rotterdam, Den Haag, Eind hoven en Vlaatrdigen «af dit opmerke lijke resultaat: de S02-concentraties bleken binnen de meetfronten overal gelijk te zijn: nl. tussen de 400 en 500 microgram per 24 uur. Omdat deze sle den moeilijk te vergelijken zijn qua bebouwingsdichtheid, stookgewoonten van dc bevolking en aanwezigheid van industrie, mag geconcludeerd worden dat in. alle gevallen de huisbrand de belangrijkste producent van S02 in de lucht moet zijn. Onderzoekingen naar de herkomst van de S02 zullen binnen afzienbare tijd grondiger en gedetailleerder kun nen plaatshebben. Dr Clarenburg be rekende het aa.rdigase£Tect In de S02- veronitreiniging in Vlaardingen op •twee van elkaar onafhankelijke ma nieren. n.l. op basis van de meetresul taten die op een lange reeks van jaren betrekking hadden en pp basis van economische prognoses van da indu strie, de VlaardOngsc zowel als de Rot terdamse bedrijven „aan de overkant"' De coördinatiecommissie inzake de luchtverontreiniging voor uid-Holland 'heeft echter een krediet toegezegd op dat de resultaten van olie meetpunten ir» de provincie met behulp van de computer kunnen worden geanaly seerd. .Dat zal eerlang ook met de Vlaardingse meetresultaten gebeuren. Computer De computer die by de Centrale meld- en Regelkamer in gebruik Is re gistreert veel gedetailleerder dan de conventionele S02-meters die in het verleden in gebruik varen en nog zijn. Deze meters geven 24-uwsmelln- gen, hetgeen te onnauwkeurig is om de meetresultaten te relateren aan de klimatologische gegevens. 3e$uursroetlngen, waartoe de com puter in staat is, maken het mogelijk de stabiliteit van dc atmosfeer in re kening tc brengen, hetgeen waar schijnlijk een scherpere analyse van het aardgp.seffect mogelijk maakt. In dit opzicht moest dr Clartnbtirg In z\jrt rapport over dc situatie in Vlaar dingen noodgedwongen minder nauw keurig zijn, omdat lvcm de gegevens ontbraken, Hoe nauwkeurig en gedetailleerd de toekomstige gegevens jtizake de SQ2- vcrontreinïging ook zullen worden, het is niet te verwachten dat de aan bevelingen die dr Clarenbung aan zijn conclusies verbindt op enigeriet wijze herzien zullen moeten, worden. Dit geldt voor het door hem gepropageerde „consequente aandigasbeleid" heit zoveel mogelijk overschakelen op aardgas door pamfciculieren en (over helde) bedrijven maar evanzeer voor hetgeen wordt gezegd over de in dustrie, wier aandeel in de S02-ver- oinveimging in Vlaardhvgen in de winter 1908/69 2030 en verleden jaar 3040 procent bedroeg. Industrie De immissie-cijfers (metingen op grondniveau) worden sterk beïnvloed door de hulsverwarming, maar dat wil niet zeggen dat de emissie-ejjfers (de uitworp uit de schoorstenen van indu strieën) niet belangrijk zouden zijn. In zijn laatste aanbeveling zegt de Rijnmond-functionaris: „Het situeren van nieuwe (Industrie) vestigingen tegenover Vlaardingen in zuidelijke richtingen van dc bestaande vestigin gen, zodat de industrie dn de richting1 van de wind een grotere „diepte" 20U krijgen, is met het oog op de dan gro tere bijdrage tot het S02-nlveau in Vlaardingen ongewenst." Deze motie •tegen het Rotterdamse plan-2000 4-, dat immers voorziet in industrialise ring van Voome-Putlen, wordt gemo tiveerd in de daaraan voorafgaande aanbeveling van dr. Clarenburg. Hij zegt daar: „Door het gebruik van hoge schoorstenen drijft het grootste deel van de S02-ultivorp over Vlaardingen heen. Het kan niet uitgesloten worden geacht 'dat juist dit dee! in verderaf gelegen gemeenten een hoge bijdrage levert tót de S02-concentraties al daar." Het feit dat de KEMA al eens een S02-concentratie van 150 