'Sowjet-joden waren zondebok' TWEE WOUWEN GEWOND DOOR POLITIEMOTOR \olgens Biggs nog vier treinrovers op vrije voeten POT VOL GOUDEN EN ZILVEREN MUNTEN Weer huizen maar ook vrije huren' SIMON WIESENTHAL TIJDENS SOLIDARITEITSBIJEENKOMST: PSP royeert gewestelijk bestuurslid in Limburg Per 1 juli toch huursubsidies MOTOR DC 8 ONTPLOFT: 23 GEWONDEN Agent dient klacht in tegen VARA- tv-reglsseur Sclireiber met lege handen weg uit Athene pag. 4 - maandag 20 april 1970 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. „De Joden zijn in de Sowjet-Uiuc altijd de zondebok geweest; de regiems Rebben elkaar afgewisseld, maar de Joden zijn de zondebok gebleven", altius sprak ir. Simon Wieeenthal gisteravond op de door meer dan drieduizend mensen bezochte solidariteitsbijeenkonist voor de Russische Joden in de Portugees-Israëlitische synagoge aan liet Mr. Visserplein. De bijeenkomst was belegd door bet solid aritcitscomité ten behoeve van de Joden ïn de Sowjet-Unie, waarin alle Joodse kerkgenootschappen en -organisaties vertegenwoordigd zijn. Interne problemen in publiciteit g ebradht' (Van onze correspondent) ROERMOND, maandag Het lan- öelijk bestuur van de PSP heeft de heer E. Moolhuysen, propagandaleider van de PSP In Limburg, geroyeerd als ltd van het gewestelijk bestuur. Ook is hem aangezegd dat hij zijn Staten- zetel moet vrijmaken, Moolhuysen weigert dit. Het landelijk bestuur royeerde hem omdat hij interne moeilijkheden van de partij in de publiciteit heeft ge bracht. Hij leverde deze week kritiek op het gedrag van de PSP'ers De Vroome en Roskam, die naar zijn me nig met hun persoonlijke acties in Limburg de PSP in opspraak brengen. De Vroome trok onder meer de aan dacht door een geschil met wethouder L. Thissen vun Grevenbicht. De PSP'er maakte daarbij de opmerking „dat hij voor de heer Thissen een krankzinnig-verklaring zou aanvra gen," De wethouder heeft naar aanlei ding daarvan aan mr J. Habets te Ge leen opdracht gegeven een. kort geding tegen De Vroome aan te spannen. De heer Moolhuysen heeft bekend gemaakt dat de heren De Vroome en Roskam in de oorlog lid zij a geweest van de SS. „Hei Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie heeft mij dit be vestigd," aldus de heer Moolhuysen. Het lidmaatschap van de heer De Vroome heeft, zo voegt hij eraan toe, overigens niet langer dan een maand geduurd. Ook hebben zij geen van beiden na de oorlog voor een tribu naal hoeve» te verschijnen. Voor het partijbestuur Is, aldus Moolhuyzen. het oorlogsverleden van de heer Ros kam echter wel aanleiding geweest om hem te verzoeken zich terug te trekken als kandidaat voor de ge meenteraadsverkiezingen. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, matndag. Mi nister Schut van volkshuisves ting heeft meegedeeld, dat het stelsel van individuele huursub sidies wèl op 1 juli in werking zal treden. Het Tweede-Kamerlid Nypels flö'66) had de ministter gevraagd snel met de betreffende voorstellen op ta fel te komen, zodat de Tweede Kamer «laar desgewenst nog over kan discus siëren. Onlangs bleek dat het ministerie door tijdnood niet in staat zou zijn het subsidiestelsel tijdig in werking te laten treden, maar de problemen zijn nu kennelijk overwonnen. De individuele huursubsidies zullen worden uitgekeerd aan bewoners van niet rijkssteun gebouwde huurhuizen van na 1080, die minder verdienen dan ƒ15.000 per jaar en aanzienlijk meer dan één zesde a één zevende van hun inkomen aan huur kwijt zijn. De subsidies zullen een deel van de hoge huurlast compenseren. Bejaardenpartij wil waardevast pensioen (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. -De Amsterdamse bejaardenpartij „Alge meen Belang" heeft haar kandidaten- Rist en gemeenteprogram bekendge maakt voor de aanstaande raadsver kiezingen. Lijsttrekker is initiatiefne mer 3. Mosterd (76). Verder staan