micro gram in een zo maagdelijk gebied als Oostelijk Flevoland heeft gemeten, is in dit verband een overtuigend argu ment. Als daarna wordt aanbevolen „het streven naar verlaging van de emis sies voort te zetten" en „dat vooral bij uitbreidingen van bestaande vestigin gen de bereikte stand der techniek op maximale wijze moet worden toege past", kan. er moeilijk misverstand over de betekenis van deze opmerkin gen bestaan. Maximale toepassing van de bereikte stand der techniek kan immers niets anders betekenen dan dat de industrieën maatregelen tegen do (lucht)verontreiniging zuilen moe ten nemen, die ln de eerste plaats mi lieu-hygiënisch verantwoord en pas daarna „economisch haalbaar" moeten zijn. -SW.4 MAASVLAKTE I If!"'."*'; DEFINITIEVE TOEGANG EUROPOORT TIJDELIJKE TOEGANG HOEK van HOLLAND SCHIEDAM, zaterdag. Diroct-c e.h chauffeurs von JSurotax in Schie dam hebben de minister van economi sche zaken telegrafisch gevraagd zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen over htm verzoek het tariefsy- steam in het Imurautobedrijf jn Schie dam te wijzigen. Volgens JËtirotax doet do traagheid waarmee hot verzoek behandeld wordt, vermoeden „dat het u ontgaat dat u daarmee sociaal onrecht doet aan een honderdtal chauffeurs". Eurotax vraagt tenslotte in het tele gram: „Of vindt tt honderd gulden brutoloon per week en de rOst foo! een system, dat in 1970 nog past?" TN de wekelijkse orgelbespelingen gedurende de middagpauze hebben Gerard Bal en Henk Klop een klein maar aandachtig gehoor doen kennis maken met een hoogst ongebruikelijke vorm van musiceren, namelijk vier handig orgelspel Het is allerminst vreemd, dat de literatuur op dit ge bied klein is. Juist het orgel biedt door middel van koppelingen, mix turen en ook door het feit, dat een voetklavier de toonproduktiemogelijk- heden zeer -rgroot, zoveel kansen otn een perse- geweldige -klankcom- plexen te i realiseren, dat vier handen et-. uk niet zoveel meer' kunnen dot an twee. Vooral ook op het punt vai, Ie octaveringen vervalt elke noodzap.- want vier-, twee-, een-, zestien- tweeëndertig voetre gisters vullen 'e gewenste toon hoogten aan. Dat riet vierhandige spel van beide zeer kundige organisten dan ook nieuwe klankperspecMeven zou hebben geopend kan eigenlijk niet ge zegd wordon, Evenmin, dat het leren van Handels prelude en fuga in .e voor deze combinatie en van Wesley's duet for organ een ernstige lacune zou hebben aangevuld. De charme van dit concert was geheel en al te danken aan de spelers zelf, die in volstrekte eensgezindheid musiceerden, voor beeldig van articulatie en registratie, geheel gaaf in de verwezenlijking van de notentekst. En alleen dat was al een gang naar de Lauronskork waard. ELLY SALOMÉ Op deze foto het model van de nieuwe havenmond bij Hoek van Holland, zoals dit in het getij model van waterloopkundig laboratorium staat opgesteld. De nieuwe ingang zal waarschijnlijk al per 1 april van het volgend jaar gebruikt kunnen worden. De tijdelijke ingang, die sedert 1960 de verbinding met Europoort vormt, zal dan worden gesloten. (Van cm onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De lan ge rU typen, die in do loop van de ja ren door Renault werd uitgebracht, is sedert korl uitgebreid met het mode! 12. Tegen het einde van vorig jaar peesenteerdt de Franse fabriek het nieuwe model en thans verscheen de aanwinst ook in ons land. Dat was voor het autobedrijf KreUel de aan leiding om er in de showroom op do hoek van de Gordelwcg en de Berg weg speciale aandacht aan te beste den. De nieuwe Renault kreeg temid den van een ware bloemenschat de voornaamste plaats op de tentoonstel ling. Want een expositie vormen de an dere typen, die om de aanwinst een plaats kregen. Aan hoge e ise'n wat comfort en veiligheid betreft voldoet de auto en ook het model Is zeker aantrekkelijk. Over de rij-eigenschap pen kunnen gegadigden in een zeer prettige omgeving worden ingelicht tijdens de expositie, die tot en met woensdag wordt gehouden. Zaterdag tot zes uur namiddag, terwijl op do resterende vier dagen de show van 10 tot 10 .uur geopend zal zijn. ROTTERDAM, zaterdag. Voor het eerst sinds sUn k.o.-nederlaag tegen Ben Lachend komt de Nederlandse kampioen zwaarwelter Joop Verboti weer In de ring, Dlusd&gr.vomi krijgt hij het ln de CathnrUncsport- hai la Utrecht op te nemen tegen de 23-jarige Brit Frank Young, een felle vechter, die dertien vah ïtjn zeventien prof ge vechten heeft ge wonnen. Young versloeg o.a. 0111}" Scasman, de man die Aad Jansen een k.o.-nederlaag toebracht- Ook Aad Jansen komt dinsdagavond binnen dc touwen. Zijn tegenstan der is eveneens een Brit, en wel Pe ter Cragg. Cragg heeft tot dusver 21 van dc 25 duels winnend afgesloten. Beide gevechten gaan over tien ron den van drie minuten. De derde profpartij gaat tussen Nico Alaserij en de Fransman Michel Pe tit, in Nederland geen onbekende, Hij stond hlor tegenover Joop Ver bon, Joop Kruis en Aad Jansen. Dit gevecht gest over acht ronden van drie- minuten. Hot programma wordt omlijst door viar arnnteurparUjen. Peter Cragg, dinsdagavond de te genstander van Aad Jansen. (Van onrc sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag De Rot terdamse volleybalvereniging ZVC be stest dit jaar twintig jaar. Ter gele genheid hiervan zal de jubilaris vol gende maand enkele festiviteiten or ganiseren. Op zaterdag 23 mei vindt iti da nieuwe Energiehal nan de Abrs ham van S tolk weg een groot jubl- leumtoernooi plaats (van 13.30 tot 22,SO uur), maandag 25 mei speel! ZVC een voetbalwedstrijd tegen Belvédère op het terrein van laatstge noemde aan do Spinoza weg (aanvang 19.00 uur), en tot slot volgt op zater dag 30 mei in de R.K.«kerk aan het Slingeplein (Bredevoorde) een instuif. tx/IE is er zo stoutmoedig zoals anderen het reeds heb- VY om ln het bijzijn van ben pesten; in de norm van emotioneel kwetterende engel- werkzaamheden ht opyam/cen- tjes van om en nabij de acht- tra, in ziekenhuizen, in crèches, tien joar een pleidooi te hou- en in andere van dat soort in den voor dienstpfir/u voor stellingen, vrouwen? Bols Alpen. De nog Er werd gisteren met volle niet zo gek lang geleden ge- aandacht naar Bols geluisterd, Jvuivde extremist, over une ik hoewel het hem ontbrak aan reeds eerder wut publiceerde, applaus, maar dat zou ik als dook gisteravond in een met meisje van achttien in dese si- drank besprenkelde convers- tuoïie oofc nieÈ hebben gedaan, tie op en verrorgde zijn ivoir den tveer zéér nauwkeurig. Ik had BoU Alpen in sijn vierde dimensie nog «iet mee gemaakt, maar het toas ecu verkwikking. Bols is door »lin kleding en zijn dromerige ogen zo overrompelend alledaags, dat hij zeljs al zonder wat te zeggen, opuait. Een aardige indicatie vcor mank gaat aan voldoende op zijn opmerkcUike interesse in vangceiitra voor kinderen. dit vrouwen-object vormt misschien liet je«t. dat rijn vrohiu een 7itetr dan lastig in- diuidli is aon mie hij niets liever dan zo'n plicht zou op leggen. Maar ook de u'-rmrLijkr! mo tieven van Bols ivoren, stuk voor stuk nanBaardhaar en rijp voor puMkmUt. AlltrnM Eaf^niet'atingeda'ciit. voelde hij dat een dienstphent voor enkel en ai leen marnwi in deze maatscnopp j discrimi nerend merkte, teni:iji hij nis tweede punt