op de lijst: J. Dom; G. Verschuur, H. Ïh'emsela-Cort, F. Ver beek, N. Nynaan, W. Bon, K. Groot en W. Oomen, De bejaardenpartij wil onder meer waardevaste en welvaartsvaste pen sioenen vjor alle pensioengerechtig den, die in verhouding staan tot zijn of haar inkomen van de laatste jaren. Voor vrouwen dient de pensioenge rechtigde leeftijd lager te worden ge steld aan voor mannen. Daarnaast pleit de bejaardenpartij („Wij hopen op zo'n vier zetels m de i.wtd zegt lijsttrekker Mosterd) voor het oprichten van hulpcentrales voor beiaarden en invaliden: voor bet ver vallen van de aansluitkosten en het veriagen van de abonnementskosten voor de telefoon. De ziekenfondstarieven mogen de gepensioneerden niet langer overmatig belasten, is een van de wensen van de Bejaardenpartij evenals het invoeren van gereduceerde tarieven voor het openbaar vervoer. Andere sprekers tijdens deze mani festatie waren de Amsterdamse wet houder dr. P. J. Koets, het Britse par lementslid Sir Barnet Janner en Ema nuel Litvinoff, specialist op het ter rein van de Qost-Europese Joden. Wethouder Koets achtte het „niet alleen de taak van het Jodendom, maar nog meer van de met-Joden om een beroep te doen op het wereldge weten, opdat de Joden in de Sow jet- Unie de vrijheidsrechten zullen krij gen". Ajle sprekers maakten duidelijk, dat het hier niet ging om een politieke demonstratie, roaar om de elementaire rechten van de mens. Sir Barnet Janner zei: „Drie mil joen Joden worden in Rusland als gij zelaars vastgehouden; we moeten steeds weer demonstreren voor de on gelukkige Russische Joden, zodat uit eindelijk hun nationale, culturele en religieuze rechten gerealiseerd worden en zij ln staat gesteld worden zich met hun familie in Israël to herenigen". Emanuel Litvinoff verklaarde dat het een vreemd toeval is, dat deze de monstratie op hetzelfde tijdstip ge houden wordt als de viering van de honderdste geboortedag van Lenin: ,,Lenin zou nooit geloofd kunnen heb ben. dat ln de huidige Sowjet-Unie door de autoriteiten een anti-semiü- sche campagne gevoerd wordt, Er Is geen alternatief meer voor de Russi sche Joden en ze zijn daarom bereid de risico's te lopen met hun moedige en wanhopige brieven, die ze onderte kenen en waarin zij hun wens naar Israël te willen emigreren tot uitdruk king brengen" aldus Emanuel Litvi noff. Aan het eind van de bijeenkomst ln de synagoge werd een resolutie aange nomen, waarin onder meer diepe be zorgdheid over het antisemitisme in de Sowjet-Unic wordt uitgesproken en waarin dit antisemitisme wordt veroordeeld. Hierna hepen de deelnemers aan de manifestatie ln een fakkeloptocht naar de voormalige BoUandsche Schouw burg. Rabbijn Abraham Soetendorp droeg daar een gedicht voor van de Russische dichter Jewtoesjenko. De tenor Paolo Gorln zong een Jiddish lied, geschreven door een Russische Jood „als antwoord uit de diaspora, uit Leningrad", Dit lied, op de wijs van Jerusalem of Gold, is onlangs in het westen terechtgekomen. Directeur Landelijk Centrum 'Samengaan van vier liu welij ksbureaus is groot succes' (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag. - Het samen, taan van vier hmveiyksconlactbu- reaus op levensbeschouwelijke grond- slag ln één Landelijk Centrum voor Huwelijkseontacten is een groot suc ces gebleken. Dit heeft de directeur, J, van der Linden, zaterdag ln Utrecht meegedeeld. In vier maanden tijds is het aantal ingeschrevenen toegenomen van 2600 tot 3700. Ook zijn er nu 240 plaatselij ke adviseurs, die met de nieuw-lnge- schreven leden kennis gaan maken en hun inlichtingen geven in plaats van 140. De onderlinge correspondentie tussen de ingeschrevenen is sterk toegenomen; op het ogenblik schrijven per werkdag 225 ongehuwde» elkaar1 via het Landelijk Centrum. Het L. C. H. werkt zonder winst- doel. Men betaalt wel een inschrijf geld als men van de