rond, cl'it óóic meisjes ik citeer hem het genoegen moeten smaken om in anderhalf jaar tijd psy chisch volmaakt te kunnen te orden. -Een verplichte diensttijd zou volgens heui óók bepaaluc jj»- siefce voorbeelden bieden, maar aan die woorden bleek hijzelf een beetje te twijfelen, taant hij brak dit motiej hal ve rtvege af. Bols Alpen associeerde de dienstplicht voor vrouwe'i niet mei wapens en kazernes, naar ~hij zag het precies eender Ik breng hier Bois Alpeus zienswijze naar voren, omdat ik het er bijna volledig mee eens ben en omdat ik vind dat er i» hogere kringen maar eens over gediscussieerd dient te worden. Zeker nu er in zie kenhuizen een schreeuwend tekort is aan verplegend per soneel en zeker nu elke stad Maar het zou hier mei en dat is mjju beiivanr een worden limineer er evenceel tneis o-i der de dienstplicht zonden u-iüen uit komen als dc jongens. Wanf welke reden is voor de engel tjes beter dan vóór de leeftijd moeder te En daar had DACBOEK.SCHB/JVER JJE7 verband tuasen ge slachtsziekten en sek sualiteit zou net zo terloops moeten worden, als het ver band tussen zwemmen in open water en de ziekte van Weil. Dus niet het ver band tussen 'zonde' en 'straf', maar het verband tussen iets dat In wezen plezierig is en een mogelijk risico, dat echter voorko men of behandeld kan wor den. FRITS BOER (Jeugdwerk Nu) (i) TIET onderzoek voor Mark- Ünstltuut Pre/View NV so lees Ik ln Het Leven beirlnt b(j 40 heeft kunnen consta teren dat 47 pet van de ge huwde vrouwen geen lyst heeft om naast liet gezin werkzaam te zijn. 28 pot wil wel buitenshuis werken als dat met hei oog op het gezin mogelijk zal *yn. Van dc mannen zou 20 pet het wel prettig vinden ais hun vrouw een werkkring had, 57 pel is er ronduit tegen en 23 pet had geen uitgesproken mening. IJei onderzoek heeft zich uitgestrekt over 400 Neder landse mannen en vrouwen boven de achttien jaar. Naar mate het opleidingsniveau ho ger is, staan de vrouwen er positief tegenover. Ouderen zfjn er het minst voor gepor teerd. In 19 pot van de gevallen bleek de vrouw al buitenshuis te werken. De werkende ge huwde vrouw komt het meest voor beneden 34 jaar en boven 50 jaar. De tussenliggende groepen kampt Jiet meest met de noodzaak om voor kinderen tc zorgen. JK ga zaterdag tussen 10 en 17 uur naar de voorlich tingsdag van Sikkens Navego NV in gebouw Palace (Zomer hofstraat 15) omdat ik één van dc vele autobezitters ben, die eigenlek geen auto waard is. Ik onderhoud hem niet. Dan is het te koud, dan heb ik gcon lijd en dan ban ik te slampamperig. En tóch schijnen wij, lieder lijke luiwammesen, onze auto op een zeer eenvoudige manier tegen weersinvloeden en de gevolgen van mechanische be schadigingen te kunnen be schermen, Als we maar even langs willvn komen. Je moet alleen een gratis toegangs kaart halen bij de Autofiex- dcaicrs. Een klein beetje pro motion moet er zijn. NET toen de rommelige aan blik van de binnenstad veroorzaakt door de diverse werkzaamheden van de afge lopen jaren, verdwenen was, zag men op allerlei plaatsen werklieden opduiken die met beujoiideretMtoaarciige ijver aan het yjerfc togen om het. centrum in een botuuterrein tc veranderen. Het begon uoor het stadhuis, waar ce» ureemdsoorfig tolt ding uerscheen. In mijn on schuld dacht lie, toen het bouwsel opgetrokken werd, dat de PTT werkzaamheden aan de telefoodleidingen t?cn het stadhuis ging verrichten en haar personeel een droog onderkomen wilde verschaj- fen, geen overbodige luxe in ons land niet taaa?? Helaas bleek mij later dat het gedrocht niet in het kader van de secundaire arbeids- •voorioaarden van ons staats- bedrijf werd