diensten van het centrum gebruik wil maken. De laat ste tijd hebben zich vele jongere mensen onder de 30 aangemeld. Er is een duidelijk tekort aan mannen tussen de 30 en 50 jaar. Twee kandidaten voor curatorschap van j ournalistenschool (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag. Voor het curatorschap van de School voor de Journalistiek in Utrecht zijn twee kandidaten bekend geworden. Het zijn Dlck Houwaart, hoofdredacteur van het Dagblad voor het Oosten, en Jan Bank, redacteur van De Volkskrant Zij zijn resp. aangezocht door het Contactcentrum voor Christen-Jour nalisten en het Katholiek Journaüs- teneentrum binnen de NVJ. Beiden zou zij met een eventuele benoeming akkoord gaan. De derde curator na mens de NVJ zou vandaag worden aangewezen op de vergadering van het algemeen en dagelijks NVJ-be- stuur ln het Utrechtse Jaarbeurscon grescentrum. De algemene vergade ring van de NVJ op I mei moet de drie benoemingen bekrachtigen. Bezorgdheid over gymnasia HILVERSUM, maandag! - Een vijftigtal vertegenwoordigers van ou- dercommissies van 22 Zelfstandige gymnasia in ons land sijn zaterdag middag in het Stedelijk gymnasium te Hilversum bijeen gekomen, omdat zij zich ernstig bezorgd maken over he; voortbestaan van de gymnasia. In de afgelopen twee jaren is de tendens ook. dit scholtype op te laten gaan in de grote schoolgemeenschappen zeer sterk toegenomen. Een politie-agent speurt naar documenten in de wrakstukken van het uitgebrande SAS-toestel. ROME, maandag Bij een explosie in een van de motoren van een DC-8 van de Sccar.amavische luchtvaart maatschappij SAS zijn zondagochtend 23 van do 64 passagiers gewond ge raakt, kort voordat het toestel van het vliegveld van Rome zou vertrekken nnar Zilriqh. Enkele uren na het onge luk begonnen commissies van de SAS en van de Italiaanse luchtvcihghcids- dlenst een onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Deskundigen achten sabotage uitgesloten. Na de explosie ontstond brand in het vliegtuig en binnen enkele minu ten stond het toestel in lichterlaaie. De passagiers moesten zich een weg banen door de vlammenzee om het vliegtuig te kunnen verlaten. Velen hepen daardoor brandwonden op. Vier en dertig van de passagiers zijn nog cterclfde dag mot een ander toestel van de SAS naar Kopenhagen gebracht. Er waren geen Nederlanders onder de inzittenden van de DC-8. In „sigaretten-affaire" (Vao een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Mr H. Warners, de advocaat van tic Neder landse Politiebond, heeft gistermiddag namens de Amsterdamse hoofdagent J. Gaastra btf de officier van Justitie ccn klacht wegens laster Ingediend te gen de tv-regisseur Heué Coélbo. Tevens ov rlegde hij een afschrift van verklaringen van de tv-regisseur in het radioprogramma, „Dit is het be gin", waarin htj de hoofdagent be tichtte van poging tot brandstichting in het dubbelpanri in de Sarphatt- Straai, dat vorige maand door de Ak- tfegroep 70 was bezet. In de klacht wordt gesteld dat de regisseur de verkeerde middelen heeft gebruikt om een vermeend feit in de openbaarheid te brengen. De freelance tv-regisseur uitte de beschuldiging, ook tegenover journa listen. na montage van gefilmde op namen van de bezetting ir, de Sarpha- tistraat voor hel VARA-toievisiepro gramma „Dit is het begin". Uit de filmbeelden bleek volgens de regisseur duidelijk dat de agent geprobeerd had brand to stichten toen hij een kUkje bij het bezette pand kwam nemen. Er volgde daarna een onderzoek door de rijksrecherche, waarbij vol gens de officier van justitie geen strafbaar feit werd geconstateerd. Vrouw overleden na val van trap (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. De 68-jarige mevrouw M. Ahrens is zon dagmiddag ln haar huis in Amsterdam van de trap gevallen en even later ln het Wllhelminagasthuis aan de daarbij opgelopen