neergezet. Na de:e ontdekking ktuam bij mij de vraag op taal de ontwerper van dit jrnais dan wel beoog de. Het sou kunnen zijn dat de man een wrok tegen de ge meente Rotterdam koestert en op dere uiijze hieraan uiting wil geven. Is dit de bron van zijn inspiratie, dan kan hij zich volledig geslaagd achten, Dc gemeente Rotterdam rit er ho peloos voor gek mee. Vervolgens begon men her en der voorwerpen tc plaatsen, waarvan de naam mi) niet be kend ts. Volgens- één mijner kennissen vertonen ze gelijke nis met tuinparasol ten die door een onevenwichtig brein zijn ontworpen. .Naar ik begrijp is de bedoe ling tweeledig; in de eerste plaats het tegenhouden van de felle 2on, uraar toe in dit land zo'n last unn hebben, hier sla gen ze dan aardig in. Maar wat betreft .'e tweede junctie, het tegenhouden van het re genwater wekken ze weinig enthousiasmeHet water spuit tussen de naden door, zoals mij saterdag tijdens een buitje bleek. Over dc kabelbaan kan men beter het stilzwijgen ertoe doen. De aanwezigheid ervan op een plaats waar men de skisport kan beoefenen is erg nuttig, in het Rotterdamse stadsbeeld tuekt iets dergelijks, op s'ii zachtst gezegd, be vreemding, Het lijkt me een tujij/etachtig genoegen otn met bengelende benen twee meier boven het u>egdek door de stad te zweven, Aardig is hei idee om dc verbondenheid r<-,et de haven te benadrukken door voor het stadhuis en her postkantoor iets tc plaatsen wat op een ha venkraan lijkt, Maar als de gemeente Rotterdam dan iets wil doen moet :e het ook goed doen. Niet aarzelen, maar meteen een geul graven door de Coolsingel en de burgers de ge tegenheid geoen het laden en lossen van schepen van na bij te beschouwen. Ik wil nie-i alles in het ne gatieve zien. het neerzetten van bloembakken op verschil- lende plaatsen is een leuk idee, alhoewel zouden ze ook niet geplaatst zijn zonder C.70? Concluderr..id, geachte dag boekschrijver. het zal wellicht voor kinderen u:el amusant zijn dit Ij dan liet positieve punt van de versieringen". A lea: E.B, (naam en adres mij bekend) (Die nuchtere Rotterdammers toch, dagboekschrijver.) ABS i •tX pp het eens was met mijn uit eenzetting over de stijging van de nartlnfarcten, dan kunt u in ae useek van 27 april t/m 3 mei alle collectanten van een gulle bijdrage voorzien. In Rotterdant wordt de collecte in het kader van .Week van het Hart" gehouden op vrydug J mei en zaterdag Z mei. Als n «unt en wilt helpen, even bellen dan met üe Ned. Hart stichting (tel. 137652), ROTTERDAM, zaterdag. De Ouderraad voor het Openbaar Lager Onderwijs en dé Vereni ging voor Openbaar Onderwijs zijn niet erg te spreken over een boekje met lessuggesties voor on derwijzers in verband met 5 mei, dat de afdeling onderwijs van de gemeente naar de schoolhoofden heeft gestuurd. Waar zijn Je ouders dan wel zo boos over geworden? Hierover: „Speel mof je groep een toneelstuk je over oen gezin, waarin bijvoorbeeld voorkomen: a. Ma cn de kinderen wachten op pa, die eten aan het halen is. b. Pa komt thuis eu lics/t eem paar aardappelen en een suikerbiet meege bracht. c. £r wordt hard op de deur geklopt. Dc kinderen mogen zelf uit maken of het een Duitser, een NSB'er of een buurman etc." is). In oen boze brief aan wethouder Van der Ploeg zeggen dc ouders: Er van uit gaande, dat onze hoofden van scholen meer wijsheid gegeven is ten aanzien van de herdenking en de zin van het vieren der bevrijding dan de samenstellers v«n het huidige ge schrift, nemen wij niet aan dat er uit voering oen de zogenaamde spelsug- gostles zal worden gegeven. Wat betreft genoemde spelsuggestie krijgt de wethouder liet verwijl: U lnat het hard tegen hard gaan als je er niet voor voelt lid van de NSDAP te wonden. U lnat kinderen in hun spel anderen overhalen lid te worden van de NSDAP, »:la het niet lukt, laat li de kinderen kwaad en gemeen wor den. Het is onbegrijpelijk, zo heet het in dc brief, dat geen betere manier kon worden bedacht om de bevrijding te herdenken. Het was toch niet zoveel gevraagd om bij voorbeeld dc school jeugd eon gedenkpenning van eenvou dige samenstelling uit te reiken met oorkonde. Op duidelijke en suggestie ve wijze was op dc oorkonde een vre- desgedachte over tc brengen geweest. In een paar klommende zinnen was duidelijk gemaakt het leed van een oorlog dat mensen elkaar kunnen aan doen- U had een. opdraehJ kunnen ge ven aan onze komende generatie om op vreedzame wijze tc Ijveren voor een blijvende vrede. Met dit geschrift falen zij die verantwoordelijk zijn voor onze jeugd volkomen. De organisaties vragen de wethouder tenslotte het boekje in te trekken. TUSSEN Hans Henkemans' Elégioe en dc Pathétique van Tschal- kowsky, beide symfonische mo' mijnenten van troosteloze verslagen heid, stond gisteravond tijdens het concert van het Concertgebouworkest in de Grote Doelenzoal net vioolcon cert van Mendelssohn als een manlftst van levensblijheid, dat in deie sfeer een functie van bemoediging scheen te vervullen. In dc interpretatie van dc onvolprezen Isaac Stern werd het bovendien zo volledig uitgetild boven elke vorm van materiële bekommer nis, dat het als een fccriek klanken spel aan het oor van de toehoorders voorbijtrok. Stern speelt zozeer met de noten cn met de stralende toon van zijn magni fieke, draagkrachtige viool, dat hij ln de vreugde van de bezigheid soms on verwachts passages beklemtoont, die dat, academisch beschouwd, niet be hoeven. Men kan dat registreren en erom glimlachen. Want een kunste naar als Stern doet muziek leven en het ware leven laat zich niet angstval lig beteugelen. Het was terecht, dat Haitink en de zijnen Isaac Stern vrij heid lieten, en de vlolist was hun daar klaarblijkelijk dankbaar voor. In Elégies voor vier fluiten en or kest uit 1967 heeft Hans Henkemans vier commentaren op de droefheid willen geven het stuk is geschreven ter nagedachtenis van Pierre Monteux a a r b ij met sobere, puur muzikale middelen een comtemplaUeve sfeer wordt opgeroepen, die in haar vrije behandeling van vormgeving en tona liteit een voorbeeld is van zinvol mo dern componeren zonder extremi teiten of drang tol experimenteren. Eiegleg is een sympathiek stuk, gevit in een doordachte instrumentatie, waarin de fluiten een effectvolle wer king hebben. Het werk werd door het publiek van RPhO-serie A merkwaar dig lauw ontvangen. Moet men tegen woordig bepaald worden opgeschrikt om tot een zekere betrokkenheid te kunnen geraken? Het spel van het Concertgebouwor kest, hoe subliem voor de pauze ook, bereikte in Tschaikowsky's zesde symfonie een onbetwist hoogtepunt. De intensiteit van de orkestklank, de perfectie van de notenlijke realisatie, de absolute juistheid Ln de verhouding van spanning en ontspanning, dit alles stempelde de weergave tot een muzi kale belevenis en deed het Amster damse orkest weer kennen als een der beste ensembles ter wereld. ELLY SALOMÉ (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Pim ,'Ufe,U^"'e J£ar geleden als assis- tent-tramer m diens: trad bij Sparta pntr van Wiel Coerver dKi eidnvg van het eerste elf- 7oin fiv das!' *a] het tomende sei- Xerxes gaan trainen. De huidige oefen meester van Xerxes, Berry Jan- re, gaat zoals bekend, naar Bai*onie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1