verwondingen, o.a. een schedelbreuk, overleden. De vrouw wag blind. De gebroeders Marcel (rechts) en Cornells Heesters uit Raamsdonksveer, beiden aannemer, hebben drie jaar geleden m Raamsdonk een 'goud» en zdverveld' gekocht. In het stuk grond, waarop een oude boerderij heeft gestaan en dat zij gebruiken voor opslag van materialen, is nu a! voor de tweede maal een grote hoeveelheid gouden en zilveren munten gevonden. Twee Jaar geleden vond hun personeel 119 Zilveren Rijders, die op een veiling ongeveer vijfentwintigduizend gulden opbrachten. Zaterdagmiddag stootten de gebroeders zelf met hun laadschop op een stenen pot, waarin 248 zilveren en vier gouden munten zaten, daterend van tussen 1640 en 1650. Het terrein is nu goed afgezet en het zoeken gaat voort. MELBOURNE, maandng. Ronald Biggs, de laatste voortvluch tige medeplichtige aan de grote Britse treïnroof van 1963, waarbij meer dan 25 miljoen gulden werd buitgemaakt, heeft in een eigen verslag, dat op bet ogenblik in Australië circuleert, bekend ge maakt dal er nog vier mannen bij de roof betrokken waren/die nooit door de politie zijn gezocht of in verband gebracht met de meest succesvolle overval van deze eeuw. Ronald Biggs, die na zijn ont snapping in juli 1965 uit de Wandsworth-gevangenls, waar hij zijn straf van dertig jaar moest uitzitten, volgens Scotland Yard naar Parijs is gegaan om zijn gezicht te laten veranderen voordat hij naar Australië vluchtte, zou het verslag van de roof aan. het Engelse blad The Sun heben verkocht. Het blad zou het 28.000 woorden tellende relaas hebben gekocht voor een bedrag van 48.000 dollar dat vol gens The Sun in een fonds zal worden gestort voor het levens onderhoud van de drie kinderen van Jack Davis, het hoofd van de fede rale politie in Australië, verklaarde gisteren: „Wij zoeken nog steeds naar Biggs m Australië. Wij spreken de be richten tegen, dat Biggs naar Indone sië zou zijn ontsnapt of zich in Europa zou bevinden'". In Australië heeft geen enkele krant tot nu tot iels uit het verslag van Biggs gepubliceerd. Wet telijk kan een krant m dit land hier voor worden vervolgd wegens mede plichtigheid aan een misdrijf. Biggs beschrijft in zijn relaas tot de voorbereiding van de roof de eerste ontmoeting met Reynolds, het brein achter de overval. Tijdens een zomer se avond, terwijl de twee mannen hun pootje badende kinderen aan de rand van een privé-zwembad gade sloegen, zou Reynolds hebben gezegd: „Ron, hoe zou je het vinden om eens een leuk zaakje met me te doen? Tenmin ste 40.000 is jouw deel van de poet". Later ontmoette Biggs In een flat ln Chelsea dertien mannen, van wie hij er enkelen kende. „Drie van deze mannen en een ander die zich later bij ons aansloot zij bij mijn weten nooit door de politie gezocht in ver band met de treïnroof". Biggs beschrijft ln het verslag ook zijn verblijf in de Ayiesbury-gevan- genis, waar hij verbleef ln de periode voor het proces. De grootste klap voor Biggs was het vonnis. De rovers wa ren van mening dat zij wel levens lang zouden krijgen, maar dat zij bin nen acht of tien jaar weer op vrije voeten zouden zijn. Het idee van der tig jaar gevangenisstraf noemt Biggs „belachelijk", „We hebben tenslotte alleen maar een roof gepleegd*'. Bij achtervolging van bromfietser: (Van ccn onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag Twee vrouwen, onder wie een En gelse toeriglc, zijn zaterdagmiddag gewond toen zij werden geraakt door de motor van een Amsterdamse motoragent die ecu bromfiet ser achtervolgde tussen de kraampjes en stalletjes van het zeer drukke Waterfooplein. In een daaropvolgende volks oploop waarbij de motoragent volgens de politie door woedende omstanders van zijn motor werd gesleurd, loste de agent twee waarschuwingsschoten. De twee gewonde vrouwen, dc 20- jarige mevr. D, J, Price uit Birming ham en de 18-jarigo studente C. Wal ker, werden naar het ziekenhuis ge bracht. De Engelse toerfstc, die met haar dochtertje over het Waterloo* plein liep, kwem met de uitlaat van do motor ln aanraking, nadat de agent daar door omstanders vanaf was ge trokken. Ze kreeg tweedegraads- brandwonden aan de benen. De onbemande motor reed daarna nog een stukje door en rankte een benzinepomp en de studente, die een gebroken enkel opliep, Na behande ling in het ziekenhuis kon ze naar huls. De Engelse toeriste werd ne be handeling naar haar hotel in Noord- wijk gebracht. De achtervolging was begonnen na dat de motoragent drie bromfietsers wegens verkeersovertredingen had aangehouden. Hij bracht ze over naar het gebouw Gosselaer in do Anne Franckstraat. waar de verkeersdienst is gehuisvest, Daar aangekomen gaven de drie jon gelui vol gas en stoven met hun bromfietsen in drie verschillende rich tingen weg. De agent reed één van de drie, de 16-jarige J. H. S., na. Ter hoogte van het Waterlooploin stuurde S. zijn bromfiets de drukke menigte tussen de marktcraampjes in, waarbij hij, volgens de politie, vier voetgangers zou hebben geraakt. De motoragent zette de achtervolging ook tussen de stalletjes voort. Bcdreigi! Kort daarna hadden de twee onge lukken plaats. Volgens de politie werd de motoragent geslagen en getrapt toen hij van zijn voertuig werd ge trokken. Omdat hij zich bedreigd voelde loste hij twee waarschuwings schoten in de lucht, die dc menigte deden wijken. Te voet gmg de agent verder naar de Houtkopersdwarsstraat, waar hii erin slaagde S. van te houden. Hij werd alsnog naar het verkeersbureau overgebracht De chef van de verkeersdienst, commissaris Vos, deelde mee nog geen commentaar te kunnen geven op de handelwijze van de agent. Wel heeft hij de rapporten opgevraagd om de toedracht te kunnen onderzoeken. Visser verdronken bij Greveliugendam BRUINISSE. maawUe (ASP). De 52-Jarige heer J. J, Gravendeel uit Pudershoek Is zaterdagmorgen aan de Oostkop (Greveliugendam) bij de wal van Goeree-Overvlakkee verdronken. Hij was met zij» vriend P. Boer. eveneens uit Puttershock in een Po lyesterbootje gaan vissen. Het bootje sloeg om en beiden raakten te water. De he©r Boer wist zwemmend de wal te bereiken. De heer Gravendeel klemde zich aan het bootje vast. Na ruim een half uur gelukte het de man met behulp van een lijn die door een zwemmer was overgebracht, naar de wal te trekken. Hoewel de man na mond-op-mond-beadetmng nog teke nen van leven gaf, is hy m het zie kenhuis te Dirksland overleden. Vals zingende jongen schrijft symfonie CORBY, maandag (Reuter). Een schooljongen, die uit een koor gezet was, omdat hij vals zong heeft nu een symfonie voor vol orkest geschre ven. Het is de achttien jarige Jim Gra ham, zoo» van een hoofdmonteur in een garage in het Engelse plaatsje Corby, die zichzelf uit bibliotheekboe ken muziek leerde schrijven. Zijn symfonie is door het Britse koninklijk genootschap van muziekleraren geko zen voor een eerste uitvoering op het kunstfestival van Corby in juli. Jim zei dat hij geen enkel instrument kan bespelen. Gedupeerde Belgen willen kruiden dokter aanklagen ANTWERPEN, maandag. Circa honderd Belgen die zich gedupeerd achten door de Nederlandse kruiden dokter Va» den MoosdUk hebben op een protcslvergadcring in Antwerpen besloten een klacht tegen de kruiden dokter in te dienen. Sommige mensen zeggen voor dui zenden guldens te zijn benadeeld. Ben advocaat uit Eindhoven, mr Admer, door een aantal gedupeerden als raadsman aangesteld, zette uiteen hoe Van den Moosdijk eventueel gerechte lijk zou kunnen worden vervolgd. Dit bleek wegens gebrek aan bewijzen erg moeilijk te zijn. Toen het de aanwezi gen duidelijk werd dat ze moeite zou den hebben hun geld terug te krijgen, kwam het in de zaal tot hooglopende discussies. Tenslotte werd besloten een comité op te richten dat bewijs materiaal zal trachten te verzamelen, speciaal de advertenties va» V. d Moosdijk m Belgische reclameblaad jes. Ook zal geprobeerd worden een zo volldig mogelijke lijst van benadeel den op te stellen. VVD-PARTURAAD WIL: HILVERSUM, maandag (ANP). De Volkspartij vcar Vrijheid en Democratie is vsu» oordeel dat een geleidelijke op voering vari de woningproduktie in de eerstkomende jaren nood zakelijk is. Daartoe zullen bouw wereld, regering en parlement zich gezamenlijk moeten inspan nen, De rand sprak zich zaterdag in die zin. uit in een resolutie op de partijraadsvergadering in Hil versum. De partijraad achtte een verschui ving nodig i» de regionale verdehng van de woningtoewijzing ten gunste van de gebieden met het 'grootste wo ningtekort, waaronder de grotere ag glomeraties in het westen van ons tand. Daarnaast bepleitte de partij- ra-ad een verschuiving binnen de ge subsidieerde sectoren in de richting vgn meer bouw voor de specifiek zwakkere tïroepen en het bouwen van woningen van hoge kwaliteit en van verschillend type c» grootte, het be vorderen van de bouwreseaich en het experimenteren met nieuwe woonvor men. Een andere resolutie bevatte een pleidooi voor een doortastend voort gaan met de vrijmaking van dc huren, gecombineerd met e«n verbetering van de ontruimlngsbescherm ing voor huurders van woningen in de gelibe raliseerde gebieden. De partijraad stelde verder dat on derzocht moet worden welke doelstel lingen door het onderwijs verwezen- I.jkt moeten worden op maatschappe lijk en cu it'reel gebied cn op welke wijze dc ondcru ijsresearch moet wor den georganiseerd. De partij raad ver zocht de onderwijscommissie uit de WD een congres voor te bereiden dat aan deze problematiek zal worden ge wijd. Party voorzitster mevrouw mr. II. van Someren-Downcr zei dat dit congres op 3 oktober in Apeldoorn zal worden gehouden. Een derde, eveneens met meerderheid aanvaarde resolutie, had de mj.euhy- giene tot onderwerp. Hienn spieekt dc partijraad zich uit voor zodanige be stuursmaatregelen, dat daardoor voor de toekomst de garantie wondt gege ven dat geen overschrijding van deze normen zal plaatsvinden, ook niet tij delijk bij ongunstige omstandigheden en tn gevallen waarin reeds sprake is van van overschrijding va» de nor men. ATHENE, maandag. De Franse politicus-schrijver Jean Jacques Ser- van-Schrcibcr is er niet in geslaagd het sucees van afgelopen maandag tc herhalen, Vorige week haalde hij de componist Mikis Theodorakis uit Grie kenland en bracht hem naar Parijs, dit week-end wide hij dc Frans- Griekse journalist loan nis Starakis of de vrouw en. de twee kinderen van Theodorakis naar Frankrijk brengen. Zondag is hij alleen uit Griekenland vertrokken om in Straatsburg, voor de Raad van Europa, een verklaring af te leggen. Inmiddels ls in Athene bekend ge worden dat de kolonels-regering veer tig gevangenen naar twee eilanden verbannen heeft. Het gaat om een groep, voornamelijk bestaande uit ko ningsgezinde officieren, die twee jaar geleden gearresteerd werden wegens een samenzwering om koning Con- stantijn weer op de troon te zetten. Het besluit is genomen onder de krijgswet, die nog steeds van kracht is. Hun advocaten hadden vorige week om de vrijlating van de groep ge vraagd, omdat het grondwetsartikel Inzake willekeurige arrestaties van kracht is geworden. Een rechtszaak tegen de gevangenen heeft nog niet plaatsgehad. Ongeveer 300 personen zullen profi teren van een maatregel van de kolo nels om alle gevangenen vrij te late», die anders aan het eind van de vol gende maand vrij zouden komen. Vol gens waarnemers komt deze amnestie voor zowel politieke als gewone delin quenten omdat dinsdag de Griekse staatsgreep haar derde verjaardag v*e.rt en omdat op 26 april het Grieks-Orthodoxe paasfeest is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1